Folytatások - frissítések:  


Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai...
Szégyen reá! Lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.

 

 


Katyvasz

A hazátlanok Európája.

I.

A rómaiakra ragadt a "divide et impera", azaz "oszd meg és uralkodj" mondás, holott az uralkodáshoz ennél több kell: káosz az alattvalók gondolkodásában. Ennek előidézése a zsidók művészete. Az Európai Unió e művészet szörnyszülötte.

Ne áltassuk magunkat lássuk be, hogy a 2019-es választások nem eredményeztek "rendszerváltást" az Európai Unióban.

A "nagy nemzetek" föld-buta szavazói hatalomban hagyták a fehér Európa sírásó pártjait, állam- és kormányfőit, különös tekintettel Merkelre a kupi-muttira és a köcsög Macronra. Amikor a címet leírtam, valójában fogalmam sem volt, milyen katyvaszba keveredek. Napok óta veszkődöm az írással és az istennek se akar összejönni egy épkézláb gondolatmenet, ami nem is csoda...

Lassan kezdek rájönni, miről is akarok írni. Írásom alapvető mondanivalója, hogy Európa "intelligens" fehér népe szava zataival életben tart egy olyan rendszert, amely elpusztítására törekszik. A dolog másik oldala, hogy ez az enervált faj ösztönos/tevőleges ellenállásra is képtelen. Egy Leonidász már nem tudna összeszedni háromszáz harcost a termopülei szoros védelmére. Továbbá:  az a faj, amely nőstényét és kölykeit sem tudja megvédeni, pusztulásra van ítélve, mert nem harcol a továbbéléséért, nem vivja ki a továbbélés jogát.  Ez a Természet könyörtelenül igazságos ítélete.

Azért belevágok, de előre jelzem, írásom "folytatásos" lesz... Nem futja többre.

* * *

A második világháború kettészakította Európát, mert a "bolsevik szörny", amely húszmillió halott sírja és birodalmának romjai fölött szuperhatalommá nőtt, Roosewelt/Truman és Churchill urak intésére nem volt hajlandó visszakotródni Ázsiába; részt követelt magának Európából és sorsának intézéséből.

Emiatt vette kezdetét a több évtizedig tartó hidegháború, amelyet Churchill 1946. március 5-i fultoni
beszédétől eredeztetnek. A vén dögevő így lamentált "a Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai- tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre.”

Ebből következett annak lehetősége, sőt szükségessége, hogy ZsidóAmerika és Nagy Britannia ezúttal ne vonuljanak haza, megtartsák az Európából általuk elfoglalt területeket, koncot vetve Franciaországnak is. Létrejöttek a megszállási övezetek. Amerikai támaszpontokkal rakták teli nem csupán Nyugat Európát, hanem úgyszólván az egész világot. Részben az Északatlanti Védelmi Szövetség, a NATO égisze alatt.

E "védőernyő" alatt kellett a győztes Franciaországból és a vesztes Németországból egy olyan állam szövetséget eszkábálni, amely képes Európát újjáépíteni és újjárendezni. Ami kezdetben lehetetlennek tünt sikerült. Ebben nagy érdeme van két tisztességes, elvhű, makacs, keresztény (!) öreg úriembernek De Gaulle francia elnöknek és Adenauer német kancellárnak.

A győztes nagyhatalmak ezúttal nem nyomorították úgy meg a "hitleri" Németországot, mint az első világháború után a Versaillesi "békeszerződés"  keretében a császári Németországot, sőt jóléti állammá engedték felcseperedni. Nem volt szükségük egy újabb Hitlerre, nekik a végső leosztáshoz egy zsidó luvnyára Merkelre volt szükségük. Mihez is? Rátérek lentebb.

Próbáljuk ezek után felvázolni, hogyan alakult ki a sokat megélt Vén Európa, "a büszke nő" szívós szöveteiben az a burjánzó gennyes daganat, amit úgy hínak: Európai Unió.

A a sok izé között a rontás fontos mérföldköve az 1992. február 7-én aláírt, majd 1993. november 1-jén hatályba lépett maastrichti szerződés, az EU alapító okirata volt, amelynek tartalmát a képről, ill. a linkről letöltheti, akit közelebbről érdekel. A kép egy szoros, kiegyensúlyozott, ezért megingathatatlan szövetséget ábrázol... A három pillért azért érdemes szemügyre venni, mert szokra számos utalás történik minden EU-ra vonatkozó írásban.

[Mint minden EU okmány, úgy ez is, számtalan módosítás, kiegészítés, hivatkozás következtében a maga egészében áttekinthetetlen értelmezhetetlen, dehát ilyennek is kell lennie...]

Az unió mindközönségesen "államszövetség; egymással szoros politikai, gazdasági szövetségre lépett nemzetek együtt, egy egységes, többé-kevésbé központosított irányítás alatt."
Államokról, ill. nemzetekről lévén szó az alapvető kérdések egyike a határok kijelölése és védelme.

Erről nem feledkeztek meg az alapító atyák. Ezt igazolja a schengeni egyezmény, amelynek ugyancsak van képe/jelképe. 1985. június 14-én kötötte meg hat akkori EU állam, majd 1990. június 19-én kibővítették a végre hajtási egyezménnyel. A részt vevő államok közötti közös határokon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről, de arról is szólt, hogy ezzel párhuzamosan erősítetni kell a részes államok külső határainak ellenőrzését. A megállapodást Az 1997. október 2-án aláírt amszterdami szerződés illesztette be az maastrichti szerződés rendszerébe, azaz az EU alkotmányába, amelynek következ tében  "a maastrichti rendszer harmadik pillére kettévált, a kilenc témakörből a külső határok átlépésével, a bevándorlással, a menedékjoggal és a polgári jogi, valamint vámegyüttműködéssel és a csalással foglalkozó részek átkerültek az EU I. pillérébe."

Merkel anyuék erre hivatkozással követelik maguknak a schengeni határok (nem) őrzésének kizárólagos jogát és ítélik el Magyarország "önkényes" eljárását: a magyar/szerb határon létesített kerítéssel kapcsolatban. Ennek jogosságáról csak akkor lehet véleményünk, ha ismerjük az EU Alkotmányba beépített schengeni szabályok idevágó passzusait. Ha az ember ebben az irányban matatni kezd linkek tucatjai, ha nem százai, kínálják önmagukat aféle szalmakazalként. Nagynehezen sikerült kiásnom egy EU alkotmány tervezetet, amely ugyan még nem lépett hatályba, de bele vannak dolgozva a schengeni passzusok is. Ezekről egy rövidített kivonatot készítettem, amelyből megpróbálok röviden idézni, annak kimutatására, hogy tették félre Merkel anyuék a schengeni szabályokat. 
III-265. cikk
(1) Az Unió olyan politikát alakít ki, amelynek célja: a) annak biztosítása, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól; b) a személyek ellenőrzésének és a határátlépések eredményes felügyeletének biztosítása a 'külső' határokon;
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából európai törvény vagy kerettörvény intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan: a) a vízumokra és az egyéb rövid távú tartózkodásra jogosító tartózkodási engedélyekre vonatkozó közös politika; b) azok az ellenőrzések, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni; c) azok a feltételek, amely mellett harmadik országok állampolgárai rövid ideig szabadon mozoghatnak az Unión belül;
(3) Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadott európai rendeletben vagy határozatban az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.
III-267. cikk
(1) Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik jogsze rűen tartózkodnak valamely tagállamban, valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni megerősített küzdelem.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából európai törvény vagy kerettörvény intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan: c) illegális bevándorlás és jogellenes tartózkodás, beleértve a jogellenesen tartózkodó személyek kitoloncolását és repatriálását is;
(5) E cikk nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy meghatározzák, harmadik országok hány olyan állampolgárát engedik be területükre, akik a harmadik országból azzal a szándékkal érkeznek, hogy önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként vállaljanak munkát."

Néhány megjegyzés a fentiekhez.

A szerződés kizárja a tömeges jogtalan bevándorlás (immigráció) támogatásának minden lehetőségét. Németország esetében semmiféle szükséghelyzet nem keletkezhet, mert északi tengeri kikötői a migránsokat szállító kalózhajók számára megköze líthetetlenek. Földrajzi fekvése miatt nem váhat "beléptető" állammá sem. Páholyban van és ebbe a páholyba invitálja a fehér Európa színes ellenségeit.

Ezt úgy hívják "Wilkommenspolitik" ami echte zsidó machináció egészében és minden részletében. A biznisz eredményesnek mutatkozik. Merkel joggal vélekedik úgy: "meg tudjuk csinálni", mármint ő meg a Gyuri.

Most ide kell illesztenem egy lepedőnyi képet annak szemléltetéséhez: mi is az a "schengeni övezet", amit meg kellene oltalmazni az immigráció áldásaitól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mindjárt szembetűnik, hogy ez az "övezet" nagyobb mint a Római Birodalom. Ennek az Európának sajnos nem csak az alsó fele lágy - ahogy Churchill kifejezte annakidején - hanem a déli és a nyugati oldala is. A térképen szűrkére vannak színezve nagy országok, sőt földrészek is, mivel kívülesnek az övezeten. Ezek se betűjelzést se szin-magyarázatot nem kaptak. Utólag jelöltem be a "baráti" Szerbiát [SRB] amely miatt kerítést kellett építenünk a közös határon lévén "átbocsátó" állam. Mellette Horvátország, amely nem tartozik ugyan a "védett" schengeni övezetnek, mégsem vált a migránsok átjáró házává és szemétlerakójává. A horvát belügyminisztérium
nyilatkozata szerint "a rendőrség követi a nemzeti és európai jogszabályokat, melyek nem teszik lehetővé az államhatár, egyben az Európai Unió külső határának illegális átlépését."
Ez ilyen egyszerü lenne - elvben. Ami a gyakorlatot - az EU "joggyakorlatot" illeti, bőven esik szó róla, lentebb.  

