A magyar észjárás, meg a...

Log(iszt)ika

Mi tűrés tagadás hajótörést szenvedtem a kemény "szkíta-magyar" koponyákon. Elmondanám, hogy esett a dolog.

Rég emlegetem már, hogy a zsidók a gojokat állati elméjűeknek csúfolják. Alappal teszik? Én, aki a "nemzeti mozgalmakkal" vesződöm évtizedek óta, már nem vagyok teljesen biztos abban, hogy nincs igazuk. Rá kellett jönnöm ugyanis, reménytelen megértetnem magam velük, ideértve "legkiválóbb" képviselőiket is.
Nem az a baj, hogy nem tudtak, ill. nem akartak az én hullámhosszamra hangolódni. A baj az, hogy az ellenség gondolkodásmódja is teljesen közömbös számukra, így nem érzékelhe tik, a döntő különbözőségeket, vagyis hátrányos helyzetük okát, az öldöklő küzdelem ben. 

"Cogito ergo sum - gondolkodom, tehát vagyok” jelentette ki René Descartes az örökös kételkedés, azaz negatív gondolkodás, filozófusa. Mi következett ebből? Descartes "azt tekintette elsődleges feladatának hogy a saját [külön bejáratú(!)] elméjének napvilágánál vizsgálja meg az ismeretek helyességét, nem pedig az, hogy Istennel szem ben tanúsítson alázatot. Lényegében itt kezdődött a modernség (!), a 'világ varázstalanítása,' ahol a világ Isten manifesztációja helyett mindinkább természettörvények összessége ként jelent meg, amelyet az ember a saját eszét használva, tudományos módszerekkel ismerhet meg, egyre inkább elvetve a 'tekintélyek' szavát."

Ez merészebb lázadás volt, mint Prometheuszé. Ám hamar rá kellett jönnie, hogy marhákkal van körülvéve. Ezt így fejezte ki. "Nincsen semmi, ami igazságosabban van elosztva az emberek között, mint a józan ész; mert mindenki azt hiszi, jutott neki belőle; többet, mint amennyi van, még azok sem igen szoktak maguknak kívánni, kiket minden más dologban csak igen nehéz kielégíteni. 

Mindenestree felállította önmaga számára a gondolkodás módszertani iskoláját. Kidolgozta a tantervet és sikerrel vizsgázott. A judeokeresz tényeknek eszükbe sem jut ebben utánozni. Nem is juthat, hisz "gondolkodásuk" alapja a hit a hihetetlenben, a lehetetlenben. A "hitet" a zsidó plántálta a gójok agyába, kiirtván abból a kételkedésre épülő görög gondolkodásmódot. Emiatti nemtetszésemnek adtam hangot "Agytakarítás" c. írásomban.

Descartes annak a logikának a virtuóza, amelynek elfogadott meghatározása a következő. "A logika az érvényes következtetések és bizonyítások, illetve az ezzel összefüggő filozófiai, matematikai, nyelvészeti és tudományos módszertani kérdések tudománya. A logika a filozófia része, egyfelől a hagyományos besorolás miatt, másrészt amiatt, hogy a logikai elméletek szoros kapcsolatban vannak isme retelméleti és nyelvfilozófiai kérdésekkel. Ezen felül a 19. század vége óta a logika elválaszthatatlanul összefonódott a matema tikával. A matematikai elméletek láttathatók logikai elméletekként, a logikaiak pedig gyakran jól vizsgálhatók matematikai eszkö zökkel." Ha valamelyik nagyság előtt megpróbáltam volna a nemzetmegváltás és a matematika között összefüggést emlegetni, bizto san mentőt hív

A magabiztos népvezéreknek eszükbe sem jut saját agyukban körülnézni. Engem Molière úrhatnám polgárára Jourdain úrra emlékeztet nek, aki csodálkozással értesült róla, hogy prózában beszél...

Az urak a magyarság megváltását tűzték ki céljukul, úgy hogy magában mindegyik azt gondolja, hogy e változást ő dirigálja, mások meg csatlakoznak hozzá. Olyan mozgalmat, amelynek nem ők állnak a központjában el sem tudnak képzelni. Mindjárt itt a kiindulási ponton ütköznek a logika, és ami majdnem ugyanaz, a logisztika korlátaiba. Ezt nem észlelik, mert legfeljebb sejtik mi a logika és egész biztosan fogalmuk sincs arról mi fán terem a logisztika.

Előre bocsátom: a logisztika gondolkodási és magatartási (!) jelenség együtt. Az utóbbi árulja el, hogyan gondolkodik a vizsgált egyén. Néhány riasztó példára lentebb visszatérek.

