Párhuzamok

A nemzeti téveszme íve Szálasitól Dr. Eva Maria Barkiig

Szálasit és mai buta bakancsos követőit többször jellemeztem már. Nem állt szándékomban a témához visszakanyarodni, de erre késztet Dr. Eva Maria Barki tanulmánya, amelyet rövidített formában a Magyarok Világszövetsége 2016.08.15-i IX. székesfehérvári Kongresszusán is előadott.

Éva asszony, jogászi pontossággal óvatossággal formált kijelentéseivel, felháborító elborzasztól képet fest a jelenlegi világhelyzetről.
"Háború van. Burkolt, hibrid, szubverzív (felforgató) háború, ahogy a nemzetközi jogászok mondják."

E háborút - Ferenc pápát idézve - világháborúnak nevezi. Megjelöli a háború közvetlen és közvetett stratégiai céljait is. A közvetett cél az egypólusú világ, az amerikai világuralom megőrzése. A közvetlen cél megakadályozni Eurázsiát abban, hogy népei Amerikával konkuráló szövetségekbe tömörülhessenek, vagy akár egymással kölcsönösen előnyös együttműködési formákat alakíthassanak ki, különös tekintettel Oroszországra és Németországra.

A tanulmány nagy teret szentel Oroszország bekerítésének és mindenfajta orosz - német együttműködés csirájában történő elfojtásának. [Feltűnő, hogy a szerző Kína szerepével nem foglalkozik, talán annak belátása miatt, hogy e nagy néma, nagy béna nem vállal értékelhető szerepet az eurázsiai kérdésben?]

Egy jogásztól szokatlan kemény szentenciát mond a bajok okozójára. "Amerikát nem érdeklik az emberi jogok, vagy a demokrácia, vagy a jogbiztonság, vagy egy békés Európa. Az Egyesült Államokat csak a saját hatalma és világuralma érdekli. Ez a megfogalmazás hiányos. Amerika ugyanis már rég nem az amerikaiaké, hanem a zsidóké. Az 1823-as Monroe doktrina "Amerika az amerikaiaké" talán a maga idején sem volt már igaz. A világuralom megszerzése nem amerikai, hanem zsidó program. [A kedves hölgy a zsidó szót egyszer használja, természetesen pozitív szövegkörnyezetben, hogy egy volt zsidó miniszter csodálkozott azon, Európa miért hagyja magát...]

Idézi a gyilkos nigger kanmajom Obama kijelentését is, miszerint "ha egy kormány nem azt teszi, amit mi akarunk, kény telenek vagyunk eltörni a kezét." 

Az okos Barki dolgozat akkor válik kiábrándítóvá, amikor a Szerző kifejti "oszlop elméletét" . Szerinte "Európa három oszlopon támaszkodik. Mindhárom összedőlt. [Ha így áll a dolog, múlt időt kellett volna használni.] De mi ez a három oszlop?

Az első "A legerősebb és legfontosabb a kereszténység." A Katolikus Egyházat mindazonáltal szokatlan keménységgel ostorozza amiatt, mert "Már nem védi a házaságot és a családot kellőképpen. Nem beszélve a pápáról, aki a La Croisnak adott interjúben azt mondta, hogy Európának nem csak keresztény gyökerei vannak, és ha valaki erre hivatkozik, az 'triumfalisztikus s bosszúvágyó' (?). A kereszténység nyugaton már nem identitás tényező. Az IS harcosait összehasonlította Jézus követőivel (?)."

 A második oszlop a "görög filozófia és demokrácia is összeomlik", jelen időbe téve.

A harmadik a Római Jog, Európa rendjének eddigi fundamentuma. De "ez is elenyészett olyannyira, hogy a jog és a jog követés a nyugati világban lassan teljesen ismeretlen fogalmakká válnak." Hadd vessem itt közbe: efölött nem kell csodálkozni, hisz a zsidók törvénye a Talmud érvényesül, amely a gójokat állatoknak tekinti és nem ismer velük kapcso latban semmi féle alanyi jogot. Ellenekzőleg a gójok jogfosztására nézve tartalmaz számos elvet, ill. rendelkezést.

Tehát Barki szerint is a kereszténység kéne a görög filozófia érvényességéhez, a demokráciához, a paragrafusok tisztele téhez, meg ahhoz is, hogy Ájrópában továbbra is kalbászból legyenek a kerítések.

Csakhogy ez marhaság, ha Barki mondja akkor is.

Ennek kimutatásához ugorjunk vissza Szálasihoz, akinek ars poetikája, egyben a nyilas mozgalom
bibliája, az "ÚT ÉS CÉL" c. írásban van lefektetve. A mű természetesen nagyon hosszú, ezért itt csupán néhány idézetre futja.

