®

 

 

 Folytatások 20.08.29 - Pótlólagos előszó... 20.08.31-i folytatás. Hogyan kezdjük? 20.09.03-i folytatás - A fránya 'A' újabb kiterjesztése: a passzivizmus. 20.09.08-i folytatás - Klarifikálás a gyakorlatban.Első lecke.

Clarification.

Egyértelműsités, a fehér faj jövendőjének záloga.

Utólagos előszó...

Rájöttem írásomnak nincs értelme, ha a használt fogalmakat nem határo zom meg előre. Ezért módosítottam a felső képet is, beleillesztve Voltaire bölcs mondását.

A klarifiáció
"derítés tisztázás szűrés tisztítás (zavaros folyadéké) felderítés." A klarifikált "egyértelmű könnyen érthető, amit csak egyféleképpen lehet értelmezni, és nem kell külön megmagyarázni."

Az "A" karakter "u.n. előképző (prefixum) amely ellenkező értelmet ad az  őt követő szónak, tagadva annak létjogosultságát, kiküszöbölni igyekszik azt."

Voltairenek  témám szempontjából az a jelentősége, hogy a filozófia történetét - amelynek magva az emberi gondolkodás története - a történészek Platontól Voltaireig húzott ívben vezetik le. Tudvalevő, hogy Platonnak "mániája" volt a szavak pontos értelmén lovagolni. Ezzel kapcsolatos elveit Szokratész fejti ki képzelt tanítványaival folytatott képzelt vitáiban.  

Az emberi alkotóképesség csúcsa a maga idejében a görög kultúra volt a művé szetekben (filozófia, irodalom, képzőművészet, stb.) és mindezek teremtőjében a gondolkodásban.

A görögök a zsidók szemében olyan gójok voltak, akiknek puszta léte a legfőbb akadálya volt világ hóditó terveiknek. Elsődleges céljuk a "görög ész trónfosztása" volt.

Az e téren másfélezer év alatt elért eredményeiket és további terveiket Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei tartamazzák, amelyek idevágó passzusait idéznem kell, mert azok nélkül minden érthetetlen amit írok, tekintettel arra is, hogy a gójok gondolkodásának becsmérlése és a zsidó gondolkodás dícsérete a Jegyzőkönyvek vörös fonala.

Előre kell bocsátanom, a Jegyzőkönyvek szerkesztőinek az alábbiakban igazuk van...

3. Jegyzőkönyv.
"A gójok elszoktak attól, hogy gondolkozzanak, hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik őket arra."

5. Jegyzőkönyv.
"Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. Ez az első titok."

12. Jegyzőkönyv.
"Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát, hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit, amelyeket az orrukra teszünk - ha már most nincs egyetlen állam sem, ahol bármi is megakadályozna minket abban, hogy tudomást szerezzünk arról, amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: milyen lesz akkor a mi helyzetünk, amikor majd elismert legfőbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében?"

15. Jegyzőkönyv.
"Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest? Főleg ez az, ami szavatolja sikerünket. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben.  Szemük ugyan nyitva van, de nem látnak semmit maguk előtt és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ebből világos, hogy a természet magajelölt ki minket arra, hogy vezessük és uraljuk a világot."

16. Jegyzőkönyv.
"Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk, hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat, s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá, mely egyformán eredményesen, bár természetesen különböző módszerekkel, mindenféle korban lévő emberre alkalmazható, ezért el fogjuk fojtani és saját használatunk ra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is, miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltető leckékkel történő tanításban. Ennek az a célja, hogy tunya, engedelmes barmokat csináljon a gójokból, akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamiről, ha azt ábra formájában bemutatják nekik... Franciaországban egyik legjobb ügynökünk, Bourgeois, már nyilvánosságra is hozott szemléltető leckékre alapozott új tantervet."

17.  Jegyzőkönyv.
"Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat, mi majd a pápa védelmezőinek képében lépünk fel, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája."

A bölcsek egyetlen dologban tévedtek, abban is a saját javukra. Nem mérték fel helyesen a Római Katolikus Egyház rothadtságában rejlő lehetőségeiket. Mára a jezsuita bűnöző nem csak a keresztény vallást léptette a zsidó mögé, de mint államfő Izrael állam felségjoga előtt is hódolt.

A Római Katolikus Egyház már nem a keresztény hit védőbástyája, hanem a homoszexualitás és a pedofilia fellegvára.

Ezek után válik érthetővé, amit az irás eredeti változatában írtam.

2020.08.29

* * *

A fehérfajú gójságot jó ezerhétszáz éve [325 Nikeai Zsinat] nem engedik a saját fejével gondolkodni.

Addig "görögül" gondolkodott vagyis használta érzékszerveit, hitt nekik, képeket alkotott a világról amit ezek mutattak neki, vitatkozott rajtuk önmagával és másokkal; eleresztve csapongó fantáziáját egy fenséges isteni kuplerájt képzelt a feje fölé és szabadon élvezte az élet örömeit.

Aztán bebaszott valami: rendeleti úton életbe léptették a keresztény hitet és vallást.

A témát korábban tárgyaltam két írásomban. A következőkben tehát önmagamat idézem. Sorry!

Nagy Konstantin Kr. u. 313-ban, a milánói ediktumban szabad vallásgyakorlatot biztosított a keresztényeknek. Egyházuk visszakapta az elkobzott vagyonát. Ugyanő a 325-ben tartott első nikaiai zsinaton elfogadtatta és kiadatta a "Symbolum Nicaeno-Constantino politanum" elnevezésű keresztény hitvallást. A jobboldali képen ennek szöveg-részletét, azaz a jólismert Hiszekegyet tartja a kezében, amely így szól.
"Hiszek az egy istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete  előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az örök életet. Ámen!"
Az érthetetlen, zagyva szöveg a zsidó szélhámos Szent Pál és grafomán apostol-társai által összeőckölt Újszövetség summá zata.

Elfogadták a Szentháromság tanát, mely szerint az Atya, Fiú és a Szentlélek azonosak, egylényegűek Istennel - homoiusion. A zsinaton jóváhagyott hitelvek megtagadóit eretnekeknek nyilvánították. Elkezdődtek és többszáz évig tartottak a kínzá sok és eretnekégetések. Elsőnek Arius húzta ki a gyufát aki Jézus isteni mivoltát vitatta - homousion. Ariust egy "i" miatt százezrek, ha nem milliók követték a kinzókamrákba és a máglyákra. A Nagy (egységes) Római Birodalom, nem utolsó sorban a "hitviták" mentén és miatt, rohadt szét. Az utolsó császárnak Theodosiusnak sikerült a rothadást tartósítani azzal. hogy Kr. u. 391-ben államvallássá tette a kereszténységet. Elrendelte a többi kultusz üldözését. A társadalom hátán kinőtt a második púp. Egyházi állam keletkezett a világi államban. E két szörnyeteg ezután együtt kezdte marcangolni a társadalmat hol marakodva hol osztozkodva a koncon.

