Mottó:
Ez a nép nem szereti ha meghatározzák és minden meghatározásból kicsúszik. Talán börtönnek érzi a rá vonatkozó definíciókat, még akkor is, ha zsidók a szerzői.
Konrád György: A Zsidókról - 34. old.

 

 

  

Ki micsoda?

 Etnoszociológia

Félreértés ne essék, ilyen tudományág momentán nincs, mint ahogy Magyar Nemzeti Szocialista Párt sincs, holott - függvény formájában - mindkettőnek lenni kellene. [A függvény a matematikában "egyértelmü hozzárendelést" jelent, vagyis pontosan ellenkezőjét annak amit Konrád György a zsidó mentalitásról fent a mottóban mond.]

A téma felvetését jogászként a "de lege ferenda" kifejezéssel eszközlöm, ami szűkebb értelemben annyit tesz, mint meghozandó törvények, tágabb értelemben mint bevezetendő intézkedés, megvalósítandó elképzelés.

A felvetés időszerűsége pedig kiderül "A kígyó köre" c. írásomból amelyben vázolom a Chabad Lubavics mozgalom és helyi kirendeltsége az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség [Status quo Ante] Hazánkkal kapcsolatos terveit.

A bevezetőnek nem szeretnék nagy feneket keríteni kiinduló pontomat jó régen megfogalmaztam már "A két törzs, meg a hét törzs" c. írásom  III. részében és gondolom az olvasó is könnyebben megússza, ha abból illesztek ide egy nem túl hosszú idézetet.
"Az emberek által 'vágyott javak' a társadalomban nem egyenlően vannak elosztva. Mik ezek? Mindenekelőtt az anyagi javak, mert ezek birtoklása többnyire az egyéb javak megszerzésének kulcsa is. Ide tartoznak továbbá a hatalom, a dicsőség (társadalmi presztizs), stb. E javak 'hozzáférési pontjai' a pénzügyi szervezetek (bankok), az államhatalmi szervezetek (törvényhozás, ítélkezés), az államigazgatási szervezetek, a társadalmi szervezetek, a művelődési intézmények, a művészeti szövetségek, a sajtó, stb. Fontos hozzáférési pontot képeznek továbbá azok a civil foglalkozások, ahol jól lehet keresni [ügyvéd, orvos, stb.]. A zsidóság több évezredes művészete e 'hozzáférési (lefölözési) pontok' szervezett megszállása oly mértékben, hogy e helyeken a zsidók 'reprezentáltsága', azaz százalékarányos 'képviselete', sokszo-rosan meghaladja a befogadó néptörzshöz viszonyított százalékos arányukat. Az ilyen százalékos összevetést azonban a zsidóság nem tűri. Megkülönböztetésnek tartja és kézzel - lábbal küzd az arányosítás, a 'numerus clausus' minden kisérlete ellen - mindíg sikeresen! Eddig...

A zsidóság számára kézenfekvő [evidens], hogy ők alkossák a "befogadó" társadalom hatalmi, szellemi és gazdasági elitjét. A hódítás tempóját azonban, az Európa elleni - Soros nevével fémjelzett - etnikai roham élcsapataként, drámai módon fel akarják gyorsitani. A hivatkozott cikkből átemelt képen látható"helyi fiatalok" Józsué példáját óhajtják utánozni úgy, hogy a zsidó mimikri módszereit továbbra is alkalmazzák.

Csurka István, aki váteszként és íróként is maradandót alkotott, a "Néhány gondolat" c. látleletében a követketőket írta."Egyszer majd, egy nyugalmasabb időben talán valaki megírja, hogyan mozog a magyar társadalom testében az az ejtőernyős csapat, amelyik szükség szerint hol Galilei Kör, hol polgári liberális gondolkodók folyóirata, majd Kun Béla és Szamuely Tibor gyilkos terrorlegényeivé lépnek elő, majd moszkvai emigráció lesz belőlük, akik Bécsben és Berlinben székelnek, majd itthon pártolják halálra József Attilát, az a csapat mindig változó alakban, mindig elítéli az előzőt, miközben folytatja, s ezzel ott van minden nagy társadalmi változásban. De hát ez most nem ide tartozik." .

