Lázadás, avagy...

Gondolkodjunk szanszkritül?

"Nyelvében él a nemzet", szoktuk mondogatni; anélkül persze, hogy pontosan tudnánk mit jelent. Ez nem is csoda, hisz a fogalomnak többéle értelmezése van. Általában az anyanyelvre gondolunk, de nem csodálkozunk különösebben azon, hogy a hajdan dicső magyar nemzetet évezredig nem hagyták saját "nyelvében élni", hisz az állam és a vallás hivatalos nyelve a latin volt. Ezen a nyelven mormolták, gajdolták a "szentmisét" is, amelyre elhajtották; a kies pagony helyett a vérén, verejté kén, zsírján épült cifra templomba, hogy ott élvezze a műsort.

Hitlert gyalázni, kifigurázni ma is a zsidók legkedvesebb és egyik legjöve delmezőbb szórakozása, amelyen röhögni, amellyel sodródni mi magyarok is hajlamosak vagyunk.

Valóban  nem nyerte el a Führer tetszését az a zsidó tanítás [Ószövetség (Tóra), Újszövetség, Talmud], hogy az emberiség ősei a zsidók, ősnyelve a zsidó lett volna. Mondják, inkább "okkultista", a fekete mágia bolondja  lett...

Hogy is van ez?

Hitler valóban azt gondolta, hogy az emberiség ősei az árják voltak, akik szanszkrit nyelven, a görögnél és a latin nál fejlettebb (!), nyelven beszéltek. Hitler volt a világtörténelem egyetlen politikusa, aki parancsot adott egy tudományos feltevés bizonyítására. A parancs végrehajtója Heinrich Himmler az SS re
ichsführere, az árja eszme másik megszállottja volt.

Az akció egy már meglevő okkult szekta a Thule Társaság [baloldali kép] felfuttatásával kezdődött. E színtársulat lebilincselően érdekes története sajna'
nem tartozik ide, ám a képról elérhető egy internetes oldal...

Már a nácik hozták létre a bizarr nevü és rendeltetésü Vril Társaságot [jobboldali kép], amellyel a helyzet ugyanaz, az
ugrási lehetőséget is beleértve. 

E két társulás pimfli a harmadikhoz képest, amelyet Himmler állított fel a "nyelvi zsidó kérdés végleges megoldására" [endlösung]. Ennél bizarrabb SS kommandót, illetve "tudo mányos kutató intézetet" nem látott addig a világ.

Az "Ahnenerbe" mint fogalom, ill. intézmény talán akkor lesz legkönnyebben megérthető, ha  ide illesztem angol nyelvü körülírását "The Ahnenerbe was an institute in Nazi Ger many pur posed to research the archaeological and cultural history of the Aryan race. Founded on July 1, 1935, by Heinrich Himmler, Herman Wirth, and Richard Walther Darré, the Ahnenerbe later conducted experiments and launched expeditions in an attempt to prove that mythological Nordic populations had once ruled the world."

Mi tűrés tagadás, az Ahnenerbe foglalkozott az égvilágon mindennel, a Himalája megmászásától a a szadisztikus emberkísérletekig. Témája a terjedelem miatt pláne nem passzol ide, viszont a képről "oda" ugorhat aki ráér. 

A kutatási spektrum tágasságából adódik, hogy az Ahnenerbe tagjai, vagy bedolgozói lettek [önként, késztetve, kényszerítve] a kor legjelesebb tudósai, sportolói, kalandorai és persze hóhérai is.

Sietek előre bocsátani, hogy a truppnak  egyetlen echte árját sem sikerült találnia sem élve, sem csontváz formában... [A tibetiek koponyaalkatát méricskélték ugyan, de hiába, kurvára nem hasonlítottak egy (elképzelt) árjára...]

Ami az árják "anynyelvét" a szanszkritot illeti, az Ahnenerbe előtt úgyszólván már mindent felfedeztek, amit róla tudni lehetett.

"A földrajzi felfedezések elterjedésével megingott a keresztény teremtéstörténet hitelessége, több európai gondolkodó felvetette azt az elképzelést, hogy az emberiség története előbbre nyúlik vissza Ádám és Éva teremtésénél, illetve kétségbe vonták, hogy az emberi civilizáció alapnyelve a héber nyelv volt.A 18. század végén Sir William Jones másodbíróként szolgálta a brit koronát Indiában. Szabadidejében bejárta Ázsia nagy részét, és behatóan tanulmányozta a hindu mitológiát. Megtanulta a szanszkrit nyelvet, és kutatásai során kétségbe vonta a bibliai tanítások alapvető kitételeit. Hazatérése után megalapította az Ázsia Társaságot, ahol előadásokat tartott.Kutatásai szerint a szanszkrit nyelv nagymértékben hasonlít a görög és latin nyelvekre, de szókincse kifinomultabb és gazdagabb azoknál. Állítása szerint a nagy földrajzi távolság ellenére, a nagyfokú hasonlóság abból ered, hogy e három nyelv egy közös ősi nyelvből fejlődött ki, mely nyelvet beszélő népcsoport már kihalt, és valaha India területén élt."

