A szlogen hosszú magyarázkodások helyett használt meggyőző, azonnali hatás kiváltására alkalmas jelszó.

 

 Folytatások: 

  

Gyakran ismétlődő kérdések

Meskó (Hitler) Zoltán szlogenje.

Ha valaki nem filoszemita és ebből nem csinál titkot, nyomban kap egy melléknévi jelzőt pl. rasszista, fasiszta, szélsőséges, populista, stb. Ehhez több kiegészítő jelzőt kapcsolnak a csúnya szavak szótárából  aberált, abnormális, agresszív, agyalágyult, agyatlan, agyhalott, alattomos, aljas, alkoholista, állat, alpári, amnéziás, analfabéta, anarchista, anyaszomorító, arcátlan, arrogáns, ártalmas, áskálódó, atkozott [ilyen is van...]. Nem feltétlenül szükséges gyalázkodó kifejezéseket használni. Elegendő pozitív tartalmu szavakat aposztrofálni, azaz macskakörmök közé tenni. Mekkora különbsésg van pl. a művelt és a "művelt" között. a leggyakrabban használt módszer a célgój műveletlenségének emlegetése, meg hogy nem tud nyelveket, azaz bunkó.  

Igaz, Meskónak, a nyilas mozgalom emblematikus alakjának, ebben az egyben szerencséje volt, mert csupán egy ismert személlyel: Hitlerrel társították/bővítették a nevét, ami "csak" nevetségesé tette, mint Hitler majmolót.
 

Meskóval érintőlegesen többször foglalkoztam már 1.) 2.) 3.). Mostani mondanivalómat nem kapcsolom a személyéhez, de az általam korábban ismertetett/elemzett könyv újraolvasásakor felfedeztem egy mondatot, amit Meskó nyilván nem szánt szlogennek. Én viszont annak tartom. A könyv szerint Meskó a T. Ház költségvetési vitáján sorra hozakodott elő demagóg és bárgyú javaslataival, kijelentve: "diktatúrára van szükség, az 'élet' diktatúrájára." [116. old.] A javaslatok nem voltak demagógok, még kevésbé bárgyúak, de nem is erről van szó.

Az ominózus felszólalásra 1932-ben került sor amikor Hitler pártja
37,3%-ot kapott az országos választásokon és ezzel az ország legerősebb pártjává vált. Közeledett  az 1933. március 5-i választások napja, amelyen a nemzetiszocialisták 43,9 százalékos eredményt értek el. Rákapcsolt és dübörgött tehát a "demokratikusan" megválasztott náci diktatúra.

Itt és most nem akarom Hitlert újból körüljárni, mivel ezt már többször megtettem. Csak a dolgok esszenciáját foglalom össze, a NSDAP 25. pontja alapján: 1.) a spekulatív tőke kikapcsolása, 2.) a nemzeti tőkések "államosítása", 3.) a mezőgazdasági termelés családi paraszt-birtokokra alapítása, 4.) széleskörü népjóléti program megvalósítása, 5.) a német és a zsidó fajok különbözőségének kimondása, 6.) a német nép kizárólagos jogainak biztosítása - világos, egyféleképp értelmezhető és alkalmazható törvényekbe foglalva. Ez azt jelentette, hogy a zsidóság nem folytathatta többezeréves "diaszpórikus" életformáját. A "befogadó" nép közé vegyülve, sajátosságait mégis megőrízve, nem alkothatta élősködő módon annak szellemi, politikai és gazdasági arisztokráciáját.

Mi történt voltaképpen? Hitler
utánozta a természetet, vagyis helyreállította a németek immunrendszerét. [Az immun rendszer a szervezet védekező mechanizmusa, egy adott antigén hatására kialakuló, az esetleges fertőzés elleni védekezésben részt vevő sejtek, szövetek és szervek együttese. Ennek a szervrendszernek a működése az immunitásban nyilvánul meg. Jelentése: védettség, mentesség. Az immunrendszer fő feladata, hogy megkülönböztesse (!) a saját és nem saját, vagyis idegen anyagokat és ha idegen anyaggal találkozik eltávolítsa, megsemmisítse azt. Ha egy kórokozó megfertőz minket, az immunrendszerünk aktiválódik. Ha legyőzi a betegséget, akkor az azt okozó anyagot, illetve az ellene felhasználható antitestet megjegyzi. Így, ha újbóli fertőzés történik az adott anyaggal, már egy felkészült immunrendszerrel találkozik, s a betegség lefolyása szinte tünetmentes lesz.
És mi ellen küzd a zsidó? Mindenfajta megkülönböztetés, különösképp a faji megkülönböztetés ellen.