Sajnos ez a "csapatmozgás" immár nagyonis ide tartozik. A helyzet azonban sokkal bonyolultabb, mint amilyennek látszik, mert Magyarország ellen átkaroló hadművelet folyik. Ezt próbáltam érzékeltetni nemrégi írásomban amit most úgy foglalnék össze, hogy Orbán a "kerítéshős" pózában tetszelegve közelkeleti, ill. északafrikai migránsok helyett zsidó "migránsok" betelepítésével óhajtja megoldani a magyarság etnikai összetételének megváltoztatását. Igaz ezek nincsenek annyian, de virulenciájuk miatt kisebb számban is veszélyesek. A magyarság "ősi viseletét", a rózsaszín szemüveget a sarokba kell hajítani. Amire gondolok egy idézettel vezetem be a Magyar Nemzet egyik írásából.
"Carl Schmitt, a vitatott életpályájú német politikai gondolkodó és jogtudós szerint a politika lényege a barát és az ellenség megkülönböztetése. Nyers és leegyszerűsítő megfogalmazás, de nehéz vitába szállni vele. A muzulmán migránsok tömege, az őket mozgató világ-összeesküvést megszemélyesítő spekuláns tökéletes ellenségnek bizonyult, már csak azért is, mert a valóság elemeinek ügyes csoportosítgatására, a 2015-ös krízis emlékének elevenen tartására valóságos propaganda-hadsereget épített fel és működtet közpénzek tízmilliárdjainak elégetésével Orbán Viktor kormánya. A déli határt ostromlók elpárolgásával aztán egyre jobban el kellett rugaszkodnia a valóságtól ennek a roppant gépezetnek, amely végül egy alternatív világot épített fel."  

Barát vagy ellenség, ez itt a kérdés. A zsidóság zsidó-magyar, ill. magyar-zsidó minőségben egyaránt zsidó-zsidó, amely a "befogadó" társadalom jólétében oly módon volt (!) érdekelt, ahogyan ezt a megboldogult Ovádjá förabbi volt szíves megmagyarázni.
"Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elve szítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.” 

Akivel a derék rebbe a képen "ciróka-marókát" játszik Simon Peresz, aki Magyarországot Izrael által "felvásárolt" országnak minősítette. A rabbi okos szamara tökéletesen behelyettesíthető a buta magyar birkával, aki képtelen felfogni, hogy immár nem fejésről és nyírásról, hanem birkapörkölt készítésről van szó.

Az embernek már hideglelése van a "pol.korr." láthatatlan határaitól, csapdáitól. Ezért mindenekelőtt azt kerestem, hogy az "etno" [εθνος - ethnosz] kifejezést mivel szabad összekapcsolni. Megnyugodtam, amikor megnéztem az "etnobiznisz" [pol.korr (!) kifejezés] jelentését. "A magyar 'köznyelv' szóhasználata szerint országos kisebbségi önkormányzatok nem nemzetiségi, vagy nem az adott nemzetiséghez kötődő személyek pénzbeli vagy más társadalmi haszonszerzés érdekében az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat és ilyen minőségükben közéleti tisztségek megszerzé- sére törekednek".

 Létezik azonban "Holokauszt ipar" is, amelyet amelyet ugyancsak egy kisebbség tagjai űznek. Mégsem használja senki a "holobiznisz"  szót, vagyis nem vált a magyar köznyelv közkincsévé, pedig ez is"etnobiznisz"  a javából.
Azaz mégis, a
Szombat c. zsidó újság, kissé meghökkentő módon, használja ezt a fogalmat, de csak a zsidó vagyonok eltulajdonítására vonatkoztatja. Azt fejtegetve, hogy melyik ország mennyit "kaszált" a népirtáson.