A kereszténységet nem Jézus találta fel. Több évszázaddal születése előtt az u.n. "hellenisztikus" korban a nyugtalan zsidó elmék, szektácskáikban már apokaliptikus víziókkal hülyítették egymást. Azt hirdették, hogy szenvedéseik miatt "Isten egy igen közeli, katasztrófákkal kísért ítéletben, világégésben állítja helyre Izrael és a népek feletti uralmát, földi birodalmát, amikor is a jók jutalmat, üdvösséget, a gonoszok pedig újabb szenvedést és végsõ pusztulást nyernek."
E kéjes álomtól a zsidók nem tudnak szabadulni, az igen közelinek remélt és jósolt apokalipszis öt - hatezer éves késése ellenére sem. Most, hogy mára teljesen felégették maguk körül a jóhíszemű, türelmes, feledékeny világot, újból rázendítet tek a régi nótára, egyre hangosabban ill. fenyegetőbben. Teszik ezt annak ellenére, hogy mára megszerezték maguknak a főhatalmat a pénz, az államok, az emberek és a Róm. Kath. Anyaszentegyház fölött egyaránt. Szerfölött érdekes história, hogy az obskurus szektácskák hogyan jutottak idáig. Az államok és az egyházak évszázadokon keresztül üldözték őket és tagjaik közül sokan sokan igen bátraknak bizonyultak a cirkuszok éhes oroszlánjaival szemben is.

Talán ez a bátorság ütött szöget a Római Birodalom utolsó egyeduralkodója, a 'Nagy Theodosius' fejében, aki 380-ban kiadott vallási rendeletével államvallásá tette a 'niceai–konstantinápolyi hitvallás szerinti' keresztény séget. De mi lett ekkorra a zsidó szektákból, hogy jutottak el a bújkálástól a zsinatolásig?

Az emberiség az időszámítást a "Messiás" születéséhez igazítja. Olyan Messiásról van szó, aki körül születésétől kezdve semmi sincs rendben. Születésének és életének úgyszólván minden mozzanata ellentétes a természet törvényeivel, Mária szeplőtelen fogantatásától kezdve a csodákig és a feltámadá sig. Születésének tanúi a sosemvolt három királyokon kívül csupán jámbor barmok. Nincs gyermekkora. Egy sort se' írt le egy olyan korban, amikor az írásbeli szófosás, vagyis a papiruszra és pergamenre körmölés már olyan népszenvedély volt, mit ma az email írás, vagy a totószelvények kitöltése. Krisztus (ha élt) talán Krisztus után 33-ban halt meg, a legendák szerint.

A történelem időskáláján szinte a sarkát taposta (Kr. u. 6 - 67) a nagy grafomán Szent Pál, aki aki nem szerepel ugyan a tizenkét apostol között, de úgy hívják, ill. hívatja magát mint "Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott 'tizenharmadik' apos tola." Az ő
tevékenységéhez kapcsolódik a világ legbizarrabb mesegyűjteménye az Újszövetség (a cso dák könyve), amelynek jelentős részét Pál levelei alkotják. Mi az Újszövetség mondanivalója? Hát amit a címe elárul: új szövetség a jóságossá kozmetikázott régi úrral Jahvéval... Helyesebben a gójok (!) új szö vetsége a a zsidók istenével. 

A zsidó bibliafirkálók utólag előzményt szerkesztettek az Ószövetség sorai közé, Jeremiás próféta látomásait, amelyet így jegyeztek fel „Ímé, eljőnek a napok, amikor azt mondja az Úr: új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.”

Sorompóba állítják persze a Názáretit is, következőket adván a szájába, az utolsó vacsorán az ünnepi bor elfogyasztása előtt. "E pohár az új szövetség, az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki." (Lukács 22,20).

Pál már sínen van, amikor kijelenti: "Názáreti Jézus (?) új szövetséget kötött Isten és az emberiség között." E szövetség lényege, hogy Jézus Krisztus, a Messiás kereszthalálával megváltotta az emberiséget az eredendő bűntől, ezért aki hisz benne és követi az Ő tanításait, annak megadatik az örök élet." Csakhogy ez a páli szöveg nagyon cikis! A régi szövetséget maga Jahve kötötte, az újat meg Jézus? Milyen jogon (quo jure)? Hát csoda, hogy a zsidók keresztre feszítettek egy olyan alakot, aki megbízás nélküli ügyvivőként jár el Jahve nevében? Ők nagyon is jól tudták, hogy aki az általuk kitalált Jahvére hivatkozik és fiának adja ki magát, csak szélhámos lehet.

Más kérdés a "történelmi Krisztus" létezése, tevékenysége. Josephus Flavius [Kr.u. 37 - 100] pl. azt írja  "Volt ez a Jézus, bölcs ember, ha egyáltalán jogos embernek hívni. Merthogy ő volt az, aki meglepő tetteket vitt végbe… Ő volt a Krisztus… újra megjelent híveinek a halála utáni harmadik napon; amint azt az isteni próféták előre (?) megmondták és még tízezernyi (?) más csodatetteket róla.”
Ez Flavius részéről nem egy történeti tényleírás, hanem csupán utalás egy fantasztikus és teljesség gel hihetetlen óhéber dumára.

Most pedig folytassuk annak boncolgatásával, miért vált a Pál által megreformált [eldeformált] keresztény tan ill. a kereszténység olyannyira szalonképes a Nagy Teheodosius szemében? Hát már hogyne vált volna azzá az olyan alattvalók csordája amely nem hall, nem lát, nem gondolkodik. De "hisz" egy túlvilágban és ennek reményében, valamint az örök kárhozattól való félelmében, fát hagy vágni a hátán. Szent Pál az első nagy zombi program kiagyalója és megvalósítója. Theodosius helyesen ismerte fel, hogy a vallás és annak papjai olcsóbbá és szilárdabbá teszik a kormányzást azáltal, hogy részben helyettesítik a béklyót, a börtönt és a hóhért - annak folytán, hogy ezek az "intézmények" a papok közvetítésével az emberi agyakba (tudatba) költöznek át. A lényeg lényege az, hogy az utódok (klónok) már ezzel a "belső agy-bilinccsel" születnek a világra. A hatalom "végső eszköze" (ultima ratio regum) tehát nem feltétlenül az ágyú, hanem a pap. Más kérdés, hogy ha a pap tudománya felmondja a szolgálatot, legalább megáldja azokat a fegyvereket, amelyek a báránykák egy részének életét kioltják, hogy a többi báránykát visszatérítsék a "jó útra", amelynek mentén a papok sápja is megterem.

A csodatévő Krisztus egymagában nem volt elég gumicsontnak a jámborok számára. Az "államvallás", abban a formában, ahogy a "Nagy Theodosius" elképzelte, nem szolgálhatta közvetlenül a zsidóság érdekeit. Olyan helyzetet kellett teremteni, hogy a gójok egymást írtsák. Ehhez át kellett alakítani a jó öreg gyilkos egyértelmü Jahvét is egy olyan többértelmü istenre, amelyet csak úgy lehet szolgálni ha hívei egymást marják, mint a veszett ebek. Kiagyaltak hát egy olyan hibridet amely káoszt teremt az emberi agyakban/lelkekben. Ez a sosemvolt - épp ésszel érthetetlen elképzelhetetlen - szörny atyából, fiúból és szentlélekből, azaz önmagukban érthető, de egymáshoz nem illeszthető elemekből lett kialakítva a"Szenthárom ság" nevet viseli. Ez a módszer tipikus zsidó praktika a gójok hülyítésére. Egy másik "szentháromságról" a következők olvashatók Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben  "A régmúltban (!) mi voltunk az elsõk, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: 'szabadság, egyenlõség, testvériség', s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok; melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. Vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok, az intellektuelek a maguk elvont ságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között."
Tudjuk, hogy ebből a "politikai szentháromságból" sarjadt ki az ízig vérig zsidó "terreur".