Szerbia magatartásának jellemzéséhez valami vicceset kerestem és találtam is a egyik írásában, amelyből idézek néhány mondatot.
"Christian Danielsson, az Európai Bizottság bővítési főigazgatóságának vezetője Belgrádban tett látogatása során elmondta, hogy az Európai Uniót lenyűgözték azok a szerbiai módszerek, amelyekkel az ország a migránsválságot kezeli. Ezért 82 (!) járművet adott át a balkáni ország belügyminisztériumának, mintegy elismerésének bizonyítékául. Nebojša Stefanović belügyminiszter ezt úgy értékelte, hogy az Unió felismerte az illegális migráció elleni harcban tanúsított szerbiai törekvéseket, hozzátéve, hogy a balkáni ország 2300 embercsempészt tartóztatott le (?) a migráns válság folyamán – legalábbis a rendőrminiszter szerint (...). Stefanović elmondta, olyan harcról van szó, amely megakadályozza, hogy a polgárok érezzék a válság okozta káros hatásokat, ugyanakkor Szerbia felelősségteljesen, emberségesen, házigazda (!) módjára viseltetik a bevándorlók irányában. A realitás ezzel ellentétben nem más, mint hogy Szerbia (és annak belügye) az EU parancsait végrehajtva háttérbe szorítja saját polgárai érdekeit, akik – ellentétben a belügyminiszter hazug állításaival – igencsak megérzik a bevándorló hordák okozta károkat. Ezek a polgárok megtapasztalták, hogy a rend őreire a legkevésbé sem számíthatnak a migránskrízisben. A Délvidéken erre számtalan példát láttunk már, s félő, hogy ez a jövőben sem lesz másként… Stefanović és egyenruhásai azonban mégis busás jutalmat kaptak szolgalelkűségükért, s ez (illetve az EU utasításainak végrehajtása) számukra sokkal fontosabb, mint az ország polgárainak biztonsága."

Ami Nebojsa urat illeti távol álljon tőlem, hogy személyesekedni kezdjek. Személyiségéről azonban szót kell ejtenem és ezt a továbbiakban is megteszem minden olyan politikus esetében, akiknek ilyen - olyan ráhatásuk van az európai beözönlésre. Nebojsa úr természetesen zsidó. Ez nyomban világossá válik, ha árja felesége mellett profilban látjuk. Ő annak a rassznak a díszpéldánya, akinek küllemét és jellemét a Konrád György által megénekelt kosher génkoktél formálja. Szédítő politikai karrierjét mint ügyes üzlet ember ember alapozta meg. Sötét cégek alapításával és felszámolásával foglalkozott. Plagizált diploma munkával doktorált. Egész irodalma van az Interneten. A Gooooogle 0,52 másodperc alatt 2 250 000 találatot ad a név beütésére. Én csak egy televíziós nyilatkozatát idézném amelyben kijelentette: "A menekültek biztonságát is biztosítanunk kell. Azoknak is akik folytatni szeretnék az útjukat. Ez Szerbia egyik kötelezettsége és úgy látom, hogy emberileg is mindent meg kell tennünk. Ezek az emberek közül senki sem azért jön Szerbiába és megy át az országon, mert feldúlt és mert nem tud mást, hanem, mert a szenvedés kényszerítette erre. A szerb-magyar zöldhatár mentén felhúzott négy méteres kerítés nem jó megoldás, és csak rontana a menekültügyi helyzeten "
Minden világos. Ez az ember egy filantróp. Mint Soros...

 

 II.Kicsit előreszaladtam ezzel a Nyebojszával, a következők miatt. Nyebojsza kezeli a schengeni határ szerbiai szakaszán létesített egyik kloákát a sok közül. [A kloáka az állati anatómiában egy olyan hátulsó testnyílás, amely az egyedüli kijáratát jelenti az emésztőszerv rendszernek, a szaporítószerv rendszernek és a kiválasztó szervrendszernek egyes fajoknál. A szó a latin kanális szóból ered.Valamennyi kétéltű, madár és hüllő ilyen kivezető nyílásokkal rendelkezik a vizelet, az ürülék ürítése céljából].

Ezek a kloákák nem Európa szemetét préselik kifelé, hanem a Közel Kelet, Észak Afrika és Dél Ázsia szemetét szippantják befelé. Ellentétben szükséges és hasznos állati kloákával az ember alkotta politikai kloáka szükségtelen, gonosz és kártékony. Jól látta és és jellemezte ezt az ezerszer átkozott Csurka István aki "
A kloáka- magyargyűlölete" c. cikkében a következőket
írta.
"Ha az ember a történelmi előzmények nélkül akar megérteni egyes jelenségeket, most például az ellenzék és különösen az MSZP és az elillant SZDSZ vezető köreiből kicsapó megveszekedett nemzetellenességet, könnyen tévedésbe eshet. Ez a magatartás nem most feltalált harci módszer. Tévedünk, ha azt hisszük, hogy ennek a nemzet ellenességnek csak a választási vereség, az új törvények, az alkotmányozás és a hatalom visszaszerzésének a vágya a kiváltója. Nem, ez a gyűlölet zsigeri. Ez, ami most folyik idehaza és megtölti a kezükben lévő sajtót, a rádióikat, a televízióikat, és szétterjed külföldön is, majd onnan visszaáramlik voltaképpen csak ismétlődés. Brüsszel, az Európa Parlament igénybevétele a magyarság ellen és az egész hatalmas világhálózat rámozdítása Magyarországra egyszer már lejátszódott. S akkor sem csupán a politikai bukás miatti keserűség váltotta ki, hanem már akkor is egy nem magyar gyökerű, sőt magyarellenes, kommunista és liberális stratégiával és taktikával bíró céltudatos bolsevik támadás volt. A jellege és a szaga is azonos volt a maival: a kloáka magyargyűlölete volt."
A kloáka természetesen nem hungarikum. A kloákák minden nemzet testében léteznek és hasonló módon funkcionálnak. Minden országnak megvannak a maguk Nyebojszái. Néhányat majd szóbeejtek közülük.

Itt  és most megint egy kép-lepedőt vagyok kénytelen beiktatni, amely a brüsszeli patkót ábrázolja a 2019-es választások után.
Az eredeti képet kicseréltem egy jobb minőségűre. A felsorolás eltérő sorrendben történik. Mondanivalója viszont ugyanaz.

 

A kép szemléltetően tükrözi, amit fentebb állítottam. Az ENF - a Nemzetek és Szabadság Európája nevü párt nem nyerte el a választók bizalmát. Törpe kisebbséget képvisel az európai álparlamentben.

Miért álparlament az Európai Parlament?

A parlament, mint a képviseleti demokrácia szerve, totális hatalomgyakorló [törvényhozó, bíráskodó végrehajtó] szervezet. Kérdés kit [választó], mit [választói érdek] hogyan [házszabályok] képvisel.

A lényeg az [lenne], hogy a képviselet - a képviselő, választói érdekeinek közvetlen tolmácsaként, szavaival és szavazataival választói érdekeit próbálja érvényesíteni. Minthogy a képviselőket nemzetek delegálják, a parlamentnek is - a "nemzetek képviselőházaként" - a "nemzetek Európáját" kellene képviselnie.

Ebben az ördögi rendszerben az EU képviselők legelébb nemzeti identitásukat vesztik el, vagy adják fel azáltal, hogy kevert nemzetiségü [fajú] politikai frakciókba ülnek be, ahol a frakció program, ill. fegyelem köti őket, nem a nemzeti hovatartozás érzete. A karéjban 8 frakció 28 "egyéb" képviselő és 6 független foglal helyet.

Mit csinálnak egy soknemzetiségü frakció tagjai a házon kívül, az arénában, a folyosón, a büfében, esetleg a budiban? Egy példával próbálom jellemezni a helyzetet a Zöld Frakcióban előterjesztett Sargentini jelentés kapcsán. Mint tudjuk a szerző a holland Judit Sargentini, a súgó pedig a "magyar" Jávor Benedek volt. Sok zöld pontot szerezhetett a frakcióban, mert koordinátori megbízást kapott. Ám kikopott a képviselőségből és a koordinátorságból is.

Önsajnálkozása így hangzik [az értelmetlen szöveget szószerint idézem]. "Sajnálatos, hogy Magyarország nak valóban nem lesz zöldpárti képviselője, miközben a zöldpártok Európa-szerte megerősödtek, és az éghajlatváltozás és környezetvédelem témája komoly jelentőséggel bír majd a következő uniós ciklusban. Éppen ezért csak bízik benne, hogy 'lesz olyan uniós képviselő, aki képes lesz hatékonyan és felkészülten képviselni a klímaváltozás okozta károk ügyében szükséges intézkedéseket érintő döntéshozatal során hatékonyan és felelősségteljesen képviselni az Unióban.' [?] Rájuk marad ez a feladat, mondta Jávor az általa eddig vitt, például a Paks 2-őt, a magyarországi uniós forrásherdálást érintő, vagy egyéb korrupciós ügyekben gyakorolt aktivitását érintően arra, lehet-e a most mandátumot szerzők között utódja. [?] Abban ő már biztos, hogy ő nem tudja folytatni eddigi munkáját."

