Frissítések: 1.) 2.) 3.)

 

A titokzatos Shambala...

A fajok háborúja

Előszó

Bocsásson meg nekem kedves Olvasó, amiért azt a halálosan unalmas megoldást választom, hogy megpróbálom előre körülírni azokat a fogalmakat, amelyeket minduntalan használni akarok írásom ban. [A nyakatekert körülírások nem tőlem származnak, csak idézem őket...]  

Kultúra Azon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és hiedelmek összessége, melyeket az egyén az őt felnevelő közeg ben, a 'szocializáció' során részint megfigyelhető részint észrevétlen módon elsajátít.

Civilizáció A (mindenkori) társadalomfejlődés, ill. az anyagi műveltség legmagasabb foka, melyben a társadalmi-gazdasági alakulat, igényeinek megfelelően, szelektíven és módosítva magába olvasztja a korábbi korok eredményeit, tökéletesíti és továbbfejleszti őket. Ebben a tekintetben a civilizáció sokszor a társadalom szinonimájaként is használatos.

Emberi faj A Homo sapiens jellegzetes tulajdonságai az egyenes testtartás és a két lábon járás. Jellemzi ezen felül a fejlett agykoponya (1300–1500 cm³), az ennek megfelelően megnagyobbodott és különösen fejlett agyvelő, számtalan feltételes reflex és képesség az elvont fogalmak alkotására. Legjellegze tesebb tulajdonsága a gondolkodás és a másodlagos jelzőrendszer (beszéd és nyelv). Az emberi fajon belül különböző rasszokat lehet elkülöníteni. Az egyik osztá lyozás szerint jelenleg négy úgynevezett nagyrassz létezik: az europid, a mongolid, a negrid és a veddo-ausztralid.

Máris megállapítom, hogy ezek a kategóriák önmagukban semmire se jók, mert nem lehet általuk sehová besorolni, még kevésbé megérteni a zsidót. Ez az írás ezt a "fogalmat" próbálja meghatározni.

A zsidóság emberfelfogása

Köztudott, hogy a zsidó csak önmagát tekinti lélekkel bíró teremtménynek. A nemzsidót gójnak nevezi és olyan lénynek tartja, amelynek emberi testében állati lélek lakozik. A goj rendeltetése a zsidó szolgálata. [A szolgák közül - érdekes módon - csak a sábeszgój van neve sítve, "az a nem zsidó vallású segítő, aki sábátkor elvégzi azokat a feladatokat, amik egy ortodox zsidónak tilosak." ] E tanokat nem (csak) obskurus vidéki rabbik hirdetik, hanem a zsidó vallási vezetők, a vezető zsidó politikusok egyhá zi "elöljárói". Közülük én is
megénekeltem Ovádjá izraeli főrabbit és ígéit.

Először azt hittem, hogy a budapesti Hanukka ünnepen ilyen sábeszgójok [Martonyi János külügymi niszter, Hende Csaba honvédelmi miniszter és Lomnici Zoltán a Kúria elnöke] szorgoskodnak az emelődaru kosarában. De nem. A képek nem szombaton készültek és a lámpákat is a zsidó rabbi babrálja. A "segítők" tehát nem a daru kosarában, hanem saját adományozott bársonyszékeikben "segédkeznek" az ortodox zsidóknak. Az ilyen fajta segítőket a magyar köznyelv "zsidócsahosoknak" nevezi. Tulajdonságaikat Kiss Sándor örök érvényü
írása jellemzi legplasztikusabban.

A zsidó több okból nem helyezhető el sem az emberi kultúra, sem az emberi civilizáció, sem a négy "nagyrassz"  keretében; mert mindbe befurakodott ugyan, mégis mindből kilóg, mindnek a vesztére tör. Most a fehér civilizáció elpusztítása van soron, de sajátságos módon nem csupán az élő, hanem az egykor létezett fehér (!) őscivilizáció szellemi és tárgyi emlékei is megsemmisítésre vannak ítélve.

Sajnálom, de le kell szögeznem, megint csupán Hitler és legszorgalmasabb famulusa Himmler voltak azok, akik kísérletet tettek ezen őscivilizáció maradványainak felkutatására és ezek alapján az ősi árja faj újraalkotására. E gigászi vállalkozás felelőse az SS keretében felállított intézmény az Ahnherbe volt.

A továbbiakban arról esik szó, léteztek, ill. feltámaszthatók e még az árják?

Erre a vállalkozásra, erre az intézményre jóval több szart szórtak - szórnak a zsidók, mint létrehozóikra, ami nem csoda, tekintettel arra, hogy a szülők már halottak, "gyermekük"  a "nácizmus" azonban ma is él és fokozott intenzitással sugárzik, a fehér civilizációt érő gyilkos döfések hatására.

Lássuk hát, kiről - miről szól az Ahnherbe históriája és milyen szerepe van, ill. lehet a jelenlegi krízishelyzetben. A címben szereplő Shambala az a valamikor létezett, vagy csak elképzelt, város (ország), amely a "mondabeli" Atlan tisz pusztulása után fennmaradva még sugározta egy darabig az őscivilizáció fényét. Ezen - itt és most - jól el lehet szórakozni és nem muszáj tovább olvasni a következőket.

A zsidók viszont nagyon is tudják, milyen veszélyt jelentenek "civilizációjukra" az őscivilizáció emlékei, emlékművei. Három módszert alkalmaznak ellenük: ellopják, összezagyválják és elpusztítják... Ezt Iosephus Flavius kezdte "Archailo gia Judaika" c, könyvében. Azt állította, hogy az almakóstoló zsidó - Ádám - unokái egy agyag és egy kőoszlopra vésték a zsidó (!) tudományt. A kőoszlop ["szíriát oszlopa"] túlélte a vízözönt és a bárkás vállalkozó Noé ükunokája fejtette meg, írta le tartalmát. Ergo az őscivilizáció zsidó eredetü és belőle táplálkozik ma is a szellem, a lélek... Az oszlopnak, meg a forditás nak se híre se nyoma. Csak a duma, az óhéber duma járja.

Viszont...

A zsidó "kultúra" csúcsterméke a Tóra a geocentrikus világelmélet talaján áll és senki se akarja tudomásul venni egy ma már nevesincs, de biztosan nem zsidó nép üzenetét, amelyet például a gizehi nagypiramis szerkezetében rejtettek el, egyetlen betűnyi magyarázatot se mellékelve hozzá. Ez a nép ismerte a naprendszert, és mi több a világegyetemet.

Tudjuk, hogy a zsidó a szófosás, ill. a szócsavarás nagymestere de minden fizikai munkától írtózik, ídeértve az "írott kövek" vésegetését is. A tízpa rancsolatot se ők vésték hanem Jahve. Mózes csak lecipelte a hegyről... Ettől eltekintve hogy férne el a világ tudománya egy kőoszlopon? Tudjuk, hogy amikor a zsidók ellopták a Mirage vadászbombázó műszaki dokumentációját az több vagont (!) töltött meg, pedig nem kőoszlopoka lett vésve...

Ha a "piramisépítő civilizáció" elődje az ókori, középkori, újkori civilizációknak; ezek pedig folytatásai, meghaladásai az elődnek, miért vagyunk még ma is képtelenek a megfejteni az ősök titkait?

A Nagypiramis esetében a következőkről van szó [vázlatosan].

A létesítmény elhelyezése, tájolása, külső és belső szerkezeti kialakítása arra utal, hogy alkotói ismerték a naprendszer, sőt a még távolibb kozmosz szerkezetét, működését; ideértve pl. a naprendszer méreteit, a nap és a bolygók tömegét, pályaadatait, stb. Úgy alakították a piramis alakját, felületét, belső járatait, hogy ezek az égitestek mozgása által keltett fényhatások segítségével, jelezzék azokat "naptári időpontokat", amelyek a civilizáció szem pontjából létfontosságúak voltak. A piramiskutatók százai többezer összefüggést (egyezőséget) mutattak ki a piramisméretek és a kozmikus méretek között, ezerszeresen többet, mint amennyi a véletlennek lenne tulajdonítható.

De nemcsak ez az elképzelhetetlen, hanem az is, hogy ki - mivel - hogyan valósította meg mindazt, ami a piramisokban megvalósult és ma is látható tapintható. Kik, milyen "műszerekkel" figyelték regisztrálták és számították ki a pályaadatokat? Ki, milyen szerszámokkal bányászta vagy öntötte az irdatlan kőtömböket? Ki formálta őket olyan alakra, hogy egymáshoz passzoljanak és ki rakta őket össze oly pontosan, hogy pl. külső felületük gondosan csiszolt "naptükröt" alkosson? Bizony ez nem egy Lego játék volt.

Az őscivilizáció "rusztikus" kőtömbjeit játékosan utánozva a Nagypiramis belső falainak hasonlóan rusztikus köveit ráadásul úgy készítették, hogy a fal kétoldalán szembenéző kövek egymás fordítottjai legyenek. Hogy lehet ilyen "tüköridomokat" tervezni, készíteni és hajszálnyi pontossággal illeszteni? Nem tudja megmagyarázni, még kevésbé utánozni senki.