Így jutunk el annak felismeréséig, hogy az etnikum fogalmát
[etno - εθνος - ethnosz] meg kell határozni [definició] annak ellenére hogy a zsidók [l. Konrád] ezt nem szeretik. Ez a zsidók esetében érthető is "Az etnikum fogalma alatt történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, valamint közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal bíró népességet értünk. Ezen belül a kisebb létszámú, zártabb etnikumokat az etnikai közösség, törzs vagy néprajzi csoport; míg a nagyobb embertömeget képviselő, 'kiterjedtebb' földrajzi területeken élő etnikumokat a nép, illetve nemzet kifejezéssel jelölhetjük.
A klasszikus görög gondolkodáson alapuló gój logika valóban képtelen felfogni a választott nép létformáját és gondolkodá- sát? Ez se lenne csoda a következők miatt. A zsidó területi illetékessége hármas osztatú. 1.) Izraelhez a "hazatérés" joga fűzi,- 2.) ahhoz a nemzeti államhoz ahol éppen él az "emancipáció" joga [valójában előjogok gyűjteménye] kapcsolja,- 3.) egyút- tal "világpolgár is, hisz korlátlan beutazási/letelepedési vízuma van a világot behálózó diaszpóra minden pontjára. 

Korábban elmélkedtem a zsidók kettős identitásáról. Helytelenül, hisz valójában hármas identitással büszkélkedhetnek. Erről Konrád, a maga utolérhetetlenül pofátlan módján, imigyen elmélkedik. "A zsidók nem lesznek utcaseprők, mert a sok évezred alatt felhalmozódó intellektuális tőke tovább öröklődik az utódokra. Az érzékenységet, az alkatot és valószínűleg intelligenciánk természetét is összeadjuk abban a génkoktélban, amik a gyerekeink.
Hordozható örökség ez, és bárhol működtethető.
A zsidók sok kínnal, gürcöléssel, veszélyekkel, de évezredek alatt megtanulták a munkát és a fenyegettetést. Világnép nemzetállamokban - ez a zsidó paradoxon.
Sem az asszimiláció, sem a disszimiláció nem lenne pontos szó arra, ami manapság a közép-európai zsidóság köreiben zajlik. A gondolkodóbbak mind a két (vagy több) odatartozásukat komolyan veszik, és nem akarják egyik identitásu- kat sem letagadni a másik kedvéért. Nem kívánják eldönteni azt a kérdést, hogy zsidó magyarok-e, avagy magyar zsidók. Nézhetik magukat így is úgy is, és így se - úgy se."

Ez az agymenés zsidó viccnek is felfogható, ám nem mindenki szereti a zsidó vicceket.

Konrád úrnak szemmel láthatóan esze ágába se jut, hogy a lenézett és elnyomott "befogadó" nép is nézheti őket így is - úgy is. Nézheti őket annak - amik: "zsidó zsidóknak" és felimerésre, sőt elhatározásra (!) juthat abban a kérdésben, hogyan legyen tovább?

Lassan ideje lesz a tárgyra térnem és mindenekelőtt arra válaszolnom: a szociológia összekapcsolható e az etnikummal, alkalmas e annak vizsgálatára? Igen!

A szociológia tárgya "a társadalmi élet összetevői: az egyének, csoportok, szervezetek, intézmények [család, iskola, egyház, állam stb.] életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány. A szociológia tárgyterületei többek között a család, a kisebbségek, az oktatás, a vallás, a politika, a lakóhely, a bűnözés, a szellemi és egészségi környezet társadalmi kérdéseivel foglalkoznak. Vizsgálják egy társadalmi csoport, szervezet vagy intézmény jellemzőit, az egyének egymásra és csoportjukra kifejtett hatását, A társadalmi folyamatokat többek között a társadalmi rétegződés, társadalmi mobilitás, kommunikációelmélet, szociálpszichológia, demográfia és társadalomstatisztika ismereteivel és eszközeivel vizsgálja. "
 

A zsidó - magyar "együttélés" hosszú históriájának ismertetése kívülesik a jelen írás tárgyán. Érdemes azonban néhány töredék beiktatása.

