Mottó.
Ne arra figyeljenek amit mondok. Egyetlen dologra, figyeljenek, amit csinálok.
Orbán Viktor.
 

 

 

 

Piknikek
Úton Páneurópába.

Lám ezt is megérjük: Orbán Viktor és Angela Merkel, a Terror Mutti, együtt ünneplik Sopronban a Páneurópai Piknik 30 évfordulóját. Mondják, a politikához gyomor és pofa kell. Hát az van, mindkettőjüknek.

Azt még csak sajdítja az átlagmagyar, mi a piknik, de mi jut eszébe Páneurópáról?

A témát 2015-ben körbejárva számomra is meglepő tényekre bukkantam. Megismer kedtem egy különc úriember, Richard Coudenhove-Kalergi úr meglepő elméletével Európa gyökeres átalakítását illetően.

Híres műve a "Gyakorlati Idealizmus" már a címében is megtévesztő. Az idealizmus beállítottság. K
öznyelvi jelentése valamely eszmény önzetlen, rajongó szolgálata, esetleg a tényeket mellőző  mindent jónak, tökéletesnek tartó naiv felfogás.
A praktikus pedig jelző. Az általa jelzett szavak (egy célt jól támogató) eljárás, módszer, terv. Illetve egy gyakorlati érzékkel bíró személyre jellemző felfogás, gondolkodásmód.
Kalergi úr tehát egy praktischer mensch...

Könyvéből kiderül, hogy abban 
az (1922-ben Bécsben alapított) ú.n. Pán-Európai Mozgalom segítségével végrehajtandó,- az európai fehér faj elleni lopakodó népirtás
terve  van lefektetve. Célja egy 'Új Világrend' létrehozása, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. A terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása. [Kalergit az Európai Unió megalapítójának tartják.] A hitleri "vészkorszak" idején Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték. Kalergit sajnos nem...

A második világháború után - hála Kalergi fáradhatatlan tevékenységének, Winston Churchill és a B'nai B'rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times - a tervet végül az Egyesült Államok kormánya elfogadta. Ennek erdeményeképp a CIA belekezdett a terv végrehajtásába.

A terv lényege, hogy
"a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egyfajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni."

Hogy kikből verbuválódna ez hatalmi elit? Természetesen a zsidókból. "Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére – kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa 'gondoskodása' megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az idők ben, amikor a hagyományos európai feudális arisztokráciát, a Francia Forradalom mészárlásai során, végleg szétzúzta a zsidó 'emancipáció'." Vicces, nem?

A Páneurópai Mozgalom nem csupán piknikel, hanem kétévenként Kalergi Európa-díjjal jutalmazza is azokat a politikusokat akik segítik a bűnös terv végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel ...

Most ejtsünk néhány szót az első Páneurópai Piknikről. Ennek előz ményét a drótvágás képezte, amelyet 1989. június 27-én az akkori osztrák külügyminiszter Alois Mock és magyar kollégája Horn Gyula celebráltak.

Ezt kovette az 1989. augusztus 19-én, Piuszpusztán megrendezett "páneurópai piknik", amelynek védnökei Habsburg Ottó az [osztrák császári trón reménybeli várományosa] Pozsgay Imre kommunista államminiszter voltak. A piknik voltaképp abból állt, hogy hatszázvalahány NDK-állampolgár áttódult a kinyitott határ kapun és a határőrség, a parancstól és a szokásoktól eltérően nem lőtt, sőt tartotta a kapuszárnyakat. Felemelő jelenet volt. Ki a franc gondolt akkor arra, hogy az igazi védnök Kalergi és a kapun át a pokol zúdul Európára.

A gróf urat 1972 július 27-én elvitte szülőapja az ördög. [Titkára szerint öngyilkos lett.] "Műve" azonban tovább gennyed a társadalmak testszöveteiben az "eszméit" hordozó kórokozók által. Ezek egyike Soros György, akit Kalergi reinkarnációjának is tekinthetnénk.