Hitler, Szálasi megfogalmazása szerint, nem antiszemita, hanem - talán tudtán kívül - "aszemita" volt. A zsidókérdést a zsidók kivándorlásának elősegítésével kívánta megoldani. Másképp alakult. A borzalmas Holokauszt azonban nem Hitler gonoszsága, nem is a történelmi kényszerek hatása folytán következett be. Ezt a tragédiát a hadviselő felekké vált "kultúr nemzetek" együtt idézték elő. Ez megint egy más történet, amit többször körbejártam magam is.

A második világháború gyökeresen átrendezte a glóbuszt. Elkezdődhetett a cionizmus véres diadalútja a zsidó faj évezredek óta tervezgetett világhegemóniájának megszerzéséért.

A világ felfigyelt az új veszélyre. "Az ENSZ 1975. november 10-én 72 szavazattal 35 ellenében  elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája."
A nemzetközi zsidóság ádáz harcot indított a valóság ellen, amelyben győzött a világgal szemben.  "1991. december 16-án 111:25 arányban  visszavonták ezt a határozatot."
A világhódító zsidó rasszizmus ezután már csak nemzetközi fecsegések tárgyát képezhette. "A cionizmus és rasszizmus kapcsolatának kérdéséről a dél-afrikai Durbanban 2001 augusztus 31. – szeptember 7. között rendezett, közel 160 állam és több mint 1500 civil szervezet részvételével lezajlott nemzetközi rasszizmus tárgyú konferencia lezárásaként elfogadott nyilatkozat végső szövegébe a cionizmus rasszizmussal való egyértelmű azonosítása – amelyet például Kuba és egyes arab országok szorgalmaztak – nem került bele, ehelyett a következő szakaszt fogadták el. Aggodalmunkat fejezzük ki az idegen megszállás alatt élő palesztin emberek sorsa miatt. Elismerjük a palesztin emberek önrendelke zési jogát, és jogukat saját államuk megalapítására. Elismerjük továbbá a régió valamennyi országának, köztük Izraelnek, a biztonsághoz való jogát, és felhívunk minden államot, hogy a békefolyamat támogatásával segítsék elő annak mielőbbi befejezését.”

A zsidók Amerikájának ez a "nesze semmi, fogd meg jól" is sok volt. "Az USA delegációja, tiltakozásul az Izraelt ért igen heves bírálatok miatt, kivonult konferenciáról."

De talán lépjünk vissza kissé és kezdjük onnan, hogy és ahogy a zsidók "hazát" szereztek maguknak.

Az ENSZ Közgyűlés 1947. november 29-i 181. sz. határozata egy arab és egy zsidó állam megalakítására tett javaslatot. Jeruzsálemnek pedig egy nemzetközi felügyelet alatti enklávéhoz kellett volna tartoznia. A határozat térkép melléklete jól szemlélteti az elképzelés sete-sutaságát, de ezen utólag fölösleges lenne meditálni. Az arabok eleve két darabban  kapták volna meg a jussukat korridor nélkül (?). De nem ebből lett a galiba, hanem abból, hogy a gaz arabok állandóan támadták és védekezés re kényszerítették a szegény zsidókat, amiben olyan ügyesek és szeren csések voltak, hogy megkaparintották az araboknak "jutó" területeket is. Ezt a helyzetet a jobboldali térkép szemléltetné, de az már elavult. A nyíllal jelzett Ciszjordánia még törmelékesebb kett 2005 óta és Izrael épp most "fontolgatja" teljes bekebelezését.

A zsidók - akiknek oly rosszul esett, hogy Hitler, mint nemkivánatos kisebbséget, ki aakarta ebrudalni Németországból - legalább hétszázezer palesztint üldöztek el szülőföldjükről. Ez nem ment símán, így egymást követték a tömeggyilkosságok. Egész falvak lakosságát mészárolták le. Az abszolut zsidópárti
HVG is így fanyalog a kialakult helyzeten. "A palesztin menekültügy – a kurdoké mellett – a mai Közel-Kelet egyik legégetőbb problémája, s mediatizáltságával, valamint a zsidó-arab konfliktusban betöltött megkerülhetetlen szerepével talán a leginkább a világ érdeklődését és figyelmét felkeltő etnikai-kisebbségi probléma.Több százezer arab lakos hagyta el 1947 és 1949 között az akkori Palesztina, a mai Izrael területét (a palesztinok minimum hétszázezerről beszélnek, s Naqbának, pusztulásnak hívják, ami történt), ám az idő előrehaladtával a menekültek száma, családtagjaik születésével, újabb generációk megjelené sével több millióra szaporodott.

A zsidók e helyzet "kezelésére" egyetlen módszert alkalmaznak: a tömeges megtorlást. Ebben - hála az általuk uralt Amerikának - jelenleg ők a legjobbak. Kérdés, meddig?

