Járható út - elérhető cél.

Lehet e "pártatlanul"?
 

Heves, olykor elmérgesedett, vitákat folytatok évtizedek óta arról, hogy párt, mozgalom, egyesü let, vagy csak a csoda segíthet rajtunk és hogy ez vallási, vagy világi felfogásban történhet e meg? Ami engem illet, rég letettem a garast : egy világi - nemzeti - szocialista - pártra van szükség.

A legundorítóbb vitát épp a "nemzetvezető testvérrel" Domokos Endre Jánossal folytattam. Ennek összes szennyét nem akarom újra felkavarni, de a "Pax Hungarica", e legkárosabb álnemzeti szekta, csúfos vége és Domokos mélymerülése általánosítható tanulságokkal szolgálhat minden további pártvita megvívásánál.

Domokos kilenc évi áldásáos működés után feloszlatta e díszes társaságot. Erről előbb egy közleményt adott ki, majd meg is magyarázta a bizonyítványt egy interjúban, amit a Harcunk Infonak adott. Erre a két anyagra lentebb vissza - visszatérek majd, de mondandóm kifejtéséhez hivatkoznom kell két könyvre, vagy inkább brosurára, amit Domokos Iránytű I. II. címen jelentetett meg.

A Szerkesztő az I. füzet előszavában azt írja a Szerző művéről "Ez a kiadvány a történelem jelen viharainak tombolásában - címéhez hűen - iránytű akar lenni. Rá akar mutatni hazánk problémáira, feltárni a válság valódi természetét. lerántani a leplet annak okairól, valamint felvázolni, mi a megoldás," Azon, hogy Domokos több nagyságrenddel butább annál, minthogy ilyen feladatra iránytűként vállalkozzék, nem akartam fennakadni. De mit látok? "©Domokos Endre János, 1912. Szerzői kiadás. Vagyis Domokos a Szerkesztő egyes szám első szeményben nyal az egyes szám harmadik személybe tett Szerzőnek, azaz Domokosnak... Erről a két hülyéről, egyelőre ennyit...

A közleményben pedig ez áll, sokan "abban reménykedtek, hogy a PHM-ből egykor majd egy politikai párt fog kisarjadni, amely a Jobbik várható – azóta be is következett – önfeladása és rendszerbe simulása esetén amolyan „pót-Jobbikként” képes lehet átvenni annak helyét és meg sem áll a parlamentig."

Ez az "út és cél" azonban sem smakkolt Domonkosnak, sőt arra jött rá....
"A PHM mára nemcsak az egykori Hungarista Mozgalomnak, de önmagának is csak árnyéka, politikai szervezetként nincs jövője. Amit tagjaink nap mint nap tesznek, ahhoz nincs szükség többé külsőségekre, zászlókra és politikai szervezetre, csak akaratra, áldozatkészségre, kitartásra és szerves, életképes helyi közösségekre."

Az Interjúban tovább lamentál.

"
A Nyilaskeresztes Párttal ellentétben a most feloszlatott Pax Hungarica Mozgalom, tanulva a történelemből, nem volt politikai párt, és 'soha nem is akart az lenni', mert a pártrendszer 'minden formáját' eleve elvetendőnek tartottuk."
Ez így nem igaz, de hogy a témánál maradjak azt kell megállapítanom, hogy Domokos 9 év után újra definiálta önmagát, mint párton kívüli nyilast. Fura szerzet ebben az új maszkban. De így jónéhány szál elvarratlan, néhány kérdés megválaszolatlan marad.

Mint ismeretes (?) Szálasi Ferenc "alapvető munkája" az
"Út és cél" az Interneten, a Pax Hungarica honlapján is, hozzáférhető. Feltételezem, hogy a könyvet Domokos olvasta. De ha így van észre kellett vennie, hogy a műben több helyen van kiemelve HUNGARIZMUS = PAX HUNGARICA meghatározás. Miért nevezte akkor saját gittegyletetét csak Pax Hungarica-nak. Ha a név-csonkolás azt akarja jelenteni, hogy a szervezetet nem tekintette hungarista mozgalomnak akkor minek tekintette? Miért állította magáról, hogy Szálasi követője?

