Tegnap este a Hanukkah 7. éjszakáján, a New York-i Monsey-ben, szörnyü antiszemita támadás történt. Mindannyiunknak össze kell fognunk, hogy harcoljunk, szembeszálljunk és felszámoljuk az antiszemitizmus gonosz csapásait.

 

 Folytatás:

 

Az antiszemitizmus kiirtása.

Amerika új háborúja?

1.

Zsidókérdés.

A hadüzenet rövid. Stílusa korrekt. Az ok (casus belli) fennforgása kézenfekvő. De hogyan gondolja ez az elmebeteg? Milyen ördögöket rejtenek a részletek?

ZsidóAmerika rég felkészült a saját (gój) polgárai elleni írtóháború ra, bölcsen tudván, hogy ez előbb - utóbb elkerülhetetlen lesz. Többek között a Federal Emergency Management Agency [FEMA], Szövetségi Katasztrófavédelmi Hivatal-ra gondolok, amelynek megsemmisítő táborai ugyanúgy átszövik ÉszakAmerika, mint az egykori GULAGOK a Szovjetunió területét.

Ezt az "intézményt" szigorú titoktartás, hírek és álhírek légiója övezi. Nyilt titokká vált azonban az u.n. Jade Helm 15 fedőnevü hadgyakorlat, amely a FEMA megsemmisítő táborok "benépesítésé nek " főpróbája volt.

A gyakorlat 2015. július 15-étől 2015. szeptember 15-ig tartott. Texas, Új-Mexikó, Arizona. , Utah, Colorado, Nevada és Kalifornia között kitört belháborút szimulalált. A "háborút" Egyesült Államok Különleges Műveletek Parancsnoksága (US Special Operations Command, USSOCOM) az irányította. A résztvevők többsége a hadsereg úgynevezett „Zöldsapkás” (Green Berets) egységeihez tartozik, de ott voltak a Haditengerészet Különleges Műveleti Kontingensének (a Navy SEALS-nek) és a Légierőnek (az Air Force-nak) a speciális műveletekre kiképzett egységei, valamint a hadsereg több gyalogsági köteléke is A bírálók egy része azt tette szóvá, hogy valójában lélektani hadműveletet hajtanak végre, azért, hogy az átlag amerikait hozzászoktassák a fegyveres egységek látványához, az utcákon folyó gyakorlatozásokhoz, a gránátok, aknák robbanásához és a legkülönbözőbb helyeken váratlanul felhangzó fegyver ropogáshoz. A megzavarodott és megfélemlített emberek ebben a helyzetben nem tudják eldönteni, hogy mi történik körülöttük: csak hadgyakorlatról, vagy pedig katonai hatalomátvételről van szó. Az is felmerült, hogy az igazi cél  az amerikaiak által birtokolt fegyverek összegyűjtésének a begyakorlása. Más kommentárok sérelmezték, miért minősítették éppen Texast, Utahot és Dél-Kaliforniát ellenséges területnek. Számos spekuláció volt olvasható arról is, hogy a leredőnyözött Walmart üzletházakat használják majd gerillaháború kialakítására azokon a területeken, ahol létrehozták a FEMA táborokat. Az már széles körben ismert, hogy a FEMA több száz olyan tábort hozott létre (detention, internment, concentration, resettlement camps), amelyek befelé hajló szögesdrótkerítéssel, barakkokkal, box car-okkal, fekete helikopterekkel, sőt némelyek műanyag koporsók ezreivel vannak ellátva. A táborokban már van személyzet, a fegyveres őrök a helyükön vannak, de tudomásunk szerint ezekben a táborokban egyelőre még nincsenek fogvatartottak."

ZsidóAmerikát és a CIA-t imerve egyáltalán nem lepne meg, ha utóbb az derülne ki, hogy a zsidók elleni támadásokat ők maguk szervezik azzal a céllal, hogy az antiszemitizmus kiirtásának ürügyén megkezdődhessenek a "hadmüveletek."

A mára kialakult helyzet kapcsán mellőzhetetlen azt a zsidó szemléletet és magatartást vázolni, amely ide vezetett.

Konrád Györgyöt "méltató" írásomban fejtegettem miért lehetetlen a kölcsönös fennmaradás (modus vivendi) feltételeiben a zsidókkal megállapodni. Az ott tárgyalt kizáró okok maradéktalanul érvényesek Amerikára is, további okokkal kigészülve.

Az amerikai állapotokat ebben a keretben nem lehet leírni jellemezni, így egy a -ból vett hangulatképpel próbálom illusztrálni. "Tizenhat éves észak-karolinai lány vagyok, a protestáns Bibliaövezet szívében, egy százezres észak-karolinai megyében lakom. Kevesebb, mint 90 zsidó él itt, néhány család. Ostálytársaim egyike azt mondta: Hitlernek jobb munkát kellett volna végeznie. A fiú konföderációs zászlós pólóban és MAGA (Make America Great Again) sapkát hord. Azt is mondta, hogy a mi fajtánkat ki kell irtani, hogy újra béke legyen, a keresztények visszatérhessenek Izraelbe, és mindenek előtt azért, hogy Krisztus újra feltámadhasson. Néhány osztálytársam náci karlendítést csinál az iskolai hűségeskü közben. Jelentettem. Csak annyit mondtak rá, hogy ilyenek a fiúk. Most már tudom, hogy nem csak a mi iskolánkra jellemző, hogy közönyösek az antiszemita jelenségekkel szemben. Miután a floridai Boca Raton egyik iskolaigazgatója nem tudta megerősíteni, hogy a holokauszt megtörtént, felismertem az ügy súlyosságát.c sak a saját közösségünkben kell támogatást találnunk, hanem más kisebbségekkel összefogva is szövetségeket kell létrehozni. 
A Jerusalem Post átvette és képekkel is illusztrálta az írást.

Ez a panaszköny azért figyelemre méltó, mert más siralmakhoz hasonlóan fel sem veti annak gondolatát, ill. lehetőségét, hogy az amerikai zsidó kisebbségnek az amerikai többséggel kellene rendeznie viszonyát tárgyalásos alapon, kölcsönös belátás, kölcsönös engedmények mellett, a Roosewelt által tető alá hozott New Deal (új üzlet - új alku) mintájára, bár Konrád György azt írja, hogy a zsidóság az "erkölcsi önkritika" népe.