A zsidók szervezetszerü és iparszerű népirtásra rendezkedtek be. Háborús és emberiségellenes bűncselekmények sorozatát követik el nap mint nap - bűntetlenül. Bűntetlenül, jóllehet - épp a Holokausztra tekintettel - a nemzetközi jog meghatároz ta a népírtás fogalmát és rendelkezik büntetendőségéről.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948. december 9-én elfogadta a Népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló
Egyezményt, amelyben az aláíró nemzetek "megelőzendő és büntetendő nemzetközi bűntettként határozzák meg a népirtást, amely a következô cselekmények bármelyikével elkövethető. Valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával a.) a csoport tagjainak megölése, b.) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása c.) a csoportra megfontoltan oly életfeltételek ráerőszako lása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése."

A magyar Büntető Törvénykönyv 142. §-a szinte szószerint tartalmazza ugyanezt a szöveget.

Mindebből mi következnék? Nemzetközi világkörözést kellene kiadni Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és bűn társai ellen. Ez arra kötelezné az egyezményt aláíró államokat, hogy Bibit fülöncsípjék, ha kidugja az orrát bűnbarlangjából és bármelyikük területén felbukkan. Ezzel szemben mi történik? Bibi vígan járja a világot. Mindenütt reklamál és fenyegetőtik - az ENSZ-ben is - és nem történik semmi.

Ezzel szemben zsidó fejvadászok grasszálnak világszerte, hogy az "Utolsó Esély Akció" keretében elkapjanak és bíróság elé hurcoljanak a kilencvenéves igazi, vagy feltételezett náci bűnösöket. Efraim Zuroff úrra gondolok, akinek sikerült megölnie a 97 éves Képíró Sándort annak ellenére, hogy a bíróság felmentette. Ami ebben felháborító az, hogy a kopó bántatlanul elhordhatta mocskos irháját Magyarországról.

* * *

A bosszú népe hosszú, "dicsőséges" világhadjárata során veszteségeket is szenvedett, amelyek eszmei jellegüek és most még nem érzékelhetők, később azonban végzetessé válhatnak. Mik ezek a veszteségek? Kívül helyezték magukat az isteni, emberi, erkölcsi és jogi törvényeken és a logika törvényein is. Ez utóbbi bizonyul majd a legsúlyosabb hibának.

A globális zsidókapitalizmus a haszonelvü [profit-orientált] gondolkodás és az atavisztikus gyűlölet által vezérelve, módsze resen háborúkat gerjeszt és rablógazdálkodást folytat a kék bolygón. Ezáltal tudottan sőt célzottan hét és félmilliárd ember "élőhelyét" számolja fel gyorsuló ütemben, az állati élőhelyekről nem is beszélve.

Az "ellenállást" is önmaga szervezi. A  sötét anarchista "zöld mozgalmakba" igyekszik becsatornázni a "környezetvédelmi" kutatásokat és a környezetkárosítás elleni (látványos) "akciókat". Egyáltalán nem tekinthető véletlennek a zöldek előretörése az idei EP választásokon, ahol a "zöldpártok több országban is történetük legjobb eredményét érték el és jelen állás szerint a következő parlamentben 69 fős frakciót alakíthatnak majd. Ezzel megerősödve jöttek ki a választá sokból, és ez további lendületet adhat a zöldmozgalmaknak. Ennek ellenére is szolgálnak tanulságokkal a hétvége eredményei. A zöldek különösen nagyot mentek Németországban, ahol a Die Grünen a kormányzó CDU/CSU mögött a második helyre ért be, 20,7 százalékkal. Még ennél is beszédesebb adat, hogy a 30 évesnél fiatalabb választók körében toronymagasan nyertek. Nem véletlen, hogy a francia miniszterelnök, Edouard Philippe az eredmények ismertetése után arról beszélt, hogy elsősorban a fiatal nyugat-európai szavazók világos üzenetet küldtek a politikának: arra kíváncsiak, hogy mit tudnak és hajlandóak kezdeni az ökológiai vészhelyzettel."

Egy nagy lófaszt kedves olvasók, egy nagy lófaszt. A német "Grűnöket" két társelnök Robert Habeck és Annalena Baerbock irányítja. Az utóbbiról néhány szót. A kisasszony érthetően örült a nagy sikernek. A kérdés viszont az, pártja hogyan illeszkedik a vén kúrva rothadt rendszerébe. A jelek szerint jól. Ezt nem csupán a jobboldali képpel kívánom bizonyitani. Mint tudjuk, az ökológiai vészhelyzet egyik jelensége a braziliai esőerdők égetéses irtása. Az ember azt hinné, hogy Grűnék elsősorban emiatt verik a tamtamot. De nem. Az Interneten semmi nyomát sem találtam ilyesminek, pedig nem babra megy a játék.   

