Frissítés: 2019.04.25 2019.04.26

 

Párizs lángjai
A Jézuska biznisz

Tévedés azt gondolni, hogy fontos felismerésre csak módszeres, ill. "logikus" gondolkodás révén juthatunk. Egy paradoxont a Notre Dame kisérteties lángjai világitottak meg számomra.

Először csak csodálkoztam a köcsög Macron
beszédén, amelyben bejelentette, hogy "Franciaország öt éven belül újjáépíti a párizsi Notre-Dame székes egyházat, amely még szebb lesz." Már ez is nagy marhaság, de még rátett egy lapáttal. „Rajtunk múlik, hogy a katasztrófát lehetőséggé változtassuk, hogy összefogjunk, mélyen elgondolkodjunk és jobbak legyünk, mint eddig. Rajtunk múlik, hogy megtaláljuk a közös nemzeti programunkhoz vezető utat.”

Azon kezdtem gondolkozni, mitől ilyen buzgó ez a mócsing? Így jutott eszembe a francia történelem néhány epizódja és kezdtem nem érteni Macront. [Mostmár értem, de a végére hagyom, mert ez a poén.]

Mint tudjuk a "legkeresztényibb" Franciaországban került sor az első újkori zsidó államcsínyre, amely a Nagy Francia Forradalom álnevet kapta. A "NagyFranc" a feudális állam két pillérét: a királyságot és az egyházat kívánta megsemmisíteni egyformán bestiális kegyetlenséggel. Nem akarom most XVI. Lajost, Marie Antoinettet, meg a lenyakazott nemességet megsiratni, de kénytelen vagyok megemlékezni a karmelita apácákról akik nem akarták elfogadni a kolostorokat, ill. az apáca zárdájukat megszüntető új alkotmányt. "A cambrai-i börtönből szállították őket Párizsba a bírósági tárgyalásra. Apáca öltözetük (habitus) viselését a bíró provokációnak tekintette. Halálra ítélte mind a tizenhatot. Aznap estére elrendelte a kivégzésüket. A guillotine-hoz érkezve a nővérek a Veni Sancte Spiritust énekelve léptek a vérpadra."
A szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében és dicsőségére.

E kis epizód után néhány mondat a Katolikus Honlap panasz listájából.
"Az 1792-es év volt az egyház ellenes intézkedések csúcsa. Április 3-án megszüntették a Sorbonne hittudományi karát és föloszlatták a szerzetesi kongregációkat. Május 27-én döntöttek az esküt nem tett papok deportálásáról. Augusztusban betiltották a betegápoló és tanító rendek működését. Szeptember elején pedig elkezdték a(z esküt nem tett) papok deportálását. A régi egyházakat betiltották, A francia egyház birtokai idegen kezekbe kerültek; templomai kaszinókká, magazinokká és színházakká alakultak át. Az apátsági monostorok és püspöki paloták új urak várkastélyaivá lettek s a rengeteg műkincs és kegytárgy a rablott jószágok sorsában osztozkodott s a műkereskedők boltjait gazdagította [akárcsak kevéssel azelőtt nálunk, amikor II. József eltörölte szerzetesrendeket.] Az ily eljárásról elmondhatta Minitier püspök: szolgaságba süllyedt az Egyház, papjai pedig az állam fizetett szolgáinak sorsára kerültek. Közülük, akik azt hitték, hogy most már gondtalanul élhetik világukat, nagyon csalódtak, hiszen még a lelkipásztorok is a megígért 1200 frankot késedelmesen, majd csökkentve kapták, 1795-ben pedig a kormány végleg beszüntette folyósítását."

Egy kis eredmény statisztika. "A francia forradalom idején 40 000 embert küldtek nyaktiló alá, 200 000-et lőttek agyon, és 500 000-et zártak börtönbe. Ez a statisztika erősen elnagyolt, mert nem tartalmazza a más módon kivégzettek számát.

