Eladó az egész világ.
Aranyborjú fennen trónol,
Minden Ő előtte hódol.
Mindenki hitvány pénzt kíván.
Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,
Járja koldus és király, a sátán örül.

 

 

 

Már nem konteó?

A pesti puccs.

Mindig nehéz szívvel bocsátkozom jóslásokba, mert csúnyán mellé lehet vele fogni. Így voltam akkor is, amikor megírtam "Gátszakadás. Zöld - Buda - Pest-is" c. kommentáromat, a választások másnapján otóber 14-én. Ezt írtam. "A Fidesz önkormányzati választási kampánya több volt mint bűn, hiba volt, ahogy Talleyrand mondaná. Napoleon császárt nem csupán a külügyminisz tere árulta el, hanem rendőrminisztere Fouché is. Jesszusom, csak nem Pintér úrra gondolok? De igen, egyelőre feltevés [hipotézis] formájában. Az önkormányzati választások tervezése, lebonyolítása súlyosan elhibázott volt azért, mert a kormányzat nem kapott valós információ kat a lakosság hangulatáról. E tájékozatlanság miatt folytatott undorítóan negatív kampányt, amely lélektani lag teljesen ellentétes eredményt hozott a remélttel szemben. Ha a belső elhárítás továbbra is 'laza' marad a migránsok beléptetésének - nyugat felől - nem lesz gyakorlati akadálya." [A kép a zöld Budapest fölött imádkozó két zöld sáskát: Gyurcsányt és Karácsony Gergelyt ábrázolja.] 

Október 26-án jelent meg a Magyar nemzetben Földi László titkosszolgálati szakértő megdöbbentő elemzése az önkormányzati választásokról. Abból néhány mondat idézése és méltatása mellőzhe tetlen. 

"A főváros bukásának oka az operatív védelem részleges vagy akár teljes hiánya. Olyan illegális rendszerek avatkoztak be a választási kampányba, amelyek ereje szervezettségben, anyagi forrásokban nemzetközi szinten is nagyságrendekkel haladják meg a magyar pártok lehetőségeit. Évek – szerintem évtizedek – alatt építettek fel struktúrákat, hoztak létre háttér bázisokat és épültek be szervezetszerűen a magyar politikai elitbe, amely immáron érzékelhető módon alkalmassá tette őket az október 13-i siker elérésére."

Földi nyilván érti a szakmáját. Mondanivalójának, azonban nincs sok teteje. A sajtó által leképzett formában különösen nincs.

Sokszor felhánytorgattam már az Orbán kormányzat érthetetlen és megengedhetetlen lazaságait a Soros kérdés kezelésé ben. Az óriásplakátok nem mondtak semmit Sorosról, csak egy ronda zsidót mutattak. El is kellett őket távolítani, mert sértette a zsidó érzékenységet. Sorosról mint a világ legveszélyesebb köztörvényes bűnözőjéről azonban nem esett, nem esik szó. "Soros a gólem" c. írásomban részletesen foglalkoztam ezzel.

Az őrülten zakatoló kallómalom - az orbáni törvénygyár - százszámra hoz, módosít és helyez hatályon kívül jogszabályokat. A Soros-féle enziók ellenőrzésére csupán egy alibi törvényt alkotott, a 2017. évi LXXVI. törvényt a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról.

A ballibek nyomban
rámutattak, az orosz átláthatósági törvénnyel való hasonlóságokre. "A magyar törvény néhány része az orosz törvény szószerinti fordítása. Ez azért fontos, mert megmutatja, hogy az orosz külföldi ügynökökről szóló törvény hogyan szolgál példaként más kormányoknak, amelyek intenzív lejárató kampánnyal vették célba a velük kritikus civil szervezeteket."
Alájuk játszott Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése is, amelynek 2017 április 27-ei 2162(2017) határozata megállapítja, hogy a magyar törvénytervezet a hasonló orosz törvény által ihletett. Ballibék azonban sohasem számolnak azzal, hogy akad olyan (hülye) gój, aki kissé utána néz a dolgoknak.

Az említett törvény bevezető része (preambuluma) valóban tartalmaz olyan kitételt, hogy ' külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak lehetnek arra, hogy külföldi érdekcsoportok e szervezetek társadalmi befolyásán keresztül saját érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek'. A
törvény 'rendelkező' része viszont a következőket tartalmazza. '3. § (1) Ha az egyesület vagy alapítvány nem teljesíti az e törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész az erről való tudomásszerzést követően a rá irányadó szabályok szerint felhívja az egyesületet vagy alapítványt arra, hogy a felhívás közlését követő 30 napon belül teljesítse az e törvény szerinti kötelezettségeit.(2) Amennyiben a külföldről támogatott szervezet nem teljesíti az ügyészi felhívásban foglalt kötelezettségét, úgy az ügyész ismételten felhívja 15 napos határidővel az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítésére. E határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül az ügyész a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (2) bekezdése szerinti "bírság kiszabását kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál." Ettől ballibék halálra vannak rémülve.

A 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezik erről a pénzmosásról, amelynek preambuluma szerint e törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását."