* * *

Ami a Názáretit illeti, nem idézem miket ír róla a Talmud. Elég, ha a - ból idézek. "Kérdés: Miért, nem ismerik el a zsidók Jézust Messiásnak? Hisz Ő itt élt, a Földön és harmadnap feltámadott a halálból. Miért csak próféta képpel fogadják el? Az Ószövetségen belül meg vannak jövendölve, a próféciák?
Válasz: kérdés évszázadok, ha nem évezredek óta kíséri a zsidó-keresztény együttélést, és számtalan véres eseményre, pogromokra, inkvizícióra és üldöztetésre adott okot. A válasz lényegében az, hogy a zsidóság és a kereszténység, bár vannak közös vonásaik, két különböző vallás. A Jézus-hit a keresztény egyházak dogmarendszerének része, nem a zsidó vallásé. A zsidó vallásban Jézus még prófétaként sem jelenik meg, egyáltalán semmilyen szerepet nem játszik."

A képlet mindezek alapján a következő.

Aki ezen változtatni akar szinte a lehetetlennre, vagyis arra kell vállalkoznia, hogy újraindítsa az emberi módra való gondol kodást, Platontól...

2020.08.27
 

Hogyan kezdjük, merre induljunk?

Ezen rég törik a fejüket - helyettünk a zsidók. Ezúttal Alain De Benoist úr könyvéről - "Hogyan lehetünk pogányok?" - lesz szó ismét, mert egyszer már írtam róla.

Régtől van, hogy az európai emberek helyett a franciák, pontosabban a francia zsidók gondolkodnak. Így van manapság is. Ezen viszont mi gójok nem gondolkodunk el, mert renyhe agyunk már rég beletörődött, hogy ez a világ rendje.

Ami a franciákat mint gondolkodókat illeti, Európa és a világ megváltoztatása a "francia (!) felvilágoso dással" kezdődött, melynek élen az enciklopédisták haladtak. Sokan voltak. Elég ha közülük csak Montesquieut , Rousseaut, Voltairet a
"Nagy Francia Forradalom" eszmei nemzőit említem.

Miért épp a franciák?

Furcsa módon a francia az a náció, amely tiszteli az írókat. Egyedül náluk van az iróknak erkölcsi és politikai tekintélyük. Az írás hatalma talán egyedül náluk valóságos hatalom. A politikai cselekvés hatékony befolyásolására is képes. Ezért az ember kénytelen odafigyelni arra amit a francia írók papirra vetnek, pláne ha zsidók mert, talán mondanom se kell, a francia irodalmi elit is jobbára zsidó.

Benoist útmutatása eleve becsatornázza a gójok gondolkodását, a pogányság felé terelve azt. Pedig jól tudja, hogy a "pogány" nyelvtani szempontból viszony-jelentést hordozó szó, viszonyszó, amelynek csak a "keresztény" szóhoz viszonyítva van értelme, amely a következő.
"
Pogány - kinek az Istenről és igéjéről vagy épen semmi fogalma és isméretei nincsenek, vagy ha vannak, hibásak, tökélet lenek, s bálványimádásban nyilatkoznak. Bibliai értelemben a régi zsidók fogalma szerint minden népek pogányok , a zsidó kon kivül. Jelenleg pogány név alatt értetnek mind azon népek, kik nem keresztények, nem zsidók, vagy muhammed vallásán levők, mennyiben t. i. nem egy igaz Istent hisznek. Se hite se oltára mint a pogánynak. Köznépi értelmezésben aki nem keresztény, mind pogány. Átvitt értelemben vad, kegyetlen, szivtelen, durva, kemény. Pogány szivü, lelkü ember. E szónak a latin paganus-ból való eredete kétségtelen, s onnan magyarázandó, hogy a bálványimádók, kiket Constantin és fiai a városokból kiűztek volt, falukra vonták magukat, ahol a latin keresztényektől paganus (falusi) nevet kaptak.

Ami mármost Benoist urat illeti, szerintem Marcuse óta ő a legveszélyesebb zsidó szarkeverő Európában és mivel jelenleg is aktívan fertőz, őt érdemes és időszerü alaposabban szemügyre venni. Különös tekintettel a francia gondolkodás és jellem fenti tulajdonságára.
 
Benoist azokra szeretne hatni, vagy ha ez nem lehetséges, azokat kompromittálni, akik kivonták - kivonják magukat a judeo-keresztény (judeo-kretén) egyház szellemi bűvköréből és felekezeten kívülinek ill. nem hívőnek tekintik, jelölik önmagukat, és egyre többen vannak. A könyv voltaképp egy pamflet, amely a
szekularizmus ellen íródott, amelynek nagyszerü jellemzését adja a hasonló nevü egyesület. "A szekularizmus az a 'vallás', amely az emberiségben hisz. Amely magáénak érzi a világ ügyes-bajos dolgait; szívébe zár mindent, ami érző lények jólétéhez köthető, és az azzal a bolygóval való törődés szószólója, amelyen éppenséggel lakunk. Azt jelenti, hogy minden egyes ember számít; egy 'intellektuális függetlenségi nyilatkozat' amely azt jelenti a templomi pad feljebb való a szószéknél, hogy azé legyen a profit aki viselte a terhet, és az oldja meg az erszényt, aki megtöltötte. A szekularizmus tiltakozás a vallási elnyomás ellen, az egyházi zsarnokság ellen, az ellen, hogy jobbágyai, alattvalói, rabszolgái legyünk bármilyen fantomnak, vagy egy fantomot képviselő papnak. Annak való ellenszegülés, hogy ezt az életet elvesztegessük egy másikért, amelyről nincs is tudomásunk. Azt ajánlja fel, hogy csak hagyjuk az isteneket magukra. Ez csak a józan ész szinonimája; vagyis eszköz egy kívánatos és értelmes cél elérés."

A szekularizmus tehát ellentettje mindannak, amit az ördög undorító jezsuita pápája megszemélyesit. Benoist elmélkedhetne a szekularizmusról, mint jelenségről is. De ő - a francia zsidó - egy metamorfózist (átlényegülést) fest a falra, a szar különféle árnyalataival. Lássuk, hogyan csinálja Lássuk hogyan akar léprecsalni bennünket a ravasz zsidó? Hogy működteti a "duplagondolt"!


„A pogányság a világ egységének és 'költőiségének' felismerésére irányuló törekvés. Pogánynak lenni annyi, mint cinkos barátsággal tekinteni a világra, művelni az 'erényeket', törekedni az öntökéletesítésre. [...] A pogány szemlélet ne legyen megfordított kereszténység, ellenegyház, selejtes ezotéria, 'fehér szabadkőművesség', együgyű New Age- mozgalom, ne váljon 'második vallásossággá', pogány mázzal bevont politikai extrémizmussá. [...] Tulajdonképpen az a kérdés, hogy vajon 'új életre lehet-e kelteni régi kultuszokat' anélkül, hogy a szektarianizmusba és az utánzásba merülnénk, vagyis végül belesnénk abba a 'nihilizmusba', amelyet minden 'valódi pogányságnak' éppenséggel meg kellene haladnia.”

