Az ökör meg a régi kapu

A hülyeség igazi szimbóluma

Magyar nyelvünk, amely bővelkedik kifejező hasonlatokban, a legalapvetőbb gój tulaj donságot a - hülyeséget - helytelenül helyettesíti azzal a szóképpel, hogy "bámul, mint borjú az újkapura". Igazságtalan a borjúval szemben is.

Miért lenne ostoba a boci, ha megzavarja az új [újjá mázolt] kapu látványa? És mit mondjunk az ökörről, aki egy régi kaput bámul és mitsem lát rajta?

Az Iszlám Állam fergeteges támadása, fantasztikus hadi sikerei annyira váratlanul érték a gójságot, hogy hónapokig se köpni se nyelni nem tudott. A (fél)zsidók - köztük Merkel és Putyin - persze észnél voltak, mint mindig. Putyin írtja Sziria lakos ságát, Merkel pedig sarkig nyitja Németország kapuit boldog - boldogtalan előtt, különös tekintettel a Soros által toborzott iszlamista terroristákra.

Mára mindenki rájöhetett, hogy az Iszlám Állam ötlete ZsidóAmerikában, maga az állam pedig a szaúd arábiai inkubátorban jött a világra. Megénekeltem ezt az épületes
históriát  jómagam is, keresetlen szavakkal méltatva Hillary "érdemeit". A írás már megjelent, amikor Szopatóné asszonyról újabb épüles dolgok derültek ki. Többek között a "Fekete Párducok" nevü néger gang vezetőjének Huey Newtonnak - alias Malcolm X-nek a harcostársa "jogi tanácsadója" és alighanem a babája is volt. Ezt az információt a többi után akartam küldeni, de közben beugrott, hogy megvan nekem és el is olvastam annakidején a nigger dalia önéletrajzát. Előkotortam. Állva beleolvastam, majd leültem. Volt rá okom...

Az Iszlám Állam eszméje már évtizedekkel korábban ki volt találva mikor Hillary és Mc. Cain felfogadták Simon Elliot MOSZAD ügynököt és Ali Baghdadi becenéven kinevezték az Iszlám Állam kalifájának.

Viszont Hillary ott volt és segédkezett már a születésnél is, amikor megjelentek ZsidóAmerika szinpa dán a haverok: Muhammed Ali boxkirály és Malcolm X, a "lelkész".

A baloldali kép aláírása "blood brothers", azaz vértestvérek. Hja' a vértest vériség csak nálunk hülyeség, ill. bunkóság, máshol halálosan komoly dolog.

Ali egyszerre hirdeti a saját és Allah nagyságát. [Az igazi attrakció az lett vol na, ha két nagy plakát között "szendvics emberként" rója New York utcáit, Allah akhbart kiabálva... ] Ali elhülyült anélkül, hogy könyveket írsogált volna.

Nem így a haver, akinek Alex Haley [a "Gyökerek" szerzője] segített mondani valója megfogalmazásában. A könyv a jegyzetekkel 640 oldal, ezért nem lehet ismertetni. A terrorista Allah nagyságáról és jóságáról tirádázik, főleg mekkai zarándokútja kapcsán. Ami szöget ütött a fejem be, a következő volt. "Ugyanahoz az Istenhez imádkoztam muzulmán társaimmal, akik közül némelyiknek a kéknél is kékebb volt a szeme, szőkénél is szőkébb a haja, fehérnél is fehérebb a bőre. A 'fehér muzulmánok'szavaiban, tetteiben ugyanazt az őszinteséget éreztem, mint a fekete muzulmánok tetteiben és szavaiban." [486 old.]

Persze ennek a nagy szeretetnek is megvan a magyarázata. "Miközben utaztam a muzulmán világ legkülönbözőbb helyein találkoztam ... olyan emberekkel akiket Amerikában 'fehéreknek' tekintenének - csak éppen a 'fehér gondolkodást' kitörölte (!) az agyukból az iszlám vallás." [485. old.]

Ja! Így világos, "agyműtöttekről" azaz zombikról ["egykor meghalt, magasabbrendű idegi funkcióit általában elvesztő és állati szintre süllyedt, holttest voltuk ellenére mozgó és tevékenykedő lények"] van szó. Lám, rájött a nigger, mi a lényeg.
Erről a lényegről szól az "Űzd ki a zsidót - az agyadból" c.
írásom. Hát persze! Az élő agyhalottak! Ők hagyják ott a családju kat. Ők állnak be az Iszlám állam hadseregébe. Ők gyilkolnak a "könyörületes Allah" nevében bestiális kegyetlenséggel férfi akat, nőket gyermekeket.

Mint kicsodák?

Hát mint a "judeókeresztények"!

Itt villan az ember agyába egy furcsa látomás: a Korán meg a Tóra, Muham med Ali meg Szent Pál együtt, egymás mellett, a fehér faj kiírtására szövet kezve.

