Vers-mix mint mottó...
Mit bánja sok törvényhozó,
Mint pusztul el szép fajunk!
Föl kéne szabadulni már!
S a hozzáértő, dolgozó
Nép okos gyülekezetében
Hányni-vetni meg száz bajunk.

 

 

 

Párt-beszéd      

Vissza - Platónhoz!
 

Gondolati odüsszeia következik. A szküllák és kharübdiszek között való hánykolódást nem kerülheti el aki a Honfoglalástól a máig eljutva a holnapba vezető utat próbálná fürkészni..

Jó lenne bizonyítva látni, hogy az ősnép, az ősnyelv és őskultúra magyar; hogy mi, a Mag népe, őshonosak voltunk a Kárpát medenclben és  piramisokat emeltünk évezredekkel a gizehi piramisok felépítése előtt. Sajnos csak annyit vehetünk biztosra, hogy már nem piramisépítők, hanem harcias lovas nomádok voltunk amikor elébb Etelközből, majd a Kárpát medencéből kalandozva megtanítottuk Európa népeit - imádkozni: "a magyarok nyilaitól..."

Ekkora azonban, ős etimonokkal tűzdelt, csodálatos nyelvünk segítségével formázott gondolatainkat már csak bugylibicskával tudtuk fapálcára róni. Sehol semmi nyoma, hogy a papiruszt, a pergament, a kalamárist és a lúdtollat ezidőtájt ismertük és használtuk volna. Így nem csoda, hogy
mese- monda- és dalkincsünk olyan gazdag, lévén könnyebb "dallani" mint farigcsálni. A zsidó penna ekkorra már jócskán túl volt a Tórán és a Talmudot írogatta. Nézzék csak meg, hány jajtelesz sorjázik a Tórában. Mi meg még közvetlen őseinket se ismerjük biztosan, Álmos vezérig visszamenőleg se, mert törvényes szülei egyes krónikák szerint
Ügyek és Emese voltak, de természetes apaként szóbakerül egy Turul is... 

Bezzeg a zsidók! Ők nagyon is jól tudták, hogy a legfontosabb a tiszta vérvonal. Ezért leírták, hogy az Édenből kiebrudalt Ádám és utódai milyen teljesítményeket produkáltak - a gyerekcsinálásban.
"És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat. Nem tudni pontosan hányat, de "mivel lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő" elég népes lehetett a család. Séth se henyélt. "Éle százöt esztendőt, és nemzé Énóst. Minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat és lőn Séth egész életének ideje kilencz száz tizenkét esztendő..."  Tovább is van, mondjam még? Nem mondom, mert attól tartok, valamelyik olvasóm felismer az utcán és agyonüt, mindössze nyolczvanhat éves koromban, amikor még lehetőségeim lennének...

De félre a léháskodással. Mára világossá vált, hogy miután letelepedtünk tévútra léptünk és ezer év óta a nemzethalál felé botorkálunk azért, mert elhittük, vagy a fejünkbe verték, hogy mint ázsiai horda csak akkor maradhatunk fenn - vagy inkább lenn - ha népünk felveszi a kereszt igáját és megadja istennek ami istené és a császárnak ami a császáré, az örök üdvösség reményében. Ekkora marhaságot csak a ravasz zsidók taláhattak ki és az állati elméjű gójok hihettek, viselhettek el. De nem tűrtek mindíg békével, ahogy a hájas apáturak prédikálták, hanem lázadoztak és időnként vérrel - vassal tanították zsarnokaikat.

Egyik kezében ekeszarva,
Másik kezében kard,
Igy látni a szegény jó népet,
Igy ont majd vért, majd verítéket,
Amíg csak élte tart...

Ma már fölösleges azon morfondírozni, hogy a verejtékes megalázkodás, a vérontó lázadás, vagy a kettő kombinációja tette lehetővé megma radásunkat idáig. A kérdés az, hogy innentől - mától mit kell belátnunk és megtennünk, hogy továbbra is megmaradhassunk.