A forradalom kesze - kusza története szinte felfoghatatlan, Legjobb mankónak a forradalom kronológiája bizonyult. Ebben említik a Macron krokodil könnyeivel is áztatott székesegyházat. "A párizsi Notre-Dame-székesegyházban 1793 novemberében nagyszabású ünnepség keretében szimbolikusan trónra ültették az Ész Úrnőjét, bevezetve ezzel az ész kultuszát (Culte de la Raison). A régi keresztény oltár helyén új oltárt emeltek a Szabadságnak. A katedrálist az 'Ész Temploma' névre nevezték át.  

Még néhány adalék a "fekete kronológiából."
"Nantesban 90 papot végeznek ki vízbe fojtás által. A párizsi templomokat bezárják. A királypárti hadsereg hadifoglyait vízbe fojtással végzik ki. Megtorló hadjárat kezdődik a vendée-i felkelők ellen. Louis-Marie Turreau tábornok csapatai május 17-ig tízereket ölnek meg, nőket, gyermekeket, idős embereket válogatás nélkül."

Ez a hülye most öt évet emleget. A Notre Dame alapkövét  III. Sándor pápa 1163-ban fektette le, ezután egészen 1345-ig, azaz 182 éven keresztül, folyamatosan építették, de nem fejezték be - a tornyokat.

A Notre Dame a forradalom alatt "államosításra" került és a dicső forradalmárok, a Sans Culotte-ok és utódaik, "gondozá sában" 226 évig rohadt, mire sikerült leégetni. Nota bene. ezekről a "térdnadrágtalanokról" sok korabeli gúnyrajz készült. Az egyiket ide biggyesztem. Vakuljak meg, ha nem egy echte zsidót ábrázol. Vajon miért van kettős látásuk a francia karikaturistáknak? Mi tudjuk. Szamuely Tibort a piperkőc újságírót és a bőrkabátos tömeggyilkost lehetett volna így ábrázolni. A Nagy Francia Forradalmat jellemző "zsidó túlreprezentáltság" elemzéséről ezúttal sajnálattal le kell mondanom...

Visszatérve Macronra a szöget ütött a fejembe a - nek adott nyilatkozata amely szerint a "Notre Dame lángokban áll. Fájdalom egy egész nemzet számára. Gondolatok minden katolikusra (?!) és minden franciára. Mint minden honfitársunk, ma szomorú vagyok..."

Viszont "trónra lépése" után így nyilatkozott. "Saját mély meggyőződésem szerint egy gyakorló katolikus hiheti, hogy  vallása szabályai messze túlmutatnak a Köztársaság törvényein. Én egyszerűen azt gondolom, hogy a köz birodalmába lépve a Köztársaság törvényei elsőbbséget élveznek a vallási törvénnyel szemben.” Nyilvánvaló, hogy Macron szekulárisan gondolkodik. De mi ütött belé, hogy egy lepukkant állami középület leégése kapcsán akar nemzeti egységet létrehozni, katolikus közreműködéssel?

Itt esett le a tantusz és tünt fel "a" paradoxon: hogy van az, hogy az Újszövetség kitalált Krisztusát épp azok zsidó, vagy elvakultan zsidópárti neo-konzervativok [neokonok] próbálják a torkunkon lenyomni, a fülünkbe dugni és az agyunkba préselni akik maguk az Ószövetség és a Talmud népét támogatják, amely nép nem fogadja el az Újszövetséget, azaz elveti a Szentháromságot Krisztussal együtt.

Ennek a mai paradoxonnak a megértéséhez vissza kell ugranunk a történelemben röpke 1628 évet, 391-ig amikoris a Nagy Theodosius császár államvallássá méltóztatott tenni a kereszténységet. Többször több helyen méltattam ezt a remek ötletet. Itt csak egy írásomra bátorkodom hivatkozni. Ekkor vette kezdetét a "keresztény ség" másfélezeréves véres tobzódása, amely embermilliók életét követelte.