Az elborzasztó magyarázat a következő. A zsidó kisebbség nem tekinti tárgyaló partnernek a gój többséget. Nem ostoba ságból, hanem természetes ösztönei és vallási nézetei alapján. Ezek untig ismert lényege: az élősködésre való hajlam, a gójok ember-voltának tagadása, a kiválasztott nép előjogainak csorbítatlanságához való merev ragaszkodás. Ezt úgy is kifejezhet jük, mint a morális, szociális attitűd (viszonyulás) teljes hiányát.

Ez a zsidósággal és a zsidókkal eggyévált tulajdonság ösztönzi ill. vezérli szűntelen pürrhoszi győzelmekre a világ legkegyet lenebbül fegyelmezett népét és ez az alapja annak, hogy folytonosan "áldozatként definiálhassa magát, azaz szubjektív állapotát tekintve áldozati identitást alakítson ki, amelynek objektív szempontból előfeltétele, hogy valamilyen erőszak elszenvedője legyen."

Az áldozattá válás többezer éve folyton ismétlődő algoritmusa untig ismert a szűntelen zsidó jajveszékelés folytán. Szerencsés tulajodonosa vagyok A zsidók egyetemes története I-VI. kötet, Szabolcsi Miksa (szerk.) Phőnix Irodalmi Részvénytárs., 1906 év, 3721 oldal・vászon・közepes állapotú antikvár könyvnek, a polcon 36 centi, ára 58000 Ft.

Még az "írás népének" is becsületére válik ez a grandiózus hazudozás, amely minden zsidó sérele mért a gójokat hibáztatja. Mernék rá fogadni, hogy a zsidók az 1906 óta eltelt 113 évben több disznóságot csináltak, mint a Miksa által megmagyarázott ötezervelehányszáz év alatt. Az iránt sincs kétségem, hogy mindenre van "kielégítő" magyarázatuk. Várom egy új enciklopédia megje lenését...

A könyv évezredeket és hatalmas földrajzi távolságokat ível át. Olyan különböző vérmérsékletű, vallásu, műveltségü "befogadó" népek azonos antiszemita megnyilvánulásait írja le, amelyek nem fertőződhettek "ordas eszmékkel". Ami közös: a zsidó elem környezeti hatása. A tudomány a közeg és a reagens fogalmaival dolgozik. "A reagens olyan anyag vagy vegyület, melyet egy rendszerhez kémiai reakció létrehozása céljából vagy azért adnak, hogy megállapítsák, történik-e reakció."

Zsidó mint az antiszemitizmus okozója/reagense? Nem túl bizarr ez? Lássuk a legilletékesebbet, a modern cionizmus atyját Herzl Tivadar urat és idézzünk "A zsidó állam" c. könyvéből, amely amúgy a hamisságok páratlan tárháza.

Herzl szembeszáll azokkal az általa kitalált zsidókkal, akik "meggyőződéssel hirdetik az antiszemiták jelszavát: mi a gazda népekből élünk, és ha nem volna körülöttünk, gazdanép, éhen kellene halnunk. Ilyen hülye zsidó nincs. A gazdanép nem a mindennapi kenyeret, hanem a tolakodás és nyerészkedés útján elérhető kimagasló jólétet biztosítja számukra

Az viszont szentigaz, hogy "a zsidókérdés mindenütt megvan, ahol zsidók nagyobb számban élnek. Ahol nincs, oda magukkal hurcolják a bevándorló zsidók."

Egyet lehet érteni azzal is... "Nép vagyunk, egy nép. A zsidókérdést nem tartom sem társadalmi, sem vallási kérdésnek, ha még olyan és más színezetűnek is látszik. Nemzeti kérdés ez és hogy megoldhassuk, mindenek előtt világkérdéssé kell azt tennünk, amely a kulturnépek tanácsában lesz szabályozandó."
Más kérdés, hogy az ENSZ-et a zsidók nem tekintik a kultúrnépek tanácsának. Évtizedekig dühödten és átmeneti sikerrel harcoltak amiatt, mert az ENSZ a Herzl által létrehozott cionizmust rasszista ideológiának minősítette. Nagy ívben leszarják az összes ENSZ határozatot, amely a zsidó téboly tobzódását korlátozná Palesztinában és máshol.

Ami a "nemzet" kifejezést illeti a zsidókra nem alkalmazható. A diszpóra zsidót "világnemzetnek" nevezni [Ahogy Konrád György teszi] ugyancsak merő ostobaság. Izrael állam sem a zsidó nemzet hazája, hanem a zsidó "faj" kirekesztő rasszista állama, azaz etnikailag tűzzel - vassal homogenizált cionista "nemzetállam".

Hamis az antiszemitizmust előidéző ok meghatározása is. "A nép körében napról napra, óráról órára nő az antiszemi tizmus, és még tovább kell nőnie, mert okai továbbra is fennállnak és nem küszöbölhetők ki. A távolabbi ok az, hogy a közép-korban elveszítettük asszimilálódó képességünket; a közvetlen ok pedig az, hogy túltermelésünk van közép intelligenciában, amelynek nincs elhelyezkedési, sem emelkedési lehetősége, nevezetesen nincs egészséges levezetődése és nincs egészséges emelkedése. Lefelé felforgatókká proletárosodunk el, minden forradalmi pártnak az altisztjeit mi szolgáltatjuk és egyide jűleg félelmetesen nő pénzhatalmunk.
Hogy mit tekint Herzl "egészséges emelkedésnek" nem részletezi.

Hamis tétel az is, hogy
"A politikai jólét bizonyos állandósulása alatt mindenütt asszimilálódunk; azt hiszem, ez nem dicstelen dolog. Annak az ellentmondásnak, aki a 'zsidófajt' a maga nemzetébe beolvasztani akarná, gondoskodnia kellene politikai jólétük állandósításáról. És erre még egy Bismarck sem volna képes."
A diaszpóra zsidók mindezt merőben másképp gondolják és gyakorolják. A "politikai jólét" a zsidók számára azt jelenti, hogy ők alkossák a "befogadó" nép gazdasági, katonai, közigazgatási, tudományos és művészeti arisztokráciáját. Ők azok, akik "a szabadság bámult bajnokául 'fényes helyekre' tolakodni mernek."  (Madách parafrázis.)

E 'fényes helyeken' azonban nemhogy nem asszimilálódnak, de zsidóságukat büszkén mutatva, azzal olykor kérkedve pöffeszkednek; egyesek még pimaszkodnak is, mint a fentebb hivatkozott Konrád. Ezt az állapotot úgy tartják fent, hogy önmagukat "magyarként" azonosítva megakadályozzák, hogy valós társadalmi tagozódásuk kimutatható legyen és abból kitünjék, ők mint faj képezik a "magyar" arisztokráciát, vagyis az uralkodó osztályt.