A "mit" egyszerű: szaporodnunk kell. A "hogyan" viszont a legösszetettebb kérdés a világon. Vagy mégsem? De hova fordulhatnánk écáért? Hát a zsidókhoz... a írja "Kétségtelen, hogy a palesztin lakosság növekedési rátája az arab világban a legmagasabb. A demográfia elsőrangú politikai ügy volt és az is marad. A Jasszer Arafatnak tulajdonított mondás 'A palesztinok legjobb fegyvere a palesztin anyák méhe' ma sem vesztette el érvényességét. Ennél sokkal súlyosabb a helyzet a Nyugati Parton, ahol a másfélmillió palesztin között mintegy 270 ezer zsidó telepes él. Utóbbiak létszáma az elmúlt tizenkét évben több mint duplájára nőtt, ami az izraeli növekedési rátának több mint háromszorosa! A legsúlyosabb a helyzet Gázában, ahol a népszaporulat még a Nyugati Parténál is magasabb."

Hogy is van ez a Gázai história? Tegyünk egy kis kitérőt. Mint [sajnos nem eléggé] ismeretes, a zsidók legfőbb szórakozása a népírtás, különös tekintettel a gyermekek lemészárlására. Erről szól "Kilátó a mészárszékre" c. írásom, a zsidó fiatalokról, akik piknikezni járnak a Gáza fölötti magaslatokra és távcsövezve, fényképezkedve gyönyörködnek a várost pusztító fehér foszforos gyújtólövedékek, kazettás bombák, stb. látványá ban. Talán a sikolyokat is hallják, miközben kóser uzsonnájukat majszolják. A baloldali képen az aranyos kis Rebekák láthatók, akik "tréfás" üdvöz leteket írnak a Gázába induló, gyerektársaikat gyilkoló, lövedékekre.

A palesztin anyák azonban állják a harcot. Megsiratják megölt gyermekeiket és megszűlik a bosszúállókat. Ez nem a civilizációk háborúja, mert a gyilkosok nem tartoznak semmilyen emberi civilizációhoz. Számtalan helyen látható az alábbi térkép, amely Palesztina meghódításának fázisait ábrázolja. De csak a palesztinoktól elrabolt területeket mutatja. Földrajzi, nem demográfiai térkép. Az ugyanis másképp fest. 

A gázai övezet egy pici darabka az egykori Palesztina térképén. A zsidók mégis őrjöngenek miatta. Érthető. A faramuci helyzet helyzet ugyanis az, hogy Jahve választott népe az "ígéret Földjén" megint gettókban él - ül, amelyek falait belülről a rettegés támaszt ja, kivülről a növekvő népharag hullámai ostromolják. Idő - nem hosszú idő - kérdése, mikor lesz a gőgös rablóvárból halálos egér fogó.

Eltértem volna a cikk témájától? Dehogyis! Azt bizonyí tottam, hogy a mostoha körülmények és a népszaporodás, mint objektív kategóriák nem zárják ki egymást.

Kivéve pl. Magyarországot... Dédnagyanyám 11, nagyanyám 6, anyám 3 gyermeket szült. Ez a családi trend. Az országos statisztika adatai hajmeresztőek pedig értelemszerűen nem tartalmazzák a titokban végrehajtott abortuszok számát, ami nem lehet alacsony [latencia].
"1956. június 4., az 1043/1956. számú minisztertanácsi rendelet [taz abortuszt jogszerűvé tevő első rendelet] kihirdetésének napja óta 2012-ig Magyarországon a megfogant gyermekek 44%-át, összesen mintegy 5.785. 000 magzatot abortáltak el. Azonos idő alatt a megszületni engedett gyermekek száma közel 7.341. 000. A magyarországi abortuszok éves száma csökkenést mutat ugyan, de ugyancsak csökkenő népesség mellett. 5.785. 000 egy holokausztnyi ártatatlan kis magyar test, magyar lélek. És ez a szám nem tupírozott, mint....

