Frissítések: 19.03.19

 

Muszlimsirató

Hová vezetnek a szálak Krisztus Egyházából.


Újzéland déli szigetén a Christchurch [Krisztus Egyháza] nevü város két templomában felugatott egy géppisztoly és 49 ártatlan életet oltott ki. Az eset rendhagyó, amennyiben az elkövetés színhelyei ezúttal moshék [muszlim templomok], az áldozatok muzulmá nok, a gyilkos fehér keresztény férfi. Ez elüt a "megszokottól". Nem csoda. hogy nyomban felzendült és már az egeket veri az ajvékolás, amelyben "keresztények" és muszlimok egymást igyekszenek túllicitálni. [Írás közben hallom a tévében, hogy a sivalkodás csámcsogásra vált. Egyformán undorít mindkettő.]

Ami a keresztényeket illeti, nincs ember akit ne töltenének el dühhel és részvéttel a közelkeletről szállongó szörnyű hírek a keresztények szenvedéseiről.

Az empátiának azonban be kell fognia a szenvedők mellett Judásuk képét is. Igen! A sátán pápájára, a zsidó rabbik seggnyalójára gondolok. És nem csupán arra a gusztustalan gesztusra ami a képen látható, hanem még sok egyébre ami a pápai ámokfutást jellemzi. Ő az, aki a papi pedofilia ellen mennydörög, közben védőszárnyai alá veszi e legundorítóbb bűn elkövetőit. "Ferenc pápa 2015-ben Juan Barros püspököt nevezte ki az egyházmegye élére más chilei püspökök tiltakozása ellenére. Barros volt Fernando Karadima, a legismertebb pedofil pap helytartója, és Karadima áldozatai azzal vádolták meg, hogy szemtanúja volt az ellenük elkövetett visszaélésekről, de nem vett tudomást róluk."

A melegekről szólván:
"ha egy meleg Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt?" Mintha nem tudná, hogy a melegek, ugyanúgy mint disznó papjai, az ártatlan gyermekek testét keresik, hogy ocsmány vágyaikat kielégítsék, testileg és lelkileg egész életére megnyomorítva áldozataikat. 

Kenetteljes mondanivalója van Európa elözönléséről is.
 „Mindnyájan egyetlen család tagjai vagyunk, a migránsok és az őket befogadó helyi lakosság, és mindnyájunknak jogunk van ahhoz, hogy használjuk a föld javait, amelyek mindenkit megilletnek egyetemlegesen, amint ezt az Egyház társadalmi tanítása kimondja. Ez a szolidaritás és az osztozás alapja.
Nem láttam ennek a lénynek sem a keresztlevelét, sem a hímvesszejét. Így csak jellegzetes arcvonásai alapján nem vonhatok le következtetést. Csupán annyit mondhatok: "íme a jó pásztor." A jó pásztor aki az európai akol ajtaját megnyitja a fenevadak előtt. 

Ami az "Anyaszentegyházat" illeti lentebb visszatérek rá Szent István kapcsán.

Most vissza Újzélandba...

A Goooogle a semmitmondó new zealand keresőszavakra 0.57 másodperc alatt 1.620.000 találatot köp. Nekem viszont nem azon járt az eszem, hogy a muszlimok által keresztények ellen végrehajtott tömeggyilkosságok felsorolásába kezdjek. Furcsa módon egy "szélsőséges" portálon olvasott híradás ugrott be, amely arról szól, hogy a ZsidóAmerika által létrehozott és vezetett Iszlám Állam "harcosai" 250 kisgyermeket daráltak péppé egy pékség
dagasztógépén.

Mi sem természetesebb, minthogy ugyanez a Gooogle ebben a témakörban egyetlen magyar nyelvű szókombinációra sem reagált."Engolul" kezdtem hát keresgélni az Isis + bread (kenyér) + moulder (daráló) szavakkal. Semmi. Aztán eszembe jutott a dough (tészta), majd a kneading (dagasztás) kifejezés. Így már elértem 1 azaz (egy) találatot. Bejött egy dagasztógép gyártó kínai cég reklám
oldala oldala kismillió gépcsodával. 

