Frissítés : 2016.07.12 - feltüntetem a "vitairatok" elérési címeit.


Agytakarítás

Űzd ki a zsidót - az agyadból

Előszó
 

Nem szoktam előszót írni. Jó okom van arra, hogy most mégis ezt tegyem.
Hónapok óta kínlódok ezzel az írással, de nem közölhettem, mert gondolataim nem álltak össze értelmes mondanivalóvá.

Látom, tudom, érzem, hogy ott van a baj, ahol "fészkel az agy", de a hiba képletét nem sikerült felállítanom, még kevésbe megoldanom.

Itt is arról akartam, akarok írni, hogy valamiképpen a világtörténelem legrafináltabb téveszméje a judeokrisztianizmus foglyai vagyunk, de miképpen? Erre nem bírtam rájönni [ 2016.07.07-én reggelig...]

Most gyorsan felvázolom a sémát, míg el nem felejtem. A részletezés majd lentebb következik.

A világ szellemtörténete egy gigászi küzdelem története, amelyet a zsidó (sémi) faj vív a gondokodás síkján a fehér faj ellen. A zsidók a "kereszténység" álcájában győztek az aljasul "pogányságnak" titulált árja (görög) gondolkodás fölött. E győzelem eredménye, hogy a gójok valóban állati módon gondol kodnak, amely fölött a zsidók nem győznek eleget gúnyolódni - "joggal".

Hogy néz ki most belülről egy gój agya. Bizonytalan ködkép dereng, ha dereng, benne Platonról, Arisztoteleszről, a görög dialógusokról, drámákról, vigjátékok- ról, eposzokról. Mi villódzik helyettük? Hát a "szentháromság": Jahve, Jézuska, meg a Szentlélek. Nem értik, nem is érthetik, mert értelmet len. Ennek ellenére, vagy épp emiatt a viszonyulás három formája alakult ki. A leghülyébbek "hivőkké" váltak és az erdőpéterek, némethsándorok ígéin keresztül érzékelik a 'való világot". Mások "ateisták" lettek csöndesen vagy vitatkozva. A "derék-hadat" pedig a "közömbösök" alkotják. Mivel mindhá rom viszo nyulási forma alapja a judeo-krisztianizmus, a zsidók lelkesen tiltják - tűrik - támogatják mindhármat, hisz ezek együtthatásukban az ő mal mukra hajtják a vizet.

Lehet a zsidó hitet vallani, vitatni, leszarni egyre megy, egyirányba pörgeti a mókuskereket. Senki se higgye, hogy a "közömbösek" nem ezt teszik. Ez a legnagyobb, leginkább heterogén csoport, maga a társadalom. A szegények, a középről lecsúszók és a gazdagok. Ebben a zónában harácsol, szexel, drogozik, bűnözik a nép. Így építi a káosz társadalmát, amely a zsidókirály rendjét készíti elő.

Eddig az utólag betoldott előszó...

* * *

Egy nagyon furcsa prezentációt kaptam a minap, ezzel a címmel: "Agytakarítás".  [Ugyanez pps formátumban is megtekinthető.]

Nem tudom a szerző mit, miért akar az agyban takarítani, hisz a szöveg arról szól, hogy ez a másfélkilós puha massza a világmindenség legcsodála tosabb "képződménye". A képződmény szót azért használom, mert az anyagban egyetlen szó sem esik arról, hogy ez a "hiperszámítógép" hogyan jött létre? Megtervezte, összeszerelte és beprogramozta valaki, vagy csak úgy lett magától és véletlenül lett ilyen tökéletes?

Nem hasonkít egyetlen ember alkotta dologhoz sem. Élő labirintus. Súlya mindössze 1.5 kg. A világ legösszetettebb anyagi struktúrája, amit csak ismerünk. Szabályozza, felügyeli, koordinálja a szervezetben végbemenő majdnem összes folyamatot. Összegyűjti, kiértékeli az érzékszervek hatásokat, tárolja őket, értelmes válaszokat ad rájuk.

Egyes szerkezeti paraméterei meghökkentőek, ill. érthetetlenek, hihetetlenek. Építőelemeinek száma100 milliárd idegsejt (neuron), a Tejútrendszerben lévő csillagok nagyságrendje. + 100 milliárd. Minden neuron szinapszisokon keresztül több ezer másik neuronnal van kapcsolatban. Az emberi agyban az idegsejtek közötti kapcsolatok lehetséges száma nagyobb, mint a világegyetemben lévő összes atom száma. (?).Ha csupán egyetlen neuron közvetlen kapcsolatait jegyeznénk fel egy könyvben – 40 nyomtatott oldalra lenne szükség. Agyunk összes kapcsolódási helyének regisztrálásához egy 10 milliárd, egyenként 400 oldalas könyvből álló óriási könyvtár kell (A világ egyik legnagyobb könyvtára a Washingtoni Kongresszusi Könyvtár20 millió kötete van.) 500x nagyobb könyvtár kell ahhoz, hogy az emberi agy kapcsolódási helyeit feljegyezzük."

Tényleg lenyűgöző, akkor is ha csak milliomod része igaz... De hogy állunk az "értelmes válaszokkal"? Az emberi test "díszhelyén", egy hihetetlenül szilárd kupolában tárolja ezt a csodát és egy csomó érzékszervet rendel a szolgálatára: látás, hallás, tapintás, szaglás, stb. Szervezetünk mindezek fejében elvárná, hogy az ingerekre adott "értelmes válaszok"  megóvják minden bajtól. Ám hiú a remény, mert ez a csodálatos szerkezet korántsem tökéletes.

"Bármilyen meglepő, az agyszövetben nincsenek fájdalomérzékelő receptorok. Így az agy csak feldolgozza a fájdalomról beérkező információkat, de önmaga nem érez semmilyen fájdalmat.  Ez baj, nagyon nagy baj, mert a szervezet riasztó csengője épp a fájdalom lenne.
 

Ez a "csodamasina" olyan mint egy buta gój, azaz naiv, ennél fogva védtelen a zsidó ráhatásokkal szemben. Nem érzi pl. a "faj szagát", amelyről Herzl Tivadar a cionizmus megalapítója így vélekedett [Dr. Eduard Gans a berlini egyetem egykori zsidó professzora nyomán] "A keresztelés, sőt a keresz tezés sem használna semmit. Mi a harmadik nemzedékben is éppen olyan zsidók maradunk, mint háromezer év óta. Fajunk szagát nem veszíti el a tizedik keresztezés után sem és bárminő összeköttetés után, bármilyen nővel, a mi fajunk az uralkodó: ismét csak zsidók fognak születni.”