Ha a
  -nak hinni lehet és miért ne lehetne 1790 és 1946 között volt zsidó törvénykezés, köztük a Horthy korszak hírhedt zsidótörvényei, különös tekintettel a második zsidótörvényre - 1939 : IV. TÖRVÉNYCIKK - amely a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szól. Törvény szövegéhez kapcsolódó miniszteri indokolás a következőket tartalmazza.
"Az 1939 : XV. törvénycikk hatálybalépése óta eltelt fél esztendő tapasztalatai igazolták, hogy ennek a törvénynek, különösen a szabadfoglalkozásúak (ügyvéd, mérnök, orvos, újságíró) és művészek (színművészek és filmművészek) részére létesült hivatási kamarákban a zsidó tagok felvételére húsz százalékos arányt megállapító rendelkezései a magyarországi zsidók aránytalan közéleti és gazdasági térfoglalásának visszaszorítására, valamint a társadalmi és a gazdasági egyensúly kívánt biztosítására nem elegendők. A megállapított húsz százalékos arány ugyanis, figyelemmel arra, hogy a törvény rendelkezése értelmében ez az arány is csak az új felvételek korlátozásával s csak hosszú évtizedek múlva lenne elérhető, a zsidóságnak a magyarságénál aránytalanul kedvezőbb gazdasági helyzete, vagyonos volta folytán még egy újabb emberöltőn át biztosította volna a zsidóság uralkodó és irányító szerepét mind az ügyvédi, a mérnöki és az orvosi hivatás, mind a sajtó és a szín- és filmművészet terén. De különösen időszerűvé és indokolttá tette a kamaráknál a zsidóság országos arányszámát messze meghaladó százaléknak leszállítását az a körülmény, hogy az elszakított Felvidék tiszta magyarlakta területeinek visszacsatolásával mintegy százezer olyan keleti zsidó került vissza a csonka országhoz, akiknek számottevő része húsz esztendőn keresztül támasza volt annak a Csehszlovák köztársaságnak, amely a magyar nemzetnek ugyanabban az időben legádázabb ellensége volt. Ezek az eddigit felülmúló elárasztással fenyegetik Csonkamagyarország fővárosát és gazdagabb vidékeit, ha a törvényhozás ennek idejében gátat nem emel.

A törvény heves indulatokat váltott ki kihirdetése előtt és annak utána is. Sokan emlékeznek Ravasz László református püspök szerepére, aki a zsidókorlátozó törvénykezést alapjában helyeselte, legfeljebb hümmögött miatta. Ezt tette 1939 újévi szentbeszédében is amelyben a beterjesztett törvényjavaslat kismértékű módosítását ajánlotta. Ezután áradni kezdtek a levelek, amelyek egyike a következőket tartalmazta "Ön, Püspök Úr az Év első beszédében síkra szállt azért a zsidó kisebbségért, amely évszázados kiszipolyozása a magyar faj gyengülésének legfőbb oka és megfeledkezik azon 7 millió magyarról, amely ezen kiszipolyozás következtében különösen az utóbbi évtizedekben a legrettentőbb nélkülözé- seknek volt kitéve és amely a legnagyobb rémülettel néz az Új Esztendő elébe is, ha a magyar kormánynak nem sikerül- ne ezt a szipolyt, ezt a parazitát a nemzet testéről lefejteni."

Persze nem mindenki vélekedett így. A "kresztény krém" díszgójai a következő állásfoglalást tették közzé a Pesti Napló, 1938. május 5-i számában "Magyar írók, művészek, tudósok deklarációja" címén, a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz adresszálva."Elfeledtük volna, hogy ezek a polgártársaink a kultúrtörténelem megdönthetetlen tanúsága szerint nemcsak egyszerűen résztvevői, de támaszai és építői is voltak a magyar kultúrának? Tagadjuk le önmagunk  előtt, hogy ezt a sorsközösséget 1848 szabadságharcában és a világháborúban vérükkel pecsételték meg? Valljuk, hogy magyarok ezek a polgártársaink és magyarságukat annál kevésbé engedjük vitássá tenni, mert csíráznak ma nyugtalan hajlandóságok, melyek már végleg 'megmagyarosodottnak' hitt és a vezető rétegekbe emelkedett állampolgárokat hajlítanak el a magyarságtól."
Nos, kiért szól a harang? A 'megmagyarosodottnak hitt' és a vezető rétegekbe emelkedett zsidó tőkés és földbirtokos arisztokrácia báróiról, grófjaiért. A deklaráció szerzői és aláírói mernek a felejtésről beszélni miközben elfelejtik a '49-es osztrák/zsidó megtorlást, az 1919-es zsidó patkányforradalmat, meg Horthy kártyapartnereit a chorinokat kornfeldeket?