Mogyoróhéjba foglalva is nyivánvaló, hogy ez a szarházi főként Magyarország denunciálásával töltötte Euróban jól fizetett idejét. Jávor csak egy apró szarcsepp a nagy katyvaszban amiről épp írok. Neki kellene memoárjait megírni és eldicsekedni, hogy a környezetvédelem témában mit tett le Európa asztalára. Búcsú nyavalygásában ilyen terveket nem emleget. Én meg nem készülök Jávor monográfiát írni.

Ami a zöld frakciót illeti ők hülyébbnél - hülyébb indítványokat terjesztgetnek elő. Egy ilyenre még visszatérek. Keresem...

Ami napjainkat illeti, a környezet most maradhat. Zöldék épp azzal vannak elfoglalva, hogy milyen koalíciós megállapodást kössenek és kikkel, hogy az EU irányításában szereplehetőséghez jussanak. A szerint "Kényelmes többsége lehet a mérsékelt erőknek az új EP-ben. A leglátványosabb növekedést a liberális ALDE frakció produkálta, illetve a zöldek is növelték befolyásukat.Az Európai Néppárt és az európai szocialisták nagyjából egyforma mértékben veszítettek képviselői helyeikből. Bár ketten együtt már nem rendelkeznek a mandátumok többségével, az ALDE-vel vagy a zöldekkel szövetkezve is kényelmes többséget tudnak alkotni a centrista erők. Az ALDE-vel akkor is kényelmes maradna a többség, ha például a Fidesz mégis kilépne az EPP-ből."

Summa summárum a judeo-liberális Európát az EP választások csöppet sem rengették meg.

 

 III.

A kloákák felsorolását Szerbiával kezdtem. A térkép szerint is a nyomorult Görögországgal kell folytatnom, ahol már nem élnek görögök, spártaiak meg pláne nem. Ki emlékszik manapság a thermopülei szorosra és Leonidasz királyra, aki háromszáz spártai harcossal három napig tartotta a szorost Xerxész több százezer fős ármádiájával szemben. Aki a harmadik napon arra biztatta katonáit, vidáman reggelizzenek, mert este már az alvilág folyója a Hadész partjainál vacsoráznak. Néhányan tán meghatódnak, ha eszükbe jut Szimónidész epigrammája, a történelem talán legszebb sírverse. „Itt nyug szunk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”

[Leküzdöm a kísértést, hogy megemlékezzek a másik nagy spártairól, makedóniai Nagy Sándorról, aki néhányezer spártai élén átalakította az ókori világot...]

Ha ebből a létezett (!) álomvilágból a napi politika Görögországához érkezünk, az elemzés során olyan viszolygó érzésünk támad mint egy kórboncnoknak aki egy nagyon büdös hullához nyúl.

Snitt!

vetkezzék Alexis Cipras úr Göröghon miniszterelnöke. Nagy Sándort szőke istenként emlegették anno. Cipras úr viszont egyáltalán nem lógna ki nálunk a száztagú cigányzenekarból. A világért sem akarnám ezzel a párhuzammal megbántani derék muzsi kusainkat. Csak azzal foglalkozom, hogy bazsavál Ciprasz úr saját bandája élén, amelyet Szirizának neveznek. E dicső színtársulat a Radikális Baloldal Koalíciójának becézi magát.

Abba nem akarok belemenni, hogy egy párt előnevet viselő zsidó ügynökség mitől baloldali és mitől radikális. Inkább arról számolnék be, miért nem tetszik még a mai leértékelt görögségnek sem ez a vezér és ez a párt.

De talán elég annyi, hogy az EP választásokon a Sziriza 24 százalékot szerzett a jobboldal legnagyobb pártja az Új Demokrácia pedig 33 százalékot. Mi sem természetesebb, minthogy ennek vezére, a másik füstös, Kyriakos Mitsotakis úr előválasztásokat követel. Azok persze lesznek. A kérdés csak az, milyen jobboldali radikalizmust vet majd a mérlegre. Illúzióim nincse nek. A "mérsékelt jobboldal" választási frazeológiája és politikája egyáltalán nem hasonlítanak egymásra.
A jelszavak többnyire "szélsőségesek" mert az ilyen kukacra több a kapás. A kormány- hatalom birtokában aztán "józan", "mérsékelt", azaz társutas politikát folytatnak, vagyis harmonikusan beilleszkednek a zsidó fajpusztitás parlamentáris demokráciá jába.

Itt és most az a lényegesebb, hogyan "küzdött" a radikális baloldal zsidó-vezérelt európai beözönlés ellen.

Itt és most előre kell bocsátanom valamit.

Az európai migráns simogatók új taktikát alkalmaznak. Ennek lényege, hogy a migráns kérdés multidőbe, a sikeresen megoldott kérdések fiókjába került. [Nem véletlenül ágál ugyanezzel a már nemcsak félig hülye Fletó.] Németországban zajos reklám perek folynak a terrorizmus elleni kemény fellépés jegyében. Ma már a vén kúrva se azt mondja "meg tudjuk csinálni", hanem azt, hogy megcsináltuk.

Visszatérve Görögországra a "statisztikai" valóság az, hogy Görögörszág gyakorlatilag semmit sem tett a tengeri migráció megfékezésére. Ez pedig számára is lehetséges lett volna ugyanúgy, mint Olaszország számára.

Igy aztán túltelítődtek a migráns táborok, amelyek lakóiban forr a düh, hogy akadályozzák európai útiterveiket. Helyzetleírás helyett ide iktatok egy beszédes helyzetképet, amelyhez három megjegyzés kívánkozik.

Az EP választások egyetlen kártyától sem fosztották a "kényelmes többséget". A néppusztító manipulációk zavartalanul folytatódhatnak.

Amit az írás elején a föld buta szavazókról mondtam itt megismétlem.

2019.06.09

IV.

Talán kóvályogjunk tovább a schengeni "vicc-határ" nyomvonalát követve. Itália fölött csak meglengetjük a kalapunkat, mert látjuk, ott betömték a kloáka nyílást.

Az Ibériai-félsziget következik. Kezdjük talán Portugáliával, egy Petőfi parafrázissal.


"Nagy volt hajdan a portugál,
Nagy volt hatalma bírtoka
Portugál tenger vizében húnyt el
Éjszak, kelet, dél s nyugat hullócsillaga. 

"Portugália egykor Império Portugues, azaz portugál világbirodalom volt. Felfedező hajósai Magellán és Vasco da Gama és az őket követő kereskedőflották a 16. század közepére afrikai, ázsiai és dél-amerikai területekre kiterjedő gyarmatbirodalmat hoztak létre. [Brazilia, Guinea-Bissau, Sao Tomé e Principe, Zold foki szigetek, Angola, Mozambik, Macau, Goa, Kelet Timor, Madeira, és az Azori szigetek.]  A portugál világbirodalom volt az első, egyszersmind legalább romjaiban a legtovább fennmaradt  globális birodalom a Földön. Luzitánia a reneszánsz vége felé átmenetileg a világ legerősebb gazdasági, katonai és politikai hatalmává lépett elő." Kitűnő hajósok és kegyetlen gyarmatosítók voltak. Kalandozásaik és hódításaik térképe sokmindent elárul.

Ma baloldaliak, a legrosszabb - a liberális fajtából...

Az idei EP választásokon a PS - Partido Socialista 33.38 %, a PSD - Partido Social Democrata 21.94 % szavazatot szereztek. Nekik nem kell koalíciós tárgyalásokat folytatni. Zsebüknél összenőtt sziámi ikrek...

A miniszterelnök a kitünő Antonio Costa úr, helyesebben elvtárs, a migráció kérdésében "pozitív" elveket vall, ill. gyakorlatot folytat. Portugália önként és dalolva túlteljesíti a kvótát és befogadja azt a migráns-reszlit is, amelyet máshonnan kirúgnak, vagy nem engednek be.

"A kormányzó szocialista párt kongresszusán .... a gyerekvállalást ösztönző intézkedéseket kiegészítő aktív migrációs politikát hirdetett meg, és kijelentette: nemcsak azért kell tenni valamit, hogy a portugálok ne vándoroljanak el, hanem a bevándorlókat idevonzó intézkedésekre is szükség van. Hozzátette: nem fogja tűrni az idegenellenes diskurzust. A külföldiek jelenléte pozitív hatással van az ország demográfiai mutatóira. Körükben több (!) a gyerek, 2016-ban a születések 9 százaléka volt köszönhető a Portugáliában élő külföldi (!) nőknek.

A portugál kloáka eredményesen működik, hála egy Soros bérenc "szocialistának". Tovább is van, mondjam még? Fölösleges. Doszt' elég ennyi is.

Azaz mégis... Hányan látták a Nemzetiben, vagy hallottak - olvastak a "luzitán szörnyről?" A szörny a portugál gyarmatosítók kegyetlenkedéseit, a kiszolgáltatott bennszülöttek sanyarú sorsát ismerteti dialógusok és songok didaktikus váltakozásában. A Peter Weiss által írott szövegből magyar dráma lett Major Tamás főszereplésével, dramaturgiailag az epikus színház song-dialógus-kommentár ritmusában.

