Hitler és a III. Birodalom

Bujkáló vélemények

A huszadik század mészárosai közül csak a "nagy kormányos",  Mao Ce-tung helyét jelölték ki, KeletÁzsia történetében. Európában, Sztálin és Hitler vonatkozásában, zsidó utókor ezt mindezidáig akadályozza

Mindkettőjüket szennyes tajtékkal borítva próbálják lehetetlenné tenni, hogy az utókor levonja grandiózus/rettenetes életművükből a mának is szóló tanulságokat.

Ezt számos alkalommal felhánytorgattam mindkettejük, különösen Hitler, esetében.

Ebben a gondolatkörben állítottam össze az "Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt" programját abban a meggyőződésben, hogy a Holokauszttal nem lehet eltakarni sem Hitlert sem a III. Birodalmat.

Sok alkalommal leszögeztem már, hogy személyes élményeim és tapasztalataim alapján a "Történelmi Holokausztot" nem tagadom, de nem foglalkozom a legnagyobb zsidó biznisz, az "Üzleti Holokauszt" (holokauszt ipar) ocsmányságaival sem.

Hitlerrel kapcsolatban két dolog foglalkoztat régtől fogva a mai napig
a) helyesen értékelte e a zsidó faj szerepét a tőkés társadalomban,
b) sikerült e "feltalálnia" egy zsidók nélkül is hatékonyan működő gazdasági modellt?

Válaszom mindkét kérdésre a leghatározottabb igen volt.

A magamnak feltett harmadik kérdés így szólt:
c) a "hitleri modellnek" van e a mának, ill. a holnapnak szóló üzenete?

Válaszom erre is határozott igen volt. Ezt követte az az elhatározásom, hogy írok egy adaptációt [adaptál: "módosít átdolgoz, átalakít, vagy jellegében megváltoztat egy korábban létező állapotot, tárgyat, dolgot, hogy alkalmas legyen egy más, újabb célra"].

A Programot természetesen feltettem Honlapomra és hozzáférhetővé tettem Facebook oldalaimon is. Az "eredmény" az lett, hogy szembekerültem viszonylag népes olvasó "táborommal", különösen a lelkes hozzászólókkal. A hasonszőrü, vagyis "szélsőséges" honlapok pedig már nem veszik át és nem közlik írásaimat.

Ijedt csend támadt körülöttem a Facebookon is, amit nem csodálok, hisz "ilyen" írásokhoz hozzászólni is életveszélyes, nemhogy azokat megosztani, vagy hozzászólni. Így ért karácsonyi meglepetésként a Facebook értesítése [L. a fenti frontképet], hogy 2013-b0n számos feltett képem közül épp Hitlert tetszikelték legtöbben. Hat év telt el azóta és engem változatlanul nem nyomaszt a csend, mert tudom, hogy a téma (témám) nem elfújt gyertya füstje, hanem tőzegtűz, amellyel szemben a zsidó "világ-tűzoltóság" tehetetlen.

Jó tíz éve állítottam össze a program első vázlatát és azóta toldom - foldom, ha úgy érzem, hogy a hazai, vagy világ-események igazolják, vagy cáfolják elképzeléseimet.

Az foglalkoztat, hogy a "tomboló globalizáció" növeli, vagy csökkenti e a zsidó világuralom fenntarthatóságának esélyeit. A kép szinte naponként változik, én meg a kétség és a remény között ingadozom.

Tisztában vagyok azzal, hogy a technikai fejlődés "őrült galoppja" megfékezhetetlen. Ezt a "lovat" jelenleg a zsidó tőke lovagolja és irányítja - sarkantyúzza a globális apokalipszis irányába.

Itt merül fel a normális gój emberiség nagy problémája: beleképzelni magunkat egy őrült/degenerált emberfaj gondolat világába, hogy megfejthessük és semlegesíthessük azt. Ez valószínüleg azzal jár, hogy egyben - másban utánozni kell s zsidót, hogy saját módszereit fordíthassuk szembe vele, vagyis kutyaszőrrel gyógyítsuk az ebmarást...

E szellemi művelet elvégzéséhez elő kell venni és le kell porolni a Mein Kampfot. Nem mint újra divatba jött olvasmányt, hanem mint forrásanyagot tanulmányozás, ill. a meghaladott és még használható elemek szétválogatása végett.

A zsidókérdés megoldása azonban nem egy tanulókörre vár. Hát mire? Itt jön be egy párt, egy "nem-mind egy-milyen" párt, szükségessége. Írásomból világosan kiderül, olyan pártra gondolok amelyet a hivatalos elmélet így ír körül. "A pártállami "egypárt" tagsággal rendelkező társadalmi szervezet, amely egyben az államhatalommal is összefonódik, személyi és ideológia szempontból egyaránt. Ebben az értelemben állampártnak is nevezik."

Félreértés ne essék, egyáltalán nem gondolom, hogy ez a nyilt diktatúra ideális formáció. Mint szervezeti képletet a "demokratikus többpártrendszer" alternatívájának tekintem. Ez utóbbi ugyanis, mint a zsidó tőke rejtett diktatúrája, a nagyobbik rossz.