Mindez nem kevesebbet jelent, minthogy az emberi kultúrák között nincs folyamatosság!  A Föld történetén belül az "emberiség" története több elkülönülő fejezetre oszlik. Tökmindegy honnan jöttek, hova tűntek azok az elődök, akik létezésük, tudásuk, világszem léletük tárgyi emlékeit úgy hagyták ránk, hogy lehetőleg beleháborodjunk a rejtvényfejtésbe és oda lyukadjunk ki, ök "másmilyenek" voltak.

Zsidók tudománya - [Bálám szamarai] és a Nagypiramis.
Sokaknak feltünt már, hogy a Tóra egy szót sem szól a piramisokról, bár e könyv szerzője szerintük maga Jahve volt. Hogy nem vette észre? Vagy észrevette és bölcsen úgy vélte, jobb ha hallgat róla? Hallgat egy olyan építményről, amely azelőtt (!) készült mielőtt ő a világot megteremtette. Oj' de faramuci helyzet...

Erről a fránya Nagypiramisról már könyvtárakat írkáltak össze, teljesen fölöslegesen, mert máig nincs válasz arra: kik, mikor, hogyan, miért és kinek építették.

A Nagypiramis külső és belső szerkezete úgyszólván ismert, csak azt nem lehessen tudni mi a francnak kell(ett) pl. a Nagygaléria, a Királyterem, meg a többi helyiség, járat, nyílás, stb.

De nem a rendeltetés a legnagyobb talány, hanem az, hogy a piramisban minden olyan nyakatekert módon lett kivitelezve, ahogy voltaképp nem is lehetne semmit megcsinálni, pl. a belső járatokat olyan szűkre, szabni, hogy egy sovány ember se tudjon benne dolgozni és mégis a falaikat szögletesre, tükörsimára csiszolni, köveiket hézagmentesen illeszteni, stb. És a szerszámról, a levegőről, meg a világításról még nem is beszéltünk...

A sors iróniája, hogy zsidó "kultúra" teljes inkompetenciáját nem is egy zsidó, hanem egy zsidó-szívü japán okostojás Sakuji Yoshimura bizonyította be, szerfölött mulatságos külsőségek közepette. Építési koncepciója lényegében megfelelt az ő ide jében (1978) általánosan elfogadottnak. Vagyis: a piramist alkotó 2 millió darab 2-70 tonnás kőtömböt egy távoli kőbányában bányászták és alakították méretre,- fa szánokon vonszolták a helyszínre, majd egy ferde rámpán feltolva/felhúzva illesztették (valahogy) rendeltetési helyükre.

A japán ezt egy mindössze 12 méter magas mini - piramis felépítésével akarta bebizonyítani. Az "építési show" jeleneteit a sokat író Nemere István így írja le. "Egyiptom titkai" c. könyvében. [Előre kell bocsátanom, ezt a cikket nem a könyv alapján írom, csupán s
zellemes esetleírást veszem át. Ahol egy kép szemléletesebb mint a szöveg, ott képet illesztek be a terjedelmes Yoshimura albumból].

A kövek kivágása a kőbányában sokkal lassabban ment, mint ahogyan tervezték. Amikor aztán végre sikerült egyet- kettőt kidönteni, megfaragásuk kézzel iszonyú lassú volt, fáradságos és szaporátlan. A maguk elé tűzött határidő rég lejárt. A kőbányákból meg csak nem jöttek a tömbök. ... Azért sem, mert kiderült, hogy kézzel avagy rézszerszámokkal akár hetekig lehet csiszolgatni egy-egy tömböt, míg annak minden oldala egyenes lesz. Ha nem egyenes, a kőtömb nem építhető be, nem illeszkedik, kidől. A vége felé aztán Josimura feladta (az ókori kőfaragást) és annak érdekében, hogy a média szeme előtt lévő tizenkét méteres kis piramisát befejezze, engedélyezte a modern módszerek használatát. Attól kezdve a bányában elektromos meghajtású csiszológépekkel simították le a gránittömbök oldalait, majd emelődarukkal teherautókra rakták, és a piramis mellé vitték őket.
Ott persze felmerült a következő probléma: hogyan tegyék fel a harmadik, negyedik, ötödik stb. 'emelet' köveit a már meglévőkre?A primitív szánok nem bírták a kőtömbök súlyát, és szétestek már az út elején. Akárhány ember vontatta a szánt, az alig mozdult, különösen először volt nehéz megmozdítani. A régi módra fonatott kötelek elpattantak.
(Nem csúszott a faszán...) A nagy nehezen idevonszolt és egymásra rakott kövek kezdtek kifelé dőlni. Szégyen szemre oldalról nagy gerendákkal kellett megtámogatni az egész minipiramist, szét ne dőljön!
A kísérletezők kiderítették, hogy bármilyen jól épített, köves földből és kövekkel megerősített, oldalán fatörzsekkel fedett (!) rámpa is csak körülbelül 8 méteres magasságig volt „működőképes". Ha még több földet hordtak rá, egyszerűen nem bírta el a saját súlyát és leomlott.
Később magától összeomlott az egész hóbelevanc.

Nemere okos ember, túl okos.Ebből adódik, hogy néha abszolut bizarr következtetésekre jut. "A középkor végén emelt nagy európai székesegyházak, katedrálisok sokszor magasabbak és bonyolultabbak, mint a piramisok – legfeljebb a felhasznált anyag mennyisége nem olyan sok..."
Ha a legnagyobbra, Szent Péter Bazilikára (is) gondol, csúnyán melléfog és azt bizonyítja, nem egészen érti, amiről ír. A San Pietro alapkő letétele 1506. április 18-án volt és 120 évig építették. Valóban csodálatos mestermű a maga nemében, de a kivitelezési mód egyetlen részlete sem talány. A bazilikát a középkori technikákkal bármikor fel lehetne építeni újból. Más kérdés, hogy elég költséges lenne...

Mégsem bántam meg, hogy elolvastam a könyvet, mert Nemere erőssége, a téma széleskörü kutatása, egy újabb fantasztikus kérdőjelet a Nagypiramis alá.
"De amit a SERA-készülékkel [talajdetektor] felfedeztek, az ennél sokkal szenzációsabb. Ugyanis a gizai piramisok alatt egy többszintes, valóságos föld alatti városra bukkantak. ... A szakvélemények a föld alatti város korát 15 ezer évre teszik! dr. James Hurtak kutató egy filmet is bemutatott a föld alatti városról. Itt hatalmas, sziklába vájt „szentélyeket" látni, bennük ismeretlen istenségek (?) szobraival...."

Ez már nagyon scifi szagú volt, ezért utána jártam kissé a Neten. Közlemények százait találtam! Közülik csak egyikből  illesztek be két képet a Hurtak filmből . Az alépítmény "legendának" azért tulajdonítok hitelt, mert a Nagypiramis 6,4 millió tonnás súlyának elképesztő szilárdsága visszamutat az alapozás "rejtélyeire" és én is visszaemlék szem arra amit a római Colosseumról olvastam annakidején, hogy állékonyságát gigantikus alépítményének köszönhette.

Visszatérve Yoshimura "kísérletére" még annyit kell említenem, hogy az idétlenkedést az egyiptomi kormány megunta és a munkálatokat leállította.

Az építkezés folytatása életveszélyessé vált, mert attól lehetett tartani, hogy a bámészkodó turisták, vagy a fotósok közül valaki megszakad a röhögéstől...
 

 
* * * 


A "náci kalandok" nem merültek ki abban, amit fentebb leírtam. Az Ahnenerbe "szakosztályai" az egész világot tűvé tették olyan szent tárgyak után, amelyeknek mágikus erőt tulajdonítottak.

A következőkben a három legismertebbről, "legvágyottabbról" lesz szó.

Nem mellesleg el kell ismernem, különleges adottságom van arra, hogy minden írásomból kihagyjak valamit ami fontos és elmulasszam felfedezni, megfogalmazni a lényeget...

A fenti kőkolosszusok kapcsán (is) feltűnik: nem tudjuk kik, mikor, hogyan és miért veszkődtekvelük. De azt tudjuk, volt egy "kőkorszak" ami egyáltalán nem azonos azzal, amit a tudomány annak nevez azt értve alatta, hogy milyen használati tárgyakat "marokköveket" pattintott vagy csiszolt az "ősember", hogy szomszédját agyonüsse, vagy az állatbőr belső oldalát kapargatva kimenő kimonót készítsen belőle neje őnagyságának. Nem véletlen, hogy a kőkorszak emberét a mai amerikaiakhoz hasonítja. Jókat röhög tem magam is annakidején a két "kőkorszaki szaki" idétlen kalandjain, de egyáltalán nem tartottam viccesnek a tudat, vagy inkább a tudatalatti, manipulálását.  

Azon viszont nem szabad fennakadni, hogy mivel hasították, csiszolták a kőkolosszusokat azok a még ősibb (!) "ősemberek" akikről nem szól a krónika, mert a "pol.korr." mellett létezik egy még aljasabb gondolat béklyó, a "tud.korr", amely tudománytalannak bélyegez és elhallgat, vagy kigúlyol mindent, ami eltér az emberi "fejlődéstörténet" hülye dogmáítól. Vagyis megkerüli az óriáskövekből alkotott építményeket, de főleg a velük kapcsolatos logikus kérdéseket [lásd fent].

