Frissítés:  1.)

 

 

 

 

 

 Összesküvés, nem elmélet!
 

A migráció vezérlő csillaga...


Mindenki nyugodjon meg, nincs az a pihent agy, amely képes volna olyan históriákat kitalálni, mint amilyenek megvalósításán a zsidóság többezer éve dolgozik. Ilyen a "Kalergi terv" is, amely ugyan csak a múlt század huszas éveiben
született, de ihletet az "örök" zsidó lelkiségből merített. Az
1920-as években Richard Coudenhove-Kalergi zseniális különcként, idealistaként, szinte vallásos fanatizmussal és ambiciózus propagandistaként elemezte Európa első világháború utáni helyzetét, s „pártok feletti tömegmozgalmat” szervezett az európai államok egyesítése érdekében. Az Európai Egyesült Államok fogalomnál találóbbnak tekintette a szintén amerikai példára (A. H. Fried Pánamerika című könyve alapján) kialakított 'Páneurópa' kifejezést, amelytől az új világháború kitörésének megakadályozását remélte." Ezt persze csak a valótlanságokat terjesztő VALÓSÁG láttattja így. A valóság egészen más, amint ez épp a fantáziadús szerző könyvéből [lentebb] kiderül.

Persze nem lehet úgy a valóságot úgy meghamisítani, hogy a hamisító el ne köpne valami érdekeset. Így járt ezzel a VALÓSÁG is Kalergi szándékainak interpretálásakor. "Vissza kell állítani Európa (?) megrendült világha talmi pozícióját, s ötödik világhatalomként be kell illeszteni az új világpolitika struktúrájába, amelyet a régi nagyhatalmi rendszer helyett újabban az állam csoportok (?) alkotnak. Coudenhove-Kalergi a ,kis-Európa' híve volt, de hangsúlyozta, hogy Páneurópa nem irányul sem Nagy-Britannia, sem a Szovjetunió ellen.... 1926-ban Magyarországon is megalakult a Páneurópa Bizottság, amelyet Lukács György nyugalmazott miniszter és Auer Pál nemzetközi jogász vezetett." Lám a patkányforradalom zsidó népbiztosa '26-ban már Európa jobblétén munkálkodott...

Ki gondolta volna, hogy 1
989. június 27-én, amikor Alois Mock és magyar kollégája Horn Gyula közösen vágták el a határzárat Sopronkőhida magasságában, ördögi terv egy elemét valósítják meg "Páneurópati piknik" fedőnév alatt. 

Ez az amúgy megrendezett jelenet Európa felszabadulásának hamis szimbólumává vált. A hamisság azért sem derülhetett ki, mert egy kettészakított nemzetet egyesített. A rab és csóró keleti fertályt a szabad és gazdag nyugatival. A keletnémetek ugyan hamar rájöttek, hogy nem pont ilyen lovat akartak, de ki nem szart (bocs) a véleményükre? 

Ez a bohóckodást a zárral [vagy inkább a dróttal] óriási robaj kísérte: épp a második világpólus omlott össze... Érdekes, hogy mindíg akad zsidócsahos, aki a mocskos dolgokat fennköltnek hazudja. Ez esetben a hazugságot Melocco Miklós "szoborta" drága márványba ... Nála csak haverja a nagy sátánista álépítész Makovecz volt kártékonyabb.

Az fent leírtakkal látszólag eltértem Kalergitől, a valóságban viszont egy szines keretet adtam a páneurópai törekvések reális szemléletéhez. Zsidó maszlag ez is, mint minden eszmeáramlat, amely körül a zsidó művészet és irodalom mesterséges glóriát rajzol.

Őszintén szólva mégse értek valamit. Az olyan zsidó kiadványok mint a VALÓSÁG szerkesztői nem gondolnak arra, hogy akad olvasóik között valaki, aki beleolvas Kalergi könyvébe és pofánköpi (bocs) őket az abból kiderülő valósággal? Nem tartanak ilyesmitől és sajnos igazuk van. Elődeik a felvidékre betóduló kazárok is büntetlenül mérgezhették pálinkájukkal a jámbor ruszinokat, magyarokat...