Az egyik gép mellett az alábbiak olvashatók:                                     Ezek után gondolom senki se fog csodálkozni, ha fortyogó indulattal látok az az íráshoz. Közben érzem, hogy a billentyűkön matató kezem valami ütő, szúró, vagy vágó eszközt,- lelki szemeim pedig célt keresnek és végülis egy látomást eredmé nyeznek: a zsidót, aki a világ folyamatok egészét és minden részletét manipulálja. Ezt egymagában bizonyítja az hogy és ahogy a gyermekdarálást kiradírozzák a kollektív tudatból, a történelemből. Orwell zseniálisan előrajzolta a jövőt csak egy dologban tévedett. Nem látta, hogy a "Nagy Testvér" nem Eurázsia diktátora, hanem a Világ ura, a nemzetközi zsidó.

Szóval a szálak...

Brenton Tarrant nem magányos gyilkos. Tulajdonképp nem is ítéletvégrehajtó. Tarrant egy új kor hírnöke. [Mint ahogy Timothy Mc. Veigh az oklahomai robbantó (keresztény, fehér veterán) sem volt az. Sőt, tanúságtevő lett: miért cselekedett úgy, miért nem cselekedhetett másként.]

Timothy hallgatott mielőtt robbantott volna. Brenton viszont előre jelezte jöttét; de mielőtt erre rátérnénk világítsuk meg a forrást amelyből Brenton "ideológiája" táplálkozik.

Az u.n. "Identitárius Mozgalom" kínálkozik kiinduló
pontnak  amely európai, ill. észak-amerikai, szélsőjobboldali, fehér nacionalista mozgalom. Franciaországból ered. Eszmei alapjai a Nouvelle Droite (Új Jog), ill. a Génération Identitaire (Generation Identity),- valamint az anti-cionista és a nemzeti bolsevik (...) Unité Radicale tézisei. A mozgalom része a szélesebb körü "ellen-dzsihád" mozgalomnak, amely a fehér faj elleni népirtás "összeesküvés elméletéből" kiindulva veszi fel a küzdelmet. Eszmei vezetői kozött találhatók neves francia esszéisták, mint pl. Renaud Camus, Alain de Benoist és Guillaume Faye.

Ellen-mozgalomról lévén szó, nem haboznak a dzsihád ellen a saját módsze reit alkalmazni. Így mindkettő ellentétes a "polgári jogállamisággal", amely a fehér faj gyilkosait védi fehér áldozataik ellenében.

Csábító volna e mozgalmak diadalútjának/kálváriájának stációit végigjárni. Talán érdekes is lenne, de azon túl hogy létezésüket jelezzük van valami fontosabb: célkitűzéseik elemzése. Úgy tűnik ugyanis, hogy a "világ legnagyobb problémáját", a zsidókérdést, szarvánál próbálják megragadni.

A zsidó a fehér faj, a fehér társadalmak identitásait akarja felszámolni, hogy uralkodhassék fölötte. Ami ezután következik 'identitás tanulmány" lesz. A mérsékelten érdeklődők akár abba is hagyhatják az olvasást. Ami engem illet azért írok tovább, mert úgy érzem, a "szorongatott identitásokról" készítendő esetleirásokon keresztül lesz "perrendszerüen" bizonyítható: nem holmi összeesküvés elméletről, hanem valóságos aknamunkáról van szó, nevezzük zsidó világ összeesküvésnek, vagy bármi másnak, pl. a hirhedt "Frankfurti Iskola" aknamunkájának. Ez utóbbira lentebb térek vissza.

A most következő meghatározások idézetek, amelyeknek nem mindegyikével értek egyet [pl. azzal, hogy a kereszténység, a judaizmus és az iszlám "etikailag fejlett" vallások lennének] és nem is értem egyiket - másikat, de abban reménykedem, olvasóim szerencsésebbek lesznek nálam...

* * *

Számolni kell azzal, hogy az identitás tudat és érzet hordozói (alanyai) az emberek nem egyformák. Ezért tudatatuk torzítva tükrözi saját identitásukat.

Korunk archetipusa homo oeconomicus a gazdálkodó ember, akit a Katolikus (!) Lexikon így jellemez. Saját érdekeit követi, melyeket ő ismer legjobban, tevékenységében racionálisan jár el, vagyis a lehető legkisebb áldozat árán a lehető legnagyobb haszonra törekszik. Önérdekét követve a lehető legjobban szolgálja a közösség javát is. Amikor arra törekszik, hogy a termelési költségek és a haszon között a lehető legjobb arány álljon elő, a termelési költségek és a fogyasztók igényei kielégítése között is a lehető legjobb viszony megteremtésén fáradozik. Az önérdekre épülő gazd. tevékenység tehát társadalmilag is a legjobb és a legcélszerűbb.