Theodosius döntése azon a zseniális felismerésen alapult, hogy a Szent Pál és apostol társai által össze írkált zagyvalék a legalkalmasabb eszköze, ill. módszere embermilliók tudatmódosításának, hogy azok az egyházi igehirdetés által előidézett bódulat állapotában elfogadják a világi elnyomást kizsákmányolást

Nem kevésbé zseniális felismerés, hogy a ma embere is mételyezhető. A régi nadragulya hatóanyaga mit sem vesztett erejéből, csak a csomagolást kell kicserélni - dizájnosra. Ehhez megfelelő partner kerülközött a jezsuita sátán személyében. Júdási kézcsókja szimbolizálja a szolgáló vallás (kereszténység) alávetettségét az uralkodó vallással (judaizmus) szemben.

E szentszövetség fontos eseménye volt a pápa Izraeli látogatása. Ennek során "elmondta, hogy véleménye szerint a zsidók és a katolikusok kapcsolatában az utóbbi évtizedek ben elért fejlődés Isten valódi ajándéka. Katolikus részről őszinte a vágy, hogy kifejezzük vallásunk zsidó gyökereit. ... Hiszek benne, hogy segítségükkel a zsidók körében is őszinte érdeklődés lesz a kereszténység iránt. Jó testvérek között lenni, és ha ők idősebb testvérek, akkor még jobb.
Ez a néhány mondat tele van fogalmi és képzavarral. A keresztény vallás nem gyökerezik a zsidó vallásban. [Lásd lentebb a zsidók ezzel kapcsolatos véleményét.] A zsidó és a gój olyannyira nem testvérek, hogy a zsidó a gój emberi mivoltát sem ismeri el.

Őszentsége mellőzhetetlennek vélte meglátogatni a zsidó tömeggyilkost Benjamin Netanjahut is. Megszorongatta palesztin vértől mocskos kezeit.
"Arómai katolikus egyház feje útjának utolsó politikai jellegű találkozóját Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartotta. Megbeszélésükön Netanjahu reményét fejezte ki, hogy Izrael szomszédai meghallották az antiszemitizmus ellen, a toleranciáért elhangzott pápai mondatokat.
Nyilván helyeslőleg bólogatott Bibi pimaszkodásához is.

A nagysikerü látogatásról exkluziv interjú is készült. Itt a hülyeségekre még rátett néhány lapáttal. 
“Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy az antiszemitizmus bűn ... Ittlétem egyik oka, hogy emlékeztessem a keresztény világot a zsidóságban lévő gyökereinkre. Minden keresztényben lakozik egy zsidó, senki sem lehet igaz keresztény, ha nem ismeri el zsidó gyökereit. Természetesen nem etnikai, hanem vallási értelemben.
A pápa figyelmeztetett arra, hogy a második vatikáni zsinat a hatvanas években egyértelműen leszögezte, hogy nem a zsidók felelősek Jézus haláláért. Izraeli látogatásán megcsókolta hat holokauszttúlélő kezét."
Volt ilyen is, de miért csókolt kezet Dávid Lau főrabbinak, aki Izraelben született, ott élt és "élte túl" a holokausztot?

Nem tudom, olvasgatja e a Talmudot és ismeri e azokat a kitételeket, amelyek Jézusra és anyjára Szűz Máriára vonatkoz nak. A -ot biztos nem olvassa. Kár, mert ott írva vagyon...
"A názáreti-ről.  A legkönnyebb olyan próféciát igazolni, amelynek nincs hiteles forrása. Az Újszövetség tesz bizonyságot erről, amikor szép számú 'próféciát' idéz, olyat aminek nem találunk forrást, és azokat a zsidó Szentírásnak tulajdonítja. Máté evangéliuma azt állítja, hogy Jézus volt a Messiás, mivel Názáret városában élt. Az Újszövetség a következő 'bizonyító erejű szöveget' használja érve alátámasztására: 'amikor odaért [Jézus], abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.' Názáretinek az olyan embert hívják, aki Názáret városában lakik, mivel azonban ez a város a zsidó Biblia időszakában nem létezett, ilyen idézetet nem lehet találni a zsidó Szentírásban."
A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy az Úr három-lényegűségét (Atya - Fiú - Szentlélek) vagyis a Szentháromságot a zsidók saját fogyasztásra nem fogadják el; gój fogyasztásra szánják és nagy örömükre szolgál, hogy ez a szellemi méreg ma is kurrens árú. Az értelmetlen és értelmezhetetlen zsidó zagyvaság (homousion/homoiusion) "vallástörténeti" karrierjéről több cikket írtam magam is. Az egyiket ide linkelem.

