Síró bírók 

Filantrópok a Markó utcában?

 
Én már azt hittem, hogy a Markó utcai Kahal irányából már semmi meglepetés sem érhet. Arra meg pláne nem gondoltam, hogy a leggonoszabb kaszt tagjainak humor érzékük is lehet. Mert mi mással lehetne megmagyarázni, hogy a devizahitelesek tömeggyilkosai Soroshoz iratkoznak be emberbaráti fej- és szívtágítóra.

Eddig nem láttam semmiféle tablót a tanfolyamok végzős "növendékeiről" ezért csak remélhetem, hogy a kedves Wellmann úr résztvett és tanfolyam elsőként végzett.

Ami viszont engem illet, semmi humorosat nem látok a dologban. Olyannyira nem, hogy a leggonoszabb kaszt kifejezést a "legarcátlanabb"  bővítménnyel szándékozom kiegészíteni és nem csupán a most tárgyalandó "posztgra duális képzés" miatt.

Arról van szó, hogy "az Európai Bizottság milliókkal támogatja a Soros Györgyhöz köthető jogvédő szervezet, a Helsinki Bizottság, bíróknak megrendezett képzéseit. Ezt először letagadta, majd később elismerte. ... Két évre csaknem 6,2 millió forintot nyert el a Soros György támogatta szervezet az Európai Bizottságtól arra, hogy képzéseket szervezzen bíráknak, jogászoknak arról, hogy miként kell alkalmazni az emberi jogi normákat a menekültügy terén."

Érdekes. Aminthogy az is, hogy a "képzés" kétirányú. "Csaknem négy és fél millió forintot kapott a Helsinki Bizottság Brüsszeltől arra, hogy magyar bírák, ügyészek, ügyvédek, és rendőrtisztek számára képzéseket biztosítson arról, milyen büntetőjogi eszközökkel kezelhetők a rasszista, gyűlölet keltő, homofób bűncselekmények.
A "kiképzett" bíró, Soros szemüvegén keresztül, kétféle delikvenst lát. Kinek Jó ez? A migránsoknak feltétlenül. Az Origo kissé érdes fogalmazása szerint „Soros hazai kitartottjai megszállták a magyar bírósági rendszert is”. A hazai Soros-birodalom zászlóshajójának számító Helsinki Bizottság több száz bíró és igazságügyi alkalmazott számára tartott úgynevezett ‘érzékenyítő tréningeket' az elmúlt években”.. Nem tudom miért kellene az a bírósági rendszert kivülről megszállni ott ahol Wellmann úr irányítja az ítélkezést? De nem is ez az érdekes, hanem az új fogalom az "érzékenyítő tréning."  Mi is az? "Az érzékenyítő tréning célja a befogadó és elfogadó 'szemlélet' kialakítása, erősítése."  Soros pont ezt akarja, hirdeti és szer vezi. A formula magyar fordítása: "fogadd be a migránst és fogadd el olyannak - amilyen."  

De ki jogosította fel Soros Györgyöt arra, hogy a bírák szemléletmódját megváltoztassa?

A bírónak hivatalból érzékenynek - beleérzőnek, azaz empatikusnak  kellene lennie. Ez azt jelentené, hogy "valaki egy másik ember bánatát hallgatva, egy másik élőlény szenvedését látva, önmagát az adott helyzetbe beleképzelve saját élményként éli meg. Empátiás képessége fejlett állatoknak is lehet, pl. elefánt, delfin, kutya, egyes majmok. A "leggonoszabb kaszt" a svájci frankhitelezés ügyében tanúsított minősíthetetlen magatartásával bebizonyította, nemhogy emberi, empátiátiára képtelen, de képtelen a fejlettebb állatfajok empátiájára is. Viselkedése a krokodílénak felel meg. Az érzékenyítő tréning elvégzése után pedig a "könnyező krokodílénak", Soros církuszá ban.

Az empátia magasabb szintje általánosságban"a mások nézőpontjának, érdekének tudatos elfogadása."  Az empa tikus képesség kötelező mértéke a hivatásrendek  között nem egyforma. "Bizonyos foglalkozásoknál mély empátiás érzés szükséges (pl. lelkipásztor, szociális segítő, állat menhelyes, stb.). Szintén magas empátiát követel a legtöbb alkotóművészet. Másoknál a hatékony segítéshez, a rengeteg szenvedés látásához és elviseléséhez korlátoz ni kell az empátiát (pl. orvos). Alacsonyabb empátiaszint jellemző a köztisztviselőre, különféle ellenőrre, rendőrre, sikeres cégvezetőre, politikusra, jogászra, ügyvédre, bíróra, sebészre, bolti eladóra, sportolóra.  Más foglalkozást empát iás készség nélküli ember vállal (pl. börtönőr, hóhér, stb.).

Ebben a "rangsorban"  a bírák nem a korlátozottan empatikusok, hanem az empátia nélküliek csoportjához tartoznak. Ezt a svájci frankhitelezéssel kapcsolatos írásaimban
"A leggonoszabb kaszt és a jóerkölcs  és a "Bírák Könyvé ben"  igyekeztem bizonyítani.

Ezzel a pénzes (!) tréningezéssel nem csupán az a baj, hogy szükségtelen és káros, hanem szabálytalan és megengedhetlen, korrupciós elemeket is tartalmaz.