A zsidó úgy kezdi, mintha az ő előjoga és lenne meghatározni, mi a pogányság. Honnan a picsából (bocs!) szopja, hogy a pogány legfőbb gondja a világ "költőiségének" felismerése? Honnan veszi, hogy a kegyetlen való világ "költői" világ? Hogy lehet a világra "cinkos barátsággal" sandítani? És miért kellene a régi kultuszokat életre kelteni? Már itt kibújik szerzőnkből a sötét zsidó.

Hogyan is, miért is?

Mára tudjuk, vagy inkább csak kapiskáljuk, hogy amit világnak mondunk elképzelhetetlenül nagy, (ill. elképzelhetetlenül kicsi) térben és időben egyaránt. Az évmilliárdok nulláit még csak el tudjuk képzelni úgy - ahogy. De a táguló világegyetem (milliárd) fényévekben mért távolságain már kiakad a fantázia. Ugyanígy elképzelhetetlen a világ anyagtömegének nagysága (a sötét tömeget nem is említve). Továbbá a galaxisokba, galaxis halmazokba rendeződött égitestek száma, nagysága, stb. Mi a sárgolyó lényei számértékkel alig ábrázolható kicsiny kalkulus vagyunk mind a tér, mind az idő fenti dimenzióiban. Létünk csak magunkhoz mérve "arasznyi", ahogy Madách mondja. Már nem is említem a parányok világát, amelynek hozzánk viszonyí tott kicsinységét és a benne lezaljó folyamatok gyorsaságát sem tudjuk felfogni, ha mérni tán' tudjuk is.


A világban nincs kivel komázni. Ennek ellenkezőjét csak a hülye zsidó képzeli, vagy legalábbis állítja (...), a Jahve kultusz örve alatt. Aztán hol van ebben a világban a személyre szabott gondviselés, az ima varázslatos hatalma, ahogy a teljesen hülye Pat Robertson hirdeti, sőt el is játssza a 700-as Klub bohózataiban.

Benoist a történelem elemzése során nem feledkezik meg a nácizmusról, Hitlerről és a III. Birodalomról sem, csak beskatulyázza őket a maga módján... "A nácizmus először is tipikusan a modernitás terméke. [...] az 1933-as nemzetiszocialista forradalom az 1789-es francia és az 1917-es orosz forradalom megfelelője. ... Az egypártrendszer létrehozása, a közüdv-diktatúrája, a központosítás, a tömeg mozgósítás, a terror szándékos használata, az 'új idők' megkezdésére és egy 'új emberiség' létrehozására irányuló meggyőződés jellemezte mindhármat. Gyakorlatában a nácizmus egy barna jakobinizmus volt, ahogyan a bolsevizmus egy vörös jakobinizmus. Jelszava (Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer), az 'egyetlen' hangoztatásával, világosan a politikai 'monoteizmushoz' tartozik. ... Egy csalhatatlan pápa (a Führer) által irányított egyházként jelentkezik, a klérusával (a pártfunkcionáriusok),  'jezsuita' elitjével (az SS), dogmatikus igazságaival, excommunicatióival, eretneküldözéseivel."

Benoist ne venné észre, hogy ez a jellemzés sokkal jobban passzol az Ószövetség és a Talmud zsidóságára? Észreveszi, de azt gondolja, a hülye gój olvasó nem veszi észre.

Az új "paganatus" csak filoszemita (!) lehet, vonja le a zseniális következtetést Benoist Hitler következő vélekedéséből. „Egy olyan mozgalom, mint a miénk, nem hagyhatja magát belerángatni metafizikai jellegű csapongásokba. Az egzakt tudomány szelleméhez kell ragaszkodnia! ... Nem lehet két kiválasztott nép. Isten népe mi vagyunk.” Nahát, ez már több a soknál, véli Benoist. „Ez a néhány szó mindent eldönt – vonja le a konklúziót. Ilyen fantáziálás nyilvánvalóan teljesen idegen a pogányságtól, amely szerintem nem tudná elfogadni, hogy bárkit is üldözzenek valamely néphez való tartozá sa miatt.”

Benoist számára is alighanem idegen a görög gondolkodás tudománya: a formális logika és az abban alkalmazott deduktiv és induktiv következtetések szabályrendszere, amelyek fő célja a gondolkodás ellentmondásainak (antinómiáinak) felismerése és kiküszöbölése. Azzal a néppel, ill. fajjal (a zsidóval) szemben, amely - Hitler mintájára - ugyancsak isteni kiválasztottságát hirdeti, nem fogalmaz meg ugyanolyan elvárásokat, mint a "jó", ill. "valódi" pogányokkal szemben. Ez logikai öngól.

Én nem mennék bele a fogalmi "tisztálkodásba", csak arra utalnék, hogy sötétebb babona, undorítóbb bálvány nem létezik a frigyládánál, amelyben állítólag a kőtáblák rejteztek. Hiteles helyen olvasható "A Szináj-hegy csúcsán Mózes részletes utasításokat kapott az Örökkévalótól, hogyan kell megépíteni ... a szentélyt annak érdekében, hogy könnyedén lebontható, szállítható majd újra összeszerelhető legyen a sivatagi vándorlás során. (2Mózes 25:9) A Szentély belső helyiségében, egy művészi szövésű függöny mögött állt a Frigyláda, benne a Tízparancsolatot tartalmazó törvény táblákkal; a Frigyláda fedelén pedig két színaranyból vert kerub, a Szentély külső helyiségében pedig a hétágú Menóra állt, valamint az Asztal, rajta a színkenyerekkel”. Ezt a hülyeséget ráadásul Köves Slomóka, az egyik legnyálasabb zsidó, jegyzi. Hát akkor meg miért ne lehetne a Benoist normái szerinti "szalonképes" pogány az aki hasonló szentélyeket épít és tisztel?

Benoist helyesen úgy érzi nem libbenhet át a pogány ókor fölött", ezért azt a megoldást választja, hogy összemixeli a keresztény középkorral. Hogyan? Egy idézet következik, ami sajnos hosszú...
"A IV. század végétől, noha az államvallássá vált kereszténység látszólag győzedelmeskedett, már 'pogány újjászületés ről' lehetett beszélni. ... A későbbiekben a pogány értékek mindig fennmaradtak, a kollektív tudattalanban éppúgy, mint bizonyos népi (tévesen 'folklorisztikusnak' nevezett) szokásokban és rítusokban, egyes nagy 'keresztény' eretnekek teológiájában, valamint számtalan művészi vagy irodalmi revival révén. Ronsard és Du Bellay óta az irodalom szüntelenül termékeny ihletforrásra lelt a kereszténység előtti ókorban, miközben tizenöt évszázad alatt a politikai gondolkodás az imperium tisztán pogány elvéről való elmélkedésből táplálkozott, amely a történelem talán legnagyszerűbb vállalkozásának, a Római Birodalomnak volt az alapja. Végül pedig, a filozófiában a logosz mítosszal szembeni elsőbbségét vallók, Descartes-tól és Auguste Comte-tól Horkheimerig és Adornóig szemben álltak a mítosz híveivel, Vicótól Heideggerig. A XV. század végén az előbb Firenzében összpontosuló reneszánsz, mielőtt kiterjedt egész Európára, az antik pogányság szellemével való kapcsolatfelvételből született. A Mediciek aranyszázada alatt újból összetűzni látjuk a 'platonikusokat' és az 'arisztoteliánusokat'. Lefordítják és kommentálják Homéroszt, Démoszthe nészt, Plutarkhoszt, a tragikusokat, az annalistákat, a filozófusokat. A legnagyobb művészek, építészek, festők és szobrászok az antik anyagból nyertek ihletet, nem azért, hogy annak egyszerű másolatát készítsék el, hanem hogy új formákat gyökereztessenek meg benne."

