A fasizmus réme

Méregzöld pápisták


Kísértet járja be Európát, a fasizmus kísértete? Egy fenét! Közönséges zsidó hisztériakeltésről van szó, amelynek célja elterelni a figyelmet Európa zsidó megszállásáról. Hülyébbnél - hülyébb írások látnak napvilágot e kérdés ben. Találomra turkálva közöttük, úgy gondolom, rábukkantam az egyik leghü lyébbre, az amerikás Kollár Erzsébet
c. írására. A választás azért esett éppen erre, mert olyan élő és holt "fasisztákat" vesz egy kalap alá, akik közül többet személyesen ismertem - ismerek és tanúsíthatom, az Amerikai Hírhatár által mázolt "nyilas körkép" hamis.

Ezt írja...
Az átrendeződés éveiben, 1998 és 2002 között, négy olyan internetes központ alakult ki az Egyesült Államokban (Hungarians’ Sunday, Szittyakürt és a Fidesz Magyar Polgári Párthoz közelálló New York-i Polgári Körök) illetve Kanadában a Hazánkért elnevezésű hírportál, melyek alapját képezték a Magyar országon nyílt 'náci' propa gandát terjesztő virtuális háló zatnak. Vezetőik – Szász Lóránt, Major Tibor, a Fidesz-összekötő Szilágyi Ákos és ... Tóth Judit – mögött a hungarista eszmével rokonszenvező amerikai üzletemberek, Pákh Sándor és Pákh Imre, Bíró Zoltán, Bánkuty E. Géza, Molnár K. Viktor álltak. Ugyanazok, akik kapcsolatot tartottak az egyre inkább szélsőjobboldalra sodródott magyarországi parlamenti politikusokkal is. A Montrealban élt Tóth Judit halálát követően, majd ... Szász („Zas”) Lóránt kiválása után az amerikai-kanadai 'hazafiak' : Révffy László (Anglia), Timár Imre (Svédország), Dobszay Károly (Németország), Metz Éva (Ausztrália), Kenessey Csaba (Svájc), stb. tudósítók a magyarországi 'náci' portáloknak dolgoznak. A leírtak alapján nem volt nehéz rájönnöm, a hölgy nincs tisztában a "náci" kifejezés tartalmával, vagy - ez a valószínűbb - szándékosan összemossa a hungarizmust a nácizmussal ahelyett, hogy zongorázná a kettő közötti lényegi különbözőséget. Az alaphangot az alcím adja meg ... "Hitler és Szálasi követői az Európai Parlamentben! A hun garisták nyíltan szervezkednek Magyarországon!" Miről van szó tulajdonképpen?

A „szerkesztőségnek” nevezett, internetes kalózkodással foglalkozó csoport – magyar és külföldi állampolgárságú személyek – portáljukat 2006. február 1-től Kuruc.info néven működtetik... Nemzetiszocialista, az NSDAP/AO szellemiségét követő, weblapjukon animált grafikák, chatszobák, prezentációk és lelkesítőnek szánt háborús dokumentumfilmek, a Hungarista Mozgalom és a Nyilaskeresztes Párt történelmével foglalkozó írások és a Waffen-SS 'hősies' harcait dicsőítő propagandaanyagok bemutatása mellett a legalantasabb ösztönökre ható fajelméletet terjesztik napjainkban is.