Tulajdonképp nem különbözik tőle a haszonelv által mozgatott homo politicus akinek paradigmájából ki van zárva minden erkölcsi meggondolás. Csak siker vagy bukás kerül szóba…

A legtöbben a homo ludens, a játékos ember kategóriájába tartoznak. Huizinga megfogalmazása szerint az emberi kultúra játékként kezdődik és bontakozik ki. Az állati létből örökölt viselkedés nem szorul magyarázatra, kezdettől fogva természetes adottság. A játék az emberiség életében az elsődleges kulturális tény. A kultúra magasabb tartalmai, az eszmék, ideológiák, mágikus kultuszok mind-mind származékos, a kultúra játszása közben utólag, az idők folyamán kialakult jelenségek. A játék kívül fekszik a bölcsesség és a balgaság, az igazság és a hazugság, a jó és a gonosz ellentétén. Bár nem anyagi tevékenység, de nincs erkölcsi funkciója. A bűn és az erény fogalmai nem érvényesülnek benne.

Ésszerü és egyszerü lenne abból kiindulni, hogy az identitás -érzet, ill. -tudat az emberi lényhez kapcsolódik. Ámde a zsidók csak önmagukat tekintik emberi lénynek, a gójokat csupán embertestű állatoknak, akiknek ezek szerint azonosság tudatuk sem lehetne.

A fenti közismert és népszerü besorolási tipusok valamennyien a felegyenesedve járó és elvont gondolkodásra képes "bölcs" ember a homo sapiens sapiens altipusai.

Egy további altípus feltűnően hiányzik a sorból: a tudó ember a homo - habitus, potens, prudens, consultus, magister, philosophus, etcetera. [Az egyiptomi és maja, stb. papok, a kelta druidák, azaz a társadalmi tudat hordozói, a kultúrák létrehozói irányítói és fenntartói tartoztak ebbe a körbe.] 

A zsidó felfogásból az következik, hogy ez az embertipus voltaképp zsidó: a cion bölcse. Ez a felfogás a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiből levezethető. Sokszor sokmindent idéztem már e műből. Ezúttal megelégszem a 15. Jegyzőkönyvből vett alábbi kitétellel.

"A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Szemük ugyan nyitva van, de nem látnak semmit maguk előtt és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ebből világos, hogy a természet maga jelölt ki minket arra, hogy vezessük és uraljuk a világot ."

Ebben az a szomorú, hogy - gójok gondolkodását illetően - igaz. Ennek ellenére maradt valami a gójok tudat- ill. érzés világában, amit össze kellett zagyválni, hogy aztán ki lehessen söpörni. Erre vállalkozott a "Frankfurti Iskola". Íme a "tanári kar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E tiszteletreméltó intézmény létrehozása és müködtatése a második zsidó világ összeesküvés a "Nagy Francia Forradalom" óta.

A tabló hiányos, mert nincs rajta hazánkfia Lukács Löwinger György tanár úr. Föléje nem illesztettem csillagot, mivel a "rokonság" így is nyilvánvaló. Hiányzik továbbá egy kültag Freud képe akinek szerepét az iskola müködésében a virág és a méh kapcsolatához hasonlíthatnám és a "beporzás" szóval jellemezhetném. Freud szintén zenész.

A cikk írásakor már annyira "idegalapon" voltam, hogy nem volt "idegem" a professzor úrral foglalkozni, jóllehet A Frankfurti Iskolát nem lehet Freud nélkül megérteni és Freudot sem az Iskola nélkül.