A "Jézuskázás" kitünő üzlet, emiatt túl sokan foglalkoznak vele, így mint jelenség úgyszólván áttekinthetetlen, feldolgoz hatatlan. Ezért kell a Pat Robertson és Németh Sándor személyéhez kapcsolódó 700-as Klubra, ill. a Hit Gyülekezetére fókuszálnom.

A mára szinte teljesen meghülyült Pat szilvafa korában egy pusztító cunamit lovagolt meg.

"A neokonzervativizmus politikai mozgalma az 1950-es években jelent meg, de a 2001. szeptember 11-ei 'terrortámadások' után vált a világpolitika-formáló amerikai eszmévé. Francis Fukuyama szerint a világon ma nincs olyan nemzetközi intézmény, amely legitimációval ruházhatná fel a kollektív cselekvést. Ugyanakkor már a kilencvenes évek folyamán sok neokonzervatív azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak azért kell élnie katonai fölényével, hogy jóindulatú hegemóniát juttasson érvényre a világ stratégiailag fontos részein. A Bush-adminisztráció úgy vélte, hogy Irak megtámadásakor nem szűkkeblű önérdekből cselekszik, hanem a globális közjót szolgálja. Sokak szerint a Bush-kormány semmibe vette a nemzetközi közvéleményt és a multimédiás intézményekből állítólag fakadó legitimációt. Ezt a jellegzetes amerikai kivételességtudatot, amely a nemzet közi legitimáció ilyen mértékű meglétét feltételezi, amerikanizmusnak nevezik. Ez az amerikai kivételesség tudaton alapuló politikai ideológia, amelyet a neokonzervatívok teljes mértékben magukévá tettek, erőteljes térítő jellegű küldetéstudattal is párosulva az amerikai értékek „exportálását”, világméretű terjesztését tartja egyik fő céljának."
Ehhez csupán azt az apró részletet kell hozzáfűzni, hogy ZsidóAmerikát semmiféle külső terrortámadás nem érte. A WTC tornyok felrobbantása önmerénylet, háborús ürügyet szolgáltató provokáció volt. Irak megtámadása csak a nyitánya volt annak a háborúnak, amely lerombolta az északafrikai és a közelkeleti országokat.

Pat ekkor egészen furcsa dolgokat írsogált, pl. a "New World Order" c. nagysikerű (!) könyvében olyan világ összeesküvésről fantáziál, amelyet ZsidóAmerika ellen (?) szőnek.
" Egy olyan forgatókönyvet ír le, ahol a Wall Street , a Federal Reserve System, a Külkapcsolati Tanács, a Bilderberg-csoport és a háromoldalú bizottság ellenőrzi a színfalak mögötti gazdasági, politikai folyamatokat ... és az embereket az Antikrisztus irányába (?) tereli ."