Viszont  a zsidónak, mint minden élősdinek, kiváló érzéke van a befurakodáshoz. Megtalálja az egészséges szervezetet takaró burok legparányibb nyílását is. Hát hogyne vették volna észre és miért ne használták volna ki e "tökéletes" szerv tökéletlenségeit?

A zsidók több ezer éve tudják, hogy a gójok legyőzése elsősorban "agyi besurranás" révén lehetséges. Ebből nem is csinálnak titkot, sőt büszkék e téren elért eredményeikre és gúnyolódnak gójok ostobaságán.

A "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben" erről a következők árulkodnak.

1. jkv
" Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. ...  Mi voltunk az elsők, akik bedobtuk a néptömegek közé e jelszavakat: "szabadság, egyenlőség, testvériség",  Az önmagukat bölcseknek képzelő gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között

3 jkv
A gójok elszoktak attól, hogy gondolkozzanak, hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik őket arra

4. jkv.
Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre, az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. Kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának művészete, okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével, a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal, melyekhez a gójok mit sem értenek

5 jkv
Magunkra fogjuk ölteni az összes párt, az összes irányzat liberális arculatát, s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni, hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben

9 jkv
A mi szolgálatunkban minden véleményt, minden doktrínát képviselő személyek állnak: monarchisták, demagógok, szocialisták, kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Nagyszerű eredményeket értünk el azzal, hogy a törvényeket - lényegileg nem módosítva őket - ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükből. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy ezek a törvénymagyarázatok először elhomályosították, majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira, hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni.

10 jkv
Hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét, amikor képviselőik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? Meg fogjuk akadályozni, hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak, az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni, hogy érvényesüljenek, sőt, még csak meg sem fogja őket hallgatni, hiszen hozzászokott ahhoz, hogy csak ránk hallgasson, akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. Ily módon hatalmas, vak erőt fogunk létrehozni, amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül,

1
1 jkv
A gójok - egy birkanyáj A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok.

12 jkv
Már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát, hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit, amelyeket az orrukra teszünk.

13  jkv
A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra, hogy állandóan valami új után kívánkoz zanak?). Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók, akik még most sem akarják megérteni, hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról, melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel, mint azok, akik már korszakokon át irányították a politikát: annak létrehozói. Amint a nép egyre inkább elszokik attól, hogy gondolkozzék és önálló véleményt alkosson, ugyanazt a hangot kezdi majd megütni, mint mi, mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban - oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak. Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp elját szották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben, amikor nem anyagi törekvésről van szó, mert igazság csak egy van, és ebben haladásnak nincs helye. Mint minden megtévesztő gondolat, a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál, hogy azt ne ismerje senki, kivéve minket, Isten kiválasztottait, az igazság őrzőit.

15 jkv  
A mi bölcseink, akik előkészültek arra, hogy vezetői legyenek a gójoknak, beszédeket, tervezeteket, emlékiratokat, cikkeket fognak elkészíteni, melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását, hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. Látszatra tigrisek, lelkük azonban birkalélek, és fejük kong az ürességtől. Ráültettük őket annak a gondolatnak a vesszőparipájára, hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük, hogy ez a vesszőparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel, hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különböző egyedeket hoz létre, mégpedig pontosan azért, hogy egyéni ségeket alkosson. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest? Főleg ez az, ami szavatolja sikerünket. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja.
Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Szemük ugyan nyitva van, de nem látnak semmit maguk előtt és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ebből világos, hogy a természet magajelölt ki minket arra, hogy vezessük és uraljuk a világot.

16 jkv
Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetéből az elmúlt századok mindama tényeit, melyek nem kívánatosak számunkra, és csak azokat fogjuk meghagyni, amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. El fogjuk fojtani és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is, miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltető leckékkel történő tanításban. Ennek az a célja, hogy tunya, engedelmes barmokat csináljon a gójokból, akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamiről, ha azt ábra formájában bemutatják nekik... Franciaországban egyik legjobb ügynö künk, Bourgeois, már nyilvánosságra is hozott szemléltető leckékre alapozott új tantervet.

17 jkv
Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat, mi majd a pápa védelmezőinek képében lépünk fel, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápa ság hatalmát. A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája

24 jkv
Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást, amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat

Az idézetek voltaképp leírják a "kórokozás" módszereit, így már csak annyi lenne a dolgunk, hogy  felismerjük agyműködésünk kóros tüneteit és visszavezessük az okra, az okozóra. Az ám, de a legkisebb gondunk is nagyobb ennél.

Témánk szempontjából a legérdekesebbek a 17 sz. Jegyzőkönyv egyes kitételei.  Azokból ugyanis az látszik kiderülni mintha vallási kérdésekben a Jegyzőkönyvek szerzője sem lenne kellően tájékozott, vagy még saját olvasóival szemben is alakoskodna (?). Elképzelhetetlen ugyanis, ne lett volna tisztában azzal hogy a [12 sz. Jegyzőkönyvben leirt] "gondolati uralmat" a zsidóság elsősorban és mindenek fölött azzal érte el, hogy azt a vallást, amit Szent Pál és apostol társai egyenesen a buta gójok számára agyaltak ki, sikerült is rájuk sóznia. Az "üzlet" révén maguknak sajátították ki az "elemzés és a megfigyelés" kizárólagos jogát. A gójoknak jutott a szörnyű gondolatsorvasztó katyvasz: a kötelező hit és a kötelező bűn-megvallás elegye: a római katolikus vallás azaz a judeokrisztianizmus, a "judeokretenizmus".

Hogy is szól
 első nikaiai zsinaton megalkotott, majd a 381-ben tartott első konstantinápolyi zsinaton javított - bővített "Hitvallás" szövege?
"Hiszek egy istenben mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen."
Vicc? Agyrém? Az utóbbi! Olyan rém, amely gúzsba köti az agyat, a világmindenség legcsodála tosabb alkotását, amely emiatt úgy néz ki mint egy, két évezredes zsidó zsineggel kötözött (tömjén)füstölt sonka...

