Kollégák

Az Idol

E rovat témáját helyesebb lett volna "a paragrafus és környéke" szavakkal jelölni, hisz a bírák nem légüres térben, hanem más hivatásrendek [rendőrök, ügyészek, ügyvédek végrehajtók, közjegyzők, stb.] olyan "barátságos" közegében mozognak, amely felerősíti tevékenységük társadalmi és erkölcsi hatásait.

Volt kollegáim közül [március 31-óta nem vagyok ügyvéd] okszerű és illendő is Dr. Bánáti Jánossal kezdenem, mivel ténykedése, huzamos elnökösködése folytán, szükségképp kapcsolódik szinte mindenhez, ami az ügyvéd szóval kezdődik.

Személyes ismerősök vagyunk, amely akkor mélyült el, amikor az Országos Ügyvédi Kamara elnökeként elvállalta Dr. Györgyi Kálmán képviseletét az ellenem indult rágalmazási és kártérítési ügyben. Ezt helyében nem tettem volna talán azért sem, mert édesapám mint az Országos Ügyvédi Tanács elnöke elődje volt abban a székben, amelyet most oly keményen megül.

A "fiat iustitita pereat mundus" elve persze felülírhat minden személyes megfontolást pláne olyan esetben, amikor a legfőbb ügyész, a törvényesség leg  főbb őre sértve érzi magát, márpedig annak érezte. Miért is?

Az "Olajbizottság" 2000. május 8-i parlamenti űlésén tanúként történt meghallgatásom során ugyanis ezt mondtam.  "Álláspontom szerint az ügyészi szervezetet, pontosabban annak minden tagját is kötik a büntetõeljárási törvény és annak végrehajtási utasításai, ugyanígy a büntetõ törvénykönyv, és ha az általam név szerint is megemlített ügyészségi vezetõknek a Hajdú-Bihar megyei olajügyben tanúsított magatartását kívánom a magam részérõl minõsí teni, ami mindenképpen szubjektív minõsítés és azt is lehet mondani, hogy miután nyugdíjazott személy részérõl történt, így keserûségi motívumot is tartalmaz, azonban ki kell jelentenem, hogy az a magatartás, amellyel az ügyészi szerv hozzájárult ahhoz, hogy olajbûnözõ mentesülhessen cselekményének következménye alól, ez bûnpártolás, hivatalos személy által megvalósított bûnpártolás. Más kérdés, hogy esetleg az elévülés bekövetkezett-e. Errõl ez a véleményem."

Kollegám a vádlottak padjára ültetett. Ottani partnere Dr. Kalina József  akkor még csak kerületi bíró volt, de - nyílván kiválósága folytán - azóta a Fővárosi Törvényszék tanácsvezető bírájává avanzsált. [Internetes profilját nézegetve úgy látom, hogy mint minden kiválóságnak sok az irígye akik kígyót - békát kiabálnak rá...]

Magabiztosan ültem a vádlottak padjára, mert azt hittem, a két hatalmassággal szemben is győzhetek masszív bizonyítékaimra támaszkodva. Ám Kalina megmutatta, hogy lehet ledarálni egy főügyészt és egy bizonyítási anyagot. Erre visszatérek majd. 

A másik ügy a Szolnoki Járásbíróságon indult, legfőbb ügyész személyiségi jogainak sérelme miatti kártérítési per formájában. Az ottani bíró Dr. Takó Kornélia
 is partnernek bizonyult.
A keresetlevél 2000.12.01-napján érkezett a birósághoz, amely  statáriális tempóban három tárgyalást tartott: 2001.01.15-napján, 02.08-napján, 02.26-napján. Félreértés ne essék ez a "halogatás" nem a tényállás tisztázását célozta, pusztán technikai okok indokolták; pl. az hogy tanult felperesi kollégám elfelejtette keresteleveléhez mellékelni "inkriminált" parlamenti nyilatkozatom szövegét.
A biró a tárgyalást nem volt hajlandó felfüggeszteni büntetö eljárás befejezéséig, mert - ugymond - ez személyiségi perekben lehetetlen. [Nota bene : a Dunakeszi Városi Biróság 2001.02.27-én felfüggesztette (!) A Petö Iván kontra Nógrádi Zsolt személyiségi jogi per tárgyalását a Nógrádi ellen folyó büntetö eljárás jogerös befejezéséig - az amugyis legendás "magyar jogegység" jegyében ez esetemben nem volt alkalmazható... ]

A bíróság elutasított minden a valóság-bizonyítására irányuló indítványt, mivel szerinte a b
üncselekmény törvényi tényállásának megfelelő tényállást csak a büntetőeljárási törvényben megszabott módon, az ott megszabott garanciákkal lehetséges megállapitani, a biróság megitélése szerint ilyennek a polgári peres eljárásban nincs helye, még a valóság bizonyitására irányuló kérelem esetén sem.

Továbbá, a bírság semmi nyomát, nem látta annak, hogy a volt legfőbb ügyészt bünpártolásért jogerőesen elitélték volna, ergo : vélelmezni (!) kell, hogy az alperesi állítás valótlan. [A velem szemben alkalmazott vélelem "szolnoki jogintézmény", a törvényi vélelmekhez semmi köze.]

Aztán előjött a farba is. A bíróság szerint a Legfőbb Ügyészség által elrendelt vizsgálat eredménye szerint a felperes az alperes által hivatkozott cselekményeket nem követte el.

Ez nevesítve úgy hangzana, hogy  Dr. Polt Péter megállapította Dr. Györgyi Kálmán ártatlanságát.

E megállapításról akkor úgy vélekedtem, hogy alighanem műhibának fog bizonyulni, mivel a poltpéteri vizsgálat anyagát a járásbiróság nem szerezte be, vagy ha igen ez titokban történhetett. A bizonyitékként felhasznált okiratot ugyanis a tárgyalás anyagává kellett volna tenni, ennek jeléül a felek előtt ismertetni kellett volna, ilyen azonban nem történt.

Tévedtem. A Szolnoki Törvény szék, majd a Legfelsőbb Bíróság a legteljesebb rendben talált mindent.

Kollegám szakmai bravúrja kamatokkal és ügyvédi költséggel cca. másfél millió forintomba került - egyrészt. Másrészt további másfél milliómba. Dr. Fábián János úr a legfőbb ügyész bűnügyi helyettese [a parlamentben általam megnevezett másik ügyészi vezető] a szolnoki precedens láttán vér szemet kapva ugyancsak beperelt [őt ügyvéd fia képviselte] és további másfél milliót gombolt le rólam. Ez hétmilliós apai örökségem felét tette ki. Hát' kerülhetett volna a pénzem jobb helyre is. Ez most csupán utólag jutott eszembe, mikor felfedez tem az Interneten az "ünnepi kötetet.."

Egy ilyen szerepvállalás erkölcsi ítélet és azonosulás is. Erre pedig majd a végrehajtók kapcsán térek vissza, tekintettel arra, hogy az ünnepelt neve és a végrehajtói hivatás között olyan asszciációk kép  ződtek, amelyről a legfőbb ügyvédnek alkalmasint tudnia kell.

Én, mint a paragrafus kárvallottja, esetleg kíváncsi lehetnék: mit hozott a konyhára és kinek a konyhájára a díszkötet?

Erről meg a kamarai tagdíj jut eszembe.

Folyt. köv.!

2018.04.04

Dr. Szeszák Gyula
      volt ügyvéd