Freud minden leírt betűjét és kiejtett szavát a zsidó sajtó és a zsidótudomány örömujjongása kísérte. Ez a lelkesedés nem hatotta át a gójtudomány képviselőit, köztük Kevin MacDonaldot sem, aki három kötetes tanulmányában elemezte Freud személyiségét és áldásos tudományos munkásságát. A kötetekből néhány mondatnak okvetlenül helye van ebben az írásban. Mi sem természetesebb, minthogy Kevint kiátkozták. Büdös antiszemita.  Zsidóéknál nem ér a neve. Úgy kell neki. Az alábbi pár mondat egy Kevint méltató cikkböl való.
"Sigmund Freud saját bevallása szerint is igen erős zsidó identitással rendelkezett. A nem zsidókat szívtelen egoistáknak, a zsidókat felsőbbrendű népnek tartotta. A nem zsidó kultúra elleni harc vezetőjének tekintette magát. A 'Totem és tabu', és az 'Álomfejtés' c. munkái hivatottak a nyugati vallási értékrend aláásására, de nem nyílt, hanem közvetett, utalásos terminológiával.
A vallásosság nála, mint a neurózis egy fajtája tűnik fel, melyen belül a zsidó vallás etikailag magasabb rendű. Az antiszemitizmust a zsidók erkölcsi felsőb brendűségére adott patológiás reakciónak tekinti. Általa a nyugati kultúra a díványra lett fektetve, és a pszichoanalízis feladata, hogy meggyógyítsa a beteg civilizációt.
A pszichoanalízis áltudomány voltát számos kritikai elemzés bizonyítja. Az Ödipusz-komplexus, a gyerekkori szexualitás és a neurózisok szexuális etiológiája – Freud központi tételei a nem zsidó kultúrát aláásandó – semmiféle szereppel nem bírnak a korszerű fejlődéspszichológiában. Evolúciós szempontból az az elmélet, hogy egy gyerek szexuálisan vonzódik az ellentétes nemű szülőhöz igen valószínűtlen. A fiú, ha megöli az apját és szeretkezik az anyjával genetikailag hátrányos utódot hoz létre és elveszti a szülői védelmet.
Csaló módon írta le a tételeit alátámasztó adatokat. Önmagát is megtévesztő retorikával értelmezi elmélete alátámasztásaként páciensei elutasító reakcióit, ellenállásait.
Rikító hiba írásaiban, hogy rendszeresen összekeveri a szexuális vágyat a szerelemmel, és a szülő és gyermek közötti érzelmi kötődéssel. Vonatkozó tételeinek a modern fejlődéstani kutatások ellentmondanak, evolúciós szempontból pedig előnytelenek.  A szexuális késztetést biológiailag erősen megalapozottnak tekinti, miközben a felelősséget, megbízhatóságot, rendszeretetet, bűntudatot, lelkiismeretet egy elnyomó, megbetegítő társadalom termékeinek.

Mi sem természetesebb minthogy a "Magyar" Tudományos Akadémia, Lukácshoz hasonlóan, ajnározza sőt isteníti Freudot is. Egy akadémiai forrásból megtudhatjuk, hogy Freud évet is rendeztek és ennek keretében Freud szimpóziumot "Felrázni álmából a világot" címmel. A közleményből kiderül, hogy Freud múzeumok és tanintézmények hálózzák be az egész világot. Se végük, se hosszuk a tudományos dáridóknak.

Talán ennyit Freudról...

------------------------------------------------

Tovább is van, mondjam még? Mondom...

Fellebbent a fátyol az egyéni és csoportos antiszemitizmus eredetéről és természetéről. Egy kítűnő tanulmány kereng az Interneten PDF formátumban Oláh Lajos "Az antiszemitizmus eredete" c. műve. A derék Lajos Freud Mózesről szóló könyvét olvasva fedezte fel a megoldást. Mondhatom cuki...

Én eddig azt hittem, hogy a zsidókkal kapcsolatos felfogásom annak hatására alakult ki, amit velük kapcsolatban személyesen átéltem, láttam, hallottam, olvastam. Az Interneten pl. ezerszámra keringenek az ehhez hasonló képek, filmek, írások. De, mostmár tudom, nem az ilyesmik miatt vagyok dühös, hanem...  
"A pszichoanalízisből kiinduló motivációs típusú elméletek szerint az antiszemitizmus bizonyos konfliktusok neurotikus feloldásának a következménye. Lényegében személyiség problémák rejlenek mögötte, amelynek köze a zsidókhoz ténylegesen nincs. Így a bűnbakképzésre késztető konfliktus az egyénen belül keresendő. Az elmélet szerint, lényegében arról van szó, hogy felborul én, a felettes-én és az ösztön én egyensúlya, a gyenge én nem tud megbirkózni valamilyen ránehezedő nyomással, így a konfliktusforrást kívülre helyezi,egy fajta neurotikus válaszként a zsidóban találja meg a konfliktus okát, a bűnbakot. Azt, hogy a keresztény kultúrkörben miért a zsidók kerülnek ebbe a szerepbe, az elmélet képviselői Freud Mózes könyvéből kiindulva a zsidó „apavallás” és a keresztény „fiúvallás” közötti sajátos viszonyból eredeztetik A kollektív antiszemitizmus jelenségét úgy magyarázza tehát az elmélet, hogy az individuálpszichológiai fogalmakat, jelenségeket csoportszinten is érvényesnek tekinti, így az antiszemitizmust társadalmi neurózisként, tömegpszichózisként értelmezi.
A napnál világosabb Én-bennem van a hiba, az Én-emmel van a baj. Én-hülye, hogy nem jöttem rá erre hamarabb? Köszi Zsiga! Köszi Lajcsi!

