Frissítések: 2019.03.22

 

A Bétéká fekete lyuka

Bűnös rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény csupán a már nem létező nemzeti szocialista, ill. kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadását rendeli büntetni. A 333. § úgy rendelkezik, hogy "aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadság vesztéssel büntetendő."

Ez az u.n. "gyűlölettörvény", amely a zsidók nyomására került be a törvénykönyvbe, részben anakronisztikus, részben nevetséges, részben alattomos passzus.

Anakronizmus büntetéssel fenyegetni olyan személyt aki nemleges történelmi véleményt hangoztat. Nevetséges azért, mert még létezik az a kommunista rendszer, amely a népírtás és az egyéb emberiség elleni cselekmények guinness rekordere: Kína. Erre a szörny-államra azonban a zsidók nem háklisak, mert Mao csak a kínaiakat írtotta. Így Kína miatt nálunk senkit sem fognak becsukni. Alattomos azért, mert a "jelentéktelen színben tünteti fel" szövegezésbe nagyon sok minden belemagyarázható: egy legyintés, egy nevetés, vagy idétlen vicc is.

Pontosan tudjuk, hogy a zsidóságnak miért van szüksége erre az omerta [hallgass] passzusra, de ennek boncolásába nem megyek bele.

-------------------------------------

Belemegyek...

Belemegyek, mert ebben a törvénycikkben a "22-es csapdáját" fedeztem fel. Nem áll rendelkezésemre statisztika arról, hogy hány embert ítéltek el a gyűlölettörvény alapján Holokauszt tagadásért. Abban viszont szubjektíve teljesen biztos vagyok, hogy "gulág tagadásért" senkit se itéltek el. Normális ember a szovjet rendszer bűntetteit nem veszi tagadásba, legfeljebb hallgat arról, hogy a zsidók milyen mértékben voltak reprezentálva a gulag rendszer létrehozásában és fenntartásában. Ha nem hallgat, elítélik gyűlöletre uszításért [Btk. 332.§. c) pont.]

Nincs könnyű helyzetben aki az "uszításhoz" adatokat keres. Magyar keresőszavakra a Google egyáltalán nem reagál, azaz az Internet teljesen ki van herélve a magyar nyelv börtönébe zárt keresgélők előtt. Angol nyelvű
kereséssel lehet csak nyomára bukkanni pl. Naftaly Aronovich Frenkelnek aki csempészetért elítélt gulag fogolyból küzdötte fel magát, a táborparancsnoki beosztásig. Majd ő dolgozta ki az "étkeztetés" rendszerét, amely a legyengült foglyok éhenhalasz tását jelentette, viszont a haláltáborok gazdaságos működését segítette elő. Mindezekért "Három alkalommal kapta meg Lenin rendet (1933. augusztus 4., 1940. július 22., 1944. szeptember 16.) és a szocialista munka hősének címét." Nagy pártfogója a másik zsidó Genrih Grigorjevics Jagoda akkoriban NKVD vezetője volt. Jagodát Sztálin később kivégeztette. Frenkel további életútja azonban regényes fordulatot vett, amelyet sajnos nem mesélhetek el.

Ami a Szovjetunió óriási területét behálózó "Gulag sziget csoportot" illeti a táborparannokok közül a zsidók kb. olyan arányban voltak reprezentálva mint pl. a népbiztosságokban, stb.

2109.03.22

-------------------------------------

A probléma az, hogy napjainkban világszerte olyan népirtás folyik és olyan emberiesség elleni cselekmények történnek, amelyek méreteikben vetekednek a nácik és a kommunisták cselekményeivel, bestialitásuk tekintetében viszont felülmúlják azokat.

E folyamatokat ZsidóAmerika és Izrael szervezi és pénzeli - Anglia, Németország és Franciaország cinkossága mellett. A világfelforgatás és a következményes népirtás, ill. emberiesség elleni cselekmények meghatározó szereplője a zsidó Soros György, akinek mocskos - véres kéz és lábnyomai nyomai azonosíthatók az Iszlám Állam létrehozása és tevékenysége vonatkozásában is.