A "Könyv népe" mondják a zsidókról [vagy ők önmagukról]. Dehát itt köny v
ekről, és szemita népekről van szó! "
A szemitizmus a szemita népek 'szellemét' jelenti,  ... az indogermán népek 'szellemével' szemben. A szemita vagy sémi nyelvekről amelyek  kezdetben nem a zsidókról van szó, hanem általában a sivatagi szemita népekről és vallásaikról, beleértve az Iszlámot is." Ezek a népek tehát "színesek". Fehérpusztító koalíciójuk egy újabb színárnyalattal, a feketével "gazdagodott" a "népek kohójában" a zsidó faj Amerikájában. De hogyan is, miért is? Az indogermán népek importálták a niggereket afrikából amerikába. Az indogermán betelepülőknek itt is a munka és a harc jutott. Szorgalmasan és béké sen irtották a bozótot és az indián őslakosságot, amely nem tudott, de nem is akart az ültetvényeken robotolni inkább hagyta magát elpusztítani.

A feketékre a tőkének volt szüksége. És kinek a kezében volt a tőke? Ki építtette a rabszolga szállító hajókat, ki fogadta fel a rebszolgavadászokat és ki képezte ki az emberfogó szelindekeket?
A rabszolgakereskedelem zsidó irányítása már az antik római és a középkor keresztény történetírói előtt is közismert volt, minthogy ez az üzletág már ekkoriban, tehát jóval 1492 előtt is virágzott a Mediterráneumban. E krónikások megemlékeznek arról, hogy a zsidó – s mellettük az arab – kufárok a fehér nőket és gyermekeket kedvelték a legjobban, akik szexuális és egyéb visszaéléseket szenvedtek el, s többnyire rájuk vadásztak, és őket adták el Levantéban.
Továbbá...
"Egy, az amerikai gyarmatokról szóló zsidó műben, a New World Jewry, 1492-1776-ban (Az Újvilág zsidósága 1492- 1776) a következőket olvashatjuk. Olyan hajókkal jöttek (ti. Amerikába – L.Zs.), amelyeken afrikai feketéket hoztak, hogy rabszolgának adják el őket. A rabszolga-kereskedelem királyi monopólium volt, és a zsidókat gyakran nevezték ki a 'korona ügynökeinek', hogy intézzék az értékesítésüket. Ők voltak a legnagyobb flottával rendelkezők az egész karibi régióban, ahol a szállítási üzletek javarészt zsidó vállalkozások voltak. A hajóknak nemcsak a tulajdonosai voltak zsidók, hanem a legénységük is, és zsidó kapitányok parancsnoksága alatt vitorláztak…"
Mindezt ne tudta volna Mister X. ez a szarházi füstös? Nem vette volna észre, hogy "testvérei" nem faji okból, hanem osz tályalapon, a tőkés kizsákmányolás miatt, szenvednek, a fehérekkel együtt!?

Most másodszor olvastam ezt a szemét könyvet. Különös gonddal pásztáztam bizonyos kifejezések után... Pl. a Rotschild név egyszer sem, a "zsidó" kifejezés, szigoruan semleges szövegkörnyezetben, egyszer (!) fordul elő, ha vén szemeim nem csaltak meg...

Nagyon elvetem a súlykot, ha X urat ezek után egy rohadt zsidócsahosnak tekintem?

Hillaryval kezdtük. Térjünk vissza hozzá.

Vereségét rosszul viselte. Olyannyira, hogy
Sorossal és Obamával már a "lila forradalmat" szervezik. Ehhez köztudottan élcsapat kell.

Van!

X úr nigger klónjai az új "fekete párducok"...

Mit lehet velük csinálni? Van recept. A könyvben.

Szegény elnyomott nigger "drámai szónoklatai" egyikének elmondására készült a new-yorki Audobon étterem rendezvény termében. A szokásos 400 faszéket beállították. Szállingózni kezdett a közönség. "Néhányan korábban jöttek, hogy a színpadhoz közel ülhessenek és Malcolm X. drá mai szónoklatát teljességében élvezhessék." [602. old.]

Utólag derült ki, hogy nem minden helyfoglaló élvezkedni jött... Egy tenú így adja vissza a történteket.
"Észrevettem, hogy az első sorban legalább három férfi feláll, céloz és egyidőben tüzelni kezd. Mintha kivégzőosztag lett volna."
A boncolásnál derült ki, hogy a szónok tizenhat puskasörétet és lövedéket gyüjtött be. Az egyik élvezkedő rajongó kijelentette "kész lettem volna meghalni érte, bárcsak engem értek volna a golyók."

A kérdés immár az, van e az akkor történteknek mára is érvényes tanúsága? Van! Több  is.

Nem a fehér hatalom [szupremácia] érvényesítéséről, hanem a fehér fajú ember jogos önvédelméről van szó.
 

