Fontos! A munkadíjak és költségek öszege, ill.
az ügy értékéhez viszonyitott száza lékos mértéke az egyes képviseleti formákra vonatko zó lapokon található. A forint logóról közvetlenül oda lehet ugrani!

 

                                     

Ügyvédi költségek

Talán sohasem volt olyan aktuális, mint napjainkban, Gounod Faust-jából a Rondo néhány sora, illetve taktusa.

"Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,
Érte koldus és király, s' a sátán örül!"

Tudjuk, manapság ügyvédre költeni, a legkevésbé vonzó befektetések egyike. Ez a "beruházás" költséges és a befektetett tőke megtérülése is bizonytalan, nem beszélve a "profitról".  E befektetések jelentős része - a vállalkozásokhoz hasonlóan - olyan "kényszerbefektetés", amely szubjektív, vagy objektív okból nem mellőzhető.

A közfelfogás hajlamos az ügyvédi költségek közé sorolni olyan eljárási költségeket is, amelyek akkor is felmerülnek, ha ügyvéd nem működik közre. Ám egy sikertelen eljárás esetén a fél e költségek miatt is az ügyvédet hibáztatja ... E járulékos költségekkel ezért e rovat keretében - röviden - foglalkozni kell.

Az ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi díj - munkadij - már mint fogalom sem világos. Az ügyvéd munkájának ellenértéke ugyan, ám mégsem fejezhető ki "órabér" formájában, több okból.

Nincs megbizható módszer az ügyre fordított munkaórák mérésére és az ügyfél előtti igazolására. A "munkaerő ára" perbeli képviselet, de főleg okiratkészités, esetén nem a befektetett munka mennyiségéhez, hanem az "ügy értékéhez" kapcsolódik. Az ügy értéke általában a perelt érték, szerződéskészités esetén pl. a szerződés tárgyának értéke, pl. az eladott/megvásárolt ház vételára. Büntető ügyekben a díjszámítás alapja sz ügy terjedelme és "súlya" [ez utóbbi a cselekményért kiszabható évek számához igazodik ...]

Perekben és büntető ügyekben van némi korreláció a felszámitott munkadíj összege és az ügyre fordított munkaórák száma között, az okiratkészités esetén viszont ez az összefüggés hiányzik, hisz egy félmilliós ház átírásával sincs több munka mint egy ötvennmillióséval.

Fontos tudni, hogy az ügyvédi munkadíj összege a felek "szabad egyezkedése" alapján kerül kikötésre, írásban. [Írásbafoglalás hiányában az ügyvédnek kell bizonyítania, mennyit kötött ki.]

A munkadij előzetes, egyösszegben történő kikötésére a legritkább esetben kerül(het) sor, mert az ügy vállalásakor általában még ismeretelen több olyan tényező, amelyek később majd meghatározzák a dijkövetelés összegét.

A gyakorlatban "díjelőleg" kikötésére kerül sor, a várható munkadíj becslése alapján. [A díjelőleg a kikötendő munkadíjba utólag beszámit.]

A képviselet ellátása során a "végleges" munkadíj összege is változik. Képviseletre szóló munkadíj ugyanis az ügy meghatározott szakaszára [ügyszak] vonatkozólag kerül kikötésre. Az ügyeknek azonban több szakaszuk van. Bünte tő ügyekben a nyomozás szakasza, peres és büntető ügyekben pedig [bíróság előtt] általában első és másodfokú eljárásokra kerül sor. Ezek befejezése után nem ritka, hogy ú.n. "rendkivüli perorvoslatra" vagyis pl. perújítás kezdeményezésére, vagy felülvizsgálati kérelem benyujtására kerül. sor. Ezek eredményeképp sor kerülhet az első és másodfokú eljárás megismétlésére. Ezek a fejlemények további munkadijigényeket keletkeztetnek. Egy elhúzódó "többmene- tes" eljárás bizony alaposan igénybeveszi az ügyfél anyagi telejesitőképességét ...

Törvényileg nem szabályozott, így a felek megállapodásának tárgya, a fizetés módja és határideje [határidői] is.

Az ügyvédi tevékenység költségeinek emelkedése sajnos azzal a következménnyel jár, hogy az ügyvéd egyre kevésbé hajlamos munkaidejét [és az arra tapadó költségeket] az ügyfél számára megelőlegezni.

Az ügy vállalásával [vagy az ügyvállalás megtagadásával] kapcsolatos "eszmecsere" tanácsadásnak számít, ekként ingyenes! Minden további igénybevétel díjköteles! Ebbe a körbe tartozik az ügy tanulmányozása és előzetes véleményezése abból a szempontból, hogy egy eljárás megindításának, illetve a már folyamatban lévő eljárásban az ügyvédi szolgáltatás igénybevételének van e értelme. Az ebben történő állásfoglalás [jogi vélemény] munkaráforditást igényel és díjigény támasztására jogosítja az ügyvédet abban az esetben is, ha válasza nemleges lesz, azaz a tulajdonképpeni megbízás nem jön létre.