Szálasi szerint "a Nemzet  a kárpát-dunai népcsaládok népi közösségében fog újjászületni." Hát ez tényleg jó lenne, helyesebben jó lett volna, ha összejött volna. De nem jött össze. Lehet, hogy Szálasi, Barki és mindenki más délibábokat kergetett volna ezzel a kereszténységgel? Hát' nagyon úgy néz ki. Pedig a cél szentnek, az út nyílegyenesnek látszott - papiron. "Célunk Hungária, utunk a magyar nemzetiszocializmus!" 

Ha nem értünk oda, nyilván utat téveszthettünk valahol - valamikor, nemde?
Nem!
Az út eleve rosszul lett kijelölve, egy mocsár irányába vitt, ami persze hogy elnyelte a vándorokat. Pedig a nagy út és célkitűző még Vorösmartyt is idézte.

„Szép vagy ó Hon; bérc, völgy változnak gazdag öledben
Téridet országos négy folyam árja szegi,
Ám természettől mindez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid, 'szent' akarata teheti!”
 

Nem tudni Vörösmarty mit tekintett "szentnek", Szálasi viszont leírja. "A Hungarizmus istenhivő és krisztushívö; nem tűri az istentagadást, krisztusgúnyolást, vallástagadást. Egy az erkölcse és gyakorlata."

Passz! Innen tulajdonképp kár a nyilas bibliát, meg ezt az írást is tovább olvasni. Olvasóim megtehetik, hogy itt abba hagyják. Voltaképp semmit se' veszítenek vele, legfeljebb néhány kétes értékű tanulságot, ami ezután következik. Ezután pedig az következik, minő katyvasz kavaroghatott Szálasi agyában, amikor a fenti tézist "kibontotta" és milyen katyvasz tölti ki jelenkori utódainak kerek kopasz koponyáját, mikor martens bakancsaikat kefélik, vagy rock-zenélnek.

Nos vágjunk bele. Aki bújt bújt, aki nem bújt nem bújt.

"A magyar nemzetiszocializmus gyakorlata szétválaszlhatatlan Krisztus tanától. A zsidó erkölcsi világrend gyakorlati átültetésének és megvalósításának harcos eszköze a kommunizmus; a krisztusi erkölcsi világrend gyakorlati megva lósításának harcos eszköze pedig a Hungarizmusban kiteljesedő magyar nemzetiszocializmus."

Hajmeresztő!

Sokan mondják, Szálasi hülye volt. Ezt én eddig nem mondtam, innentől kezdve viszont nem tagadhatom... Szálasi ugyanis nem kevesebbet állít, minthogy Krisztus "tanainak" semmi közük a zsidó erkölcsi világrendhez. Én amondó lennék, hogy egy nemzetvezetőnek ismernie kellene mind az Ószövetséget (Tórát), mind az Újszövetséget, ha vallási és egyházpolitikai kérdésekbe óhajt bonyolódni. Sokat olvasgattam és írkáltam az Újszövetségről és Szent Pál levél formába göngyölt agyalmányairól. Na ezekből lenne mit idézgetni, de Jahve őrízzen ettől. Csak egy kis kimetszés a korintusiakhoz írt első leveléből.

8. Mert azt mondom, hogy a Krisztus az Isten igazságának kedvéért lett a körülmetélkedés kiszolgálója, hogy ezzel az atyáknak tett ígéreteket szilárdakká tegye.
9. A nemzetek pedig ugyanakkor könyörületéért dicsőíthessék az Istent, amint írva van: 'Ezért vallást teszek rólad a nemzetek között, és nevednek dalt pengetek.'
10. Majd megint ezt mondja: 'Vigadjatok
nemzetek, az ő népével együtt.'
11. Ismét: Magasztaljátok az Urat, mind ti nemzetek, mondjanak rá magasztalást mind a népek.
12. Majd újra Ézsaiás ezt mondja:
Sarjad Jesszéből egy gyökér, ki fölkél majd, hogy a 'nemzeteken uralkodjék', nemze tek fognak benne reménykedni."

És most hadd kérdezzek én. Tessenek mondani: nem világos a szöveg? Akinek nem világos az hülye, vagy "csak" dislexiás? Különben ne is tessenek semmit mondani, mert nemzet vezetői szempontból tökmindegy. Mindkettő halálos bűn - a nemzettel szemben. És a java még csak eztán következik.