Ah! Adorno (volt Wiesengrund) és Horkheimer urak! Őket nagyon jól ismerjük. A hírhedt "Frankfurti Iskola", a maga korában a legveszélyesebb zsidó felforgatóközpont volt. Kiválóságai, oszlopai, Marcuse szellemi harcostársai. Ennek az "iskolának" a spiritus rectora volt Lukács Löwinger György, a tömeggyilkos Lenin legnagyobb magyar seggnyalója (bársony kötésben). Ebből a kígyófészekből kerültek ki napjaink ánzágoló, prepotens, hányingert keltő zsidói, tanítványaik, meg a tanítványok tanítványai; a szemita - szellemi élvonal. Utálom őket felemlegetni, de aki nem undorodós megtalálhatja őket egy blogon. Benoist könyvének ezen egyetlen passzusában össze vannak baszva (bocs!) az ókori görög szellemóriások az újkori frankfurti zsidókkal és a reneszánsz csillogása idején is legzüllöttebb intézménnyel az egyházzal, a Borgia pápák egyházával.

Ha tehát valaki követni akarja Benoist csapongó gondolatait, tanulmányoznia kell a "vallásos középkor" és a frankfurti újmarxizmus, nem köteteket, hanem könyvtárakat megtöltő, irodalmát. Én inkább azt mondanám, az olvasó csukja be a könyvet - a zsidó zagyvaság e termékét - és olyan helyre tegye, ahol unalmában se' találja meg.

* * *

Benoist a görög kultura sugárzó lüktető világegyetemét próbálja besuszterolni a "pogányság" abrakos tarisznyájába. Ezen már nevetni se lehet.

Mindezekhez képest a klarifikáció paradigma váltást, a szemlélet- és gondolkodásmód gyökeres megváltoztatását, a gondol kodás intézményesítését jelenti.

2020.08.31

 

A fránya "A" újabb kiterjesztése: a "passzivizmus".

Nem történt falrengető esemény, csupán a meggyilkolt John F. Kennedy elnök unokaöccse Robert F. Kennedy látogatott Berlinbe és a félelem ellen beszélt, amely tétlenségre - passzivitásra készteti a fehér faju embereket, néha pedig gyáva megfutamodásra, mint pl. a marokkóiak által megkergetett holland rendőröket.

Üdítő, bár kivételes, ellenpélda is akadt. A derék berlini rendőrök épp a látoga tás idején tanították (sajnos csak kissé) móresre a Reichstagot "roha mozó" vörös csürhét.

A szellemi és fizikai tétlenség, már - már bénaság, a fehér nemzeteket sujtó legfőbb átok.

Összetevői az ostobaság, a közömbösség, a gyávaság, stb.

Egy videoclip ködlik fel bennem a Napi Migránsból, amit sajnos elmulasztottam lementeni. A helyszín egy német város parkja, ahol padokon nők férfiak ülnek békésen, németesen, köztük egy másfélmá zsás "árja". Majd változik a szín. Megjelenik egy szál egy ötvenkilós migráns. Harci táncot lejt az "árja" előtt, majd pofozni kezdi, amit az tétova mozdulatokkal próbál hárítani, közben megerednek könnyei. Aztán a migráns bevisz egy lengőütést, amelytől az árja összeomlik, mint egy rakás szar. Megdöbbentő jelenet. De mi benne az igazán megdöbbentő? Az, hogy a "padszomszédok" moccanás nélkül ülnek és néznek maguk elé, mintha semmi sem történne "tőszomszédságukban", pedig a sok lúd példájára laposra taposhatnák a disznót.

Ezek pusztulásra ítélt, pusztulásra méltó emberalatti lények. Nem kár értük.

De...

Gyermekeik vannak és ezekből a kis lényekből még kisarjadhat egy emberi méltóságot hordozó fehér jövő. Az állat kölyke azonban még magatehetetlen. Szüleinek kell(ene) táplálni és védelmezni őt, saját életük árán is. De ezek a rusnya állatok erre is képtelenek, erre sem hajlandók. Sőt előnyben részesítik a buzúlást az utódnemzéssel szemben.

Ezt a rongy nemzedéket gatyába kell rázni, valahogy úgy ahogy a Nagy Zsidó Mesekönyv leirja. "Azért kellett a negyven év bolyongás a sivatagban, hogy azok, akik nem hittek eléggé az Úrban, ne rontsák a levegőt ott, ahová egy rabszolgaság ban nevelkedett, szedett-vedett népség indult el, és egy szabad, öntudatos, jól szervezett nép érkezett meg. Az Úr véletlenszerűen kiválasztott példával azt tanította meg az emberiségnek, hogy miképpen kell népként és nem csak szedett-vedett népségként viselkedni.

Égető szükség lenne egy eszmére, egy mozgalomra, egy pártra, egy vezérre aki kitaposná a gyáva lustaságot az emberekből, ahogy Hitler kitaposta anno a kedélyességet (gemütlichkeit) saját népéből, az osztrákokból, jóllehet maga is törzsvendége volt egy időben a híres bécsi Speeer kávéháznak.

2020.09.03 

* * *

 

Klarifikálás a gyakorlatban.

Első lecke.

A tárgyat nem írom le, mert a baloldali képről leolvasható

Mi tette időszerűvé a hosszu ideig halogatott szoborállítást? Mit szimbolizál George H. W. Bush általában és szoborként egy budapesti köztéren, 2020 október 23-án a levert '56-os Magyar Forradalom 64-ik évfordulóján? Szerencsés időzítés, figyelem mel ZsidóAmerika
gyalázatos szerepére a forradalom vérbefojtá sában. "Washingtonnak, mint a világ legerősebb katonai szuperhatalmának, egyértelművé kellett tennie a magyarországi konfliktussal kapcsolatos álláspontját a Kreml urai előtt. Eisenhower elnök Bohlen moszkvai amerikai nagykövet útján megüzente Hruscsovnak, hogy az Egyesült Államok kormánya változatlanul érvényesnek tekinti és tiszteletben tartja az 1945 februári jaltai megállapodást. A Hruscsovnak szóló informális üzenet félreérthetetlenül jelezte, hogy a Jaltában szentesített szovjet befolyási övezeten belüli konfliktusok 'megoldásába' Washington nem avatkozik be, és elismeri Moszkva kizárólagos kompetenciáját Nyilván az amerikai álláspont egyértelművé tétele is szerepet játszott a moszkvai Politbüro október 31-i végső döntésében, a magyar forradalom leverését és a Nagy Imre-kormány eltávolítását célzó második szovjet katonai intervenció elhatározásában." 

A vén Busht úgy is hívhatnánk "Mr. New World Order". Miért is?

Mint tudjuk (vagy nem tudjuk) Zsidó- Ame rika 2011.09.11-én galád merényletet hajtott végre amerikai létesítmények ellen, hogy háborús ürügyet teremtsen önmaga számára, immár harmadjára.

