Gyökerek

Hungarizmus - nácizmus

 

 

 

Rendületlenül, de korántsem töretlen kedvvel ajánlgatom Honlapomon, Facebook oldala mon és másutt "pártom" programját, kez dettől gyér, azóta méginkább gyérülő érdeklődés mellett. Eszemben sincs emiatt máshol, másban keresni a hibát.

Inkább eszmélni próbáltam, amelynek menete valahogy így festett 1.) Nem kapkodnak rajta. 2.) Miért nem? 3.) Ugyan, kik kapkodnának?

A formális logika alapján a szélső jobboldal nak kellene kapkodnia. Dehát épp velük állok szemben legádázabbul. Ők köpködnek, mások csak közömbösek...

Hogy is van ez?

Szokás szerint a véletlen volt segítségemre a felismerésben.

Tudtam, hogy Magyarországon is volt nemzeti szocialista párt, de nem néztem utána alaposabban, mert már a  fogalmat is Szálasival, a  Hungarizmussal, a Nyilas Párttal azonosítottam és velük, pontosabban mai utódaikkal hadakoztam. Tőlük kaptam a legtöbb mocskolódást is.

Domokos Endre János pl. ügynöknek nevezett, stb. stb.


Aztán a kezembe akadt egy politikai ponyvaregény és leesett a tantusz. A történet Meskó Zoltánnal indul. Ő alapított 1932. július 16-án először Nemzeti Szocialista Pártot. Emiatt a könyv szerzője "Meskó Hitler Zoltánnak" titulálja, ami nem szellemes és főleg nem találó.

Ezt írja róla
"soha nem maradhatott ki felszólalásaiból a mozgalom három célkitűzésének ismertetése elsőként az 'abszolút hívő kereszténység', majd a 'száz százalékos' nacionalizmus és végül modern kor által megkövetelt a szocializmus."

Bő teret teret szentelt zsidókérdésnek is "nem mi vagyunk antiszemiták hanem az aránytalanság és sokszor az aránytalanság előidézőinek életmódja és viselkedése vált ki bennünk ellenérzést. Igazságot akarunk."  

Aztán a fránya turáni átok beférkőzött e jobb sorsra érdemes (?) párt soraiba is. Az eredmény: "Meskó 1934-re egyik lett a sok egymással rivalizáló pártvezér közül. Az 1939-es választásokon külön indult a sok nyilas ' törmelékpárt', így Meskóék is..."
Ez finoman szólva felelt meg a "führer prinzip"  intézményének, dehát épp az a turáni átok. hogy nálunk mindenki führer akar lenni a saját pártja élén, ennek kedvéért gondolkodáa nélkül felrúgva annak alaptételét: ein Volk, ein Reich, ein Führer. Innentől akár ne is olvassanak tovább, hisz máris világos: nem volt, nincs és nem is lesz (?) "magyar" nemzeti szocialitmus.

A másik lényegbevágó eltérés az "
abszolút hívő kereszténységnél"  mutatkozikmelyre lentebb térek ki, Szálasi kapcsán. Teszem azért is, mert Meskót, ill. pártját épp Szálasi és a nyilasok sodorták félre, kikapkodva belőlük néhány szlogent és szimbólumot.

Szálasi (Szalosjan)
"anyjától kapta mélyen vallásos neveltetését, aki 1944-ig vele lakott. Szálasi maga mondta: az istenhit erejét és meggyőződését az anyatejjel szívtam magamba. Anyám keresztül kasul itatott engem a hittel."  Hát ez ártott meg neki. Nem az anyatej, a vakhit...

Közismert, hogy Szálasi mennyire nem volt rokonszenves Hitler szemében és mennyire vonakodva illesztette Horthy helyébe, a huszonngyedik órában... Már 1938-ban kijelentette, hogy rokonszenvesebb neki Horthy kormánya, mint egy nemzetiszocialista...

Pedig a pártépítés elveiben Szálasi igyekezett utánozni a NDSAP módszereit. A párt behálózta az egész társadalmat, még a vakok és süketnémák szervezeteibe is behatolt ... nem beszélve a közigazgatás, a honvédelem, a gazdaság, a kultúra intézményeiről. Az egész társadalomra kiterjedő kartotékrendszert hoztak létre. Pontosan kidolgozott terveik voltak a hatalom átvételére, a kormányzati funkciók zökkenőmentes folytatására. És mégis mindhiába ... Hitlernek nem kellettek, amíg volt más választása.

Meg lehet ezt érteni?

Meg hát!

Hitler nyilván jól látta, Szálasi "nemzeti szocializmusa" alapjaiban különbözik az ő nemzeti szocializmusától, vagyis nem igazi nemzeti szocializmus! Hogy milyen ismérvek hiányoztak, azt nem tudhatjuk meg sem a Mein Kampfból, sem Hitler nyilvános  beszédeiből. Megtudhatjuk viszont az u.n. "asztali beszélgetésekből" amelyekről Herman Rauschning - a Danzigi Szenátus elnöke, Hitler bizalmasa - számolt be. Jegyzeteiből kiderül, hogy a Führer az egyházakkal is le akart számolni, különös tekintettel a Római Katolikus Egyházra. Nem pusztán gyűlöletből, hanem annak belátása folytán hogy a nép lelkét nem nyerheti meg a namzeti szocializmus támogatásához, ha a lelkeken az Egyház, a vallás uralkodik.

A most következő eszmefuttatások részben kétségtelenül durvák és cinikusak. Előbb szemezgetek belőlük. Utána vizsgálom rációjukat.

"A mi népünk számára a vallás életbevágóan fontos. Minden attól függ hű  marad e a zsidó keresztény vallás és a könyörület szolgai erkölcstanárhoz vagy pedig új erős és hősi hite lesz a természettel egyértelmű istenben, a nemzettel egyértelmű istenben, a sorsáról és vérétől meg nem különböztethető istenben  

A vallások? Egyik annyit ér. mint a másik. Egyiküknek sincs jövője. Az olasz fasizmus, ha kedve tartja, békét köthet az egyházzal. Magam is azt fogom cselekedni. Miért ne? Ez nem fog engem megakadályozni abban, hogy kiirtsam a kereszténységet Németországból. Az olaszok, az együgyű fráterek, lehetnek egyidóben pogányok és keresztények. A falusi olaszok és franciák pogányok. Kereszténységük felszínes, nem hatolt lelkük mélyébe. A német azonban egészen más. Komolyan veszi a dolgokat: vagy keresztény vagy pogány, nem lehet egyik is, másik is.