"Az istentelenség minden formáját elvetjük, a vallástalanságot megszüntetjük. Nemzetünk minden tagjának valamely bevett vagy elismert törvényes vallás keretébe kell tartoznia." Most látom be, előbbi kérdésem fölösleges volt. Ez hülye, amit a továbbiak méginkább kidomborítanak.

"Isten azért teremtett népeket, nemzeteket és azért hagyta jóvá létezésüket, hogy ezt az emberek tudomásul is vegyék és e közösségeken keresztül jussanak még közelebb szent akaratának és bölcseségének megismeréséhez. Okkal vélel mezhető, hogy Szalosjan nem a Magyarok Istenére, hanem arra az istenre gondolt, aki a szentháromság keretében apukája a Jézuskának, cimborája a Szentléleknek. Ez az isten pedig Jahve, a zsidók bosszúálló istene, aki választott népének a zsidóknak az uralma alá hajtja a világ összes nemzeteit. Ez lenne a "szálasizmus"? Ez!

Persze ehhez a sok hülyeséghez hozzátartozik az egyházpolitika is. "Kutatva, hogy miért helyezkedik szembe a vallás a nemzetiszocialista mozgalmakkal, két lényeges okot találunk. Ezeket az okokat mozgalmunkban felvilágosító mun kával ki kell küszöbölnünk. Az egyik okot az Egyháznak a vallási és világi totalitásra való törekvése adja. A vallási totalitásra való törekvés krisztusi parancsra történik, tehát ez tőlünk függetlenül is abszolút helyes. Az Egyháznak világi totalitásra való törekvése azonban csak a krisztusi parancsok gyarló emberi félremagyarázásán és bűnös mellé magyarázásán alapszik. Az Egyház a két törekvésének ellentétes széthúzó ereje miatt határozottan kettéválasztható két külön lényegre bomlott. Az egyik a 'vallási' Egyház, a másik a 'politizáló' Egyház." A sziámi ikrek szétoperálására már van módszer. A Szalosjan által vízionált "két" egyház azonban nem sziámi iker. Nem is hibrid alakzat. Nem is létezik. E "szent kettősség" csak a vezér agyában létezett, vagyis puszta agyrém volt. Képzeljük csak el, ha két egyház létezne és sebész késsel, centrifugálással, vagy más módszerrel a részeket szeparálni lehetne, úgy e műveletet el kellene végezni a papságon is, a pápákkal kezdődően és vissza menőlegesen Szent Péterig. Kíváncsi lennék hogy mutatna pl. VI. Sándor a Borgia Pápa két fele: a krisztusi parancsra cselekvő, ill. a parázna, gyilkos, rabló két pápafertály? Vagy hogy lehetne Bergoglio Ferencből kinyerni egy valódi pápát, akit nem terhel az argentínai besugói múlt, aki nem nyalja a zsidó rabbik kezét, nem rejtegeti az egyház pedofil disztnóit, nem öleli keblére a buzikat, stb., stb.

Itt most jobb lesz abbahagyni, mert könnyen úgy járhatok mint az elmeorvos, akire ráragadt páciensei hülyesége...

A "szálasizmus" vallási, ideológiai és politikai arculatát (remélem) sikerült nagyjából felvázolnom.

Következzenek most a biológiai, pontosabban szólva fajbiológiai kérdések.

Szálasi önmagát nem antiszemitának, hanem "aszemitának" tartotta. Ezzel kapcsolatos nézetei és cselekedetei viszonylag széles körökben ismertek, ha máshonnan nem, a Szálasi per anyagából. Mellőzhetem hát a részleteket.

A bizarr fogalmak alkotójának egyik fogalom-gyermekét azonban meg kell világítanom kissé. "A Hungarizmus a Kárpát- Duna honképes és 'talajgyökeres' (!?) népcsaládjainak Hont és Hazát ad, szentesít, biztosit, véd; valamint ezeknek erkölcsi, szellemi, anyagi, politikai, társadalmi és gazdasági egységét jelenti, a Magyar Szentkorona Országainak valóságában." Az ám a "talajgyökér"! De mi a fityfene az? Honnan ered, mibe kapaszkodik? Megmondja: a Magyar Szentkorona Országainak valóságába. Bravó! Eszerint a Szálasi doktrina harmonikusan illeszkedik a tarka - barka, ám alapjaiban egységes, ma is buján viruló,"szentkorona tanba". Ez azt jelenti, hogy Szálasi és Halász József, Tóth József, Fáy Árpád, Zétényi Zsolt és a többi jeles/neves szentkoronacsősz között teljes történelmi, erkölcsi és jogi nézetazonosság van a jobb sorsra érdemes magyar nemzet ezer évének megítélésében.

