A karikatúra olyan humoros vagy gúnyos célú képi ábrázolás, főként rajz vagy lenyomat, amely egy ember jellegzetes vonásait vagy valamilyen jelenetet szándékosan túlzó mó don, torzítva mutat be. Célja az ártatlan szórakoztatáson kívül lehet a kinevettetés, fenyegetés, figyelmez tetés és bírálat. Gyakran megbélyegzi az emberi gyarlóságokat vagy valamilyen társadalmi, politikai stb. jelenség sötét oldalát.

 

 Frissítés!  2016.09.24-i frissítés! Hamis történelemoktatás!


Megváltók

A sárkány éve...

Új sláger született, a nemzetmegváltás. A sláger eredetileg zenei fogalom volt. A "békebeli" Magyarországon az mondás járta: sláger az, amit a suszterinas is fütyül. Itt most politikai slágerről lesz szó, amelynek nincs, vagy csak én nem találom a szabatos meghatározását.

Jómagam sok slágert fütyörésztem már: Orbánról, Putyinról, a Jobbikról, a hungarizmus ról, stb. Megunták, meguntam. Most új dalba fogok.

Miért?

Mondhatnám kedvtelésből, vagy időtöltés végett. Tulajdonképp mindegy, mit vallok lelki indítékaimról, mert a dallam érdekes, ha érdekes...

Írtam már "nemzeti szektákról". Ez az új ízé is valami hasonló, de mégis más. Sokkal átfogóbb, vészterhesebb.

Elöljáróban és röviden arról lesz szó, hogy az egészséges magyar közgondolkodás sírja fölött most fejezik be a föld simára dózerolását a "nemzeti mozgalmak", ill. szervezetek. Ezekről akarok szót ejteni, a karikatúra eszközével is, megvilágítandó e jelenség sötét oldalait.

A témába úgy estem bele, mint Pilátus a krédóba. Király B. Izabella hívott meg a Magyar Érdek Pártja 2016. június 25-i Visegrád-Mogyoróhegyi piknikjére, amelynek célja a párt 1996. június 22-én ugyanott meghirdetett 108 pontból álló programjáról történő kegyes megemlékezés a huszadik évforduló alkalmából, továbbá a program átszabása [átpofozása] az időközi változásokra tekintettel.

Nem akartam (nem szoktam) zsákbamacskát játszani. Álláspontomat, a pikniken elmondandó hozzá szólásomat, előre megírtam Izabella asszonynak. Ebből - ha elolvasta - rá kellett jönnie, hogy egy hét próbás "fasisztával" áll szemben, aki előtt semmi se' szent. Előzetes kifogása mindenesetre nem volt.

A helyszínen jöttem rá, nem akármilyen piknik ez a piknik, hisz több nagyágyú is megjelent: Patrubány Miklós, Orosházi Ferenc, Bene Gábor, stb. Őket nevezem most utólag (nemzet)megváltóknak.

Szólottam hát a pikniken, amit Patrubány nyomban, Izabella asszony utólag kárhoztatott. Orosházi és Bene nem vonták össze a szemöldöküket, sőt mosolygósak maradtak. Nyilván azt hitték, még meg menthető vagyok... Nem ismernek eléggé.

Az egyáltalán nem épületes históriát megírtam egy emlékeztető félében. Aztán feledni szerettem volna az egészet. Nem ment. Felismerésre (!) jutottam ugyanis. Mogyoróhéjba sűrítve ennek az a lényege, hogy a nemzettudat feltisz tulásának úgyszólván legfőbb akadálya maga a "nemzetmegváltás", amely sokfejü hidraként űl az agyakra. A módszer bonyolultan egyszerü: a magyarság ezeréves múltjában összemosni az árpádi honalapítást a szentistváni "honalapítással". Sok jogvégzett és botcsinálta alkotmányjogász fáradozik ezen, a legszélesebb háttér(hatalmi) támogatással. Ennek az egyáltalán nem tisztes céhnek egyetlen tagját hozom elrettentő példának, Zétényi mestert, a rettenthetetlen, fáradhatatlan, lerázhatatlan "werbőczystát". Azért, mert mert a lentebb elősorolandó többiek többnyire az ő nyomdokain baktatva csipegetik, amit hullat, hul lat, hullat maga  után az "ősi alkotmányt" szemezgetve.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Azt már jóval korábban észrevettem, hogy írott szövegeket tartalmukkal ellenté tesen magyaráz. Többször
hangot is adtam emiatti nemtetszésemnek. "Zétényi Zsolt brókerügyvéddel kezdem, mert az ő írásait olvasgatva ment legmagasabbra a vérnyomásom. Összes műveit még nem volt időm elolvasni, de idézhetem néhány sorát, amely remélem híven tükrözi őurasága észjárását. Kérem, a továbbiak olvastán ne nevessenek, mert nem viccelek, hanem szöveghűen idézek tudós kollegámtól." Amikor ezeket a sorokat írtam még nem ismertem eléggé ezirányú munkásságát és azt hittem, vérlázító pökhendiségének van határa. Tévedtem. 