Spongyát rája. A gój gondokodásba nem férnek bele a múlt képei, még kevésbé az asszociációk. Portugáliában pedig "cucilista" demokrácia van. Hogy a miniszterelnök úr nem tűri még "az idegen ellenes diskurzust" se, na bumm - akkor mi van?

Spanyolország és újabb hányinger következik...

2019.06.12    

 

V.
 

Óh azok a nemes - kecses - méltóságteljes spanyolok!  Hozzájuk tapad a grandeza fogalma "grandeza a spanyol grand méltósága és az ilyenhez méltó, kimért, ünnepélyes magaviselet; továbbá Spanyolország főnemessége, grandok."
A grand másnéven (alias) hidalgo "az hidalgo (ejtsd: idálgo), spanyol szóösszetétel az hijo de algo kifejezésből – a középkorban hijodalgo, illetve óspanyol fijodalgo, fidalgo – 'valaki fia' nemesi származású, bizonyos kiváltságokat élvező középkori spanyolok címe.
Ezek az aliasok arról nevezetesek, hogy kultúrákat semmisítettek meg, népeket írtottak ki. Ők importáltak (először) milliószámra feketéket Afrikából ültetvényes rabszolgának, igavonó baromnak. Náluk volt a leghatalmasabb, legered ményesebb a "Szent Inkvizíció".

Sokat írkáltam róluk. Legutóbb a katalán válság kapcsán "Hódolat Katalóniának" címmel. A spanyolok nem csak az óperencián túl gyarmatosítottak. Birodalmukba olvasztottak két tőlük elütő fajú és kultúráju népet: a katalánokat és a baszkokat. Az írás az előbbiekről szól, akik hét és félmilliónyian vannak. Mint annektált ország, leigázott nép újra önállóságot szeretnének. Ezért "szakadárok", "terroristák", megazisten'. A baszkok kevesebben vannak, de elszántabbak. A puskacsövekben bíznak - helyesen.

A pápakultusz kapcsán "Habemus papam" c. írásomban részletesen foglalkoztam Spanyolország és a Vatikán Latin-Ameri kai rémtetteivel, de egy fonos momentumot akkor nem fejtettem ki, jóllehet a könyv bőven tárgyalja. Megfeledkeztem a spanyol Rodrigo Borgia alias VI. Alexander pápáról, aki aiighanem a világtörténelem legmocskosabb gazembere volt.

Őszentségét nem (üs)tökénél fogva rángatom most ide, hanem ama történelmi összefüggés okán, hogy ő szentesítette az. u.n. tordesillasi szerződést "(portugálul Tratado de Tordesilhas, spanyolul Tratado de Tordesillas), amelyet 1494. június 7-én írtak alá a spanyol országi Tordesillas városában, Spanyolország és Portugália között osztotta fel az Európán kívüli újonnan felfedezett területeket. A felosztás a Zöld-foki-szigetektől 370 leugára nyugatra fekvő délkör (nyugati hosszúság 48°) mentén történt: az ettől nyugatra eső területek a spanyolok, a keletre esők pedig a portugálok érdekszférájába kerültek. A szerződést, amely a többi európai hatalmat kizárta a felfedezésekből, VI. Sándor pápa is szentesí tette."

Megkezdődött a konkvisztádorok [rablott] arany és ezüstkora. "A konkvisztádorok vagy konkisztádorok (a spanyol conquistador ’hódító’ szóból, a conquistar ’hódítani’ igéből) a 16–17. században Közép- és Dél-Amerikát gyarmatosító spanyol és portugál felfedezők és hódítók gyűjtőneve.Többségük elszegényedett spanyol nemes, ún. hidalgo, kalandor vállalkozó volt, akiket az amerikai bennszülöttek arany- és ezüstkincsei motiváltak. A területek, amelyeket elfoglal tak, Spanyolország, illetve Portugália gyarmatai lettek. A hódításokért különböző jutalmakban részesültek, címeket, feudális kiváltságokat, birtokokat, illetve a gyarmatokon vezető pozíciókat kaptak. Az indiánokat kifosztották, a nőket megerőszakolták, majd tömegesen legyilkolták a lakosságot. Ha szükséges volt, egymást is gátlástalanul eltették az útból kapzsiságuk és kegyetlenségük által vezérelve."

Több "idol" képe kivánkozna ide, de csak egynek Pizarronak - Cortez harcostársának - milliók gyilkosának juttatok helyet. A spanyol mentalitás alakulását sajnos nem tudom követni a sötét [keresztény] középkor rémségein keresztül. Csupán említem, hogy a spanyol inkvizíció eljutott Latin-Amerikába is. Diego di Landa "atya" vezetésével. A kínzásokról, emberégetésekről itt most nem szólnék. Egy húzását említeném, amely a következőképp zajlott.
"1561. július 12-én történt, elrendelte, hogy a ferences templom mellett, Maní városának főterén állítsanak egy máglyát, amelyen több ezer tárgyat és könyvet égettetett el, mint az ördög munkáit. Számos kódex, értékes össze csukható könyv volt köztük amelyekben a mayák rögzítették történelmüket, hitüket és csillagászati megfigyeléseiket. [Drága jó István királyunk jut erről eszembe.] Landa szerint  számos könyvet találtak ezekből a betűkből, és mivel nem tartalmaztak semmit, ami mentes lett volna a babonától, az ördög cseleitől megégettük őket, amin az indiánok nagyon felháborodtak.
A tisztelendő urat nem zavarta, hogy nem ismerte a maya írást. [A sors fintora, hogy amikor egy időre lesittelték, egy könyvet írt, amibe berajzolta a maya ábécé "betüit" is. Aztán telt - múlt az idő mígnem Jurij Valentyinovics Knorozov a sztálini önkény idején 1947-ben meg nem írta egyetemi disszertációját, Diego de Landa maja ábécéjéről, amely az írás megfejtését jelentette. Ma hatalmas szobra van Mexikóvárosban. Habent sua fata libelli...]

Most egy nagy ívet kell húznom, mert a spanyol nagyság növekedésének állomásait nincs időm végigjárni. A "Caudillóval"
folytatnám a soknevü Francisco Francoval, teljes nevén Francisco Franco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade diktátor úrral. A spanyol "polgárháborúról" és a Franco diktatúráról szóló parttalan irodalom egyik gyöngyszeme se csábít.

Ez a soknevü disznó Hitler jóvoltából lett- és "ügyes" politikája miatt maradt- diktátor, évtizedeken keresztül. Mindenekelőtt nem bántotta a zsidókat. Csak jelképesen segítette [Kék Hadosztály] a Führer keleti hadjáratát. Csöndben lepaktált a nyugati hatalmakkal. Biztosította számukra a Gibraltári szoros zavartalan használatát és semmivel nem tett keresztbe az inváziónak. Így ülhetett haláláig a diktátori székben, ahol "az alábbi címek illették meg: Jefe del Estado (államfő), Generalísimo de los Ejércitos Españoles (a spanyol fegyveres erők generalisszimusza), míg személyes titulusa: por la gracia de Dios, Caudillo de España y de la Cruzada, azaz Isten kegyelméből Spanyolország és a keresztes hadjárat Vezére. Nem semmi...

Itt nem lesz szó a tömeges kínzásokról, tömeggyilkosságokról, stb.

Inkább a spanyolországi "ásatásokról" írnék. Közülük se azokról, amelyek a háborús és "békés" tömegsírok feltárásárára irányulnak, hanem csak azokról amelyek a "SOS Bebes Robados" akció nyomai, áldozatai  - kicsiny csecsemő hullák - után kutatnak. Miről is van szó? A spanyol mentalitás egyik vonásáról.

A S.O.S "orvosokból, papokból és apácákból álló hálózat volt, amelynek tagjai gyerekeket szakítottak el vér szerinti szüleiktől. A rendszer még Franco diktatúrája alatt, a harmincas évek végén alakult ki. Kezdetben az volt a cél, hogy a politikailag megbízhatatlan állampolgároktól a rendszerhez lojálisabb nevelőszülőhöz kerüljenek a gyerekek; de idővel a gyermekrablás óriási biznisszé alakult át, melyben rengetegen részt vettek, és amelynek eredményeképpen több ezer embert szakítottak el vér szerinti szüleiktől. A gyakorlat Franco bukása után is folytatódott egészen a kilencvenes évekig." Gusztusos, nemde? Ilyet egyetlen diktátor se csinált őelőtte.

Franco a kényúr a királyságot népszavazással visszaállíttatta, de királyt nem nevezett ki... János Károlyt viszont utódának jelölte. A jóképü
szexmániás, félrebaszós hidalgo János így lett spanyol király. "két nappal Franco halála után lépett trónra, és sikeresen felügyelte Spanyolország átalakulását egy demokratikus alkotmányos monarchiává. Trónra lépése után menesztette Franco kormányát, enyhítette a cenzúrát, és szabadon eresztették a politikai foglyokat. 1978-ban betiltotta a Falangét, és új alkotmányt hirdetett.

Itt lépjünk a mába.

Hispánia a baloldal fellegvára volt és maradt. Az EP választásokat sajtónk [Zs-Index] így értékeli. "Ha Olaszország az új jobboldal mintaállama, az európai baloldal reményeit az Ibériai-félsziget tartja életben. Spanyolországban alig egy hónapja győztek az aktuális előrehozott választásokon a szocialisták, most pedig még egyértelműbben ismételték meg a sikerüket. 32 százalékos eredményükkel tízzel növelték a képviselői helyeik számát, ezzel ők lehetnek a legnagyobb létszámú nemzeti csoport az európai baloldalon. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek ezzel megnő a nemzetközi súlya, különben is azt ambicionálták, hogy Spanyolországnak nőjön a befolyása az EU-ban, lehetőleg éppen Olasz ország rovására."