Ha az emberi cilvilizáció(k) fejlődése azonos lenne a zsidócivilizációval nyilvánvaló, hogy megválaszolatlan, sőt a talmudi gondolkodás talaján megválaszolhatatatlan, kérdések merülnének fel olyan építészeti csodák láttán, amelyeknek nem szabadna lenniük, mert a pusztában kóválygó szakállasoknak kisebb gondja is nagyobb volt annál, minthogy autóbusznyi kövekkel bűvészkedjenek, ráadásul a sivatagban, ahol nincsenek is ilyen kövek. Igaz, elkövetkezett a királyok kora és Salamon elegáns templomot gründolt, ezer évvel Krisztus előtt. Azért mondom, hogy gründolt, mert egyiptomi (!) mértékegységeket használt oly időben mikor a piramisok rég megvoltak, tehát a tyúk és a tojás létrejöttének sorrendjén nem lehet vitatkozni. Nem csodálkoznék, a Salamon egyiptomi építőket is szerződtetett volna. "Az egyiptomi hosszmérték- egység az ú.n.piramisméter. Ezt használta Salamon király is, aki minden építkezését egyiptomi mintára végeztette." [Várkonyi "Sziriat oszlopai" 87. old.]

Ezt az "elsőnek" nevezett  templomot Kr. e. 588-ban leromboltak. Nabukodonozor volt a tettes, aki a zsidókat birodalmába Babilonba húrcolta és - óh irgalom atyja ne hagyj el - munkára kényszerítette őket...

Aztán a nagy humanista, a gyerekgyilkos Nagy Heródes egy mégnagyobb templomot építetett. Ezt is lerombolták. Maradványáról a zsidók azt mondják "a közismert nevén Siratófal a földkerekség legszentebb helye. Az elnevezés a zsidók ama szokásából ered, hogy a szent fal előtt imádkozva siratják száműzött hittestvéreik sorsát és a templom lerombolását. A buzgó imádkozók egy része könyörgésekkel telerótt papírlapot csúsztat a 'fal hasadékaiba', azaz a szent templomba, abban a hitben, hogy esdeklő szavaik egyenesen Istenhez szállnak".

Az ám a falhasadékok! Itt van a kutya eltemetve. Az őscivilizáció kövei közé egy késpengét se lehet beillesz teni! Hová dugnák imacéduláikat a római pápák, ha a legfontosabb "keresztény" szertartást egy ős-kőfal előtt kellene celebrálniuk. Az a kultúra amelynek maradványa előtt farizeuskodnak, a gyerekhóhér civilizációja, nem az ős-civilizáció.

Ami az én szokványos melléfogásaimat illeti...

A bazi nagy kövek csodálata közben megfeledkeztem arról hogy az őskort nem csupán a kő kultusz jellemzi, hanem másféle rejtélyes alko tások is, amelyek szemmel láthatók, kézzel foghatók de csak csodálhatjuk és épp úgy nem értjük őket mint a köveket. A Szent Grálról, Longi nus lándzsájáról és a  kristálykoponyáról van szó.

Az Ahnherbe mindent, sőt azon felül is (...) elkövetett, hogy ezen "ereklyéket" a III. Birodalom számára megszerezze és mágikus erejüket szolgálatába állítsa.

A Szent Grált nem sikerült előkeríteni és még az sem derült ki, hogy tárgyról, titkos társaságról, vagy szimbólumról van szó. Emiatt itt és most nem foglalkozom vele, mert könyvtárnyi irodalma, zenéje (!) akkor sem passzolna ide ha történetesen ismerném...

Ami a Longinus lándzsát illeti, ennek is bőséges a legendáriuma. Egy viszonylag rövid
storyt ajánlanék elolvasásra, amelyből az is kiderül, Bécsban őrzik. Hogy a lándzsa mit tud "okkultatíve" voltaképp nem derül ki. Mégis azért foglalkozom vele, mert az Ananherbe sikeres akciója és egy furcsa Hitler - szertartás kapcsolódik hozzá.

Hitler annyira vágyakozott a lándzsa után, hogy az Anschluss előtt már "védőőrizetbe" helyezte majd Ausztria "ünne pélyes megszállása" napján, lemondva a délutáni és esti programjait, éjjel (...) az egész náci stáb kiséretében a Hof burg kincstárhoz hajtatott, majd - mindenkit elzavarva maga mellől - több mint egy órán keresztül meditált a lándzsa társaságában. Hogy mennyire sikerült a lándzsa által felplankolnia önmagát sose derült ki. Ez a nagy ácsingózás azért sem érthető, mert a Führer egyébként úgy vélekedett az Újszövetségről, hogy
"egy zsidó svindli az egész".

Merőben más a helyzet a Mitchell Hedges-féle kristálykoponyával. Ennek is van egy tanulságos és szórakoztató storyja amelyet nem akarnék ide másolni.

A lényeg az, hogy adva van egy jókora méretü és súlyú kvarckristály, amelyjel kapcsolatban a "modern tudomány nak" halvány fingja sincs arról, hogy miért néz pont úgy ki mint egy emberi [női] koponya és miért viselkedik másképp, mint egy hús-vér, ill. mint egy csontkoponya. Ez a tárgy ugyanis önállóan (!) "viselkedik"...  "Idõrõl-idõre változtatja színét és a környezeti, ill. idõjárási viszonyoktól függetlenül hol elhomályosodik, hol pedig fényesen ragyog. Képes hangot és illatot kibocsátani, szemüregébe nézve pedig némelyek régi épületeket, embereket láttak.
A szemüreg - videó esetleg olyan lehet mint egy UFO észlelés. A többi "koponyatrükk" viszont adekvát. Nemcsak megmunkálása, hanem az "életjelenségek" is megfejthetelenek modern, azaz "tudálékos tudomány" számára.

A koponya jelentőségét húzza alá az a tény, hogy a gaz nácik ezt is be akarták gereblyézni a gyűjteménybe. A csikorgó német humor "Ősi Hagyatéki Hivatalnak" nevezte azt a rablóbandát, amelyik a gyűjtéssel foglalkozott, nemcsak Shambalában, hanem az egész világon. A "Hivatal tisztviselői"...
"1943-ban behatoltak a braziliai múzeumba, ahol a koponyát őrízték. Betörték a tárló üvegét és kiemelték a felbecsülhetetlen értékkel bíró darabot. Az épületet azonban nem tudták elhagyni, mert megszólalt a riasztó és a múzeum biztonsági személyzete elfogta a tolvajokat. A kísérletezés ennek ellenére folytatódott. Újabb ügynököket vetettek be a cél érdekében. Ám a következõ csoport is lebukott... Az Ahnenerbe vezetõi meggyõzõdéssel vallották, hogy a kris tálykoponya egy energiafókusz, roppant fontos mágikus tárgy, az árja ember hagyatéka, amely földöntúli hatalommal bír. Az SS által alkalmazott legfõbb szimbólum is 'amelyet a Karl Maria Willigut 'a náci boszorkány' tervezett Himmler felkérésére.

A koponya a világ egyetlen műtárgya tehát amely "viselkedik", ráadásul teljesen öntörvényű módon. A viselkedés kutatók tudománya teljes csődöt mondott a koponyával szemben, de ennél sokkal egyszerübb kérdésre sincs válasz: hogy csinálták?

"A hetvenes években a Hewlett-Packard laboratóriuma részletes vizsgálatnak vetette alá a különleges leletet. Bebizonyosodott, hogy a koponyát egyetlen nagy kvarckristályból alakították ki, ám a készítõi egyáltalán nem használtak fémbõl készített eszközt - a mikroszkópos vizsgálat során egyetlen karcolást sem fedeztek fel a koponya felületén." Ez azért vicces, mert a gyémánt után a kvarckristály a legkeményebb ásványi anyag.

Gondoltak persze arra is, hogy a koponyát gyémánt "szerszámmal" munkálták meg. Már csak az maradt kérdéses, hogyan. Egy másik
elem zés szerint ugyanis a ma ismert csiszolási technikával 300 év (!) alatt lehetne a munkát elvégezni. Ráadásul a "koponya esztergályos" nem tengelyirányban végezte a megmunkálást, mintha fittyet akart volna hányni az anyag tulajdonságainak, kockáztatva, hogy a 299-ik évben a kristály megreped [Murphy] és kezdheti előlről.

Szóba jöhet még a lézeres megmunkálás... Igenám, de az elektronmikroszkóp kimutatja a lézer nyomait is. Ilyen nyomok sincsenek a kopo nyán.

Most visszatérek a "tudálékos tudományra"... Ez a "szakma" is a zsidók kezében van, mint minden egyéb szellemi tevékenység. Ha a világ valamelyik fertályán feltalálnak egy állkapocs töredéket évekig tart és köteteket tölt meg a "tudományos" vita arról hogy előember vagy kanmajom volt e az istenadta és ki fia - borja lehetett az ipse.