A hitvallásba foglalt érthetetlen, mert értelmetlen "szentháromság tana" arra volt jó, hogy a jó keresztények egymást gyilkolják, kínozzák - égessék, pl. azon "hitvita" eldöntése végett, hogy hogy a homousion, vagy a homoiusion a helyes. Emlékezzünk csak az "Ember tragédiája" bizánci színére, amelyben "eretnekeket" (férfiakat, nőket , gyermekeket) égetnek egyetlen "i" miatt. Hogy erről a maguk gerjesztette tébolyról mi a zaidók igazi véleménye, megtudjuk mindannyiunk szeretett Gyuri bácsijától Löwingwr Lukács Györgytől, aki mindenekelőtt
megállapítja hogy "a bizánci jelenet alapkonfliktusát (a homousion-homoiusion ellentétet) Madách egyáltalán nem érti" (hogy is értheté egy buta goj ?). Kedélyesen veti oda (ide) "mi másért haljon meg valaki, ha keresztény, mint a hitért, mint azért, hogy Krisztus Istennel egynemű-e vagy csak hasonló hozzá? Hát nem ezen múlik minden?” Arról a Löwingerről beszélek, akiről korábban azt írtam "... az hogy valaki szadista tömeggyilkos egyáltalán nem akadálya, hogy a zsidók utólag humanistának minősítsék. Lukács [Löwinger] György [maga is tömeggyilkos vörös népiztos] egy könyvet szentelt Lenin szentté avatásának - vörös bársonykötésben. Nála olvashatjuk a következőket. "Lenin élete munkájának java részét 'prózai' javaslatok', intézkedések ... teszik ki. ... Tevélenységének világnézeti alapja a materiallista filozófia humanizmusa. Ennek az új humaniszmusnak legtipikusabb képviselője, legnagyobb alakja Lenin." [Lukács György:  "Lenin"175. old.] Lenin egyik "javaslata" volt, hogy a szentpétervári tömeggyilkosságokat a vörös hatóságok ne késleltessék, pláne ne igyekezzenek leállítani...

Németh Sándor már így fuvolázik a Hit Gyulekezete zenés szentmiséin (őrjöngésein). "Az evangélium, amely Jézus Krisztus üdvözítő munkáját és diadalát hirdeti, lehetővé tette a „halál árnyékában ülő” ember újjáteremtését, hogy az új teremtmény istenképűségét már Krisztus dicsősége töltse be. Isten Szelleme a következő hatalmas igazságot jelentette ki Pál apostolon keresztül: „Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8:29—30) Ez az igeidézet a következő állításokat tartalmazza az ember Isten ..." ésatöbbi.  Hát hogyne tetszene a sok buta gójnak, miért ne hinné el a Tórával hadonászó handlénak, hogy ő isten. Ezt megérti és elhiszi, rángatózik a gyönyörtől, hisz a mellét se' kell döngetnie.

Nem csoda, hogy a zsidók jókedvűek. Ennyi buta goj láttán tényleg meg kell szakadniuk a röhögéstől... 

A hitvallás viszont a keresztény (katolikus) istentisztelet (mise) állandó eleme lett, amelyről tudni  kell a következőket. "Ősi keresztény gyakorlat, hogy az isten tisztelet elején 'bűnvallásra' kerül sor. Ebben kifejezésre jut az, hogy a gyülekezet, ill. annak tagjai maguktól méltatlanok az Isten előtti megállásra, és ezért mindenképpen szükségük van Isten bűnbocsátó kegyelmére. A bűnvallást minden esetben Isten kegyelmének meghirdetése követi. Ezt a szolgála tot minden esetben a lelkész végzi a gyülekezet felé fordulva."
De mi is az a bűn amelyet a keresztény millióknak évezredek óta mellüket verve kell megvallani? Hát az a Szent Pál őrült agyában fogant "történet", hogí a tökhülye első emberpár, az ördög biztatására, megszegve isten tilalmát, evett a "tudás fájának" gyümölcséből. Ezzel felborult a világ természetes erkölcsi rendje, amely csak a bűn elkövetőjét tekinti bűnösnek, de csak akkor, ha módjában lett volna másképp cselekedni. Továbbá a bűn valamilyen förtelmes cselekedet volt (addig), amely ártott valakinek és ezzel felháborított másokat. De milyen förtelem van egy olyan mosolygó alma megkóstolásá ban amelyet épp erre a célra teremtett az Úr?

Az aljas zsidócsapdában van a förtelem, amely a Tudás méregfáját termő almafának álcázva leste a bűnbeesést, de nem akadályozta meg. A biblia
elemzés szerint a seggfej Ádámmal közölve lett a tilalom de a buta tyúkkal Évával nem, mert őt "csak a tiltó parancs kiadása után teremtette a Teremtő."

Tudnak követni? Ha tudnak jó, mert én már alig tudom magamat, pontosabban Szent Pál észjárását követni... Dehát az elmebeteg "logikáját" is meg kell érteni ahhoz, hogy meggyógyítsuk, vagy hogy még inkább másokat megóvjunk attól, hogy a gyagyás kárt tegyen bennük. Shakespeare egyik darabjában hangzik el   "őrület, de van benne rendszer". Hát persze hogy van Szent Pál gondola taiban is. Az embert Jahve hülyének teremtette és azt akarta, hogy az is maradjon és ezt az "eredendő" hülyeséget örököljék a leszármazói is. Így lett az alma-csínyből "eredendő" bűn. Hogy mennyivel emberibb a görög gondolkodás a zsidó gondolkodásnál azt egy másik ugyancsak kitalált "eredendő bűn" Prométheusz bűne példázza, aki részben dacból, részben jóindulatból "ellopja a tüzet az istenektől és az embereknek adja, hogy bármilyen mesterséget kitanulhas sanak," Ezért persze faszolni kell valakinek, de nem az emberiségnek, hanem a tettesnek, akinek egy sziklához láncolva kell vezekelnie, amíg Zeusz küldötte Her mész egy villámmal agyon nem ütteti - kegyelemből...

Lentebb következik annak taglalása, hogy a beteg zsidó gondolkodásnak hogyan, miért sikerülhetett kiszorítania az egészséges görög gondolkodást az emberi elmékből. De sajnos sikerült...

Mi pedig térjünk vissza a katolikus miséhez.