Az ám, de kettejük "szellemi viszonyára" nézve nem találni adalékot. A Google - szokása szerint - megint meghülyül és a Kalergi+Soros keresőkérdésekre semmilyen kombinációban nem ad választ. Ez azt jelenti (?), hogy Soros az "író" számos könyvében meg se említi Kalergit (?). Ez voltaképp logikus lenne, hisz...

"Ha a cápa szája tátva,
Bárki látja fogsorát,
Ámde Bicska Maxi rejtve
Hordja kését s pisztolyát."

Soros persze nem tátja a száját és nem is jelenik meg Bicska Maxi alakjában. Nem hord sem kést, se pisztolyt. Filantrópnak álcázza magát és adakozva rabol. Ennek elvi alapjait "A pénz alkímiája" című könyvében határozza meg, amit élete főművének nevez, imígyen:
a) különbséget kell tenni a piaci érték és az erkölcsi érték között,-
b) piaci szereplőként az erkölcsi normák rá nem vonatkoznak,-
c) pénzügyi akcióinak társadalmi következményeivel nem törődik.-

Ami a módszereket illeti, egy kiskáté itt is hamar összeállítható, de csak egy kis kitérő után.

* * *

A könyv teljes címe "A pénz alkímiája [a piac gondolataiban olvasva]. Gondolkodó piac? Nem hülyeség ez? Nem, sorosi felfedezés.

Ha az ember elolvassa a könyvet, én elolvastam, még a végén se jut eszébe, hogy elgondolkozzon - a címén... Az "alkímia" szó nem csupán és nem is elsősorban az aranycsinálás titka, a bölcsek kövének segítségével. Másik jelentése - "az alkímia egy ősi beavatási rendszer, mai szóval iskola, amelynek lényegét tekintve nincs köze a kémiához. Az alkímia a metafizika szempontjából általában a lélek megtisztításának, felemelésének, megváltásának és megistenítésének (Opus Magnum) folyamatait rejti és tárgyalja, mint minden metafizika." Ez így kissé kacifántosnak tűnik, de egyszerűsíthető. Az alkímia a lélek, ill. gondolkodás tudománya, "magyarul" a pszichológia egyik irányzata.

Nem logikai bakugrás, hanem logikus asszociáció Sorost olvasva a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveire gondolni. A Jegyzőkönyvek vezérfonala a gójok állati értelméből adódó előnyök kihasználási módszereinek taglalása. Ez a kenyere Sorosnak is. Ezt tárgyalja a könyv is, különös tekintettel a "reflexivitásra". Ezt sem részletezem, talán nem is tudnám. Annyit véltem megérteni, hogy a tőke mozgását objektív tényezők mellett a szükségképp kapcsolódó téveszmék is befolyásolják. Az igazi spekuláns e szubjektív tényező hatásait is érzékeli/értékeli és a kettőre együtt spekulál. Ehhez fantázia is kell, ami magában hordja a tévedés lehetőségét. Kellő rátermettség mellett azonban e tevékenység nyereséges. Ennek bizonyítéka Soros vagyona.

Cion bölcsei arra spekulálnak, hogy a gójok, állati értelmüknél fogva, képtelenek cselekedeteik közvetlen és közvetett hatásait végig gondolni. Ebben van valami. A nagy Napoleon a politikát így jellemezte "az ember kigondol valamit, belevág, aztán majd meglátja..." E felfogás nagyon tetszett Hitlernek. Többször emlegette. Egy - egy nagy nép sorsát kockára lehet vetni ilyen mindent vagy semmit alapon. Egy kis nép, amely világuralomra tör, ezt a luxust nem engedheti meg magának. Spekulálnia kell... Az 1. sz. Jegyzőkönyvben a következők olvashatók.
"A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. A kellő munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát, lanyhaságát, állhatatlanságát, azt, hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. Meg kell érteni, hogy a tömeg hatalma vak, ésszerűtlen és oktalan erő, minden bármely oldalról jöhető befolyásolásnak kitéve.  Megkönnyítette diadalunkat, hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban, akikre szükségünk volt, mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk, a pénzéhségre, a kapzsiságra, az anyagi javakkal való telhetetlenségre; márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendő a tetterő megbénítására, mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak, aki megvásárolja cselekedeteiket."
Szó szerint ugyanez Soros ars poetica-ja és módszertanának lényege is.

