Világ proletárjai egyesüljetek!

 

 

 

A Nyugat alkonya 

A Nagy Szovjetunió és a "Kis" Oroszország 

A térképi ábrázolás nem téves! Az oroszok valaha - valahogy így képzelték el a Szov jetuniót... [ZsidóAmerika vágy-térképe is beteríti a földgolyót, csak ők nem teszik közzé.]

A fehér Európa végóráit éli. Egy jó előadás után a közönség néha azt kiabálja "hogy volt!"... Ez nem volt egy jó előadás, mégis érdekelhet egyeseket: "hogy is volt?"

Mára minden világos mint a nap. Európában faji háborúkat szervezett a háttérhatalom a germánok és a szlávok között. Azt hitték ezzel uralkodásra képtelenné válnak. Tévedtek. A szlávokat illetően legalábbis. Őket érte a súlyosabb csapás. A teljes szovjet háborús emberveszteség elérte a 26,5-26,7 milliót. Mégis a romok, a milliós tömegsírok és a haláltáborok fölött új világhatalom született. Létrejött a második világpólus.

Az oroszok, e romantikus lelkek, dalba öntötték örömüket büszkeségüket - "Egy akarat a Sztáliné avatta népünk hősivé."

De hogy jöhet létre és maradhat fent egy világbirodalom? Hát úgy, hogy csápjaival behálózza a földgolyó minden pontját [a hegycsúcsokat és az óceánok fenekét is ideértve] és erkölcsi szabályokat nem ismerve pusztítja a másik pólust akár legpiszkosabb eszközök alkalmazásával is. Pontosan úgy, ahogy ZsidóAmerika [CIA] csinálja manapság az általa bitorolt egy pólus "védelmében"

Az oroszok "Razdvedkának" becézték ezt a foglalatosságot. A tökéletességig fejlesztették. Világsikereket arattak vele. Ez volt a birodalom egyik tartópillére. Csakhogy egy kis hiba csúszott a számításba. Erről lentebb. 

Viszonylag hamar feltünt nekem, hogy a mai Putyini Oroszország nem "úgy" csinálja. Ennek adtam hangot a "Putyin (hiányzó) Razdvedkája" c. írásomban. Akkor még kissé naív voltam e jó úr valódi szándékait illetően. Ma már amondó vagyok, hogy a  külföldi orosz titkosszolgálatokat épp e volt kágébés - CIA ügynök számolta fel. A jelek szerint ő teszi fel a kalapot arra a rontásra, amit dicstelen elődei Hruscsov, Gorbacsov és Jelcin kezdtek.

Arról, hogy Putyin a háttérhatalom legveszedelmesebb ügynöke ugyancsak régebben szereztem meggyőződést. Meg is
írtam benyomásaimat "Putyin maszkirovkája" címen.

Amikor ezek az írások keletkeztek még nem volt migrációs offenziva és mi buta gójok nem is sejtettük, hogy rövidesen lesz és már az elején gyökerestől felforgatja Európa rendjét, békéjét. De a jó úristenit neki (bocs), a titkosszolgálatoknak tudniuk (!) kellett (volna), mi készül! De annyira nem tudták, vagy annyira nem érdekelte őket (?), hogy az Isis zavartalanul megszállhatta Szíria keleti és Irak észak-nyugati részét. Ott büntetlenül mészárolhatja a lakosságot, robbantgathatja az ókori civilizációk monumentumait és zavartalanul seftelhet a föld kicseivel, különös tekintettel az olajra.

Putyin amúgy lepcses pofáját hónapokon keresztül egy szó sem hagyta el e meglepő (?) és sajnálatos eseményekkel kapcsolatban. Most viszont kerepelni kezdett, mint az őrült papagály. Abban semmi feltünő nincs, hogy összevissza beszél és egyik mondatával átgázol a másikon, hisz "duplagondolban" gondolkodik és "újbeszélül" beszél. De most átugrotta saját torz - sötét árnyékát. Az ENSZ közgyűlésén a következőkről fecsegett. "Az egyetlen döntéshozatali központ már nem tudja ráerőltetni akaratát a világ egyes részeire.  Az Egyesült Államok globális fennhatóságában megnyilvánuló Új Világrend mostanra haláltusáját vívja. A Szovjetunió felbomlását követően létrejött átmeneti 'egypólusúság' ideje véget ért."