Az "Út és cél"-ban Szálasi nem foglalkozik külön a Nyilaskeresztes Párt szerepével, szervezeti kérdéseivel, de számos utalás történik arra, hogy a Hungarista Mozgalom vezető erejénak a pártot tekinti. Kísértett a gondolat, hogy az általam kigyüjtött idézeteket mind ide ömlesztem, de lemondtam erről és csak egy passzust vágok ide.

"A Nyilaskeresztes Párt és az általa 'vezetett' Hungarista Mozgalom első alkalommal hívta össze eszmerendjében és kereteiben szervezett középosztály vezetőit, hogy az első Országos Nagytanács rögzítse a nemzetünk vezetésére és irányítására hivatott rétegek hivatását, feladatát, felelősségét, kötelességét és hatalmi helyét úgy a Hungarista Magyar Birodalomban, mint a naci onalista és szocialista új Európa rendjében és rendszerében." [89 . old.]

[Aki ennél többre kíváncsi megnézheti a 72,74, 93, 95, 99 és 103 oldalakat is.]

Mint fentebb idéztem, a PHM "pártrendszer 'minden formáját' eleve elvetendőnek tartotta."  Ez egyáltalán nem igaz. Domokos tehát hazudik ls. Nem először teszi. Ennek kimutatására elegendő fellapozni az egyesület szervezeti és működési szabályzatát hogy lássuk: Domokos egy olyan náci pártról fantáziált, amelynek szervezeti szabályzata szigorúbb a NDSAP egykori szabályza tánál. A domokosi agymenésben ilyesmik olvashatók.

9. §  (4) Külön politikai útjai és elgondolásai a tagtestvéreknek nem lehetnek. A győzelem biztosítéka a vasfegyelem, mely nélkül minden politikai szervezkedés üres szalmacsépléssé válik. Aki a vasfegyelemnek magát alávetni nem hajlandó, annak mozgalmunkban semmi keresnivalója nincsen.
16. § (1) A Nemzetszolgálat a Mozgalom nemzetvédelmi tagozata. Lehetőleg minden helyi csoport mellett meg kell szervezni az arra alkalmas, megfelelő felkészültséggel és fizikummal rendelkező, felesküdött tagokból. A Nemzetszolgálat tagjai számára kötelező a megfelelő erőnlét, a harcművészetekben vagy az önvédelmi technikákban való jártasság, amelynek megszerzését a Mozgalom minden elérhető eszközzel támogatja.
 
20. § (1) A Mozgalom vezetője kifejezi a Mozgalom egységét, eszmei folytonosságát, őrködik az ideológia tisztasága felett, képviseli és irányítja a Mozgalmat, illetve lefekteti a Mozgalom működésének irányelveit. Tevékenységéért a Mozgalom tagjai felé egyetemes felelősséggel tartozik.
(2) A Mozgalom vezetője:
- módosítja a Mozgalom Szervezeti és Működési Szabályzatát (Regula);
- általános érvényű utasításokat alkot a Regula egyes – általánosan megfogalmazott - rendelkezéseinek pontos végrehajtásáról;
- rendelkezik a tagozatok, helyi csoportok felállításáról;
- kinevezi és visszahívja a Mozgalom tisztségviselőit az érintettek véleményének figyelembevételével...

Egy "paxos" mozgalomnak ugyan mi szüksége volt erős fizikumú pártszolgálatosokra? Kézenfekvő, hogy Domokos ekkor még nem testvérnek, hanem Nemzetvezetőnek, sőt Führernek képzelte magát. Ebből okszerü következtetés vonható arra, hogy pálfordulás történt. Domokosnak, valamikor később, beleért a keze az éjjeli edénybe és ébredése keserves volt. Frusztrálta ezt a holdkórost, aki rájött, nincs kit "reguláznia". Vezetése alatt önmaguk árnyékává váltak a délceg újnyilasok is, nem csupán s hungarista moz galom. Nem tudom hány "életképes helyi közösség"  jött létre vagy jön létre Domokos bűvkörében a PHM romjain, de azt gyanítom lázálmokról van szó ezúttal is.

Az elbocsátott, vagy szétszéledt légió tagjai számolhatnának be arról, mi történt valójában Sem módomban, sem szándékomban nem áll ez után puhatolózni. Maradok hát régi módszeremnél: ismert adatokból próbálok a mikéntre, ill. a miértre következtetni.