Hagyjuk a szőrszálhasogatást! Akár az Ótestamentumról van szó akár az Újról, akár csupán Krisztus szavairól, az egész 'egy és ugyanaz a zsidó svindli'. Német egyház, német kereszténység? Jó vicc. Az ember vagy keresztény vagy német, a kettő nem lehet egyszerre. Kilökhetik az epilepsziás Pált a kereszténységből, bár ezt már megtették mások; nemes alakot lehet faragni Jézusból, ugyanakkor lehet tagadni isteni voltát. Ez a betűrágás teljesen haszontalan. Így nem lehet megszabadulni attól keresztény szellemtől amit ki akarok írtani. Nem akarok többé olyan embereket látni akik a túlvilág felé pislognak. Őrültség lenne ha Jézusból árját igyekeznék csinálni."  

Megakadályozzuk, hogy az egyházak egyebet cselekedjenek mint most, amikor már napról napra egyre inkább talajt veszítenek. Azt hiszik talán hogy a tömegek valaha is újra keresztények lesznek? Ostobaság, soha többé! A film véget ért, senki sem lép be többé a moziba, gondoskodni fogunk róla. A papoknak maguknak kell megásni sírjukat. Maguk fogják eladni nekünk jó istenkéjüket hogy megtarthasák tisztségüket és nyomorúságos kenyerüket. Mindenbe bele fognak egyezni. Miképpen kell ezt csinálni? Pontosan úgy ahogy a katolikus egyház járt el amikor vallását ráerőszakolta a pogányokra."

 A katolikus egyház nagy intézmény nem csekélység hogy 2000 évig fenn tudta tartani magát. Tanulhatunk belőle. Idejük azonban elmúlt már. Semmi esetre sem csinálok belőlük mártírt. Megelégszem azzal hogy közönséges bűnözőknek nyilvánítom őket. Filmeket fogok csináltatni a fekete talárosok történetéről. Közelről lehet majd látni a téboly, a piszkos önzés, a butítás és csalás-halmazt, amit egyházuk jelent. Meglátja a közönség hogyan csempészték ki a pénzt az országból hogyan versenyeztek a kapzsiságbana zsidókkal hogyan pártfogolták a legszégyenlete sebb üzelmeket."

Ne kerteljünk! A "vissza-pogányosodásról"  volt/van szó, helyesebben a judeokeresztény fertőzés gyógyításáról, az egészséges emberi gondolkodás uralmának visszaállításáról. Ez nem csupán Hitler rögeszméje, hanem a nemzeti - társadalmi túlélés egyre sürgetőbb követelménye. Korábban már foglalkoztam ezzel "Hogyan lehetünk pogányok?" c. írásomban. Hogy a téma megérdemel e egy ugrást vagy sem, döntse el az olvasó. Nem fogok belőle citálgatni, csak két undoritó képet akasztok ide. Beszéljenek azok.

Ami bennünket magyarokat különösen foglalkoztathat(na) az, hogy az "idősebb testvér", a zsidó rabbinánus, immár kendőzetlenül átvette Európa "újjárendezé sének"  irányítását, a szőke "babiloni szajha" befogadó cinkossága és Soros pénze segítségével.

Hitler a németeket épp attól a szolgai mentalitástól akarta megszabadítani, amely ma a legsajátabb sajátjuk, hála a Katolikus Egyháznak (is).

Egyenesen ijesztő az a bamba - birka közöny amellyel Hitler egykori katonanépe bámulja a nyaki ütőerei felé közelítő sakterkést. Egy elárult, kiszolgáltatott ország egészséges népe fellázad és felkoncolja azt a ribancot, aki megnyitja a kapukat a gyilkosok előtt. Merkel ezt tette. Mi lett a következmény? Népszerűsége néhány százalékponttal csökkent ugyan, de folytatja, mert folytathatja.

De térjünk vissza a magyar nácizmus "sikertörténetéhez".

Weesenmayer birodalmi helytartó tanácsára Hitler végül lenyelte a békát és Szálasi felesküdhetett. Mire is? A Szentkoronára természetesen.

Az eskütételen megjelent az egész nyilas kormány, a kormányzótanács, az ország tanács...  Az esemény fényét emelte emelte a tábornagyi egyenruhában pompázó József főherceg (a "legmagyarabb Habsburg"), Wiesenmayer német birodalmi megbízott, az olasz és a japán követ és jelen volt a pápai nuncius is.

Aztán mihez kezdett az olyannyira áhított hatalommal a "Kárpát - Duna Nagyhaza" megálmodója?

Berendezkedett tán' a Székesfőváros védelmére, keze ügyébe helyezve az utolsó töltényt? Egy fenét. Fogta magát - meg persze a Szentkoronát - és lelécelt Ausztriába. A zsidókérdés megoldását a budapesti egérfogóban hagyott nyilasokra bízta. [Nem rajta, hanem Horthyn mulott, hogy maradt közülük aki maradt.]

Ausztriából Németországba szökött és ott simán hagyta magát elfogni az amerikaiak által. A finálét már a pesti zsidók rendezték a Markó utcában, megcsókoltatva vele a judeokereszténység szimbólumát a feszületet. Istenkém, hogy élvezhette ezt a "fenséges" jelenetet a bosszú népe, a Purim
*, a Hanuka* ünneplés népe.    

Vége a komédiának mondhatnók erre, de nem mondhatjuk, mert Szálasi tévútjának követői vannak: a mai nyilasok, ill. hungaristák. Róluk szól több cikkem. Az egyik ö
sszefoglaló jellegű írásom  címe: "Szálasi aszemitizmusa. A hungariz mus belső ellentmondásai." Amikor írtam [2012.10.28-án] már derengett mindaz, ami mára éles megvilágításba került: a Katolikus Egyház jezsuita sátán pápája "szent szövetséget"  kötött a cionizmussal a fehér faj elpusztítására. 