Zétényi alkotmány koncepciójának tengelye, hivatkozásainak fő forrása a
Triparti tum. Képzeljék, utána olvastam. [Tényleg nem vagyok normális...] Főleg az érdekelt honnan veszik a jogtudó sok, köztük ő is, hogy I. István a gyilkoskirály "apos tolként" kiváltságos helyzet ben volt a pápával és a német császárral  szemben.
A jobboldalon látható idézet helyett idézhettem volna originált Zétényi szöveget. Azért nem tettem, mert népszerű ségben fürödve Zétényi is hajlamos elen gedni magát és kibökni valami olyat, ami a bögyében van, de egy komoly dolgozatban így nem írná le.

Lássuk csak, hogy állunk ezzel a "szakrális apostolsággal?" Betűről betűre átolvasva a szent könyvet [mondom nem vagyok normális] mindössze a következő kitételek olvashatók.

"MÁSODIK RÉSZ NEMES MAGYARORSZÁG JOGAINAK ÉS SZOKÁSAINAK MÁSODIK RÉSZÉRŐL ÁLTALÁBAN  
3. CZIM
2. § De minekutána a katholikus hitre 'tértek' és maguknak 'önként' királyt választottak, úgy a törvényhozásnak, mint bármely birtok adományozásnak és minden biráskodásnak hatalmát és jogát az uralkodással és kormányzással együttesen ez ország szent koronájának ... joghatóságára és következésképen a mi törvényesen rendelt fejedelmünkre és királyunkra ruházták át. És így ettől fogva a királyok a törvényeket a nép összehívása és 'megkérdezése' mellett kezdették alkotni, a mint ez korunkban is történni szokott.
6. CZIM
4. § Először (mondám) a közönséges rendeletek, a mely dolognak eredetét, hogy messzibbről keressük, meg kell jegyeznünk, hogy dicsőséges királyunk és 'apostolunk' (!) Szent István, a ki első volt Magyarország királyai közt és a ki a magyar nemzetet a szent hit világosságára térítette, legelsőbben tett közzé jeles rendeleteket ...
9. § És jóllehet eme rendeletek és törvények főként Szent István és Szent László királyokéi, kik méltán kiérdemelték, hogy nevüket a 'szentek' sorába iktassák..."

Szóval az 'Ítélőmester' Őapostolsága I. István apostolságát nem deklarálja, pláne nem bizonyítja, csak odaböki. Ami az idézet további kitételeit illeti, hemzsegnek a hazugságoktól. [Viszont már tudom, hogy mer Zétényi ferdíteni. Werbőczytől tanulta...]

Szóval az apostolságnál tartottunk. Ismerkedjünk meg egy újabb hadova - ládával, a jó Hartvik püspökkel és az általa költött "Szent István legendával". Amint tudjuk, Asztrik püspököt István küldte koronáért, előzetes bejelentés nélkül (?), a pápához II. Szilveszterhez. A pápának volt ugyan raktáron egy koronája, mit egy másik királynak szánt. Ám megjelent álmában egy csodás alak és máris István lett a címzett. De ez még semmi.  "Azonfelül keresztet küldetett a királynak, mintegy az apostolság (!) jeleként, így szólván: én apostoli vagyok, ő viszont méltán 'Krisztus apostola' (!), ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak s népeinek mindkét törvény alapján történő igazgatását. Elnyervén hát mindent, amit kért, Asztrik püspök vígan tért vissza hazájába, magával vitt mindent, amiért a vállalt utat végigjárta. Elhozták hát az apostoli áldás levelét (!!!) a koronával és a kereszttel együtt, s miközben a püspökök és a papság, az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásukat fennen kiáltozták, Isten kedveltjét, István királyt az olajkenettel felkenve a királyi méltóság diadémájával szerencsésen megkoronázták."A korona és a kereszt elkallódott valahol. Annyit tudható, hogy nem arról a koronáról van szó, aminek másolatát Orosházi körbe - körbe hordozza amikor őrá is rájön az apostolság.