A zsidókérdés szociológiai szemléletü megközelítése épp a zsidótörvények hatályosulása szempontjából fontos. Gyermek- koromban Hajdúböszörményben éltem egy kb. 30.000 lakosu városban, ahol a zsidók száma 3000 fő lehetett. E 10 % döntő többsége szegény ortodox zsidó volt akik a három utcából álló zsidónegyedben éltek 8 - 10 gyermekes családokban. A zsidótörvényeknek nem voltak, nem is lehettek volna címzettjei. Mégis a zsidónegyed köré épült 1944-ben gettókerítés és innen szállították őket Auschwitzba, ahonnan senki (!) sem tért vissza. A libamájon hízlalt újlipótvárosi zsidó "térfoglaló" népcsoport azonban zömében túlélte a Holokausztot, mivel Horthyban az utolsó pillanatokban feltámadt a "zsugapartneri becsület" és a Budapestre vezényelt esztergomi páncélosok miatt az Eichmann kommandónak innen dolgavégezetlenül kellett távoznia.

Magyarországon ma nincsenek ortodox gettók. Újlipótvárosi típusu zsidóság van, ez a "népelem" végezte a "térfoglalást" eddig és végzi ezután is, az eddigieknél károsabb, ill. veszélyesebb formában.

A kérdés, hogy létezik e zsidó parazitaság? Ez a vitathatatlan tény a harmincas évek törvényhozásában nem volt szociológiailag, statisztikailag kellően megalapozva. Ezt a hibát a jövőre nézve nem szabad ismét elkövetni, jóllehet a zsidó "térfoglalás" napjaink nyilvánvalósága, amely méreteiben jóval felülmúlja a Horthy kor "legszebb éveit".

A helyzet annyiban módosult, hogy az asszimilációs mimikrivel a zsidóság felhagyott, mivel akkor sem vált be, ma meg már fölösleges. Sőt, a "zsidó büszkeség" vált a zsidó viselkedés alapformájává. Az azonosítás [identifikálás] ezáltal könnyebbé válik. Egyébként szinte elegendő lenne egy - egy intézmény, szövetség, stb. "tablóját" közzétenni és máris kiszámolható lenne az etnikai összetétel, mivel...  
"Az arcolvasás vagy más néven fiziognómia ősi tudománya több ezer éves múltra tekint vissza. Már az ókori tudósok is végeztek ezzel kapcsolatos tanulmányokat, az első ismert arcelemzéseket a kínai orvosok készítették. A fiziognómia világméretű elterjedése a svájci Johann Kaspar Lavaternek köszön- hető, aki műveiben összefoglalta az arcelemzés évszázados tapasztalatait. Az arcdiagnosztika az embert arcvonásai, testformája és általában véve külső jegyei alapján ítéli meg, ezáltal betekintést nyújt a személyiség rejtett igazságaiba, a múltba, a jelenbe és a jövőbe. A keleti fiziognómia szerint minden ember saját fejlődésének két lábon járó története. A környezet, ahol nevelkedtünk, a bennünk zajló lelki folyamatok, a szüleink érdemei és hibái, és mindaz, amit életünk során tapasztalunk, megjelenik az arcunkon is. Az arcdiagnosztika a lelki, a testi és a szellemi folyamatokat együttesen vizsgálja, s ezek függvényében ad pontos képet az ember jelleméről, viselkedéséről és egészségéről. Így tehát arcunk olyan, akár egy önéletrajz, ami mindenki számára nyitott és olvasható."

Az Orbán kormánynak, ill. a FIDESZ vezérkarának, képviselő testületének egyáltalán nem kellene szégyellnie magát, hisz sokkal inkább hasonlítanak egy zsinagógára, mint bármely keresztény gyülekezetre.