ZsidóAmerikában más a helyzet. Ott nem tiltott a faji hovatartozás feltüntetése. Ennélfogva terjedelmes tablók jelennek meg pl. egy internetes portál szerkesztőiről, akik nyolcvannyolc százaléka zsidó. Na bumm és akkor mi van, kérdezik. Hát antiszemitizmus van, amint látjuk.

Ehhez a fejezethez kívánkozik még a halhatatlan Marx tanítása (a -ben) a zsidókérdés végleges megoldásáról (endlösung), a zsidómentes világ megteremté séről. "Mi a zsidóság világi alapja? A gyakorlati szükséglet, a haszonlesés. Mi a zsidó világi kultusza? A kufárkodás. Mi a világi istene? A pénz. (…) A pénz Izrael féltőn szerető istene, aki előtt nem lehet más isten. De ha a zsidóság Marx szerint a lényében kötődik ahhoz az eszközhöz (a pénzhez), amely fenntartja a keresztény államot, akkor hogyan lehet azt legyőzni? Marx erre a kérdésre a lehető legborzalmasabb, bátran állíthat juk, hogy diabolikus választ adta. Szerinte ugyanis a megoldás nem más, mint magának a zsidóság létének a megszűntetése, hiszen a zsidóság magában hordozza a vallás titkát, így maga a vallás sem számolható fel mindaddig, míg nem történik meg „az emberiségnek a zsidóság alól való emancipációja – ahogy 'A zsidókérdéshez' befejező szakasza nyíltan kimondja: fontos számára az is, hogy az emberiség zsidóság alóli emancipációja megszüntetné a pénz általi kizsákmányolást. Mihelyt a társadalomnak sikerül a zsidóság empirikus lényegét, a kufárkodást és előfeltételeit megszüntetni, a zsidó lehetetlenné vált, mert tudatának nincs többé tárgya.”


Marxnak a Tőkében lefektetett kritikája a zsidó tőkére, a zsidó tőkésekre, magukra a zsidókra vonat kozik. Tézisei a maguk idejében többé - kevésbé tükrözték a valóságot. Azóta azonban a tőke működése megváltozott.
Ördögi - "diabolikus" - arculata változatlan maradt. Hatékonysága sokszorosára növekedett.

A világot az Örök Zsidó (Ewige Jude) kormányozza ma is. Léte, tevékenysége egyre ellentétesebb az emberiség létérdekeivel. E felismerés táplálja korunk antiszemitizmusát.

 

2.
Zsidó háborúk krónikája.

Ha fel is támadna ez a műfaj a nagy krónikás Josephus Flavius nem írhatna könyvet, nert az újkori zsidó háborúk történetét a zsidók nem engednék neki megírni. A tényekhez és a ma zsidóihoz ugyanis nem lehet egyszerre ragaszkodni, márpedig Flavius ezt tette és ebben Veespasianus római császár támogatta, utóda Titus pedig levélben biztatta a mű kiadására.

Az újkori nagy zsidó háború az "Új Világrend" (New World Order) meghirdetésével vette kezdetét. A háborús ok (casus belli) a World Trade Center három épületének lerombolása volt, amit a nemzetközi terrorizmus, ill. annak vezetője Oszama Bin Laden számlájára írtak.

A tornyok irodalma rendkívül bőséges. Ebben én is ludas vagyok. L."Összeesküvés gyakorlat" c. írásomat  

A hadüzenetet a "merénylet" napján (!) id. Bush jelentette be. A televízióban és rádióban elmondott beszéd hiteles szövegét lehetetlen idézni, mert az Internetről törölték. A számtalan utalás, elemzés, cáfolat, megerősítés szövegéből azonban egyvalamit ki lehet hámozni: a vén gonosztevő az Új Világrendről, mint a "végtelen háborúk kezdetéről" beszélt. Ezt akkor csak úgy lehetett értelmezni, hogy a terrorszervezetek elleni világháborúra gondol. De nem arra gondolt, hanem a Zsidó Amerika által tetszőlegesen kijelölt államok megdöntésére; országok totális lerombolására belső lázadások, "polgárháborúk" szítása és a saját és szövetséges lator államok (Izrael, Anglia, Franciaország, Törökország, Oroszország)  fegyveres erőinek pusztító csapásai révén.

Mára nyílvánvalóvá lett, hogy a "biankó hadüzenet" az egész emberiségnek is szólt: ti meg kussoljatok! Kussoltak is. Akkor is, amikor az "Arab-tavasz"  fedőnevü hadművelet keretében összeborogatták Tunéziát, Algériát, Jordániát, Egyiptomot, Jement, Líbiát és Szíriát. Kivételesen súlyos csapások érték Líbiát és Szíriát. Külön történet Irak elpusztítása.

A hadműveletek célja kettős volt: a természeti kincsek megszerzése, különös tekintettel az olajra és a többrétegü, többezer éves kulturák tárgyi emlékeinek módszeres megsemmisítése. Különös kegyet lenséggel gyilkolták meg Libia vezetőjét Kadhafit. Irak diktátorát Szaddam Husszeint pedig felakasztották.

Visszatérve a World Trade Center tornyokra és a róluk írtakra utóbb elgondolkoz tam a történteken és újabb furcsaságokat észleltem.

Mint ismeretes, a hivatalos álláspont szerint, az 1. és 2. számú tornyokat két utasszállító repülőgép becsapódása folytán keletkezett szerkezeti sérülés és a gépek üzemanyagának égése rombolta le. Ezt a verziót támasztotta alá több "független" szakértői testület "objektiv" szakvéleménye is. Viszont Amerikában és másutt is valóságos divattá vált a tornyok rejtélyének kurkászása, nemritkán tudományos alapon.

Az egyik ilyen megszállott a kémiai tudományok doktora Koppenhágai Egyetemen kémia tanszéken dolgoz Niels Harrit egy amerikai és egy ausztrál kollégájával türelmesen és körültekintően végzett munkával közzétett egy 25 oldalas tudományos jelentésében bizonyította, hogy a  tobosztus acélbeton tornyok másodpercek alatt történt füstté-válását egy nanotermit nevü robbanó anyaggal okozták. A jelentés külön kitér a 7. sz. toronyra, a három közül a legmasszívabb, legalacsonyabb, mindössze 47 emeletes, építményre, amelynek még repülőgépre se volt szüksége ahhoz, hogy megsemmisüljön.