De a levél, a Magyar Apostoli Királyság alapító levele, az hova lett? Sehova, mert nem is volt! Előkerült ugyan egy 1000. márc. 27-re keltezett pápai bulla, de arról kiderült, hogy gyenge újkori hamisítvány, amelyet a jóval később uralkodott VII. Gergely pápa okleveleiből és a Hartvik-legendából állítottak (őc költek) össze az 1630-as években, azzal a céllal, hogy a magyar király 17. századi főkegyúri jogát (azaz a főpapok királyi kinevezését) igazolja.

Ezt a bullát Werbőczi korában aligha ismerték. Ha nem ismerték, Werbőczy honnan vette (?). Zétényi Zsolt brókerügyvéd korában azonban már köztudott volt a hamisítás. Mire alapozza hát azt az állítását, hogy I. István apostoli király volt?

Még egy "zétényiáda" a fenti nyilatkozatból: a magyar királyság földjére 1030-ig nem lépett "idegen katona". Jó vicc!

István és "Bajor Gizi" 996-ban esküdtek (a kölni dómban...). Gizella kíséretében német "lovagok" léptek magyar földre. 999-ben mint reguláris megszálló erő "segítettek" leverni Koppány "lázadá sát". 1003-ban az erdélyi Gyula fejedelmet verik le. Tonuzóbát élve temetteti el, feleségestől (az évszámot nem találom). Ajtony 1027-ben kerül hóhérkézre. Imre herceg, a primogenitura alapján a trón várományosa, 1031-ben hal meg. István nyomban megvakíttatja Vazult, aki a szeniorátus törvénye szerinti örököse lenne. A Gizella "hozományához" tartozó lovagok nem voltak idegen csapatok?

És - mondd csak Zétényi - kik lovagolnak a megvakításkor a jogos trónörökös Vazul hasán és lábain? Tán "magyar katonák"?

És végül Orosházi! Nem kellene mégegyszer újra tanulgatnod a történelmet, mielőtt Vesztergámmal együtt oktatni kezded?

-----------------------------------------------------------------------------------------

A jelen írás apropóját Orosházi Ferenc vitacikke képezi, amelyben Halász Jóskát gorombítja le. Teszi ezt "lányomnak mondom, hogy menyem is értse" alapon úgy, hogy közben bevílágít egy területet, isten állatkertjét. Így kezdődik 2014. augusz tus 31. Válaszlevél Dr. Halász Józsefnek és egyben sokan másoknak. Kedves Jóska bá’! (Bene Gabi, Borbély Jóska, Kásler Árpi, Kőműves Géza, Parragh Imre, Posta Imre, és… még sokan mások!) Megszólítottál(tatok), tehát úgy illik, hogy vála szoljak." A levélből nem idézgetek, elolvashatja aki akarja, róla csak annyit, hogy engem Karinthy "Így írtok ti" c. humoros írására emlékeztet, abban a tekin tetben is, hogy inkább csipkelődés mint pellengér. Orosházi és a felsorolt többiek között ugyanis nincs igazi vita. A "lényeget" illetően egyetértenek, azaz egy húron pendülnek. Inkább azon van vita melyik (...)domb legyen a legmagasabb és arról ki kukorékoljon leghangosabban...

Ez "vita" tehát nem érdekel. Nem a különbözőségeket keresem, hanem a hasonlóságokat vetem egybe. Haladjunk sorban. [Orosházi a végére marad.] Azaz ne haladjunk sorban, mert ide kívánkozik egy kis kitérő.

A lelkes honfiak talán nem is tudják, milyen széles és színes a szentkoronás spektrum [akár egy buzimenet]. Olyan széles, sőt talán még szélesebb, mint az egykori Népront, de sokkal tarkább annál. Beletartozik pl. a legújabb Bokros Lajos párt MoMa is, amelynek értékrendjét Lóvé Lajos így határozta meg.
"A Szent István-i hagyományok alapján magyarként tekintenek arra, aki annak vallja magát, elfogadják és tisztelik a kettős, vagy többes önazonosságot, és a magyar nemzet része mindenki, aki bármit tesz az ország gazdasági, kulturális és erkölcsi felemelkedéséért." És ezen kívűl még hány ilyen párt, egyesület, és magán-bikfic létezhet e honban.