"Brazília gazdasága a mezőgazdasági exportra épül. Bolsonaró elnököt már a kampányban erősen támogatta az agrárlobbi, amely folyamatosan újabb és újabb területekre tart igényt elsősorban a monokulturális szójatermesztéshez és a szarvasmarha-tenyésztéshez. Ezeknek az agrárvállalatoknak az az érdekük, hogy a brazil állam és a környezetvédelmi hatóságok a lehető legkevesebbet kekeckedjenek velük a permetezés és az újabb esőerdői területek kihasítása miatt. Bolsonaro már a kampányában megígérte, hogy gazdasági okokból megkönnyíti az esőerdők irtását. A kormányában a környezetvédelmi tárca vezetésével egy olyan embert bízott meg, aki szerint ez az egész klímadolog csak egy marxista összeesküvés, kínai propaganda. Az új kormány egyik első intézkedéseként lehetőséget adott a mezőgazdasági minisztériumnak arra, hogy amennyiben az gazdaságilag indokolt, megszüntesse az Amazonas-medence esőerdőinek védettségét. Ezek a területek mellesleg nagyrészt az őslakos indiánok 'élőhelyei'. Bolsonaro mindettől azt reméli, hogy az erdőterületek privatizálása utáni iparosításból befolyó összegek jelentősen növelik majd a brazil élet színvonalat."

Már kezdtem azt hinni, Grűnék azt se tudják, hogy létezik egy Brazilia nevü állam. De persze tudják! És mi vele a gondjuk? Erre is rájöttem, mikor megtaláltam hazai szennylapjukat a Greenfot. Ebben szó esik Braziliáról, meg az erdőről, de a cikk mondanivalója az, hogy "Orbán barátja, a januárban hivatalba lépett antizöld új brazil államfő, Jair Bolsonaro és környezetvédelmi minisztere megkérdőjelezi a klíma változást, és már beiktatása előtt közölte, hogy kiterjesztik a bányá szatot és az nagyüzemi mezőgazdaságot az országban, a védett területeken is. Az erdőirtási adatok ezt már igazolják."

Sem Bolsonaro politikai karrierjével, sem Brazilia gazdasági problémájával nem akarok foglalkozni. De azt kiféle/miféle ez a fazon néhány idézettel jellemeznem kell. "2019. január 1-jétől ő áll Brazília élén. Leendő gazdasági és pénzügyi minisztere, Paulo Guedes, történelmi fordulatot ígér, amellyel kivezeti Brazíliát a „szociáldemokrácia csapdájából.  Ez kedvező lehet a tőkemegtérülésre s így a növekedésre, de a brazil gazdaság függése a nemzetközi tőkeértékesülési ciklusoktól Bolsonaro alatt semmivel sem lesz kisebb, sőt várhatóan még nagyobb lesz, mint 2002 után volt."

Ez azt jelenti, hogy az elnök úr neoliberális politikus. És a zöldek hiába nevezik antizöldnek egy szalamaszálat sem fognak előtte keresztbe tenni, mert egy gazdát szolgálnak.

Így értékeli ezt a sajtó is. "A Trópusi Trumpnak [egyesek szerint Trópusi Hitlernek] is nevezett Jair Bolsonaro egy szokatlanul durva választási kampányból került ki győztesen, szeptemberben meg is késelték. Az új brazil elnöknek már most vannak támogatói a nemzetközi politikában. Donald Trump amerikai elnök az eredmény nyilvánosságra hozatala után gyorsan gratulált Bolsonarónak és reméli, hogy közösen dolgozva ők ketten lehetnek Észak- és Dél- Amerika vezetői.

A világ tüdejét pusztító erdőírtás tehát folytatódik, kerül amibe kerül. Már az általem zsigerből útált NÉPSZAVA is kongatja a vészharangot. "Ég a Föld tüdeje az Amazonas mentén és Szibériában, az egyre sürgetőbb nemzetközi fellépést helyi politikai érdekek hátráltatják. A szituáció nemzetközi klíma-vészhelyzet kihirdetését indokolná, ilyesmire azonban nem volt még példa a történelemben, és a francia elnök, Macron kiállása kevésnek tűnik a klímaszkeptikus Trump (és Bolsanaro), illetve Putyin blokkoló többségével szemben."

2019.11.18

Sz. Gy.

----------------------------------------------------------------

A Tőke

Muszáj ezt a kérdést a zsidókérdéshez kapcsolni és "zsidókapitalizmust" emlegeteni a semleges és elegáns "kapitaliz mus" helyett? Igen! Muszáj, több nyomós okból!

