Vörös árnyék

 "Időleges lemondás a jogállam 'tiszta' érvényesüléséről..."

Amikor az SZFE lázadásról olvastam - írtam, azt hittem, a pumpám már nem mehet feljebb, pedig az részben a jogi tévedések vígjátéka. Csak az teszi komollyá, hogy a kormány tököl, nem mer odavágni. Tévedtem!

Ott említettem: "Gulyás Gergely - Orbán első számu házi zsidaja - kijelentette, hogy "a tiltako zóknak nem az állammal kell tár gyalniuk, mert a kormány nem szereplő fél az SZFE-ügyben, hanem a kuratóriummal. A kormány nem tudja feloldani a patthelyzet" Ez formailag igaz, tartalmilag valótlan. Vidnyánszki  Attila akkor akar, mer és tud lépni, ha legalább kacsintanak neki."

A magyarországi közállapotokért végülis a kormány a felelős, így - vagy úgy.

Az ELTE bűzös mocsarában sokkal veszélyesebb miazmák érlelődnek. Tragédia, hogy a vezetés Borbély László rektor kezében van akit, történelmi párhuzamba állítva, csak Dobzse Lászlóval tudnék  összehasonlítani. Még visszatérek rá.

Az ELTE ma kísértetház, beléje költözött a kommunizmus kísértete.

A pusztít(aniakar)ó vírus szimbóluma egy Fleck László nevü "jogász", Szamuely reinkarnációja, vagy legalábbis annak akar látszani, őt szeretné utánozni.

Fleck most h
allgatói fórumot szervez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Egyetem téri épülete elé. Erről "A Titkos Egyetem nevű Facebook- csoport közösségi oldalán Ezt írja "Sajnos nincs okunk azt feltételezni, hogy a hatalom minden párbeszédet nélkülöző átalakítási tervei megállnak a színműnél, ezért jobb, ha időben felké szülünk arra, hogy egyszer mi is sorra kerülünk. Ezért várunk titeket erre a hallgatói fórumra, ahol meg tudjuk beszélni, hogy mi a probléma a magyar felsőoktatással, illetve azt, hogy mi milyen egyetemet képzelünk el magunknak. Mutassuk meg, hogy sokan vagyunk, akik egy olyan felsőoktatást akarnak, ami a párbeszédre és egymás meghallgatására alapul, és nem a felülről oktrojált döntésekre és a pillanatnyi hatalmi érdekekre. Csatlakozz közénk!"

Semmi kétséget sem hagy afelől, mit akar - az egyetemisták segítségével - elérni. A "Flecktifusz" bacilusaival akarja őket beoltani. [Egy régi háborús krónika így írja le e kórt. "A tetvek hozták a halált. Sziszifuszi harc a flekktífusz hordozóival."]

Flekk úr mint jogász, az ELTE jogszociológiai tanszékénak vezetője, véres napokkal álmodik „Nagy valószínűséggel egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, 'nagy forradalmak' után.”

Vajon mire gondol, mire céloz ez a lökött bacilusgazda? Hát persze hogy a Nagy Francia Forradalomra, meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalomra, meg a Nagy Szifiliszesre, aki  "csak azt a forradalmat tartotta értékesnek, amelyért minél több vér folyt – ebben jó példának tartotta a nagy francia forradalmat. Miután magukhoz ragadták a hatalmat, Lenin, Trockij és az egész bolsevik vezérkar pontosan kopírozni kezdte a francia jakobinusok gyakorlatát. Manapság az emberek emlékezetében a nagy francia forradalom kissé idealizált formában jelenik meg, és elfeledkeznek arról, hogy a terror mértékét tekintve a jakobinusok semmivel sem maradtak el a bolsevikoktól.  A történelemkutatók már régen felfigyeltek a jakobinusok és a bolsevikok büntetés-végrehajtó szerveinek megdöbbentő hasonlatosságára, valamint arra, hogy az Összoroszországi Rendkívüli Bizottság (VCSK, a majdani KGB elődje) a francia forradalom idejéből ismert Rendkívüli Bizottságok (RB) hasonmása."