De tegyük félre a tréfát, meg a tűnődést azon, hogy a Lajosból nemzeti hőst, vagy inkább szalámit kellene e csinálni. Egyre világosabb ugyanis, hogy a Szentkorona mint fétis, jogintézmény, eszme, tan és vallási felfogás "szolgálati szerepe" ma is az, ami ezer éven át volt: az ország, a nép kiszolgál tatása idegen hatalmaknak és érdekeknek, a buta gójok kábítása révén.

A zsidók persze - maguk között - nem ismerik el a tan érvényességét. Ezt Németh Sándor "egyházfő" így fogalmazta meg. "A szent korona a magyar emberek számára nagyon fontos történelmi ereklye. Mutatja a magyar nemzet történelmét, hitelességét és életerejét, de nem szabad megszemélyesíteni, fölmagasztalni, mert az Isten (Jahve) elleni lázadás. A bálványimádás mindig azzal kezdődik, hogy tárgyakat (pl. a frigyláda...), emberi műalkotásokat vagy Istennél alacsonyabb rendű létezőket felruháznak olyan tulajdonságokkal, amelyekkel csak Isten rendelkezik. A szent korona egy emberi mű. Aki megszemélyesíti és hódol neki, az már kultikus cselekede tet követ el."

A történelem ismételni fogja önmagát és ismét bizonyosodik, hogy a mindenkori háttérhatal mak a magyar hazaárulókkal kötött paktumokat nem tartják be. Így járt Gézafia István is. Hiába írtotta (írttatta) ki saját nemzetségét és taszította jobbágysorba Árpád szabad nemzet ségét, a pápa és a német császár nem ismerték el a királyi hatalomnak a (német) primogenítúra szerinti öröklődését. Szent Imrét megölték, a szeniorátus joga szerinti örökös Vazul szemét kitolták, fülébe ólmot öntöttek, a trónra pedig a hűbéres mivoltával kérkedő Orseolo Péter ült. Az "Árpád ház" története innentől a királgyilkosságok, gyermekkirályok és ellenkirályok dicstelen története.

Emlékeim lomtárában közben felbukkant egy fogalom "legitimizmus". Arra kellett rádöbbennem, a "Megváltók" tulajdon képp késői legitimisták, kótyagosabbak az egykori karlistáknál.

Végezzünk tehát egy merítést úgy, hogy egy - egy cseppben benne legyen az a tengernyi sületlenség amit a levél írója és a címzettek alkottak. A cím ez is lehetne "Így írtok ti"...

 


A Jóska számtalan szervezetet (mozgalmat, pártot, szövetséget - álmodott már. Aztán belezavarodott...
"Szeretettel kérem azokat a magyar embereket, akik az alább részletezett munkában szervezési tevékenységgel együtt akarnak működni velem, jelezzék a drhalaszjozsef45@gmail.com e-levél címre. Szeretettel kérem mindazokat a magyarságismeretet közvetítő szervezeteket, iskolákat, hogy egymással és a Szent Korona Értékrend Akadémi ával együttműködve szervezzenek kétszer két hétvégi Szereket a Szent Korona Első Fokozata ismereteinek elsajátítására, és ez alapján vegyenek részt a települési munka megkezdéséhez szükséges Általános Második Fokozat-Szer, illetve ezt követően a tényleges alulról építkezést megvalósító Szakmánkénti Második Fokozat Szerek szervezésében." Lentebb  futóbolondnak titulálom Borbély Józsefet. Halász Jóska, téged minek nevezzelek?
 