A többi "náci portálról" ezt írja. "Tanulmányozzuk csak az Alternatív Hírportálok – mint a demokrácia alternatívája – kínálatát:  'Barikád', 'Lelkiismeret88', 'HunHír', 'Kitartás', 'Kapu', 'Magyar Nemzet', 'Kuruc.info', 'Magyar Sors', 'Magyar Hírlap', 'Szent Korona Rádió', 'Echo TV', 'Független Újságírók Szövetsége', 'Gondola'…  –  Ezek az online orgánumok naponta(!) nagyobb mennyiségű xenofób, rasszista propagandát juttatnak el olvasóikhoz, mint a nyilas emigrációban tevékenykedett HMH 1946-1998 között összesen! Magyarok Háza III. emeletén irodát nyitott nemzetiszocialista 'Front' című újság főszerkesztője (Schuszter Lórándról van szó... Nota bene, a Magyarok Háza gazdája Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége elnöke. Róla is szót ejtek majd.) Szaddam Husszein kivégzéséről készített videofilmet csatolta, imígyen kommentálva: 'A mi hungarista csapataink is hasonló módszerekkel dolgoznak majd! – És hogy senkinek se legyenek kétségei a gombamódon szaporodó náci honlapok hasonló szellemiségéről, a Kitartás szerkesztője gondoskodott, ugyanaznap jelentve ki: 'Dobszay nemzettestvérhez hasonló a véleményem, pusztuljon a férgese!" Ami Dobszay nemzet testvért illeti, nemrég váltottunk néhány levelet.

Róla egyébként ezt írja a hölgy...
"A P. Mobil zenekar menedzseréről, Dobszay Károly nemzettestvérről csak annyit: saját bevallása szerint Fiala Ferenc és Alföldi Géza – Szálasi két főembere – szellemi örökösének tartja magát, állítása szerint a németországi emigráció éveiben, miközben az Út és Cél kiadójaként tevékenykedett Dortmundban, szoros kapcsolatok fűzték a nyilas emigráció vezető személyiségeihez. Ahogy látom, Dobszaynak esze ágában sincs e vádakat tagadni.

Az írás a Kuruc Info és Dobszay szerepét emeli ki. Én meg éppen azért választottam ki, mert épp a "Kuruc Info & Dobszay" szindróma foglalkoztatott, az említett levélváltás kapcsán. Voltaképp erről a szindrómáról szólok a továbbiakban.

A
derék Károlynál egy írásom csapta ki végleg a biztosítékot, amelyben voltaképp felmentettem példaképét Szálasit a nácizmus igaztalan vádja alól... Nem akarok belőle idézgetni, csak egy mondatocskát...

"
Aztán a magyar ugaron kinõtt Hitler paródiája Szálasi és a nácizmus paródiája a hungarizmus. Foglalkoztam már a nácizmus és a hungarizmus egybevetésével nem is olyan régen. Ez az írás a korábbi folytatása (nem ragozása) szeretne lenni."

A kedves olvasóra kell bíznom, elugrik e a két cikkhez. Itt és most mindenesetre nem annak ismét lése következik, hogy a nyilasok és a hungaristák mennyiben nem nácik, mert ezt leírtam, hanem az, hogy mekkora különbség van nyilas és "nyilas", hungarista és "hungarista" között.

Mert - Szálasival és Dobszayval szemben - vannak ám nem krisztushívő magyarok is, akiken ugyan- csak rajtuk a stigma.

Közülük a legnagyobbal, a második Tormay Cécillel, Tóth Judittal kezdem.

Dicsekedhetnék is vele, de csupán említem: élénk levelezésben voltunk, írtunk is egymás oldalaira. Judit készített számom ra egy index tervet, stb. Utolsó írását egy nekrológ keretében Tarnóczy Szabolcs után-közölte.

Judit írásainak díszhelyük volt Honlapjaimon halála után is. A szörnyű hibát azzal követtem el, hogy azt hittem a kegyelet megőrzi nagyszerü írásait, ezért linkjeim bezápultak amikor szépséges Honlapját lecsapták az égről, ill. egy idomtalan idétlen szörnyet hagytak a helyén - gúnyból...

Most, midőn Dobszayval eszmét cseréltünk, már félálomban szörfözve, felfedeztem valamit! A Wordpress megőrízte Judit írásainak legjavát! A grandiózus életmű nem semmisült meg teljesen és véglegesen. Itt és most csak egy idézet kaphat helyet, amelyből kiderül, Judit nem volt "szálasista", "krisztusista", következésképp pápista sem.

