Chrash (krach)
† In memoriam Érpataki Modell

Az Érpataki Modell a földbe csapódott és elégett, a pilótával együtt. Ezzel vége a modellkísérleteknek? Korántsem! A folytatás a katasz trófa elemzésének eredményéhez - a tanulságokhoz igazodik majd.

Orosz Mihály Zoltán több, ill. más mint egy szélsőjobboldali politikus. Égető társadalmi probléma tevőleges megoldásába fogott és kicsiben egy rendszert hozott létre. Ettől siker esetén azt remélte, hogy az egész vidéki Magyarország minden helységnévtábláján előbb - utóbb megjelenik a kiegészítő felirat [rovásírással is...] "Érpataki Modell."

Ez nem jött össze.

A cigánykérdés - e többszáz éve megoldatlan "migránskérdés" - OMZ buktával nem oldódott meg. Azért is kell foglalkozni vele, mert megoldatlanságából fontos következtetések adódnak a körülöttünk tajtékzó "Soros migráció" kezelésének lehet séges módjaira nézve is. A probléma ismét szoros és immár jól látható kapcsolatba kerül a zsidókérdéssel is a letagadha tatlan hasonlóságok miatt. A három problémakör közös eleme olyan idegen rasszok erőszakos térfoglalása, amelyek nem integrálhatók, még kevésbé asszimilálhatók a legyengült fehér fajba, mert megváltoztathatatlan géntulajdonságaiknál fogva hódító élősdiségre törekszenek.

Utólag könnyű OMZ oktalanságai kapcsán okoskodni. Mellőzhetetlennek látszik viszont a modell sorsának alakulását vissza menőleges hatállyal elemezni.

OMZ-vel Gyöngyöspatán egy "pincekonferencián" ismerkedtem meg, amit a "gyöngyös patai sajnálatos események" megbeszélése végett hoztunk össze. "Magyarország pusztítása" címen
írtam erről akkor. OMZ Jobbik támogatására alapozott elképzelé seinek helyessége már akkor kérdőjeleket kapott részemről.

E kérdőjelek később szaporodtak, a gyöngyöspatai önkormányzati választások után. Ennek részleteit "Gyöngyöspata színei és visszája" c.
kommentárom tartalmazza, amely a téma "ürügyén" legalább annyira szól az érpataki modellről, mint a gyöngyös patai tanulságokról. Ha valaki (véletlenül) beleolvas az akkori írásokba látni fogja, hogy már akkor próbáltam OMZ-t a "három szélhámostól" óvni.

Később a helyszínen is körbejártam az érpataki modellt egy olyan összeröffenés hivatlan vendékeként, amelyet OMZ egyenesen a Jobbik, ill. Morvai Krisztina tiszteletére rendezett. Kissé epésre sikerült "A politika hálójában" c. beszámolómban  már nem is annyira OMZ, a főszereplő, mint inkább a bűbájos Krisztina...

Azzal a reális eséllyel számolva, hogy a kedves olvasóknak nem lesz kedvük, vagy idejük a linkeket megnyitni, mogyoróhéjban próbálom vázolni, miről volt szó akkor.

Gyöngyöspata a példa annak, mire képes a cigányság - ha hagyják. A község fölött emel kedik a bájos Kecskehegy, a pataiak üdülőhelye, szőlője, gyümölcsöse csinos hétvégi házakkal, pincékkel, lugasokkal. A hegyet a helyi cigányság a lakosság és a rendőrség szeme láttára fosztotta ki, rombolta le, tette művelhetetlenné - lakhatatlanná. Ez teljesen rendben volt, mert megfelelt az országos trendnek. A "baj" akkor kezdődött, mikor Eszes Tamás használati jogot szerzett néhány kecskehegyi ingatlanra és odatelepítette "harci alakulatát". Itt és most nem mesélhetem el ki volt Eszes Tamás és mi volt az alakulat. Fölösleges is, mert írtam róluk egy nekrológot, amelynek frontképén azok szerepelnek, akik így vagy úgy a halálát okozták, azaz Orbán és Pintér urak, valamint  Juhász János Oszkár Gyöngyöspata jobbikos (!) polgár mestere, aki rendőri közreműködéssel léprecsalta, provokálta és zárkába juttatta Eszes Tamást. Ezzel egyuttal játékba hozta a pintérrendőrséget ahhoz, hogy Eszes Tamás "kiképző táborát" felszámolják.