Ezek után teszem közzé az értékes és érdekes könyv recenziót, amelyet a korábban szégyenszemre nem ismert blogon olvastam el, ill. onnan töltöttem le.

Az alapszöveg tehát egy bizonyos Andre Lowoa írása, amelyet megjegyzéseimmel, ill. képmellékletekkel tarkítok - régi rossz szokásomhoz híven.

 

Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen.

 

A tömeges bevándorlás [migráció] egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése

Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy sötétlelkű emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt.
Kalergi úr tehát nem zsidó. Rosszabb annál - zsidócsahos.
Richard Kalergi a háttérből működve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.

1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, nemzetünk nagy barátai ... az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg a legkártékonyabb zsidók egyike teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.

Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B'nai B'rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. A Holocaustnál kegyetlenebb és "méretesebb" népirtási terv elfogadásakor ZsidóAmerika épp magasztos ténykedést folytatott. Az ú.n. "Nürn bergi Perben"  font ftizenhárom csomós vastag kínzó- kötelet a zsidóirtásban vétkes politiku sok, katonák, újságírók, stb. nyakára. Ennek erdeményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába. 

A Kalergi terv lényege

Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását (!) tűzte ki célul tömeges bevándorlás (!) és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg?

Kalergi erről is felvilágosít minket:

A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére – kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció [a Francia Forradalom mészárlásai nyomán].
Ez akár viccesnek is tünhet. De gondoljunk csak majnem nobeldíjas nagy írónk Konrád György Téziseire, amelyeket egy cikkben méltattam eképpen...
"A zsidók nem lesznek utcaseprők, mert a sok évezred alatt felhalmozódó intellek tuális tőke tovább öröklődik az utódokra. Az érzékenységet, az alkatot és valószínűleg intelligenciánk természetét is összeadjuk abban a génkoktélban (!), amik a gyerekeink. Hordozható örökség ez, és bárhol működtethető. A zsidók sok kínnal, gürcöléssel, veszélyekkel, de évezredek alatt megtanulták a munkát és a fenyegettetést." Koktélos Konrád világosan beszél: a társadalmi arisztokráciát a zsidóknak kell alkotniuk, mert a gój utcaseprők és ivadékaik erre nem alkalmasak.

Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kiseb bségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok [ide sorolandó a cigány szaporaság és bűnözés ráerőltetése a társadalomra...]   összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb (!) népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy. Ezek után találgassuk, hogy a vén kúrva (bocs) miért nyitja ki a kaput a szines csorda előtt? Nem. Fölösleges!

A genocídiumra – azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszerve zet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége. Ez tényleg így van megírva nyugati honlapokon is.
Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, [csak a zsidó génkoktél marad] a beván dorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport. A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ” [Crisholm úr is létező személy, kanadai zsidócsahos úriember. Fiatalkori kutatási területe a gyermekpszichológia. Orvosként szolgált a hadseregben. Főigazgatója volt az ENSZ egészégügyi szervezetének [WHO]. Ezzel a társasággal azonban kissé meggyült a baja, mert egy olyan világkormány felállítása mellett tört lándzsát amely "kiírtja az emberi elmékből az individualizmust, a  hűséget, a családi hagyományokat, a patriotizmust és a vallási dogmákat, stb." ]


Végkövetkeztetések

Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.
A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bűn és elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!

Wednesday, February 11, 2015

lica

Szerző: Andre Lowoa 

* * *


Szóval valahogy így fest a dolog. A végkövetkeztetések kulcsmondata azt tartalmazza, hogy Európa népeinek fel kell kelniük. Ez helyes, de nem a "multikulturális elnyomatás miatt", hanem létük védelmében és nem csak Európa népeinek, hanem az egész fehér fajnak fel kell kelnie! Fehér forra dalomra, pontosabban fehér világforradalomra (!) van szükség ahhoz, hogy a fehér faj elkerülje, amúgy biztos, pusztulását kipusztítását. Ennek a forradalomnak befelé kell először robbannia és saját húsából kitépve a "kalergiket" kell elpusztítania!