Rádaásul a szintén füstös Pedrónak van egy okos és szellemes külügyminisztere Joseph Borrel személyében.  


Véleménye,
javaslata a következő. "Salvini mindent visz, de van balos hullam is. Az új, baloldali kormány hallani sem akar arról, hogy megállítsák az Afrika felől érkező migrációt. Sőt, a spanyol külügyminiszter szerint "nem baj, ha jönnek a migránsok, egy részüket majd átküldik a németek hez és a franciákhoz. Joseph Borrell szerint ugyanis nagyszerű volt Angela Merkel 2015-ös határnyitása, és ha már benne vannak, akkor vállaljanak még egy kis szolidaritást, és vegyenek át tőlük migránsokat. ha a többi európai uniós tagállam nem akar segíteni, akkor a franciáknak, a németeknek és a spanyoloknak kell egy 'kis közös koalíciót' (!) kell alkotniuk."
Az átkozott/kárhozottak összeesküvése valóban alááshat mindenfajta ellenállást a pusztító migrációval szemben. És most mit mondjak arról a "büszke népről", amely hatalomba szavazza gyilkosait.

A végére tervezek egy kis összefoglaló eszmefuttatást. Azt azonban már az eddigiek alapján is kijelenthetem: a fehér faj túlélésének nincs, Európában pláne nincs, "békés - parlamentáris" útja. A döntés a fegyvereké. Csak pár napja lőtték kupán saját villája kertjében Merkel leghangosabban ugató kutyáját Walter Lübcke urat. [Ha Kis Sándor még élne, a "Zsidócsahost" biztos róla mintázná...]

A tanulságos esettel külön írás keretében foglalkozom majd. Itt csak gyakorta ismételgetett tételemet hangoztatom: "egy valódi ellenállás csupa ismeretlen tettesből áll."

Tévúton járnak azok a "hazafias" mozgalmak - sokszáz van belőlük Európában - amelyek romantikus egyenruhákat öltve zászlókat lengetve vonulgatnak, énekelnek, skandálnak az Európai városok utcáin és hagyják, hogy gumibotozzák, könnygázzal ríkassák földre kényszerítsék, bilincseljék és elhurcolják őket. És ha - uram bocsá' - valaki [többnyire rendőrségi provokátor...] bever egy kirakatot, vagy felgyujt egy szemetes kukát akkor mi van, a rendőrrohamon és gumibotozáson kívül?

Ha valaki közülük elolvasné Jack London "Vaspata" c. könyvét rájönne, így nem megy.

Portugália méltatásánál sajnos megfeledkeztem Franco diktátor szomszédjáról Salazarról, ezért ide illesztek egy rövidke pótlást. "Papnak készült, Viseuban egyházi iskolába járt, majd Coimbrában végezte el az egyetemet 1914-ben. Hamarosan ugyanitt politika-gazdasági előadó lett. Bár pappá nem szentelték, mindvégig aszkétikus életvitelt folytatott. Salazar országlásának kétségtelen eredménye volt, hogy sikerült rendeznie a portugál állam pénzügyi helyzetét, ugyanakkor ennek az volt az ára, hogy az ország lakói rendkívüli szegénységben éltek. A szigorú gazdasági intézkedések elsősorban a parasztságot és a munkásokat terhelték, a nagytőkések viszont meggazdagodtak. A munkaerő olcsóságát kihasználva jelentős mennyiségű külföldi tőke települt az országba.  Így néz ki egy keresztény - szocialista...

VI.
 

A franciákról Trianon, Trianonról pedig Clemanceau a rozmárbajszú "tigris" jut az ember eszébe. Az igazoltan hülye amerikai elnök Wilson alakja elmosódik. Kíséretét, a népes zsidó "szakértői" bandát, amely Trianont összehozta, a feledés köde borítja.

Arról még kevesebb szó esik, hogy a trianoni "rendezés" feltételeit többszáz évvel korábban I. Ferenc a "legkeresztényibb" francia király és I. Szulejmán török szultán aljas szövet sége teremtette meg. Ennek első látványos eredménye a Mohácsi vész volt, amely szétzúzta az erős önálló magyar államot. Aki nem tud I. Ferencről mitsem tud a francia mentalitásról, amely mitsem változott azóta.

A téma körül ádáz történész-vita zajlik amelybe az Olvasót nem akarom [nem is tudnám] bevonni. A lényeg, hogy a hangos többség felmenteni törekszik a francia királyt. A vita konturjai kirajzolódnak Györkös Attila "A Nyugat árulása" c. könyvéből unatkozók, ill. történészek számára....

A meglehetősen érdektelen és értéktelen könyvön azért akadtam fel mégis, mert kiderül belőle, hogy történelmünkben mekkora üres, ill. elmaszatolt foltok terjengenek. Egyes történészek szerint bizonyított, hogy a király személyesen kérte a szultánt, támadja meg Magyarországot. Ezt azért nem ismerik el a szó jogi értelmében vett felbújtásnak, mert az akkor valósul meg, ha a felbújtó a tettes akaratelhatározá sára döntő hatást gyakorol. Szerintük viszont a szultán úgy is - akkor is, megtámadta volna Magyarországot, ha a király nem kéri. Ebben lehet valami, de nem ez a lényeg.

A lényeghez tartozik viszont, hogy a hadjárat siker-lehetőségének mérlegelésénél sokat nyomott a latban Szapolyai János árulása, aki már "1523-ban II. Lajos király csehországi távolléte idején felvette a diplomáciai kapcsolatot a Magyarországra látogatotó Antonio de Rinconnal, I. Ferenc követével, aki 1523 februárjában – saját állítása szerint – sikeres tárgyalásokat folytatott többek közt Szapolyai János erdélyi vajdával is. Szapolyai a tárgyalásokon kijelentette, szívesen megtenne mindent a Habsburgok ellen, de egyedül sokra nem megy; meg azt is közelebbről szeretné tudni, hogy ténylegesen mit tenne érte a francia király."
Már tudjuk mit tett. Szapolyai erős seregével távolmaradt a mohácsi vágóhídról és jutalmul Magyarország királya lett, a török császár vazallusaként, akinek később kezet is csókolt, hűbéresi alázattal. És mit tesz a marha magyar? Szobrot állít I. Szulejmánnak. Én meg néha azt hiszem, abszurd vígjátékot írok...

Akik I. Ferencet mentegetik a Mohácsi vésszel kapcsolatban nem titkolhatják, hogy a "későbbi" szövetségesi viszony keretében a szövetséges francia és a török hadiflotta uralma alá vonta a Földközi Tengert és együttes (!) hadmüveletekkel támogatták Európa száraz földi elözönlését. Úgy is hogy a török hordákat a "legkeresztényibb" király hajói szállították keresztényeket gyilkolni.

Sok sikeres/közös tengeri akcióból egy kis adalék"1543. augusztus 20. Az oszmán és a francia flotta együttes erővel megszerzi az addig V. Károly birtokában lévő nizzai (Nice) kikötőt..."

Innen folytathatnám Trianonnal, de nem teszem, hisz napjainkban a csapjainkból is Trianon folyik. Inkább menjünk mindjárt Macronhoz, akit nem véletlenül emlegetnek úgy, mint I. Ferenc reinkarnációját. Engem inkább egy echte gall kakasra emlékeztet, de extrém szerelmi életét itt és most nem akarom részletezni.

A 2019-es EP választásokon "Macron pártja az En Marche és a a Marine Le Pen-féle tömörülés, a "szélsőjobboldali" Nemzeti Gyűlés között megjósolhatatlan volt, hogy melyik párt végez az élen. Végül az utóbbi felé billent a mérleg nyelve,  a voksok 23,31 százalékával 22 mandátumhoz jutott, miközben a rivális En Marche alig egy százalékkal lemaradva 21 jelöltet delegálhat az Európai Parlamentbe. Az erőviszonyok csak minimálisan változtak az utóbbi két évben. Le Pen mostani győzelme után is botorság lenne azt várni, hogy átveszi a hatalmat. Így jön a képbe az En Marche, amely a Guy Verhofstadt által vezetett Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoporthoz csatlakozva a harmadik legerősebb szövetséghez tartozhat majd Európában, így kulcspozíciókhoz juthat Brüsszelben."

Az erőviszonyok jottányit sem változtak, hisz Marine Le Pen annyira szélsőjobboldali, mint Vona Gábor volt a Jobbik tündöklése idején. A pártot apja Marie Le Pen alapította és vezette. Marine puccsal távolította el saját apját. "A párt alapítóját azután zárták ki az FN-ből, hogy rasszista kijelentései miatt nyílt konfliktusba került a lányával, a pártot 2011 óta irányító Marine Le Pennel, aki 2015-ben személyesen kezdeményezte apja kizárását." Az erőviszonyok szempontjából tökmindegy, melyik zsidócsahos "francia" ágál az EU parlamentben. 