Innen kell(ene) végig gondolni a nemzetiszocialista ideológiát, teljesen újra gombolvai a mellényt.

Szögezzük le miindenek előtt, hogy a hungarizmus, Szálasi "magyar nemzeti szocializmusa",  nem nemzeti szocializmus, hanem "hungaropapizmmus" volt. Pedig Szálasi feltalált valamit, a "konnaci onalizmust", amely hidat feszíthetett volna a nemzeti szocializmusok kozé.

A führerbunkert például a Charlemagne SS franciái védték. Ők nemzeti szocialisták, ha úgy tetszik "konnacionalisták" voltak. Szálasi nem volt az. Szálasi "hungarobigott-pápista" volt. Megérdemelt sorsa ehhez igazodott. [A Charlemegne SS sebesülten (!) fogságba esett katonáit az intervenciós haderő egyik francia (!) parancsnoka agyonlövette. A nagy elszámolásnál, amelynek jönnie kell (!), az ilyen disznók utódait kell majd különleges elbánásban részesíteni, akár hetedíziglen...]

A két
**-ot nem véletlenül tettem ki fentebb. E zsidó örömünnepek a kiinduló alapjai további okfejtésemnek.

Hanuka
* 
Az i. e. II. század közepén a Júdeát kormányzó görög uralkodó, IV. Antiokhosz az eddig vallási önállóságot élvező Júdeában korlátozó intézkedéseket vezetett be, hogy elősegítse a hellenizmus térhódítását. Elhelyezte Zeusz szobrát a szentélyben, megszentségtelenítve azt, és arra kötelezte a zsidókat, hogy a Tóra szigorú tilalmát megszegve boruljanak le a városokban körülhordozott bálványok előtt. Ennek hatására egy Modiin nevű kisvárosban a Hasmoneus családból származó Mátitjáhu felkelést robbantott ki, majd fia, Júda Mákábi vezetésével egy maroknyi zsidó csapat győzelmet aratott a túlerőben lévő szír-görögök felett, megtisztították a szentélyt és újból felavatták azt. Ennek emlékére nevezték el az ünnepet hanukának, ami héberül „felszentelést” jelent. A hanuka a judaizmusban az egyistenhívő zsidó vallás diadalát ünnepli a 'hellenizmus' szinkretizáló, minden vallást összemosni igyekvő törekvései felett."
A hanuka természetesen zsidó belügy lenne, ha a "hellenizmus"  felvilágosult szellemisége helyébe léptetett judaizmust nem konvertálták volna "Újszövetséggé" és ezt a zsidó svindlit, államvallás formájában, nem lőcsölték volna az állati értelmü (!) gójokra világszerte.

Purim
*
A Purimot annak emlékére tartják, hogy a perzsa világuralkodó, Ahasvérus király (I. Xerxész, i. e. 485-465) idejében, Hámán főminiszter „igyekezett elveszteni minden zsidót” és ezért 10 000 tálentom ezüstöt ajánlott fel a királynak. Eszter [a zsidó] királyné és nagybátyja, Mordecháj (Márdokeus) közbenjárására a zsidók megmenekültek a kiirtatástól. Ezek után a zsidók a bibliai Eszter könyve szerint 76 000 ellenségüket ölték meg."  Az emberirtás fölötti örömüket két és félezer év óta újraélik. "Lakomát csapnak, ahol a rabbik előírását követve annyit kell inni a nagy vigadalomban, hogy ne tudjanak különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordecháj között. Szokás ezen az ünnepen különböző jelmezekbe öltözni – szimbolizálva a szerencsétlenség és szerencse forgandóságát –, valamint purimi játékokat rendezni és különféle édessé geket enni, mint például Hámán füle, flódni."

Nos, ezt a "flódnit"  kell előbb - utóbb a torkukba gyömöszölni. Erre csak a nemzeti szocializmus, a nemzeti szocialista [konnacionalista] népek lehetnek képesek, mielőtt Európára köszöntene a zsidó purim ünnep, amelyhez már köszörülik a sakterkéseket.

Itt kell jeleznem, hogy "nagy bálványom" Hitler nemzeti szocializmus koncepciója is kétséget támasztott bennem egy rossz ébredés utáni megvilágosodás pillanatában. Világért sem a fenti zsidóellenes kirohanásairól van szó. Azok helytállóak. Kivéve egy hevenyészve odavetett mondat-töredéket, amely a kétezeréves Római Katolikus Egyház túlélési művészetét így méltatja "tanulhatunk belőle".

Megint csak máshol olvashatunk arról, hogy Hitler tényleg "tanult" belőle.

Kár volt!

A Führer a jezsuita rend és a német keresztes lovagrend képzelt keverékéből hozta létre az "SS Lovagrendet", okkult/mágikus eszmei alapon, amely elpusztította önmagát (is).

Hitler a kevert német népből, köztük a tömzsi barna bajorokból, akart nordikus fajt kitenyészteni. Figyelmen kívül hagyta, hogy a szlávok, különösen az északi szlávok, sokkal inkább hasonlítanak az elképzelt nordikus árjákra mint ő maga, vagy egyes "német" alfajok..

A bunkerben morfondírozva "elismerte", hogy a németség méltatlannak bizonyult az ő nagy eszményeire és a jövő a keletről előtörő erősebb népet (fajt) illeti!

Nagyon sok bizonyíték van arra, hogy Hitler mérhetetlenül sokat (!) olvasott. A könyveket össze-vissza firkálva fogalmazta meg saját nézeteit.

Érdeklődési köréből nem maradt ki a görög kultúra sem. Eszményképei közül azonban furcsa módon hiányzik "Világhódító Nagy Sándor", aki küllemre egy árja félisten archetipusa. Felvilágosult műveltségét Arisztotelesz pallérozta, a hadművészetet apjától Fülöp makedón királytól tanulta, magasan túlszárnyalva mesterét. A görög hadakat nem a beültetett vak fanatizmus vitte diadalra/halálba, hanem a máig is utánozhatatlan szabad (!) görög szellem, öntudat.