Ki felel értük? Hát például az anyányi lányok is, akik szabadon dönthettek: anyák lesznek itthon, vagy kúrvák Milánóban, jobb esetben luxus kúrvák Dubajban. Nem lelkesedem a muszlim családmodellért, de ez így laza egy kicsit. Aztán a fiúk. A katonaság terhét, a családalapítás köte lezettségét levette vállaikról a rohadt liberális állam. Sok a szabadidejük és nem tudnak vele, ill. önmagukkal mit kezdeni. Önző puhányokká válnak akik számára ismeretlen fogalom a fegyelem, a kötelesség, a felelősség, a tisztelet, stb.. Mellesleg a szeretet is...

Ők jelentik a problémát? Egy fenét! Még vaskosabb pofonokat se kellene kiosztani közöttük és igazodnának, ha muszáj lenne.

A baj a körülményekben [milieu] van. A körülményeket kell megváltoztatni, kiiktatva mindazokat, akik kiagyalták, létrehozták és fenntartják.
A gój társadalom megrontása több ezer éves, jól átgondolt és eszelős következetességgel kivitelezett zsidó program. Nálunk most azt kérdezgetik a liberális stricik és kúrvák, létezik e egyáltalán "Soros program"? Ha nem lenne, ő volna a világtörténelem és a földkerekség egyetlen zsidaja, aki csak a jó szívére hallgat. A Soros program létezik. Több internetes portálon megjelent. Nekem pont azt tetszett, amelyet egy zsidó újság
közölt.

De nem Soros, vagy a vele egyívásu a zsidók jelentik a szememben a fő problémát. Még még azt se' állíthatom, hogy az általuk megrontott nyálas középosztály - a zsidócsahosok. A fő problémát a föld-buta gójok irdatlan sokasága jelenti. [Ünnepélyesen és sokadszor jelentem ki: mindaz amit róluk írtak a Talmudban, vagy a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben, stb. tökéletesen igaz.] Az a lény, amely képtelen a tér és az idő kettős dimenziójában is godolkodni, azaz elsődleges észleleteitől elvonatkoztatni, valóban állati elméjű. A gójok abszolut többsége is ilyen. Paradox módon azok is, akik a polgári életben okos, ill. szerencsés emberekként vannak elkönyvelve.

Nemrég analizáltam e faj egyik reprezentánsát Domokos Endre Jánost, a nyilas pápisták levitézlett nemzetvezetőjét. [Lehet kár volt e lerágott csonton tovább rágódni.]

Inkább a magyar televényből sarjadó bolondgombákról, az újpogányság szellemi zászlóbontásáról ejtenék szót. Ezek a szektácskák valóban gombamódra szaporodnak. Képtelenség lenne szélesen és mélyen meríteni, belőlük ezért megint csak pécézésre/pecázásra vállalkozhatok. Talán ez is elegendő lesz, mert tarkaságuk ugyanúgy visszavezethető néhány alapszínre, mint a fénytanban.

Nem először morfondirozok ezen a témán "Hogyan lehetünk pogányok" c.
írásomban   jártam körül nemrég. Ebben az írásban az újpogány kurzust meglovagoló külső erőkről volt szó. Itt és most a mozgalom belső erőiről esik szó.

Nagy vonalakban az ókor, a sötét középkor és az újkor egymásba történt átmeneteiről van szó. Éles viták folynak akörül, hogy lehet e, szabad e a közékort sötétnek nevezni. Én annak nevezem, mert az a kor, amelyben vallási babonák alapján embereket égetnek, sötét. Tegyük hozzá, judeókeresztény középkorról van szó, mivel pusztító babonák forrásai az Ószövetség és az Újszövetség. Mindkettő célorientált zsidó alkotás. Megérdemelnek egy kis kitérőt.