A dolog nem maradt annyiban az angol lordnak követői támadtak. "Wilhelm Schlegel  német kutató Sir Jones tanításai alapján az 1800-as évek elején megpróbálta megcáfolni, vagy alátámasztani angol elődjei téziseit. Schlegel előbb jogászi, majd irodalmi tanulmányokat folytatott, és amatőr nyelvészként is kutakodott. 1808-ban kiadott, Az indiaiak nyelvéről és bölcsességéről című művében fejtette ki kutatásai eredményeit.Véleménye szerint az első civilizáció India északi területein alakult ki, nyelve a szanszkrit volt. Ez a harcos faj meghódította az egész világot, és útjaik során megalakították az első történelmi civilizációkat. Ezek a civilizációk indogermán nyelvjáráson alapuló nyelveket beszéltek, és nordikus testi vonásaik voltak. Schlegel ezeket az ősöket a szanszkrit árja szóról nevezte el, mely nemest, vagy fenségest jelent. Mindezekből az látszik kiderülni, hogy az árják "keresztapja" épp Schlegeel volt.

Ha ennyi lenne a mondanivalóm, nem strapálom magam aazzal, hogy eggyel gyarapítsam (nem olvasott) írásaim számát. De van több is, más is.

E más nem más mint tudós - koldús hazánkfia Kőrösi Csoma Sándor, aki a magyarok nyomát kutatva jutott el oda útiköltség, teherhordók és ládák nélkül ahová Hitler küldte az Ahnherbe népes csapatát, amely után teherhordó emberek és állatok szállították a felszerelést.

Körösi bemelegitésképp és grátisz "elkészítette a tibeti nyelvtant és a 40.000 szavas szótárt. E felbecsülhetetlen szolgálatot ismerte el Japán, amikor az erdélyi székely-magyart 1933 február 22-én szentté avatta. Mindmáig ő az első és egyetlen európai, akit a buddhista világ szent nek, boddhiszatvának tart és tisztel."

Már ismert akkorra vagy 17 (!) nyelvet. Nekidőlt persze a szanszkrit nak is. Talán ő állította össze, elsőnek a világon az első szanszkrit - magyar szójegyzéket. Mindezek alapján komolyan veszem, amit a szanszkrit és a magyar nyelv rokonságáról állít.  "A szanszkrit semmiféle nyelvvel nem mutat olyan rokon vonásokat, mint a magyarral…, amennyire különbözik minden más kelet-európai nyelvtől, oly annyira kimutat ható a magyar nyelvvel való rokonsága." 

Csakhogy olyat nem mondott, hogy a szanszkrit, az árják nyelve, egyben az emberiség ősnyelve lett volna. Az ősnyelv és a magyar nyelv kérdéseire lentebb visszatérek. Itt pedig most átváltok egy másik témára.

Hitlernek nem volt egy Kőrösi Csoma Sándora. Szellemi bálványa Blavatsky asszony, a Thule Társaság alapítója, nem is járt Tibetben. Hitler részben spekulativ, részben okkultista alapon jutott arra a feltételezésre, hogy a az árják után érdemes kutakodni. Führer befehlt bocsátott ki: meg kell keresni az árják tárgyi emlékeit, szellemi kincseit és leszármazottait, kerül amibe kerül. Újra akart tenyészteni egy már kihalt, ill. a felismerhetetlenségig átalakult fajt. Ennek az új uralkodó fajnak az ősi árják "vallásához" kellett volna visszatérnie végleg végleg elhagyva a judeokeresztény útat.

Persze nem fér ide, de utalásszerüen említeni kell a következőket.

Már proto-árjáknak is voltak isteneik, "olyanok, akik természeti erőket (nap, hold, víz, tűz, szél stb.) személyesítették meg, és olyanok, is, amelyek elvont gondolatokat (!) mint a védikus Mitra, vagy avesztáni Mithra, amelyek jelentése 'isteni szerződés'. A kultikus, áldozati szertartásoknak is vannak istenei is jelen vannak, például a „Tűz” (Agni a védikus, vagy Atar az avesztai) de szerepet kap a Rigvédából ismert, az indo-iráni eredetű „Szauma”, azaz védikus Szóma (avesztáni „Haoma”), amely eredetileg bódító ital, és a tűz kultuszával együtt fontos szerepet játszott az áldozati szertartásokban. Az árják kultúrája rendelkezett költészeti (!) hagyományokkal is. A papok által művelt vallási költészet kereteit szigorúan kötött képletek és metrikus szabályok segítségével alakították ki. A védák és az Aveszta korábbi, ősi himnuszokra és énekesekre is tartalmaznak utalásokat."