OMZ mindezt tudva ragasztotta magát és modelljét a Jobbikhoz.

Néhány mondat csupán, miről is folytak az ideológiai viták akkoriban? Eszes Tamás a "területvédelem" híve volt, vagyis a kertek alján szerette volna őrízni a polgárok tulajdonát. Vona és OMZ ezzel szemben a "gárdaelvet" vallották, amely a községek főutcáin masíroz tatta a szartaposókat. A gárda épp Gyöngyöspatán bizonyította teljes, mindenre kiterjedő, alkalmatlanságát. Gyönygöspatára is kivonul tak, masíroztak is. Néhányan azonban éjjel elkóboroltak és a cigányok megpocsékolták őket. A fiúk így festettek a cigányroham után...

 

 [Többek között azért is mentem Patára, hogy sértetti képviseltüket (védelmüket) felvállaljam. A jogállam a verekedő cigá nyokkal szemben itt is jóindulatú mértéktartást tanúsított...]

OMZ helyesen mérte fel, hogy a törzsi cigányság hangadóit (a belső terroristákat) kell először kiiktatnia ahhoz, hogy a többi cigányt meg tudja regulázni. Csakhogy itt kőbe, vagyis a "magyar jogállamiságba" ütközött. E jogállamiság alapjait még Antall kormánya fektette le Göncz Árpád, Szabad György (házelnök) Solt Pál (legfelsőbb birósági elnök) és Györgyi Kálmán (legfőbb ügyész) közreműködésével. Az eszmei alapokat a legfőbb bűnüldöző Györgyi Kálmán fejtette ki, meghirdetve a növekvő bűnözéssel való kötelező (!)"együttélés" doktrináját [amely a Györgyi tanítvány Polt Péter uralkodása idején telje sedett ki...]

OMZ-nek azzal kellett szembesülnie, hogy az erőszak monopóliumát gyakorló rendőrök, ügyészek, bírák testületileg a másik oldalon állnak, a bűnözéssel való együttélés elva alapján. Ekkor kezdett ádáz, de meddő harcba a szélmalmok ellen. Én is nézője voltam egy tüntetésnek, amelyet Nyíregyházán rendezett a Megyei Főügyészség székháza előtt. Senki se vessen rá követ amiatt, hogy ebben a küzdelemben alulmaradt és kissé meg is buggyant.

Ez utóbbi vélekedésem aligha helyes, mert OMZ alapjáraton is extrém személyiség. Nem átélt szerepjátékaira és az ezekhez kreált koszümökre gondolok elsősorban...

Főleg a Sophia Perennis Tradicionális Theológiai Akadémiára gondolok, amelynek a Honlapja még most is kering az űrben furcsa fényt vetve alapítójára, rektorára és doktorára: Orosz Mihály Zoltánra. Aki a sajtó szerint példás szorgalommal és ambícióval "tudományos doktori fokozatán dolgozik, kutatási területe az  „Az üdvösség ember, az Isten eredeti képének helyreállítása a lélekben. A (metafiziko-tradicionális) transzcendentális pneumetopszichológia alapjai” Nem semmi, ez hét szentség!

OMZ arról is nevezetes, hogy nem lehet neki écákat adni, mert magát tartja az egyetlen éceszgébernek. Én se tudtam, akkor sem mikor jogi képviselője voltam. Utólag meg pláne nem lehet. Ezért csak elmerengek azon, mi lett volna ha egy Cigány Szociológia Intézetet gründol és ott szerez doktorátust, plusz tudományos fokozatot?