Falrengető marhaságok! Tudjuk, vannak felületes elfogult újságírók, pontatlan fordítások de hogy ez az ember nem tudja mit beszél, az kétségtelen. Vagy - ez sem kizárható - ez az anyaági zsidó (vagyis zsidó) minket gójokat néz ilyen marháknak.

A pusztító világfolyamatokat ZsidóAmerika vezényli, de ebben főszerep jut Szíria "szövetségesének" Putyin nak, mivel a népvándorlás súllyal Szíriára van becsatornázva.

Az egészben az a legmegdöbbentőbb hogy a szíriai e-migrációról megtévesztő információkat közöl Putyin leghitványabb bábja Aszad "elnök" is. Nemrég úgy nyilatkozott [a forrást azóta is keresem...], hogy Szíriából a háború áldozatai emigrálnak Európába. Ez azt sejteti, mintha Aszadnak valami köze lenne a migrációhoz. Ez nem igaz! Akkor meg miért igyekszik Európa jóindulatát megnyerni a "menekültek" számára?

A pusztító migrációt ZsidóAmerika szervezi Szaúd Arábia és Törökország cinkosi közreműködésével. Izrael látszólag "semleges" ebben a kényes ügyben. A valóság viszont az, hogy ami történik Izrael érdekében, Izrael szándékai szerint történik.

Vessünk egy pillantást Szíria "politikai" térképére. Egy olyan rongyszőnyeget látunk, amit a legpofátlanabb cigány batrina is restellne a zsibogóban eladásra kínálni.

Szíria "mozaik ország". Aszad birodalma a "kis föld", az Isis birodalma a "nagy föld". Ehhez képest ki toborozza a "menekülőket" és az "ország" melyik fertályáról? Ki látja el őket többezer eurónyi útipénzzel, útikalauzokkal, mobiltelefonokkal, stb.? Tán csak nem Asszad? Netán Putyin?

Ha az "egypólusúság végetért" ez nem jelenthet mást, minthogy a világ megint kétpólusú. De, kérdem tisztelettel, hol a picsában (bocs) van a másik pólus? Milyen államok alkotják, milyen szövetségi [szerződéses] rendszerben? Milyen a hadse rege? Hogy működik Putyin titkosszolgálata, ha az Isis nyomulását Szíriában nem vette időben észre és nem tudta kivédeni? Vagy nem is akarta?

Most, ismét átolvasva a "Razdvedka" cikket, olyan összefüggéseket vélek felfedezni, amelyeket nem láttam, mikor a cikket írtam. [A legnagyobb sajnálatomra kell megjegyeznem, ezt a cikket sem lehet megérteni a "Razdvedka" nélkül...] Meglepetéssel vettem tudomásul, hogy a Google képkereső a "Razdvedka" szóra a legtöbb találatot az ajánlott cikkem képeiből adja. Mást nem érdekel ennyire ez a téma?]

Sztálin nagyhatalmi politikájáról és ezen belül zsidópolitikájáról van szó. Többször emlegettem már Sztálin "pragmatizmusát". Ezt is csak most kezdem érteni...

A cikkben sok szó esik arról, hogy Sztálin miként likvidálta a Kelet Newyorkból importált "Nagy Okt. Szoc. Forr." becenéven emlegetett echte zsidó (!) forradalmat és "forradalmárokat", miként érdemelte ki ezzel a legvadabb nácik [Borman, "Gestapo" Müller feltétlen tiszteletét.]