Ami az ókort illeti, az nem csupán egy korszak, hanem tagolt földrajzi entitás is. Nem azonos Ázsia és Európa, különösen Déleurópa [Görög ország] ókora. Mi történetesen ázsiaiak voltunk az ókorban. Ez nem írja elő számunkra, hogy az újkorban melyik ókorra nézünk vissza, melyikből merítünk példát, melyiket választjuk úticélnak. A helyes válasz az is - is lenne, de a húnkodó, avarkodó, magyarkodó szekták nem így gondolják. Látszólag a "pogány" ókorból, valójában sötét középkorból kanalaznak és kotyvasztanak - újpogány vallást, mitsem törődve azzal, hogy az ókori ember világfelfogása - "világérzete"  nem volt "vallás"  a szó semmilyen értelmében.

Apropó, vallás! Ahogy látom, ez a legeslegtágabb fogalom a világon. Se szeri se száma a hülyébbnél hülyébb meghatározásoknak. Mivel erről a fogalomról mindenkinek lehet véleménye . definíciója, úgy gondolom, nekem is lehet. Van is. Mielőtt kibökném, megemlítenék egy könyvet, amely az öt világvallásról, köztük a kereszténységről szól.

Ezek között valójában csak egy "igazi" vallás van, a Judeo-kereszténység, amit a szerző szimplán Keresztény ségnek nevez. A másik szemita szörnyűséget, az Iszlámot, elfajzott vallásnak tekintem.

Mi tehát a vallás?

A vallás zsidó szellemi találmány. A Szent Pál és apostoltársai által kiagyalt, az Ószövetséggel összefércelt, Újszövetség testesíti meg. Négy módszert követ.
Az egyik: az embereket a józan értelem által el nem fogadható valótlanságok [Jézus "csodái"] elfogadására, ennek kinyilatkoztatására,"megvallására"  kényszeríti.
A másik: a természetes gondolkodást egy megoldhatatlan rejtvény a "szentháromság"  labirintusába tereli és az eltévedőket eretnekként írtja, üldözi.
A harmadik: a földi embertől megtagadja a szenvedéstől mentes élethez való jogot azzal, hogy a boldogságot a "túlvilágon" beteljesülhető reménynek tünteti fel.
A negyedik: az "eredendő bűn"  miatti örökös szenvedés (elkárhozás - pokol) rémületével sokkolja az ártat lanokat a csecsemőtől az aggastyánig.

A keresztény vallás a gój népek elnyomásának, kizsákmányolásának az eszöze. Ezt félreérthetetlenné teszik II. Theodosius kelet római (bizánci) császár "reformjai" , aki államvallássá tette a kereszténységet és ezzel kettéhasította a társadalmat kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra. Ezen a "bifurkáción" alapszik a zsidó pénzuralmi rendszer azóta is.
Rendkívül érdekes, hogy a Google képkeresője a II. [Nagy] Theodosius kereső szavakra néhány szoborfej és ikon mellett rengeteg aranypénz képét hozza be. Egyet a "theodosiusi fordulat" lényegének jellemzésére ide illesztek. Ha rá 'teccenek' érni tessenek jól szemügyre venni. Önmagáért beszél. Nem a Jézuskát ábrázolja. [A többi se...] Pedig ráverhették volna az egyik érme hátuljára ezzel a szöveggel: "adjátok meg a császárnak, ami a császáré..."  Bizony a Nagy Theodosius az első zsidócsahos volt, aki elindította a zsidókat a világuralomra vezető úton. Szent Pál nem firkált hiába...

Theodosius kedvenc vesszőparipáim egyike. Róla (is) írtam
"A tudat börtöne", ill. a "Hitvilágok" c. kommentárokat.

A kereszténység története nem csupán vallástörténet. Politikatörténet, gazdaságtörténet  és "krimi"  [a világtörténelem legfeketébb fekete krónikája] is egyben. Befogja a kriminalisztika által definiált legocsmányabb bűnöket: rablás, gyilkosság, gyermelkkinzás, gyermekölés, megrontás, ésatöbbi.