Tisztelt olvasóim a - nem hosszu - jelentést vagy elolvas sák, vagy nem. Abból nem idézek, csak a saját logikámat szemléltetem. A baloldali kép az épülő WTC-1 robosztus szerkezetét szemlélteti. Egy födémszint súlya 2700 tonna, a 110 emelet 110 födémjének súlya 297000 tonna kemény acél/szilárd beton.

A jobbodali kép azt mutatja, hogy ez az irdatlan acél és betontömeg hirtelen óriási füstfelhőbe burkolózott és a szabadesés sebességével a semmibe tünt.

Tünt, nem rogyott, mert mire a füst eloszlott a tornyok helyén csak egy lyuk maradt, amit Ground Zero-nak azaz a Semmi Terének neveztek el, holott a Nagy Lyuk - Big Hole - elnevezés illette volna. 

A "hivatalos" közleményből az következne, hogy mintegy 40 ezer liter kerozinnal valóságos csodát lehet művelni: a tornyokat füstté lehet változtatni, a hatalmas repülőgépek maradványairól nem is szólva.

Ráadásul az a malőr is történt, hogy az 1. sz. torony inkább füstölt mint égett, ami alacsonyabb égési hőmérsékletet bizonyit. A déli toronyba később csapó dott a gép és hamarabb omlott össze. Az északi toronyba hamarabb csapódott a gép és később omlott össze. A porráválás folyamata viszont egyforma volt. Ha az északi torony nem is kapott lángra, mitől "égett" porrá a többszázezer ton nás acélbeton váz?

A balodali kép a "füstszörnyeteg" rohamát mutatja.

Még elegánsabb a WTC-7 "metamorfózisa" ennél nem volt se repülőgép, se égés. A monstrum mégis összerogyott, mint a Samu nadrágja azzal a nem jelentéktelen különbséggel, hogy a nadrág azért megma radt, a heteske viszont eltünt, füst nélkül! A háttérben látszó füst ugyanis a másik két torony füstje.

Ez a "jelenség" kb. 7 másodoperc alatt ment végbe.

A tornyok ügye voltaképp nem tárgya írásomnak. Azért kénytelenkedtem vele mégis foglalkozni, hogy - összeha sonlítva a hivatalos/hamis verzióval  - azt érzékeltessem, hogy kanonizálják/katekizálják a zsidók a hamisságot és hogy gyömöszölik az emberek agyába.
 

2020.01.01

 

3.
Zsidó háboru és üzlet.

 

Hogy megértsük a "terrorrtámadás" szörnyűségét meg kell ismernünk egy echte zsidó üzlet egyszerű - nagyszerűségét és Larry Silverstein urat, aki az üzletet gründolta.

A história azzal
indul, hogy
2001. július 24-én David Rockefeller a Bilderberg csoport tanácsadója és New York polgármestere, Rudolph William Louis „Rudy” Giuliani átruházták a New York-New Jersey kikötői hivatal tulajdonát képező Világ Kereskedelmi Központ használati jogát, Larry Silverstein nevére, 99 éves bérleti szerződéssel . A szerződés tárgyának értékét 3,55 milliárd dollár összegben határozták meg. Figyelemre méltó mozzanat, hogy Silverstein nyomban átvette a WTC teljes irányítását a kikötői hatóságtól, elvetve 3 hónaposra tervezett átadás/átvételi időszakot.

Larrynk ezt a jogot amolyan "zsidósan" vette meg. Csak 14 millió dollár saját pénze volt az üzlethez. Partnerei további 111 millió dollárt tettek le helyette. Különböző  bankok pedig 563 millió dollár hitelt nyújtottak (egy tizennégymilliós nyikhajnak...). A kikötői hatóságnál viszont az ingatlanok mindössze 1,5 milliárd dollár névértéken voltak nyilvántartva, de  biztosítási fedezetként Silverstein "hitelezői" többhöz ragaszkodnak és 3,55 milliárd dollár fedezeti értéket, háromszoros túlbiztosítást követeltek.

Ez voltaképp lizingszerződés, ami azt jelenti, a "lízingbeadó vállalja, hogy a szóban forgó eszközt, azaz a lízingtárgyat, megvásárolja és a lízingbevevő részére átengedi annak használati jogát. Cserébe a lízingbevevő köteles lízingdíjat fizetni, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra eső része."

Ebben a csomagban voltak a WTC 1.sz. és 2.sz. ikertornyok is, "kis hibával".
 
Hogy mi volt e cifra paloták bibije? Hát csak az, hogy azbesztet használtak építése során és lebontásukat az építési hatóság már elrendelte, amikor a lizing-ügylet megköttetett. Hát hülye ez a Larry? Számot vetett azzal, hogy New York szívében mennyivel többe kerül két ilyen monstrum szétszedése és elszállítása mint annakidején felépítése? Á Larry egyáltalán nem hülye. Viszont egyáltalán nem a bontáson járt az esze, hanem...

2011 juliusában új biztosítási  szerződést kötött a palotácskákra  3.55 milliárd dollár összegben úgy, hogy a biztosítási események közé felvették a terrortámadást is. A szerződés ráadásul olyan ügyesen lett megfogalmazva, hogy kettős terrortámadás esetén dupla kártérítés üti az újsütetü bérlő mocskos markát. És mit tesz isten? Az iker tornyokat "iker terrortámadás" érte. Larrynk közel 7 milliárd dollárra perelte a biztosítót. Ebből első menetben meg is nyert és be is vasalt rajta 4.57 milliárd dollárt, azaz a biztosítási összeg cca. másfélszeresét.

Csaknem elfelejtettem, hogy Larry lizing szerződése nem csupán a WTC épületekre, hanem a Világkeres kedelmi Központra, annak egész területére és minden fel- és alépítményére kiterjed. Ráadásul magában foglalja mindennémü építkezés jogát is. Ebből következik, hogy Larry építhette meg a
köddévált tornyok helyén az
"One World Trade Centert" amely a maga 541 méterével Zsidó Amerika legmagasabb épülete. És ez a csoda potom cca. másfél milliárd dollárjába került. [Az összeget illetően több ellentétes adat kering.]

-----------------------------------------------

Egy másik variáció szerint "a Freedom Tower, a Szabadság torony, a csupaüveg új felhőkarcoló nemcsak magasságával, de építési költségeivel is rekordott döntött. A tervezett 2 milliárd dollár helyett a számla végösszege elérheti a 3,9 milliárd dollárt."