A
katartikus élményt bibliai idézet felolvasása követi, majd "a gyülekezet nyilvánosan 'vallást' tesz az egyetemes keresz ténységgel együtt a Szentháromság Istenbe vetett hitéről" ez a "krédó". A Szentháromság pedig az a zsidő maszlag, amivel sikerült a gójokat meghülyíteni akkor és sikerül azóta is. A gyülekezet olyasmiről tesz hitvallást, amit nem ért, mert érthetetlen, a természet és a józan ész törvényeivel ellentétes.

"szentmise" nem más, mint tudat-manipuláció. A 
"mantrázáshoz"  hasonló. Azon a felismerésen alapul, hogy "a ritmikus kántálás,  imádkozás közben rózsafüzér morzsolása,  vagy egy szöveg  ismételgetése eufórikus hatást vált ki." A "hívőnek" olyan élménye támad, hogy egy csoda részese. A "tudomány" rég felfedezte, értékeli ezeket a jelenségeket és "pszichodrámának" nevezi, mint az egyik leghatékonyabb csoport- pszichoterápiás módszert. Ez a módszer valósnak beállított élethelyzetek ismételt átélésével lehetővé teszi problémák felszínre kerülését, azok régi gyökereinek megtalálását és ennek révén a problémák végleges megoldását eredményezi - állítólag.

A jámborrá hülyített keresztények többnyire kevesebbel is megelégszenek. Elég ha kántálhatják "test már a kenyér, a bor igaz vér, hiszem ezt ámbár 'elméhémbe' nem fér..." Az "ite missa est" elhangzása után békésen ballagnak haza ezek az isten barmai, mint a tehéncsorda a legelőről.

Ami mindennél veszélyesebb fogyatékosság: az emberi agyból mára hiányzik, vagy csökevényessé "fejlődött": az a képesség, hogy számba vegye saját  gondolatkészletét, értékelje azt és kigyomlálja, kilapátolja ami káros, ami fölösleges. Ezt a műveletet önkontrollnak nevezhetjük. Ha odafigyelünk észrevesszük, hogy ez a képesség viszonylag fejlett volt az ókor okos fehér emberében (görögök), de kétezer éves lankadatlan zsidó erőlködés eredmé nyeként mumifikálódott a mai agyakban, amelyek gazdái judeokeresztény módon gondolkodnak úgy, hogy leggyakrabban nem is tudnak róla. Nem tudnak a Larsen formuláról sem, amely így szól.  “Aki egyetlen abszurdumot képes elhinni, az utána az összeset elhiszi.”

Ki
tudja, ki hinné, hogy "agyunkban két olyan zóna van, ami cselekedeteinkért felel. Egyik a 'prefrontális lebeny', másik az 'amigdalának' nevezett kortikális (agykérgi) terület a halántéklebeny közepén. Az előzőnek a döntéshozatalban valamint az önkontrollban van szerepe, az amigdala viszont az agy automata pilótája. Olyan döntéshozatalokért felel, amelyeknek nem vagyunk teljesen tudatában, az érzelmek és ösztönös viselkedés üzeme. Minél tuda tosabban hozza meg valaki döntéseit, annál nagyobb az önkontrollra való képessége. Másfelől, ha agyunk automata vezérlésére 'hagyatkozunk', akkor az ösztönös viselkedés lesz a meghatározó."  De miről beszélünk? A zsidó nem hagy minket "hagyatkozni" hanem átviszi gondolkodásunkat az amigdala területére és onnan vezényli "ösztönös" viselkedésünket. Ez a manipuláció sok szálon fut. Az egyik - a legveszélyesebb - a "hit", amit az egyház, a papok ültetnek az agyunkba zsidó rendelésre, zsidó recept szerint.

Az ember azt hinné, hogy a keresztény hit Jézuskájának szeretete besugározza az emberiséget és a nyáj jámbor békességét teremti meg közöttük. Dehát erről szó sincs. Szent Pál, a zsidó szörnyeteg az "apostoli kommandó" tagjait Jézus nevében így igazította el.  „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom." Úgy ám! A bosszú népe, a gyűlölet népe a gój emberiség társadalmi szerkezetét, a családok szervezetét zúzza szét, alakítja át a mindent, minden kit megosztó gyülölet fortyogó masszájává, a "hit" segítségével.

* * *

Az Interneten forrásmunkák után kutakodva találtam egy írást  "A kereszténység leleplezése" cím alatt. Félve ajánlom, mert hosszú. Mégis merem ajánlani, mert érdekfeszítő olvasmány. Annál is inkább, mert az emberi séget pusztító három kórról a judaizmusról, a kereszténységről és az iszlámról egyaránt szól. E három irányzat egy irányba, a zsidó világuralom felé sodorja az emberiséget. "Hány embert fognak még lemészárolni?Hány országot és várost fognak még elpusztítani? Mennyit kell még elveszítenünk a múltunkból hogy a keresztény hazugság tovább élhessen? A judaizmus és a kereszténység megjelenése óta az évszázadok során a tömegyil kosságtól kezdve, egész városok elpusztításán, ősi könyvtárak és tanulmányi központok felégetésén keresztül egészen teljes népek kiirtásáig mindent megpróbáltak hogy ránk erőltessenek egy aljas hazugságot és elpusztít sák az igazságot" ... méltatlanodik a szerző. Erről persze nem tud a keresztény hívő, mert egyrészt nem is akar tudni, másrészt a két metélt akiket szívesen hallgat Ertdő Péter és Németh Sándor másról beszél nekui.

 A sok felhozott példa közül ferde ízlésemnek leginkább a Szaddam Husszein sztori felelt meg. Persze azért is mert rajta keresztül a legplasztikusabban ábrázolható, miről is van szó.

Mint tudjuk (vagy nem tudjuk) a mai Irak az ókori Babilon területén fekszik. Szorgalmas és művelt nép lakhatta. Erről árulkodik a királyi palota leírása
"
A Babilon több százezer lakosának biztonságát óvó hatalmas falrendszerről Hérodotosz így írt: a falak tetején egymással szemben emeletes épületeket húztak fel, közöttük pedig egy négyesfogatnak is elegendő utat hagytak. A falakon körben száz torony áll, amelyek, akárcsak az ajtók és küszöbök, bronz ból készültek.”