2019.03.19

* * *

Írásomnak nem témája a Frankfurti Iskola részletes bemutatása. Csupán röviden vázolom eszméiket és azok pusztító hatását tengeren innen és tengeren túl.

Az Iskolát az Európában "elzúgott" forradalmak keserű tapasztalásai hozták létre. Az európai munkások ugyanis nem éltek a marxizmus-leninizmus által kínált "nagyszerű" lehetőségekkel. Trockíj permanens forradalma hamvába holt. Zsidó bűnbandáját Sztálin kiírtotta. Őt magát mexikóvárosi erődjében gyilkolta meg egy jégcsá kánnyal Sztálin ügynöke Ramón Mercader.

 A marxista forradalmárok nem az elméleteiket hibáztatták ezekért a kudarcokért, hanem a munkásokat. A marxista értelmiségieknek egy csoportja e kínos helyzetet egy elemzéssel oldotta fel. Ez az analízis a társadalom kulturális felépítményeire összpontosította a figyelmet és nem a gazdasági alapokra, amint Marx tette.
Leginkább két marxista, az olaszországi Antonio Gramsci és a magyarországi Lukács György járultak hozzá ehhez az új kulturális marxizmushoz. Antonio Gramsci azon elmélete tette ismertté, amely szerint a kulturális hegemónia az osztályuralom eszköze. Nézete szerint meg kell teremteni az új „kommunista embert”, mielőtt bármilyen politikai forradalom lehetséges lenne. Azt a következtetést vonta le, hogy amíg a munkásoknak keresztény szellemiségük van, nem fognak reagálni a forradalmi felhívásokra.
[A dajkája által elejtett púpost "szárd" származásúnak mondják. Én zsidónak nézem. Isten bocsássa meg nekem ha tévedek. Fóbiám van...]
Lukács György meggyőződése az volt, hogy egy új marxista kultúra kialakulásához a létező kultúrát meg kell semmisíteni. Ezt mondta: 'a korszak kulturális ellentmondásainak egyedüli feloldási lehetőségét a társadalom forradalmi megsemmisítésében látom. Továbbá: az értékek ilyen világméretű felforgatása nem mehet végbe anélkül, hogy a forradalmárok a régi értékeket megsemmisítik és az új értékeket megteremtik.' Lukács és más marxista értelmiségiek 1923-ban csatlakoztak a Frankfurti Egyetemen működő Társadalmi Kutatóintézethez, amelyet a Németországi Kommunista Párt alapított. Az Intézet, amely Frankfurti Iskola néven vált ismertté A Frankfurti Iskola vizsgálatai egyesítették a marxista analízist a freudi pszichoanalízissel, annak érdekében, hogy kialakítsák a bázisát annak, ami 'kritikai elmélet' néven vált ismertté. A kritikai elmélet lényegében a nyugati kultúra fő elemeinek, közöttük a kereszténységnek, a kapitalizmusnak (?), a tekintélynek, a családnak, a patriarchátusnak, hierarchiának, erkölcsiségnek, hagyománynak, a szexuális önmegtartóztatásnak, lojalitásnak, a hazafiságnak, nacionalizmusnak, az átöröklésnek, a népi-faji szemléletnek, a konvencióknak és a konzervativizmus nak romboló kritikája volt.
Az 1950-ben közzétett 'Tekintélyuralmi személyiség'
[Adorno: The authoritarian Persomality] lényegesen befolyásolta az amerikai pszichológusokat és a szociológusokat. A könyv abból az alapeszméből indult ki, hogy a keresztény társadalomban, a kapitalizmusban és a patriarchális tekintélyelvű családban folytatott élet egy olyan karaktert eredményezett, amely hajlamos a faji előítéletekre és a német fasizmusra. A Tekintélyuralmi személyiség kézikönyvvé vált egy országos kampány számára az előítélet és a diszkrimináció bármely fajtája ellen vívott harcban, azon az elméleti alapon, hogy ha e rossz tényezőket nem gyomlálják ki, egy újabb holocaust mehet végbe, ezúttal az amerikai kontinensen. Ez a kampány viszont alapul szolgált a 'politikai korrektség' számára. A kritikai elmélet magába olvasztotta azokat az elméleti változatokat, amelyek maguk is a jelenlegi kultúra sajátos elemeinek megsemmisítését tűzték ki célul a Frankfurti Iskola egy másik tagjának, Herbert Marcuse-nak eszméi is. Marcuse meghirdette a nagy elutasítást: minden alapvető nyugati érték elvetését, a szabadelvű szexualitást, valamint a feminista és fekete forradalmárok céljainak megvalósítását. Jogosan lehet beszélni kulturális forra dalomról, mivel a tiltakozás az egész kulturális felépítmény ellen irányul, beleértve a jelenlegi társadalom erkölcsét… Eszköze a szexualitás hatalmas, ősi erejének felszabadítása volt a civilizáció korlátaitól. Ezt az üzenetet hirdette az 1955-ben közzétett Érósz és civilizáció című könyve. Marcuse vált az 1960-as évek ifjúsági szexuális forradalmának legfőbb gurujává.