Az első ok, hogy a világpusztító tőkét a zsidók működtetik. Lényegtelen, hogy a tőke névleges tulajdonosai közül milyen százalékarányt képviselnek. A lényeg az, hogy kié a meghatározó, többségi, ellenőrző befolyás. A közönséges gazdálkodó szervezetek tekintetében a gazdasági jellegű jogszabályok  szinte kivétel nélkül tartalmaznak a vállalkozások tulajdonosi szerkezetéhez kapcsolódó rendelkezéseket "így nem mellőzhetik a befolyással rendelkezők körének megjelölésére vonatkozó tartalmi meghatározásokat. A többségi befolyásról az értelmező rendelkezések körében pl. a Ptk. akképpen rendelkezik, hogy az olyan kapcsolat, amelynek révén a természetes személy vagy jogi személy egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. Meghatározó befolyással pedig akkor rendelkezik egy jogi személyben valaki, ha annak tagja vagy részvényese, és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek."

Ezt a kérdést a világtőke vonatkozásában fel se lehet tenni, de nem is kell, mert köztudott, hogy az egyetlen világhatalom Amerika pénze magánpénz, zsidópénz.

A Federal Reserve System „a Szövetségi Tartalék Rendszere” a több mint félhülye, totál zsidócsahos demokrata elnök, "Thomas Woodrow Wilson 'befolyásának', illetve a Kongresszus mindkét házában többségre kerülő Demokratáknak volt köszönhető.
[Ő, helyesebben színzsidó szakértői stábja, vagyis a zsidótőke ajándékozott meg bennünket Trianonnal]  ... A Federal Reserve, amelynek első elnöke a zsidó Warburg lett, kulcsszerepet játszott az első világháború idején a szövetségesek és az USA háborús erőfeszítései nek finanszírozásában."

A Federal Reserve egyébként nem annyira system, mint kartell, nyolc zsidócsalád uralma alatt áll, ami azt jelenti, hogy "tíz bank ellenőrzi mind a tizenkét Federal Reserve Bank fiókját. Név szerint London Rothschildnek, a berlini Rothschild Banknak, a Hamburgi Warburg Banknak, az Amszterdami Warburg Banknak, a New York-i Lehman testvéreknek, a Párizsi Lazard testvéreknek, a New York-i Kuhn Loeb banknak, az Izraelnek, az Moses Seif olasz banknak, a Goldman Sachsnak. New York és a JP Morgan Chase Bank of New York. William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff és James Stillman különösen nagy részesedéssel bírnak a Fed-ben. A Schiff-ek a bennfentesek Kuhn Loebnél. A Stillmanok a Citigroupnál bennfentesek, akiknek hölgytagjai a századfordu lón a Rockefeller klánhoz mentek feleségül.

A tőke olyan amilyen. Természetét szegény Attilánk írta körül - költőileg...

Forgolódnak a tőkés birodalmak,
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak
s mint fészket ütik le a kis falut.
Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, -
kis, búvó országokra rálehel
a tátott tőke sárga szája. Párás
büdösség-felhő lep bennünket el.

... azaz hibásan, pontatlanul.

A
"termelő zabálás" a tőke ragadozó természetéből következik, de nem csupán, talán nem is elsősorban, ez a jellemző. A folytatáshoz igénybe kell vennem hazánkfia a Schwartz Gyuri segítségét aki nyilvánosan azzal kérkedik, hogy üzleti tevékenységének társadalmi következ ményei nem érdeklik. Nagy port vert fel egy aljas, kérkedő, cinikus videó interjú amit 1998-ban adott, majd évtizedekig akadályozta közlését. Csodák csodája a felvétel előkerült és jelenleg is lejátszhatja, aki nem undorodós. 

Az interjúban szót ejt kettős énjének "filantropikus" oldaláról is. Nos, itt van a kutya elásva. Sorosnak nincs kettős énje. Soros egy zsidó bűnöző, aki a saját és mások tőkéjét a zsidó világuralom megszerzése érdekében forgatja. E hadjáratnak a szadista kegyetlenkedéssel végrehajtott tömegyilkosságok szervezése és rendezése nem velejárója, hanem célja. A zsidó bosszúszomj csillapíthatat lan. Ennek máig érvényes példája Eszter királynő regényes története, a Purim, amelyet 2469-éve ünnepelnek évről - évra önfeledten, pontosabban önmagukból kivetkőzve; annak örömére, hogy a (disznó) perzsa király Ahasvérus saját fajtájából 75.000 ártatlan ember lemészárlásával kedves kedett nekik. Az eddigi ünnepi képeken csak részegen ugrándozó zsidókat láthattunk. A Szombat
tudósítása szerint újabban kissé másképp vígadnak.
Hogy értelmezzük ezeket a "jelképes" képeket, amikor Izrael fokozódó brutalitással gyilkolja a palesztinokat, akik "erőszakosan" tiltakozni meré szelnek Ciszjordánia teljes bekebelezése ellen?