Pat gondolat futamain nem érdemes végigmenni, mert szerepe egyszerűsödött részben Drábik János a nagy leleplező jóvoltából aki a "keresztény cionizmust" és annak egyik legkártékonyabb figuráját Pat Robertsont így jellemzi.
"A keresztény cionizmus, mint vallási és politikai irányzat az utóbbi két évtizedben kiemelkedő fontosságra tett szert, nemcsak az Egyesült Államokban, de az egész nyugati világban. A keresztény cionizmus, mint teológia, egyes bírálói szerint olyan politikai rendszert támogat, amelytől nem idegen a faji kirekesztés, az apartheid egy bizonyos változata és a diszkrimináció. Ennek ellenére a demokra tikus rendszer elkötelezett hívei mégis támogatják ezt a vallási és politikai mozgalmat. Mivel ez a mozgalom közvetlenül érezteti hatását a Közel-Kelet egész térségében, ezért megkerülhetetlen a megismerése és mélyebb elemzése. Idősebb George Bush, Bill Clinton és ifjabb George Bush nem teljesen osztotta Jimmy Carter vagy Ronald Reagan diszpenzációs ˙(jogszabályok alóli felmentés) nézeteit. Ennek ellenére folytatták elődeik erőteljes cionista irányvonalát. Ez jelentős részben a cionista lobbiként ismert érdekcsoport befolyásának az eredménye. A Tel-Avivban megjelenő Ha'aretz című lap szerint a Demokrata Párt pénzügyi támogatásának a 60 %-a zsidó forrásokból származik. Három keresztény vezető, akik különösen nagy befolyáshoz jutottak a Fehér Házban Reagen elnöksége idején, elérte, hogy Washington külpolitikája továbbra is erőteljesen cionista-barát maradt. E három személy, Jerry Falwell, Pat Robertson és Hal Lindsey. A mai napig úgy tűnik, hogy Jerry Falwell a legbefolyásosabb keresztény cionista vezető Pat Robertsonnal együtt. Mindketten egy széleskörű, több mint 150 befolyásos fundamentalista lelkészt tömörítő szervezetet irányítanak.

De ha így áll a dolog, miről fantáziál Pat a könyvben, hisz tudnia kell hogy az általa "gyanúsított" szervezetek a zsidó világ-imperializmus gépezetének egymásba kapcsolódó fogaskerekei.

A 700-as Klub tévéműsoraiban Pat nagyon szórakoztató tud lenni, amikor imával távgyógyít. Ez azonban nem elégíti ki ambícióit és a Krisztust már a tenger lecsendesítésében is majmolni próbálja. Egy adásban megállította a Florence hurrikánt Amerika partjai előtt. Imapajzsot állított elébe és Jézus nevében megparancsolta a hogy álljon meg és térjen vissza az óceánba." És mit tesz isten, a hurrikán engedelmeskedett, sarkonfordult és eltünt a balfenéken. Nem semmi!

Patnak nemcsak élő/előadásai, de írásai is szórakoztatóak. Ilyen az is, amelyben kimutatja miért más Jázus, mint Mohamed, Buddha, vagy Konfucius. Lényegében azért mert Jézus földi pályafutása alatt azt állította magáról, hogy isten.
Viszont
"Mohamed sohasem állította, hogy isteni személy lenne, vagy hogy megjárta volna a poklot és feltámadott volna; egyszerű prófétának mondta magát. Buddha úgy érezte, ő maga csak az igazság egy keresője. Konfucius pedig csupán egy bölcs gondolkodó, tanító volt."

Ellenben Jézus ... és innen idézzük Pat Robertsont.
"Feltámadása után egyik tanítványa a térdeire rogyott és azt mondta: Én Uram és én Istenem (János 2:28). Egy zsidó számára ez a felkiáltás istenkáromlással ért volna fel, Jézus azonban nem csendesítette Tamást, sőt, Tamás hitének megerősítéseként értékelte ezt a megnyilatkozást."

"Jézus azt mondta (Máté 26:64) sőt mondom néktek: mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben."

"Mint Isten fiát azonosította magát (János 3:16-18)."

"Jézus földi élete során számos olyan kijelentést tett magáról, amely, ha nem lenne igaz, akkor akár egy őrült szájából is származhatott volna. Jézus azt mondta (János 8:12) én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”

"Élete során Jézus rengeteg (???) olyan utalást tett, mellyel isteni mivoltát támasztotta alá. Amikor a hallgatóság megkérdőjelezte ezen feltevést, Jézus azt válaszolta, ha nem ismerné személyesen az Atyát, vagyis nem lenne isteni személy, akkor ugyanolyan hazug lenne, mint bárki aki hallgatta az ő beszédeit."

"Jézus képes volt zárt ajtókon keresztül menni (János 20:19,26)"

"Képes volt egy szempillantás alatt nagy távolságokat megtenni (János 6:21)"

"Majd egyenesen a mennybe menni (Lukács 24:51, ApCsel 1:9-11)."