A "Magyar Nemzet" cikkéből idéz.
"A holocaust katasztrófája után nyugati országokban ... a katolikus, a protestáns és az ortodox egyházak létrehozták a keresztény-zsidó párbeszéd intézményeit és nekifogtak a hitoktatásban, a hittan könyvekben és a szertartásos szövegekben még mindig rejlő antijudaista, zsidóellenes elemek eltávolításának. … Olyan teológiai könyveket jelentetnénk meg, amelyek elősegítik keresztények és zsidók közeledését, a keresztény vallási eredetű zsidóellenesség leküzdését. Azt a külföldön már létező teológiát szeretnénk bemutatni, amely a másik feleke zetben nem gyűlölt ellenfelet, hanem dialóguspartnert, akitől akár tanulni is lehet. Tervezett sorozatunk címe: ’a Keresztény-Zsidó Párbeszéd Könyvtára. Alapítók – Harmati Béla evangélikus püspök, Kardos Péter főrabbi, Kovách Attila református püspök, Várszegi Asztrik katolikus segédpüspök, Bokros Lajos közgazdász, Csoóri Sándor író, Iványi György közgazdász, Konrád György író, a kuratórium elnöke. Micsoda mocsok társaság, cionista összeesküvők, monda nám a díszes névsorra én. De mit mondott Tóth Judit?
A 'keresztény-zsidó párbeszéd'-nek mondott igyekezetről közel 500 weboldal található az Interneten azoknak, akik ezzel a témával foglalkozni akarnak. De ... míg a zsidók beszélnek a párbeszéd alatt, addig a bűntudattal megetetett keresztények hallgatnak. Jó! Tehát  párbeszélgessünk! De, a Talmudból vett idézetek alapján, a nem-zsidó barmokkal, szamarakkal, tisztátalanokkal, bálványimádókkal hogyan lehetséges párbeszéd és kiengesztelés, és miért van mind erre szükség?"

Tényleg! Miről van itt szó egyáltalán? Konrád György csak nemrég jelentette ki, hogy Soros Európa jótevője... Minden zsidó szalámizás azzal kezdődik, hogy az egyik gój határolódjon el a másiktól. És a Kruc Infó és Dobszay Károly mikor határolód nak el a "párbeszélőktől"?

Soha!   

Nem először dühöngök emiatt. Megtettem pl. "Labancroham" c. írásomban. Nincs hozzátenni valóm, csak annyi, hogy az otromba zsidózás tipikusan zsidó módszer, mert nem a zsidó, hanem a zsidózó ellen támaszt ellenszenvet. Ami a "Kuruc Infót" illeti, a "Labanc Infó" elnevezést nem én találtam ki, hanem nálam jóval korábban a Jobbik Net, amely másoknál évekkel korábban rájött a turpisságra.

Az Infó évekig zengte a Jobbik és Vona dícséretét. Barátom Károly pedig úgyszólván házi írója a még mindig Kuruc Infónak titulált lapnak és nem olvastam, hogy bármikor, bárhol, bármitől elhatárolódott volna.

"Róluk" talán elég is ennyi.

Menjünk tovább. Szász (Zas) Lóránt következik.

Bármilyen furcsa és hihetetlen is, Lóri hosszú ideig társszerkesztője volt Honlapomnak a "Commentnek". Kollár Erzsók talán nem is tudja, de Lóránt költő is volt, nem is rossz költő.

Egy régebbi írásomban "Labancizmus - Kurucizmus" próbáltam szerbe - számba szedni azokat a magyar írókat, költőket, akik nem voltak "jézusisták". Bekerült a furcsa kis antológiába a Lóri is.

Lenne még tovább is! Mongyam' még?

Nem mondom.

Áttérek Tímár Imrére. Ő is társszerkesztője volt... Innen tudják már a folytatást...

Ő szintén nem volt zenész. Erről tanúskodik "Halálfalvi jegyzetek" c. írása amely az én "kiadásomban", ill. "gondo zásomban" jelent meg.

Idézet a rövid írásból ...
"A falu katolikus templomában, a vasárnapi szentmisén, a pap Mózesrõl áradozik. Kint a mise után ismerõseim halkan, körbenézve, megkérdezik: hazajöttél Imre? Mintha félnének valamitõl. Hát persze, Jahve képviselõje most mennydörgött a szószékrõl. E farizeusok tudják, miként kell érvényesiteni a pszichológiát a templomokban."