A térképen nagy Sándor hódításait nézve gondoljunk csak bele, milyen "zsebkendőnyi" az a terület, amelyet Guderian legendás páncélosai beszáguldoztak, hogy aztán visszakergessék őket. Nagy Sándor, a Bukepalosz nyergében, lobogó szőke hajával, birodalmakat zúzott szét, birodalmakat alapított, átalakította úgyszólván az egész akkor ismert világot.

Hitlert sajnos nem a görög csoda, hanem inkább az okkultizmus, a mágia érdekelte. A Thule Társaság gal kezdte, a Vril Társasággal folytatta majd az Ahnenerbe "okkult hivatallal" fejezte be.

Itt és most természetesen nincs mód és idő ezekkel részletesen foglalkozni, hisz szorosan véve nem is tartoznak ide. Mégis említeni kell őket, mert nélkü lük a "német nemzeti szocializmust" megérteni lehe tetlen. Ezzel a témával részletesen foglalkoztam "Titokzatos Shambala" c. írásomban.

Az okkultizmus
és a mágia, e minduntalan keveredő"tudományok", könyvtárakat töltenek meg. Monda nivalójuk abban foglalható össze, hogy a látható való világon túl léteznek más világok is, amelyeket a közismert homo sapiens sapienstől lényegesen eltérő, magasabb rendű, többnyire gonosz, lények uralnak.

A töménytelen marhaság, amit összekotortak jórészt arra a tényre támaszkodik, hogy az emberiség ködös multjából ezerszámra maradtak vissza olyan tárgyak, építmények, amelyek előállításának módjára nincs magyarázat. [A fenti cikkben bőven esik szó ezekről.] Szerény és főleg laikus magánfelfogásom szerint itt nem csodákról van szó, hanem arról, hogy a jelenlegi civilizáció nem az első a föld történetében. A korábbi civilizáció kat azonban nem illik és nem is veszélytelen kutatni, mert nem férnek bele az Ószövetség és a Talmud kereteibe. Az Izrael által irányított Zsidó- Amerika állandósult világháborújának másodlagos, ha nem elsődleges célja az ókori, ill. a "korábbi" kultúrák tárgyi emlékeinek szisztematikus megsem misítése, a múlt átírhatása végett. [L. Orvellnél.]

Annyit kimondhatunk, két (!) kőkorszakról (!), ill. két társadalomról, van szó. Az egyik a pattintott majd csiszolt szakócák népe és kora, amelyről majdnem mindent tudunk. A másik a piramisokat és más "nonszensz" építményeket építők kora, amelyről majdnem semmit sem tudunk. Nem tudjuk, kik voltak milyen módszerrel mozgattak kétezer tonnás köveket árkon - bokron, tökön paszu lyon át; emeltek fel nagy magasságokba és helyeztek el úgy a többi behemót mellé, hogy egy késpengét se lehet közéjük dugni. [A baloldali képen a Baalbeki (Szíria) kőterasz sarka egy csávóval aki azon gondolkodik...]

Egy viszont biztos e népeknek semmi közük sem a csillagközi térben közlekedő antigravitációs járművekhez és utasaikhoz, mert ezek nem léteznek. Aminthogy nem létezik belső világ a Föld gyomrában, vagy az Antartktisz jege alatt, esetleg a Himalája alatt, a Hold túloldalán, vagy máshol a jó fityfenében.

Nem tudni, Hitler hitt e ezekben, vagy inkább módszereket keresett?

A zsidó, "keresztény" és náci okkultista/mágusok mégsem teljesen voltak telje sen hülyék. nagyon is jól tudták, hogy a töménytelen baromságnak van helye. Persze nem a Holdban, hanem, az emberi agyban! A való világ legcsodálatosabb teremtménye (?), képződménye (?) ugyanis védtelen minden illetéktelen behatolóval szemben. Korábban a zsidó behatolással foglalkoztam "Agytakarítás Ûzd ki a zsidót - az agyadból!" c.
írásomban, de utólag be kell látnom és most ki kell mondanom: kívül tágasabb, még a Führernek is...

Ő ugyan nem használja az állati értelmű gójok kifejezést, de mégis így vélekedik népéről
"semmit sem lehet csinálni a hivatásbeli vagy másféle erdekek képviselőinek korlátolt számú gyülekezeteivel: azt. amit ma elér náluk logikus okfejtéssel, holnap megsemmisíti egy homlokegyenest ellenkező irányú érvelés. De amit akkor mond a népnek, amikor tömeget alkot, amikor a fanatikusan odaadó befogadás állapotában van, az mélyen beléje vésődik s megmarad benne, mint a hipnotizáltban a sugalmazás: olyan kitörölhetetlenül beléje ivódik, hogy ellenáll minden ésszerű érvelésnek." [Rauschning]

Hívei aggódtak is érte emiatt."Führerem. nehogy a fekete mágiát válassza! Ma még szabadon választhat a fehér mágia és a fekete mágia között. De mihelyt a fekete mágia mellett dönt, sorsa intézéséből soha többé nem küszöbölheti ki. Ne válassza a gyors és könnyű siker rossz útját. Nyitva áll még maga előtt a tiszta szellemek fölött való uralomhoz vezető út. Ne engedje, hogy letérítsék erről a jó útról a sárhoz ragadt lények, akik elrabolják a maga teremtő erejét. [Rauschning]

Hiába! Hitlernek nem tiszta szellemekre volt szüksége, hanem fekete mágiával hipnotizált tömegre.

"Nem lehet megérteni Hitler politikai terveit hátsó gondolatainak ismerete nélkül. Hitler nem babonás a szó szokott értelmében. Vonzódása a horoszkópokhoz és az okkultizmushoz annak a meggyőződésének következménye, hogy az ember mágikus összeköttetésben van a világegyetemel. A politika csak előjátéka az egyetemes felfordulásnak - amelynek középpontjába ő már belehelyezkedik. ... Fontosabb azonban az a törekvés, az az akarat, amely megbúvik szavalásai mögött. Hitler unos-untalan hangoztatja többé-kevésbé homályos szavakban akaratát, amellyel rá fogja kényszeríteni Németországra és az egész világra az új rendet, amelyet ő örök forradalomnak nevez."  [Rauschning könyve - 1939-ben (!) jelent meg először!]