Szögezzük le, Hitler nem volt vallásalapító. Nem alkotott sem világképet, sem istenképet. Tulajdonképp filozófus se volt. Mint "egyköny ves" prózaíró nem is tetszeleghetett volna ebben a szerepben. Hitler a tettek embere volt. Goethével együtt vallotta: kezdetben volt a tett.   

Aztán a magyar ugaron kinőtt Hitler paródiája Szálasi és a nácizmus paródiája a hungarizmus. Foglalkoztam már a nácizmus és a hungarizmus egybevetésével nem is olyan régen. Ez az írás a korábbi folytatása (nem ragozása) szeretne lenni.

Szálasi "bőlevű" író volt [alapművéből idézek majd]. Írásainak egyik alapmotívuma a szocializmus, a másik a vallás.

Ami az előbbit illeti Szálasi úgy "szocialista", hogy jóformán egy szót sem ejt a tőkésosztályról és a munkásosztályról, a köztük feszülő antagonisztikus ellentétekről. Szocializmus elmélete tulajdon képp nincs is. Mint politikai ideológus Marx nyomába se léphet. Mentségére legyen mondva, nem is törekedett erre.

A hungarizmust egy teokratikus (!) politikai rendszerben gondolta létrehozni, amelyben a nemzeti egységet a mindenkire kötelező (!) vallás garantálta volna. Szalosjan, ha igazi és tartós hatalomhoz jut, második Szent Istvánként vonult volna be a Nemzet rémtörténetébe, ahol a tiborcok panaszait újabb ezer évre elnyomta volna a hájas apáturak ájtatos zsolozsmája. [Szalosjan amúgy ravasz volt. Az Egyház világi hatalmát szavakban helytelenítette, "csak" a vallást lőcsölte volna rá a hungarista állam minden alattvalójára...]

Hitler a társadalom addigi rendjét gyökerestől felforgató "barna forradalmat" hirdetett és vitt végbe. Szálasi nem tervezett "zöld forradalmat". Agyában zöldségeket termelt és igyekezett hívei fejében is elültetni.

Hogy is gondolta?

A választ egy hungarista
műben találtam, amely "Szálasi Ferenc 'alapvető' munkája..." címen 1959-ben jelent meg a hungarista mozgalom gondozásában. Előre kell bocsátanom, hogy egy könyvből nem csak azt igyekszem kiolvasni, ami benne van, hanem azt is ami nincs ben ne. Igyekszem tehát kitérni a könyv zöld és fehér foltjaira egyaránt...

Nos, szóljon végre a Nemzetvezető.

A Hungarizmus istenhivő és krisztushívö; nem tűri az istentagadást, krisztusgúnyolást, vallástagadást. Egy az erkölcse és gyakorlata.
(8 old)
Igaz istenhit és igaz krisztusszeretet kizárólag csak igaz nemzetszeretethez és hazaszeretethez vezethet és fordítva: igaz nemzetszeretet és hazaszeretet vezessen el bennünket az igaz Isten és Krisztus megértéséhez. A magyar nemzetiszocializmus gyakorlata szétválaszlhatatlan Krisztus tanától. ' a zsidó erkölcsi világrend gyakorlati átültetésének és megvalósításának harcos eszköze a kommunizmus; a krisztusi erkölcsi világrend gyakorlati megvalósításának harcos eszköze pedig a Hungarizmusban kiteljesedő magyar nemzetiszocializmus. Ezek jelentik a mi mozgalmunk érvényes állásfoglalását és alapját a vallással kapcsolatban. Más alapot visszautasítunk. Nem ismerünk felekezetnélküliséget. Az istentelenség minden formáját elvetjük, a vallástalanságot megszüntetjük. Nemzetünk minden tagjának valamely bevett vagy elismert törvényes vallás keretébe 'kell' tartoznia.
(13.old.)