A zsidók nyílt hatalom-átvételére a New World Order kihirdetésével és életbe léptetésével került sor a World Trade Center tornyai ellení önmerénylet ürügyén.

Itt állnék meg egy polgári szóra annak tisztázása végett, hogy ki beszél zsidó világösszeesküvésről, zsidó háttérhatalomról? Senki, mert már rég nincs ilyen. Az "összeesküvés" a hatalomból kirekesztettek kezdeményezése a "törvényes" hatalom erőszakos megdöntésére. A "háttérhatalom" pedig a törvényes, ill. "látható" hatalom árnyékában meghúzódó irányító appará tus. Ilyen sincs. ZsidóAmerikát ismert zsidó bankárdinasztiák irányítják. A zsidók már rég nem titkolóznak. Éles rivalda fényben fürödve vigyorogva, vicsorogva dirigálnak.

Ennek szemléltető példája a hírhedt "9/11" eseménysor. Terjedelmes elemzést írtam erről anno. A hosszú, unalmas részletek felidézése nélkül az általam vélt lényeget röviden ideírom. Oszama bin Laden, mint aktív (!) CIA ügynök valóban szerephez jutott a merényletnél. Ő vezényelte az öngyilkos operett pilótákat a helyszínre. A WTC tornyok esetében azt kellett megparancsolni a 'zembereknek: higgyék és vallják hogy néhány gallon kerozinnal másodpercek alatt porrá lehet omlasztani az I. és II. sz. tornyokat, sőt a VII. sz. tornyot is, amelynek közelében sem járt repülőgép.

A hivatalos verzió a "pol.korr." próbaköve lett. Ezt szajkózza a világ összes médiája, a mienk is. A terrortámadás olyan biblikus "tény" lett, mint az, hogy Józsué megállította a napot.

A zsidó "működő tőke" tevékenységét az "Arab tavasz" epizódjai közül Szíria elpusztitása körülmé nyeinek ismertetésével kívánom jellemezni. [Lehet kitérek még Líbiára is, mert az is megér egy misét.] Szíriát ugyanis nagy ál-szövetségese a putyini Oroszország és Oroszország igazi szövetségesei: Izrael, ZsidóAmerika, Anglia, Franciaország és a NATO pusztították el, a legapróbb részletekig összehangolva hadmüveleteiket; nem utolsó sorban azért, hogy Szíria első számú pusztítója az izraeli légierő ne szenvedjen veszteségeket. Így állt elő az a páratlan helyzet, hogy a Putyin által furtonfurt "fejlesztett" szíriai légvédelem "eredményességi statisztikája" a szíriai "polgárháború" nyolc (!) éve alatt 0 azaz nulla (!) izraeli repülőgép.

Itt adódik egy nehézség. Ha az ember a Szíria tárgyú forrásokban kutat, felduzzad az agya; belülről pedig egy méhkashoz kezd hasonítani. Ám ezúttal is marha mázlim volt, hogy rábukkantam [vak tyúk effektus] két kulcs-információra, amely eligazít a szír katyvaszban.

A mellékelt etnikai/vallási térképre nézve rögtön látható, hogy Szíriát a jóisten is etnikai, ill. vallási háborúk színterének teremtette. Az évszázados, esetleg évezredes gyűlölségek fortyogó katlanát csak egy erős/kegyetlen diktatura tarthatja fedő alatt. Ippeg ilyen volt, ill. lehetett volna az Asszad dinasztia. Az ám, de az okos és kőkemény
Háfez el-Aszad hatalmát a buta és lágytökű Bassár el-Aszad örökölte, aki magával az ördöggel - Putyinnal - szövetke zett "népének" elveszejtésére.

Egy ilyen "nép" esetében a felforgatóknak nincs más dolguk, mint innen - onnan felfegyverezni a nép- és vallási csoportokat. A többi megy mint a karikacsapás. Pontosan ez történt Szíriában is.

Igenám, de ez azért nem ilyen pofonegyszerü. A folyamatokat le kell vezényelni [koordinálás]. Ki volt az? Természetesen ZsidóAmerika. Erről a Magyar Nemzetben jelent meg egy
leleplezőnek mondható viszonylag friss írás, amely a meggyilkolt Robert Kennedy igazságügy-miniszter fiának, ifj. Robert F. Kennedynek a Politico.com-on publikált elemzésén alapszik. Ezt az írást mellékelem és szégyenkezve kell közölnöm, hogy ennek elolvasása nélkül saját írásom nem érthető, ennélfogva a "kényszer ugrás" esete forog fent...

A Magyar Nemzet írását kivonatosan ismertetem, mellőzve a Kennedy cikkből idézett részeket.
 