Aki idáig kínlódik velem annak eszébe juthat, nem tekeredett e be az "öregúr" [mármint én] bonyolult okfejtésébe? Nem én! Én váltig azt hangoztatom, hogy a korformáló történelmi személyiségek - Sztálin, Hitler, Mao ce Tung - történelmi/politikai profilját az utókornak meg kell alkotnia. Ezt eddig csak a kínaiak tették meg, Oroszország és Németország máig is adósok vele és azok is maradnak ha a "putyinizmusnak" és a "merkelizmusnak" nem vetnek véget a leggyorsabban, a legdrasztikusabb módon. [Vérgőzös elképzeléseimet, javaslataimat többször kifejtettem már... Emlékeztetve arra, hogy Mussolini mellett szeretőjét Clara Petaccit is kivégezte és fejjel lefelé a milánói vásárcsarnok gerendájára akatotta az "istenadta" olasz nép. Hát akkor Merkel milyen sorsot érdemel?]

Hitler kapcsán azzal folytatom, hogy fekete-mágikus dumája egyáltalán nem kérdőjelezi meg, sőt kidomborítja az "ein volk, ein reich ein führer" mellőzhetetlen (!) elvét. Sem Mao, sem Sztálin nem voltak nagyhatású szónokok. Ha jól tudom nem űztek fekete mágiát sem és mégis a hármas jelszó szellemében alakították népeik sorsát és a világot.

Írásom "bezzegje" Nagy Sándor, Arisztotelesz tanítványa volt (!) után mégsem maradt nyoma nagy beszédeknek, írásoknak. Róla mint jólnevelt, felvilágosult, mondhatni fennkölt, görög szellemiségü emberről esett szó - eddig. Ámde mit mond róla a krónika ?

"Miközben II. Philipposz a perzsa hódításokkal volt elfoglalva, Kr.e. 336 –ban lánya esküvőjére is készülődött. A mennyegzőn azonban az egyik ifjú testőre – Pauszaniasz – meggyilkolta. A megdöbbentő merénylet hátterét Arisztotelész, majd Diodórosz is boncolgatta, és mind ketten arra a következtetésre jutottak, hogy az ifjú testőr tette mögött egy konfliktus állt: Pauszaniasz és a király legújabb feleségének – Kleopátrának – nagybátyja, Attalosz közötti konfliktus. A vitában II. Philip posz Attalosz mellé állt, így az ifjú testőr bosszút állt rajta sérelmeiért. Kr. e. 336-ban az akkor húsz éves Sándor követte apját a trónon. ... Már az első napokban megindult apja gyilkosát támogatók, és így a merényletben 'hallgatólagosan' résztvevők elleni irtó hadjárat. Nagy Sándor először Philipposz feleségét, Kleopatrát és annak kislányát Olümpiaszt gyilkoltatta meg (elevenen elégették őket), majd az ifjú király megbízta Parmeniont Attalosznak és 'szinte teljes rokonságának' megölésével. A bosszú során Nagy Sándor megragadta az alkalmat arra, hogy egyúttal leszámoljon a 'lehetséges' trónköve telőkkel és azok támogatóival is, így kivégeztette II. Perdikkas fiát, majd a Felső-makedóniai Linkés tis család két tagját."

Itt támadt dèja vu érzésem: hol láttam hallottam, olvastam ilyesmikről? Hát persze! A "hosszú kések éjszakája" Németországban, a sztálini "csisztka" Oroszországban, a hadsereg "pancser puccsának" felszámolása Németországban, az "orvosperekkel" kezdődő elvetélt második Holokauszt Oroszor szágban, a "virágozzék száz virág" kampány, majd a "nagy ugrás" [nagy mészárlás] Kínában.

Mit bizonyít és mit igazol utólag a történelem? Minden uralmi igény "elvi" ,"jogi", netán "erkölcsi" (?) alapja a következő formula (Madách után szabadon) "mink vagyunk hivatva e ronda démont (a 'népszenvedélyt) féken tartani, s vezetni, hogy vágyának ellenére nagyot s nemest müvel jen szüntelen?"

Mély lélegzetet kell vennem az igen kimondásához, leírásához.

A kérdést úgy kell, úgy lehet megfogalmazni, hogy hatalom és erkölcs egymást feltételező, vagy egymást kizáró fogalmak e? E kérdésre viszont nem lehet kategorikus igennel vagy nemmel válaszolni. A helyes válasz feltételes: "attól függ".  

Mitől függ? Erről szól a folytatás...

Az ember, a "teremtés koronája"  teljességgel képtelen arra, hogy társadalmát józan belátás, önmérséklet és ezeken alapuló megegyezés (kon szenzus) alapján szervezze meg. A legtalálóbb jellemzés Titus Maccius Plautus római írótól származna - "Homo homini Lupus est. Ember embernek Farkasa."  - ha nem volna teljesen hamis. A derék Plautus jól ismerte az embert, de nem ismerte a farkast, amely (aki) "Életmódját nagymértékben a mindenkori környezeti adottságokhoz igazítja. A párosodási időn kívül rendszerint falkákban él. Szociális magatartása az állatvilágban a legfejlettebbek közé tartozik. A falkában az egyes farkasok szoros egységet alkotnak, anélkül hogy elveszítenék egyéníségüket. Azzal, hogy alárendelik magukat a falka érdekének, zsákmányszerzésük hatékonysága lényegesen megnövekszik." Vagyis a farkas a farkas nak egyáltalán nem farkasa. [A hangyák és a méhek is "okosabbak" az embernél, vagy egészségesek az öszöneik (?)]

Most lássuk az embert. Az hihetnők, hogy az ember gonoszságának mértéke és intelligencia szintje fordítottan arányosak. Nem! Egyenesen ará nyosak! És - ez a lényeg - nem igazodnak a környezeti adottságokhoz sem. Ez a vakság az emberi civilizációk pusztulásának rendszerinti oka.

Ha ezek után a "három nagyról" elmélkedünk nem nehéz hasonlóságokat, sőt azonosságokat felfedezni.

Mindhárman kegyetlenek, pragmatikus gondolkodásuak, nacionalisták és szocialisták (!) voltak. "Saját" népükben gondolkodtak, azt akarták naggyá tenni - a maguk módján. A valláshoz való viszonyukat e tulajdonságaik határozták meg.