Igenám, de azzal hogy Ramón Mercader jégcsákánya szétzúzta Trockij agyát semmi sem lett megoldva. A rohadt Nyugatot fellazítani csak a bom lasztás géniusza a zsidóság képes, gondolta Sztálin. Ö meg képes volt olyan neo-marxista ideológiát alkotni, amelyért lelkesedtek Nyugat zsidajai és hajlandók voltak mindenre (!), a békemozgalmak szervezésétől az atomtitkok elárulásáig. A hidakat - áttéteket a szovjet zsidóság jelentette, amely túsza, szolgája és cinkosa lett Sztálinnak.

[Ügyesen
forgatta a zsidókártyát a II. Világháboru idején is "Jó érzékkel felismerte, hogy az általa egyébként megvetett zsidó értelmiség jól felhasz nálható arra, hogy az ellenállás lángját feltüzelje. 1942-ben megszervezte a Zsidó Antifasiszta Bizottságot, hasonlóan a többi antifasiszta bizottsághoz (nők, fiatalok, tudósok, szláv népek antifasiszta mozgalmai). A bizottság rövidesen képviseleti testületté vált: a Szovjetunióban élő zsidóság egészét képviselte a kormány felé. Morálisan is ez a szervezet vált a szovjet zsidók vezetőjévé, amely segített a 'két' [!!!] totalitárius rendszerrel szembeni erkölcsi ellenállásban. Ebben a kurzusban tündökölt a világ egyik legocs mányabb zsidaja Ilja Ehrenburg író elvtárs is. Egyik brosurája  amelyet a Vöröshadseregben osztogattak ill.milliószámra dobáltak repülőgépekről, amikor a katonák Danzig felé közeledtek, Ilja Ehrenburg üzeneteként, Sztálin aláírásával a következőket tartal mazta "Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket! Öljetek meg minden németet ! Öljetek! Öljetek! Öljetek!" Megtették...

Sztálin hálája nemsokára jelentkezett.
"A Zsidó Antifasiszta Bizottságot a háború végén megszüntette, elnökét, Solomon Mikhoelst, a moszkvai Állami Zsidó Színház igazgatóját már 1948-ban – Sztálin személyes parancsára – meggyilkolták. Vezetőit 1952-ben kivé gezték..."]

A verkli az ilyen "epizódoktól" függetlenül nagyszerüen működött hosszú évtizedeken keresztül.

Csakhogy...

Csakhogy a mindig [joggal] gyanakvó Sztálin rájött valamire. Arra nevezetesen, hogy a külföldi és a "honi" zsidóság, egymás között a legteljesebb egyetértésben, megpróbálja átverni és a leninizmust [trockizmust] akarja visszacsempészni, meglovagolva a zsidóság másik nagy erényét, a "haza" elárulására [eladására] vonatkozó hajlandóságot.

Ennek ideológiai tüneteként a "sztálinista" zsidó értelmiség visszahangolódott Leninre. Ennek jellemző epizódja Lukács [Löwinger] Gyuri bácsi, aki már a XX század ötvenes éveiben azt tanácsolta tanársegédjének a szépséges Heller Ágnesnek, hogy "Lenint ne hanyagolja el." Persze valójában nem is Marxról, hanem Leninről volt szó. Lukács antisztálinista lett. "Egyre erősebbé vált, különö sen a XX. kongresszust követően, az a meggyőződése, hogy a szocializmus újjászü letésének és a marxizmus reneszánszának kikerülhetetlen előfeltétele az ún. sztáli nizmussal való 'következetes leszámolás'. Egy sor politikai kérdéseket bolygató tanulmányának válik központi gondolatává."

Ezt szimatolta meg Sztálin a "Gazda". A következményekről a így számol be."A második világháború vége után nyolc évvel úgy döntött, hogy befejezi azt, amit Adolf Hitler elkezdett. Ebben akadályozta meg 1953. március 1-jei agyvérzése. Aznap kezdődött a Purim, a zsidóság egyik 'legvidámabb' ünnepe." [Mecsoda véletlen... 70.000 gój lemészárlásának emléke a "vidám" ünnep...]

Mit rótt fel korábbi hűséges cinkosainak?