Sorosnak csupán egyik "vállalkozása" a fehér/keresztény Európa elárasztása színes fajokkal és ezáltal a kontinens faji összetételének drasztikus megváltoztatása.

Ez utóbbi tevékenysége is a nemzetközi jog által tilalmazott és bűntetéssel fenyegetett magatartás - lenne. Sajátságos ugyanis, hogy a nemzetközi jogalkotás csak a nemzeti kisebbségek védelmére van kihegyezve, majdnem kizárólag a zsidókra tekintettel. Az ezzel kapcsolatos paragrafusokat azonban nem sikerült olyan körmönfontan megfogalmazni, hogy azokat ne lehetne erőltetés nélkül a nemzeti többségre is vonatkoztatni.

Kis hazánkban is
törvénybe iktattak egy kisebbségvédő törvényt. 1999. évi XXXIV. törvény rendelkezik az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről, amely témánk szempontjából a következőket tartalmazza.

"5. Cikk 1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy támogatják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára kultúrájuk megőrzését és fejlesztését, úgyszintén identitásuknak, nevezetesen vallásuk, nyelvük, hagyo mányaik és kulturális örökségük megőrzésének feltételeit.
16. Cikk A Felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen Keretegyezményben foglalt elvekből származnak."
Itt senki se vesse közbe, hogy az elosztási kvóták szerények, mert a családegyesítés és a színesek szaporodása az arányok drasztikus megváltozását eredményezi történelmileg igen rövid idő alatt.. 

20. Cikk A jelen Keretegyezményben foglalt elvekből eredő jogok és szabadságok gyakorlása során minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személy tiszteletben tartja a nemzeti törvényhozást és mások jogait, különösen a többséghez tartozókét és más nemzeti kisebbségiekét.

Ez a bot másik vége lenne, amely a "kisebbséget" kötelezné arra, hogy tiszteletben tartsa az ország törvényeit és a többség jogait. Csakhogy a migráns-simogató európai "demokráciák" nem hajlandók és mostmár nem is képesek saját állampolgáraikat megvédeni a befogadott állatcsordák erőszakától.

Az ATV cégére alatt garázdálodó Soros ügynökség tagjai közül erre a legpimaszabbra vagyok leginkább dühös. Ha rajtam múlna elfuvaroznám valamelyik európai "mintaváros" NoGo zónájába, ott kitenném, sétafikáljon egy kicsit. Utána készítenék vele egy képes riportot [élménybeszámolót], ha életben maradna.

Ezek után vizsgáljuk meg azt a kérdést: kriminális, ill. kriminalizálható lenne e az a "szellemeskedés", amivel naponta szórakoztatnak bennünket az ATV-n, sok - sok órán keresztül? [Én nem nézném az ATV-t, de házastársam, ahogy ez lenni szokott, eltérő politikai felfogású és közösen használt nappali szobánk tévé készüléke mindíg az ATV-re van állítva. Én pedig mint nemzeti többség nem tehetek semmit...]

Alkotmányunk, azaz Magyarország Alaptörvényének bevezető része a Nemzeti Hitvallás elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, de becsüli országunk különböző vallási hagyományait is. A 7 sz. alkotmány módosítás iktatta be a XIV. cikk (1) kekezdését, amely kimondja:
 "Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Idegen állampolgár - ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket - Magyarország területén a magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet. A kérelem előterjesztése és elbírálása feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg."

Kiegészült a 2012. évi C. törvény Btk. is, a 353/A. §-al [amelyet nem akarok szószerint idézni], amelynek (1) bekezdése büntetni rendeli a migrációs behatolás ilyen - olyan módon történő elősegítését. Az (5) bekezdés szerint
"e § alkalmazá sában szervező tevékenységnek minősül különösen, ha az (1) bekezdésben meghatározott célból
a) Magyarország területének Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonalán, illetve határjelénél határmegfigyelést szervez,
b) információs anyagot készít, terjeszt vagy ilyenre megbízást ad,
c) hálózatot épít vagy működtet."