Ez is egy "fantáziátlan", pongyola, értelmezhetetlen, következésképp joghatás kiváltására alkalmatlan betűhalmaz.

Kérdés az, hogy láthatóvá, követhetővé tehető e Soros forró, cikázó, polgármesterbuktató pénze? Igen! Magáncégek kínálják szolgáltatásaikat a pénzforgalom követésére és elemzésére.

Egy másik cég honlapján egy "pénzmozgási térkép" látható, amelyről leolvasható az átutaló, az utalványozott és a pénz összege.

Természetesen külföldön is foglalkoznak ezzel a témával. Egy példát említek. John Cassara, az amerikai Pénzügyminisztérium (Department of Treasury) egykori különleges ügynökének írását, amely a kereskedelmi pénzmosás ellen hatékony megoldást kínál. "Analitikával a terrorizmus finanszí rozása ellen. Az amerikai bűnüldöző és hírszerző szervek egyetértenek abban, hogy az egyik leghatéko nyabb ellenintézkedés a szervezett bűnözéssel, a terroriz mussal, a rendszeres korrupcióval, a csalással és sok más komoly bűncselekménnyel szemben a „pénz útjának követése. A következő években a kifinomult adatelemzé sek használatával fokozatosan megtanuljuk majd követni az érték útját”.

Szépen hangzik de tudjuk hogy ZsidóAmerika a világ legnagyobb terrorállama amely akcióit titkos pénzműveletekkel finanszirozza. Egy hatékony ellenőrzési rendszer aligha lenne kelendő. Egy pártsemleges ellenőrzési rendszer nem lenne kelendő nálunk sem hisz kimutatná az Orbán rezsim tranzakcióit is, amelyek a joghoz és erkölcshöz ugyanúgy viszony lanak, mint a Soros enziók és a terrorista szervezetek pénzmozgatásai. A Fidesz-rendszert önnön korruptsága kárhoztatja tétlenségre minden egyéb pénzügyi manipulációval szemben.

Van egy másik meggondolandó körülmény is. Magyar Nemzeti Bank által 2018.06.07-én kiadott Fizetési Rendszer jelentéséből "az derül ki, hogy "Magyarországon a pénzforgalom 80-85 százaléka még mindig készpénzes forgalom." Az elektronikusan, ill. bankókban forgatott pénzek összegét nem ismerem. A jelentés biztosan tartalmazza. A Nokiás doboz ehhez nem megfelelő "göngyöleg". A krimikben szereplő pénzes táskára lehet inkább gondolni. Nagy tömege és lassu mozgása miatt ez könnyebben ellenőrizhető (lenne). Jut eszembe, ha én egy nevemre szóló boritékban érkezett, nevemre kiállított sárga csekken fel akarok adni 1500 forintot, az engem ismerő postáskisasszony személyi igazolványom felmutatása nélkül nem veszi át és nem továbbítja a pénzt, a pénzmosást elkerülendő. 

A "törvényes út" egymagában sohasem lehet alkalmas a pénzügyi bűnözés felszámolására. 

A törvények logikája általában valamely társadalmi változás keresztülvitele, gondosan körülirt feltételek megvalósulása (tényállásszerüség) esetén joghátrány (szankció) kilátásba helyezése révén. Egy törvény akár módosíthatja a hatályos büntető törvénykönyvet is. Annak szövegébe új paragrafusokat iktathat.

A büntetőjog alapelve: nincs bűncselekmény törvény nélkül, nincs büntetés törvény nélkül [nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege]. Csakhogy ez az ósdi alapelv a társadalom védelmének ellentmond. [A Nürnbergi Nemzetközi Törvényszék rúgta kapóra elsőnek, amikor a nácikat olyan cselekmények miatt (is) elítélte, amelyek az elkövetés idején nem voltak bűn cselekménynek minősítve, ill. büntetéssel fenyegetve (inkulpálva).

Tudvalevő továbbá, hogy a fürge találékony bűnözés mindig megelőzi a lomha fantáziátlan bűnüldözést.

A titkosszogálatok egyik feladata épp e "versenyelőny" kiküszöbölése (lenne) a következők szerint. A titkosszolgálatoknak be kell(ene) épülniük a bűnözésbe. Fel kell(ene) deríteniük a bünözők módszereit. Ezeket meg kell(ene) súgniuk a törvényes hatóságoknak, hogy azok a jogalkotást némiképp szinkronba hozhassák a bűnözéssel. Ezt nevezi Földi operativ védelemnek és erről állapítja meg, hogy voltaképp nem létezik. Dehát kérdezem - Hadházy Ákos parlamentáris stílusában - ki a lófasz a belügyminiszter és mi a lófaszt csinál?

A titkosszolgálatoknak áll(na) módjukban felderíteni, hogy a Soros ügynökök milyen mértékben korrumpálták a választási szervezeteket, amelyek a belügyminiszter alárendeltségébe tartoz(ná)nak. Egyáltalán nem lepne meg, ha kiderülne: Soros ügynökei nem a választókat, hanem a választási apparátust, és/vagy az általa működtetett számítógépeket manipulálták. Egyszerüen nem tudom ugyanis elhinni, hogy egy taknyos nyálas buta zsidógyerekre több budapesti szavazott volna, mint Tarlós Istvánra, akinek emberi tisztességét és hozzáértését soha senkinek sem sikerült megkérdőjeleznie és aki egyedül mert ellenszegülni az országos keresztapának.