Kozmopolitizmus, hűtlenség, burzsoá nacionalizmus, továbbá egy önálló zsidó állam tervezése a Krím-félszigeten [!!!] , amelyet az Egyesült Államok védelmez ne. 1949 januárjától a szovjet média erőteljes kampányba kezdett a 'gyökértelen kozmopoliták' leleplezése és elítélése érdekében. Természetesen anélkül, hogy a zsidókat konkrétan megnevezték volna. 1952. augusztus 13-ára virradóan Sztálin parancsára 13 jiddisül író zsidó költőt és írót végeztek ki – ez volt a 'Meggyil kolt Költők Éjszakája'. 1952–1953-ban a titkosrendőrséget és a titkosszolgálatokat megtisztították a zsidóktól – korra és érdemekre való tekintet nélkül. 1952. december 1-jén a Politbüro ülésén Sztálin a következőt állította: 'Minden zsidó nacionalista és az amerikai titkosszolgálat ügynöke. Mindannyian az amerikaiak lekötelezettjei. Ráadásul az orvosok között nagyon sok a zsidó nacionalista.' 1953. január 13-án a Pravda hírt adott arról, hogy a szovjet állambiztonsági szervek 'terrorista összeesküvést' lepleztek le magában a Kremlben: 'fehér köpenyes gyilkosok ártó kezelésekkel akarták megrövidíteni a szovjet vezetők életét'. ... Februárban Sztálin sugallatára létrehozták a Deportálási Bizottságot, azzal a céllal, hogy előkészítse a zsidóság Szovjetunió európai területéről Szibériába történő deportálását. A diktátor területi megoldásban gondolkodott az európai zsidó jelenlét megszüntetésével kapcsolatban. A tervek szerint először a telivérnek számító zsidókat, majd a második lépcsőben a félvéreket deportálták volna. Sztálin már 1953 februárjának közepén hozzá akart kezdeni az akcióhoz, de a zsidó listák nem készültek el időre. Végül a deportálásnak március 5-én, a zsidó orvosok perében történő ítélethirdetéssel egy időben kellett volna elindulnia. Ez az akció valószínűleg a Szovjetunió európai részén élő zsidóság teljes eltűnését jelentette volna.1953. március 1-jén éjjel azonban, a vidéki dácsájában pihenő Sztálin teljesen 'váratlanul' [...] összeesett. ... Március 5-én 21 óra 50 perckor meghalt. Ugyanazon a napon, amikor a szovjet zsidóknak meg kellett volna kezdeniük végzetes utazásukat. [Mecsoda "véletlen" időbeli egybeesések megint...]

Sztálin meggyilkolása után Hruscsov, maga is zsidó tömeggyilkos, vállalta azt a "csisztkát" [tisztogatást"] amely Sztálin bűneinek ostorozása révén a szovjet birodalom ideológiai, politikai és erkölcsi alapjainak lerombolását tűzte ki célul. A világ zsidósága és a szovjet zsidóság szívvel - lélekkel támogatta ezt az aknamunkát.

Az eredmény ismert, a birodalom, ill. a "második pólus" összeomlott.  Jobb, békésebb, gazdagabb lett ettől a világ? Jobb ha hagyjuk...

És most jön egy nyikhaj és azt állítja  
"Az átmeneti 'egypólusúság' ideje véget ért." Ettől a falra kell mászni. Nem ég le a pofájáról a bőr, nem szakad rá a plafon, nem nyomnak a fejébe bohócsapkát  és nem adnak a kezébe gumidominót? Mindenki hülye itt?

Oroszországban nem új pólus építése, hanem a régi pólus helyének sóval történó bevetése van napirenden. Ennek garanciája a világ- ill. moszkvai zsidóság, akiknek az ugyancsak zsidó Putyin éppenséggel a szívük csücske. Oroszország lehangoló, undorító kapitulációjáról már korábban megemlékeztem. Abból csak ennyit... "Sem az orosz államfő Putyin, sem a (fregoli) kormányfő Medvegyev nem jelentek meg a "Nagy. Okt. Szoc. Forr."  2012 november 7-én megrendezett hivatalos (állami) emlékünnepségén. Medvegyev Indiában volt, Putyin viszont egyszerüen nem ért rá, "mert házigazdai kötelezettségei az épp ekkor (?) Moszkvában vendégeskedő Simon Peresz mellé szólították."