A védekezésnek a támadással minimum arányosnak kell lennie, azaz szét kell lőni a fegyverrel támadó fejét, két okból. Az agyban fészkel a gyilkos iszlám indulat,- az agy bocsájtja ki a fegyver elsütő billentyűjén nyugvó mutatóujjat mozdí tó ingert.
 

A fehéreknek tisztában kell lenniük azzal, hogy csak "elsődleges elhárítást" végeztek, azaz a szó erkölcsi, pszichikai, sőt fizikai értelmében beteg, fertőzött (!) személy később biztosan bekövetkező támadását hárították el az egyedül lehetsé ges módon, azaz kényszerűen. Kivégzés, azaz megtorlás tulajdonképp nem történt.
 

Megtorlást a fertőzést okozó ágensekkel szemben kell alkalmazni. Ezt a szót a "háttérhatalom" fogalmával lehet helyet tesíteni azzal, hogy ez a hatalom a zsidó háttérhatalommal azonos.

A megelőzés [prevenció] körében mellőzhetetlen egy világméretű "átvilágítás" keretében valami olyasmi eljárást alkal mazni amilyet az orvosok végeznek a szövetmintákkal.
"Szükség esetén az orvos tusfestést alkalmazhat a kimetszési szélek megítélésére, és kérheti speciális eljárások, például zsírfestés vagy dekalcinálás alkalmazását."  Ezt a zsidók "megkülönböztetésnek" minősítik. Valóban az, épp erre van szükség. A betegítő ágenseket mindenképp ki kell iktatni sebészkéssel, vegyszerrel, sugárzással, stb.

Természetesen nem minden zsidó aktív, "csupán" potenciális ágens. Közömbös, hogy ilyen szerepet meggyőződésből, kényszerítésre, vagy anyagi haszonért vállal.

Ha a zsidóságot fajnak, vagy egy vallás követőjének tekintjük nem léphetünk fel azzal az igénnyel, hogy egyedeit fizi kailag kiírtsuk. Valamilyen végleges megoldásra [endlösung] azonban sürgető szükség van.
A zsidó nem minősíthető (kizsákmányoló) társadalmi osztálynak sem, hisz sok zsidó mint munkásvezető küzd a tőkésosztály ellen, amely ugyancsak zsidó vezetésü. A zsidó Marx ezt így fejezi ki.
„A zsidó zsidó módon emancipálta magát, nemcsak azáltal, hogy elsajátította (!) a pénzhatalmat, hanem azáltal, hogy a pénz az ő révén és őnélküle is világhatalommá, a gyakorlati zsidó szellem pedig a keresztény népek gyakorlati szellemévé vált. A zsidók annyi ban emancipálták magukat, amennyiben a keresztények zsidókká lettek.Marx persze ködösit. A pénzhatalom elsa játítsát illetően azonban igaza van. Még azt is kijelenti "A francia kommün a kisajátítók kisajátítása, a kommunizmus volt."  A probléma ebből a nézőpontból dologi kérdéssé egyszerűsödik. A zsidót a pénzhatalmától kell megfosztani, azaz a pénzét kell tőle elragadni. Erre van is példa. Lenin elvtárs, Marx tanainak zseniális alkalmazója hozzálátott az oroszor szági keresztény tőkésosztály megszüntetéséhez [amit Sztálin fejezett be, megszüntetve a megszüntetőket is...]

Most úgy néz ki, mintha Trump ilyesmire törekedne. Én nem hiszek neki. Olvasóim figyel mét is próbáltam
felhívni az illúziók veszélysségére arra, hogy Trump is a kapitalista háttér hatalom eszköze, pedig akkor még nem is tudtam, hogy "Jared Kushner Trump legkedvesebb gyerme két, Ivankát, aki férje kedvéért tért át a zsidó vallásra. Az ortodox zsidó vallás szellemében élnek, nevelik három kisgyermeküket. Jared Kushner és Ivanka Trump ma New York egyik leggazdagabb, legna gyobb hatalommal bíró álompárja, akik a Park Avenue egyik luxus épü letének legtetejéről tekintenek le a városra.

A régi kapu előtt bámészkodó jámbor gójok biztos nem hisznek nekem, mert úgy látják, hogy két vonat robog egymással szemben. Nem veszik észre, hogy két sínpár van. Nem tudják, hogy miként a föld, a politika is gömbölyű. A két szerelvény. miután lerótta a maga körét ellenkező irányban, a közös állomáson fog találkozni és a masiniszták, a kalauzok meg az utasok vígan tereferélnek majd úti élményeikről. majd elszámolják a "külön útak" közös (...) bevételeit.

Írásomat azzal az ajánlással zárom: gój testvérem, ne csak a zsidót, de a muszlimot is űzd ki az agyadról mert különben mindkettőre csúnyán ráfizetsz.

2016.11.27

Sz. Gy.  

  

 

  

   .

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ma.hu/kulfold/289319/Gyorsan_gyarapodik_a_feher_felsobbrenduseg_hiveinek_tabora

borjú új kapu tehén régi kapu