A hülyítés önállósodott műfaja az emberi faj rejtélyes eredetéről ökörködni. E műfaj egyik gyöngyszeme e könyv, amely, miközben szenzációs baromságokkal eteti az olvasót, bedörgöli a tudatalattiba, hogy fejlett ősi kultűrák pedig nem léteztek. "A legdurvább fazekasság, vagy kőeszközök helyett kifinomult formákat kellene találnunk  ... eltemetett vasútvonalakat, elektromos távírókat, amelyekből napjaink kiemelkedő mérnökei értékelhető tapasz talatokat szerezhetnének, olyan csillagászati eszközöket, mikroszkópokat, amelyek fejlettebb felépítésüek, mint bármi más, amit Európában ismernek..." [Könyv 111. old.]
Napjaink kiemelkedő mérnökei... Ahogy említettem a baalbeki kőterasz egyes kövei 2000 tonnásak. A ma létezö legnagyobb emelődaru 1000 tonnát képes felemelni, de csak vastag betonaljzatra rakott síneken, tetűlassan araszolva. És az "ősember" hogy szállította a köveket árkon - bokron, tökön - paszulyon keresztül? Hogy emelte fel, illesztette helyükre azokat? Eh' "kiemelkedő mérnökök", nem tudtok ti semmit! Főleg a fantáziátok szegényes. Csak olyan civilizációt, olyan tudást tudtok elképzelni, mint a tiétek. Nem gondoltok a "másságra"...

Persze Hitler a hülye, aki nem siklott el a kétezertonnás tények fölött és meg akarta ismerni azt a civilizációt, amely gépóriások helyett szellemével uralta az anyagot.

Érdekes módon viszonylag kevés szó esik Hitler egy másik "fantazmagóriájáról" az "árja biblia" meg alkotásáról. Ennek a témának a részletezésébe ugyancsak nem mehetek bele de, úgy gondolom, megteszi néhány rövidke idézet is. "Eisenachban (Türingia) létrehozott teológiai kutatóintézet elsődleges feladata a német egyházi életben érvényesülő zsidó befolyás tanulmányozása és gyökeres kiirtása volt.

A reform érintette az Ószövetséget és az Újszövetséget egyaránt. Az utóbbinál Jézus származásának és küzdel meinek átértelmezésén volt a hangsúly. "Jézust nem tekintették zsidónak. Egy olyan személyt láttak benne, aki a judaizmus megsemmisítésének szándékával lépett fel, és ennek a küzdelemnek áldozataként bukott el. ... A náci fajelmélet a német vér és test tisztaságát igyekezett megőrizni, az Intézet teológiája pedig az árja szellem egészségét volt hivatott fenntartani."
A zsidók [Talmud] szidalmazzák Jézust és kétségbe vonják zsidó származását is. Ami a lényeg, elhatárolják magukat az Újszövetségtől és Jézustól is. A
ezt írja "A zsidóság és a kereszténység, bár vannak közös vonásaik, két különböző vallás. A Jézus-hit a keresztény egyházak dogmarendszerének része, nem a zsidó vallásé. A zsidóság ban Jézus még prófétaként sem jelenik meg, egyáltalán semmilyen szerepet nem játszik.A zsidóság szent irata a Tóra, Mózes öt könyve. Ez tartalmazza azokat az örökérvényű, soha el nem évülő törvényeket és előírásokat, amelyek a zsidó társadalmat, a zsidó nép életét, a zsidók mindennapjait szabályozzák. Ezek a törvények nem szorulnak felülvizsgálatra, megújításra, vagy átdolgozásra" Jézusnak ilyen formán nem volt gazdája, Hitler rátehette a kezét...

Csak azt nem értem világosan, hogy a zsidók által kitagadott Jézust miért épp a zsidó Németh Sándor akarja nekünk eladni. [Azaz sejtem, de ez megint nem tartozik ide.] Azt meg pláne nem értem, hogy Krisztus "helytartója", a sötét lelkü jezsuita, miért csókol kezet
Dávid Lau főrabbinak és mit lelkendezik arról, hogy "katolikus részről őszinte a vágy, hogy kifejezzük vallásunk zsidó gyökereit". Lau nem igazolta vissza ezt a felajánlkozást. Arra utasította, hogy "erősítse (?) Izraelt a gyűlölettel és az antiszemitizmussal szemben". A fotó a 2014-es év legundorítóbb jelenetét ábrázolja.

A nem is olyan kicsi kitérő után térnék vissza egy "felfedezésemre", azzal kapcsolatban, hogy mi a tulajdonképpeni mondanivalója a volt, vagy ma is létező (?) civilizációnak a ma emberéhez, mire akarták a figyelmét felhívni, miről akarták meggyőzni? A válasz egy rövidke mondat.

"A szellem uralkodik az anyag fölött."

Hitler a Mein Kampf  "Nép és faj" c. 11 fejezetében határozza  meg az árja szellemiség és a zsidó szellemiség közötti minőségi különbözóséget.

"Igen fontos annak az állandó hangsúlyozása, hogy az idealizmus nem fölösleges érzelemmegnyilvánulás csupán, hanem örök idõkre alapfel tétele az emberi kultúrának, sõt mi több: az idealizmus az "ember" fogalmának a megteremtõje. ... Az idealizmus formált a puszta szellembõl alkotóerõt, amely az ököljognak és az értelemnek sajátos keverékébõl viszont az emberi kultúra örökéletû alkotásait teremtette meg.
A zsidó
önfenntartási ösztöne nem kisebb, sõt inkább nagyobb, mint más népeké. Szellemi képességei könnyen azt a benyomást keltik, mintha egyenértékûek volnának a többi faj szellemi képességeivel, mégis hiányzik belõle a kultúrnép elõfeltétele, az ideális lelkület." Hitlert "szörnyű idealizmusa" késztette arra, hogy - az "okkultizmus" karjaiba vetve magát - a letünt árja kultúra emlékeit keresse. Az emberi kultúrákkal kapcsolatos álláspontját azonban jóval korábban, a landsbergi börtönben megfogalmazta, 
"Ha az emberiséget három osztályba soroljuk: kultúraalapítók, kultúrahordozók és kultúrarombolók osztályába, akkor az elsõnek képviselõjeként bizonyára csak az árja faj jöhetne tekintetbe. Azt a népet, amely kultúrájának alapanyagát más fajoktól veszi át és azt csak átdolgozza, mihelyt azonban ez a külsõ befolyás megszûnik, kultúrájának fejlõdése is megmerevedik, "kultúrahordozó" fajnak nevezhetjük ugyan, de sohasem kultúraalkotónak.A zsidó népnek tehát minden látszólagos értelmi jó tulajdonsága dacára sincsen valódi és semmi esetre sincsen saját kultúrája. Látszólagos kultúrája nem egyéb, mint más népeknek az õ kezei között elromlott szel lemi terméke."

Meg lehet e vonni, érdemes e megvonni az egyáltalán nem finnyás Ahnenerbe tevékenységének mérlegét? Most még nem érdemes megvonni, mert a meg nem semmisült anyag még a becsületes megtalálókra vár. Ilyenekből álló szervezet azonban egyelőre nem létezik.

Van e tanulsága egyáltalán a gigászi erőfeszítéseknek? Igen, van! Hitler olyasmi után kutatott, amiről a mai "nyugati kultúra" ne, hajlandó tudomásul venni.

Egy régi - új kultúrára pedig igen nagy szükség lenne, hogy megmentse az emberiséget a napjainkra kiteljesedett zsidó "kultúra" őrjöngésétől.

2015.12.21

 Érdekes, hogy a mindenbe belekotnyeleskedő zsidók mennyire nem lelkesednek az egyiptológia tudományáért, ehelyett a Tóra kódjaiból olvasnak, mint a táltosok az állati belekből. Érthető a viszolygás, hisz tudják: a piramisokhoz, azok építőihez semmi közük. Egy jellemző
kitétel  erről.  "I
dőről-időre előhozakodtak azzal a képtelennek tetsző elmélettel, hogy a zsidók, mint rabszolgák építették a nagy egyiptomi piramisokat. Ha a Bibliát vesszük is alapul, akkor is azt látjuk, hogy a zsidók csak három évszázaddal a piramisok építésének befejezése (i.e. 1750) után kerültek rabszolgasorsra Egyiptomban – már ha elfogadjuk egyáltalán, hogy a zsidók rabszolgák voltak az ókori birodalom idején." Most nem akarok amiatt mérgelődni, hogy a zsidók Énokh királyukat, ill. prófétájukat akarják kinevezni minden csillagászati tudomány ősatyjának.

Továbbá, a hátam is beleborsózik, ha arra gondolok, a zsidók mekkora munkadíjszámlát nyújthatnak be a piramisok miatt...
 

Szóval ott folytatom, hogy a Hitler, meg a Himmler ...
A sohasem hálás utókor közös vállalkozásukat: az árja múlt és az árja faj feltámasztására irányuló törekvéseket úgy igyekszik feltüntetni mint két őrült szadista agyrémét, ill. a III. Birodalom "okkultista históriáját", holott többről, másról van szó, mint okkultista hókuszpókuszokról.

A vállalkozás szervezetek egész sorát hozta létre, ill. vette igénybe.

Az okkultizmus "tudományos" művelését a titkos Thule Társaság és a Vril társaság tagjai folytatták. E tudomány nagyrabecsült papnője †Helena Blavatsky asszony volt [a fenti kép baloldalán].