A liberalizmus volt az, amelyik kitenyésztette az erkölcsi, szellemi és anyagi pogányságot. Kiirtotta Istent a lelkekből, kiégette a Haza ideálját és valóságát a szivekből és az aranyborjú-imádat egész szertartását építette fel. A pogányság vádja először az ő fejükre száll, ezt tudniok kell az egyházaknak is. Ezzel a farizeuskodó kereszténsrpogánysággal szemben csak mint ellenhatás születhetett meg az új-pogányság, s mint szükségszerű reakció, erkölcsében, szellemében és anyagi elképzelésében valószínűleg tisztultabb, erkölcsösebb is kell legyen annál, mert hiszen akkor nem ellene született volna meg.De mindettől eltekintve: nincs „új-pogányság’’ nálunk! (15 old.)

A „turáni egyisten-hittel” kapcsolatos állásfoglalásunk elutasító. Meg vagyunk győződve arról, hoipr a turáni egyis.ten-hit valamikor megtette kötelességét, mikor őseink erkölcsi életének gyönyörű törvényeit megadta. Kötelességét teljesítette, az új korszakban új hivatása már nincs. Meg vagyunk győződve, hogy Krisztus Urunk azért jutott el közénk olyan könnyen, mert éppen a Fehér Ló taposta előtte a magyarság erkölcsi életében az utat. Mi nem voltunk pogányok őseink erkölcseiben, nem leszünk pogányok ivadékaikban mé^ akkor sem, ha olyan nagyon szeretnék ezt a tényleg pogány túloldalon. (16. old.)

Krisztust a Fehér Lóval párosítani addig senkinek se' jutott eszébe. Ami engem illet Szálasi őrültségének egyik jelét látom benne.

Ami a krisztusi tanok értelmezését illeti a bökkenő az, hogy Krisztus, ha egyáltalán létezett, nem írt le egyetlen sort, egyetlen betűt sem. Helyette ezért a zsidó grafománokra, Pál apostolra és társaira kell hagyatkoznunk, vagyis fel kell lapoznunk az Újszövetséget és ki kell belőle hüvelyezni, mik a zsidók (nem Krisztus) üzenetei (parancsai) a gójok számára. A keretes szöveget, megjegyzéseimmel együtt, el lehet olvasni, el lehet rajta gondolkodni, vagy át lehet ugrani.
 

 

Idézetek az Újszövetségből

Istenkereső...

4 fej

17. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és mondani: változtassátok meg gondolkozás(mód)otokat (térjetek észre), mert elközeledett az Egek (Istenének) Királysága (királyi uralma). A görög gondolkodásra utal, amely a zsidók istenének nem tetszik. 

5 fej

10. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazság(osság)ért, mert övék az Egek királysága (királyi uralma).
11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak (gyaláznak) titeket és üldöznek és hazudva minden gonoszt mondanak rátok (én)miattam.
17. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem "a törvényt", vagy a prófétákat! Nem eltörölni, hanem betölteni (tartalmat adni) jöttem.
A Tóra a törvény, a Talmud a törvénymagyarázat tehát hatályban maradnak.
38. Hallottátok, hogy ki lett jelentve: szemet szemért és fogat fogért.
39. Én pedig (azt) mondom nektek: nehogy ellenálljatok a gonosznak, hanem aki jobb arcodat megüti, fordítsd oda neki a másikat is,
40. és aki pörölni akar veled, hogy elvegye az alsó ruhádat, engedd át neki a felső ruhádat is,
41. és aki egy mérföldre (ezer lépésre) kényszerít, menj vele kettőre.
44. Én pedig (azt) mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
A gonosz a zsidó, akit tűrni, sőt szeretni kell. 
45. hogy fiai legyetek égi Atyátoknak, aki a napját kelti (fölhozza) gonoszokra és jókra egyaránt, esőt ad igaz(ságos)aknak is, igaz(ság)ta lanoknak is.
A zsidóisten "igazsága", hogy nem tesz igazságot a gonoszok és a jók között.      

6 fej

19. Nehogy kincset kincsre halmozzatok a földön, ahol a moly és rozsda megemészti (tönkreteszi), ahol tolvajok betörnek (kiássák) és ellopják,
20. hanem kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, ahol tolvajok nem ássák ki és nem lopják el,                      
21. mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.  
Az "apostolok" már akkor tudták, mire megy a pakli. Mi buta gójog csak most kezdjük kapiskálni. A zsidók a világ aranyát összegereblyézték, majd Fort Knoxból kilopták...
                      