A zsidókereszténység ellen szűntelen lázadozik az ember. Nietzsche az "Antikrisztus" c.
könyvének summázatában [62. fej.] ezt írta.  

"Ezzel végére jutottam a dolognak, s meghozom az ítéletet. Elítélem a kereszténységet. a legszörnyűbb vádakat emelem a keresztény egyház ellen, amit egy vádló valaha is ajkára vett. Számomra minden elgondolható romlottság közül ez a legvégső. A kereszténységben megvolt az akarat azon végső romlottság iránt, ami csak egyáltalán lehetséges. A keresztény egyház romlottsága semmit sem hagyott érintetlenül; minden értékből értéktelenséget, minden igazságból hazugságot, minden becsületességből lelki alávalóságot csinált. S még 'humanitárius' áldásairól mernek nekem beszélni! Nyomorúságokból élt, nyomorúságokat hozott, létre, hogy önmagát örökkévalóvá tegye. Ilyen pl. a bűn férge. E nyomorúsággal csak az egyház gazdagította az emberiséget! A lelkek Isten előtti egyenlősége hamisság, ez az ürügy valamennyi aljas lelkületű rancune-jére [kicsinyes gyűlölet]. E fogalom gyújtóanyag, amely végül átváltozott forradalommá, 'modern' eszmévé és az egész társadalmi rend hanyatlásának elvévé, nem más, mint keresztény dinamit...
A kereszténység 'humanitárius' áldásai! A humanitásból kitenyészteni az önellentmondást,
 az önmeggyalázás művészetét, a hazugság akarását mindenáron. Ellenszenvet, minden jó és becsületes ösztön megvetését! Ezek lennének számomra a kereszténység 'áldásai'!
A
parazitizmus (!) mint az egyház egyedüli gyakorlata; sápkórság- és 'szentség' eszményével kiszív minden vért, s kiüresít minden szeretetet és reményt az élet iránt. A 'túlnani' mint mindennemű realitás tagadására irányuló akarat; a kereszt mint azon legalvilágibb összeesküvés ismertetőjegye, ami valaha is létezett — minden ellen, ami egészség, szépség, sikeresség, bátorság, szellem; a lélek jósága ellen, maga az élet ellen..."

A másik lázadó óriás Wagner zenéjével hatott a judeokereszténység által megnyomorított lelkekre. Operái: a Nibelungok gyűrűjébe foglalt: A Rajna kincse, A walkür, Siegfried, Az istenek alkonya, a Parsifal megannyi harci kürt [sófár] a zsidó Jerikó falainak lerombolására. Nietzsche kifejezetten nem zsidózott, Wagner viszont nem rejtette véka alá heveny antiszemitizmusát. Szemében a zsidó” vált azoknak a nehezen áttekinthető okoknak az allegóriájává vagy leplévé, amelyek a korai ipari korszak társadalmi megpróbáltatásai mögött rejlettek. Életének utolsó éveiben Wagner megismerkedett Arthur de Gobineau gróffal, akinek hatására antiszemitizmusa fajgyűlöletté növekedett.. Nézetei jelentősen befolyásolták a 20. század első felében Németországban erőre kapó náci mozgalmakat,  A náci Németországban előszeretettel játszották Wagner műveit, hiszen azok hatalmas nacionalista, sőt néhol soviniszta  töltettel rendelkeztek, és a német mitológia és kultúra népszerűsítését jelen tették.

Itt lép a képbe Hitler, Himmler, az SS lovagrend, stb. A bajok okának [okozóinak] felismerése, ostorozása után ők tették [kisérelték] meg a harmadik lépést: az okok [okozók] szellemi és fizikai kiiktatását. 