Imre a "rovatába" keveset írt, de viszonylag hosszú ideig leveleztünk. Levelei szárazak és rövidek vol tak. Fáradt, kiábrándult embernek tűnt. Aztán elhallgatott. Él e, meghalt e, ki tudja? És kit érdekel azon túl, hogy becsületes nevét felhasználják egy piszkos politikai tükrözéshez, trükközéshez.

Én viszont egyelőre itt vagyok és legalább kérdezősködöm, a mórickai jogon - kérdezni szabad.

A "Partizán Infó" elég csúnyákat ír Dobszayról.

"A képen látható 2008-ban 55 éves disszidens Dobszay Károly (német-magyar kettős állampolgár) a Kuruc.info-hoz közeli Front nevű nemzetiszocialista zugújság főszerkesztője. A Németországban élősködő és kintről magyarkodó Dobszay több, a nyilasokat mosdató cikket is megjelentetett a Kuruc.info-n.A Front nevű igénytelen lap, a magyar szélsőjobboldali bűnözői körök egyik csőcselékmosdató és a tettleges bűncselekményekre uszító zugsajtóterméke.Dobszay Károly a kuruc.info után nyomozó partizánok egyelőre meg nem erősített információja szerint, a kuruc.info domainjára saját belépési és admin kóddal rendelkezik. Dobszay Károly, a "Front" című nyilas újság főszerkesztője már 2 éve Magyarországon él. A „Front” című újság szerkesztősége a Budapest,V.ker. Semmelweis u. 1-3, III. em. 336 sz. alatt van. Németországban szerkesztője volt az „Út és Cél” csúfnevű hunga rista lapnak és „munka”-társa a „Szittyakürtnek”, az „Új Rend” című NSDAP/AO újságnak, vala mint a „Magyarok Vasárnapja” havilapnak. Jelenleg Schuster Lóránt helyetteseként a Magyar Nemzeti Front "mélymagyar" tanácsadója.

Amondó vagyok, ne üljünk fel ezeknek a büdös rohadt komcsiknak.

Meg aztán a Károly is költő. költőnek se utolső. Épp a Kuruc Infó hozta le megható szép versét "Ne féljetek, nem megyünk haza." címen. Bizisten vérzik a szívem, hogy csak egy strófáját idézhetem, idő és helyhiány miatt.

"Ne féljetek, nem megyünk haza
Minket már régen nem hív a Haza
Mely álmaink bölcsője, sirja volt
Ma rákos fekély, rothadó kék-sárga folt
Ne féljetek, nem megyünk haza."

Aztán mégis hazajött. Ebben nem hazudtak a komcsik. Senki se vethet rá emiatt követ, hisz a honvágy a lebírhatatlan érzések egyike. Abban is lehet valami, hogy gyengéd szálak fűzhetik a Kuruc Infóhoz, ám üsse kavics.

Hogy ne lógjanak ki írásomból elvarratlan szálak térjünk ki röviden a komcsik által ugyancsak aposztrofált Shuster Lórántra is; a Károlyéhoz hasonló belső meggyőződés és a közös szenvedély, a P-Mobil rock zenéje, stb. okán.Épp tegnap volt a soproni koncertjük. Remélem, dőlt a lé.

A baloldali képen látható "Antikrisztus" fedőlapja egy jó százhatvan oldalas tanulmánynak amely , nagy szorgalommal összegyüjtött, igényesen válo gatott,hatalmas adatbázisra támaszkodó, érdekfeszitő olvasmány, voltaképp egy grandiózus idézet gyüjtemény. Ford könyve után a legtestesebb zsidózás, amit valaha olvastam. Őszintén ajánlhatom mindenkinek.