Bene Gábortól becses ajándékom van, egy dedikált dekorativ kis könyvecske "Emelkedjünk Magyarrá - A tudatos nemzetépítés kézikönyve". Szerinte élhető ország és jogrend kell, "s ahhoz Werbőczyt és Wass Albertet is kell olvasni." Bizisten ezt írta. Werbőcyről szinte szó szerint úgy gondolkodik, mint Zétényi Zsolt. Aki elolvassa Zétényi egyik tanulmányát azt is tudja mit gondol Bene. Természetesen ő is megformázza a nemzetmegváltót. "Kellett egy olyan önszer veződő csoport ... amely az egész nemzet érdekeit képviseli ... a Magyarok Szövetsége ezt kívánja pótolni", természe tesen Bene vezetésével. A gondolkodás reformja is tervbe van nála véve. "Az ősi szkíta-hun eredetü közjogi gondolko dást" szeretné "visszavenni", egy kis kerülővel: Werbőczyn keresztül. Tudja Gábor mit beszél? Kétlem.
 Borbély Jóska nem sokat szövegel. Ő kinevez és cselekszik. Tettei beszélnek helyette. Ehhez nem kívántatik kommentár.
Orosházi helyében viszont megnézném milyen zászló leng a Parlament tetején, mielőtt megszólítanám ezt a futóbolondot.

 

 


Óh Kásler Árpi. Hát téged is megszólított az Orosházi Feri? Neked is azt mondja, ne üsd az orrod a dolgaiba, mert ó tudja micsiná'... Dehát te nem szólsz bele, te csak vezéri felhatalmazást kérsz. Idézlek. "Felhatalmazásra van szükségem. Éppen ezért megkérdezem a nagyérdeműt, hogy elfogad-e vezérnek? Ha nem fogad el, azt tudomásul veszem, és leteszem a lantot, átadom a stafétabotot annak aki méltóbb erre. Boldogan megteszem. Ha kellő számban elfo gadnak, akkor esküszöm, hogy győzelemre visszük ezt a harcot! Volt egy törökverő Hunyadi, az idők szavát meghallva Isten és Önök segedelmével, lesz egy bankárverő Dévai is. Ehhez 50.000 (ötvenezer) meghatal mazást kérek legalább! Az ötszázezer még jobb lenne, de ötvenezer meghatalmazóval a hátam mögött már érdem ben fel tudok lépni. Az már megkerülhetetlen tömegbázis. Annak már a szele is elég ahhoz, hogy a paprikajancsi kat leseperje a placcról." A választásokon 22 657 vokssal hatodikak lettetek. Hányan vannak a devizakárosultak, akik nem szavaztak rád? Híja van az ötvenezernek. Gyüjtöttél azóta?
 

 


Kőműves Géza Koppány egyik tanulmányát szemléztem. Címe: "Le a pártokkal". Helyettük nemzeti szolgálattevőkben gondolkodik. Én is így kezdtem, de rájöttem nálunk senki sem akar szolgálni, pláne más keze alatt egy munkaszerve zetben. Géza egy Nemzeti Irányító Testületet akar létrehozni a pártok helyett, amely rendeletileg kormányozna, a kor mány helyett. Nem tudom, hány tagja van már ennek a testületnek. Hol tartanak a rendeletalkotással és főleg hogy gondolnak beülni a foglalt miniszteri bársonyszékekbe? Azt sem tudom mi fán terem az a Hun Magyar Vérszövetség amelynek nevében a Géza írsogál. Jó lenne többet tudni mindezekről. Vagy ennyi is elég? Netán sok is?

 


Parragh Imre! Veled semmi gond. Mint tudjuk, I. József Magyarország apostoli királya téged lovaggá ütött. Minden világos, nemde?
Ja' tartottatok egy Nemesi
Kongresszust 2011-ben. Akkor elhatároztátok "Kialakítjuk a nemesek érdekeit képviselő Nemesi Érdekképviseleti Rendszert. Létrehozzuk a terü leti szervezhetőség érdekében a civil tizedeket, századokat vagy ezredeket. Ezek élére vezetőket választunk. Ezen vezetők munkáját a vármegyei-, illetve régióvezetők irányítják. Minden nemes család a saját családjából családképviselőt jelöl ki. Létre hozunk egy Nemesi Klub Hálózatot, amely elsősorban a helyi nemesség összejövete leit szervezi. Most hol tartotok?
 