Ami Macron urat illeti, "migráns-politikája" a tudatlanság és a pofátlanság páratlan egyvelege. A magyar Migrációkutató Intézet tanulmánya a következő negállapításokat teszi. "A migráció problematikája mentén megosztott EU-ban pragmatista migrációpártiként jelenik meg, akinek centralista álláspontja szerint 'kompromisszumot' kell kötni a migránsokat a Földközi-tengeren a fedélzetükre felvevő NGOkkal és határőrökkel; a legközelebbi országot kötelezve a migránsok partra vételére. Több forrást kell adni a Frontexnek Olaszország, Spanyolország és Görögország megsegítésére ezekben a műveletekben. Azokat a migránsokat, akiknek a menedékkérelmét elutasítják, vissza fogják küldeni a származási országukba. Macron szerint ha a migránsok fogadása és elosztása gyorsan megtörténik, akkor ez a megoldás működőképes. Tervét támogatja az Európai Bizottság, valamint az európai országok némelyike, például Németország, Spanyolország, Málta, Portugália, Hollandia, Írország, Belgium, Görögország és Luxemburg. Ebben a tervben nincs semmi egyedi, mindig is tartalmazta azoknak a migránsoknak a kitoloncolását, akiknek elutasították a kérelmét, azonban különböző okok miatt a visszaküldésük mindeddig kudarcot vallott. Az NGO-k által a fedélzetre vett migránsok átvétele egy illegális tevékenységet legalizál, méghozzá az embercsempészetet. A migránsok EU-s tagországok közötti szétosztása is kudarcot vallott, és ha az első országot (ami leginkább Olaszország) rákényszerítik arra, hogy fogadja a migránsokat, az hatalmas nyomást helyez az adott országra és annak határaira. Ez egyfajta 'szalmabáb-érvelés', mert azt feltételezi, hogy vannak a kapuikat szélesre táró országok, valamint a menedékjogot teljes mértékben megtagadó országok. Valójában az EU egyetlen tagállama sem helyezkedik ezek közül egyik álláspontra sem, még Németország is szigorúbb határellenőrzést szeretne és nem hajlandó tömegesen befogadni migránsokat. Macron 'ellenőrzött' migrációs politikája tehát megalapozatlannak tűnik, és sem a hely, sem az idő nem alkalmas rá."
Ehhez csak annyit kell hozzátenni, hogy a migránsok döntő hányada papírok nélkül, "jobb esetben" hamis papírokkal, érkezik és mivel nem rúgják ki nyomban - alámerül. Aztán felbukkan és mint "anonym" kap lakást, szociális ellátást és "költőpénzt". A Soros által tervezett és szervezett migráció lényege, hogy annak egésze és minden egyede ellenőrízhetetlen a "befogadó" állam számára. A bűnüldözés és a szociális ellátás alapja a személyi nyilvántartás. A "demokratikus" államok saját polgáraikba mikrochipeket ültetnek, vagy juttatnak [pl. gyógyszerekben]. A migránsoknál erre nincs szükség...

A témához már csak annyit, hogy a Merkel Macron "tengely" [a rabbik kúrvájának és egy vén kúrva stricijének szövetkezése] az európai folyamatokat meghatározó tényező marad  a demokratikus játékszabályok további érvényesülése esetén.

2019.06.19 


VII.
 

 

Rövid barangolás az iszlám hódoltság országaiban. Mielőtt útrakelnék hadd bocsássak előre valamit. Vannak akik nem értik a zsidók Európa iszlamizálására irányuló törekvéseit. Nem értik, miért akarják megsemmisíteni azt a fehér/keresztény civilizációt, amelynek az arisztokráciáját alkotják, nagyjából a Nagy Francia Forradalom óta.

A magyarázat pofonegyszerű, hallgassuk magukat a zsidókat.

Ami engem illet méltattam Schulhof Izsák: "Budai Krónika" c. könyvét, amely 1686-ban iródott héberűl, majd kiadta a "magyar" Helikon 1981-ben. Izsák bácsi a törökök által megszállt Budán lakozott. A helyzetet így jellemezte. "Én akkor Buda szent gyülekezetében laktam. A város a török birodalom uralma alatt állott, s lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és nyugalmas. Valóban elmondhattuk: 'ki ki a maga szőlőlugasában, a maga fügefája alatt' tanyázhatott, nem volt ártás az országban."
Írásomban arra is kitérek, miért és hogyan fojtották vízbe a zsidókat Buda felszabadítása alkalmával.

Ugyanitt szóba ejtek továbbá egy hatkötetes 3500 oldalnyi terjedelmü eposzt "A zsidók egyetemes története". Összeállitotta Dr. Kohn Sámuel. [Díszkiadásban megvettem annakidején az antikváriumban...]

A műben a következők olvashatók. "Egy zsidó, aki a kereszt országaiban kétségkivűl máglyán halt volna meg, országokra kiható befolyásra tett szert a félhold birodalmában, hercegi rangra emelkedett és uralkodott sok százezer keresztény fölött. [VI. kötet 307.old.]

Van egy további adalék is. Kárpáti Judit értekezése "וילכו שניהם יחדו") בראשית כב,ו A ZSIDÓ - ARAB KOEGZISZTENCIA KULTÚRÁLIS, SZOCIOLÓGIAI ÉS VALLÁSTÖRTÉNETI DIMENZIÓI címen, ahol a hölgyike áperté megírja. "Az iszlám megjelenésével és az arab hódítások expanziójával, (7- 8. század), az Indiától, Közép-Ázsiától Marokkóig és Spanyolországig húzódó hatalmas térség valamennyi zsidó lakosa arab uralom alá került. A zsidók gyorsan elsajátították a hódítók nyelvét, és a birodalom többi népeivel együtt, részt vettek egy új és pezsgő civilizáció létrehozásában, a középkori arab kultúra megteremtésében, melynek művelődéstörténeti és tudományos eredményeit csak sok évszázaddal később tudta túlszárnyalni a reneszánsz Európa. Az iszlám eme fénykorában, a kalifák uralma alatt virágzott a zsidó kultúra is. Ebben az időben nyerte el a judaizmus azt a formáját, amelyet a mai napig is megőrzött: ekkor vált a Babilóniai Talmud a szétszóratásban élő zsidók mértékadó fundamentumává." [Feltételezem a haszonról sem feledkeztek meg.]

Véletlenül nem épp ebben sántikál a filantróp Soros?

Ezek után vegyük szemügyre az európai zsidókat és "keresztényeket" az európai iszlám hódoltság azon államaiban, amelyek a fenti térképen láthatók. Azt a módszert követem, hogy országonként villantok egyet "vakummal" és csak Hollandiával foglalkozom részletesebben, mert a holland példa különösen tanulságos és mert lányom és unokám ott élnek, így érzelmileg is befolyásolva vagyok.

Belgium - Brüsszel 

Az EU házigazdája...
"A teljes összeomlás szélén táncol Alain Destexhe belga szenátor szerint Belgium elveszítette ellenőrzését a migráció fölött, de ugyanez történt Európában máshol is. Brüsszel az európai dzsihád fővárosa, az is mutatja, hogy szinte évente vagy még gyakrabban nagyon súlyos merényleteket követnek el a muszlim terroristák. 2016-ban 35 halálos áldozattal járó terrormerénylet volt, amelyeket belgiumi Molenbeekből szerveztek, de innen szervezték az egy évvel korábbi 137 halálos áldozattal párizsi merényleteket is.
Természetes, a hal is a fejétől büdösödik.

Dánia

Migránsáradat következtében
"teljes összeomlás jöhet. Egy 2016-os elemzés azt mutatta, hogy a nem nyugati migránsok 41,5 százaléka használta ki teljesen a dán állam jóléti szolgáltatásait, míg az őshonos dánok körében ez az érték csupán 17,5 százalék volt. Egy évvel később pedig olyan adat látott napvilágot, miszerint hét év alatt 82 százalékkal nőtt a dán jóléti rendszerben az ellátott nem nyugatiak aránya."
És mit szólnak ehhez a dánok? A migráns befogadó pártokra szavaznak. Még a fülkékben is be vannak szarva...

Finnország
 
Nagy
bajban van a migráció miatt. "Óriási botrányt okozott Finnországban, hogy kiderült: migránsbandák fiatal lányokat terrorizálnak több helyen az országban. A hatóságok mindent megtesznek, hogy a migráció által keltett problémákat eltussolják, de a társadalom egyre nagyobb része ismeri fel, hogy a korlátlan bevándorlás mára már súlyosan veszélyezteti az ország kultúráját. Egy 2017-es tanulmány arra hívta fel figyelmet, hogy az iraki és az afgán migránsok 40-szer nagyobb számban szerepeltek a szexuális zaklatással vádoltak körében, mint az őshonos finnek. A belügyminiszter (...) Kai Mykkanen szerint tízszeresére kéne növelni a kvóta alapján befogadandók számát.
A finn/szovjet háború idején a dermesztő hidegben a fák tetején kuporgó finn mesterlövészek százai a behatolók ezreit semmisítették meg. Ma nem akad egy mesterlövész sem, aki szétloccsantaná ennek a mocskos disznónak az agyát? Tragikus.

Luxemburg

A világsajtó csemegéje Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter
kiszólása, amelyre Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel folytatott vitájában engedett meg magának. "Salvini azt kérdezte Asselborntól, hogy a migráció támogatásával talán új rabszolgákat akar behozni Afrikából; amíg ő inkább segíteni akar az olaszoknak, hogy több gyerekük legyen. Asselborn felháborodva fogadta Salvini szavait, közbe is szólt majd pár mondat után 'bassza meg akkor' felkiáltással reagált, és az asztalra csapta a tolmácskészülékét.
Egy "keresztény úriemberről" van szó, akiből a világsajtó nyilvánossága előtt buggyant ki a lelki szemét. Salvini biztos nem úgy válaszolt, "te meg baszd meg a jó kúrva anyádat!" Kár.