"1941-ben épp Roosevelt elnök volt az aki erőteljes nyomást gyakorolt Winston Churchillre és más, gyarmatosító szövetséges hatalmak vezetőire, hogy írják alá az Atlanti Chartát, amely kimondta, hogy minden, európai hatalmak által gyarmatosított népnek joga van az önrendelkezéshez." [Más kérdés, hogy a minden hájjal megkent gazember előre arra spekulált, hogy a győztes háború után Amerika terjeszkedése a "felszabadult" egykori gyarmatok felvásárlása útján fog végbemenni, hisz a háborúban minden szövetségese legatyásodott, pénze csak Amerikának volt.]

Így azután épp Amerika lett az, aki lépten - nyomon felrúgta a Chartát, mert a volt gyarmatok megkaparintása nem ment mindenütt olyan simán ahogy Mórickáék elképzelték.

"1957-ben, az Eisenhower-adminisztráció, a CIA bevetésével, sikertelen puccsot kísérelt meg Szíriában. John F. Kennedy – akkoriban még szenátor – szenvedélyes beszédben hívta fel Amerika figyelmét az Atlanti Chartában lefektetett, azóta viszont figyelmen kívül hagyott értékekre. A beszéd óriási visszhangot és szimpátiát váltott ki az arab világban."

Ennek előzménye "az úgynevezett Bruce–Lovett-jelentés volt. A szenátor nagyapja Joseph P. Kennedy tagja volt a jelentést készítő titkos kongresszusi bizottságnak. A dokumentum részletesen bemutatja a kormány által mindvégig tagadott, a CIA által vezényelt jordániai, iraki, egyiptomi, szíriai és iráni puccsokat és puccskísérleteket. ... Az Egyesült Államok a múlt század ötvenes éveitől kezdve – amikor is az olaj vált a világ fő energiaforrásává – folyamatosan, önös érdekektől vezérelve lépett fel valamennyi, a Közel-Keleten megjelenő függetlenségi mozgalom és mindazon vezetők ellen, akik az amerikai olajkoncessziókat veszélyeztették. Gyakorlatilag bármilyen, Amerika- barátságot és antikommunista meggyőződését hangoztató alternatíva megfelelő volt, kezdve a teljhatalmú monarchiáktól (Szaúd-Arábia, Irán, Öböl-országok) a katonai diktatúrákon át (Irak) a bábkormányokig (Libanon). Ebbe a körbe már az ötvenes években is belefértek a szent háborút hirdető iszlám dzsihadisták is.

A CIA aranykora akkor érkezett el, amikor a második világháború "legendás" amerikai fővezére Eisenhower, alias "Ike" lett. 1957-ben látott napvilágot az Eisenhower doktrina, amely felhatalmazta  az elnököt, hogy "segítsen" bármely közel-keleti országot, amelyről úgy ítélik, hogy a kommunizmus által veszélyeztetett. Enek magyar fordítása azt jelenti, hogy az USA felléphet minden eszközzel minden olyan ország ellen, amely nem Amerikának akarja eladni az olaját.

"1957-ben a Fehér Házban tartott megbeszélés jegyzőkönyveiből kiderül, Eisenhower elnök az alábbiak szerint igazította el John Foster Dulles külügyminisztert és Frank Wisnert, a CIA tervezésért felelős igazgatóját: mindent meg kell tennünk, hogy a 'szent háború' aspektus kerüljön előtérbe”.  Az eligazítás apropója az volt, hogy a Katar által kezdeményezett 1500 km.-es földgázvezeteékkel szembeni (főleg orosz) ellenállást letörjék.

Itt lépett kőbe Szíria. "Aszad elnök felbőszítette a katari projekt támogatóit, elfogadta ugyanis egy alternatív gázvezeték terveit, amely ugyanazon gázmező iráni részéből indulva Szírián át libanoni kikötőkben végződne. Ez az opció izraeli vélemények szerint Irán érdekeinek védelme mellett együtt járt volna a Hamász és a Hezbollah erősödésével. A szír álláspont nyilvánosságra kerülésével egyidejűleg szárba szökkentek az Aszad eltávolítására irányuló tervek, a CIA pedig megkezdte a szíriai ellenzék finanszírozását."
Ez nem csupán ennyiből állt. Sziriába települtek ugyanis az amerikai, angol, izraeli, francia és NATO különleges felforgató egységei, amelyek a "finanszírozás" keretében felfegyverezték, kiképezték és irányították az Aszad rezsim ellen fellépő "mérsékelt", ill. "szélsőséges" terror alakulatokat.