A megbeszélések tárgya "a befagyott konfliktusok rendezése" volt. Ami azt illeti, jól elrendezték a világ dolgait, felolvasztották ami befagyott...

Putyin persze nem hagyja viszonzatlanul az ilyen látogatásokat. Izraelbe látogatni mindíg ráér. Szívesen el meditál ilyenkor a Siratófalnál is. Lehet cédulákat is dugdos, jóvá teendő az ortodox biblia csókolgatását...

Felültethette volna a díszvendéget a dísztribünre is, de még tribün se nagyon volt. A Nagy Honvédő háború még épp hogy élő veteránjai, a birodalmi múlt sovány kísérteteiként bóklásztak a hideg Vörös téren.

Ez az "átmeneti egypólusúság" viszont nem hagy nyugton. Mert a másodikra tényleg égető szükség lenne.

De kik, milyen matériából és milyen szempontok szerint építhetnék fel az uj kolosszust, az új ideológiai, társadalmi - gazdasági formációt? Melyik nép (faj) lehetne a "fehér forradalom" élcsapata? A germán faj paralizálódott. Így már csak a szláv (orosz) faj jöhet számításba, egy olyan nép, amely felismeri "Oroszország 'misztikus' küldetését" és az életét teszi fel annak megvalósítására. Magyarán szólva egy nacionalista orosz forradalomról lehet szó, amely kegyetlen "lenini terror módszerekkel" likvidálja az orosz/zsidó burzsoáziát, Putyinnal a világ leggazdagabb tőkés oligarchájával nyitva a sort; egyidejüleg semlegesitve a moszkvai, szentpétervári, stb. "vallási" és világi bacillus-telepeket. "Vizsgálati" fogságra kell vetni az idegen szívü [komprádor] burzsoákat, családtagjaikat és Felix Edmundovics Derzsinszkij továbbfejlesztett módszereivel arra "ösztönzi" őket, hogy bárhol elrejtett kis vagyonkájukat bocsássák a forradalom rendelkezésére.

Egy ilyen keleti pólus persze különbözne némiképp a nyugatitól. A legfontosabb különbségeket a baloldali képen feltüntettem.

Olvasóim nyilván észreveszik, hogy az új, még nem létező de létrehoz ható keleti pólus feltünően hasonlít a hitleri III. Birodalomra.

Ez egyáltalán nem véletlen...

Hitlernek ugyan nem adatott meg, hogy második világpólust grün doljon, de a hitleri ideológia, ill. társadalmi és gazdasági modell alkalmasabb lett volna ilyen pólusnak, mint a megvalósított (!), de végülis törékenynek bizonyult sztálini/szovjet modell.

Miért is?

Sztálin nem értette népe lelkét és a cárok véres módszereivel, tömegterrorral késztette arra, hogy birodalmat alkosson. Hitler ugyanezt a német nép sanyargatása nélkül, lelkesedését kikésztetve valósította meg.

Hitler abból a - helyesnek bizonyult - koncepcióból indult ki, hogy a zsidóság kiiktatása a legelső és legfontosabb feladat és egyáltalán nem zárja ki, hogy a "sterilizált" társadalom, ill. gazdaság zavartalanul [gazdasági válságok nélkül (!)] működjön, modernizálódjon és az egész világra kiterjedő diaszpórákat hozzon létre a német érdekek képviseletére, a náci "bűnösök" menekítésére [ODESSA] és nem utolsó sorban a gyümölcsöző gazdasági kapcsolatok kifejlesztésére. [A diaszpóra tehát nem zsidó patent...]