A választ "Iránytű" I. és II. füzetének anyagában vélem feltalálni, különös tekintettel a II. füzetre. Az I. füzet tartalma még adekvát. Más kérdés, hogy a liberális eszmeáramlatok tárgyalása megszólalásig hasonlít a marxista egyetem tananyagára, csak hígabb, tudálékosabb annál.

Ellenben a II. füzet... azt tükrözi, hogy Domokos belehülyült az Ószövetségbe. Fejtegetéseit akár egy ortodox rabbi, egy tal- mudzsidó is írhatta volna. E rész címe "A hungarizmus alapjai". Alapok helyett azonban egy terjengős, zavaros biblia tanulmányt kapunk. A hungarizmusnak tudtommal nincs"biblia szaka"  Domonkos tehát tovább új alapokra helyezi a hungarizmust, sőt mi több: a Bibliát is...

A II. füzetbe gyömöszölt hülyeségek tömör és homogén mezeje egyszerüen kivonatolhatatlan. Ismertetni lehetetlen, érzékeltetni is csak néhány mozaik alapján lehetne, de talán elegendő egyetlen flekk is, mint a cseppben a tenger.

Lukács, Máté, János evangéliumaiból, a Jelenések könyvéből való idézetek után Ezékiel látomásai következnek, aztán jön a domokosi látomás. Nem vicc... "Egy másik látomás egyértelműen a globális felmelegedés, illetve az UV-sugárzás felerősödé sének képét vetíti elénk: 'A negyedik [angyal] a Napra öntötte csészéjét. Hatalmat kapott, hogy az embereket tűzzel gyötörje. (Jel. kve.16,8). 1750-től napjainkig közel 1 Celsius fokot emelkedett a Föld átlaghőmérséklete, ebből 0,6 fok az utóbbi 50 év gyümölcse. Az üvegházhatásért felelősnek tartott széndioxid mennyisége a légkörben ezen időszak alatt majd' 40%-al nőtt. Egyes tudósok a jövőben az évi 0,1 fokos átlaghőmérséklet-növekedést sem tartják kizártnak. Az éghajlatváltozással együtt járó szélsőségek (árvíz, aszály, erdőtűz, kártevők, az óceán savasodása) gyakoriságának növekedése a nem éghajlati hatásokkal (földhasználat változásai, szennyeződések, a természeti erőforrások túlzott igénybevétele) együttesen számos ökoszisztéma fennmaradását, illetve alkalmazkodó készségét veszélyeztetik."
És így tovább, hosszú oldalakon keresztül. Legalább negyven féle súlyos katasztrófa, az összes kótyagos zsidó papírra vetett lázálma - gyagyája, szerzők szerint kottázva. Minden természeti csapás, háború stb. precízen visszakönyvelve valamelyik próféta valamelyik firkálmányára, agymenésére. Észbontó! [Nostradamus próféciái sokkal érthetőbbek.]

Az "Iránytű - II. füzet
itt elérhető.

Sokat vitatkoztam anno bigott pápista hungaristákkal, nyilasokkal. Az olvasók kímélete tart vissza attól, hogy e tárgyú "műveimre" hivatkozzam.

Domokos testvérrel történt összetűzésemre azonban szükséges visszatérnem. Ezt írta nekem "Hogy Kocsis Imre 'ajánlása' ellenére nem bíztam és a mai napig sem bízok Önben az talán nem véletlen, de ne vegye személyeskedésnek. Ön egy fogaskereke volt annak a gépezetnek, amely most a megsemmisítésünkre törekszik, szolgálta ezt a rendszert, valamint - koránál fogva - élete nagy részét a kommunizmusban élte le, amikor is nem tudni mit és hogyan csinált [e kétely Halásszal és a többi 'megváltóval' szemben is megáll]. Tagságunk nem véletlenűl áll fiatalokból, a legidősebb sincs több 35 évesnél. Nem szeretjük a meglepetéseket, nem vágyunk arra, hogy sorainkat más pártokban már levitézlett emberek - akik lelkét esetleg még némi kommunista múlt is nyomja - erősítsék. Magunk akarjuk kinevelni a mozgalom jövendő vezetőit, saját arcokat akarunk, akik a közéleti jártasságot, ideológiai- világnézeti képzést nálunk szerezték meg, s akikben 100%-ig megbízunk, mert közülünk jöttek, közénk tartoznak."