"A 2011-es 'arab tavasz' idején Damaszkuszban kis létszámú, békés tüntetések kezdődtek. Ekkor a CIA már jelen volt az országban. A katari gázprojekt gazdái azonban ennél sokkal többet akartak. 2013. szeptember 4-én John Kerry külügyminiszter kongresszusi meghallgatásán azt nyilatkozta, hogy a szunnita királyságok készek voltak egy Aszad szír elnök hatalmát megdöntő amerikai katonai beavatkozás költségeit teljes egészében finanszírozni. Obama elnök az elképzelést elutasította, de engedve a republikánus oldalról és az Arab-öbölből érkező nyomásnak, jóváhagyta a szíriai 'mérsékelt ellenzék' felfegyverzését, ezzel az Egyesült Államok de facto a háború eszkalációját okozta."

A történtek nem szűkíthetők a gázvezeték vitára. ZsidóAmerika a történelmi szunnita/siíta ellentétek felszítására törekedett. Napirendre került "egy síita–szunnita regionális vallásháború finanszírozása, beleértve a szélsőséges, szalafista/dzsihadista erők segítését is. A cél az oszd meg és uralkodj elv útján az amerikai stratégiai érdekek érvényesítése volt. 2012. augusztus 12-én a US Defense Intelligence Agency által készített hétoldalas jelentés kifejti: Köszönhetően az USA–szunnita koalíció radikális szunnita dzsihadistáknak nyújtott támogatásának, a szíriai polgárháborúban a lázadás vezető erőivé a szalafisták, a Muszlim Testvérek és az AQI [az Iszlám Állam elődje] csoportjai váltak.”

Ugyanez a jelentés megállapítja, hogy " a szalafisták által elfoglalt területeken létrejöhet egy egy önálló közigazgatási képződmény, ami a szunnita koalíció céljaival összhangban elősegítheti a szíriai kormányerők elszigetelődését. Az említett közigazgatási egység átlépheti az iraki határt, és Moszul/Ramadi központokkal létrehozhat egy iszlám államot (!), egyesítve az iraki és szír területeken tevékenykedő terroristacsoportokat. Mindez két évvel az Iszlám Állam megjelenése előtt (!) történt. Ezért a régió arab lakosságának döntő többsége meg van győződve arról, hogy az Iszlám Állam Amerika szüleménye."
És mit tesz isten: az Iszlám Állam valóban létrejött és elfoglalta Szíria keleti és Irak nyugati részét, ahol az olajmezők vannak. Mindezt egy puskalövés nélkül tehették. Putyin vakot, némát, süketet és hülyét játszott eközben.

Szíria veszteségei páratlanul súlyosak. "A polgárháború halálos áldozatainak száma meghaladta 350 ezret jelentette eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH). A Bejrútban kiadott összesítés szerint 353 935 ember halt meg, köztük több mint százezer civil. Az utóbbiak között 19 811 gyerek és 12 513 nő volt. A több ségükkel a kormányerők (!!!) végeztek az elmúlt csaknem nyolc (!) év alatt. Pontosabban szólva az oroszok által felfegyverzett és vezényelt szír alakulatok és maga az orosz hadsereg - különös tekintettel a légierőre - követte el e háborús bűntetteket.  ZsidóAmerika háborús célkítűzéseit tehát a zsidó Putyin hajtotta végre Amerikával és Izraellel a legszorosabban együttműködve.
  
Nem kevésbé "imponálóak" a humanitárius
katasztrófa méretei. "A szíriai válság kezdete óta több mint 4,9 millió ember hagyta el az országot. Hol vannak most ők? A 2016. június 30-ai adatok szerint nagy részük a régióban maradt Szíria szomszédos országaiban. A szíriai menekültek közül 2,7 millióan Törökországban, 1,03 millióan Libanonban, 657 000-en Jordániában, 249 000-en Irakban és 117 000-en Egyiptomban tartózkodnak.A szíriai menekültek háromnegyede nő és gyermek.Szírián belül további 13,5 millió ember szorul humanitárius segítségnyújtásra, akik közül 6,6 millióan az erőszak következtében váltak belső menekültté.

A "Putyin-dúlás" arányai mellett eltörpülnek a világtörténelem összes dúlásai.

A [hülye] ember akár arra is gondolhatna, hogy Putyin a szíriai olaj megtarthatása végett pusztította el, ill. hagyta mások által elpusztítani Szíriát. De nem.

HÍR TV 2019. november 1-én adta
hírül, hogy "a szíriai olajmezőkre bevonultak az amerikai csapatok. A szír kormány megszállónak tekinti az amerikaiakat, és az oroszok szerint sincs jogalapja az USA katonai jelenlétnek. Úgy érvelnek, hogy az olajmezők a törvényes damaszkuszi kormányt illetik meg, nem az Egyesült Államokat. Basár el-Aszad szíriai elnök szerint Donald Trump amerikai elnök hazája fegyver- és olajcégeinek érdekében politizál, ráadásul ebből nem is csinál titkot.

A história vége akár kabaré is lehetne - a romok, a tengődők és a halottak nélkül...

2019.11.22

Sz. Gy.


Folyt. köv.!