Most látom, jó nagy feneket kerítettem a dolognak. Persze egy nagy fenék néha kifejezetten előnyös...

E (nem) kis kitérő után vissza az újpogánysághoz. A Google-on a legtöbb találatot a Kelta - Vicca Hagyományőrzők Testülete adja. Foglalkoz zunk hát velük. Az első pillantásra már nem tetszik, hogy Honlapjuk főoldalán egy sámán díszeleg. Köztudott(nak véltem), hogy a sámánizmus mint világjelenség nem azaonos tehát nem lenne összekeverhető a magyar táltosok rendjével, amely magyar sajátosságokat tükröz. Hasonló az ázsiai népek tanítóihoz, gyógyítóihoz, de nem azonos velük.

Wiccáék azt állítják magukról
"A valláskutatók és antropológusok nagy érdeklődéssel figyelik a Wiccát, mint jelenséget, mert ritka lehetőséget nyújt számukra. Megfigyelhetik, hogyan születik, terjed, változik egy vallás. Egyházunk és vallásunk több vallástörténeti, antropológiai és néprajzi vonatkozású szakdolgozat és kutatás témája volt már.
Fentebb megkíséreltem kimutatni, hogy őseink világnézete nem volt vallás. Őspogány 'egyház' pedig egyáltalán nem létezett.

A vallás maga angol import.
"Gardner és a Wicca követői megmutatták, hogy vissza lehet térni vallási, termé szeti gyökereinkhez." Az angol csomagolás azonban nem kötelező "Akik nem érezték ezen angolszász irányvonalat közel magukhoz, elkezdték saját spirituális örökségüket felfedezni."  Ebből az a következtetés adódna, hogy a magyar wiccák magyar spirituális örökséget óhajtják feléeszteni - megújítani dehát erről szó sincs.

A Szentháromság helyett  
"Isten-párt tisztelnek, mindannyian felismerve az Isteni Mivolt két pólusát."  Számomra már ebből nyilván való, hogy wiccáék példaképe a grafomán Szent Pál és hasonszőrü apostol társai, akik a Szentháromság rejtvényt kiagyalták. Vallásuk politeista vallás. A magyarok egy istent tiszteltek.

A Wicca
"boszorkányvallás"  is. Nevük is az angol "witch" (boszorkány) szóból származik. Emellett "Wicca 'nemzeti' vallás"  is, ami azt fejezi ki, hogy olyan népközegben óhajtana elterjedni amelyben "A boszorkány a népmesék szinte állandó szereplője, aki gyakran megegyezik a vasorrú bábával. Ő az, aki emberfeletti képességeivel  csak ártani képes, azért tör a  (népmesei) hősök életére, stb."
Nálunk szórakoztató népi játék volt a Luca naphoz kapcsolódó boszorkányűzés. A Luca-tök egymás ijesztgetésére volt hivatott, ezért faragták ki, tettek a belsejébe égő mécsest vagy gyertyát, és helyezték el a "jó" szomszédok egymás ablakai alatt. A December 13-át alapvetően gonoszjáró napnak tartották, amikor a falvak népe és jószágai a leginkább védelemre szorulnak a boszorkányokkal és ártó szellemekkel szemben. A seprűket elzárták, a kapuk elé hamut szórtak birtokaik védelmére, és a fokhagyma, mint visszatérő „gonoszűző” csodaszer ebben az esetben is fontos szerepet kapott. Ezt a célt szolgálta az egyik legismertebb Luca-napi kellék, a Luca-szék is, stb, stb. A népek kb. annyira féltek a boszorkányok tól, mint a mohácsiak a busóktól...