"Jézus megígérte a tanítványoknak (János 14:16), hogy amikor ő elvégzi a földi küldetését, maga helyett egy másik személyt fog küldeni, aki majd iránymutatást fog adni. Az Apostolok cselekedetinek elején olvashatjuk, hogy a mennybemenetele előtt Jézus megerősíti ezen ígéretét. A tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, ahol pünkösd napján nagy robajjal (!) leszállt a Szent Szellem arra a helyre, ahol tartózkodtak: Jézus elfoglalta trónját a Menyben, és beváltotta a benne hívőknek tett ígéretét."

Így néz ki egy "bizonyítási eljárás" Pat Robertson módra. Erről beugrott egy régi latin kifejezés: "quod erat demonstran dum", azaz "ezt kellett bizonyítani." A pontos értelmezés végett rákerestem a kifejezésre és lám mit hozott be a Google.

Előbb azt gondoltam, írok néhány mondatnyi méltatást Németh Sándorról is. Most meg azt gondolom, nem írok. Minek? Legyen neki jó "évadja".

Ha most valaki idáig érve arra arra gondolna, hogy képtelen leszek visszatalálni Macronhoz tévedne, mert a visszavezető fonál már be van fűzve egy írás képében, amely az Amerikai Magyar Népszavában  jelent meg Bartus László írása, amely összehozza (!) a Notre Dame égését Németh Sándor apostoli tevékenységével. Bartus azzal kezdi, hogy a korábban szélsőliberálisként Németh Sándor hogy reagált volna a Notre Dame égésére. De most lepaktált Orbánnal és illiberális lett "ezért a Notre Dame pusztulása ma a Hit Gyülekezete vezető lelkésze számára 'a keresztény Európa' pusztulásának jelképe. Nem a katolikus egyház ítélete, hanem a liberális Európai Unió elleni isteni üzenet, és a kereszténység európai válságának jele."   

Nos itt a svédcsavar amit fent emlegettem.

Az Iszlám Államot, amely a keresztény közösségek és létesítmények elleni támadások főszereplője, ZsidóAmerika [CIA] és Izrael [MOSZAD] hozták létre. Prófétájuk maga is MOSZAD ügynök. Igaz, ekkor Obama uralkodott és a főszervező a "keresztény" John McCain volt. [Írtam erről annakidején, rámutatva hogy ZsidóAmerika politikáján Trump nem fog változtatni]. John McCainnal Pat Robertson, ilyen - olyan okok miatt, nem volt szívélyes viszonyban. Az égvilágon semmi nyoma viszont annak, hogy a keresztényüldözést valahol valamikor szóvátette és a felelősöket megnevezte, vagy pláne elítélte volna. Fecsegett itt - ott az iszlám radikalizmusról általában, de a "pat robertson+iszlám állam" pofon egyszerü keresőszavakra a Google megint meghülyül és össze-vissza válaszokat ad.

Ami mármost a "keresztény" Európát illeti, a zsidók tulajdonképp egy spanyolfalat tartanak a szemünk elé, amelyről a szolga vallás, a kereszténység üdvöskéje Jézuska mosolyog ránk. Közben az uralkodó vallás, a judaizmus (cionizmus) e spanyolfal árnyékában pusztítja a fehér/keresztény Európát. Ehhez van szüksége az egyházakra, különös tekintettel a Római Katolikus Egyházra, mint a hívők delejezésének történelmileg bevált intézményére.

 És hogy jön ide Macron? Már ő is segít tartani a spanyolfalat! Ez végkövetkeztetésem eredménye.

-----------------------------------------------------------------------------

Miután megnyomtam az Enter gombot azt gondoltam, kissé elvetettem a súlykor. De nem, egyáltalán nem... Hallgassák meg Michel Aupetit érsek panaszait mit jelent a "JEL", a templom égése?
"Azt mondják, hogy ez a pusztító tűz egy "jel"! ‒ Jel??‒ Legfeljebb a jelek sokaságának egyike! Ugyanis, csak 2018-ban 875 katolikus templomot ért gyalázat Franciaországban és naponta háromszor támadnak templomokra Franciaország területén! Legutóbb a St. Sulpice katedrális bejáratát borították lángba, nem is beszélve a Rouen-i templomról, ahol a 85 éves Jacques Hamel atyát iszlamisták letérdeltették és átvágták a torkát! Jelek? Vajon figyelmeztetéseknek fogadják-e a franciák (vagy a világ katolikusai), hogy (csak) Franciaországban tucatszám bontják le az egyébként ép templomokat? Persze erről se hang, se kép!