Az első az u.n. "Lusitania affér" volt, amely az első világháborúba léptette; a második a Pearl Harbour-i "incidens" a második világ háborúba "sodorta" Amerikát; ez a harmadik pedig a kizárólagos világuralomért indított harmadik világháború "oka" (casus belli) volt.

Mindhárom esetet elemeztem "Új ablak a világra" c. írásom ban. Az eseményeket emiatt itt nem ismertetem.

Aznap (!) jóformán még el se oszlott a gyilkos termit gázfelhő a tornyok helyén amikor Bush tata elkukorékolta magát.
Erről
már csak Lovas István jóvoltából tudunk, mert az Interneten semmilyen keresési trükkel nem lehet rátalálni. Lovas írása a Magyar Hirlapban jelent meg. Sajnos nem idéz a beszédből, csak tartalmát ismerteti.  
"Nézzük George H. W. Bush elnök 1990. szeptember 11-én elhangzott beszédét a (szép) új világrendről. Amelyet sajnálatos módon nem ismertetett a hazai média, és az Antall-kormány egyetlen tagja sem kívánt elolvasni, ugyanis annak hatására talán a magyar érdekeknek megfelelőbben kormányoztak volna: nem adják fel kézlegyintve az orosz piacokat, nem raknak önfeledt örömmel volt KISZ-vezért az állami privatizáció élére, és nem adják át alélt mosollyal a magyar piacot az arra héjaként rárontó külföldi/hazai kommunista érdekeltségeknek. A Bush-beszéd legfontosabb eleme a világ egypólusúvá válásának kinyilvánítása volt. Míg korábban az Egyesült Államok a kommunista világrendszerrel nézett szembe úgy, hogy a két szuperhatalom katonai ereje nagyjából egyenlő volt, a hidegháború megszűnése után és a szovjet birodalom összeomlása előtt az Egyesült Államok vált a világszínpad egyetlen szuperhatalmává, megbontva az erőegyensúlyt. A Bush-beszéd másnapján a Los Angeles Times pontosan ezt az elemet emelte ki, úgy fogalmazva, hogy az Egyesült Államok 'egy többpólusú világban az egyetlen szuperhatalommá vált'. És akit e kaliforniai lap véleménye sem győz meg, íme a perdöntő bizonyíték az értelmezés helyességéről: egy héttel a beszéd elhangzása után Charles Krauthammer, a Washington Post vezető publicistája ugyanezt írta, és elemzése röviddel azután minden változtatás nélkül helyet kapott az Egyesült Államok legfontosabb külpolitikai folyóiratában, a Foreign Affairs 1990. őszi számában ezzel a címmel: 'Az egypólusú pillanat.' Kifejtve, hogy az augusztusban elkezdődött – és hét hónapon át tartó – első öbölháború jelentette a Pax Americana kezdetét, amikor a világ belenyugodott 'egy jóindulatú amerikai hegemóniába.' ... Noam Chomsky nyelvész, politikai aktivista, a Massachusetts Institute of Technology tanára az Új világrendről 1994-ben azt írta, hogy 'az egy olyan poszthidegháborús korszak, amelyben az Újvilág adja ki a parancsot'. Szerbia 1999-es amerikai–NATO- bombázásáról pedig azt írta, hogy az Új világrend nem más, mint 'a folyamatos nyomásgyakorlás és megfélemlítés nemzetközi rendszere, amelyben a legerősebb kapitalista rendszerek félemlítik meg a leggyengébbeket'. Ennek a beszédnek és az azt követő amerikai, nyugati politikának köszönhetjük azt is, hogy ma már jó néhány országnak pusztán a neve maradt meg – mint Irak, Afganisztán, Szíria vagy Líbia –, helyükön csak romhalmaz van, hullahegyek és az Európa felé menekülők, illetve saját, jórészt kősivataggá változott országukban bolyongó milliók. Miközben tovább folynak olyan háborúk, elsősorban a Közel-Keleten, amelyek kapcsán egyetlen nyugati kormány sem meri felvetni például azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy azokban az Egyesült Államok két legfőbb stratégiai szövetségese, Szaúd-Arábia és Izrael vajon miért nem vesz részt, partvonali drukkerségüket leszámítva. ... A 2001. szeptember 11-i támadásoknak az Egyesült Államokban négy híján háromezer áldozatuk volt. Bush 1990. szeptember 11-i Új világrend beszédének, illetve az abban ismertetett gondolatok gyakorlati megvalósítá sának nyomán ez a szám a hatványára emelkedett. Olyan 'mellékhatásokkal', 'árulékos károkkal', mint kontinensünk történelmi, kulturális, vallási arculatának visszavonhatatlan megváltoztatása. Amely apokalipszist Európa olyan éllovasa segít minél hamarabb végrehajtani, mint a hivatala mindinkább ordító magányában remélhetőleg már nem sokáig futkorászó Angela Merkel kancellár.

A szinlelt terrortámadás a Bush beszéd apropójául [apropó véletlen, közbejött eset, alkalom, amely egy folyamatnak, helyzet nek, eseménynek új fordulatot ad] szolgált a korlátlan amerikai világuralom, az új világrend - New World Order - bejelentésé re.

* * *

Szerfölött érdekesek a mostani szoborállítás előzményei is. A BORS 2017.08.12-i írása szerint tízmilliókat költöttek az idősebb George Bush volt amerikai elnök egész alakos szobrára, de egyre valószínűbb, hogy ki sem állítják. A szobrot öt évvel ezelőtt kellett volna elkészíteni. A miniszterelnökség 2012 májusában adott 34.4 millió forintot egy közalapítványnak a szobor elkészítésére. Egy kormányhatározat szerint 2012.julius 31-ig kellett volna elkészülnie. Frelavatásáara 2013 januárjában került volna sor amikorra Busht Magyarországra várták egy róla szóló könyv bemutatójára. Bush nem jött; a bemutató elmaradt. A szobrot annak a Máté Istvánnak kellett volna elkészítenie, aki Ronald Reagan szabadság-téri szobrát is készítette. Máté a sajtónak nem akart nyilatkozni. A riporert Schmidt Máriához utasította. Ő kezelte azt a közalapítványt, amely a pénzt kapta a szoborra. Schmidt Mária sem nyilatkozott, a Miniszterelnökség sem. Nem tehetek róla, ha eszembe jut Villon balladája a vastag Margotról

Lotyó, kurafi: passzolunk nagyon!
O csmányoké ez ocsmány szerelem.
N incs emberségünk, hát ne is legyen
e bordélyban, hol szállásunk vagyon!

Milyen apropóból fújták le a port a szoborállítás tervéről?

Most térjünk át a szoborépítő szlogenjeire.

Ez azt jelenti, hogy eddig is védte az időseket? Tényleg? Hogyan? Orbán módra!
A 24-Hu 2020.02.09-i
közleménye szerint "február 5-ig 122-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma a tavaly szeptemberi hideg napok óta. Az elmúlt húsz napban 27-en fagytak meg, többségük fűtetlen lakásban hűlt ki végzetesen – olvasható a Magyar Szociális Fórum (MSZF) vasárnapi közlemé nyében. Tavaly március végéig 179-en váltak hypothermia áldozatává, a Központi Statisztikai Hivatal 2018-ra vonatkozó adatai szerint 259-en. A 'rendszerváltás' óta több mint 8500-an fagytak meg Magyarországon – tájékoztatott az adatokról a Szociális Fórum." Utána lehetne számolni, hogy a 8500-ból mennyi esik Orbán országlásai idejére.