Aláhúztam a kézikönyv és a kampány szavakat a következők miatt. Senki se tételezze fel, hogy a zsidó "eszmék" képesek lennének önmaguktól a tömegekben mozgató erővé válni, ahogy a kopasz szifiliszes Iljics hablatyolta annakidején. Egy ilyen ideológia tulajdonképp haditerv, amely beindítja és vezérli a zsidó tőke korlátlan romboló energiáját. A sajtó kezd... Aztán gomba módra sarjadnak a "civil" felforgató szervezetek. Nyugtalanság támad, ami elégedetlenségbe fordul, majd ezért - azért elszabadul a gyilkos düh. Egyes társadmak "forradalmi megsemmisítésének" több tucatnyi példáját lehetne felsorolni az elmult évek politikatörténetéből. Csak a helyszinek és a nevek változnak. A recept, a pénz eredete és az éceszgéber hova tartozása lényegileg mindenütt ugyanaz.

Ha valaki nekem szegezné a kérdést, tudok e példát amely a Frankfurti Iskola hatását igazolja tüstént rávágnám: Merkel Németországa! Épp Hitler népéből formált a zsidó olyan baromcsordát amely tűri, hogy az anyját, feleségét, lányát megbasszák a migráns állatok Kölnben, Hamburgban és más helyeken. Eltűri, hogy a zsidó sajtó 4 - 5 napig hallgasson a történtekről, majd továbbra is elhallgassa az elkövetők származását. Tűri, a rendőrség teljes passzivitását, közömbösségét. És továbbra is élni, sőt ágálni hagyja e gyalázat tettesét a zsidó Merkelt, a berlini és brüsszeli rabbi nátus kedveltjét, szolgáló leányát.

Mindezek után halkan felvetném a kérdést: meddig tűri még mindezt a fehér ember és ha nem tűri mi módon fejezi ki rosszallását? Mi módon próbálja megőrízni mindenféle identitását, megvédeni a fehér nő anya méhét a fajfenntartás bölcsőjét?