A bírák továbbképzését a bírósági törvény szabályozza.
"45. § (1) A bíró köteles az ítélkező tevékenység gyakorlásához szükséges rend szeres, térítésmentes továbbképzésen részt venni ... (3) A törvényszék, az ítélőtábla, valamint a Kúria elnöke biztosítja a bíró (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges feltételeket.
Érzékenyítésről a jogszabályban nincs szó...

A bírákok esetében volt példa "érzékenyítő képzésre" . A sajtó fel is kapta mint érdekességet. De akkor hivatalos és kötelező képzés folyt az InfoRádió híradása szerint, amelyet a cikkből kivehetően az Országos Bírósági Hivatal szervezett családjogi bírák számára, akiknek olyannyira tetszett a dolog, hogy a képzési idő hosszabbítását kérték.

Másfajta képzésben részt venni annyit tesz, mint pénzértékü szolgáltatást igénybe venni. Ha valaki önmagát óhajtja képeztetni kézenfekvő hogy ezt csak a saját kontójára teheti.

Az adott esetben azonban nem erről van szó, hanem a bíróságon kívüli szervezet által bíróknak ingyen nyújtott pénzértékű szolgáltatásáról - juttatás ról, amelynek elfogadása a passziv vesztegetés klasszikus esete. [Btk. 294. § (1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.]

Pénzértékű szolgáltatáson nem csupán szellemi javakat kell érteni, hanem a "képzés" minden járulékos szolgáltatását, így a bírák etetését, itatását, a "repit" is.

Itt nem csupán az a probléma, hogy a bírák a törvényben nem szabályozott, azaz nem megengedett, képzésben vesznek részt [rájuk nem vonat kozik az a szentencia, hogy minden szabad, ami nem tilos], hanem az is, hogy olyan "szívességeket" vettek igénybe, amelyeket a bírák etikai kódexe kifejezettem tilt. Mielőtt ezt kifejteném utalok az ezzel kapcsolatos indokolt aggályokra és a Kúria elnökének nagyvonalú, mondhatnám kissé léha, véleményére. "Arra hívták fel a figyelmet, hogy a tárgyalóteremben a bírók szembetalálhatják magukat azokkal, akik az oktatásokat tartották, a Helsinki Bizottság jogászai ugyanis bírósági eljárásokban is részt vesznek – ezzel pedig a bírói függetlenség is sérülhet. A Kúria elnöke azt mondta: nem tud olyan ügyről, ahol a bírói függetlenség sérült volna, ugyanakkor elismerte, hogy nem zárható ki a befolyásolás lehetősége, mert – mint fogal mazott: mindenki arra törekszik, hogy a bírót meggyőzze."

Így? Ha így van, Justitiát másképp kell ábrázolni...

A bírói Etikai Kódex egyike azon irományoknak, amelyre az "írott malaszt" jelző alkalmazható. A bírák ugyanolyan nagy ívben tesznek rá, mint pl. a törvényekre. Pedig ez a mindössze 3 oldalas termék igazán kényelmes laza viselet, mint egy Cool Fashion tunikaruha.

A Kódexből a következőket emelem ki.

1. Cikk (1) bek.A bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak,hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul.
Megjegyzés.
Az "érzékenyítés" a bíró befolyásolásának eszköze.

 2. Cikk (1) bek.  A bíró nem tarthat fenn kapcsolatot olyan szervezettel, melynek célja, tevékenysége jogszabályba ütközik, diszkriminatív vagy a bírói hivatáshoz fűződő közbizalmat sérti.
Megjegyzés
A Soros György által létrehozott, pénzelt és irányított szervezetek a felforgatás célját szolgálják. Ez köztudott. Számos nemzetközi vizsgálat [E.I.R. különjelentése] bizonyítja és Soros személyes nyilatkozatai is igazolják. A bírói kar, különös tekintettel annak vezetésére, nem hajlandó tudomásul venni még a mindent eláruló "Soros Terv" létezését sem. Annak ellenére sem, hogy számtalan helyen, köztük a zsidó internetes oldalakon is, közzétették. A "Stop Soros Törvény"  remélhetőleg lehetővé teszi majd a Soros szervezetek tevékenységének kriminalisztikai értékelését és ezen belűl az "elérzékenyített" bírák szénájának rendbetértelét is.

5. Cikk (2) bek. A bíró eljárása alatt kerüli az ügyben résztvevő személyekkel a nyilvános, részrehajlás látszatát keltő kapcsolatot
Megjegyzés
A fentiek szerint a bíiró-érzékenyítő-oktató Soros megbízott képviselői fellépése "tanítványa" előtt a részrehajlás gyanúját, nem csupán látszatát kelti.

6. Cikk (4) bek. A bíró nem használ felek közti különbségtételt sugalló nyelvi eszközöket, tartózkodik a féllel való együttérzést mutató vagy leereszkedő megnyilvánulásoktól.
Megjegyzés
Ez az igazi "22-es csapdája" a tanfolyam-végzett bíró számára. Ha nem bukott meg, "együttérzővé" vált. Ha ezt kimutatja hiba. Ha titkolja, azaz alakoskodik, ugyancsak hiba.

* * *

A fenti probléma csupán részjelensége annak a folyamatnak, amely a bíróságot anakronizmussá formálta. Még van jónéhány bírósági téma a tarsolyomban, helyesebben a begyemben. Az egyik az ügyfél agyagba döngölése az "igazságszolgáltatás" kaotikus rendszerében. A másik a jogtudományt műveló bírák ugyancsak illatozó kapcsolata a jogi kiadókkal, stb.

Semminek sem akarok elébe vágni. Sorba veszem a témákat.

2018.06.04

Sz. Gy.