25. Ezért mondom nektek: nehogy aggódva tépelődjetek lelketek (megélhetéstek) felől, hogy mit esztek és mit isztok, sem testetek felől, hogy mibe öltöztök. Nem több-e a lélek az eledelnél (tápláléknál) és a test az öltözetnél (ruhánál)?  
26. Nézzétek az ég madarait (tekintsetek az ég madaraira), nem vetnek, nem is aratnak, magtárakba sem gyűjtenek és égi Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e drágábbak (különbek, többet érők) náluk?
31. Nehogy aggódva tépelődjetek tehát és ne mondjátok: mit eszünk, vagy mit iszunk? vagy mit veszünk magunkra (mibe öltözünk)?
32. mert mindezeket a (pogány) nemzetből valók keresik: hiszen tudja égi Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van,
33. hanem keressétek először az Isten királyi uralmát és igazság(osság)át és a többit mind ráadásul megkapjátok.
34. Nehogy aggódva tépelődjetek tehát a holnap miatt, mert a holnap aggódik majd magáért. Elég minden nap(pal)nak a maga baja (ami rossz benne).
Tücsök ideológia a gójoknak, akik azért hangyák. mert fajfenntartási ösztönük - amely erősebb az önfenntartásnál - arra sarkallja őket, hogy gondoskodjanak az utódaikról. Ennek a legtermészetesebb, azaz legnemesebb ösztönnek üzen hadat a zsidó.

7 fej.

7. Kérjetek és adnak nektek (kaptok), keressetek és találtok, zörgessetek (kopogtassatok), és ajtót nyitnak nektek.
8. Mert mindenki, aki kér, kap és aki keres, talál és aki zörget (kopogtat), annak ajtót nyitnak (ajtó nyílik).
Mit kapott helyette
a buta gój? Kioktatást az ingyen ebéddel kapcsolatban...

10. fej.

34. Ne(hogy azt) gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre, nem békét jöttem vetni, hanem (harci) kardot, A zsidó maga a
háború, amelyet a gójokkel vívat ő meg keres rajtuk.

35. mert azért jöttem, hogy elszakítsam (elválasszam) az embert apjától, a leányt anyjától, a menyet anyósától,
36. és az embernek a saját házanépe is ellenségévé lesz.
37. Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki jobban kedveli fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám.
A társadalom alap intézménye a család. Ezt kell szétrohasztani, ill. marakodó patkányok fészkévé tenni.
38. Aki nem veszi föl keresztjét (kínkaróját) és nem követ engem, nem méltó hozzám.
39. Aki megtalálja lelkét, elveszti és aki elveszti lelkét miattam, megtalálja azt.
40. Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.
Az általános és természtes emberi
szükségletek helyébe a zsidó lép. 
      

11. fej.

4. és válaszul Jézus (ezt) mondta nekik: menjetek, adjátok hírül (jelentsétek) Jánosnak, amit hallotok és láttok:
5. vakok újra látnak és sánták járnak, leprások megtisztulnak, és süket(némák) hallanak és halottak életrekelnek és koldusszegények
nek hirdetik az örömüzenetet (evangéliumot).   
6. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem
A zsidó erőszak legundorítóbb vonása a "krisztusi csodák" legyömöszölése az emberek torkán, helyesebben begyömöszölése az agyukba. E csodáknak se szeri se száma az Újszövetségben. Itt elegendő volt néhány példát kiragadni, mert ide van illesztve a poén. A csodáknak ugyanis nem az a rendeltetésük, hogy a meggyógyított, vagy feltámasztott gój visszatérjen gyászoló családja körébe és pótolja saját hiányát.  Egy frászt! A koldusszegényeknek kell jót tenniük. Tán' kenyérrel? Nem! Örömüzenet (evangélium) hirdetésével... A kenyér szaporítás ezek szerint csak egy trükk, nem valamiféle szociális juttatás.

14 fej

6. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az út és a aló(igaz)ság és az élet, senki sem jut az Atyához csak rajtam keresztül (általam). Hitler szerint a zsidó nem termel csak közvetít. Nem tette hozzá, hogy e téren monopóliumra tesz szert. Igy van ez az "isten-közvetítéssel" is.
27. Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne háborogjon (nyugtalankodjék) a szívetek és nehogy elcsüggedjetek.
Fentebb még háborúról volt szó. Itt lentebb a békéről. Melyik az igaz? A háború! A szűntelen háború a nemzetek között, a nemzeteken belül, a családon belül és az ember lelkében. Ezzel ajándékozta meg a zsidó (nem Krisztus) az emberiséget.