 


Először azt hittem, Posta úgy került bele Orosházi szórásába, mint Pilátus a Krédóba. De nem. Imre, a maga utánoz hatatlanul zavaros módján, "blogol" egy képviselő jelöltet és így beszélteti. "A következő, az önkormányzati válasz tásokon induló királyságpárti jelöltünk, vitéz Vörösváczky Csaba Kalocsán méretteti meg magát, a Jobbik színe iben. Legitimista vagy monarchista vagy inkább? A Habsburg-Lotaringiai dinasztia törvényes örökösödés restau rációjának vagyok híve, mivel én úgy gondolom, hogy a Kárpát-medence, illetve az Osztrák-Magyar Monarc hia népeit csak a Habsburg Ház lenne képes újraegyesíteni. Nem pont idevágó kérdés, de mégis, Posta nem is oly rég lezsidózta Vonát. Most összeolvadnak a "habsburgizmus" nagy kohójában. Hogy van ez?
 

Magyarok Országos Gyűlése (és vására) Apajpuszta
2013.08.16-17-18
Előzmények. Orosházi Szentkorona (másolat) Őfelségével országjáró zarándoklatra indul. Az egyik
stáció a dunaújvá rosi evangélikus templom. Itt Bene Gábor társaságában, fehér bermuda pizsamában, Vesztergám Miklós tárogatójá ra, egy szertartás-félét (zenés mise ?) celebrálnak. Oros házi egy verset is farag, amely a következő két strófával vegződik...
"Járom az országot, lent-fent, Keleten, Nyugaton,hogy  legyünk együtt mindnyájan, vasárnap, a MOGY-on!"
Ott vagyunk... Ekkora zsibvásárt! Nemzeti háttérzene, gyorsan pergő állóképek. Visszetérő motívum: Orosházi feltálalja Szentkorona (másolat) Őfelségét.
A Gyűlés csattanója egy
közlemény amely leszögezi:
"A Magyar Nemzet kiáll a végsőkig azon döntése mellett, hogy a jelen­legi hata­lommal nem alkudozik, nem tár­ gyal, csak és kizárólagosan a hatalom átadásának békés formájáról. Amennyiben erre a hatalom jelen bir tokosai nem hajlandóak, Isten színe előtt felelnek min­ den nem kívánatos esemény esetleges bekövetkeztéért."
Ami a folytatást illeti... 

 

Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Tabán 2014.09.21
Orosházi indít "Igazán jó lenne, ha ez a domboldal meg telt volna... Hogy milyen irányba mehetünk, milyen irányba tartunk, az utánam lévők el fogják mondani... Hogy milyen irányba kell mennünk, hogy ez az irány megváltozzon... Kevesen vagyunk, de lehet, hogy elegen.. ... Tudjuk végre megfogni egymás kezét...
A sokoldalu pikulás következett. "Vesztergám Miklós vagyok ... Hosszú lesz ez a téma, menjen árnyékba aki nek sikerül. ... Mi az, hogy szentkorona, történelmi alkotmány, amit ma is helyre kelleen állítani? ... Minden ki helyezze magát kényelembe. ... Maximálisan csatlako zom az előttem szólóhoz... A 'vérszerződés' volt az ami kor 'leültek' őseink és 'leírták' azt az öt pontot, amit ma ismerünk Anonymustól." Az ész itt megáll és a kéz leha nyatlik a billentyűzetről... Nincs lejjebb.

 

Kedves Feri! Fogadok, te nem szereted Petőfit. Azért biztos ismered a XIX század költőihez írott versét...

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.

Ha nem éreznéd találva magad, próbálok segíteni.

A népvezérséghez sokminden kell, amivel te - a jelek szerint - nem rendelkezel. A helyesírással és a magyar nyelvtan (mondattan) ismeretével kezdeném. Továbbá, a hatásos szónoklás képesség és tudomány egyszerre. Az utóbbi a szónok lattan, ékesszólástan (retorika) tudománya. Az előbbhez tartozik, hogy valaki képes e mondanivalóját kotta nélkül hibát lanul elmondani. Te nem vagy képes. Miért nem használsz papírt?

Munkásságodon vörös fonalként húzódik végig az a fixa ideád, hogy valahol - valamikor egy olyan tömeget tudsz összehozni, amely követőddé válik és ígéid alapján megoldja a nemzet problémáit. Csakhogy ehhez a retorikán túl a tömegpszichózishoz is kellene valamit konyítanod, de nem konyítasz. Ezért üres a tabáni domb és ezért szélednek szét a 'zemberek üres szívvel és fejjel, mire elfáradnak a szónokok. Vagy már "előadás" közben is szállíngóznak? Nem tartom kizártnak.

Ennyit neked, ennyit rólad. A többi már a többieknek szól.
 