Az "idősek" alatt jobbára nyugdíjasokat kell érteni, akiknek létérdekük nyugdíjuk értékállósága. Ismert tény, hogy a nyuddíjemelés százalékos mértéke eleve alacsonyabb mint a tárgyévre kalkulált infláció. A kormány utólag
korrigál, azaz a nyugdíjasok "előlegeznek". [A kormány 2,7 százalékkal emelte 2019 január elején a nyugdíjakat, de elég korán kiderült, hogy a 3,4 százalékos inflációt figyelembe véve kell újraszámolni a nyugdíjakat. A különbözetet aztán novemberben kapták meg az idősek, a 0,7 százalék pedig idén januártól épült be azok járandóságába, akik jogosultak voltak kompenzációra és erre rakódott rá a 2,8 százalékos 2020-as nyugdíjemelés.]

A táblázatok azonban szart se érnek. A Központi Statisztikai Hivatal ugyan állítja, hogy követi az inflációt.
"A fogyasztóiár-index a háztartások (lakosság) által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező (átlagos) árváltozását méri. Részben módszertani, részben technikai okokból bizonyos vásárlások, pl. ingatlan vagy egyes szolgáltatá sok (természetbeni juttatások), nem szerepelnek a fogyasztóiár-indexben. A fogyasz tóiár-index jelzi az infláció, a pénzromlás mértékét.Az árváltozások mérése a termékek és szolgáltatások célszerűen megválasztott reprezentánsaiból össze állított fogyasztói kosár alapján történik, hónapról hónapra figyelemmel kísérve az árváltozásokat."

Mindez simán nem igaz mert szándékosan figyelmen kívül hagyja az életminőség fenntartásához szervesen hozzátartozó iparcikkek és szolgáltatások vágtató inflációját. E "rejtett kosár" tételes összeállítására nyilván nem vállalkozhatok. Néhány jellemző példa azonban mindent megvilágithat. Mihez nyúl a nyugdíjas, ha

Az általam (reszketve) használt konvektort 4800 forintért vettem anno. Mai ára 109.395 Ft. Plusz a szállítás, plusz a beszerelés. Lakásomban 5 konvektor van... Tovább is van, mondjam még?

Látott már valaki egy istenigazából lerobbant nyugdíjas lakást? Hát persze hogy látott. Milliószám élnek ilyenekben Orbán kedves idősei.

Orbán szövege ócska smonca! [Smonca – ‘semmiség’; ‘üres fecsegés, mellébeszélés’.A vitatott eredetű jiddis schmonze (‘csacska tréfa; fecsegés’) átvétele, esetleg német közvetítéssel.]

Lássuk a második smoncát.

Valójában mire vigyáz Orbán? Mindenekelőtt a járvány veszély feltupirozására, a lakosság hiszterizálására. A jobboldali képen az operativ törzsnek segít aggódni a fertőzöttek, lélegeztető gépre kapcsoltak és elhalálozottak magas száma miatt.

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy Orbán ijedtében lélegeztető gépekből a szükséges mennyiség többszö rösét szereztette be, a megengedhetőnél kétszer magasabb áron.

A sajtót úgy ráállította a "Covid sokkterápia" sulykolására, hogy a vírushírek nemegyszer csaknem teljesen kitöltik a hírblokkokat.

Mit mutat a statisztika?
A szinte percenként frissített Google statisztikáról van szó, amelyből a következők derülnek ki.

2020 márciusától a mai napig 8963-an betegedtek meg. A gyógyultak száma 3961. Az elhunytaké 625.

Emiatt kellett az Országot leállítani - megbénitani, operativ törzset felállítani és a kórházakba katonai komisszárokat vezényelni? A válasz a harmadik orbáni smonca után következik.

És mi van a gyerekek orbáni "vigyázásával?"

A Kft. elemzése szerint Magyarországon évente 25 ezer személy eltűnését jelentik be. Közülük 14 ezer 18 év alatti. Mennyi ez, sok vagy kevés? Az Európai Unióban 250 ezer 18 év alatti személy eltűnését jelentik be évente a hatóságoknak. Két dolgot kell megnéznünk ehhez: milyen a tendenciája a többi országhoz - elsősorban az európai országokhoz képest, másodsorban az USA-hoz viszonyítva mennyi?

A világ toplistán Magyarország az előkelő ötödik helyet foglalja el. Az Európai Unió átlagának ismeretében az írás szerzóje kijelenti.
"Az okokat nem elemezve azt a sommás megállapítást tehetjük, hogy az elsőre hihetetlenül magas amerikai eltűnési számhoz képest a magyar még hihetetlenebbül magas. Az amerikainak fele. Az Uniós átlag háromszorosa!

És mi lenne, ha Orbán nem vigyázna? Vagy mégis vigyáz? Hát persze hogy vigyáz, a botrányos helyzet teljes eltussolására!

Ami az eltünt gyermekek utáni kutatás jogi szabályozását illeti, zavarban vagyok. Létezett a 3/1994. (X. 26.) BM rendelet az eltűnt személyek felkutatásának rendjéről. A 9. § (1) bekezdése szerint ha az eltűnt személy gyermekkorú, beteg, illetve koránál fogva vagy egyéb okból magáról gondoskodni képtelen, vagy a körülményekből az állapítható meg, hogy veszélyben van, illetve a környezetére veszélyt jelenthet, és behatárolható az a terület, ahol valószínűsíthetően tartózkodik, a rendőr ség jogosult a terület átkutatására. (2) A terület átkutatása érdekében az eljáró rendőrhatóság vezetője kérheti más szerve zet segítségét. 14. § (1) bek. szerint az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha az eltűnt személy a) tartózkodási helyét megállapították,b) holttestét megtalálták, c) tartózkodási helye nem vált ismertté, és az eljárás határideje eltelt. (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés c) pontja esetén az eljárást megszüntető határozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az eltűnt személyt továbbra is eltűntként körözi a rendőrség.
Ezt a rendeletet azonban hatályon kívül helyezte a 351/2013 (X.4) Korm. rendelet 51.§. (2) bekezdése, amit szintén hatályon kívül helyzett a 2010 évi CXXX törvény 12.§-a. A téma ennek folytán eltünt [a szemem elől legalábbis] az orbáni törvényhozó - törvényzúzó malom garatjában.

Amiből Orbán bűnrészessége [bűnpártolás] szememben nyilvánvalóvá válik a következő. A tömeges gyermekeltünés jelensé gét a hozzáférhető statisztika módszereivel is elemezni kellene a következők szerint.

Ennek értelme a következő lenne.

Az eltünések jelentős hányada szülészeti-kórházi eltünés. Erre nincs (általam) ismert magyar példa. Annál több a külföldi, pl.
szerbiai, példa.
Ha a gyermek szülei lakásáról vagy iskolába (óvodába) menet/jövet tűnik el, vélelmezni kellene, hogy gyermekrablás történt. Ez esetben a rendőrségnek "nagy erőkkel" nyomozást kellene indítania a gyermek felkutatása és a gyermekrabló bűnbanda felderítése - kikapcsolása iránt, mert léteznek ilyen bűnbandák! Róluk azonban mitsem szól az orbáni fáma.