A kimondott és leírt szónak, az észérveknek itt már nincs szerepük. Nevetséges, sőt szánalmas a "békés" tiltakozás minden formája is. Ide kell sorolnom a hungarofóbiájáról is híres irodalmi nobeldíjasunk Kertész Imre elkésett megnyilatkozását is. „Európa hamarosan belepusztul egykori liberalizmusába, amely gyermetegnek és öngyilkosnak bizonyult. Európa létrehozta Hitlert, és Hitler után nem maradtak érvei: az iszlám előtt szélesre tárultak a kapuk, nem mertek többé a fajról, a vallásról beszélni, miközben az iszlám mintha más nyelvet sem ismerne már, mint a tőle idegen fajok és vallások iránti gyűlölet nyelvét. ...  Arról volna szó, ahogyan a muzulmánok elárasztják, s majd birtokukba veszik, magyarán elpusztítják Európát; ahogyan Európa mindezt kezeli, az öngyilkos liberalizmusáról és az ostoba demokráciá ról; demokráciát és szavazási jogot a csimpánzoknak. Mindig ez a vége: a civilizáció eléri azt a túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak hogy képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát; amikor, látszólag értelmetlen módon, a saját ellenségeit imádja. ... Ráadásul mindez nem mondható el nyilvánosan (…) Kezdem megérteni a kényszert, amelyből az általános nagy hazugság táplálkozik: egyszerűen lehetetlenség megvívni e kényszerrel, a politikusnak azért, mert elveszíti a népszerűségét, az írónak ugyanezért; a jó modor a hazugság és a totális önfeladás.”
Dehát melyik faj az "öngyilkos liberalizmus" és az "ostoba demokrácia" vírushordozója, ha nem a zsidó? Mellesleg szó sincs Európa, ill. a "túltenyésztett" fehér faj kollektív öngyilkosságáról. A fehér faj korcs keverék-néppé történő átalakításáról van szó. A "csimpánz" az ehhez szükséges adalék anyag, amelyet Soros hálózata szállít Európába. A "jó modor", azaz a "poll.korr" a zsidó terror egyik leghatékonyabb fegyvere.

Ami mármost a vallást illeti eleve gondoltam arra, hogy témámhoz hozzátartozik fő közvetitőjével a Római Katolikus egyházzal egyetemben. Fentebb "méltattam" Ferenc pápát és most ideillesztek egy "Szent István betétet", nem a hajánál fogva, hanem a nemzeti identitás témájának történeti kifejtése kapcsán.

---------------------------------------

Szent István Intelmeinek VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló fejezete meglepően modern elmélet, mármint a liberalizmus nézőpontjából. "A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod."
Géza és I. István az Árpád országát elzálogosították - a német császár hűbéresévé tették. A fejedelmi [királyi] hatalom öröklésének rendjét illetően a szeniorátus helyébe léptetett primogenítúra azonban nem biztosította I. Istvánnak azt a jogot, hogy királyságát Imre hercegre örökítse. Imrének a német császár és a pápa nem osztottak lapot. Imrét meggyilkolták. Az "örökös" Orseolo Péter lett, aki vazallusi státusát deklarálta is. A "hozott fegyvereket" a Gizella kiséretében betóduló német martalóc-lovagok forgatták, akik I. István strómankodása mellett, e fegyverek erejével és a külföldi sáska papok segítségével, felszámolták a magyarság identitásának minden szegmensét. Ami a külföldiek "pöffeszkedését" illeti talán emlékszünk Tiborc panaszára -

 Ő csorda számra tartja gyülevész
Szolgáit! éppenséggel mintha minden
Hajszála egy őrzőt kívánna; sok
Meránit, olykor azt hinné az ember,
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül
Van véve a léhűtőktől
 

A nyomorult vénember erejéből már csak annyira tellett, hogy megvakíttassa Vazult a szeniorátus rendje szerinti törvényes örökösét. De lehet ez a tette is a legendárium része és a gaztettre voltaképp "hű" neje a Bajor Gizi adott parancsot.

-------------------------------------------------------

Ez a [remélem] üdítő kis kitérő mindössze annak kidomborítását szolgálja, hogy homogén nemzet-állama csak a nemzetközi zsidónak lehet, senki másnak. "Zsidó nemzetállamnak nyilvánította magát Izrael. Az erről elfogadott törvény azt is kimondja, hogy a nemzetállam fővárosa az egységes és oszthatatlan Jeruzsálem. Benjamin Netanjahu a cionizmus és Izrael állama történel mének meghatározó pillanataként értékelte a lépést."

Remélem eddig minden világos és logikus Önök előtt is.

E kis történelmi és földrajzi kitérők után térjünk vissza Újzéland üzenetére a nemzetek identitása vonatkozásában.

A képletet remélem sikerül leegyszerűsíteni a következő formulára. Adva van egy nép, ill. faj amely magának identitást követel és minden más nép, ill. faj identitásának felszámolására törekszik, saját világuralmának kiterjesztése és biztosítása végett.

Vélelmezhető, hogy az érintett népek ezt elvileg és általában nem akarják. A kérdés az, hogy saját akaratukat milyen módon szegezhetik szembe ezzel az akarással?

Kis muszlim közösségek lemészárlása nem megoldás. Az sem amit a Camorra csinál, hogy szakszerűen fejbelövi a migrán sok százait.