A Babilon szónak a zsidók fülében nincs kellemes csengése, mert arra emlékezteti őket, amikor Nabukodonozor elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta a Templomot és málenkíj robotra hurcolta a lakosságot. A király annyira megfe küdte a zsidók gyomrát, hogy még a Tórában is jammeroltak róla.
Dániel egy ’óriási szoborról’ ír, melyet Nabukodonozor babilóniai király egy Istentől kapott látomásban látott (Dániel 2:28, 31–43). A szobor testrészei egymást követő politikai birodalmakat ábrázolnak, az akkori világhatalomtól, Babilontól kezdve.Az aranyból készült fej a Babilóniai Birodalmat jelképezte.Az ezüstből való mell és karok a méd–perzsa birodalmat ábrázolták. A rézből lévő has és comb az ókori Görögországra mutatott előre. A vas lábszárak a Római Birodalmat ábrázolták. A lábfejek, melyek vas és cserép keverékéből voltak, az angol–amerikai világhatalom idejére jellemző politikai és társadalmi megosztottságot jelképezik. A Jelenések Könyve (17:10) szerint a hetedik világhatalom rövid ideig fog megmaradni. Vajon mennyi időt jelent ez? Hogyan tűnik majd le ez a hatalom? És mi lesz utána?"

 A kótyagos Szaddam
"úgy hitte hogy ő Nabukodonozor reinkarnációja. Ennek tudatában nagyjából 500 millió dollárt költött a '80-as években arra, hogy újjáépíítse az ősi Babi lont, Nabukodonozor fővárosát. Több mint hatvanmillió téglát gyártottak, hogy újraépít hessék Babilon falait, melye ken a következő véset állt volna: "Nabukodonozor Király nak, Szaddam Husszein uralkodása alatt"

Miért - miért nem ZsidóAmerika háborút indított Szaddám ellen holmi atom és vegyi fegyverek birtoklása miatt, ami tudvalevőleg csak Izraelnek szabad, és páratlanul barbár háborúban megdöntötték a diktátor uralmát.

Lássuk, ki és hogyan örült ennek? A nürnbergi per óta tudjuk, hogy újkori zsidó szokás a legyőzött ellenfél katonáinak, politikusainak, újságíróinak fela kasztása 13 csomós vastag kínzókötéllel. Nos ez lett Szaddám sorsa is, amit a zsidó sajtó képeivel ábrázolok.

 


Ennyi volt hát? Egy fenét! Nem csak a zsidó bosszúvágy kielégíthetetlen, a zsidó kapzsiság is. Mi lett a sorsa a Szaddám rémuralma alól "felszabadított" Iraknak?

Évekig "polgárháború" dúlta, mint Líbiát, Szíriát, Libanont, stb. Rommá váltak az ókori birodalmak utódállamai, köztük Irak is. A zsidók által gründolt "arab tavasz" mért rájuk a halálos csapásokat. Aztán Izrael és ZsidóAmerika kitalálták, Amerikában megtervezték, [az emebeteg Mc.Cain], Szaúd Arábiában megszervezték, majd beindították az Iszlám Államot. Mi volt az első dolga? Hát lerohanni és megszállni Szíria keleti, ill. Irak nyugati részét az olajlelőhelyekkel. Beindult egy echte zsidó biznisz, tömeggyilkosságokkal, az olajkincs elrablásával és elseftelésével.

A háttérhatalom minden mocskos gazembere résztvesz ebben a játékban: Mr. Putyin, Mr. Aszad, Mr. Netanjahu, Mr. Obama és Mr. Erdogan.

Közös (!) háborújuk Irakot és Szíriát és Irakot pusztítja (tovább). Egyfor mán (!) kíméletlen módszerekkel rombolják a városokat, írtják, vagy menekülésre kényszerítik a lakosságot.

És te, keresztény "magyar" mit szólsz mindezekhez? Semmit! Nem is tudsz róla, vagy ha tudsz is, nem érdekel. Nem a te asztalod. Hallgatod a két zsidót: Erdőt, Némethet és elandalodsz a dumájukon. Vagy nem hallgatod őket, "csak" harácsolsz, szexelsz, drogozol, bűnözöl, vagy félre állsz, sunnyogsz, dekkolsz - mindenképp saját veszteden dolgo zol. [Mindenki szem a láncban...] Ez nem baj, mert érted nem kár. Megérdemled a sorsodat. De az ártatlan gyermekeid! Ők még nem "viszonyulnak" mint te, csak rémült őzike szemmel fogadják a szörnyűségeket, amit a "bemigrált" és őshonos állatok mérnek rájuk, köztük te is, vagy a hozzád hasonlók.

Ez a háború a fehér faj Európája elleni gyilkos zsidó roham "tápegy sége", persze téged ez se érdekel, mivel neked aztán "nyóc".    

* * *

De térjünk vissza témánkhoz, a gój agyhoz.  A képhez talán nem szükséges részletes jelmagyarázat. Egy baktérium tenyészetet ábrázol. Az igazán megdöbbentő az, hogy a hívő, a hittagadó és a közömbös agytérképei között nincsenek felismerhető különbözőségek. Hogy lehet ez? A magyarázat szerfölött egyszerü. Az egyént, bármiképp gondolkodik is, ugyanaz az információs közeg tartja fogva: a zsidó sajtó. A méreg amit sugároz akkor is behatol a tudatba, esetleg a tudatalattin keresztül, ha nem is figyel a tévére, rádióra, stb.

Fentebb hivatkoztam arra, a háttérhatalom legfőbb törekvése, hogy a gój a "krisztusközvetítőkön"  keresztül szemlélje a világot. [A zsidóság sohasem termelt. Mindíg csak közvetített. Ezt a "terméket" (judeokrisztianizmus) azonban kivételesen ők állították elő, hát hogyne tudnák, hogyne akarnák eladni?]

Ez a rendszer akkor működik igazán jól, ha a társadalomból, ill. a családjából kiszakított egyént "kiscsoportosan" hülyítik. En nek tipikus szervezeti formája a vallási szekta. Nem túlzás azt állítani, hogy szekták milliói tenyészkednek a társadalmon, mint a nyűvek a dögtetemen.

Ami engem illet, nem annyira a vallási, mint a politikai szekták érdekeltek/érdekelnek, azon egyszerü okból, hogy működési elveik között feltűnő hasonlóságok mutatkoznak.
Régóta foglalkoztat azoknak a széttagolt magyar közösségeknek az élete, amelyek magukat "nemzetieknek" vallják, miközben pl. bigott pápisták. Ezeket "szektáknak" neveztem - nevezem a zsidókeresztény szektákkal való hasonlóságuk miatt.  