Ennek kapcsán lettem kíváncsi Szálasinak az árpádi honfoglalással kapcsolatos érdemi álláspontjára. Különös, de az amúgy szolgálatkész Google egyetlen kérdésemre sem adott értelmes választ. Nem érdekelte Szálasit a honfoglalás? Nem keltette fel a figyelmét az Árpád versus Szent István vita? Nem ismerte az1896. évi VII. törvénycikket a honalapitás évezredes emlé kének törvénybe iktatásáról? Nem tudta, hogy az a következőket tartalmazza? "A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapitásának és fennállásának ünnepét üli. A törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökiti meg: 1. § A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos áhitattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai által 'megalapitott'  (!!!) hazát oltalmába fogadta ..."

És vajon miről jutott eszébe a "gyepű". amely Árpád népét védte a Honban, ezer évvel korábban. Erről viszont már tud a Google."Budapest és a központi kormányszervek [Szálasi által forszirozott] evakuálását a németek kezdetben nem támogatták, hiszen megítélésük szerint fölöslegesen vette volna el a vasúti kapacitást a hadsereg elől, a gyárak és egyéb értékek elszállítására viszont örömmel adtak vagonokat. Végül Szálasi többszöri kifejezett kérésére november közepén Veesenmayer engedélyt adott a központi kormányzat Sopronba és Kőszegre telepítésére. Ezt nevezték a honfoglalás korából fölelevenített szóval Gyepű II.-nek; a Gyepű I. Szálasinak a Bakony ban berendezni tervezett bunkerét jelölte, a Gyepű III. pedig az ország teljes szovjet megszállása esetén Németországot." Mit jelent ez magyar fordításban? Azt, hogy Szálasi egyál talán nem akart Budapest romjai alá temetkezni. mint Hitler Berlinben. Szökni akart Budapestről, ahol söpredék alakulatai százszámra végezték ki a "katonaszökevényeket". Emlékszem, a rádió negyedóránként mondta be Breregfy Berger közleményét: "FELKONCOLTATIK!". Kitartó nyivá kolása meghallgatást nyert a németeknél, és Weesenmayer kiengedte. Így szökdöshetett gyepüről - gyepüre, a haza védelme helyett.
Sorsának méltó befejezését nem az szimbolizálja, hogy felakasztották hanem az, hogyan akasztották fel. Az aradi tizenhármaknak is megadatta az illendő egyházi végtisztességet a mélyen vallásos (zsidó) Haynau. A pesti zsidók azonban a pofájába nyomatták a feszületet. El tudják képzelni, hogy a bosszú népe, a Purim népe hogy röhöghetett ezen a szánalmas jeleneten?

Mindezek után viszakanyarodnék Barkihoz, de a visszaútba beleesik egy kis kitérő. Lásd a képet. Hogy miféle magyarok ezek? Természetesen labancok, a legrosszabb fajtából. Vették maguk nak azt a pimasz bátorságot, hogy alapfogalmakat definiáljanak, stratégiát adjanak a nemzetnek a Szent Korona jegyében. "A magyar állam a Szent Korona közjogi rendje szerint létrehozott és fenntartott igazságalapú joguralmi intézmény rendszer, Werbőczy István alábbi meghatáro zása szerint: „Az igazság, jog és jogtudomány pedig különbözik egymástól. 1.§. Mert az igazság erény, tudniillik erkölcsi. A jog az erények végrehajtója.  A jogtudo mány ennek a  jognak a tudása. 2.§. Továbbá, az igazság az erények közt a legfőbb jó, a jog középrendű, a jogtudo mány a legkisebb. 3. §. Továbbá, az igazság mindenkinek megadja az övét; a jog meg elősegíti; a jogtudomány pedig tanítja, hogyan történjék ez.” (Werbőczy: Tripartitum, Előbeszéd, 5. czím)

A törvény rendelésre készült. Werbőczy az ország ítélőmestere formás ajánlást rittyentett hozzá. "Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve melyet Werbőczy István a Királyi Felség személyes jelenlétének helytartója a legnagyobb gonddal készített Ulászló úrnak a fenséges fejedelemnek és úrnak, Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királyának stb., a legkegyelmesebb úrnak Werbőczy István Fenséged országbirájának itélőmestere, a maga szolgálatait legalázatosabban ajánlja."
Ám közbejött egy kis malőr, a Dózsa féle parasztfelkelés. A "jog, az erények végrehajtója" imígyen funkcionált Dózsa esetében, nyilván nem az ítélő majszter tudtán és akaratán kívül. Dózsát "először is tüzes vassal megkoronázták, aztán még élve, meztelenül, lábainál fogva megkötözve saját katonái, akiket közönségesen hajdúknak neveznek ... fogaikkal széttépték és felfalták. Ezután a testet négyfelé vágták és bitófára függesztették." Arra volt példa, hogy kiéheztetett oroszlánokkal, kutyákkal, disznókkal tépettek szét élő embereket. De egy vezért harcosaival felfalatni "magyar" szaba dalom. Werbőczy nagyobb dicsőségére, aki mellesleg úgy megszedte magát, hogy az ország egyik leggazdagabb emberévé vált.