A nemzetmegváltás logikai/logisztikai nézőpontból egyaránt változásnak - változtatásnak minősül. Ennek eljárási sémája, a "változás előidézésének [vagy más által előidézett változáshoz való alkalmazkodásnak] személyi és tárgyi feltételeit felméréni,  e feltételeket megteremteni, majd térben - időben az eseményekhez rendelni, és alkalmazni.

Ha az ember a logisztika fogalma után nyomoz, a Google többnyire az árúellátás megszervezésével  kapcsolatos találatokat ad, holott a logisztika már nem ennyiből áll, sőt a tudományok tudományának rangjára emelkedett Így írnak róla .  "...Berobbant a magyar köztudatba. ... Kapkodhatjuk a fejünket, mert a legváratlanabb helyzetekben is felbukkan, és zavarba hoz, hiszen már abban sem lehetünk biztosak, hogy mit is jelent a szó valójában. ... A szó görög eredetű. A logidzomai – számolni, kiszámítani, kigondolni, megtervezni jelentésű – igéből képzett főnévi alakból (logiszmosz: számolás, kiszámítás, terv) keletkezett a 'logisztikosz' melléknév, ami jó számolót, tehetséges kiszámítót, logikusan gondolkodót jelent.Már Athénban, majd a római és a bizánci birodalomban is voltak logisztikosz elnevezésű hivatalnokok is. ... Nem csupán a klasszikus operációkutatás tartalmazza szőröstül-bőröstül a 'vadonatúj' logisztikát, hanem a logisztika is tartalmazza a teljes operációkutatást, legfeljebb néhány műveletlen “logiszta” vagy “logisztikus” – így hívják magukat – nem tud róla.. Logikus megoldásként kínálkozik, hogy megengedjük a logisztika név használatát a legelőnyösebb megoldások keresésének általános tudománya számára."

Ez a berobbanás a nemzetmegváltók tudatában nem idézett elő robbanást, ami annyit jelent hogy tudatuk, meg a tyúkszar, nem robban.

Persze a bölcs Descartest és tudományát is túlhaladta az idő. Ma már egyik zseni sem állíthatja magáról egyesszámban, hogy gondokodom, tehát vagyok. A gondolkodást többesszámba tette a gazdasági társadalmi és politikai folyamatok fokozódó bonyolultsága. Ennek folytán az új formula: gondolkodunk tehát vagyunk. Ennek a fogalomnak az agytröszt [think-tank] felel meg.

Megjelenési formáik felsorolhatatlanul változatosak [nemritkán titkosak is ...]. A spektrum a földalatti katonai létesítményektől az egyete mi kutatócsoportokig terjed.

A magasan kvalifikált és bőségesen díjazott, jutalmazott munkatársakat nem hazafias lelkesedés, nem közös eszme, csupán a nagy pénz és a teljesítménykényszer illeszti kicsiny csavarként a nagy "gondolkodó gépezetbe". Maga a "Rendszer" ilyen gépezetek látszólag (!) kusza hálózata.

A "nemzeti ellenállás" óriási hátránnyal [handicap] startolna akkor is, ha elméletileg repülőképes lenne, de nem az. És a "vezé rek" fogyatékos gondolkodása miatt nem is válhatik azzá. Fennkölten hangzik a szlogen "nemzeti egység", de csak akkor válna működőképessé ha [pénz híján] saját belátása, lelkesedése, akarata alapján létrehozná saját agytrösztjét, agytrösztjeit, úgyszól ván a semmiből. Ha e mozgató erők bármelyike hiányzik, az már csak egy nagy büdös semmi. Márpedig hiányzik - mindenekelőtt a belátás.

A továbbiakban néhány idézettel próbálom szemléltetni három jeles, jellegzetes személyiség világlátását. Közös bennük, hogy sokat írnak.

Orosházi Ferenc a Szentkorona vitéze. De hogy szolgálja bálványát? A nemzethez intézett szózata így szól. Barátom! A Haza, a Nemzet számít Rád! Hányszor csaptál már oda a melledre, hogy Te mi mindent megtennél a Hazádért? Most nem kell nagy dolgot tenned, csak ott kell lenni!  Ne add fel párthovatartozásod, csak hozd előre elképzeléseidet. Ne bízd a politika több soron lejáratódott résztvevőinek játszó terére az eddig beleölt energiádat, szellemi munká dat, anyagi áldozat vállalásodat! Várunk Téged! Kizárólag a Magyarság érdekeit képviseljük! Valamiért (!) és nem valami ellen akarunk tenni! Elsősorban, hitünkért, Hazánkért, Nemzetünkért, családunkért, utódaink jövőjéért, és egy kicsit persze önmagunkért is. Tartozunk ezzel (h)őseinknek, tartozunk a Hazának! Ők ezért a megszentelt földért a vérüket, életüket adták. Tőled ezt senki nem várja! Nem kell a véred, nem kell az életed! Nem kell a pénzed sem! Csak a jelenléted! Mert, hogy ezen múlhat a jövőbeni puszta léted! A Szabadság Alkotmányát – a jelenlegi és az ősi törvényeinkkel is összhangban – ki kell kiáltani! Ahhoz viszont ott kell lenned! Örülünk bíztató imádnak, annak is, ha lélekben velünk vagy." Ha valaki ebből, vagy a szerző más írásai ból, ki tudja következtetni, miről is van szó, kérem világosítson fel. Szabadítson fel a csodavárás nyomasztó súlya alól.