15 fej

5. Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mivelhogy nálam nélkül (tőlem elválasztva) nem tehettek (nem vagytok képesek tenni) semmit.
6. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik (kihajítják) mint a szőlővesszőt és elszárad és összegyűjtik ezeket és a tűzbe dobják és elégnek.
A zsidó nélkülözhetetlenség mítosza. '44-ben sokan sajnálták a zsidókat, a szüleim is. Meg attól is féltek, nélkülük minden összeomlik. Aztán csodálkozva tapasztalták, nem omlott össze semmi. A tehenek tovább tejeltek, a tőkék termettek. Viszont rajtuk teljesedett be a szőlővesszők sorsa.
7. Ha énbennem maradtok és az én beszédeim tibennetek maradnak, amit csak akartok, kérjetek és meglesz nektek.
16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok és
a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármire kéritek az Atyát az én nevemben, megadja nektek.
Isten választott népe rálőcsöli magá a nem választott népekre és váltót állít ki - az Atyára, az amúgy haragvó, bosszúálló istenre.
17. Ez(eke)t parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
Azok szeressék egymást, akiknek korábban a gyülöletet hirdették? Nem hülyeség ez? De az. A zsidó erőszakoskodás újabb formája. Nem csak a lehetetlen dolgokat kötelező elhinni, hanem a logikátlan, az egymásnak ellentmondó dolgokat is. Hol volt még Orwell, amikor a zsidók az "újbeszél" nyelvet feltalálták?

Tamás evangéliumából Ez még vadabb. Nem is méltatok minden passzust, főlag az ismétlődőket.

16 Jézus mondta: Talán azt gondolják az emberek, hogy (azért) jöttem, hogy békét vessek a világra, és nem tudják, hogy (azért) jöttem, hogy meghasonlásokat vessek a földre, tüzet, kardot, háborúságot. Mert öten leszne[k] egy házban, három lesz kettő ellen, és kettő lesz három ellen, az apa a fiú ellen, és a fiú az apa ellen, és meg fognak állni, midőn egyedül lesznek.
(Mt 10,34-36; Lk 12,49-53)

41 Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak adatik, és akinek nincs, az a kevés is elvétetik tőle, ami van.
(Mt 13,12; 25,29)
Bejött! Orbán - Mészáros Lőrinc versus a fél Magyarország.

54 Jézus mondta: Boldogok (vagytok) szegények, mert tietek a mennyek királysága.
(Lk 6,20)

55 Jézus mondta: Aki nem gyűlöli meg atyját és anyját, nem lehet tanítványom,  és (aki) nem gyűlöli meg fivérét és nővérét, s nem hordja a keresztjét, mint én, nem lesz méltó hozzám.
(Lk 14,25-27; Mk 8,34)

69 Boldogok, akik (azért) éheznek, hogy megelégíttessék annak a gyomra, aki kíván.
(Lk 6,21)
Keresztény elv: etesd a gyermekeidet felfaló bestiát.

81 Jézus mondta: Aki meggazdagodott, uralkodjék, és akinek hatalma van, mondjon le! Lám milyen régi a "rendszerváltás" eszméje.
Közben változott a megoldás. A Nagy Francia Forradalom a lemond(at)ás helyett a lenyakazást alkalmata. Lenin elvtárs erről vett mintát.

90 Jézus mondta: Jöjjetek énhozzám, mert enyhe az igám, és az uralmam szelíd, és nyugalmat fogtok találni magatoknak.
(Mt 11,28-30)
A megkínzottak sikoltozása, az évszázadokon át lángoló máglyák ezt igazolják...

95 [Jézus mondta:] Mikor pénzetek lesz, ne adjátok kamatra, hanem adjátok [azt] annak, akitől nem fogjátok (vissza)kapni azt.
(Mt 5,42)
Adjátok a zsidónak, hogy uzsorakamatra visszakapjátok. Itt a modern közgazdaság megfogalmazása.

100 Mutattak Jézusnak egy aranyat, és mondták neki: A császárhoz tartozóak követelik tőlünk az adókat. Mondta nekik: Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok az Istenéit az Istennek, és ami az enyém, azt adjátok nekem!   
(Mk 12,117)
Amit nem a zsidónak fizettek kamatra, azt a császárnak kell adnotok, hogy kifizethesse a zsidónak a tőle kapott kölcsönt és a kamatos kamatokat. A kettős adózás modellje.

Szövegmagyarázat

„Adjuk meg a császárnak…” – utalás Jézus egyik mondásának első szavaira a szinoptikus evangéliumokból és Tamás evangéliumából, amelyet rendszerint így idéznek teljesen: „Adjuk meg a császárnak a császárét, Istennek az Istenét”. (Az eredetiben: „A Caesaréit adjátok vissza Caesarnak, és az Istenéit az Istennek” –
Márk 12,17)

Ez a töménytelen tömény baromság nem nyerhette el a tömeg tetszését, annál inkább a császárét. Hit - Egyház - Császár, erre a szentháromságra épül a kizsákmányolás rendszere.