Norvégia

Rettegésben a norvég főváros
"a bevándorlók miatt. A norvég főváros csupán egyharmada tekinthető bevándorló hátterűnek, ennek ellenére az erőszakos bűncselekmények hetven százalékát ők követik el. A kirívóan súlyos bűncselekményeket felfegyverkezve késsel és egyéb harci eszközökkel követik el, és bár az elkövetők főként fiatal felnőtt férfiak egy norvég erőszakkutató a védelmükre kelt, és megértőnek mutatkozik. Ragnhild Bjornebekk szerint ugyanis ők sebezhetőbbek, több traumát tapasztaltak. Némelyikük erőszakos kultúrából származik, és ezt magukkal is hozzák.
A norvég rettegéstől a falra kell mászni ha tudjuk, hogy ők a világ legbátrabb, legvadabb harcosainak a vikingeknek az utódai. Európa népei talán csak tőlük rettegtek jobban, mint tőlünk magyaroktól. Hosszú lenne a kiváló norvég katonák, tudósok, felfedezők listája. Elég ha csak a legnagyobikat: az Újvilág igazi felfedezőjét Leif Eriksont említem. Hitvány utódok, nem szégyellitek magatokat?
 

Svédország

Tán még
undorítóbb mint Norvégia. Madách nekünk írta anno. "De hogyha a vész ajtódon kopog. Ha Istennek hatalmas ujja érint. Gyáván hunyász, rútul kétségbeeső". Ez teljes mértékben passzol a mai svédekre is.
"Teljes behódolás a svédeknél. A migránsok kedvéért átalakítják az iskolákat. A svéd gyerekek és szüleik már bőven kaptak ízelítőt abból, hogy a muszlim migránsok hogyan hálálják meg az északi ország már-már irracionálisan bőkezű segítségét. Tavaly október végén számoltak be például arról, hogy a svédországi Björkhagenben naponta éri támadás a gyerekeket, ők mégsem merik a rablásokat, támadásokat, fenyegetéseket jelenteni, mert félnek a megtorlástól. a fiatal elkövetők megijesztik a gyerekeket, akik kényelmetlenül érzik magukat attól, hogy nem járkálhatnak szabadon anélkül, hogy 'fizetniük' kellene. Szégyellik, hogy nem tudják megvédeni magukat.
Az ősök forognak a sírjaikban, különösen XII. Károly király, aki nem védte magát, nem ért rá, mert támadott, de nem otthon, hanem külföldön. "A narvai csatában I. Péter orosz cár ötször (más források szerint tízszer) nagyobb létszámú seregét verte meg. A svéd sereg mindössze nyolcezer főből állt, míg az oroszoknál húszezer főt számláltak. ... Ezután II. (Erős) Ágost lengyel király (és szász választófejedelem) ellen vonult, akit ismételten megvert, majd 1706-ban a megalázó altranstädti békére kényszerítette." Ami a svédek szarságát illeti egy videóklipet készítettem róluk. Ez alighanem jól sikerült, mert a You Tube törölte és még meg is fenyegetett. Azzal fogok kedveskedni Olvasóimnak és magamnak, hogy ezt a videót itt újból közzéteszem majd.

* * *

Hollandia maradt hátra. Ha multilaterális undoritiszem enyhül - hozzákezdek.

 2016.06.21 

VIII.

Még nem vagyok jól, de túl akarok lenni a témán. Szóval - Hollandia...

A hollandusok szokatlanul magas hányada, 41.5 %-a jelent meg a 2019-évi EP választásokon, hogy a keze ügyébe eső egyetlen kemény tárggyal - a golyóstollal - érvényesítse véleményét, akaratát. És mi történt? "Frans Timmermans Munkáspártja csodát tett Hollandiában 19 százalékos eredménnyel a 15 százalékot elérő konzervatív liberális Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) előtt" - lelkendezik a Zs-Index.

Ki ez a Timmermanns? Fontos tényező az EP-ben. "Timmermanshoz tartoznak Brüsszelben a demokráciával és jogállamisággal kapcsolatos ügyek, így a hazánkkal és Lengyelországgal kapcsolatos uniós bírálatok, illetve eljárások. Egy ismert magyar illetékest azzal üdvözölt a megismerkedésükkor, hogy van már egy magyar barátja – mégpedig Soros György. Timmermans azon uniós vezetők közé tartozik, akik a leggyakrabban fogadják a magyar származású amerikai üzletembert. Nyilatkozataiból pedig az derül ki, kifejezetten nagyra tartja és védi Sorost. 'Semmi kétségem afelől, hogy őszintén és igazán elkötelezett a szabadság, a demokrácia és a polgárainak egyenlő jogokat biztosító nyílt társadalom mellett. Ezt az elkötelezettséget magam is osztottam szakmai pályafutásom során, és az utolsó leheletemig ragaszkodni fogok hozzá' – fogalmazott korábban a milliár dosról."

 Ezt a mocskos kapcsolatot egyáltalán nem igyekszik véka alá rejteni, sőt dicsekszik vele. "Brussels Times című brüsszeli lap megkereste Frans Timmermanst, hogy kommentálja közelgő találkozóját a milliárdos üzletemberrel és filantróppal. A politikus megerősítette, hogy csaknem 20 éve állandó kapcsolatban áll Soros Györggyel és a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal."

Ebből értelemszerüen az következnék, hogy ők ketten idillikus állapotokat teremtettek Hollandiában húsz évi gyümölcsöző kapcsolatuk során. A helyzet nem egészen így fest. 

Világfigyelő írása szerint, amely a holland kormányzat alá tartozó Biztonsági és Terrorelhárítási Nemzeti Koordinációs Iroda jelentésérte támaszkodik, "Tovább zajlik Hollandia társadalmi szétesése a migráció miatt. A dzsihád több ezer szimpatizánsa tartózkodik Hollandiában – köztük különösen sokan az Iszlám Állam hívei. Erősödik a bevándorló hátterű bandák által uralt szervezett bűnözés is. Sajtóforrások és belügyi jelentések is a bűnözés növekedéséről, a szervezett bűnözéssel szembeni egyre gyengébb hatósági fellépésről, illetve a bevándorló közösségek radikalizálódá sáról számolnak be. Ez a csoport, mely 2013 és 2016 között komoly növekedést mutatott, egyfajta bosszúállási narratívát hirdethet meg, mely a nyugatot vádolja a kalifátus elbukásáért (…). A dzsihadistáknak immár nincsen jó okuk arra, hogy a világ azon részére utazzanak, így hát inkább a dzsihadista üzenet terjesztésére fókuszálnak. Ez növelheti a dzsihadisták számát Hollandiában. A dzsihadizmus nyílt hívei mellett a dzsihád több ezer szimpatizánsa tartózkodik Hollandiában – köztük különösen sokan az Iszlám Állam hívei”.

A bűnelkövetés módjai szerfölött "szórakoztatók". "Holland újságok szalagcímei szerint a pénzautomaták eltűnnek Hollandia utcáiról, ugyanis rivális bűnözők már túl nagy mértékben robbantják fel a gépeket. A holland rendőrség idén már több hollandiai illegális droglaboratóriumot is felszámolt, míg a belga rendőrség halott holland drogkereskedők testeire bukkant Belgiumban." Ésatöbbi, ésatöbbi...

Természetesn Hollandiában se lehet említeni a bűnözők etnikai hovatartozását. Ennélfogva ahogy nálunk nincs cigánybűnözés Hollandiában sincs migránsbűnözés. "Az utrechti rendőrség botrányba keveredett, mivel utalt egyes bűnözők arab hátterére."

Hollandia inkább viszonyul...
"A szociálliberális D66 párt javaslatot tett arra, hogy a túlságosan fehér és férfi utcanevek adása helyett a jövőben több kisebbségiről, illetve nőről kapjanak neveket az új utcák Rotterdamban. A javaslatot Judith Sargentini pártja, a Zöld Baloldal is támogatta."
Megeshet, hogy erről a holland ribancról utcát neveznek el Hollandiában? Há' már mér' is ne...

A holland fülkepatkányok betettek viszont a "szélsőjobbos" Geert Wildersnek, amennyiben 4 % szavazatot kapott tőlük, amely egy képviselői mandátumot reprezentál. Lesz tehát mire szerénynek lennie az új ciklusban.

És itt szólal meg egy echte és így károg. "Magyarország szempontjából a holland szavazás bizony nem elhanyagolható, mert bebizonyosodott, hogy a szélsőjobb nemhogy megtorpant, hanem összeomlott, és ez bizony akár tendencia is lehet a mostani EP-választáson. Jön a lózung is. "A migráció csökken, és ezt egyre kevésbé lehet komoly veszélynek feltüntetni, mint valóságot." Majd keveredik a szezon a fazonnal. "Ráadásul a Strache-ügy is mindenhol visszaüthet." [Heinz-Christian Strache, az FPÖ korábbi elnöke egy korrupciós botrány miatt kényszerült lemondani alkancellári és pártelnöki tisztségéről, miután előkerült egy felvétel, amelyen Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti a kampányát.]