---------------------------------------

Fentebb idéztem Konrádot "világnép nemzetállamokban - ez a zsidó paradoxon. Az igazi zsidó paradoxon az, hogy nekünk nem szabad megkülönböztetnünk azt a népcsoportot amely tőlünk a felsőbbrendü zsidó génkoktél emlegetésével megkülön- bözteti magát és ráadásul azt hiszi, hogy ez az állapot végleges és megváltoztathatatlan, végetért a történelem.

Természetesen nem lehetek olyan naív, hogy feltételezzem: "Szent István jobbágy alázatu népe" felismeri helyzetét, felhá- borodik miatta és felkél ellene. Hiába idézgetném Árpád szellemét és lesném Csaba királyfi népét a csillagösvényen.

A kérdés tehát csak úgy vethető fel örökéletű e a zsidókapitalizmus világrendszere? A kérdésre most csak érzelmi alapon lehet nemmel válaszolni. Szemügyre kell venni azonban azokat a körülményeket, amelyek kérdőjelezik az örökállandó- ságot.

A jelenlegi "stabilitás" alapja/záloga az, hogy a Szovjetunió összeomlasztásával megsemmisült a "második" politikai világpólus. Az "első", ZsidóAmerika az egypólusúvá tett világ szuperhatalma lett úgy, hogy a világ nagyhatalmait sikerült a "háttérhatalom" rendszerébe integrálni. Közülük főleg Kína és Oroszorzság Amerika legbiztosabb támaszai az amerikai világuralomnak.

Ez szerkezet rendkívül törékeny a következők miatt.

Amerika kontinentális alapjai ingatagok. A Szent András árok tovább repedése, ill. a Yellowstone park alatt morgolódó óriás vulkán bármikor kétségessé tehetik az amerikai társadalom létezését. A szörnyek önmaguktól is biztosan felébrednek, de nem tudni mikor. Viszont bármikor felébreszthetők a "geofegyver"  segítségével, amely már több állam rendelkezésére áll. "Pusztító földren- gést, ill. cunamit lehet előidézni adott helyen, adott időben, előre beállított erősségben. ... a 2011. március 11-i hatal- mas japán földrengés és cunami mesterséges voltára utaló számtalan jel után egyre többen gondol- ják úgy, hogy a háttérhatalmi erők olyan ravaszon tartják kezüket, mely beláthatatlan eseményeket indíthatnak el a Föld geoszféráiban.

Amerika erőssége, fejlett infrastruktúrája, egyben gyengesége is. Energia rendszere összeomlásra hajlamos. A "nagy áram kimaradások" elemzése kimutatta, hogy pl. egy jelentéktelen reléállomás véletlen meghibásodása folytán leállhat az áramszolgáltatás, vagy annak jelentős része; amit követ a "modern" kapcsolódó rendszerek összeomlása. Leállnak a liftek, a hűtő és szellőztető berendezések és rakásra döglenek a büszke yankeek. Az energia hálózat mellett a grandiózusan bonyolult úthálózat is összeomlásra hajlamos, ha egy vagy több ponton leáll a közlekedés véletlenül, vagy szándékos beavatkozás következtében.

Az igazi árok és vulkán az amerikai zsidó "világelit" talpa alatt recseg és dohog: a társadalmi feszültségek formájában. Persze zsidóék erre is gondolnak.

A FEMA táborrendszer formájában a szovjet GULAGOKAT felülmúló koncentrációs és megsemmisítő táborok országos, és világméretű hálózatát hozták létre. A baloldali kép lehet hamis. A rendszer azonban létezik.

A kérdés csupán az, mikor helyezik üzembe és hogyan fog szuperálni? A kérdés azért kérdés, mert - amint köztudott - a fehér faj kiszemelt és gondosan összeirt elemei nem óhajtanak e kóser intézményekben [vágóhidakon] megsemmisülni. Ezért felűnő számban tízezrével, de inkább százezrével hozzák létre a "White Power" fegyveres szervezeteit.

A mellékelt képen egy ilyen "színtársulat" látható.

Kedves zsidócskák, hogy fogjátok ezeket táboraitokba terelni? Tudjátok mit? Próbáljátok meg, aztán majd meglátjuk, meglátjátok...