Soha sehova nem akartam Domokosékhoz belépni, tehát nem volt szükség Kocsis Imre ajánlására. A csúsztatásra való hajlam egyik jellemzője Domokosnak. Ennél lényegesebb, hogy a "Domi", ellentétben a többi ökörrel, nem következetes. A mozgalom főideológusa ugyanis"Tudós" Takács János volt, aki 1936. november 11-én született, azaz élete nagy részét ugyanúgy a kommu nizmusban élte le, mint én, aki 1932.június 1 napján születtem. Rólam is tudni mit csináltam, róla is tudni, mit és hogyan csinált.

"Tudós" Takács János, alias Sándor József ugyanis a III/III-as szolgálat "egyházügyi" besúgója volt. Előkerült 6-os kartonja mérhetetlen buzgóságot, azaz mérhetetlen aljasságot bizonyít. Való, hogy szerzetes papként egyszer a rendszer ellen is kiállt. De az is, hogy nem csupán emiatt vált alkalmassá a beszervezésre. Pap létére nőügyei voltak és enyves volt a keze is. Róla szól ugyanis a Magyar Nemzet, 1970. május 28-i  "A sikkasztó álmagántanár üzelmei” c. írása.

Nem állíthatom, hogy Domokos mindezekről tudott. De ha az a meggyőződése, hogy a múlt emberei gyanúsak ezt alkalmaznia kellett volna a büdös Martens bakancsos sereg tábori papjára, házi káplánjára is.

Mindezt azért kellett kottára szednem, hogy rámutassak: "Domi" archetípusa, azaz ősi, eredeti alakja valaminek: a nagypofájú buta gójnak, korunk legveszélyesebb emberének. Ez az emberfajta százezerszám tenyészik a magyar televényen, mint a zsidóuralom táptalaja, mint tudatos, vagy ösztönös zsidócsahos.

Ennek a fajtának a jehovista megátalkodottsága az egyik fő akadálya a nemzettudat felébresztésének. Mert kik is a jehovisták?
"Jehova tanúi olyan emberek világméretű (!) keresztény közössége, akik tevékenyen (!) Jehova Istenről és az emberiséget érintő szándékáról a Biblia szerint (!) tanúskodnak. Egy olyan csoportot alkotnak, melynek tagjai között sokféle etnikumú (!) és nyelvet beszélő ember van, mégis egységesek (!), mert közösek a céljaik (!). Mindenekelőtt szeretnének tiszteletet és imádatot (!) szerez ni Jehovának (!), aki a Biblia Istene és mindenek Teremtője. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy példát vegyenek Jézusról."
Jó régen volt [2005.09.29], amikor megírtam "A káros 'nemzeti' szektákról" szóló
írásomat, amely Domokosról és akkori egyesü letéről szól.

Domokos megint... "Krisztus urunk szavaiból világos, hogy az Isten és emberszeretet gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól, az istenszeretet az embertárs szeretetében nyilvánul meg, ahogy Szent János apostol is tanítja: Ha valaki azt állítja, hogy: szere tem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle: aki Istent szereti, szeresse testvérét is.” (1.Jn 4,20).

A megveszekedett Biblia csócsálónak eszébe se jut, hogy az ő Krisztusa mást is mondott, ilyesmiket például...

Újszövetség 10. fej.
34. Ne(hogy azt) gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre, nem békét jöttem vetni, hanem (harci) kardot,
 
35. mert azért jöttem, hogy elszakítsam (elválasszam) az embert apjától, a leányt anyjától, a menyet anyósától,
36. és az embernek a saját házanépe is ellenségévé lesz.
37. Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki jobban kedveli fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám.
 

Az emberi gondolkodás egyik legfontosabb tulajdonsága az igazság megismerésére való törekvés, a helyes - "logikus" - gondol kodás segítségével. E törekvés jegyében igyekszik felismerni és kiküszöbölni az ellentmondásokat (antinómi ák). Emberi gondolkodás, mondom és ez alatt az arisztotelészi logikára, meg Kantnak "tiszta észt" vizsgáló elemzéseire gondolok. De mit is akarok Domokostól, aki nem nem emberi módon gondolkodik, hanem a "kinyi latkoztatások" sötét, büdös ködében kóvályog és mitsem törődik azzal, hogy Máté és Lukács, meg a Jelené sek könyve milyen logikai ellentmondásokat tartalmaz. Neki minden igaz, ami írva vagyon és a minden ellenkezője is.