Ami a kockázatokat és mellékhatásokat illeti. "New York lakosai közül számosan súlyos egészségkárosodást szenvedtek. A Ground Zero katlanából még hónapokig gomolygott, rengeteg káros anyagot, égésterméket tartalmazó füst miatt. [Amint köztudott a kerozin füstöl ilyen sokáig...] De Blasio polgármester, demokrata és republikánus képviselők társaságában az évforduló előestéjén sürgette a kongresszust, hogy további 25 évre terjesszék ki a jövőre lejáró egészségügyi kompenzációs törvény érvényességét. A 9/11-es tragédiához köthetően megbetegedettek támogatását célzó program 2015. októberében lejár. Több mint 2900 embernél diagnosztizáltak rákot, megbetegedett mintegy nyolcszáz tűzoltó és 550 New York-i rendőr."

Az igazán zsidós elem ebben a históriában a következő. "Mintegy 45 ezer ember lett krónikus beteg a 'terrortámadás' (...) következtében. Legelőször a romokat takarító munkások között lettek ennek áldozatai vagy elszenvedői. Elvesztettük ezt a fotóst és még számos embert írta Jason Scott, a Twitteren megosztva néhány fotót a gyűjteményből. Rengetegen betegek, haldokolnak vagy egyéb módon szenvednek azok közül, akik a kezdeti hónapokban takarították a Ground Zerót, a későbbi emlékmű helyét. Azt mondták nekik, hogy biztonságos a terület. Ma már tudjuk, hogy nem volt az."
A világ mélyen elítélte annakidején a szovjet kormányt, amely a csernobili véletlen baleset helyszínére küldött mentőalakulatok tagjait nem informálta kellően a sugárzás veszélyeiről. Az amerikai kormány azonban hazudott nekik, mikor az általa végrehajtott robbantás veszélyes helyszinére vezényelte őket. "Mhecsoda khölönbség" mondaná erre Kohn bácsi.

2019.01.07  
----------------------------------------------- 

Ez lenne a "WTC story"? Óh dehogy!

Ha az ember keresgél egy kicsit - én ezt tettem - a
magazinban érdekes folytatásra bukkan. Larry átépítette az egész WTC komplexumot. Többek közt a WTC-7-est is, amelynek elődjét egyenesen az ő parancsára robbantották fel. Itt nem voltak halottak, mert a gondos Larry szabadságolta az ott dolgozókat és az ügyfelek orra előtt kulcsra záratta a létesítményt. Gondja volt a WTC 1. és 2. épületekre is, amennyiben a zsidó alkalmazottak ugyancsak szabadságolva lettek. Így "csak" kb. 2996 gój, néhány száz tűzoltó, mentős és járókelő pusztult el. Ez a veszteség egy ekkora üzletnél természetes. Nem is kérdezett rá Larrynál senki... 

Larrynak szíve csücskévé vált az új WTC-7. Ott tanyázik legszívesebben és ott "ongorál", ha elégikus kedve szottyan rá. A fene se gondolta, hogy ilyen sokoldalu.

Úgye, marha jó vicceim vannak. Csakhogy ezek nem viccek.

Az építész Larry cselekedeteinél még viccesebb, amit rombolás-szervezőként mesterkedett. A robbantós Larry első ténykedése az volt, hogy új bérlőként átszervezte a WTC-komplexum biztonsági szolgálatát. Az erre a célra igénybe vett új vállalat, a Securacom, illetve mai nevén a Stratesec volt. Ennek egyik igazgatója George W. Bush testvére, Marvin Bush volt. Ügyvezető elnöke pedig Marvin unokatesója Wirt Walker lett.
A Securacom nemcsak a Világkereskedelmi Központot látta el a szükséges elektronikus védelmi rendszerekkel , de ez volt az a cég, amely gondoskodott a Washington melletti Dulles Nemzetközi Repülőtér és a United Airlines légi közlekedési vállalat - innen szálltak fel a WTC-be ütköző repülőgépek - biztonságáról is. Mindkét telephely kulcsszerepet játszott a 2001. szeptember 11-én bekövetkezett terror-támadásokban. Stratesec ügyfelei között szerepel a Washing ton Dulles Nemzetközi Repülőtér , a Hewlett- Packard , az EDS , a United Airlines , a Gillette , az MCI , a Világ kereskedelmi Központ és más létesítmények, köztük kórházak, börtönök, vállalatok, közművek, egyetemek.

A Securatom/Stratesec cég tevékenységéről nem készültek hivatalos jegyzőkönyvek. Néhány gyanús esemény azonban napvilágra került. A robbantás előtti hétvégén 2 napos áramszünet volt a déli, 2. sz. WTC Toronyban. Az áramszünetet újrakábelezéssel indokolták, és kb. az 50. emelettől fölfelé érintette az épületet. Minden ajtó nyitva volt, a biztonsági kamerák nem működtek. Az áramszünet megbénította a torony biztonsági rendszerét,  gyakorlatilag semmi sem működött. Tanúk elmondása alapján az áramszünet alatt overállos idegen embereket láttak mászkálni a toronyban szerszámos ládákkal, épület-szerelési anyagokkal. Mivel a biztonsági ajtók nyitva voltak, szabadon járhattak-kelhettek. Szokatlan volt ennyi idegent – nem ott dolgozót – látni a toronyban. Ezek az emberek nem hordtak semmilyen azonosító jelvényt, ami szintén különös volt, mert az időnként – felújítási munkálatok során – a toronyban megforduló szerelő szakemberek mindig hordtak fényképes, névvel ellátott kitűzőt. Scott Forbes technikus több levelet is írt a 9/11 Bizottságnak hangsúlyozva ezen rendkívül fontos és gyanúra megalapozott okot adó körülményeket, de ezekre soha nem kapott semmilyen választ. A bizottság ezen nyomokat teljesen figyelmen kívül hagyta súlyos hanyagságból, vagy szándékos eltussolásból kifolyólag.

Gyanu árnyéka vetődött a másik toronyra is. A Newsday nevű internetes lap megjelent
cikke szerint Daria Coard biztonsági őr aki az északi 1-es WTC. toronyban dolgozott elmondása alapján a biztonsági személyzet az esemény előtti 2 hétben már 12 órás műszakban dolgozott, mivel rengeteg telefonos fenyegetés érkezett, azonban 9/11 előtti csütörtökön a bombakereső kutyákat hirtelen eltávolították az épületből.

Nem ragozom tovább.

Még annyit, hogy hogy Amerikában valóságos petíciós népmozgalom indult, hogy a hülye Trumpot rábírják: rendeljen el újabb, pártatlan, tudományosan megalapozott vizsgálatot a "9/11-es" ügyben. Ebben a mozgalomban jelenítik meg Larrynkat olyan szerelésben, amely valóban megilletné és a habitusának is megfelelne.