Most pedig lássuk azt az ELTE vircsaftot, amelynek létrehozásában Flekk elvtársnak fontos szerepe van.

Az alap-beállításra alkalmas a baloldali kép. Erre a platformra rakódik a többi szar.

A szereplők közül Földes Földes György a Politikai Történeti Intézet bánatos igazgatója, aki attól tart, hogy a kormány meg akarja semmisíteni intézet-hitbizományát, de ez más történet.

A brancshoz tartozik a nogy modjor hazafi Majtényi László is, akiről a gaz jobboldal azt híreli, hogy az Eötvös Károly Intézet vezetőjeként az ELTE-ÁJK több tanszéke vonatkozásában érdemi befolyással rendelkezhet.

E kitünő úr, majdnem köztársasági elnök, élete nyitott könyv.

Majtényi magyar jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora. 1995 és 2001 között adatvédelmi biztos (ombudsman), 2008–2009-ben az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke. A Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke. Az Eötvös Károly Intézet az elmúlt évek alatt százötvenmillió forintos nagyságrendű támoga tást kapott a Soros György által alapított Open Society Foundations-től, amely, egyesek szerint azért aggályos, mert Soros György kijelentette az intézet alapításakor, hogy a célja az intézeten keresztül befolyásolni a magyar közéletet.

A szines csapat jellegzetes figurája  Gábor György a csoda(hülye) rabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezetője. Ő aztán nem lacafaszázik, áperté kimondja a frankót. „Itt már nem kormányt, hanem rendszert kell váltani, ha azt akarjuk, hogy a kiépült diktatúra helyén a demokrácia, az autonómia és a szabadság rendszere jöjjön létre. Mindezen okokból, már messze nem elég az amúgy is sok sebből vérző ellenzéki összefogás: a Fidesz által az országra kényszerített kettéosztottság azt jelenti, hogy csakis egy széles, nemzeti ellenállási mozgalom (NEM) lesz képes a váltás kereteinek a megteremtésére, arra, hogy ez a diktatórikusan kettészelt ország, ha nehezen is, de ismét nekirugaszkodhasson az elnyomás rendszere helyén a szabadság rendszere felépítésének.”

A tervezett vörös rohamban a rabbi úr lehet a Lenin fiúk tábori lelkésze.
A rabbi úr szellemi kvalitásait illeti, a -on olvastam róla, de mivel itt nem téma mellőzöm ismertetését.

 

A csapat szépfiúja A babaarcúnak nevezett álkonzervatív, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán az ELTE egyetemi ombudsmanja is. Az egész egyetemi ombudsmani rendszert, elmondása szerint, ő találta ki és alkotta meg, a Nyilt Társadalom Alapítvány által is pénzelt Eötvös Károly Intézet modellszabályzata alapján. Neki is van ars poetica-ja, már hogy a francba ne lenne.
"A legfontosabb, hogy az ombudsman semleges, pártatlan, független, és titoktartási kötelezettség terheli. Nem dönt helyetted, de segít neked a megfelelő döntést meghozni, s ha szükséged van rá, akkor segítséget nyújt abban, hogy a saját érdekeidet tudd érvényesíteni. Ha a kérdés formális keretek között az egyetemi fórumok által nem vizsgálható, (mert a szabályozás nem vonatkozik az adott helyzetre), akkor abban is tud segíteni, hogy meg lehessen beszélni az adott problémát az érintett egyetemi szereplővel és közösen megoldást lehessen keresni. Ha egy diák kiszolgáltatottnak érzi magát, de nem látja, hogy mi lehet a megoldás, minden körülmények között segítséget kaphat az ombudsmantól. Az ombudsman döntést nem hoz, de abban tud segíteni, hogy a megfelelő fórumot megkeresd, ha pedig nincs ilyen fórum, az ombudsman akkor is elmegy a falig, minden esetben megpróbálja azt a megoldást megtalálni, ami leginkább működőképes."

Há' persze Zolika, tuggyuk csepegsz a semleges pártatlan függetlenségtől. Reméljük nagyot koppansz majd a falon, ameddig elmégy a hasonszőrüekkel együtt.