Ám mégis zavarban vagyok. Miért is? A(z éppen) Dobszai Károly által írott előszó szerint a mű folytatásszerûen látott napvilágot a Magyar Nemzeti Front honlapján "és a továbbiakban is ott jelenik meg folyamatosan", de meddig (?) és miért (?) kérdem én. Amíg ugyanis a Lóri írsogál "az Antikrisztus itt jár közöttünk. Fojtogató hatása hollófekete éjszakaként nehezedik a magyarság múltjára, jelenére és jövôjére. Felismeréséhez, leleplezéséhez és az ellene folytatott önvédelmi harchoz szellemi fegyvert nyújt ez a gyûjtemény." Károlyunk szerint is. És közben és addig mi a dolgunk? Hát ugyanaz, mint a másik bőlevű zsidózó, Drábik Jani bácsi, hűséges olvasóinak, vagyis semmi. Csak olvassunk, borzongjunk és várjunk! Mire is? Hát a következő folytatásra... De mi lesz a folytatás? Még több adalék a zsidó ság megismeréséhez? De minek? Nem elég ennyi?

Nem bizony! Mert megmondom én, mire megy a pakli! Mit is írt Tímár? "A falu katolikus templomában, a vasárnapi szentmisén, a pap Mózesrõl áradozik." Csak épp a Károly, meg a Lóri nem hajlandók észrevenni, hogy az Antikrisztus nem csupán hollófekete éjszakákon fojtogat, hanem fényes nappal a szószékről pofázik a "hívőknek"; zsinórban egymás után sorjázó három zsidó hercegprímás (esztergomi érsek/rabbi) Lékai, Paskai, Erdő képében.

Nem, nyilaskáim, ti sohasem fogtok egyetlen ártatlan gyermeket sem kivezetni/kimenteni a "fojtogatás házából". Ti a történelmi zsidóról hablatyoltok, de egy büdös szót sem mertek/akartok szólni az ártatlan gyermekek ezreit meggyalázó ocsmány papokról. Nincs és nyilván nem is lesz egy rossz szavatok se a jezsuita sátán pápáról a homokosok, pedofilok és migránsok "védőszentjéről".

Hogy mire alapítom ezt? Személyes tapasztalásaimra! Elkövettem egyszer egy írást, címe "Keresztények sírjatok!" Meg is jelent a Jövőnk Infóban. Aztán (...) a szerkesztő elolvasta és azon nyomban kimiskárolta a lapból. Nincs ebben semmi rossz. Cenzúra volt, van és lesz is mindenütt. Miért ne lenne épp nálatok, nyilaséknál. Rátok azonban nem a cenzúra ténye - módja, hanem indokolása jellemző. Így számoltam be erről annakidején. "Nagy megtiszteltés ért nemrég. A Jövőnk Info hungarista hírportál felfigyelt írásaimra és lehetővé tette azok megjelentetését. A dolog jól indult mindaddig, amíg véletlenül fel nem került a "Keresztények sírjatok" címet viselő írásom. Egy kurta levélben tudatták velem, hogy cikkemben a 'kereszténység alaptételeit támadó vélemény is megnyilvánulásra került', ami ellentétes a lap szellemiségével."

Hogy miről szólt az "inkriminált" írás? Hát a középkori "Szent Inkvizíció" rémtetteiről, amelyeket el lehetett követni, de írni róluk ellentétes a nyilas szellemiséggel.

És mi volt tegnap? A jezsuita sátán pápa nyalja a rabbik kezét, jel képesen a talpát, még jelképesebben a seggét. Sugdos és dugdos a Siratófalnál, stb.

És mi van ma? A bíborosok nagyon - nagyon seggbe szeretnék rúgni őszentségét. Erkölcsi ráhatással próbálkoznak... Egy olyan fazonnal szemben, aki - mint Bergoglio - az argentin katonai junta "szállítója" volt. Gyónási titkokat szállított a hóhérok számára.

Mit szóltok ehhez? Semmit, mert ha kinyitnátok a pofátokat, ez ellenkezne a "szellemiségetekkel."

És mit szólnátok, ha én írnék a Kuruc/Labanc Infónak? Ó' az nem menne, mert tiltólistán vagyok nálatok évek óta. Kénytelen vagyok időnként a Bal - Radnak írni, mert ott ugyan őrjöngenek bejegy zéseim miatt, de nem tettek lapátra. E tekintetben "liberálisabbak" nálatok.