Soros sehol sem Bicska Maxiként, mindig - mindenütt filantrópként jelenik meg és adományoz. Régi magyar közmondás "ajándék lónak ne nézd a fogát." Egyébként is természetes, ha Soros hitsorsosai se maradnak ki a pénzszórásból. Aztán itt vannak az egzisztencialista "magyar" értelmiség zsidócsahos lelkületü reprezentánsai, akik nemcsak a "hazájukat", de az anyjukat is eladnák.

E "tarisznyahitűek" csakhamar különféle "enziók" bonyolult hálózatának valamelyik sejtjében találják magukat, amelynek rendeltetésével nincsenek mindíg tisztában, de ez számukra nem is érdekes. Ami ezeket a rejtett, vagy "csak" áttekinthetetlen, ellenőrízhetetlen hálózatok rombolási potenciálját illeti rendkívül bő irodalomban válogathat akit ez a téma érdekel.

A Soros hálózatok bűnlajtroma könyvtárakat tölthetne meg. Ez senkit sem érdekel, főleg Orbánt nem, aki még a nagyon régi, de ténygazdag EIR különjelentést sem tartotta szükségesnek újra kiadatni, amely árnyalt és hiteles képet rajzol erről a gonosztevőről.

Ez a piknik, meg annak illusztris vendége elmázolja azt a képet, amit Orbán önmagáról formált: a "Stop Soros" reklámkampány megrendezésével.

Hősi póza nem lehet őszinte. Ő ugyanis "arra nevelt" gyerek. Sokan emlékeznek, hogy bukkant a politikai mocsár felszínére Nagy Imre újratemetésekor. Hogy bújt bele, e párttitkár ivadék, hatodik koporsóba [Jól tudjuk, a forradalom és a megtorlások áldozatainak többsége korunkbeli, magunkfajta fiatal volt. De nem pusztán ezért érezzük magunkénak a hatodik koporsót...] majd könyökölt ki abból mint az '56-os ifjúság hamis jelképe.

Nemrég kaptam egyik barátomtól egy érdekes képet.Erről eszembe jutott a "Jegyzőkönyvek" azon kitétele:  "Csak az, akit gyerekkorától arra neveltek, hogy független uralkodó legyen, ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét. "
V
ajon hol nevelték e három gráciát? Közülük, úgy gondolom, csak Dalia Grybauskaitė litván politikust kell bemutatnom, aki "azóta, hogy a balti köztársaság 1991-ben visszanyerte függetlenségét, Litvánia első női államfője 2009. július 12-e óta. Korábban külügy miniszter helyettesként, pénzügyminisz terként és az Európai Unió pénzügyi tervezési és költségvetési biztosaként tevékenykedett. A gyakran Vasladyként emlegetett Grybauskaitė Litvánia negyedik 'közvetlenül' választott' elnöke."
Érdekes, nemde? Óh marha németek, angolok, litvánok mire gondoltatok amikor ezt a három ribancot magatokra szavaztátok? Hát persze hogy semmire.

* * *

Mindezek után a "Soros recept" könnyen - gyorsan összeállítható, bár tulajdonképp fölösleges.

-----------------------------------------------------

 

Végül egy szubjektiv megjegyzés.

Megértem, ha Orbán személy szerint nem aggódik a tervezett fajkeverés miatt, hiszen ő és családja nem keltetének különösebb feltűnést Kalergi és Soros új Európájában.

Engem viszont Hollandiában élő leányom [ aki szépségét nem tőlem örökölte...] sorsa mélységesen aggaszt, mert ő mindenképp kilógna a képből, különösen Európa leendő új uralkodó osztályának soraiból.

Ezért Isten bocsássa meg nekem, ha Európa sorsáról merőben másképp gondolkodom.

A nem vitásan kiírtásra ítélt fehér fajnak jogában áll, hogy megvédje önmagát és kötelessége biztosítani utódai megszületését. Ha ennek ára a halál ügynökeinek élete, ám legyen.

Európa népeinek fel kell ébredniük.

2019.08.03

Sz. Gy.