Őszintén szólva nem az lepett meg, hogy Hamel atyának átvágták a torkát, mert ez megszokott művelet iszalmistáéknál, hanem az ép templomok lebontása. Macron tehát nem csupán egy köcsög, de egy "geci" is. [Nincs a szinonima szótárban ennél megfelelőbb és Macron egyéniségét hívebben tükröző kifejezés.]

A franciaországi események kapcsán talán nem mindenkinek jut eszébe, hogy egy vén
kúrva stricije és a rabbik vén kúrvája "szentszövetséget"   kötöttek a fehér keresztény Európa lerombolására...

----------------------------------------------------------------------------------- 

Pardon! A témának van még egy összetevője: Merkel és Bergoglio cinkossága. Erről nem kötöttek (?) államközi szerződést a pápai állam és a német állam. A baloldali kép alapján így inkább kérdésket lehet megfogalmazni, mint állításokat.

Nyilvánvaló, nem történeti, hanem büntetőjogi tényállás vár felderítésre.

2019.04.27

----------------------------------------------------------------------------------- 

 "Nagy Károly szelleme lebeghetett az aacheni városháza koronázó termében. A IX. század elején Nyugat-Európa jelentős részét egybe tömörítő frank király székhelyén egy hosszú távon meghatáro zónak szánt szerződést írt alá a német kancellár, Angela Merkel és a francia elnök, Emmanuel Macron. A két ország vezetőjének nem kevesebb a célja a megállapodással mint megújítani és 'új szintre emelni' a Elysées- szerződést, amit ugyanezen a napon, 56 évvel ezelőtt írt alá Charles de Gaulle és Konrad Adenauer. 1963-ban a két ország megbékélt, több évszázados rivalizálásnak véget vetve a partnerségre helyezve a hangsúlyt. Számos konkrét intézkedést rögzítettek akkor ... Ezt az együttműködést akarja új szintre emelni a németek és a franciák jelenlegi vezetője. Macron már a megválasztása után, 2017 szeptemberében a párizsi Sorbonne Egyetemen Európa megreformálásáról, újraalapításáról beszélt. Új együttműködést ajánlott Németországnak, hogy az lehessen a stabilitás biztosítéka, az Európai Unióban tapasztalható krízis, az euroszkeptikusok erősödésének ellenpontja. Kedden aztán csak aláírta Merkel és Macron Aachenben a 16 oldalas államközi szerződést, amiben nagy horderejű célokat hirdettek meg. Ezek egy része értelmes és időszerű kiegészítése az Élysées-szerződésnek, egy része az elmúlt 56 évben a két ország között hagyományossá vált politikai-diplomáciai cselekedetek rögzítése, egy része pedig új dolog."

Nem tudom, hogy a 24-HU nyálas úságírója mit tud a történelemről. Annyit illene tudnia, hogyan vélekedett De Gaulle a franciákról és Európa többi nemzeteiről.
"Nem hiszem, hogy Európa élő valósággá válhat, ha nem foglalja magában Franciaországot a maga franciáival, Németországot a németekkel. Olaszországot az olaszokkal és így tovább. Dante, Goethe, Chateaubriand nem Európa egészéhez tartoznak, ama egyszerű okból kifolyólag, hogy ők mindenekelőtt olaszok, németek és franciák voltak. S Európa számára sem jelentettek volna oly sokat, ha mint hazátlanok, valamiféle integrált' eszperantó vagy volapük nyelven gondolkodtak és írtak volna."