 

Vissza Flekk elvtárshoz.

 

Ha az egyetemnek lenne igazi rektora és dékánja, már ki kellett volna rúgni az egyetemről a következők miatt.


Az ELTE Etikai Kódexe, polgárai számára, többek között a következőket tartalmazza.

 

8. Az Egyetem a tudományos, kutató tevékenység során elvárja a tisztesség,

    megbízhatóság, objektivitás, nyitottság, elfogulatlanság, felelősség elve szerinti

    magatartás tanúsítását a tudományos tevékenység, kutatás megtervezése,

    megvalósítása, megjelentetése során egyaránt.
 

9. Az Egyetem elvárja az oktatási, kutatási tevékenység pártpolitikailag semleges

    végzését.

 

10. Az Egyetem elvárja

      a döntésekben az összeférhetetlenség szabályainak érvényre juttatását, különös

      tekintettel a (párt)politikai tevékenységre, rokoni és gazdasági kapcsolatokra;
 

14. Az Egyetem tiltja az egyetemi infrastruktúrának pártpolitikai célra, világnézeti

      agitációra történő igénybevételét.

 

Flekk elvtárs az egyetemi mintapolgár valóságos archetipusa. Vagy mégsem?

Nem tudom az ELTE ismeri, ill. alkalmazza e a
Munkaelemzést - Job analysis, amely a következőkből áll.  "A munkahely- elemzés során az elemző leírja az felelősség körét, majd a munka jellegét és feltételeit, és végül néhány alapvető képesítést. Ezt követően a munkaügyi elemző kitöltö egy munkapszichográfiának nevezett űrlapot , amely bemutatja a munka mentális igényeit. A megbízható feladat-elemzés mértéke érvényes feladatlista. Ez a lista tartalmazza a pozíció funkcionális vagy kötelező területeit, a kapcsolódó feladatokat és az alapvető képzési ajánlásokat.

 

Még inkább ide passzol a  jogi könyvkiadó ajánlása jogászoknak. "A munkaidő-hatékonyság mérése A munkavállaló oldalán az emberi természetből fakadó improduktív munkaidőnek minősül pl. az étkezés, egészségügyi szünet, magánjellegű beszélgetés, dohányzás, nem munkavégzés érdekében történő internetezés, magánügyek intézése munkaidőben, stb. Ezek egyik része szükségszerű tevékenység, többi része pedig a munkáltató erre irányuló tudatos befolyásolása eredményeként a munkafegyelem növelésével, ellenőrzésekkel, figyeléssel, intézkedésekkel megakadályozható illetve csökkenthető."

Egy ilyen elemzés birtokában Flekk urat, a gyújtogatót, páros lábbal kellene kirúgni az egyetemről. De mi történik/nem történik ehelyett? A Magyar Nemzet Fleck kijelentéseivel kapcsolatban megkereste Dékáni Hivatalt, ahonnan az alábbi választ kaptuák Dr. Sonnevend Pál dékán úrtól. „Fleck Zoltán szóban forgó kijelentése a magánemberként mindenkit megillető szabad véleménynyilvánítás joga gyakorlásának körébe tartozik. Ugyanakkor hangsúlyozzuk: a jogállamiság tisztelete egyetemi polgáraink közösen vallott értéke, amelynek képviseletét a Kar vezetése oktatói tevékenységük során Karunk minden oktatójától elvárja”

A válasz kitérő, sőt kifejezetten pimasz. Azaz az ELTE packázik a közvéleménnyel, végső soron a kormánnyal.
Az inkriminált mondatokat Flekk nem magánemberként mondta és nem magánvéleményt, hanem cselekvési irányt/elhatározást fejez ki - terrorfenyegetést!

 

Azt hiszem, a potenciális leninfiúk, a kunbélák, a szamuelytiborok, korvinkleinottók kissé elhamarkodottan kezdenek kukorékolni.

 

Miért?

 

A folytatásban kitérek erre is.

 

2020.09.25

Sz. Gy.

Folytatom!