Az operatív kutatásokat unokája Marianna Blavatsky irányította, akit Himmler legfőbb papnőjének tituláltak. Saját külön kutatási témája az "organikus energiafegyver" kidolgozása, a germán vérvonal okkult tulajdonságainak újbóli kifejlesztése volt, ill. lett volna.

A hölgy a "Geheimnisvolle Korps"  vezető szakértője volt, amely szervezet általában paranormális kutatá sokat, ill. kísérleteket folytatott annak felderítése végett, hogy a történelem előtti kultúrák által létrehozott "csodák" mennyiben magyarázhatók természetfölötti emberi képességekkel.

Ezt most is kutatják, hisz máig sincs magyarázat arra, hogy a történelem előtti időkben akár kétezer tonnás kőtömböket is hogyan lehetett kifaragni, uttalan utakon nagy távolságra hurcolni, majd egy létesítménybe, pl. az u.n. baalbeki köteraszba beemelni, beilleszteni. Ehhez ugyanis teljességgel hiányoztak, illetve nem kerültek elő az erre alkalmas szerszámok, szállí tóeszközök, ill. emberek sem. Nem végezhették el ezt a munkát a valóban élt óriásemberek [nephilims] sem. Ezért gondoltak földönkívüli építőkre. A földönkívüliek furcsa [hülye] viselkedéséről sokfélét lehet hallani, de olyan legenda véletlenül sincs, hogy az ufonauták építkezésre adták volna a fejüket. Ilyesmit még Ezékiel sem állít.

A világ minden fertáján (a sarkokat kivéve) százszámra fordulnak elő olyan gigantikus építmények, amelyek sokban hasonlítanak egymásra. Abban is, hogy semmit sem árulnak el az alkotóikról.

A Geheimnisvolle Korps vezetője a "kegyetlen" Sievers volt. Emberkísérleteket is folytattak, amit az a "demokratikus" Amerika ítél el a leghangosabban, amely nagyságrendekkel széleskörűbb és nem kevés bé kiméletlen emberkísérleteket folytat.

Nem tudható kiderül e valaha, hogy a Korps milyen eredményeket ért el. Egy furcsaságot meg kell emlí tenem. A legelvetemültebb ember-kísérletező rangja vitathatatlanul Mengele doktoré, akinek sikerült Dél-Amerikába menekülnie.

És ott?

A "Mengele: the Angel of Death in South America" című könyvében az argentin Jorge Camaras történész a doktor utolsó éveit próbálta rekonstruálni. A Candido Godoi városka lakóival folytatott beszélgetések során jött rá arra, hogy az őket felkereső orvos Mengele lehetett, akinek ekkorra szép lassan kezdtek beérni az Auschwitzban megkezdett teszt jei. A kutatók évekig próbálták sikertelenül megfej teni ennek a brazil kisvárosnak a titkát, ahol öt ter hességből egy mindig ikreket hozott, akik legtöbbje szőke és kékszemű volt. Candido Godoi lakói ma azt állítják, hogy az 1960-as évek elején Mengele több ször felkereste őket - először egyszerű orvosként, majd később a városban lakó nőknek ingyenes orvosi ellátást ajánlott. A kutató szerint a városka gyakorlatilag Mengele genetikai laboratóriumává vált, saját fejlesztésű gyógyszerekkel kezelte a nőket. A helyiek rajongtak a kulturált orvosért és az ikerszülések miatt ma is szívesen emlékeznek rá a könyvben megszólalók.

Ezeket a csodálatos kis páros palántákat látva elmélázik az ember, hogy a mai Németországnak a zsidócsahos Merkelre és migránsaira, vagy Mengele doktorra volna e inkább szüksége... Az élet rövidesen kicsikarja a választ, ami csattanósnak igérkezik.

----------------------------------------------

Himmler "ördögi gépezete" nem érte be a kísérletekkel. Nekilódult a világnak, hogy megtalálja az árják utolsó hazáját. Tibet volt az úticél. A legendás "Shambalát" keresték, ami komplett hülyeségnek tűnik, de...

A rejtélyes Tibet olyan gondolkodók fantáziáját is birizgálta, mint Immanuel Kantét a filozófusét, aki úgy vélekedett hogy Tibet, a felhők fölötti ország, korábban benépesült mint bármely más ország. A tudomány és a teremtés országa volt. Kant nem járt Tibetben, csak spekulált, mint a filozófusok általában. Viszont egy magyar - Körösi Csoma Sándor - elkutyagolt Tibetbe. Bekukkanthatott a féltve őrzött szent könyvekbe és  - mit tesz isten - Shambalára vonatkozó utalásokat  talált. Ezekről be is számolt "közleményeiben".

Legelőször (1833-ban) ő írt európai nyelven Shambaláról. De sokminden mást is csinált. Ő volt az, aki a legelső tibeti-angol szótárt megszerkesztette. További érdekesség, hogy magánszorgalomból (?) összeállította a szanszkrit - tibeti műszavak és kifejezések gyüjteményét. És talán nem mellesleg összeállított egy szanszkrit - magyar (!) szógyüjteményt is.

Szanszkrit - nyelv! Jól jegyezzük meg ezt a két szót, mert innen teszünk egy nagy ugrást - más irányba.

Himmler számos titkos expedíciót, köztük fegyveres expedíciókat is, vezényelt Tibetbe. Nem csak Shambalát keresgélték, hanem próbálták begyüjteni a "titokzatos szellemi energiák" létezésének bizonyítékait is, stb.  A német alaposság ismeretében alappal feltételezhetjük, hogy ezekről a kiruccanásokról létezik dokumentáció, csakhogy nem tudni, hová tökítették a nácik. Mindenesetre nem zárható ki, hogy valamikor felbukkannak a leletek, mint Mengele ikrei...

Érdekes adalék, hogy a "nácik" állítólag többet költöttek (?) őseik az árják kutatására, mint az USA az atomfegyver kifejlesztésére.

Visszatérve a szanszkrit nyelvre...

A Tóra szerint a világtörténelemben az első lebaszás (bocs!) Jahve ajkait hagyta el Ádám irányában, almaügyben.
["Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban Töviset és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz."] A szózat természetesen zsidóul hangzott, vagyis a zsidó nyelv az emberiség ős nyelve. Ha hihetnénk Mózesnek [nem hihetünk] Noé utódai még ezt az egy nyelvet beszéltek, nyilván az óhébert... De egy engedély nélküli torony építkezés miatt Jahve összekuszálta a szótant, meg a nyelvtant. Így az építkezés abbamaradt, mert a segédmunkás nem értette, mit kér a pallér - meszet, maltert, kalapácsot, kanalat, esetleg sört... Várkonyi Nándor híres könyvében, a "Szíriát oszlopaiban", zsidó forrásokból így írta le a dolgot. "Hetven angyal leszállt a földre és az eladdig uralkodó (!) héber (!) nyelvet hetven különböző dialektusra bontotta..." [341 old.] Legalábbis így képzeli Móricka...

De mi fán is termett a héber nyelv? Most azt fogják hinni viccelek, de nem.
Idézek inkább. "A legkorábbi (!) nyelvemlékek i. e. 1000 körülről származnak, azaz Dávid király korából. Az egyik legősibb a gezeri agyagtábla, ami valószínűleg egy óhéber kisiskolás házi feladata lehetett, ugyanis egy gyerekes mondóka van belekarcolva, ilyesmik, hogy „Két hónap vetés, két hónap aratás (...) Mindig éber a kis héber, Móricka az éceszgéber.”  Ez a zsidókra jellemző "nyelvemlék" jó ezer évvel fiatalabb, mint a szanszkrit nyelvemlékek, amelyekről lentebb esik szó. Hogy mennyire volt "uralkodó" nyelv a héber jól szemlélteti  a következő idézet. "A héber nyelvet a zsidók már a Krisztus születése előtti századokban egyre kevésbé használták, a mindennapi élet nyelve a hellenizált, utóbb római fennhatóság alá kerülő Júdeában az arámi és a görög, ill. valamelyest a latin volt. A héber mindinkább liturgikus célokra szolgált, bár a diaszpórában szétszóródó zsidóság összekötő kapcsa mindig is a héber nyelv maradt. A közép- és újkor folyamán a zsidóság különböző nyelveket használt, annak megfelelően, hogy az egyes közösségek melyik ország vagy birodalom területén éltek. Kialakultak zsidó nyelvek is, amelyek közül a legismertebb a germán nyelvek közé tartozó jiddis, vagy az újlatin ladino. Ami a diaszpóra zsidóság nyelvhasználatát illeti, a héber a tolvajnyelv, ill. a titkosírás szerepét töltötte be, amit a gójok nem értettek. Hitler: "A nyelv náluk nem gondolataik kifejezésére, hanem azok eltitkolására szolgáló eszköz, s mialatt a zsidó franciául beszél, héberül gondolkodik, s mialatt német nótákat dalol, saját népi ségétéli ki."