E cikk írása közben beleolvasgattam a "Szálasi per" c. könyvbe. Erre nyilván azt mondjátok, minden sora hamis. Mégis, a könyvben az olvasható, hogy vezéretek Jankó Péter kérdésére kijelentette a hungarizmus és a hitlerizmus viszonyát firtató kérdésére "Semmi közünk nincs hozzá. A hungarizmus nem hitlerizmus." [145 old.] Hát persze hogy nem. Igazat mondott. A kettő között valóban zongorázni lehetne a különbséget. Ez a zongora még nem szólalt meg. [Meg fog szólalni.]

Aztán ott olvasható - például - ötöldalas "önvallomása", amelyben kifejti "A hungarista ideológia az anyag nemesítésén túl a fajta nemesítését tűzte célul ki." Eddig stimmel. Ezen agyaltak Hitler és Himmler is. De Szálasi így folytatta. "Ezalatt az ember fajtát értve, éspedig közelebbről azt a fajt, amely a magyar népnek is törzsfája, és ez a gondváni törzs. Célunk volt tehát ezt a gondváni törzsfajtát kitenyészteni..." [139. old.]
Remélem nem mondjátok, hogy ezt a baromságot az eszes, de taplószáraz jogász Jankó, vagy valamelyik hülye zsidó népügyész, vagy népbíró találta ki!

Mint tudjuk, Hitlerék a fajnemesítést egy lovagrend, az SS segítségével próbálták megoldani. Az SS tagjait lovagi eszmények követésére is nevelték/fanatizálták.

Szálasi is alkotott ilyen lovagi eszményeket? Lehet, de ezeket saját személyére semmiképp sem vonatkoztatta. Hadparancsa ugyan azt tartalmazza "A nemzeteknek is világnézetet kell vallaniok. Ugyanezt a hősi életszemléleten álló legértékesebb önmaga számára kötelezően meghatározni és elismerni. Ennek a krisztusi tan erkölcsi valóságába kell torkolnia." [139 old.] Tudtok követni, azaz tudjátok mestereteket követni?  

A Führer birodalma romjai alá temetkezett. És mit tett nemzetvezetőtök? Lelécelt mielőtt Budapest ostroma megkezdődött volna. Majd ellenállás nélkül megadta magát, mikor az amcsik rábukkantak. Ez lenne rá jellemző? Áh dehogy!

Hanem pédául rádióbeszéde a nyilas hatalomátvétel napján, 1944. október 15-én "Aki a közösség nagy erőfeszítéseit akármilyen formában szabotálja, a rendet megbontja, munkahelyét elhagyja, munkáját nem végzi a legteljesebb felelős séggel, és ezáltal kitűzött céljaink elérését akadályozza, halállal bűnhődik. Aki nem dolgozik, meghal. A győzelem érdekében hozott minden áldozatot kevésnek tartunk, nemzetünk szolgálatában a legvéresebb és legsúlyosabb áldoza tokat is örömmel vállaljuk. Az új rendszer vezetői sorsközösségben élnek az általuk vezetett nemzettel, a dolgozó és fegyveres nemzettel, és élen járnak az áldozatokban is. A jelen időkben minden magyar legszentebb hitvallása: nemze tünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha."

A gaz Jankó ezt kérdezte tőle
"Ön azt meri állítani, hogy 'a nemzet hősi elhatározása' volt Budapestnek a védelme?" Mire nemzetvezetőtök így válaszolt. "Igen!" [164 old.] Itt megáll az ész és lehanyatlik a toll és hányingert érez az író.

Nos, végre itt a vége, amely nem ajánlás, csupán kérdés: ti mi végre vagytok a világon? Tán' csak nem a rock muzsikálás végett? De - a krisztusát neki - azt ne higgyétek, hogy senkinek se juttok majd eszébe ha valaha létrejönnek az igazi nemzeti számonkérőszékek.
 

2017.03.04

Sz. Gy. 

 

Írj a szerkesztőnek...