Hitlerről fentebb szóltam. Sztálinról máshol szóltam, ezúttal nem idézem önmagam, inkább a leghitelesebb
forrásból az  Ortodox Szemléből idézek egy tanulságos párbeszéd-részletet. "Mennyire érte váratlanul a népet és a hatalmat Sztálinnak az Egyház iránti viszonyában 1943-ban bekövetkezett fordulata? ~ Nem volt váratlan sem a nép, sem a hatalom számára, mert már 1941-től, a háború miatt, aktív felkészülés zajlott: beszüntették a vallásellenes propagandát az országban, a hatalom kapcsolatba lépett az egyházi struktúrákkal. ~ Lehetett-e Sztálin ezen fordulata valamiféle belső küzdelem, az értékrendje felülvizsgálatának következménye? ~ Nincs semmi olyan forrás, ami lehetővé tenné, hogy így gondoljuk. Ha elemezzük Sztálin tevékenységének különféle tényeit a háború előtt és után, akkor bizonyossággal állíthatjuk, hogy semmi féle értékrend-felülvizsgálatot nem tartott. Egyszerűen úgy döntött, hogy az adott történelmi szakaszban az állam számára előnyösebb ez a politika. Nem kell romantizálni Sztálint, nála képzelt szellemi-lelki háttereket keresni. A fordulat alapjában 'pragmatikus' megfontolások álltak.

Volt Hitlernél és Sztálinnál is nagyobb pragmatikus? Igen! A bölcs Mao! Féltem beszarok a röhögéstől, amikor "egyházpolitikájáról"  a következőket olvastam. "Miután a kínai polgárháború 1949-ben a kommunisták győzelmével végződött, sok keresztény vezetőt bebörtönöztek ... 1950-ben alapították az 'állam önvédelmére' (...) a kínai katolikus egyházat. 1966-70 független egyházak alakultak, ők a római katolikus egyháznak megfelelő gyülekezet, Vatikán szelleméhez hűek, akik elutasítják az állami előírásokat. 2006-ban vallásszabadságot hirdetett a kínai állam, de az még messze elmarad a világ nyugati felében megszokott jogoktól. A jogszabályok előírják a prédikációk tartalmát, és csak kijelölt helyeken lehet Bibliát kapni. A rendészeti szerveknek jogában áll félbeszakítani az istentiszteleteket, hogy igazoltassanak, illetve bebörtönözhetik a hívőket. Így akik illegális helyeken osztogatják a Bibliát, illetve azok a lelkészek, 'akik nem lépnek át a Mao Ce-tung által alapított katolikus vagy protestáns szervezetekbe' zaklatásoknak vannak kitéve, és elzárást kaphatnak. Államilag szentesített keresztény találkozók a 'Kínai Keresztény Tanács, 'Három-Saját Hazafias Mozgalom' vagy a 'Kínai Katolikus Hazafias Szövetség'. Ezeket az állam, más vallásokkal együtt az ún. Országos Vallási Szövetségbe tömöríti."

Hitlerre azért vissza kell térni - több mint egy polgári szóra - annak kapcsán, hogy nála is győzött a pragmatizmus... Ugyancsak derűvel olvasha tók a következők. "Hogyan akarták átírni a nácik a Bibliát? 1939. május 6-án a szombat déli harangszókor protestáns teológusok, lelkészek és egyszerű hívek gyülekeztek Wartburg várának történelmi falai között, hogy megünnepeljék a németesen bonyolult nevű „Intézet a Német Egyházi Életre Ható Zsidó Befolyás Kutatására és Eltávolítására” (Institut zur Erforschung und Beseitigung des Jüdischen Einflusses auf das Deutsche Kirchliche Leben) megalakulását. Az avatóünnepség helyszínének szimbolikus üzenete volt: 1521-ben Luther itt fordította le a teljes Bibliát német nyelvre, ami igazi forradalmi tett volt a korabeli Európában.Az 1939-es avatóünnepség résztvevői elénekeltek egy himnuszt, melynek címe: Hiszünk az újban (Wir glauben das Neue). A dal egy új hit megteremtéséről szólt, de szövege sem Istenre, sem a kereszténységre, sem Jézusra nem utalt. Ezután az intézet igazgatója, egyben a rendezvény főszónoka, Siegfried Leffler (1900-1983) protestáns lelkész emelkedett szólásra, aki kifejezte abbéli meggyőződését, hogy tevékenységük eredményeképpen a Harmadik Birodalom népe egy hamisítatlan evangéliumot fog hamarosan a kezébe venni, s hogy a kereszténység és a Biblia megtisztítása a zsidó befolyástól végső soron a reformáció beteljesedését fogja eredmé nyezni. Az ünnepi rendezvény egy Schubert-szonátával ért véget. Észre kell venni, hogy a "modus vivendi" kialakításában a protestánsok vettek részt csupán, de a pakli az egész (!) kereszténységről szólt. A Katolikus Egyház sorsát Hitler "asztali kirohanásai" szabták volna meg? Ki tudhat ja már?

A Sztálin által majdnem kiírtott, majd az Orosz Anyácska védelmére csatasorba állított Orosz (!) Pravoszláv Egyház Egyház nemrég hallatott magáról. Az épületes eseményekről a "Bal Rad" - Putyin egyik leglelkesebb seggnyalója - számolt be eképpen."Kirill Pátriárka a Szovjetunióért! [Közzétéve 2016.11.21] Oroszországban dúl egy titkos, hadüzenet nélküli háború az ország deszovjetizálásáért. A lényeg a szovjet múlt lehető mihamarabbi felszámolása. Ennek jegyében szüntettek/szüntetnek meg emlékműveket, neveznek át helyeket, és hát széles tárháza van a politikának a múlt befeketítésére, átszínezésére. Vannak tehát ilyen törekvések Oroszországban is. Deszovjetizálni az országot. Kitörölni a szovjet múltat.Ebbe a háborúba szállt be most Moszkva és Minden Oroszok legfőbb vallási vezetője, Kirill Pátriárka kikelt ez ellen, mondván. 'Ez a mi történelmünk bűneivel és hibáival - nem csak dicsőségeivel - együtt! Történelmünk emlékeit pedig meg kell őriznünk. El kell ismer nünk meg kell becsülnünk! A szovjet-korszak pedig nem szégyellnivaló népünk számára! A Szovjetunióra sokan jó szívvel emlékeznek.Ilyet mondott ez a Kirill Pátriárka egy moszkvai nemzetközi vallási fesztivál alkalmából október 25-én."
Arról a Kirillről van szó, aki a másdik legnagyobb megalkuvó volt Putyin rablókapitalista államában. [Az első hely Zjuganov elvtársat a "Kommu nista"  Párt vezetőjét illeti."