Mindez úgy hülyeség, ahogy a Tórában írva van. Nem is beszélve arról, hogy a bibliai históriák is lopottak [plagizáltak]. A sumérok ezer évvel koráb ban már kitalálták és leírták a szentírásban található történeteket. Az agyagtáblákra ékírásal rótt [tehát változatlan, nem sokszorosan átírt] sumer szövegek számos elbeszélése szinte szóról szóra megegyezik a bibliai legendákkal. Megírták a világ teremtésének történetét, a bűnbeesését, a vízözönét, de még a tízparancsolatét is, csak nem éppen a zsidók szemszögéből, hiszen Isten választott népe akkoriban még nem is létezett. A Tórában leírtak egy jóval ősibb mitológián, talán még a sumérokénál is ősibb mitológián alapulnak; egy másik, elpusztult civilizáció emlékeit mesélik újra.

A Tórát azonban nem Himmler gázolta agyon, hanem nála jóval korábban az angolok által Indiába delegált Sir Wiliam Jones jogászprofesszor aki ott rábukkant a szanszkrit nyelvre és
kimutatta, hogy ez az ősnyelv (!), a görög és latin nyelvek anyja, csak gazdagabb, kifinomultabb mint leányai. [Szakasz tott így van ez az építményekkel is. Felül van ami primitív és mennél mélyebbre ásunk, annál tökéletesebb formák bukkannak napvilágra.]

Namármost!

A "múlt maradandó emlékei" kategóriában a kétezer tonnás megalitkövek és a piramisok, meg a nyelvek (!) egymással vetél kednek abban, hogy melyikük maradandóbb, hitelesebb és melyikük szolgáltat több ismeretet, az utókornak. Azt hiszem, a pálma a nyelveké, köztük is a szanszkrit nyelvé. "Nyelvében él a nemzet" mondjuk, de pontatlanul mondjuk, mert a nyelv egy kihalt nép "feliratos"  síremléke, vagy inkább története is lehet.

Kőrösi Csoma nagy óvatosan hasonlítgatta a szanszkrit és a magyar nyelv szavait. Szép volt tőle, de a magyar nyelv akkor is a legcsodálatosabb emberi nyelv lenne, ha egy szava se lenne közös a szanszkrittal. Itt és most nem akarok sokadszor előhozakodni azzal, hogy az ősnyelv alapköveiből [etimonjaiból] a magyar nyelvben található fel messze a legtöbb elem. Azon se elmélkedjünk - álmélkodjunk most, hogy Csoma Shambalát keleti testvéreink az
Újgurok földjéhez is próbálta passzítgatni.

Maradjunk mindössze annyiban, hogy a magunkat és nyelvünket onnan eredeztessük, ahol az árják is éltek. Ebből viszont messzemenő következteté sek adódnak. Elsősorban az, hogy - ezeréves rabságunk ellenére - sincs semmi közünk a zsidókeresztény kultúrkörhöz. Ezért nem kellene engednünk, hogy a Katolikus Egyház maceszfaló rabbija, meg a hitgyülevész szekta kókler ex-soffőr prédikátora a Tórával tömje az agyunkat.


Áh' megint kimaradt valami. Természetesen olyasvalami, ami fontos lett volna [Murphy]. Olvastam én a "nácik" déli sarki expedícióiról is, de mire írtam volna róluk elfogyott a cérnám... A Facebook oldalamon viszont megjelent egy
írás, "A Déli sark titkai" címmel [nem scifi (!)], amely eszembe juttatta, mit hagytam ki.

Azt nem tudom, az írás szerzője miért nevezi "legszerteágazóbbnak" a német vállalkozást, hisz ez azt jelenti, hogy más hatalmak is "szerteágazó" kutatásokat végeztek volna, csakhogy ez nem igaz. Az USA, a gonosztevő Nixon elnöksége idején, három évtizednyi késdelemmel, állította fel a Jason bizottságot azért, hogy a "titkos föld" titkait kutassa.

Hitler és Himmler tehát nem egy indiai, hanem a "globális (!) őscivilizáció" nyomait kutatták a földgömb minden "sarkán" a Himalájától a Déli Sarkig.

Az írás megemlíti egy középkori hajós - Piri Reis - térképét, ami ugyanúgy létezik (!), mint az óriáskövek, csakhogy erről se' lehet tudni, kik - mikor - hogyan készítették.

A térkép a kérdések egész sorát veti fel... A déli sarkot jégmentes kontinensként ábrázolja [amilyen 12.000 évvel ezelőtt volt], vagyis olyan kor ban, amikor homo sapiens sapiens tipusú emberek  még nem léteztek a földön, a Tóra szerint pláne nem. [Egyébként se valószínű, hogy az egyik rabságból a másikba zuhanó, majd a pusz tában negyven évig gólyafosként keringő hébereknek térképészeti légiflottájuk lett volna.]

A térkép térgörbületi vetülete azt mutatja, hogy nagy magasságból rajzolták, vagy "fotózták", valahol épp a gizehi Nagypiramis fölött lebegve. A térkép olyan pontos, hogy a modern föld- radarok hibáját is korrigálni kellett a térkép pontosabb (!) rajzolatához igazodva...

A "globális világcivilizáció" létezésének fontos bizonyítéka - amint fentebb említettem a nyelv és az írás!

Nagyon úgy néz ki, hogy a zsidóknak saját
írásuk se volt. "A kvadrát az i. e. 3. század során alakult ki az arámiból, amit a nyelv írására az i. e. 6. sz. óta használtak. Ezt megelőzően a hébert az óhéber írással írták, mely az i. e. 10 században jött létre a 'föníciai' (!) ábécé nyomán (!). Az ábécé a föníciaiak találmánya(!) nyelvük lejegyzésére 22 írásjelből álló ábécét használtak, amely csak a mássalhangzókat jelölte a föníciai ábécét átvették a görögök is. Ők egészítették ki magánhangzókkal. Némileg módosítva ezt az ábécé rendszerü írást használjuk ma is."

 De a piramisok népei, az óriás köveket csiszolgató illesztgető, szoborkolosszusokat állító, ősnépek világszerte (!) nem így írtak!

A baloldali lapkivágás a híres - hírhedt Várkonyi Nándor "Sziriát oszlopai" c. könyvéből való.

Mit tudtak mindezekről a zsidók, amikor összegányolták a Tórát [meg a Talmudot]?

A probléma nem ezzel van. A magyarság nem volt a "törvény népe" mint a zsidó. A magyar törvények egyszerüek, világosak voltak és betartották őket. Istenük tehát nem volt állandóan haragvó, gyagyázó isten és nem kellett népeket, majd az egész emberiséget elpusztítania.

A magyar lélek csapongása egy olyan monda- és mesevilágot hozott létre, amely
páratlan a világon, csakúgy mint az a nyelv, amely elmondásukra, eléneklésükre szolgál. "A magyar mesevilág páratlan az egész világon. Euró pában nem ismerik a tündért, a hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá. A legtöbb európai országban, a gyerekek számára írott meseköny vek írói a magyar népmesékből indulnak ki." Hol ünnep lik a világon a népmese napját?

Ahol ilyen a nyelv, ilyen a nép, ott "könnyű" írónak, köl tőnek lenni. Ebbe a tündérkertbe most nem kívánok belépni. Csak annyit, hogy a mai angol nem érti Sha kespeare nyelvét. Az ezeréves halotti beszéd azonban még manapság is érthető.

Íróink és költőink legjava sohasem szenvedett identitás zavaroktól, minden kor a népet szolgálták. Az idegenszívű latrokat sohasem fogadta be a ma gyar elme, a magyar szív.

Mi ugyan nem a képírás, hanem a "rovásírás népe" vagyunk! De feszült várakozással figyeljük, mikor bizonyosodik be véglegesen és viatathatalanul, hogy tulajdonképp nem is "rovásírásról", hanem arról van szó, hogy „Az emberiség első ábécéje az összes ábécék anyja, a székely ábécé”. Ennek még előtte vagyunk. De azon már túl vagyunk, hogy eltűrjük, hogy  a zsidók ránk tukmálják a bóvlit. Bicskanyitogatónak tartjuk az olyan pimasz erőszakoskodást, mint pl. a most zajó "Hóman hecc". Ami immár zsidó terrorkampány (!) képét ölti.

Tudjuk, Hóman Bálint jobboldali politikus volt, nem szerette a zsidókat. Mint történettudós azonban nagyszerü életmúvet hagyott ránk. A csillapíthatatlan gyűlölet áradásában is érdekes fonal a MAZSIHISZ őrjöngő
cikke  amely kottába szedi a tudós/politikus "bűneit". Teszi ezt annak ellenére, hogy Hómant a magyar bíróság perújítási eljárásben felmentette a háborús, ill. népellenes bűntettek (hamis) vádja alól. Azt az embert, aki(t)... "1946-ban a népbíróság háborús bűnösként életfogytig tartó fegyházra és vagyonelkobzásra ítélt. Aki 1951. június 2-án halt meg a váci börtönben. A börtönnyilvántartás szerint szívizom-elfajulás, szívelégtelenség állapotában tüdővizenyő következtében. Halála körülményei azt valószínűsítik, hogy a 130 kilogrammról majd felére fogyó Hóman Bálint nem kapta meg a betegsége ellátásához szükséges orvosi ellátást (!!!). Az MTA tagja volt: levelező tagként 1918-tól, rendes tagként 1929-től, majd annak igazgatója lett 1933-ban. 1945-ben az MTA kizárta tagjai sorából. A korszak egyik legjelentősebb történésze volt, aki kezdetben a pozitivizmust majd a szellemtörténeti irányvonalat képviselte.