A Wicca gyűjtőnév. Számtalan irányzat tartozik e fogalom körébe. Hitelveik nagy változatosságot mutatnak. Úgyanígy szertertásaik is, amelyeket nagy kedvvel űznek. "A szertartások során általában a coven [csoport] tagjai összegyűlnek egy felrajzolt és megtisztított varázskörön belülre, meghívják az égtájak szellemeit és az Isten-párt, étel- és italáldozatot mutatnak be nekik és időnként varázslatokat is végrehajtanak."
Ennek a hókusz-pókusznak kétségtelenül semmi köze a magyar táltos szertartásokhoz, a lóáldozatnak se a varázsláshoz. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a judeokereszténység tagadóinak eszük ágába se juthat, hogy a lóáldozatokat újrakezdjék - feltámasszák és így lovagoljanak az intellektuális jövőbe.

A kérdés tehát az hogy a zsidóisten megtagadói hogyan - hova forduljanak vissza az emberiség múltja felé és mit hozzanak át onnan mai hasz nosításra? A válasz kézenfekvő. Julianus barát és Kőrösi Csoma Sándor szellemében ls nyomdokain haladva fel kell kutatni ázsiai múltunk tárgyi és szellemi értékeit. Fe kell vennünk a napi kapcsolatot közvetlen rokonainkkal egy sajátos "tapasztalatcsere" végett.

A másik irány a görög kultúra értékeinek újra felfedezése. A görög gondolkodás vissza-plántálása agyunk azon helyére, ahonnan előzőleg "sebészi pontossággal"  kimetszettük a judeokereszténység rákos daganatát. Ez a művelet visszatérő gondolat nálam. Erről szól "Agytakarítás. Űzd ki a zsidót - az agyadból"  című cikkem. [Maga az agytakarítás mint ötlet, kifejezés, ill. "lehetőség" nem tőlem származik.]

Ebből idéznék egy mondatot. "
Az Interneten, forrásmunkák után kutakodva, találtam egy írást 'A kereszténység leleplezése' cím alatt. Félve ajánlom, mert hosszú. Mégis merem ajánlani, mert érdekfeszítő olvasmány. Annál is inkább, mert az emberiséget pusztító három kórról a judaizmusról, a kereszténységről és az iszlámról egyaránt szól. E három irányzat egy főirányba, a zsidó világuralom irányába mutat."

Lassan a végszó következik [gondolom - ideje...].

Még csak annyit. Újabban a "Comment"  helyett a "Nemzeti szocializmus" c. Honlapomon publikálok, amely az "Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Programja" c. alap
írásra  támaszkodik, ill. annak hátteréül szolgál. A cikkek a programhoz fűzött kommentárokként foghatók fel. Ez az írás a Program következő részéhez kapcsolódik. "A Párt a világnézeti semlegesség talaján áll. Egyformán tiszteli az idealista és a materialista világ felfogást. Magánügynek tekinti a vallási felekezethez tartozást, ugyanúgy mint a felekezeten kivűliséget. Védi a polgárok lelkiismereti szabadságát. Nem türi annak semminémü korlátozását, ill. manipulálását, sem az állam, sem a vallásfelekezetek (egyházak), vagy mások részéről." 
Továbbá és ez a lényeg: "A párt a világi (szekuláris) oktatás híve. A magánoktatás minden formáját állami engedélyhez, a tananyagok ellenőrzéséhez köti. Nem türi, hogy vallási és más oktatási intézményekben, különösen felekezeti (pl. jesivák) ill. magániskolákban, a társadalom fölötti ellenőrzés átvételére, ill. társadalmi rend felforgatásra alkalmas "szakembereket" képezzenek."
Mindezek alapján teljesen világos, mi lenne a CEU sorsa egy olyan társadalomban, amelyben, a választók bizalmából, egy nemzeti szocialista párt gyakorolná a hatalmat.

Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az "agytakarítás"  nem mechanikus, vagyis adminisztratív, művelet hanem érvelés a görög éogika módszerével a babonák ellen. Ezért kapta az írás a párt beszéd címet.

2017.10.16

Sz. Gy. 


 

 

 

 

  

.

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

http://www.szombat.org/politika/3969-palesztin-teruletek-ketyeg-a-demografiai-bomba