Az egyszerűsített képlet megoldása voltaképp egyszerü. Az Európai Unió Alapjogi Chartája   21. cikk - A megkülön böztetés tilalmának (1) bekezdése így szól "Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.
Ide van bújtatva a zsidó zsarnokság, amelyről részletesen írtam Jew Taboo címen; vagyis a zsidó tiltja neked, hogy gondo latban különbséget tegyél a valóságban különböző dolgok között. Ezzel erőszakot tesz a gondolkodásodon és rajtad. Ezt a passzust kell törvényen kívül helyezni.

Ide kapcsolódik Konrád György a "Zsidókről" c. könyvében megfogalmazott gondolat. "Ez a nép nem szereti ha meghatároz zák és minden meghatározásból kicsúszik. Talán börtönnek érzi a rá vonatkozó definíciókat, még akkor is, ha zsidók a szerzői." [34. old.] Nos, épp ennek a "csúszkálásnak" kell egyszer s mindenkorra véget vetni.

A különböző dolgok megkülönböztetése nem azonos a hátrányos megkülönböztetéssel. A megkülönböztetés tilalma viszont a zsidók előnyös megkülönböztetésének spanyolfala. A megkülönböztetés tilalma bénítja meg a társadalmi viszonyok tényszerű, statisztikai szemléletű, elemzését. Annak kimutatását, hogy a törpe zsidó kisebbség milyen mértékben van reprezentálva a csúcson, annak napos oldalán.

A zsidók továbbá egy nemlétező dolgot is a gójokra tukmálnak: saját "kettős identitásukat." Ezt a témát részletesen elemeztem "A zsidók kettős identitása" c. írásomban. Talán nem lesz sok ebből két mondatot idézni. "Csak a vak nem látja, a süket nem hallja és a hülye nem érti, hogy a dolgok önmagukkal való azonossága (identitás) és a lényeg (szubsztancia) a gondolkodás, a méltó (!) emberi lét lényege - alaptétele. A zsidónak ezzel van baja. Ezt akarja elorozni tőlünk, többek között saját kettős identitása hangoztatásával is."

Most úgy térhetünk vissza a kiinduló ponthoz, hogy úközben végig az identitás kérdéseit boncolgattuk. Még egy szerény észrevételem/javaslatom lenne.

Az egyén és a népek identitása nem értelmezhető és főleg nem érvényesíthető a judeokeresztény gondolkodás korlátai között. A Katolikus Lexikonból merítem az indokolást. A Lexikon a zsidó képzelet által alkotott Jahve kulcsmondatát idézi „Én vagyok, aki vagyok” Ehhez az értelmetlen mondathoz a következő magyarázatot fűzi. "Kétségtelen, hogy titokzatos megnevezés, mégis igazi kinyilatkoztatás, mely egyszerre mutat rá Isten titkára és valóságára."
Ez nem a judeokeresztény gondolkodás abszurditását jelenti, hisz se a zsidó se a a judeokeresztény nem hisz ebben a marhaságban. Ez az a maszlag, amit teljes egyetértésben a fejünkbe próbálnak gyömöszölni, jelentős eredményekkel. Itt kell az ebet a karóhoz kötni: eb ura fakó!

A zsidó minden kritikus megjegyzésre antiszemitizmust ordít és a náci deportálást, meg a gázkamrákat emlegeti. Én sohasem voltam Holokauszt tagadó. Nem hozakodhatok elő a zsidók földrajzi értelemben vett újra deportálásának gondolatával. Száműzetésük módját jó régen megfogalmaztam  "Űzd ki a zsidót - az agyadból." c. írásomban. Erre a javaslatra okkal ragadtattam magam. Idéztem pl. a hírhedt Jegyzőkönyvekből.

"16 jkv  Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetéből az elmúlt századok mindama tényeit, melyek nem kívánatosak számunkra, és csak azokat fogjuk meghagyni, amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. El fogjuk fojtani és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is, miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltető leckékkel történő tanításban. Ennek az a célja, hogy tunya, engedelmes barmokat csináljon a gójokból, akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamiről, ha azt ábra formájában bemutatják nekik... Franciaországban egyik legjobb ügynökünk, Bourgeois, már nyilvánosságra is hozott szemléltető leckékre alapozott új tantervet.

Végkövetkeztetésem: az identitás megőrzéséhez agy-nagytakarítás kívántatik.

2019.03.18.

Sz. Gy.