 Most a hungarofób zsidó sakálok, Lauder Ungvári akarják nekünk magyaroknak megmagyarázni, hogy meddig ter  jed  kegyeleti jogunk Magyarországon. Ám mi - köszönjük - nem kérünk a zsidó kúltúrából, civilizációből vallásból  [judeokeresztény formában sem] és nem kérünk ezek hordozóiból az ungvárikból, kertészekből, konrádokból, eszterházikból és megannyi szarháziból. Nem fogadjuk el, hogy ők alkossák a "magyar szellemi arisztokráciát". Szeretnénk józan eszükre apellálni és ajánlani, húsos orrukkal, göndörödő hajukkal, olajos bőrükkel, lúdtalpukkal álljanak be abba a menetbe - nem fognak kilógni a sorból - amely az új Mekka: Merkel Németországa felé tart...

2015.12.12
 

                                                                                                    ------------------------------------------------------

Idáig érve fel kell tennem és - ha tudom - meg is kell válaszolnom a kérdést: mi teszi időszerűvé az "árjakérdést"?

A pihent agyak undorító szórakozása a világvége jósolgatása. Ebben is élen járnak a zsidók Tórájukkal, Talmudjukkal, hisztériázásukkal. Az éppen 2015-re jósolt armageddonról, vagyis a harmadik világháborúról van szó, amely a három nagy monoteista világvallás: a keresztény, a mohamedán és a zsidó vallás halálos összecsapása lesz (?) Izrael területén a megiddói síkságon (?). Más nézőpontból meg az apokalipszis négy lovasa  szakad az emberiségre. A paripák színei (fehér, vörös, sárga, fekete) a keresztényt, a mohamedánt, a zsidót és a négert jelentené. Mindez elég zagyva, dehát mi nem zagyva a Tórában?

Az ezzel kapcsolatos rémségek szórakoztató leírása
olvasható pontos forgatókönyvvel egy honlapon. A lényeg, hogy a láncreakciót Izrael, hát persze hogy Izrael, indítja be azzal, hogy végső szorongattatásában, elkeseredésében elsőnek (!) atomfegyvert vet be.

A Szovjetunió bukását, az addig két hatalmi pólust hordozó világ egypólusúvá válását, azaz Amerika osztatlan és vitathatatlan egyeduralmát egyes tojásfejüek pl. Francis Fukuyama úgy festi le, hogy megszűnnek a politikai, ideológiai, gazdasági konfliktusok. Végetér az emberiség történelme, bekö szönt az aranykor. Samuel P. Huntington ezzel szemben a "civilizációk összecsapásáról" fantáziál.

És ebben az összevisszaságban ki mondja meg megint a frankót? Hát persze hogy Hitler! Ki mondhatná más? Mit is mond? A jövő háborúja nem a civilizációk összecsapása, hanem a fajok élethalálharca (!) lesz.

A "saját kiadásomban" is megjelent  Mein Kampf  "Nép és faj" c. 11. fejezete az akkor még csak eljövendő Izrael rendeltetését így határozta meg. "Egyáltalában nem gondolnak arra, hogy azért építsenek ki Palesztinában egy zsidó államot, hogy azt maguk lakják, hanem csak nemzetközi garázdál kodásuknak a saját felségjogaik alatt szervezett és a többi állam beleszólási joga alól kivont központját akarják abban megteremteni; a kiutasított szélhá mosok menedékhelyét és egyben a jövõ zsiványainak fõiskoláját. A fogalmazás kissé parlagias, de nem így lett?

A pimasz [prepotens] zsidó eljöveteléről -  
"A vallást nevetségessé teszi. A tisztességet és erkölcsöt túlhaladott álláspontként tünteti fel mindaddig, amíg a népet a létért folytatott küzde lemben a világon az utolsó támaszaitól is megfosztja. Ezzel megkezdõdik az utolsó nagy forradalom. Mihelyt elnyerte a politikai hatalmat, levetkõzi eddig viselt utolsó leplét is. A demokratikus népzsidóból vérszomjas zsidó, a népek kényura lesz. Rövid néhány év leforgása alatt megkísérli az értelmiség nemzeti képviselõinek a kiirtását, és mialatt természetes szellemi vezetésüktõl fosztja meg a népeket, egyúttal megérleli õket az állandó leigázottság rabszolgaságára.

Ami a lényeget illeti - "Amikor a régi birodalom figyelmen kívül hagyta a faji alapok megtartásának kérdését, semmibe vette egyúttal azt az egyetlen jogot is, amely ezen a világon az élet záloga. Azok a népek, amelyek megfertõzésüket tûrik, és azt nem akadályozzák meg, vétkeznek a gondviselés akarata ellen. Ez esetben egy erõsebb faj fellépésének következtében bekövetkezõ pusztulásuk nem igazságtalanság, hanem az örök igazság gyõzelme. Ha egy nép a vérében gyökerezõ tulajdonságokat nem akarja többé megbecsülni, elveszti jogát ahhoz, hogy panaszkodjék földi létének elvesztésén."
A németek voltaképp tűrik a megfertőztetést, de annak üteme már nem elég gyors a zsidók számára. Muszlim baromcsordát engednek hát közéjük, hogy siettessék a folyamatot.

A következmény - "E világon minden javítható, minden vereség késõbbi gyõzelem szülõje, minden vesztett háború késõbb feltámadás alapja lehet, minden szükség, minden nélkülözés az emberi energiák életre hívásának eszközévé válhat, és minden elnyomatásból az erõk újjászületése következhet be, mindaddig, amíg a vér tisztasága megmarad. A vér elvesztett tisztasága azonban örökre szétrombolja az ember lelki boldogságát, örökre és végképp lesújtja öt, és következményei a testbõl és lélekbõl soha el nem távolíthatók. Ha az ember ezzel az egyetlen kérdéssel szemben az élet többi problémáját vizsgálja és összehasonlítja, akkor megérti, hogy mily nevetségesen csekély ehhez képest minden más kérdés. Minden más kérdés idõre korlátozott, a vér tisztán tartásának vagy megfertõzésének kérdése azonban mindaddig fennáll, míg csak emberek élnek a földön.

E bűnös náci gondolkodás zsidóéknál a legnagyobb erény, ha saját fajukról van szó. "A föld egyik népénél sem oly erõsen fejlett az önfenntartás ösztöne, mint éppen az ún. 'kiválasztott nép'-nél. Ezt legjobban az a tény bizonyítja, hogy ez a faj még egyáltalán létezik. Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamán oly keveset változtatott volna jellegzetességén, karakterén, mint éppen a zsidó. Arra az elsõ, legnagyobb hazug ságra, hogy a zsidóság nem faj, hanem csak felekezet, szükségképpen következik a többi hazugság. ... A zsidó vallás tanítása elsõsorban a zsidó vér tisztán tartásának, valamint a zsidók egymás közötti és a külvilággal (a nem zsidókkal) való közeledésének tana. Etikai problémákról sehol sincsen benne szó ... Fajiságát a zsidó jobban védelmezi, mint bárki bármikor annak elõtte. Mialatt õ 'felvilágosodásról', 'elõrehaladásról', 'szabadságról', 'emberségrõl' stb. áradozik, saját fajtáját a legszigorúbban elzárja. Igaz, nem egyszer házasítja össze asszonyait befolyásos keresztényekkel, de a férfitörzset alapjában véve mindig tisztán õrzi. Mérgezi mások vérét, de vigyáz a sajátjára. ... Tervszerûen ûzi faji ellenfelei 'lefegyverzésének' ezt a módját. Ez irányú tevékeny ségének leleplezése és áldozatainak lefegyverzése céljából folyton a fajra és a színre való tekintet nélküli emberi egyenrangúságról beszél. Az ostobák mindezt elhiszik neki.... A múlt nagy kultúrái mind azért mentek tönkre, mert az eredetileg alkotó fajt a vérkeveredés megmérgezte. A pusztulásnak végsõ oka mindig az volt, hogy az ember megfeledkezett arról: tõle függ az egész kultúra, nem pedig megfordítva. Tehát a kultúra alkotójának, az embernek kell fennmaradnia, ha meg akarjuk óvni a kultúrát a pusztulástól. A kultúra fennmaradása azonban a jobb és erõsebb egyed gyõzelme szükségességének és jogosultságának megdönthetetlen természeti törvényétõl függ."

A zsidó fajvédelem a házasodási törvényekben érhető leginkább tetten. "Az alapot Mózes öt törvénye, a „Pentateuch” képezi amelyet szent forrásnak tekintenek, ahonnan ismereteiket tmerítették. Magyarázták tehát azt, és az öt törvénynek magyarázata Mima nevet nyert, ez egy önálló rendszeres magyarázó könyvet (kommentárt) képez, törvénykönyvet Sulchan Aruch cím alatt. Ezen könyvnek harmadik része Eben Häser cim alatt a házassági törvényt tartalmazza, és a Sulchan Aruch Eben Raser mai napig is a zsidóknak jogérvénynyel bíró törvénykönyvét képezi. A zsidóság ezen elszigeteltsége Mózes törvényeiben gyökerezik, melynek parancsa szerint minden más vallási és nemzeti befolyástól megóva kell maradni, nehogy más népekkel és nem zetekkel összekeveredjenek, és így a zsidóság faji és vallási jellege csorbát szenvedjen."