A büntető eljárás fő feladata nem a bűnelkövető felkutatása és feleéősségre vonása, hanem a bűnmegelőzés (prevenció) lenne. Ennek a követelménynek gyakorlatilag képtelen megfelelni, eseménykövető jellege folytán.

A nagy demokratikus jog- és kultúrállamok, pl. Amerika és Izrael államérdekeik védelmét sohasem bízták az igazságszolgál tatásra, azaz a "törvényesen" működő nyomozó vádemelő és ítélkező szervezetekre és egyáltalán nem volt szempont, hogy bűncselekmény történt e. A területi illetékességi szabályokra sem voltak tekintettel soha.

A CIA és a MOSZAD százszámra gyilkolt/gyilkol, főleg külföldön, olyan személyeket akik veszélyeztetik, vagy veszélyeztethetik érdekeiket. Ha erről csak példákat idéznék is több kötetre rúgna. Egy jellemző esetet azonban megemlítek.

Heinz Krug rakétamérnök volt. A háború idején Verner von Braun stábjában dolgozott aki felajánlotta neki, hogy telepedjen át az Államokba, és csatlakozzon az amerikai űrprogramon dolgozók csoportjához. Krug azonban ekkor már egy sokkal kecsegtetőbb ajánlat birtokában volt. A Gamal Abden-Nasszer ezredes vezette katonai puccs 1952-ben Egyiptomban megdöntötte I. Faruk király hatalmát. Nasszer fokozott ütemü fegyverkezésbe kezdett. Heinz Krug olyan ajánlatot kapott, amelyet nem lehetett visszautasítani. Más egykori peenemündei kollégáival együtt a Wolfgang Pilz professzor által vezetett csoportba kapott meghívást, amely Egyiptom titkos stratégiai rakétaprogramján dolgozott. Noha a megbízatást teljes titok övezte, Heinz Krug München és Kairó közötti egyre sűrűbb ingajáratai nem kerülték el bizonyos körök figyelmét. A Haaretz (!) által megszerzett és kitálalt információk szerint "a Heinz Krugot 'célzottan likvidáló' izraeli kommandóban ott volt a náci Németország egyik leghíresebb/hírhedtebb figurája, a sebhelyes arcú Otto Skorzeny is. Az informá torok szerint nemcsak hogy ott volt, hanem ő adta le Krugre a halálos lövést is. A magukat a nagy nyilvánosság előtt érthető okokból megnevezni nem kívánó exügynökök azt is közölték, hogy Skorzenyt nem a Moszad, hanem egy fedőszerve, a Hírszerzési és Különleges Műveletek Intézete alkalmazta."

[Megvallom, szegényebb lettem egy illúzióval. Skorzeny szememben a germán condottiere jelképe volt. A condottierek kalandorok voltak ugyan, de nem bérgyilkosok. Skorzeny zsidó zsoldban németet gyilkolt. Ezzel arra az SS-re hozott szégyent, amelynek tagjai az SS jelmondatához - "becsületem a hűség" - százezer számra áldozták életüket a frontok legforróbb pontjain.]

Földi eszmefuttatásának lírai folytatása a következő. "Ha valaki, hát a magyar miniszterelnök tudja, hogy a világban egyre nagyobb befolyásra szert tevő – főleg gazdasági, pénzügyi – erőterek mindent elkövetnek, hogy Magyarország is álljon be a sorba Európán belül, és önként kövessen el társadalmi öngyilkosságot. Vagyis szabaduljon meg identitásától, értékeitől, de leginkább szabad akaratától, és kerüljön végre rabszolgasorba. A védelem stratégiai felépítése olyan szakmai kihívás, amely nem engedi meg, hogy bárki illetéktelen kívülről ebbe belekontárkodjon. Operatív értelemben annak elemei láthatatlannak kell maradjanak. A hatásuk – mármint az ország védelme szempontjából – viszont érzékelhető kell legyen minden magyar polgár számára. Mert ha az ellenség, a megfelelő szakmai intézkedések ellenére is, képes akaratát érvényesíteni, áttörni a többrétegű védőgátat, az felveti a 'hogyan lehetséges mindez?' kérdést. Amennyiben nincs kielégítő válasz, néhány éven belül Magyarország választási térképén nem a narancssárga szín, még csak nem is a zöld, hanem az idegen hatalmat szimbolizáló fekete mező lesz a meghatározó."
Akárhogy elemezgetem Földi mondanivalóját nem tudom másképp értelmezni, mint egy szemrehányó figyelemfelhívást a miniszterelnöknek címezve. Nem lennék nagyon meglepve, ha ugyanúgy eltűnne a képernyőről mint előtte sok más őszinte honféltő.

A tanulság sajnos az, hogy piszkos kézzel nem lehet a piszkos pénzeket fülöncsípni.

Aggódom a piszkos játszma kimenetele miatt.

2019.10.28

Sz. Gy.