Ami a "közeget" illeti, nem csupán az az érdekes, ami betölti, hanem az is ami hiányzik, amit kivontak belőle.

Ha a múlt tárgyi emlékeit (építészet, szobrászat) elpusztítjuk nincs mit csodálni és nincs min elgondolkodni. Ugyanez a helyzet a "tárgyiasult" emlékekkel (írás fára, kőre, agyagba, bőr re, stb.) Veszélyes tároló a csodálatos agy is. A kelta kultúra papjai, a druidák, fejben tárolták fejlett (!) tudományukat, törté nelmüket, stb.  Őket tehát meg kellett gyilkolni. Megtörtént. Igen sok követőjük volt, például "Szent" István király is kiírtotta a "pogányság" tudathordozó rétegét.

Kétségtelen azonban, hogy a legtöbb "művelt emberfő" agyát a zsidók loccsantották szét a
Talmud  parancsa szerint. "
Soferim 15, 10. szabály. Rabbis Simon ben Yohai a következőt mondta:"Tob shebe goyyim harog ", (azaz a gójok legjobbjait is meg kell ölnötök.) Ez az eredeti babilóniai Talmud eredeti héber része, ahogy 1907-ben a zsidó enciklopédia idézi Funk és Wagnalls kiadásában Isidor Singer összeállításában, a gójok címszó alatt (617. oldal)"

Ez a fűnyíró - rendsodró kombináció hatékony, de nem tökéletes. A gój társadalmat el kell szeparálni minden olyan ismeret forrástól, amely az autonóm gondolkodás veszélyes folyamatát beindíthatja. Ennek egyik módszere az önálló gondolkodás fogalomrendszerének szűkítése olyasfajta módszerek kel, ahogy Orwell  annakidején leírta.

"Az újbeszél nyelv funkciója az, hogy ne lehessen megérteni az irányadótól eltérő véleményeket, hogy eltávolítsa azokat a szavakat (gondolatokat), amelyek a nézetkülönbségek kifejezésére használhatók lennének. Az újbeszél tehát egyre több szót, kifejezést, azaz ezekre épülő gondolatot, fogalmat takarít meg (ki) a szótárakból, vagyis a szópusztítás és ezáltal a gondolatirtás nyelve. ... Az igék és a melléknevek közt végzik a legnagyobb irtást, de a főnevek százait is kiirtják."

 Mit jelent ez?

A fehér faj gondolkodási módszerének alapja görög gondolkodás volt, amely a kételkedésből vitatkozás  révén próbált értelmes összegezést (szintézis) találni. Másként szólva, feltevésekből (premisszákból) kiíndulva induktív, vagy deduktív módszerekkel (szillogizmus) igyekezett levonni a következtetést (konklúzió). A valós problémától elvonatkoztatva (absztrakció) olyan megoldást keresett, amely érzékszervei útján ellenőrízhető, a gyakorlatban használ ható volt. Erre a "haszonra" épült a kultúra, a civilizáció.

Mit adtak cserébe a zsidők? "Hitvallást"! Viták helyett pedig kínzópadot és máglyákat az "eretnekeknek". Mindezt úgy nevezték, "a krisztusi szeretet vallása."  

Letérés, eltérés azért is "lehetetlen", mert nyomban a "pogánysághoz" való visszetérésnek minősül. Ezzel a dilemmával korábban foglalkoztam már, amiből egy
kommentár  kerekedett "Hogyan lehetünk pogányok" címmel. A cikkben egy okos zsidó Alain de Benoist könyvét elemeztem, mert bosszantott, hogy tabu témákhoz csak ők nyulhatnak... Most pedig arra veteme dem, hogy akkori [2014.09.07] összefoglaló véleményemet idézzem.

"Nekünk nem kell pogányokká visszavedlenünk, hisz Árpád népe sem volt 'pogány' a szó semmiféle vonatkozásában. Fel kell szabadítani gondolkodásunkat az alól a béklyó alól, amelyet úgy neveznek zsidó keresztény monoteizmus (egyistenhit). Viszont nincs szükségünk arra sem, hogy visszatérjünk a 'pogány' ókor politeizmusára (többistenhit). Nem kell szentélyeket emelni, szobrokat állítani sem Zeusz főistennek sem a  többi beosztott istennek. Tartsuk fent magunknak viszont azt a jogot, hogy a ránk sózott zsidó istent letaszítsuk trónjairól, főleg arról, ami tudatunkban, sőt tudat alattink ban lapul."

Ez az írás tehát folytatása a "Pogányoknak", ha úgy tetszik makacs körbe - körbe járása egy máig megoldatlan témának.  

Előtte is volt már bajom a "magyar szektákkal", később meg még több lett. Ezért veselkedem neki(k) újból...  Ez az írás tulajonképp róluk szól.

Elég régen volt [2005.09.29] , hogy szembekerültem egy károsnak vélt "nemzeti szektával", amelyek alapvető ismérveit nem én fogalmaztam meg, csak idéztem valaki mástól.    

 

 

Ha ... arra készülsz, hogy szektavezér legyél, kilenc bombabiztos taktikát ajánlunk mindössze...