Főügyész koromban megtanultam, hogy a rendőrség számára legfontosabb a nyomozás-eredményességi statisztika. Ha az eltünt gyermekek ügyében nyomozás indul és eredménytelennek bizonyul, mert a rendőrség nem tudja vagy nem akarja megtalálni a tetteseket, romlik a statisztika, ami kihat az előléptetésekre és a jutalmazásokra. Inkább a halál, mármint az eltünt gyermekek halála.

Külön szeretném felhívni az olvasók figyelmét egy érthetetlen, ill. nagyonis érthető furcsaságra. Ha az ember "gyermek rablások Magyarországon", ill. hasonló tartalmu keresőszavakat üt be a Google keresőbe csupa negativ, azaz olyan találatokat kap, amelyekből az derül ki, hogy a "feltételezett" gyermekrablás nem történt meg, ill. ami történt nem gyermekrablás volt. A cáfolatok gyakran használják a "kitaláció" kifejezést...

Léteznek, már hogyne léteznének, tiszteletreméltó(an naiv) civil szervezetek, amelyek szeretnék, ha minden gyermek hazatalálna, de mit érhetnek el a totális erkölcsi vakság éjszakájában, amit Orbán testesit meg?

A gyermekvigyázás is az orbáni smoncák egyike.

* * *
 

A harmadik smonca a legprimitívebb, legdühítőbb.

Hogy voltaképp miről van szó részletesen elemeztem "Európa "újraindítása. Mibe kóstál a pántliká zott vécépapir?" c. írásomban amelyre most támaszkodni szeretnék, terjedelmes idézgetés nélkül.

Az írás alapvető mondanivalója a következő.

A Covid-19 felülvezérelt "pénzügyi" vírus. Szerepe a működő gazdaságok megbénítása, tömeges munkanélküliség, gazdasági krach, hitelfelvételi kényszer előidézése.

Az emberi egészségre gyakorolt hatása vitatható. A gazdaságra gyakorolt hatása pusztító. Orbán és stábja a közegészségügy területén üldözi a kígyót, miközben segíti a gazdaság rombolásában.

Orbán első eminens ebben a minden eddiginél piszkosabb, ill. veszélyesebb játszmában is. Ebből az írásból másoltam ide a jobboldali képet. Keretszövege az, hogy ha az amerikai  adósság órájának mintájára [US Debt Clock] beindítanák a HU Debt Clockot is másodpercnyi és fillérnyi pontossággal ki lehetne mutatni, hogyan irányítja az Országot Orbán a zsidó rablótőke, voltaképp Soros, karmaiba.

Orbánnak tulajdonitott szlogen, hogy ne arra figyeljenek amit mond, hanem arra amit csinál. Mondta - nem mondta, így mondta - másképp mondta ne firtassuk, mert az alábbi szövegből világosan kiderül ez a kettősség.

"Soros beharangozta örökjáradék kötvényre vonatkozó tervét, amely szerinte kiránthatná az Európai Uniót a mostani gazdasági válságból. Számos európai politikus, így Orbán Viktor is határozottan ellene van az ötletnek. Április végén vetette fel először Soros György, hogy az Európai Unió bocsásson ki 'örökjáradék kötvényeket,' amelyekből finanszírozhatná a gazdasági újraindítás költségeit. A tervre reagálva Orbán Viktor azonnal lecsapott, és a már megfakult sorosozás így új lendületet vehetett. A magyar miniszterelnök szerint a kettes számú Soros-tervet nyugodtan lehet adósrabszolgaságnak hívni. A kormány mögött álló propagandagépezet pedig uzsorahitelként mutatta be a konstrukciót.Tény, hogy az utóbbi időben az ilyen értékpapírokat nem bocsátanak ki, de számos korábbi még ma is forog a piacokon. Korábban az örökjáradék kötvények igen népszerűek voltak, a szakirodalomban az özvegyek kedvenc befektetési formájának is nevezték az ilyen lejárat nélküli konstrukciókat. A befektetők számára ugyanis ez folyamatos cash-flowt biztosít, miközben a hiteladósnak az eredeti tőke visszafizetésére nincs kijelölt határidő. Éves kamata fél százalék lenne, vagyis az 1000 milliárd eurónyi tőke évi 5 milliárd euró ellenében lenne előteremthető. Ez a mostani piaci viszonyok között egyébként reális, és a németek által elérhető forrásoknál ugyan drágább, de a dél-európai országok ennél csak magasabb hozamokon tudnak pénzhez jutni."

Mindez szépen hangzik, mert nem szól a lényegről. Arról, hogy "pántlikázott" hitelről van szó vagyis a hiteladósnak egy csomó olyan előírást kell követnie, amelyek teljességgel megfosztják az önrendelkezés minden lehetőségétől. A "csomag" minden darabját lehetetlen felsorolni, a lényeget viszont össze lehet foglalni. A fizikai pénzt kivonnák a forgalomból. Az "elektronikus pénz" fölött viszont "tulajdonosa" valójában nem rendelkezik szabadon, semmilyen értelemben.

A "banknak" rálátása lesz minden petákra, ami által a tulajdonos minden mozdulata, sőt minden gondolata ellenőrízhetővé, manipulálhatóvá válik. Ez utóbbi alatt azt kell érteni, hogy megakadályozható, ill. megtorolható minden lépés ami nem nyeri el a "bank" tetszését. Ez a rendszer épül Kínában és kerül majd át Amerikába, Európába és világ minden fertályára.

A láthatatlan pénzügyi póráz jobban megregulázza az adóst, mint az idomár botja és korbácsa a medvét.

Aztán elrendeltetik majd majd egy kis szúrkálás, Bill Gates módra; meg egy mikrochip a bőr alá. Innem már olyan könnyen megy minden, mint az ágybaszarás. Pontosabban szólva a népességstatisztika "módosítása" 7.5 milliárdról háromra, vagy kevesebbre, attól függően, hogy mennyi embertestü állat kelletik a választott nép szükségleteinek kielégítésére, amelybe beleértendő a roboton túl a "szórakozáshoz" szükséges gyermek létszám, a vér és a beültethető szerv "donorok" száma is.

Ez lesz az Új Világrend, a Szép Új Világ, amely méltó lesz az eljövendő zsidókirály fogadására - már ahogy Mórickáék elképzelik.

Könnyen meglehet, sokan nem értenek egyet velem. Rendben. De akkor mondják meg nekem, miért állít Orbán, a kommunista párttitkár ivadéka, a forradalom évfordulóján a Szabadság terén szobrot egy volt amerikai elnöknek?

2020.09.08

Sz. Gy.

 

Folytatom! 

 

 

Olvasóimnak!
2000.06.05-napján, azaz húsz éve, jelent meg itt az első írás.
A lap elnevezése COMMENT nem félrevezető. Jelentése: megjegyzéseket fűz valamihez. A "valamit" igyekeztem mindig elkülöníteni megjegyzéseimtől.
Viszonyom az olvasókhoz "változó" volt. Eltérő politikai felfogásu és mentalitásu emberekről lévén szó ez természetes. Velük szemben nincsenek, mert nem lehetnek, elvárásaim.
Ami engem illet, a hozzászólásokkal foglalkozom. A "hozzám-szólásokat", különös tekintettel a sértő jelzőkre, a kéretlen tanácsokra, az illetéktelen utasításokra, nem veszem figyelembe.
Nem kedvelem a névtelenségbe burkolózó kellemetlenkedőket. Nemtetszésemnek jelét fogom adni.