Ennél a passzusnál hivatkoznom kell egy korábbi írásomra amely "Sztálin árnyéka. A Szovjetunió utóélete" címmel jelent meg 2014.10.18-án. Most nincs időm elolvasni, de halványan úgy emlékszem, mintha akkor megjósoltam volna Sztálin "kanonizálásának" elkerülhetetlenségét...

Elkanyarodtam volna a tárgytól? Dehogy! Épp most kanyarodok rá!

Ha figyeltek észrevehették, hogy eddig nemzeti keretbe illeszkdő, ill. "nemzeti szolgálatra kényszerített" egyházakról beszéltem.

Van azonban egy nemzetek feletti globális egyház, a Római Katolikus Egyház.

Ez az egyház része, vagy kerete (?) egy másik ugyancsak nemzetek feletti, globális szervezetnek, amely önmagát "demokráciaként" határozza meg. Ez a szervezet a
zsidó világrendszer, a globális zsidó pénz és a zsidó világpolgár uralma a Föld és összes nemzetei fölött: a New World Order.

E rend számtalan szimbólumainak egyike a "biblikus" szimbólum annak jelképe, hogy a világuralom egyik, alighanem a legfontosabb, eszköze az emberi lelkek fölötti uralom.

E világpolgár archetipusa a "magyar" Soros György, akinek ügynöségei behálózzák a világot. Benne ülnek minden "nemzeti" szervezetben, intézményben, de ez nem elég. Önálló szervezetek sűrű hálózatával szövi át a befogadó országok testét. Ezek persze nem zsidó emberek, szervezetek. Soros honi zsidajai pl. magyarabbak a magyarnál.

Ez az ötödik, hatodik, hetedik hadoszlop a nemzetállamok rendjének felforgatására, a nemzetállamok lerombolá sára törekszik. A "migráns akció" egyike a sok iskolapéldának. Ezzel az ártással szemben nem működik a nem zeti immunrendszer, mert a lelkeket és az agyakat a Biblia bénítja.

A Római Katolikus Egyház a "biblikus új világrend" ügynöksége. Lássuk a Magyar Katolikus Lexikont.

"A kereszténység kívülről nézve. A kereszténység 'egyetemessége'. A kereszténység lehet egyetemes vallás anélkül, hogy történetiségét meg kellene tagadni, sőt azzal az igénnyel lépett föl, hogy 'abszolút' vallás legyen, mivel teljesen kifejezi Isten és az ember viszonyát, az emberi lét értelmét és célját, erkölcsiségének mértéke is Isten akarata. 'Csak' az ilyen vallás adhat választ 'minden' kor emberének lelki igényeire. Mivel a norma mindig a kinyilatkoztatás, azért a kereszténységben állandóan benne van a fölhívás, hogy arra visszatekintsen és ahhoz igazodjék. Itt a megújulás mindig belülről jöhet, maga a vallási berendezkedés követeli ezt, nem úgy, mint a természetes vallásoknál, ahol a reform mindig az egyének elgondolásának a következménye. A keresz ténységben nem az alaptételeket, a hitet és a kegyelmi rendet kell reformálni, hanem annak emberi átélését. A kinyilatkoztatásból kiindulva a kereszténység kezdettől fogva úgy tekinti magát, mint az 'emberiség' vallását és az 'egész' ember vallását. Nem kötötte magát egyetlen néphez, fajhoz vagy nyelvhez, nem a vallási tudat egyik megjelenési formája, hanem 'a vallás' kifejeződése; nem valamilyen kor vagy terület, hanem az ember örök igényét akarja kielégíteni, az üdvösséget. 'Világvallás' jellegében nem akadályozzák olyan tér- és időbeli kötött ségek, mint a kultuszközpont, áldozatbemutatási és rituális formák, amelyeket túlhalad az idő. Lényegi meg nyilatkozása mindig a lélekben és igazságban való imádás.

Vegyük úgy, hogy ez a "szoftver". És milyen a "hardver" a hierarchia?  

"M
most megmutatjuk, hogyan is néz ki az egyházi hirerchia.Napjaink legrégebbi folyamatosan működő intézménye a katolikus egyház, amely nek vallási és világi keretei lassan, évszázadok folyamán alakultak ki, de korántsem mondhatjuk, hogy már nem fog változni. De hogyan is néz az egyház hierarchikus felépítése? Először is: kicsoda a pápa, és mit csinál? A szó görög eredetű és papát, atyát jelent. A római katolikus egyház legfőbb egyházi hatósága a pápa, akinek a hatalma egyetemes, az egész egyházra kiterjed. Tulajdonképpen korlátlan hatalommal – törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal – rendelkezik, hiszen ember nincsen fölötte, világi hatalom nem korlátozhatja. Igaz, a történe lemben több példát is találhatunk arra, hogy a pápát valamilyen formában megpróbálták tevékenységében befolyásolni, vagy éppenséggel korlátozni. Püspökségeket alapíthat – ő nevezi ki a püspököket is –, bíborosokat kreálhat, egyetemes zsinatot hívhat össze, nagyköveteket – nunciusokat – küldhet az államfőkhöz. Tevékenységében a püspöki szinódus, a bíborosi kollégium és a római kúria segíti, ám a döntő szó minden esetetben a pápáé.A pápa a katolikus hagyományban Szent Péter utóda, azé a Péterré, akire Jézus az egyházat bízta. A legfőbb hatalmat akkor nyeri el, amikor a konklávén elfogadja a megválasztását. ... A pápa Róma püspöke ... a püspökök testületének a feje. A pápa ... haláláig, vagy a lemondásáig látja el a tisztségét.