Ha akadna aki fogadna velem lefogadnám, hogy Trump - Izrael leghűségesebb támogatója -  nem fog belenyúlni az egyik legpiszkosabb zsidóügybe.

Ő azon fáradozik, hogy újra naggyá, helyesebben még nagyobbá tegye - Izraelt és ZsidóAmerikát.

E "küldetés" jegyében köpte szemen az egész világot Jeruzsálem ügyében. Ennek jegyében ad parancsot Irán első számu katonájának, független állam területén történő, legyilkolására. Ennek jegyében fenyegeti Iránt "pusztító csapásokkal", mellesleg a világot nukleáris háborúval.

Az amúgy is naív amerikaiak hiába strapálják magukat épp nála. Egy tárgyilagos vizsgálat által feltárt minden minden tény vádló újj lenne, amely egyenesen a zsidókra mutat.

Épp a Nagypofáju lenne az, aki ebbe besegít és kérdőre vonja George W. Bush urat, aki amerikai elnökként a 9/11-et levezé nyelte? Ugyan már!

Egy olyan nyálas puszi után amilyet George W. Bush és a csoda szép Melania Trump váltottak?

Ne álmodozzunk éberen, gondolkodjunk inkább, a héberen!

2019.01.06 

4.

Hit (credo) és megvallás (confessio).

Az eddigiekből remélhetőleg kitűnik, az amerikai zsidó establishmentet nem érdekelte különösképp, hogy a 9/11-es mese hihető e avagy sem. Abból a feltevésből indultak ki, hogy a világ köteles elhinni amit mondanak.

Oroszország annyira hitt és annyira meghatódott, hogy egy emlékművet adományozott New Jersey államnak, amely először hálával fogadta a szobrot. Később, jobban megnézve, visszautasították az ajándékot. Végül Bayonne városának egy eldugott helyén állították fel, a női nemi szervre emlékeztető "alkotást".

Putyin most azt pöntyögi, ő már akkor tudta, hogy a tornyokat felrobbantották. És tényleg, jobban megnézve a   művet, az akár egy robbantást is szimbolizálhat. Oroszország mindenesetre meghajolt a zsidó lelki diktátum előtt.

És a mi nyakas Orbánunk? (Ő mindíg tudja mikor kell a farkát a lábai közé húzni, mikor időszerü csóválni és mikor lehet csapkodni vele.) Sajtóirodá ja 2016.11.09-én az alábbi közleményt adta ki angol nyelven. "Az egész civilizált világot továbbra is megdöbbentette, ami tizenöt évvel ezelőtt történt az Egyesült Államokban. A ártatlan áldozatok és a mentési erőfeszítésekben részt vevő hősök emlékezésén kívül meg kell újítanunk elszántságunkat és elkötelezettségünket a terrorizmus elleni küzdelem ben. Emlékezzünk a 2001. szeptember 11-i támadásokra, de a terrorizmusnak az Európában és a kontinens közvetlen szomszédságában, mint valaha elterjedtebbé válása szomorú jelentőségű. A terrorizmus Európába költözött. A terroriz mus fenyegetése és a támadások előfordulásának esélye az európaiak mindennapi életének részévé vált. Európa nagy részén a mindennapi biztonság már a múlté. Maga Magyarország olyan régióban van, amely nem mentes a veszélyektől, és hazánk biztonsága szintén veszélyben van.Magyarország és az Egyesült Államok egymás mellett harcolnak a terro rizmus minden formája ellen. A nemzetközi koalíció részeként országaink katonái együtt harcolnak a terroristák ellen a világ számos konfliktusövezetében, és a biztonságpolitikai együttműködésünk is példaértékű. Amerikai barátaink továbbra is ránk támaszkodhatnak: mellette állunk, olyan erővel, amelyet képesek vagyunk összegyűjteni, hogy megvédjük világunkat és életmódunkat, valamint polgáraink biztonságát. Viktor Orbán."

Idáig érve az ember elgondolkodik azon, miből gondolják a zsidók, hogy az emberi gondolkozásra zablát lehet tenni és az általuk kívánt irányba lehet terelni? Hülyék lennének? Áh dehogy. A gójok hülyék. Mostani hülyeségük kétezer év alatt teljesedett ki, a judeókeresztény tudatmanipulácó hatására. Aki képes elhínni, sőt vallani, hogy Jézuska a vízen jár, miért ne hinné el amit a tornyokról süketelnek neki.

Hát persze, hogy az egyházak is kiveszik a részüket a hülyítésből. Ez a főfeladatuk.  

2008. szeptember 11-én Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke is részt vett – számos közéleti személyiséggel és a történelmi egyházak képviselőivel együtt – azon a megemlékezésen, amelyen a 2001. szeptember 11-i terrortámadás áldozatainak tiszteletére fát ültettek a Szabadság téren, az amerikai nagykövetség előtt. A szeptember 11-én kora délután tartott eseményen beszédet mondott April H. Foley nagykövet asszony.

A vidám ültetők, Foley mellett: Szekeres Antal honvédelmi minisz ter és Rogán Antal V. kerületi polgármester a hazugság, a nemtudás fáját ültették el. Ennek lombjai közt lapul a cionizmus csöppet sem jelképes kígyója.

A felsoroltak hitték és vallották: 2001. szeptember 11-én Amerikát olyan külföldről szervezett terrortámadás érte amelynek során úticéljuktól eltérített repülőgépek becsapódása és égő üzemenyaga képes volt összeomlasztani a WTC egyes, kettes és hetes számú tor nyait. Miért?

A választ részben Descartesnél találjuk, aki "szembefordulva a skolasztikus filozófiával, az addigi hagyományos világnézettel, valamint a puszta hit alapján elfogadott álláspontokkal, az összes addigi igaznak elfogadott ismeret lerombolását, majd racionális érvelések útján való újjáépítését tűzte ki fő feladatának. Innen alakult ki az ismert descartes-i kételkedés, és a biztos, megingathatatlan alap keresése, melyet Descartes az öntudat bizonyosságában vélt megtalálni.

Továbbiakhoz ismerni kell a hitet, mint a hitvallás fogalom előtagját égy egy intézmény egyik alkotó elemét. Itt csak annyit, hogy a hit eleve hitvallás formájában nyert megfogalmazást. Az eredeti a  Nikaia–konstantinápolyi hitvallás (a link alatt olvasható), a másik a rövidebb, mégis velősebb az Apostoli hitvallás. "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes/katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen."
Azért velősebb, mert bele van sanzírozva a katolikus anyaszentegyház is, ami annyit tesz, hogy abban is hinni kelletik amit a katolikus egyház mond.