Németország faji megrohanásának van történelmi előzménye, amelyről a Mein Kampfban a következők olvashatók. "A zsidók voltak azok, akik a négereket a Rajna partjára hozták azzal a határozott célkitûzéssel, hogy az ebbõl folyó vérfertõzés tönkretegye a gyûlölt fehér fajt, letaszítsa kulturális és politikai magaslatáról, és önmagát tegye e faj urává.Mert tiszta fajú és vére jelentõségének tudatában levõ népet a zsidó sohasem tud leigázni; a zsidó mindig csak a korcs népek ura lesz. Ezért igyekszik tervsze rûen, az egyedek mérgezõ fertõzésével a faj színvonalát süllyeszteni."

Tudjuk, minden zsidó bolt kicsiben kezdődik. Gondoljunk csak Jerikóra. Most a bibliai szajha Ráháb reinkarnációja, a rabbik szajhája Merkel, bocsátotta be a kémeket az újkori Jerikóba. Ráháb házát veres fonalú zsinórral jelölték annakidején, majd miután a parázna ribancot és retyerutyáját kihozták a városból "kardélre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt: férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt, juhot és szamarat, majd megégeték azt tűzzel ami benne vala; csakis az ezüstöt és aranyat és a réz- és vasedénye ket rakták az Úr házának kincsei közé."

Most az a kérdés, hogy ez az ókori kúrvatrükk beválik e Németországban, vagy másként alakulnak a dolgok és a lotyó sorsa is?

A németek kétségtelenül meg vannak lepve. Kellemetlenül vannak meglepve, de a kosszarv kürtök bőgése, és a zsidók ordítása nem biztos, hogy leom lasztja a falakat és megfagyasztja a vért a védők ereiben. Akkor viszont ... Holokauszt ...? ... ? ... ?

Még valamit a jövőbe látásról.

A Tóra telisteli van a súlyosan terhelt, aberrált, szadista zsidó "próféták" próféciáival, látnokok látomásaival. Ha az ember beleolvas, nem tudja sírjon, nevessen, vagy a falhoz vágja a könyvet... Se szeri se száma a pimasz kóklereknek, így nem tekinthetem feladatomnak, hogy szerbe - számba szedjem őket. Egy kis
betekintést ajánlok Dániel látomásaiba és a Jelenések Könyvébe. Miközben ezekkel a tömény baromságokkal fárasztják az agyunkat nap mint nap, valóságos tóratudós lesz mindenkiből, aki a Bazilikába, vagy a Hítgyüli szeánszaira jár.

Fogadom, kevés "hithülye" kereszténynek mond valamit egy név: Oswald Spengler. Róla nem prédikál a Erdő rabbi Esztergomban a tömjénfüstös szentmiséken, sem Németh rabbi a hitgyüli őrjöngő szeánszain. Spengler nem divatos, pedig nem volt bugris és tudott angolul is.

A "Nyugat Alkonya" c. könyve - amely nem fér ide, mert kétkötetes 1477 oldalon - 1922-ben, vagyis a Mein Kampf-fal csaknem egyidőben íródott. Spengler nem zsidózik ugyan, de a következőképp vélekedik. "Eljön a pénz sikereinek határa ... Kezdetét veszi a pénz és a vér közötti harc ... A pénz diktatúráját és annak politikai fegyverét a demokráciát a cezarizmus felemelkedése töri meg. A kard győz a pénz felett. ... A pénzt csak a 'vér' győzheti le és semmisítheti meg. ... A történelemben az életről van szó és mindíg csak az életről, a 'rasszról' (!) van szó." [II. köt. 726, 727 old.]

Nem feltételezhető hogy Spengler Hitlerre gondolt, hisz Hitlert csak később kóterezték be és még később került kiadásra a Rudolf Hessnek tollba mondott Mein Kampf.

Spenglert nálunk is kiadták, pl. 1995-ben. A kiadó utószava szerint Spengler 
"tudtán és akartán kívül elősegítette azt, hogy két fogalom, a 'nemzeti' és a 'szocializmus' egymásra találjon és így együtt alappilérei legyenek a XX század egyik legkártékonyabb eszmerendszerének." [U.o. 733 old.] Szerintem meg épp ez a legfőbb érdeme. A sors fintora, hogy Spengler és Hitler személy szerint nem jutottak közös nevezőre. Ez talán szerencse is... Spengler a hanyatlás prófétája volt, Hitler a felemelkedésé.

A német nemzet az első "szabad" május elsejét 1935-ben a tempelhofi "mezőn" ünnepelte. Hitler másfél millió (!) em ber előtt tartott beszédében szóba hozta Spenglert. "A 'Nyugat alkonya' valóban történelmünk s népeink végét kell hogy jelentse? Ebben nem hihetünk. Nem a Nyugat alkonyáról, hanem a 'nyugati népek' újrafeltámadásáról kell beszélnünk!" [U.o. 739 old.]

Talán nem kellene az olvasók figyelmét külön felhívnom arra, hogy a Führer a "nyugati népek" újrafeltámadásáról beszélt.

Való hogy a fajok végsőkig éleződött világméretű harcá ban a német nép egymaga nem támadhat fel. De idáig, szándékeim szerint,  nem is a németekről, hanem a fehér árjákról volt szó - léteztek e, feltámadhatnak e?

Úgy vélem léteztek és azt gondolom, "kénytelenek lesz nek" feltámadni...

Úgy vélem, a fehér faj elleni zsidótámadás európai front jának drámai eseményei felébresztik végre az önfenntartási, ill. a fajfenntartási ösztönt a fehér népekben, de nemcsak Európában, hanem az egész világon, különös tekintettel Észak Amerikára.

Az SS nemzetközi entitás volt. Tagjai nem németek, franciák, flamandok, vallonok, stb. voltak, hanem a fehér élet védelmére felesküdött - halálra szánt árják.

Ábrándokat kergetnék? Lehet, de gondoljnak csak a legújabb franciaországi eseményekre. A "szélsőjobboldal előretöréséről" lenne szó csupán?Nem! A bal - jobb - szélsőjobb, stb. ócska zsidó cimkék. Rég nincs jelentéstartalmuk.

Viszont.

A francia regionális választások első fordulójának estéjén a Nemzeti Front elnöke bejelentette, hogy mostantól ők az ország első számú pártja. Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke így értékelte győzelmüket a regionális választások első fordulójában:
„A Nemzeti Front az egyetlen valódi köztársasági párt, mivel egyedül mi védjük a nemzetet és a nemzeti szuverenitást. És az egyetlen párt, ami kész 'visszaszerezni' (!) a köztársa ság elvesztett területeit, Calais-t – ahol 50 százalék feletti eredményt értünk el – és a külvárosokat. A Nemzeti Front az egyetlen párt, ami azt a köztársaságot védi, ami hitelesen francia, aminek nincs más érdeke, csak a nemzeti érdek, ami a francia munka helyeket, a francia hagyományokat és a francia polgárokat védi.” 
Mi érdedkes ebben? A duma? Nem! Marine nem is olyan rég még kizáratta a pártból az öreg faszit, tulajdon édesapját, Jean Marie Le Pent "szélsősé ges" megnyilatkozásai miatt...  Most megint szent a (családi) béke. Miért is? Marine nyilván rájött, kettejük közül a papának lehet több esze és főleg igaz.

Ennél a szónál
visszaszerezni' álljunk meg egy polgári szóra. Mit hallunk? Mariska dumáját? Nem! A mestergerenda recsegését, amely az épület összerogyását jelzi. Összeomlik a franciaországi, meg az ájrópai zsidódemokrácia épülete, amit maguk a zsidók gründoltak anno, és rogyasztanak most a "jóléti társadalomban" elhülyült gójok fejére, mert valami másra vágynak...

Most viszont olyan nagy a baj, hogy Mariskától rövidesen meg fogják kérdezni... "Marcsi, kiktől akarod visszafogalni az 'elveszett' területeket? Ha önként mennek (a szép szemedért) hova zsuppolod ki; ha nem akaróznak menni, hogyan - kikkel vállvetve ebrudalod ki őket? Mit csinálsz, ha a jakhec-bérenc muszlimok rádmásznak miatta? Van elég 'gallus' pártszolgálatosod? Ha nincs, jönnek e a dájcsok, a hollandusok, a vallonok, meg a többi válogatott cigánylegények?"

De ne viccelődjünk, ne hülyéskedjünk! Hitler az SA kemény ökleivel kezdte, majd az SS még keményebb ökleivel fejezte be "reformjait". Ezen az úton ill. módon szabályozta az árakat, a béreket és "szocializálta az embereket". Már akiket lehetett. [Nem mindenkit lehetett...]

Most az a tét, hogy az európai fehéreknek végük, ha nem "reszocializálják" őket à la Hitler. Vagyis dumával nem megy, kesztyűs kézzel sem...

2015.12.08

Sz. Gy.

 

Megosztás