2015.10.04

Sz. Gy. 

 


A zsidócsahosok persze másképp látják


Jelesül Lengyel László, AntallJóska
"politikai mikiegere" is. Ritka undoritó migrációs szösszenete még az ő repertoárjában is bűzlik. A Népszabi közli legújabb "írását"   
hangzatos cím alatt.  Idézet a cikkből.
"
Amikor a budapesti Keleti pályaudvarról elindult egy menekült gyalogmenet Ausztria, a „szabadság”, Németország, az „ígéret földje” felé, Angela Merkel német kancellár azt üzente: befogadjuk őket. Üzenete lehetett politikai hiba. Hogyan fogadhatna be Európa minden feltétel nélkül százezreket, 'milliókat'? De az emberiség reménysége egyedül Merkel és Ferenc pápa idealizmusa lehet."

Aztán árad tovább a liberális takony...
"A muszlim színes bőrű emberek, akiket kibombázott, elüldözött saját országuk, akiket nem fogadott be egyetlen gazdag öböl menti emírség, se a szunnita, se a síita közösségek, akik nem láttak reménységet diktatúrákban és illiberális demokráciákban, s a szabadságot, biztonságot a 'Nagy Sátán' zsidó-keresztény civilizációban keresték és találták meg. Nem az IS vezetőinek vagy Aszadnak, a mekkai vagy a teheráni imámoknak a képeivel járkálnak a libanoni vagy jordániai, török vagy pakisztáni menekülttáborokban, hanem Angela Merkelével, 'Angyalka', 'Merkel anya' reményt adó képeivel. Akár Willy Brandt, ahogy térdel a legyilkolt varsói zsidók emlékművénél."

Érdekes, bennem egészen más képi asszociációk támadnak ezzel az "idealizmussal" kapcsolatban.

Itt megakadtam az írással, mert az Interneten adatokat, főleg kriminál-statisztikai adatokat kerestem arra nézve, hogy Merkel anyó kedves migránsai hogy viselkednek a német gyermeklányokkal, nőkkel szemben. Képzeljék, az Internetet e tárgyban nem lehet megszólaltatni! A legszigorúbb cenzúra blokkolja a hírközlést. Ezért kénytelen vagyok megelégedni egy jellemző svédországi epizóddal, ami esetleg azért érdekes, mert a migránsoknak már Németország se elég jó.
"Svédország és Norvégia egy nemierőszak-hullám közepén találta magát, mióta a '70-es években jelentősen lazítottak a bevándorlási törvényeken. Mindkét országban többségében muzulmán bevándorlók követnek el erőszakot a fehér bőrű nők ellen. Most ismét egy 34 éves szomáli bevándorlót tartóztattak le egy svéd nő megerőszakolásáért. Tettét egy hotel mélygarázsa mellett követte el, fényes nappal. A nő meghalt az erőszak közben, de a néger ennek ellenére folytatta az aktust és még a kiérkező rendőrök is úgy találták meg a helyszínen, hogy a hullát erőszakolja." .

Én mindenesetre a megerőszakolt nők sikoltozását vélem hallani.

Ami Merkel anyut iletti, ezt a hülye barmot nem érdekli, hogy már a németek négyötöde a migráció korlátozását akarja? Nem érdekli, hogy a vén kúrvát már csadorba öltöztette a Média [nem a szélsőjobboldali].

De talán hagyjuk ezeket az "idealistákat".

Beszéljunk inkább saját csahosainkról. Ez a fazon tulajdonképp nem is mikiegér, hanem egy olyan állat, amely a darwini állat-családfán valahol a patkány és a házatlan csiga között helyezkedik el. Közelebb az utóbbihoz, mert nem annyira rágcsál, mint amennyire nyálaz, széles takonycsíkot hagyva mindenen amin átmászik.

Nos velük kell elbánni legelébb...

2015.10.07

 

Megosztás