Ami véresen komoly, az a konfessio. A szónak sok értelme van: "confessio: beismerés, bevallás, büntett bevallása, gyónás, hitvallás, megvallás, tény bevallása, vallomás vértanúk sírhelye, a 'bűn beismerése a bizonyítási eljárás királynője', perbeli beismerés."
A katolikus anyaszentegyzáz által évszázadokon keresztül üzemeltetett "szent" inkivizíció épp a bűnbeismerés érdekében alkalmazta a legválogatottabb kinzó eszközöket, kinzási módszereket. Embermilliókat pusztitott el, öregeket betegeket és gyermekeket is.

Nem azért mondom, de egyetlen ember Heinrich Himmler tartotta a német nép becsületbeli ügyének annak kivizsgálását, miért és hogyan pusztította el az inkvizíció német nők, köztük gyermeklányok tíz- ha nem százezreit.

Ez az akció Hexenkarthotek név alatt futott.
"1935. november 16-án, a Goslarban élő Császári Gazdálkodók Közgyűlése elõtt tartott beszédében vetette fel az 'örök ellenség, a zsidók' szerepét, akik az évszázadok során népünk anyjai és lányai tízezreinek kínzásában és meggyilkolásában játszottak a boszorkánysági próbá kon keresztül. Elmondása szerint hírhedt volt, hogy a zsidók beltenyésztés útján biológiailag támadták meg a német embereket, ám ebben a német nőiesség elleni intézményi támadásban a másik ősi ellenség, a katolikus egyház folyamatos támogatására támaszkodtak. Három évvel később, a stuttgarti konferencián Himmler legalább félmillióra növelte a 'szörnyű kínzás után' elégetett boszorkányok számát: az áldozatok számá nak tízszeresét a modern tudósok Európa-szerte becsülik. Addigra a fő bűnös maga a katolikus egyház lett."
Hogy volt - hogy nem volt, itt és most nem lehet eldönteni. Nyilvánvaló azonban, hogy van még néhány elvarratlan szál, amelyre vissza kell térni. Ilyenek a boszor kányperek, de a rituális zsidó vérgyilkosságok is. Ez utóbbiak vonatkozásában bátorkodom utalni Huber Lipót könyvére.

Nekünk is megvannak a magunk kis ügyecskéink. Az egyik Solymosi Eszterkéé, amellyel kapcsolatban a per fő-védője fején találta a szöget: "A nagy per mely ezer éve folyik s még sincs vége." Nem tudom, mire gondolt a "Gazda?" Én meg arra gondolok, hogy népfajok és vallások esetében nincs elévülés, nem csupán heted íziglen, de azon túl se. A felelősség sem egyéni, hanem egyetemleges.

Még egy lépés és a hülyeség csúcsán vagyunk, amelynek neve kanonizálás.

"A kanonizáció kifejezés az egyes iratok kanonikus voltának, a kánonhoz tartozásának a fel- illetve elismerését jelenti az egyház részéről. Ha például a kanonizáció folyamatáról beszélünk az ó- és újszövetségi egyházban, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és csatolták véglegesen a kánonhoz. Fontos, hogy a kanonikus és kanonizált fogalmak különbségét tisztán lássuk: egy irat nem azért kanonikus, mert az ó- vagy az újszövetségi egyház annak ismerte el. Tekintélyét önmagában hordozza. Azért kanonikus, mert Istentől ihletett kinyilatkoztatás, mert Isten Igéje, nem pusztán emberi beszéd. Egy kanonikus irat akkor kanonizált, ha az egyház felismerte, illetve elismerte kanonikusságát és a kánon gyűjteményébe sorolta."

Ferenc pápa - a sátán földi helytartója - természetesen kanonizálta a WTC storyt. "2015. szeptember 25-én fehért rózsát helyezett a szeptember 11-i áldozatok nevére, a New York-i szeptember 11-i emlékmű déli medencéjének szélére mondván: a bánat továbbra is tapintható marad azon a helyen, ahol közel 3000 embert öltek meg a 14 évvel ezelőt ti 'terrorista támadások' során a Világkereskedelmi Központban."
Passz! A téma lezárva "keresztényileg" és 'zsidóilag."

De csak úgy...

A versem végére értem. Következnek a tanulságok.

A napnál világosabb, hogy a helyzeten a judeókeresztény gondolkodás béklyóit [bigottság, butaság, renyheség] hordozva nem lehet változtatni. Van megoldás? Szerintem van. Ezt korábban kifejtettem már "Agytakarítás Űzd ki a zsidót - az agyad ból." c. írásomban.

"A világ szellemtörténete egy gigászi küzdelem története, amelyet a zsidó (sémi) faj vív a gondokodás síkján a fehér faj ellen. A zsidók a kereszténység álcájában győztek az aljasul pogányságnak titulált árja (görög) gondolkodás fölött. E győzelem eredménye, hogy a gójok valóban állati módon gondolkodnak, amely fölött a zsidók nem győznek eleget gúnyolódni - 'joggal'. Hogy néz ki most belülről egy gój agya. Bizonytalan ködkép dereng, ha dereng, benne Platonról, Arisztoteleszről, a görög dialógusokról, drámákról, vigjátékokról, eposzokról. Mi villódzik helyettük? Hát a 'szenthá romság' Jahve, Jézuska, meg a Szentlélek. Nem értik, nem is érthetik, mert értelmetlen. Ennek ellenére, vagy épp emiatt a viszonyulás három formája alakult ki. A leghülyébbek 'hivőkké' váltak és az erdőpéterek, némethsándorok ígéin keresztül érzékelik a 'való világot". Mások 'ateisták' lettek csöndesen vagy vitatkozva. A 'derék-hadat' pedig a közömbösök alkotják. Mivel mindhárom viszonyulási forma alapja judeokrisztianizmus, a zsidók lelkesen tiltják tűrik - támogatják mindhármat, hisz ezek együtthatásukban az ő malmukra hajtják a vizet. Találtam egy írást címe 'A kereszténység leleplezése.' Félve ajánlom, mert hosszú. Mégis merem ajánlani, mert érdekfeszítő olvasmány. Annál is inkább, mert az emberi séget pusztító három kórról a judaizmusról, a kereszténységről és az iszlámról egyaránt szól. E három irányzat egy irányba, a zsidó világuralom felé sodorja az emberiséget. 'Hány embert fognak még lemészárolni? Hány országot és várost fognak még elpusztítani? Mennyit kell még elveszítenünk a múltunkból hogy a keresztény hazugság tovább élhessen? A judaizmus és a kereszténység megjelenése óta az évszázadok során a tömegyilkosságtól kezdve, egész városok elpusztításán, ősi könyvtárak és tanulmányi központok felégetésén keresztül egészen teljes népek kiirtásáig mindent megpróbáltak hogy ránk erőltessenek egy aljas hazugságot és elpusztítsák az igazságot" ... méltatlanodik a szerző. Erről persze nem tud a keresztény hívő, mert egyrészt nem is akar tudni, másrészt a két metélt akiket szívesen hallgat: Erdő Péter és Németh Sándor másról beszél neki."