De mi nyerhette el mindezekből egy vezérkari őrnagy tetszését? Felfoghatatlan. Azaz mégse? Mi lehetett a baja? Megvan!
"A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos rész-képességzavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni.
Két fajtája ismert, a fejlődési és a "szerzett" diszlexia. A zsidók több évezredes tudománya a gójok diszlexiássá hülyítése. Hogy Szálasi melyikben szenvedett, nem tudni. Nem kizárt, mindkettőben. Ennek megválaszolásához elemezni kellene Szálasi fogalom alkotási mániájának gyöngyszemeit. Nagyon valószínű ugyanis, hogy aki nem érti amit olvas, olyan fogalmakat talál ki és ír le, amit meg mások nem értenek. Így alakul ki a (szellemi) süketek párbeszéde...

Idáig jutván az olvasó már arra gondolhat, sose találok vissza a cikk tárgyához a nyelvhez. Dehogyisnem, most fordultam rá ísmét a főirányra...

Örvendetes, hogy f
öldünkön mintegy hatezer nyelv létezik. Nem mindet Jahve teremtette. A zsidók mégis neki tulajdonítják az emberiség elleni egyik legsúlyosabb bűntettet a  "bábeli nyelv-zűrzavar" előidézését amiatt, mert a mesebeli Noé utódjai Sineár földjén egy hatalmas tornyot akartak építeni, ami az égig ér. Ez megint totál hülyeség, hisz a zsidók soha semmit nem épitettek "sk." csak építtettek másokkal.
Az viszont szentigaz, hogy a kultúr-nyelveket sikerült zűrzavarossá tenniük. A módszer pofonegyszerü: a szavakat (fogalmakat) el kell választani állandó jelentésüktől és önkényesen változtatható jelentés tartalmat kell hozzájuk kapcsolni. Így érhető el, hogy az egy nyelvan beszélők is több nyelven beszéljenek, azaz meghülyüljenek és ezáltal képtelenné váljanak az értelmes - együttes cselekvésre.

Külön kiskedvencem az általam ismert legnyálasabb zsidó "a" Konrád György. Szívesen ídéznék tőle oldalakat, de sajna nem tehetem, csak egy mondatra futja... "Ez a nép nem szereti ha meghatározzák és minden meghatározásból kicsúszik. Talán börtönnek érzi a rá vonat kozó definíciókat, még akkor is, ha zsidók a szerzői."
Ugyanott ahol ezt írja, részletesen kifejti, hogy nemcsak az árúk közvetítését, de a nyelvi közvetítést is a zsidóknak kell végezniük a világ népei között. Dühöngve írtam erről anno. Itt tulajdonképp nyelvrontásról van szó. A zsidók kezében a mások anyanyelve is olyan veszélyes kotyvalékká válik, mint a hamisított pálinka.

De hogy boldogulnak a magyar nyelvvel? Kérdés: melyik magyar nyelvvel?

Tétova gólyafosként kering az Interneten egy szlogen "A francia Sorbonne egyetem kutatást folytatott arról, hogy melyik nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból. Mi lett az eredmény? A mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %-ot, a héber 5 %-ot, a csendes-óceáni nyelvek 7 %-ot, az indiai mundakhol 9 %-ot, a szanszkrit 12 %-ot, az őstörök, türkmén 26 %-ot, a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz! A magyar nyelv hordozza a legtöbb ősgyököt, a világ összes nyelve közül! Nem tudok arról, hogy e kutatásokról hol olvashatni bővebben franciául, vagy pláne magyarul. Aki tudja homályosítson fel levélben ha kérhetem...

Látom persze, hogyne látnám hogyan zengik neves emberek a magyar nyelv dícséretét világszerte, főleg angolul... Aztán itt van Práczky István szép, gazdag könyve a magyar nyelv ősiségéről, egy a sok közül...

A Valóság egyik
írása  "édes anyanyelvünkről" áradozik, amihez Konrádéknak semmi közük, hisz náluk kotyvasztható csereárú a más népek nyelve is.

Aztán van még további irány: a magyar nyelv állítólagos - általános elterjedtsége szerte a nagyvilágban. Magyarul beszélő "indián" törzsek Délamerikában... Min dez persze hihetetlen azoknak, akik Krisztus sohasem látott csodáiban hisznek. Ezek nem hisznek a szemüknek, a tárgyi felfedezéseknek sem. Itt és most csak egy
tanulmányra hivatkozom. Címe: Móricz János kutatásainak összefoglalása. Szerző: Hary Györgyné (1977) Ebben az ecuadori Tayos barlang Móricz János általifelfedezéséről van szó.