Sztálin a trockizmus elleni nagy terrorhadjáratban ki nem írtott zsidókkal írttatta saját orosz népét. Az OGPU, a Gulagok parancsnokai körében is túlreprezentált volt a zsidó elem.

Külföldi felforgató politikáját [Razdvedka] is zsidókkal bonyolította.

Ez tekeredett észrevétlenül a nyakára és mire észbekapott, késő volt. Erre legjellemzőbb a Sztálin - Kaganovics affér.

[Lazar Moiseyevich Kaganovics  Sztálin sógora, fő tömeggyilkosa, milliók halálát, valamint  a keresztény emlékhelyek és templomok nagybani lerom bolását rendelte el, beleértve a Megváltó Krisztus Nagy Katedrálisát is. Amikor a katedrális romjai között állt, ezt nyilatkozta: Oroszország anyácskát ledöntöttük. Fölhasítottuk a szoknyáját.]

Amikor Sztálin elrendelte a zsidókérdés végleges megoldását [az "orosz endlösungot"] "Kaganovics elvtárs megpróbálta a zsidókat megvédeni [maga is az volt], mire Sztálin gúnyosan megjegyezte: ' Lám-lám, Kaganovics elvtárs 40 éve kommunista, de 60 éve zsidó'. Erre Kaganovics dühösen felpattant, összetépte a párttagkönyvét és Sztálin arcába vágta és elviharzott. Sztálin előbb falfehér, majd vérvörös lett, és elvesztette az eszméletét."  Így dőlt el a bálvány. Aztán a többi zsidó, köztük Hruscsov és Beríja, hagyták meghalni. Bár azt is rebesgetik, hogy Beríja egy "orvosnőt" is vitt a beteghez...

A sarkokból kiszabadult patkányok ezerszeres dühvel vetették magukat Oroszországra. A brezsnyevi "pangás", meg a gorbacsovi "glasznoszty", ill. "peresztrojka" végleg bebasztak (bocs) a szovjet gazdaságnak. Az utóbbi disznó ezért "Nobel-békedíjat kapott, hiszen neki köszönhető a bipoláris világrend felbomlása".

Aztán következett a "Jelcinscsina" amely létrehozta a zsidó tőkésosztályt, a komprádor burzsoáziát [oligarchiát], Mr. Putyinnal az élen.

Azóta az "egyetlen pólus" folyamatos impulzusokat bocsát ki. Ennek folytán a világ minden fertályán háborúk dúlnak. Generált "természeti kataszt rófák" történnek. Vegyi és génmanipulációval pusztítják az emberi szervezetet, stb.

Most olvasom Brzezinski "A nagy sakktábla" c. könyvét, amelyben előre rajzolja Oroszország megmattolását, akár visel sapkát, akár nem. Mostanra azonban szó sincs semmiféle sakkjátszmáról, hisz a sakknak szabályai vannak. ZsidóAmerika a káosz világháborúját folytatja az egész emberiség ellen, amelyben elsősorban a gondolkodást igyekszik megbénítani. Ebben a háborúban pl. a fekete ló a fehér futó bőrébe bújik és úgy grasszál a táblán, mintha királynő lenne, stb.

"Armageddon Amerika" nagyonis rászolgál arra, hogy kapitális sebezhetőségét kihasználva kiheverhetetlen csapások sorozatát mérjék rá a világ meggyötört népei.

A mai világgubanc [gordiusi csomó] középpontja Oroszország Putyinja. Ő folyik minden csapból, ő loccsan ki minden fekáliás hordóból. Most épp Szíriát pusztítja, ZsidóAmerikával vállvetve. Az Isis ellen harcol? Egy fenét! Az Aszad birtokában maradt nyugati országrészben próbálja a "felkelőket" kifüstölni. [Lásd a fenti térképet.]

Az ilyen csomókat nem lehet kibontani, csak kettévágni - élesre fent karddal.

A tét a fehér [árja] faj fennmaradása, vagy végpusztulása. A világ a patkányok bolygójává válik ha az árják életösztöne kíhuny.

2015.10.02.

Sz. Gy.

Megosztás