Az egész világon az egész világgal évszázadok óta szűntelen háborúzó Zsidó- Amerika és Izrael szénája láthatólag jól áll az összes "frontokon". Első számú legaljasabb cinkosuk a zsidó Putyin engedte, hogy szétzúzzák Észak Afrika és a Közelkelet összes államait [Arab Tavasz...], a legcsúfosabb, legkegyetlenebb módon "szövetségesét" Szíriát.

Szíria kapcsán vetem fel Izrael és ZsidóAmerika haditechnikai felsőbbségének [szupremáciájának] mindennél fontosabb kérdését. A két lator-állam állandó ill. jelentős "légifölénye"  majdnem minden ellenállást megsemmisít. Ez látható Szíriában, amelynek légtere az izraeli repülőgépek vadászterülete és ott, akkor, olyan fegyverekkel mérnek légicsapást szíriai, iráni, stb. fegyveres alakulatokra, létesítményekre ahogy úri kedvük tartja. "Gyengitett" nukleáris fegyvert is többször bevetettek már.  

Oroszország jó tíz év óta igérgeti és mellőzi a szíriai légvédelem korszerűsítését. [A tíz éves késedelemmel szállított SZ-300-as rakéták históriája vígjáték számba mehetne.] Saját támadó és védőfegyvereinek korszerűsítésével is gondosan ügyel a tisztes, egy - két éves "követési távolság" betartására. Az F-35-ös "szupergyilkost" rég rendszerbe állította már Izrael is. "Orosz megfelelője", az SZ-57-es pedig úgy
áll, hogy a "szűz felszállás" óta tíz géppel végzik a teszteket, amelyek jövőre 1919-ben zárulnak..." A raptor már vén kúrva lesz, mire az orosz szűz felszáll. Akkor kiegyenlítődnének az erőviszonyok, ha addig a latrok abbahagynák a feljesztést. Abbahagyják?

Egyébként tökmindegy, hogy áll a haditechnikai verseny, a két zsidó nem lép egymás farkára. A jobboldali képhez fűzött szöveg szerint Netanjahu arra inti Putyint „ki kell állnunk a gyilkos ideológiákkal szemben!” Há' persze. Putyin biztos rábólintott, meg az öreg Chábád Lubavicsi is. [Ezek a Lubavicsiak immár mellőzhetetlen, úgyszólván protokolláris kellékei minden olyan állami, társadalmi eseménynek amelyek a zsidó világszövetség tagországaiban tartanak.]

További fenyegető jelenség a zsidó szentszövetségre nézve az "Irracionális Háború" mondhatjuk "Alagút Háborúnak" is, amelyet a világ több pontján vívnak halálraszánt népek, népcsoportok. A minta a hőskölteményekbe kivánkozó Vietnámi Háború amelyben különösen a Cu Chi alagútrendszer vált híressé

A Gázai övezet határainál, illetve alatta szintén alagút-hadviselés folyik. Az alagutak a Gázai övezetben található Rafah város térségéből a határ egyiptomi oldalán található Rafah település térségéig terjednek ... Alagutakat ásnak izraeli katonai célpontok alá, azokat robbanóanyaggal töltik meg, majd felrobbantják.
A Gázai övezetet uraló élelmes iszlamista Hamász nyári látványosságként
mutogatja az általa ásott alagutakat szervezett turista csoportoknak...

Ehhez a módszerhez folyamodnak Afganisztánban a tálibok és az Al Kaida harcosai is.

Ki nyerheti meg ezt a háborút? ZsidóAmerika és Izrael semmiképp.

Az afganisztáni alagútháborúval nemrég foglalkoztam "Soros a gólem?" c. írásomban megemlékezve arról, hogy a hadműveletek 2001 október 7-én kezdődtek. 78 nappal később jelentették, hogy a tálib fegyveres erők teljes vereséget szenved- tek. Az idő rokkáján lepergett röpke 16 év. 2017. áprilisában Amerika ledobta Afganisztánra a "minden bombák anyját", a legnagyobb pusztító erejü, nem nukleáris, 12 tonna romboló erejü fegyvert a tálibok, ill. az Al Kaida földalatti alagút rend- szerének megsemmisítése végett. És mire ment vele?