Gondolatmenetem érvényessége attól függ, lehetséges e - időszerű e az emberi gondolkodás
forradalmi változása? A világtörténelemben számos példa van ilyen változásokra. Az időszerűséget pedig a klímakatasztrófa jelenti, amit egyértelműen a föld és az emberiség judeókapitalista kizsákmányolása idézett elő.

Tapasztaljuk, hogy a zsidóság a "zöld mozgalmak" futtatásával póbálja a becsatornázni az emberi szenvedést, nyomoruságot és rettegést, aminek ö maga az okozója. "Az amerikai zsidók   jól képviseltetik magukat a környezetvédelemben. Közülük valók a washingtoni Népi Éghajlatvédők és a tisztább energia, az állatok kedvezőbb kezelése és a fenntarthatóbb életmód előmozdítói. 12 zsidó aktivista és közösségvezető helyezkedik el a Föld zölden tartása elleni (?) küzdelem élvonalában. Katy Allen rabbi a: Zsidó Klíma Akció Hálózat vezetője. Tevékenység: oktatás, közösség részvétel a szén-dioxid- kibocsátás csökkentésében Katy Allen rabbi minden ősszel, október végén áfonya-sabbattot vezet a Massachusetts központjában, a Wachusett-tározóban. A résztvevők az imákat vad áfonya szedésével és hajléktalan veteránoknak adományozásával egészítik ki. Katy Allen vezeti a szabadtéri szolgáltatá sokat, ideértve a nagy ünnepeket is. A Cranberry Shabbat mindenki kedvenc szolgáltatása- mondta. Olyan varázslatos ... A legtöbb ember nem szed vadvirágot, hanem egy boltban csomagolja őket. A szabadtéri szolgáltatások 'a judaizmus szabadba bejuttatásának egyik módja. Gazdagítja mindkettőt' - mondta. "

Hát' igy állunk - az
áfonya szedéssel...

2020.01.08

5.

Lángoló Ausztrália.

Kedélyesen akartam befejezi az írást. Nem sikerül Miért nem? Lássuk csak!
"Az ausztráliai őslakosok, az aboriginek éppen az erdők védelmében égették le az aljnövényzetet. A gyakori zivatarok villámcsapásokkal, tűz keletkezésével járnak, és ha a tűz dús aljnövényzetet ér, akkor hamar meg tudja gyújtani a magas fákat is. Hogy ezt megakadályozzák, azért égették le az aljnövényzetet időről időre. A Zöldek és a baloldal nyomására körülbelül húsz évvel ezelőtt tiltotta meg a Labour kormány az aljnövényzet leégetését, úgymond a rovarok és apróbb állatok védelmében. Senki nem gondolt arra, hogy ennek milyen negatív hatásai lehetnek. Így jött el a 2016-os esztendő, amikor Nyugat-Ausztráliában egy villámcsapás következtében az emberemlékezet óta legsúlyosabb tűzvész pusztított. Több száz km² égett le, több település elpusztult, sokan meghaltak. A 2016-os katasztrófa után törvényt hoztak, hogy a települések közelében az aljnövényzetet idejében le kell égetni. Ezekre a munkákra erdészcsapatokat képeztek ki, sokszor éppen az aboriginek közül. Azóta nem volt nagyobb tűzeset. Sajnos itt is érvényes: ha a Zöldek valamibe beleavatkoznak, abból csak baj származik, főleg a környezet látja kárát áldásos működésüknek. Király József okl. vegyészmérnök."

Vagyis a vidám newyorki zsidó "áfonyaszedők" döntik el, hogyan kell az ausztráliai faunát és flórát megvédeni. A terv kitűnően bevált, mint a zsidó akciók általában. A mostani tűzben többmilliárd (!) állat égett halálra, amelyek többsége csak Ausztráliában honos. Ez a kis koala bébi szerencsés volt, sokmillió társa megégett az ausztráliai zsidó állat-holokausztban.

Mindezek kapcsán felvetődik néhány kérdés: a.) Ausztália akkori kormányzata miért nem rúgta a nadrágot a "lobbizó" baloldal és a zöldek seggébe, jó mélyen - a meleg szarig? b.) 2016-ban, amikorra a tragédia első felvonása kibontakozott, mit tettek? Két év nem volt elég az ősi védekezési módra visszatérni, vagy még akkor is nyomott a baloldal és a zöldek? c.) 2019-ben az ausztrál kormány miért nem vizsgálta ki és hozta nyilvánosságra a tűz vész  hevességének közvetett és közvetlen okait. Ők nem tudják, amit Király József tud? d.) Az ausztrál közvélemény tájékoztatása, ill. megnyugtatása végett miért nem foganatosítottak intézkedéseket a tettesek büntetőjogi felelősségre vonása és kártérítésre kötelezése iránt. Mire valók a mihaszna nemzetközi bíróságok?

De ki állna a sarkára? Talán a miniszterelnök? "Scott Morrison volt kincstárnokot választották az Ausztráliában kor mányzó Liberális Párt elnökévé, egyben pedig az ország új miniszterelnökévé."
Liberális kincstárnok. Jól hangzik, nem?

Őt aztán hidegen hagyják a lángok.
"A tűzvész közepén Hawaiira ment nyaralni a családjával. Visszatérve a közvélemény csitítása érdekében a bozóttüzektől egyik leginkább sújtott vidékre, az Új-Dél-Wales szövetségi államban lévő Cobargo kisvárosba utazott. A látogatás azonban balul sült el, a helyiek ugyanis számon kérték a miniszterelnököt, miért nem kapnak segítséget, mi lesz az áldozatok hozzátartozóival és az otthonukat elvesztett ausztrálokkal. Gyakorlatilag hazaküldték Morrisont, elmondták neki, hogy nem látják szívesen és súlyos, obszcén jelzőkkel illeték: 'faszkalapnak és féleszűnek' nevezték."
A hasonlat találó, de némileg pontatlan. Harrison úr valójában egy metéltfasz-kalap.

2020.01.09
 

Sz. Gy.

Folytatása következik!