Megindokolom miért vekengek ezen. Ha az ember az Interneten keresőszavakkal próbálja megközelíteni a "cigánykutatá sok" témakörét olyan tudományos művekre talál, mint pl.
Landauer Attila: "Utak és problémák a magyarországi lcigány kutatásbant.  Problémavázlat." c.
írása, amelyből kiderül, hogy a tudomány emberei mindennel foglalkoznak a cigány ős történettől a cigány népmesékig, kivéve egyet: a cigány szociológiát. Ez a terület ugyanis tabu. Nem lehet kutatni, hogy az az idegen rassz milyen mértékben és milyen módon szaporodik? Mennyi az egészséges, mennyi társadalmi életre gene tikailag alkalmatlan újszülöttek száma? Mennyi a szülési veszteség keletkezik a szülők debilitása, stb. miatt? Hány magzatot károsítanak szándékosan az anyaméhben, vagy a szűlés után? Hány szülő, nagyszülő, vagy normális testvér kap szociális ellátást a beteg gyerek eltartására és saját tartására mint főállásu gondozó? Mennyi megy a nemzeti jövedelemből a munkára alulképzettség miatt alkalmatlan cigányok eltartására? Mennyi a cigányság "termelő munkájából" származó nemzeti jövedelem és hány százalékát teszi ki a szociális kiadásoknak? Mennyi s ráfizetés, stb.

Ezen ismeretek nélkül a cigányság nem "modellálható". Ezt tudnia kellett (volna) OMZ-nak is.

Hősünk természetesen politizált is. Politikai szentháromságokban gondolkodott, ill. utazott, ami nem is csoda egy olyan vallástudós esetében, aki
"transzcendentális pneumetopszichológiával" foglalkozik. [Még jó, hogy ezt a nevet nem kell kiejtenem. Könnyebb volt kimásolni...]
Egy korábbi szentháromságban nyilván benne volt a Jobbik, vagy/és Morvai is. A legújabb így fest. Hogy mire mentek együtt nem kutatom. Felületes ránézésre úgy tűnik - semmire. Ez a semmi a "nemzeti össze fogások" közös sorsa. Az érpataki modell mindenestre kihullott a fogla latból.

A szentháromság impotenciájára lehet következtetni abból a tényből, hogy és főleg ahogy OMZ-t megpuccsolták.

A bőséges film anyagból teljesen egyértelmű következtetés vonható ugyanis arra, hogy OMZ-t olyan szakszerüen megtervezett pszichológiai és fizikai agresszió érte, amellyel szemben egyedül (!) védekezni képtelen volt. Az erről készült árulkodó videót érdemes megnézni. Ketten támadnak ellene, ha felváltva is, mindenképp fizikai és pszichológiai erőfölényben.

Az egyik ismételten OMZ felé nyomul és méretes hógolyót tol képébe, gépébe. A másik gúnyolja, froclizza, majd megüti! Utána saját arcát simogatja és az ordítozza riportereinek: látjátok, megütött!!!

Magam részéről nem a támadásra poentírozok, mert a provokativ támadások már csak ilyenek. A hangsúlyt arra helyzem, hogy a polgármester - aki finoman szólva  nem nevezhető ketrecharcos nak- egyedül (?) volt a választás reggelén, az "Érpataki Modell" kellős közepén.

Miért?

Hol volt a mukszlis betyárok serege? Mi történt volna, ha Eszes Tamás lett volna OMZ kísérője - testőre?

Ennek az utcai jelenetnek a megítélésben némileg illetékes vagyok, mint képesített cselgáncs edző, akinek volt jónéhány esete utcán, villamoson, irodában, stb ... E két nyomorultat két másodperc alatt harcképtelenné lehetett volna tenni,  be lehetett volna hurcolni a választási arénába és OMZ-nek kellett volna ordítani megtámadtak! Mit gondolnak kedves olvasók, hogy reagáltak volna a "szavazó puccsista cinkosok"?

De nem így történt. OMZ nyilván megtörve zavartan [erről nincs felvétel] , a két "hős" pedig diadalittasan vigyorogba vonult be a "népakarat szent csarnokába" [erről van felvétel]. Az így nyujtott látvány alapján az eredmény nem lehetett kétséges: az aljasok, a gyávák a gyenge ellen fordultak.

A "közegek" intézkedéséről nem merek véleményt írni, mert Pintér úr (még)
hivatalban van.

Ez a demokrácia! Vagy mégsem?

Új modellek szükségeltetnek! Persze új műsorhoz új férfi kell

2018.03.28.

Sz. Gy.