Sosem rejtettem véka alá, hogy jómagam pártban gondolkodom. Azt sem, hogy számomra a német NSDAP a minta. Erről szól "Az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Programja" c. írásom. [Nyugalom! Nem idézek belőle...]

Arról viszont szót kívánok ejteni, míért gondolom, hogy nemzeti sorskérdések megoldására csak egy párt ["egypárt"] lehet képes.

Miért is?

Mert változtatni csak a tömeg segítségével lehet, korbáccsal [Sztálin, Mao], vagy tömeglelkesedés (!) kiváltásával [Hitler]. Mik is az utóbbi módszer összetevői?

A NSDAP formailag országgyűlési, azaz demokratikus választáson szerezte meg a hatalmat. De mielőtt megszerezte volna...

A párt még 1920-ban (!) megalkotta 25 pontból álló programját. A 25 pontból 3 foglalkozik a migrációval...

1925-re (!) a társadalom minden szegmensébe beültették a párt szervezeteit. "Minden tartományban létrehozták a Gaukat, a legmagasabb területi egységeket. Ezeket kerületekre, a kerületeket helyi csoportokra, a helyi csoportokat sejtekre, a sejteket pedig végül blokkokra vagy tömbökre osztották fel. A Gaut a Gauleiter vezette, aki a helyi náci pártszervezeteit irányította és csakis Hitlernek tartozott felelősséggel. 23 Gaut hoztak létre az ország területén, amely lefedte a biro dalom összes lakóját, vagyis országos szintre sikerült kiterjeszteniük a párt hatáskörét . Adottak voltak tehát a szerve zeti feltételek, hogy a párt sikereket érjen el a választásokon. A propagandát azonban nem elég pénzelni, hanem jól is kell irányítani, amelyhez be kell vallanunk Hitler nagyon értett. Egyik legjobb 'tanítványa' Joseph Göbbels volt, aki 1926-ban vált berlini Gauleiterré, hogy később 1933 és 1945 között a Harmadik Birod alom propagandaminisztere legyen. A propagandának köszönhetően 1928-ra sikerült túllépni a népszerűségi mélyponton, amelyben a párt újjáala pítása óta volt.

A választási győzelem után végrehajtott új közigazgatási reform csupán folytatása volt a réginek. "A Gau állami vezetőjét Reichsstatthalternek (birodalmi helytartó), pártvezetőjét Gauleiternek (kerületvezető) hívták, a két funkciót leggyak rabban egy személy töltötte be."

Mindezek kapcsán persze lehet "totalitarizmusról" fecsegni, de ez mitsem változtat azon, hogy a kapitalista mocsár lecsa polása után népjóléti állam jött létre, amely a Németország ellen indított totális megsemmisítő háború utolsó percéig működött. Sokszor sok helyen írtam már erről. Itt csak egy jellegzetes adalékot említek. Egy régi kommentáromban foglalkoztam a náci birodalom sikertörténetével, megemlítve a következőket  "Az egész históriát Hack Péter egyházfi [Hit Gyüle kezete] juttatta eszembe. Hack úr Juszt Lászlóval csevegett a minap a televízióban. A gazdasági világválság kapcsán szóba hozta Hitlert és Pinochetet; megállapítván, hogy irányításuk alatt a német, ill. a chilei gazdaság 'sikertörténetet' könyvelhetne el, ha uralmukhoz nem tapadna annyi vér. Az "erkölcsi összetevő" hiányát emle gette a jó úr mindkét rezsim vonatkozásában. Joggal e?"

Mindezek után térjünk vissza a fentebb méltetott urak kapcsán annak a kérdésnek a megválaszolására, miért nem ugrik a nép hívó szavukra?

Hár azért, kedves Orosházi Ferenc, Bene Gábor és a többiek, mert a magyar ember nem hülye és génjeiben hordozza még az ezeréves rabság keserveit amit "Szent" Istvánnak, Werbőczinek, meg a többieknek köszönhet. A magyar nép döntő többsége érzületében dühödt kuruc. Erről ír, versel és énekel évszázadok óta minden valamirevaló költő, író, dalszerző.

És ti? Ne szépítsük, ti lélekben magyar gúnyákban bohóckodó rohadt labancok vagytok és örülhettek, ha csak kinevetnek benneteket.

Aggyisten!

2016.09.17

Sz. Gy.