Siklósi András értelmi és érzelmi hovatartozása ugyancsak nem támaszt kételyeket.

"
A Kárpát-medence egységének visszaállítása nélkül soha nem lesz béke!" c. írását elemeztem. Kemény...
"Soha nem látott alvilági erők törtek a felszínre, a társadalom legaljasabb söpredéke, közönséges banditák és maffiózók ragadták kezükbe a hatalmat. A szocializmus és kommunizmus építése ürügyén minden emberit eltiportak, s totális, önző, gyilkos szellemi rabszolgaságot teremtettek." Állapítja meg a beköszöntőben. Maga a "cselekvési program" azonban mindössze a következőket tartalmazza.

Passzív kesergés helyett  dolgozzunk országunk megerősítésén.
Izmosodnunk kell belül, s tartani kell magunkat kívül.
Szittya - keresztény értékek (?) és erkölcsi normák (...).  
Meg kell oldanunk belső problémáinkat.  
Meg kell maradnunk minél teljesebben a világban. Könnyhullatás és kardcsörtetés helyett.
Következetesen cselekedjünk itt benn, s ezzel kifelé is nőhet tekintélyünk.
Mindent meg kell tennünk, hogy talpra állítsuk a nemzetet.  
Be kell töltenünk küldetésünket.  
Kiharcoljuk szabadságunkat.  
Úgy kell vitorláznunk a világpolitikában (...)
A Szent Korona nevében vissza kell perelnünk magyarlakta területeinket,
Sérthetetlen falanxba tömörülünk,
Nekünk kell az élére állni (népünkek).

Slussz! Ezek kivétel nélkül lózungok, a legsilányabb a leg-elcsépeltebb fajtából.

Következik a "diagnózis".

"Az egész együtt a 'nemzeti' gondolkodás  zsákutcája. Ma a 'többség' tudatzavarban szenved, és se megfelelő történelmi, se elfogadható nemzettudata nincs; de még önsorsával összefüggő jövőtudata és veszélytudata sem. Egész népünk beteg, s primitív biológiai szinten tengődik."

A három mondat tömény zűrzavar. Felháborító slendriánságot is tükröz. Hát nem látja a jeles szerző, hogy ezek a "judeo-kreténizmus" szimptó mái? Nem látja, hogy a hülyeség az egyházi tanok útján fertőz. Mivel gondolja gyógyítani? A Szentkorona tannal? És kik lesznek a terapeuták? Csak nem Erdő rabbira és Németh Sándorra számít? Sajnos a "nemzeti platform" egy olyan széles gyékény amin együtt kell árulniuk ezekkel, hogy Franci pápát már ne is emlegessem.

A legtöbb bosszúságot Bene Gábor okozta, okozza nekem. Prózairodalma parttalan óceán. Nincs kedvem, sem időm rajta vitorlázni. [Ezt rossz néven is vette tőlem.]
Jól bejáratott műfajának korlátait áttörve legújabban a slide showwal kezd próbálkozni. Ettől akadtam ki. Jelszava - velem ellentétben - "Nemzetet építs, ne pártot!" Jó! De hogyan?

A "megoldást" 17 lap (slide) nyújtja. az egyik, a harmadik oldal, bizony isten, így néz ki.

Az alkotás mint kép érthető, mert a szöveg olvasható. De mint szöveg tömény hülyeség, igazi Bene blabla az egész. Nekem legjobban az tetszett, hogy "Beszéd és cselekvéstereket kell létrehozni!" Egy ilyenre szívesen befizetnék...

Egy rövid karcolat keretében nem lehet értékelni olyan "életműveket" amilyen az uraké. Úgy gondolom, hogy amit ide vágtam jellemző a szerzőkre. Ha ebben nem tévedek, igen nagy a baj. Ezek az urak a jelek szerint már "kiírták" magukat és nincs új mondanivalójuk. Gondolkodá suk megrekedt a "keresztény tanítás" mocsarában és sem képességük, sem hajlandóságuk nincs arra, hogy változtassanak.

Szörnyen nívótlan az egész.

2016.08.01

Sz. Gy.