Ez az "Anyaszentegyház", nem első az egyenlők között, hanem az egyetlen. Önmagát ekként értelmezi.

"A szó jelentése magyar nyelvi (1862) szótárunk szerint (anya-szent-egy-ház) ... Azon hitvallási s erkölcsi (!) testület, melyet Jézus Krisztus alapított, s az apostolok terjesztettek, mely értelemben keresztény anyaszentegyháznak neveztetik. Szorosabban véve: azon keresztény gyülekezet, mely világszerte elterjedve lévén, láthatatlan fejéül szinte Jézus Krisztust, de láthatóul a római püspököt, azaz pápát, mint az Üdvözítő helytartóját vallja és tiszteli, s ez a római kathólika, vagy rövidebben, kathólika anyaszentegyház. 'Szertartásaira nézve'  latin vagy görög anyaszentegyház."

Mindezekből egyenesen, ill. logikusan következik, hogy a Római Katolikus "Egy-Ház" nem léphet kölcsönösségen alapuló viszony-rendszerbe más olyan vallási szervezetekkel, amelyek magukat esetleg szintén "Egy-Háznak" titulálják.

Ezt húzza alá az "Egyetemes Hitvallás" szövege is.
"Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, 'Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában', aki az Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától (és a Fiútól) származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. 'Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat'. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen."
Mindez világos lenne, mint a vakablak, csakhogy... 

Csakhogy a "Szentírás" két elválaszthatatlanul összekapcsolt részből áll: Ószövetség [Tóra] és Újszövetség. A Tóra a zsidók vallása, akik viszont tagadják a "Szentháromságot" és ezen belül Jézus isten-fiu voltát. A pápáknak tehát ki kellene tagadniuk a "tórista" azaz talmudista zsidókat. Volt is aki megtette, vagy legalább megpróbálta. A sátánfattya jezsuita azonban nem ezt teszi, hanem csókolja a kezüket, nyalja a talpukat, hódol nekik. [lásd a fenti képeket].

Legújabb machinációja az Orosz Ortodox "Egyház", személyesen épp Kirill pátriárka térítgetése, amiről a zsidó
számol be Ferenc pápa és Kirill pátriárka havannai találkozójáról, eképpen.  
"A találkozó fontos lépés lehet a kereszténységnek – sőt a világ valamennyi vallásának – egységét szorgalmazó pápa számára. Ferenc megnyilatkozásai lépten-nyomon azt sugallják, hogy a katolikus egyház
'rugalmas keretet' biztosít arra, hogy összefogjon minden istenhívő, spirituális embert a világon. Ebből a szempontból időszerű volt a 972 éves szkizma felszámolása az orosz ortodox egyházzal, amit be lehetett illeszteni a pápa 'globális' társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi programjába is.'Világegyházat épít a pápa'  A Vatikán 'nyitott' az orosz ortodoxok és a síita iszlám felé.
Közbenső megjegyzésem: az óriáskígyó szája is "rugalmas - nyitott keret", amikor áldozatát elnyeli. Ilyenkor "kiakasztja" az állkapcsát. Úgy gondolom, erre Franci pápa is képes...
A találkozó körüli nagy hírverés miatt kevesebb figyelmet kapott a két egyházvezető által kiadott közös nyilatkozat, amiről előzetesen úgy gondolták, hogy formalitás lesz csupán. Ehhez képest a dokumentum jóval hosszabb lett a vártnál, és üzenete egyértelműen egy új, ökumenikus összefogás alapjait vetette meg. Bár a 'formális egyháze gyesítés még (...) nincs napirenden', az egység indoklásából a szándék jól látszik: a közös nyilatkozatban olyan új fenyegetésekre hivatkoznak, amelyekkel szemben nem elegendő külön-külön felvenni a harcot. A vallási értékeket és a társadalom alap pillérét jelentő erkölcsöt fenyegető veszélyek között az abortuszt, az eutanáziát, az egyneműek házasságát, az emberi életet manipuláló orvosi kísérleteket éppúgy nevesítik, mint az európai kereszténység válságát. A dokumentum emellett kiáll a Közel-Keleten üldözött keresztények védelme érdekében is.
Mondják, ha egy zsidó hülye, az nagyon hülye. [Gondolom a Hetek cikkét nem egy gój írta...] Nem ismeri, vagy azt hiszi mi nem ismerjük a sötét Bergoglio liberális felfogását a homoszexualitással, következésképp az egyneműek házasságával kapcsolatban?

Mindezek alapján furcsa megvilágítást kap Putyin és Kirill tervezett magyarországi látogatása. Sejtjük, kihez készül Putyin. De kihez készül Kirill? Erdő rabbit - az immár harmadik (!) zsidó esztergomi érseket - nyilván nem kerülheti el. Mit intéznek együtt? Szereti e Kirill a macesz gombóclevest? Csupa gyötrő kérdés...

* * *

Nos - kedves "hungaronácik" - "hungaropápisták" írásom végére értem. Az volt a célom, hogy elhelyezzelek benneteket a palettán. Nem sikerült. Nem sikerülhetett, mert "eszmeiségetekről" kiderült, hogy esztelenség. Nincs már pozicionálható állagotok se'.

A Meskó Zoltántól Szálasiig, Szálasitól meg vonagáborig tartó utatok mégis tanulságos. Igazolódott, igazoltátok, hogy nem vagytok se nemzetiek, se szocialisták, legkevésbé nemzetiszocialisták.

Mit is csináltatok eddig? Martens bakancsban táncoltatok egy háromperhármas, "Sándor József" dallamára. Tudjátok kire gondolok. Ne bántsuk a holtakat.

Több mint érdekes ez a benneteket újabban körüllengő hallgatás. Igaz, talán ez a legokosabb amit tehettek. De arra mégis kíváncsi lennék - kedves gárdisták, csendőrök, polgárőrök, betyárok, motorosok - mi maradt nektek, mi maradt belőletek? Merre vezet utatok quo vadis - test vérek?

Egyébként - kitartás!

2117.01.22

Sz. Gy.

 

 

     

.

 

 

 


 

 

  

 

 

 


  
ok

          

  

A legtávolabb álljon tőlem  

 

.