Megmondom.

"James Mattis amerikai hadügyminiszter pénteken Afganisztánba érkezett, anélkül, hogy látogatását a sajtónak előre bejelentette volna. Mattis látogatásának egyik fő oka lehet, hogy új parancsnok vette át a hadműveletek irányítását, Scott Miller tábornok. Az USA történetének leghosszabb háborúja zajlik Afganisztánban, már 17 éve tart. Az idei ráadásul eddig kifejezetten rossz év volt. Az amerikai- akkal szövetséges afgán kormány csak az ország területének 56 százalékát ellenőrzi, a többi rész a tálibok, vagy más szervezetek, hadurak kezén van. Idén a tálib támadások fokozódtak, és jelentősen nőtt a civil halálos áldozatok száma: június 30-ig 1692 polgári személy halt meg a harcok- ban vagy merényletekben." Persze a "győzelmi statisztikák" azóta lényegesen módosultak.

Afganisztánról jut eszembe... Amikor az oroszok anno megszállták Afganisztánt a "népi ellenállást" ZsidóAmerika szervezte Oszama bin Laden segítségével. A mérleg serpenyője akkor billent, amikor a "szabadságharcosokat" Stinger rakétákkal szerelték fel és ezzel megszünt az orosz légtér uralom az "a
ir superiority fighter". Putyin, ha nem lenne a háttérhatalom ügynöke, ettől védte volna meg a megsemmisített államokat [lásd fent] és védhetné meg az afgán népet, amely szívesen lődözné az amerikai repülőgépeket és drónokat, mint a megboldogult Oszama bin Laden "szabadságharca" idején.

Ha valaki idáig ér azt hiheti, hogy végleg elkanyarodtam a témámtól. Áh dehogy! Abból indultam ki Carl Schmitt nyomán, hogy a politika lényege a barát és az ellenség megkülönböztetése.

A megkülönböztetés mesterségét alighanem az izraeli MOSZAD emelte a művészet szintjére. A megkülönböztetés az ellenség meggyilkolását jelentette/jelenti.

Jellemző
eset a "Krug affér". Az illető úr - mérnök - Nasszer idején az egyiptomi rakéta fejlesztést segítette. 1962. szeptember 11-én beszállt egy Mercedesbe, amelyet az akkor már Izraelnek dolgozó Otto Skorzeny vezetett, aki egy erdőben lelőtte Krugot, három "asszisztense" pedig savval szétmaratta a holttestet. A takarítást végző három ember közül az egyik Jichák Samir, Izrael későbbi miniszterelnöke volt, aki akkoriban a Moszad különleges műveletekre szakosodott különítményét vezette. Krug eltűnésének idején furcsa balesetek érték az egyiptomi rakétaprogramon dolgozó többi szakembert is, a Haaretz nyomozása szerint.. Az egyik svájci fedőcég vezetőjének gépe lezuhant, egy német mérnök irodájában levélbomba robbant a titkárnő kezében, egy másik német mérnökre ismeretlenek lőttek rá hazafelé menet, és robbanás történt egy német mérnököket is foglalkoztató egyiptomi repülőgépüzemben, ahol öt ember halt meg, stb., stb.

Szép kis vircsaft, nem?

Arra már nem akarok kitérni, hány iráni tudóst, kutatót és mérnököt tett el láb alól Izrael, hogy Irán atomprogramját meghiusítsa.

Úgy vélem, a MOSZAD erkölcsi mentalitása és módszerei követendő példát jelentenek a már folyó Harmadik Világháború- ban, amit a zsidóság vív az emberiség ellen.

E háború egyik fontos színtere a Kárpát medence közepén fekvő Magyarország, amely a jelek szerint az "Új Európai Izrael" megalapításának színhelyéül van kijelölve. A külső ellenséget a belső ellenség segíti a behatolásban. Tudnunk kell, kik ezek és hol tartózkodnak.

Tehát definiáljunk! Hátha jó lesz valamikor valamire.

2018.10.06

Sz. Gy.

 

 


Oláh István -
Putyin elnök megítélésében más véleményen vagyok...