A törvény 1514. október 18-án, a Dózsa-féle parasztháború leverését követően néhány hónappal összeülő pesti országgyűlésen lett bemutatva a nemes  Karoknak és Rendeknek, amelyek nemhogy jóváhagyták, de meg is fejelték. " 1514 októ berében az országgyűlés néhány jobbágyokat sújtó törvényt hozott a parasztháború következményeképpen. A sajná latos események hatására megszüntette a magyar királyságon belül a jobbágyság szabad (liber) státuszát, amely addig lehetővé tette a jobbágyoknak azt, hogy ingóságaikkal együtt, a földbér és az aktuális egyéb tartozásainak lefizetése után, oda költözzenek az ország területén, ahova akartak. Az ország minden parasztját, kivéve azokat, akik a királyi városokban laktak, szabadságvesztéssel büntette, vagyis nem költözhettek szabadon, stb., stb." A paraszt röghöz kötése egyenértékü a gályarabsággal. A gályarabnak azonban fiatal erős férfiakat "szerződtettek" [pl. ref. lelkészeket ...] Werbőczy szabadalma azonban Árpád egykori szabad, harcos népének generációit láncolta a gályapadhoz. Így lettünk "isten rabjai".

Ezt a helyzetet jellemezte úgy Zétényi Zsolt, az alkotmányos hasbeszélő, hogy az 1848 évi áprilisi törvényekig a jobbágyság érdeket a nemesség képviselte...

Dr. Eva Maria Barki asszonyságnak tudnia kellett, amikor Patrubány (Patrubani) truppjához csatlakozott, hogy kikkel állt össze. Én már rég nem tudok semmin csodálkozni. Csupán azt furcsállom kissé, hogy nem facsarta jogászi nóziját az égő emberhús bűze?

Idáig küszködve látom, megint ott vagyok, ahol a mádi zsidó, azaz a kiinduló pontra vitt vissza gondolataim szekere, vagyis..

Nincsenek "talajgyökereink", amelyek a nemzet fáját az ősi magyar földbe horgonyozva táplálnák a nemzetet. Lápsziget vagyunk. A judeokereszténység bűzös mocsarán lebegünk. Ezt vette észre a maga szemüvegén keresztül a leghazafiatlanabb "magyar" költő és író
Ady, amikor ezt írta "Kompország, Kompország, Kompország: legképességesebb álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza." A lápsziget már csak ilyen. Adyt nem az bántotta hogy sodródunk ide - oda, hanem az, hogy nem a nyugati parton kötünk ki, végleg.

No, most talán sikerül. Valósággá válik a vérbajos költő hagymázos álma...

"Gyűlölöm dancs,*) keleti fajtám,
Mely, hogy kifáradt, engemet adott,
Ki sápadtan fut Napnyugatra,

Hogy ott imádja Urát, a Napot."
[Ady: Egy párisi
hajnalon]

Kérdés, hogy lehetséges ez? A válasz egyszerű. Jogászaink ugyanúgy vannak a magyarsággal, mint Ady. És ugyanúgy "költenek" [történelmi "tényeket" és azokra alapított elméleteket] mint Ady. [A *) dancs szó egyébként azt jelenti: mocskos...]

Felvetődik, nem vagyok e eltévedve, amikor a Habsburg imádatot kárhozatom a Magyarok Világszövetségénél? Talán nem látom jól a dolgokat? Lehet, de arra gondolok, hogy jóllehet a Magyar Tudományos Akadémiát Széchenyi alapította, nem volt vele és általa szerencséje.
"A Magyar történelem meghamisítása nem mai eredetű! Már 1858. november 6-án, gróf Széchényi István, aki a Magyar Tudományos Akadémia alapítója volt, visszavonta támogatását az Akadémiától, mivel az a Habsburg irányzatok támogatója lett és a Magyar történelem megismerésében nagy károkat okozott a nemzetnek és a nemzeti eszmének."
Ha Széchenyi élne, vajon mit szólna a Habsburg restaurációhoz, amit Patrubány és bandája, meg Vona/Zázrivecz épp most hoznak tető alá?

2016.09.05

Sz. Gy.