  • Teremts sajátos társadalmi valóságot. A szektateremtés első lépése az, hogy elvágjuk a kívülről érkező információk útjait, s megteremtsük a szekta saját társadalom és világképét.
  • A "hívők" és a többi ember között szigorú határvonal húzandó, méghozzá lehetőleg fizikailag is, szellemileg pedig minden kívülállót "sátáninak" [vagy ügynöknek, provokátornak] kell tekinteni.[és minősiteni]
  • A szekta nézőpontjából megteremtett világkép eligazítja a hívőket az élet eseménye inek megítélésében. 
  • A szektatag számára értelmetlen világ először akkor tűnik logikusnak, amikor a mozgalom álláspontját magáévá teszi.
  • Segíti a szekta világképének kialakítását a saját nyelv és zsargon alkalmazása is.
  • Egy jól szövegezett szótár kliséi ... segítenek a dolgok pozitív és negatív címkézésében, s eltompítják a kritikus gondolkodást. Van még egy ismert szabály, melyet érdemes betartani a világkép kialakítása kor: ismétlés a tudás anyja, s a kitalálást valósággá változtatja…
  • Képezz vakcsoportot. A vakcsoport-technika révén elkülönítheted a szekta tagjait és a kívülállókat, arra emlékeztetve híveidet, hogy ha kiválasztott akarsz lenni, tégy úgy, mint egy kiválasztott, aki nem tartozik közénk, az bűnös és kárhozott.Az új nevek, a ruha, a szokások, a külső jegyek mind azt az alapkérdést szolgálják, mit jelent a csoport-tagság ? A vakcsoport-technikával együtt jár a gyűlöletesek csoportjának kijelölése (a kívülállókból).
  • A vezető hitelességének és vonzóságának megteremtése. A legtöbb szekta kialakítja a maga mítoszait, elsősorban a szektavezérről szóló históriákat, melyek szájról-szájra járnak.
  • Vannak más lehetőségek is a szektával kapcsolatos ellenérvek elfojtására. Az éneklés és a kántálás szintúgy megakadályozza, hogy azoknak szövegén túl bármi másra gondoljunk.

Stb., stb.

 

 

Stimmelt a dolog, hisz Domokos Endre János főnyilas testvér tényleg ügynöknek és provokátornak minősített. Domokos, akit "szélsőségesnek" titulálnak, ami tiszta hülyeség, tekintettel arra, hogy a pápista nyilasok is a nagy judeokeresztény körmenetben baktatnak. Mitsem számít, hogy ezt kopasz fejjel, Martens bakancsban csinálják.  

Kézenfekvő, hogy ezek az ismérvek a vallási és politikai szektákra egyaránt érvényesek, lévén a nemzeti szekták egyben vallási szekták is! A közös platform a Szentkorona kultusz ugyanis vallási [judeo keresztény] alapokon álló politikai/vallási ideológia. Ez a tény akkor kólintott főbe, amikor megírtam "Keresztények sírjatok" c. esszémet. Az írást a HÍDFŐ lehozta, majd miután elolvasták kicenzúrázták, a "keresztény alapértékekkel" való összeegyeztethetetlensége miatt. Kellemetlen meglepetésem egy blogbejegyzést szült "Pápista Hungaristák" címen.

Világossá vált, aki kilóg a krédóból számíthat rá, hogy leöntik az éjjeliedényből.

De ez még nem minden. Sokkal mélyebb tapasztalásaim kútja... Voltam én az "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés" tagja, sőt alelnöke is... Szépen induló politikai pályám azonban nádszálként tört derékba. Odüsszeiámról beszámoltam annakídején a  "Harmadik erő pártja",  "Denevérek honfoglalása", "Megint a bíróságon..." c. írásaimban.

A história részletei már számomra is unalmasak - lennének, ha "történelmem" nem ismételné önmagát... A nemzetgyűlési tapasztalás lényege ugyanis az volt, hogy aki egy "keresztény" közösségen belül nem igazodik alázatosan, azt kiseprűzik.

Itt vetem közbe, a vita mindíg - mindenütt az Árpád - Szent István kérdéshez kapcsolódott, kapcsolódik. Ennek hatására írtam
"Árpádizmus - Istvániz mus" c. elemzésemet. Ez és még több "alkotmányjogi vitacikk" azt kívánta/kívánja bizonyítani, hogy a magyarságot ármánnyal és erőszakkal térítették Árpád útjáról és terelték a zsidó cövekekkel jelölt, nemzethalálba vezető, útra.

A legújabb tapasztalás, amely nem inspirálta, csak "modulálja" ezt az írást a "Magyar Érdek Pártja" által szervezett "Visegrád - mogyoróhegyi találkozó" által szolgáltatott "élményanyag ..."

A találkozó apropója a párt 108 pontos programjának huszadik születésnapja, célja pedig a program "átpofozása" volt, tekintve hogy húsz év nagy idő.

Mint meghívott megtiszteltetve éreztem magam olyan meghívottak között, mint Patrubány Miklós, Bene Gábor és Orosházi Ferenc, nemzeti megmaradá sunk élharcosai. [Akire még gondoltam Vukics Ferenc lett volna, meg a bösztörpusztai szellemiség. Vukics azonban nem volt ott, talán nem is hívták (?)].

Kíváncsi voltam a házigazdára, a párt elnökére, Király B. Izabellára is, akit csak hírből ismertem addig.

Nem szerettem volna visszaélni a vendégjoggal. Ezért közöltem Izabella asszonnyal, hogy nem viszek zsákbamacskát az "ünnepségre". Figyelmébe ajánlottam "szélsőséges" írásaimat Honlapomon, Facebook oldalamon és Blogjaimban. Közöltem, hogy meggyőződésemnek megfelelő szellemben fogok nyilatkozni a plénum előtt és szereplésemet előre "luciferinek" tituláltam.

Azt hittem, így nem lehet baj. És mégis...

Az hogy néhányan beleordítottak a mondókámba nem zavart túlságosan. Inkább az tünt fel, hogy Patrubány "személyes érintettség" miatt megragadta a mikrofont. Nem mondott semmi újat. Nem akarom sem önmagamat, sem őt citálni. Nem érdekes. A "végeredmény" érdekes... A jelenvoltakat egy levelező listába gyüjtve polémiát akartam indítani a tisztázandó kérdések tisztázása végett. És akkor... A "listásoknak" kifutott az elnökesszony levele...

"Kedves Visegrádi Levelező Bajtársaim"!
Nagyon szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nekem nagyon úgy tűnik, ez a levelezés nem arról szól, amiről szólnia kellene. A Mogyoróhegy étteremben közfelkiáltással elfogadtunk egy Zárónyilatkozat, aminek a sikeres végrehajtásán kellene munkálkodnunk. Személyes felelősségem, hogy az általam kezdeményezett és a nevemhez kötődő rendezvény sikerét, akár a politikai pályafutásom hitelét ne veszélyeztesse egy sehová se vezető 'levelezgetés'. Rengeteg időt és energiát veszítünk! Kérlek benneteket, hogy mindazok, akik valóban tenni szeretnének és nem csak levelezgetni, bomlasztva egy alakuló együttműködést, hátráltatva egy nagyszerű elképzelés megvalósítását, csak a közvetlen E-mail címemre küldjenek levelet. Meggyőződésem, hogy helyes úton járunk, és nem engedhetjük, hogy a szerelvényünk esetleg váltóállítás miatt más vágányra fusson. Szeretettel: Izabella."