De Gaulle nevéhez kapcsolják a "hazák Európája" eszményt, holott állítólag ezt a kifejezést nem használta, az "államok Európájáról" beszélt. Egy másik német politikus használta De Gaulleal kapcsolatban.
"Helmuth Schmidt egykori német kancellár fejezte ki néhány éve írott cikkében: ideje véglegesen elismernünk, hogy de Gaulle-nak igaza volt a hazák Európája koncepciójával."

--------------------------------------------------------------------------------------

Lehet, hogy a következő betoldás kissé bizarr lesz. Érdekes, hogy Charle Magne [Nagy Károly francia király]  nem Macronnak jutott eszébe először... Egy franciákból álló SS divizió is ezt a nevet vette fel a második világháborúban.
"Ők voltak az utolsó 'német' (...) egységek, akik a háború végén a Führerbunkert védték a túlerőben levő Vörös Hadsereg végső támadása idején. Tudva, hogy nem fogják túlélni, az utolsóak voltak, akik feladták a brutális városi harcot, a berlini csata, a Hitler ezer éves Reichének utolsó napjaiban. Reichsführer-SS Heinrich Himmler nem küldte őket a nyugati frontra, ahol esetleg franciákkal kellett volna harcolniuk. Ahhoz is hozzájárult, hogy a liliomos francia keresztény katolikus zászló alatt harcoljanak. Március 3-án éjszaka a Charlemagne túlélőit küldték hogy minden áron tartsák a közeli Körlin várost. A franciák kétségbeesetten harcoltak, és egész nap képesek voltak tartani pozícióikat a Vörös Hadsereg rohamaival szemben. Aztán elrendelték, hogy azonnal vonuljanak vissza, elkerülendő a bekerítést. Április 28-án amikor a Vörös Hadsereg általános támadást indított a központi szektorban a Sturmbataillon Charlemagne a Birodalmi Kancelláriát védte. SS-Unterscharführer Eugene Vaulot, páncélölklökkel [Panzerfaust] több páncélost kilőtt. A csatát nem élte túl.
A sebesülten fogságba esett utolsó túlélőket, a német egyenruha miatt, az inváziós erők egyik francia parancsnoka, aki angol egyenruhát viselt, agyonlövette. 

Lehet, hogy Vaulot SS egyenruhában, liliomos zászló alatt Berlinben Franciaországért és a "Hazák Európájáért" is harcolt? Nézőpont kérdése.

2019.04.26
--------------------------------------------------------------------------------------

A zsidók már türelmetlenek. Hallatlan, hogy ezek a francia, olasz, stb. gójok milyen ostobán és makacsul ragaszkodnak nemzeti azonosságukhoz, azaz a más nemzetektől való különbözőségükhöz. A cionizmus "jelképes" kígyója 1897 óta nem képes összeroppantani Európa nemzeteit. Nem váltak be a világháborúk sem, amelyekben fehér gójokkal gyilkoltatták a fehér gójokat - milliószámra. Emelték hát a tétet. Színes népek óriási csordáit uszítják az európai fehérekre, akik a jelek szerint nem hajlandók tudomásul venni hogy a zsidók Jacques Hamel atya sorsát szánják nekik, csak nem a saját sakterkésüket használják.

Mindebben az az észbontó, hogy az európai népek testszöveteiben hemzsegnek és híznak (tenyészkednek) azok a nyűvek amelyek/akik az életösztönt igyekeznek kioltani az emberekből. Mit lehet tenni velük, ellenük?

Máté
Evangéliuma  [18.8,9] "Ha a kezed vagy a lábad megbotránkoztat téged, vágd le és dobd el magadtól! Jobb neked nyomorékon vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. És ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól! Jobb neked fél szemmel az életre bemenned, mint két szemmel a gyehenna tüzére kerülnöd."

Magyarázatul. "A gyehenna völgy az ókorban Jeruzsálem szeméttelepeként szolgált. Korábban áldozati helyszínként funkcionált, itt kapott helyet egy tűzoltár; később pedig, mint hulladéklerakó szinte folyamatosan füstölgött, égett."
Erre kezd egyre jobban hasonlítani Merkel és Macron képzelt Európája.

2019.04.26

-----------------------------------------------------------------------------

2019.04.24

Sz. Gy.