Hitler erről így gondolkodott "A népi állam még elvileg sem tûri, hogy különös, pl. gazdasági természetû fontos kérdésekben oly emberek tanácsát kérjék ki, akik a a dologhoz nevelésük, ténykedésük folytán semmit sem érthetnek. Képviselõtestületeit már eleve politikai és érdekképviseleti kamarákra tagolja. Ezek fölött külön szenátus áll, amely a két kamara hasznos együttmûködését garantálja. Sem a kamarában, sem a szenátusban nem szavaznak. Ezek a munka testületei, és nem szavazógépek. Az egyes tagoknak nincs határozati joguk, csak tanácsadó szerepük. A határozat joga a felelõs elnököt illeti meg. A teljes felelõsség és a teljes tekintély feltétlen kapcsolatának ez az alapelve fokozatosan oly kiváló vezetõ osztályt nevel, amelyet ma a felelõtlen parlamentarizmus korában el sem képzelhetünk.. Ami már most ezeknek a felismeréseknek a gyakorlati megvalósítását illeti, ne feledjük el, hogy a demokratikus többségi elv semmi szín alatt sem uralkodott az emberiségen idõtlen idõk óta, hanem ellenkezõleg, a történelemnek csak egészen kicsiny idõszakaiban található meg; ezek viszont mindig a népek és államok pusztulásának a korszakát jelentették. Semmi esetre se gondolja bárki, hogy egy ilyen átalakulást tisztán elméleti rendeletek útján felülrõl lefelé meg lehetne valósítani, mert hiszen logikus módon annak nem egyszer az állam alkotmánya elõtt sem szabad megtorpannia, hanem keresztül kell gázolnia az egész törvényhozáson, sõt be kell nyomulnia az általános polgári életbe. Az ilyen átalakulást csak olyan mozgalom képes és fogja megvalósítani, amely maga is ebben a gondolatvilágban szervezkedett, és így már az eljövendõ állam csíráját hordozza magában.

És valóban. A NSDAP hatalomra kerülése előtt megszervezte saját keretein belül az államapparátus mását. A hatalom birtokában egyszerüen "átültek" és a verkli zökkenőmentesen gördült tovább.

Átlépve a mába jól tudjuk nem gondolkodhatunk József Attilánk módján...

Ejh, döntsd a tőkét, ne siránkozz,
ne szisszenj minden kis szilánkhoz!
Ha odasujtsz körül a sorshoz,
az úri pusztaság rikoltoz -
a széles fejsze mosolyog.

A zsidó/tőkés világuralom elképzelhetetlenül hatalmas egyben elképesztően ingatag rendszer. A magán pénz korlátlan uralma hozta létre azt a világgazdaságot, amely elsikkasztotta az USA saját és "őrzött" aranyát. Ez a rendszer az amely állandó háborúinak költségeit nem pénzzel, pénzzel és pénzzel, hanem államadósságból, államadósságból és államadósságól fedezi, vígan táncolva a költségvetési szakadék (fiscal cliff) szélén.

Meddig mehet ez?

Addig amíg a zsidó gonosz tengelye kínai és orosz csapágyakon foroghat. Kina és Oroszország szavatolják ZsidóAmerika ráfizetéses létezését. Ezt a koloncot alapjában véve nem üzleti megfontolások alapján cipelik, hanem mint a zsidó világuralom vazallusai, cinkosai. Ha újabb anzix készülne mindössze annyi lenne a változás, hogy Obama helyén Trump vigyorogna.

Putyin, Hszi Csin-ping és Trump ugyanúgy kijönnek egymással, mint a korábbi stáb.

Ez a triád pusztítja gyorsuló ütemben a Föld flóráját és faunáját, az utóbbiba beleértve az emberiséget is. Az emberiség pusztulása furcsán ellentmondásos folyamat. A számbeli növekedéssel szinkronban növekszik az éhezők és a betegek száma, dúzzad a földi pokol.

A gond a pusztítók elpusztitása körül jelentkezik. Ők nem fognak egymás ellen pusztító háborút viselni, míg együtt, egyszerre háborúzhatnak a világ minden fertályán és osztoz kodhatnak a véres profiton.

A változásnak valamelyik államon belül kellene végbemennie, a helytartó letaszítása, likvidálása formájában. Ezt a sorsot szánom és jósolgatom Putyinnak, mert az orosz népről gondolom, hogy küldetése van a világban és a legkevésbé kedveli a zsidókat.

A világpusztító "világegyensúly" megbillenése olyasféle világpusztulást eredményezhetne, amivel Izrael fenyegetőzik ilyenformán "Izrael nemcsak a támadóin fog bosszút állni, hanem lerombolja a világ pilléreit is (megtámadva például Moszkvát és más európai fővárosokat), valamint az iszlám szent helyeit, hiszen az arányosság elvetése a Sámson-opció lényege.

Ezt a patkány visítást persze nem szószerint kell értelmezni. A zsidók nem akarnak Sámsont játszani és a fejülre rogyasz tott világ romjai alá temetkezni, mint Sámson. Abban a legőrültebb hitben ringatják magukat, hogy a "szent törzs" túlélhet egy világkatasztrófát is. Nem. Azt csak a valódi patkányok élhetik túl. A patkány mentalitásu közösségek nem.

A világpusztulás üteme felgyorsult. Az óra is mintha gyorsabban ketyegne. A helyzet logikája azt sugallja: valaminek történnie kell - hamarosan.

2019. 12. 28

Sz. Gy.