Ez nekem szólt... A "gesztus" azért olyan judeokeresztényies, mert olyan időben történt, amikor már bejelentettem, hogy nem vitatkozom a meggyőzhetetlenekkel és már távozóban háttal voltam az elnökasszonynak...

Utóbb vált világossá, hogy Király B. Izabella hiteles politikai pályáját a Magyarok Világszövetségével fűzi egybe. Bene Gábor és Orosházi Ferenc e kényes helyzetben csatlakoztak az embargóhoz és immár maguk is ügyelnek arra, nehogy "váltóállí tás" következzen be...

A szerelvény tehát tovább robog, a kissé átszínezett mogyoróhegyi 108 ponttal, a rakfelületén. Merre is?  

Ehhez még egy portré szükségeltetik: a Patrubány Miklósé. Azaz mégse. Nem érdekes ki volt Patrubány anno Ceausecu Romániájában. Az se, hogy kapaszkodott a Magyarok Világszövetsége elnöki székébe és hogy tudja évek óta megülni azt, jóllehet folyton recseg a plafon, repedeznek a falak és inog a padló. Legyen ez is az ő titka. Csak az az érdekes milyen sínen halad a MVSZ vonata, miközben a masiniszta éberen ügyel a váltókra?

Lássuk a Honlapjukat. 


 Íme a nagy fejléc, rajta keresztben a kis fejléc részlete egy Petőfi idézettel (montázs).

[Ja' azt se vizsgálom, normális e Patrubány, mert csak jogi doktor vagyok. Így bele se akarok gondolni, mást is idézhetett volna a kis Petrovicstól, pl. ezt: "Akasszátok fel a királyokat..."]

Érdemben. 

 
A Magyarok Világaszövetsége Patrubány Miklós vezetésével újra definiálta a magyar nemzet fogalmát.

 A magyar nemzet új meghatározása  2012. augusztus 24. pénteken készült.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa elfogadta a magyar nemzet új meghatározását. A magyar nemzet jövőjét megalapozni hivatott dokumentumot. A záró-konferencia tartózkodás nélkül, egyetlen ellenszavazattal fogadta el. [Mint Sztálin és Ceausescu elvtársak idejében.] Ezzel egyéves munka zárult le, amelynek a Magyarok VIII. Világkongresszu sa Jövő a Szent Korona jegyében című, háromnapos nemzetstratégiai konferenciája záró moz zanata volt.

A szerény hangvételű dokumentum alábbi részleteit tartom kiemelendőnek.

4.1.
"A magyar állam a Szent Korona közjogi rendje szerint létrehozott és fenntartott igazságalapú joguralmi intézményrendszer, Werbőczy István alábbi meghatározása szerint: Az igazság, jog és jogtudomány pedig különbözik egymástól.
1§  Mert az igazság erény, tudniillik erkölcsi. A jog az erények végrehajtója.  A jogtudomány ennek a  jognak a tudása.
2§ Továbbá, az igazság az erények közt a legfőbb jó, a jog középrendű, a jogtudomány a legkisebb.
3§ Továbbá, az igazság mindenkinek megadja az övét; a jog meg elősegíti; a jogtudomány pedig tanítja, hogyan történjék ez.” (Werbőczy: Tripartitum, Előbeszéd, 5. czím)
4.2.
A magyar királyságot, tekintettel alapítóinak ősiségére, egyetlen archiregnumként, azaz őskirályságként ismerte el a kor főhatalma, a pápaság, és ugyancsak egyetlenként, egyedi jogállású, a pápasággal mellérendelő viszonyban levő, apostoli királyságként határozta meg.Ez az az állam, amely immanens fejlődése folytán jutott el a főhatalomnak a Szent Koronára, mint az állam első számú személyiségére, első számú közjogi méltóságára való
ruházásáig.
 

Ebben a cseppben benne van [ráismerek] az a tengernyi marhaság, szemenszedett valótlanság, ill. pimaszság, amit neves alkotmányjogászaink öklen deznek össze évek óta. Álláspontjuk tarthatatlanságát számos írásban igyekeztem kimutatni.

11.03.26 Szentkorona tan
11.04.09 
A TAHSZ harmadik állandó értekezlete elé
13.05.26 
Választóvíz
13.08.11
Világnézet ls vallás
14.03.16
Szentkorona és környéke
14.04.07
Kultúrák vallások egyházak államok
15.01.21
Keresztény értékrend 

Végül odáig "fajult" a dolog, hogy nyilvános vitára invitáltam néhány ismerősömet, köztük néhány  "jogtudóst" is. Eddig nem volt velük szerencsém...

Csak a számomra még rendelkezésre álló "arasz nyi lét" zavar. Az iránt ugyanis semmi kétségem sincs, hogy a kérdés napirendre fog kerülni. Ám esetleg nem holmi "Világkongresszus" rendezősége, hanem a Történelem fogja napirendre tűzni.

Ami pdig titeket illet, a szó történelmi és erkölcsi vonatkozásában hazaárulók (labancok) vagytok mind egy szálig - egy szinten egy Zázrivecz nevű úrral, aki már Haynau feldícsérésénél tart. Nota bene Werbőczy a "paragrafus sintér" nagyobb gazember volt Haynaunál.

Ti meg hetykén sőt köpködve masíroztok szembe mindazokkal, akik a keserü magyar sors miatt elítélik a labanc attitűdöt. Közéjük tartozik min den valamire való magyar költő és író is. Elég ha a hosszú névsorból csak Arany János példáját említem.
1857-ben I. Ferenc József Budára jött s egyenesen fölszólították Aranyt, hogy írjon ódát az uralkodó hoz, ő A walesi bárdokkal felelt, aztán 1867-ben egyenesen visszautasította a neki fölajánlott Szent István rendet és 'Csillaghulláskor' című versfüzérében kifigurázza a legmagasabb kitün tetést. Egy költeményében, melyet csak kézirat ban őriznek, még alaposabban, scatologikusab ban mondja meg a róla való igazi véleményét?

Őszintén remélem, jön még kutyára dér és benneteket nem vitára fognak invitálni, hanem  - számonkérés végett - idézni.

2016.07.10

Sz. Gy.