Végül az oráció/ováció ...
"Timmermans győzelme ... hiszen ő egy csúcsjelölt az Európai Bizottság elnöki tisztségére, sokat szerepelt a kampányban, és kontinensszerte ismerik az arcát és a nevét."
Hát igen, az ízlések és pofonok különbözőek. Zsidóéknak Timmermans "arca" tetszik. Nekem a szájba vizelés jutott az eszembe, amelynek - mint látom - terjedelmes internetes irodalma van, de nem akarnék közönséges lenni. Az asszociációkról meg nem tehet az ember.

----------------------------------------------------

Írás közben lemaradtam egy brosurával... "2019. június 21., péntek 13:12. Orbán Viktor miniszterelnök pozitívan értékelte a kétnapos brüsszeli uniós csúcstalálkozót. A kormányfő a Hírt TV-  nek azt mondta: nem lesz olyan vezetője az Európai Uniónak, aki nem tiszteli Magyarországot és támogatja a bevándorlást. ... Azt is vállaltam, hogy nem lesz olyan vezetője az uniónak, aki ne adná meg a tiszteletet Magyarországnak és a közép-európai országoknak. Ezt a két vállalást a tegnapi napig sikeresen teljesítettem, mert a spitzencandidatok Weber úr és Timmermans úr elestek és a két követelmény közül egyiknek sem feleltek meg. Távozásuk jó hír Magyarország számára."
Valóban jó hír, hogy ez a két mozgó szemétláda esetleg nem jut formális vezetői tisztséghez. Ennek ellenére sem tudom osztani Orbán optimizmusát. Ez a két jómadár és számtalan cinkosuk ugyanis benn maradnak az apparátusban, amelynek számos kereke és csavarja továbbra is a Soros Terv megvalósítása érdekében mozgatja az EU Parlamentet, megkontrázva minden plenáris állásfoglalást.

---------------------------------------------------- 

Hollandiát is üldözi a zsidók "hálája". "A németalföldön a függetlenségi mozgalom egyik hajtóereje az volt, hogy a tartományt megöröklő és hitbuzgó katolikus spanyol uralkodók kegyetlenül elnyomták a mind jobban terjedő protestantizmust. Ezért a reformáció vált a függetlenségi törekvések összefogó erejévé, és a függetlenné válás után csak a lakosság törpe kisebbsége maradt katolikus. Őket azonban egyáltalán nem üldözték; a holland polgári berendezkedés egyik alapelve a vallási türelem volt. Ez a berendezkedés rendkívül előnyös volt a zsidóknak is, úgyhogy a más országokból, kiváltképp Spanyolországból elűzött zsidók tömegesen települtek át Hollandiába, főleg Amszterdamba."

A sors néha fintorogni is szokott. Így tesz most a hollandiai zsidókkal... "Németalföldön a függetlenségi mozgalom egyik hajtóereje az volt, hogy a tartományt megöröklő és hitbuzgó katolikus spanyol uralkodók kegyetlenül elnyomták a mind jobban terjedő protestantizmust. Ezért a reformáció vált a függetlenségi törekvések összefogó erejévé, és a függetlenné válás után csak a lakosság törpe kisebbsége maradt katolikus. Őket azonban egyáltalán nem üldözték; a holland polgári berendezkedés egyik alapelve a vallási türelem volt. Ez a berendezkedés rendkívül előnyös volt a zsidóknak is, úgyhogy a más országokból (kiváltképp Spanyolországból elűzött zsidók tömegesen települtek át Hollandiába (főleg Amszterdamba).
Ez az első eresztés szefárd volt. Aztán jött egy löket askenázi is Lengyelországból, stb. Hát persze hogy sefteltek. Gyémánt tal kiváltképp. Beköszöntött Hollandia, pontosabban a bevándorló zsidók aranykora. Amíg a SorosGyuri, meg a Timmermanns féle zsidócsahosok össze nem borogattak mindent "2012-ben Amszterdam lett Európában a második legélhetőbb város, az Economist Intelligence Unit (EIU) szerint, és a világ 12. legélhetőbb városa a Mercer szerint."

És ma - óh Szent Habakuk - a "már nem veszélyes" migránsok aprítják a zsidókat mint a répát. Az egyik üldözött Binyomin Jacobs főrabbi úr - a toleranciájáról és liberalizmusáról híres Hollandiában - amersfoorti házában dekkol, "amelynek golyóálló ablakait egyszerre öt kamera figyeli meg, közvetlenül a rendőrséghez bekötve. A riporter arról kérdezi  Igazak lennének a sajtóhírek, miszerint nő az antiszemitizmus Hollandiában? És tényleg köze lehet a támadások megnövekedett számának a bevándorláshoz?

A másik üldözött  David Pinto professzor úr az Amszterdami Egyetem oktatója, "marokkói születésű zsidó, aki az izraeli hadseregben is harcolt, majd neves akadémikussá vált Hollandiában 'integráció-ügyi szakemberként'. (...) Az örökkön mosolygós professzor arca egy pillanatra komorra vált, mikor az antiszemita atrocitá sokról kérdezik. Az antiszemitizmus sokkal nagyobb. A zsidó emberek már nem sétálhatnak kipával a fejükön vagy Dávid-csillagos nyakláncokkal, mint régebben. Pinto professzor Magyarország nagy csodálója, és úgy véli, a zsidók inkább biztonságban vannak Kelet-, mint Nyugat-Európában: Egy kiút van. Ha már annyira rossz a helyzet, hogy nem lehet itt élni, el kell költözni Magyarországra! Sokszor elmondtam újságoknak, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 10 -20 éve volt – teszi hozzá. És miért? Azért, mert most már sokkal több muszlim él ebben az országban, elsősorban két csoport: a marokkóiak és a törökök. Mind a két csoport muszlim, és nagyon nem szeretik a zsidókat."
Nincs itt valami elbaszva?

Epilógus.

 

Ha a fenti litániából nem adódik önként a tanulság fölösleges azt epilógus formájában az Olvasó szájába rágni. Arra gondolok mégis: ha már megírtam ezt a hosszu kommentárt, mit veszíthetek ha egy pár sort még hozzácsapok.

Írásomnak, pontosabban "sorozatomnak" a Katyvasz címet adtam a Káosz címet is adhattam volna, hisz az európai helyzet kaotikus. Utólag vettem észre, magam is belegabalyodtam a sok európai pártba, frakcióba, stb.

A helyesbített "patkó" így fest.

A most leszélsőségezett, lefasisztázott, leterroristázott két súlytalan csoportocskának az EFDD-nek és az ID-nek semmi közük ezekhez a jelzőkhöz. Nigel Farage egy higgadt euroszkeptikus, Pen egy kétkulacsos [megírtam fentebb], Salvini pedig egy derék olasz belügyminiszter, aki macska egér játékot játszik a migránsokkal és jelenleg jó a lapjárása, de meddig?

A létükben fenyegetett fehér népeknek, az európai fehér fajnak, formális képviselete sincs abban a "Parlamentben" ahol a balsorsát alakítják!

Léteznek itt - ott radikális, uram bocsá' "náci" szervezetek, akik masírozgatnak, tüntetgetnek; akiket gumibottal, könnygázzal "kezel" a héber rend éber rendőrsége. Erről szól a Nordfront c. írásom. [Ebben van az a videóclip, amit fentebb emlegettem.]

Európa erős embere Orbán Viktor így papol: "Védenünk kell a keresztény hitből kinőtt életformát. A kereszténydemokrata politikai vezetők feladata, hogy védjék és erősítsék azt az életformát, amely a keresztény hitből kinőtt: az emberi méltóságot, a családot, a hazát és az egyházi közösségeket."

De miket locsog ez a jóember és kikhez szól?

A Fidesz szekere rúdja abból az
EPP-ből áll ki, amelynek urai "a CDU/CSU, vagy nem hivatalosan uniópártok (németül Unions parteien), vagy röviden unió a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) hagyományos stratégiai szövetsége. Az 1945 óta eltelt időszak kétharmadában a CDU/CSU unió volt a fő kormányzóerő Németországban." A "keresztény" márkanév tehát már foglalt. De miféle kereszténységről van szó? Hát persze, hogy a judeokereszténységről, amely szolgáló vallás. Egyaránt szolgál a zsidó vallásnak és az iszlám vallásnak.

Ferenc pápa nyálas kézcsókja nem kíván kommentárt. Csak említem, a pápa "megértését" a melegek iránt és "toleranciáját" a papi pedofilia irányában.

Őszentsége a migráció támogatója. Ezt tükrözi "Beszéde a Migráció és Béke nemzetközi fórumhoz. Befogadni, védelmezni, előmozdítani, integrálni – erkölcsi kötelesség! A befogadni ige kapcsán Ferenc pápa megállapította: létezik egy hajlam az elutasításra, ami arra indít, hogy ne tekintsük felebarátnak a befogadandó testvéreinket, hanem hagyjuk őket személyes horizontunkon túl. Ez az elutasítás végső elemzésben az önzésben gyökerezik, amit a populista demagógia tovább gyarapít. Szükség van egy magatartás-változtatásra, mely legyőzi a közömbösséget és a félelmek elé helyezi a befogadás magatartását azok iránt, akik az ajtóinkon kopogtatnak.
Ő ama "jó pásztor" aki kinyittatja a birkahodály ajtaját az anyagi javakra, vérre és nőre éhes iszlám hordák előtt.

Summa - summárum: Európa védtelen.

2019.06.25

Vége

 

Sz. Gy.