Mint tudjuk, Soros "menekültjei" navigációs okos-telefonokkal, térképekkel, útmutató füzetekkel és bankkártyákkal felszerelve próbálgatják a műszaki határzár gyenge pontjait megtalálni és ezeknél besurranni.

A törvénymódosítást természetesen megtámadták az Alkotmánybíróság előtt, amely IV/1565/2018.2-sz. határozatával a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A.§-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsem misítésére irányuló indítványt elutasította.  

Ebből egyenesen, azaz félre nem érthető, ill. félre nem magyarázható módon következik, hogy mivel Soros a magyar törvények szerint büntetendő cselekményeket követ el, ellene rég büntető eljárást kellett volna indítani és nemzetközi körözését kellett volna elrendelni, ahogy sok ország ezt megtette.

A büntető eljárás megindításának előfeltétele az alapos gyanú fennforgásának hatósági megállapítása. Az eljárás során a gyanúsítottat megilleti az ártatlanság vélelme, az eljárás jogerős befejezéséig.

Itt voltaképp két vélelemről van szó, mivel azt is vélelmezni kell, hogy az alapos gyanú fennforog. E vélelmet is csak a jogerős ügydöntő határozat igazolhatja, vagy döntheti meg [praesumptio iuris]. E jogi vélelmet kétségbe vonni, tagadni, fölötte viccelődni jogellenes, tilalmazott és joghátránnyal fenyegethető - lenne, ha a Bétékában nem lennének patkány járatok.

Egy régesrégi jogi
értekezésben olvasható, hogy a magyar büntető törvénynek is következményekkel kellene fenyegetnie nem csupán a bűncselekményhez utólag tapadó bűn kapcsolatot [orgazdaságot, a bűnpártolást, feljelentési kötelezettség elmulasztását, a bűnös közömbösséget], hanem bűncse lekmény feldicsérését [laudatio criminis] is, ahogy más államok törvénykönyvei tartalmaznak ilyen rendelkezést.

Nem szeretnék túlzásba esni, de úgy gondolom legalább ennyire jogellenes egy bűnöző feldícsérése is. Ha a magyar büntető törvény tartalmazna ilyen rendelkezést esetleg Bokros Lajos is meggondolná az ilyesfajta nyílt levelezést. Az Élet és Irodalom is megfontolná egy ilyen levél közlését. Még Konrád laudációit is megemlíthetném, de már így is tele van nemcsak a hócipőm, de a fuszeklim is...

Talán módosulna az ATV "egyenes beszéd" rovatának viccelődő, heccelődő, piszkoskodó stílusa is, különös tekintettel Krug Emilia kisasszonyra, de nem csupán őrá.

Ugyancsak az ATV "gondozásában" készült egy
videóklip Soros védelmében Sváby András felvezetésével. A remekmű érdemi mondanivalója, hogy a buta magyar gójok többsége ellenérzéssel viseltetik ugyan Soros iránt, de ez a FIDESZ propaganda eredménye, a nyilatkozók ugyanis nem tudják, kicsoda az a Soros. [Bevallom elfogult vagyok Sváby terhére, ezért adnék neki három évet, csupán a pofavágásai miatt...] Amúgy a videó igazat sugall az utca emberének abszolút tájékozatlanságáról. Ez valójában annak tudható be, hogy a pártban és a kormányban helytfoglaló Soros ösztöndíjon nevelkedett fideszes banda nem hajlandó Soros tevékenységéről érdemben tájékoztatni a közvéleményt. Istenem hányszor írtam már le, hogy a Magyarországon egyszer már kiadott E.I.R. különjelentést sem voltak képesek utánnyomatni.

Ennek fényében nem vagyok hajlandó véletlennek tekinteni, hogy a kérdés jogi szabályozása olyan, amilyen.

Az egészben az a legfelháborítóbb, hogy a FIDESZ és kormánya kétkulacsossága miatt megint sikerül a közgondolkodást kettéhasítani egy föld-buta-gój és egy vigyorogva hazudozó zsidó fertályra.

Nagyon nem jól van ez így.

2019.03.21

Sz. Gy.