Egyre gyakoribb jelenség, hogy komolyabb ügyekben, tehetősebb ügyfelek is kínos meglepetést mutatnak, ha az ügyvéd pénzt kér... Ezért az előzetes megbeszélést követő ügyvédlátogatásra a megbízónak ugyanúgy célszerű pénztárcáját magával hoznia, mint ha bevásárolni, vagy a fodrászhoz menne ... Tekintettel azonban arra, hogy az ügyvédi piac "kínálati piac", a megbízó "alkupozícióban" van, egyáltalán nem védtelen az ügyvéd esetleg tulzott mohóságával szemben. Ami irodámat illeti, a következő gyakorlatot követem. A díjelőleg a megbízás adásakor esedékes. A "végleges" munkadíj törlesztésére az ügyfél halasztást, illetve részletfizetést igényelhet. Az előleget a munkadíj 20 - 30 %-áig kell kiegyenlítenie amikorra az ügy érdemi előkészítése megtörtént és a tényleges képviseleti tevékenység megkezdődik. A fennmaradó 80 - 70 % az adott eljárás időtatrama alatt fizethető, megállapodás szerinti havi részletekben.

Okiratkészités esetén a teljes mundadíj az okirat elkészítésekor esedékes.

Amennyiben büntető ügyekben és peres ügyekben további eljárásokra kerül sor, ügyvédi munkadíj külön [írásbeli] kikötés nélkül is követelhető, ha a képviseletet az ügyvéd folyamatosan ellátja.

A jelenleg alkalmazott gyakorlat szerint a fellebbezési képviselet díja 50 %-a az elsőfokú eljárás díjának. Ha rendkivüli perorvoslatra kertül sor, az eljárást kezdeményező beadvány díja egyedi megállapodás tárgya. Ha a kezdeményezés sikeres és [felülvizsgálati, illetve megismételt] tárgyalásra kerül sor, a dijkikötés általában kevesebb, mint az alapeljárásban kikötött munkadij [annak 80 - 60 %-a] arra tekintettel, hogy a tényállás az ügyvéd előtt már ismert, a felkészülés - előkészítés ideje lerövidűl.

 

Az egyéb költségek, "készkiadások".

Útidő.

Ha a képviselet ellátására az ügyvédi iroda székhelyén kivül kerül sor, téritendő az utazással felemerülő munkaidőkiesés. Ennek mértéke, jelenelegi gyakorlatom szerint, óránként 3600 Ft. [megegyezik azzal az összeggel, amit a hatóságok a kirendelt ügyvédeknek térítenek. Felszámitásra csak a ténylegesen utazással eltöltött idő kerül, úgy azonban, hogy minden megkezdett óra teljes órának számít.

Útiköltségek.

Saját gépkocsi igénybevétele esetén az APEH normák szerinti költségtérités jár.

Minden más helyközi, illetve helyi közüzemi jármű igénybevétele esetén a menetjegy ára téritendő. Indokolt esetben az ügyvéd [székhelyén kivül] taxit vehet igénybe. Ennek díja számla alapján téritendő.

Élelmezési költségek.

Ha a megbízás teljesitése [az utazást is ideértve] főétkezés idejére esik, annak költsége, számla alapján, téritendő.

Szállásköltségek

Ha a megbízás ellátása éjszakai távollétet igényel, a szállásköltséget [legfeljebb III. osztályú szálloda] számla alapján ugyancsak téríteni kell.

Illetékköltségek, egyéb térítések

A különböző eljárásokban - az Illetéktörvény és más jogszabályok rendelkezései szerint - különféle illetékek, téritések, díjak fizetendők. Ezekről e Honlap az egyes ügyfajtákra vonatkozó részeknél nyujt részletes tájékoztatást. Ideértve az igényelhető és kérelmezhető illetékkedvezményekre vonatkozó tájékoztatást is.
 

A költségek [készkiadások] térítése.

A megbízó a fenti ügyvédi költségeket [készkiadásokat] előlegezni köteles, erre irányuló külön felhívás nélkül is. A várható, ill. befizetendő költségekről az ügyvéd - kérésre - tájékoztatást ad.

Ha a megbízó a költséget nem előlegezi, az ügyvéd a költséggel járó képviseleti tevékenységet ellátni nem köteles. Az ebből eredő többletkiadások, pl. mulasztási birság, a megbízóra átháríthatók.

Az egyéb költségek téritésére vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatás ugyancsak az egyes ügyekre vonatkozó részeknél található.