Másik forrás Puresca Golenya Ágnes kutató
közlése, amely nem kevesebbet állít minthogy "Dél-Amerikában az Andok hegység alatt sok ezer kilométeres labirintusrendszer húzódik. Az ecuadori Tayos-barlang épített kapuján át egy ősi világba utazunk, melyre Móricz János felfedező bukkant a múlt század derekán. E kapu egyike a néhány lejáratnak egy ismeretlen, mesterséges építésű földalatti világ ba, mely a Fémkönyvtár írásos lemezei mellett számtalan kulturális örökséget rejt, bizonyítva egy özönvíz előtti fejlett civilizáció létét." Mindez persze lehet(ne) merő kitaláció is, de lássuk a képet. Egy bejárati nyílást mutat, ami ... nonszensz. Tudjuk, hogy az építésetben (a vasbetongerenda feltalálása előtt) a függőleges falak közötti távolságot boltívekkel hidalták át. Ráadásul a falakat kivülről vaskos "gyámokkal" kellett megtámogatni, hogy a boltív súlya a falakat szét ne nyomja. A képen sok tonnás kövek lebegnek a levegőben. Hogy van ez?

De mi a kérdés? Hát az, hogy Móricz felfedezése óta hogy nem akadt "magyar" kor mány, amely - Hitlerhez hasonlóan - azt mondta volna nézzünk utána a dolognak, menesszünk egy régészekből, történészekből filmriporterekbből és egyéb cigány legényekből egy hivatalos (!) expedíciót a helyzet tisztázására. Hát persze hogy nem akadt, hisz azóta folyamatosan csak zsidó kormányaink vannak. A magyar múlt piszkálgatásához pedig egyaránt nem fülik foguk sem zsidó-magyar, se magyar- zsi dó
"honfitársainknak".

Itt van a kutya elásva és senki se akartja kihantolni, legkevésbé a teljességgel elzsidósodott "Magyar" Tudományos Akadémia [amelyben olyanok "alkotják" a magyar történelmet mint a maga műfajában is visszataszító poloska Glatz Ferenc, aki így vélekedett rólunk magyarokról. “A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemészárlásában.”

Egyáltalán nem véletlen az, hogy a Führerrel és az SS Reichsfüh rerrel kezdtem mondanivalómat. Kettejüknek úgyszólván nem volt támpontjuk ahhoz, hogy a Himalája ormai között keressék az árjá kat. Dehát a fajtestvériség érzése nagyon erős (volt) a németeknél és erős a zsidóknál is. Nekik szabad.

Eddig a magyar nyelv "földrajzi" kiterjedéséről volt szó. A létezés másik dimenziója az idő.
A szanszkrit nyelvvel pont az a zsidók baja, hogy sokkal régebbi és sokkal kultúráltabb mint az övéké. Hát akkor mit is szólhatnának ahhoz, hogy mi magyarok a saját nyelvünket tekintjük az emberiség ősnyelvének.

Megvallom én hátratántorodok ettől. Megelégszem azzal, ha elfogadható magyarázatot lelek arra, hogy a magyar nyelv is "ősibb" mint a zsidó. Az "etimonokról" fentebb már volt szó. Kár hogy a levegőben lógnak, számomra legalábbis.

Egy testhezálló
idézetet azért ide plántálnék. "Talán a mezopotámiai származás-elmélet a leginkább elfogadható, sok szempontból alátámasztott nézet. Mezopotámia a mai Irak területén fekszik, a Tigris és az Eufrátesz folyók között, innen kapta nevét is, vagyis 'a folyók közti ország' nevet. Az itt élő őshonos népet Szkítáknak hívják. Ezt a nevet a görögök adták nekik, az itt élő nép ékírásos tábláikon ugyanis mahgarnak (!) nevezik magukat. Ők írtak ékírással, a világ legrégebbi írását használva. Nyelvük szerkezetében nagyon hasonló a miénkhez, említendő a 2500 (!) közös szó.".

Az igazi poén azonban a következő. "Sir Leonard Woolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta: '1939 óta kérelmezem és kérem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumir nyelv – 7.000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben. A török a második legkö zelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török “unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mond hatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral. Sir Leonard Woolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumirral.”

Aranyos, nemde.

Hát' ennyi lenne. Csak azt tudnám, ha a magyar nyelvre gondolok, miért jut mindíg egyszerre az eszembe a Himmler, meg a Glatz?

2017.02.18

Sz. Gy.
 

 

 Levelet írhatsz, név nélkül, becenév, vagy hangulatjel alkalmazásával. Leveledet, szerkesztve közzéteszem,
 ha nem használsz sértő kifejezéseket,

 Érdemi hozzászólásokra, javaslatokra válaszolok.