Ez lenne a vallási alapú "gondolkodás" csődje? Dehogyis, ez az eredménye! Mert mit is hirdet a Szentírás 4. fejezetének 17. pontja?
" Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és mondani: változtassátok meg gondolkozás(mó d)otokat (térjetek észre), mert elközeledett az Egek (Istenének) Királysága (királyi uralma)."

Miről is van szó? Az emberi, vagyis a kritikus, gondolkodás kiiktatásáról. A való világban élő ember a környezetéhez történő alkalmazkodás során érzékei segítségével tájékozódik, figyeli a valóság rezdüléseit és reagálni igyekszik azokra, azaz alkalmazkodik. Érzékszervein keresztül szerzett tapasztalás alapján felismerésekre jut, következtetéseket von le, majd ismét érzékszervein keresztül ellenőrzi felismerései, ill. alkalmazkodása helytállóságát, vagy téves voltát.

Grandpierre Attila tartalmas
írása szerint "Életünk fő feladatának megtalálása, meghatározása olyan probléma, amelynek megoldásában segédeszközökre van szükségünk. Legfőbb segédeszközünk ebben az átfogón érzékelő értelem, amely alkalmas belső és külső világunk lényegének megragadására. Belső világunk lényegének megragadásával alakíthatjuk ki önismeretünket, külső világunk lényegét pedig a világképben foglaljuk össze. Ennek alapján kimondhatjuk, hogy az ember természet szerinti alaphelyzetében filozófiára, önmagáról való gondolkodásra kényszerített, önismeretre alkalmas, világkép kialakítására képes lény. Ezzel a meghatározással már képet alkottunk az ember lényegéről."

A "hívő" - így a lökött nyilas-próféta is - nem érzékeinek, gondolatainak, hanem az "ÍRÁSNAK"  hisz. Ez önmagában nem volna baj, voltaképp Arisztotelész Organonja is csak egy írás. De mi a célja? A gondolkodás fejlesztése, közelitése a valósághoz. És mi a "Szentírás" célja? Az embert olyan jelenségek elfogadására, elhívésére, megvallására kényszeríteni, amelyek máskor, máshol mással nem történhettek, nem történhetnek meg. Valami pihent agyú egyén 
kottába gyűjtötte és több kategóriába sorolta Jézus extravaganciáit. Csak a "személyes csodák"  feje zetben a következők találhatók. "A víz borrá változtatása, a csodálatos halfogás, a második csodálatos halfogás, a vihar lecsendesítése, kenyérszaporítás, második kenyérszaporítás, vízen járás, Jézus színe változása, a hal szájában talált érme, a fügefa megátkozása, Jézus halála pillanatában a nap elsötétediése és a templomi függönyének kettéhasadása, feltámadása, megjelenése Mária Magdolna és a tanítványok előtt, mennybemenetele, a szamáriai asszony titkának felfedése, stb."

Ez nem okozna komoly fejtörést, ha egyszerüen kijelenthető lenne: "hiszi a piszi". Meg azt is tudjuk, a tömegpszichózis segítségével egy mágus állítólag képes azt láttatni a hívőkkel, azaz a nézőkkel, hogy felmászik egy kötélen, miközben a valóságban az összecsavart kötélen ül.

Az igazi gój-hülyítő, találmány nem a "csodák könyve", hanem a "Szentháromság tana", az igazi huszonkettes csapdája. Egy olyan rejtvény amelynél a megfejtésnek nincs logikája, azaz nem egy Rubik kocka. A tan helyes, vagy helytelen felfogása tekintetében az egyház és az állam ítél. Kapiskálják már hova akarok kilyukadni? Hát persze, az eretneküldözéshez. Ez volt a bűnöző egyház és a bűnöző állam borzalmas eszköze, ürügye a többszáz éven át folytatott, több millió (!) ártatlan áldozatot követelő perverz, szadista mészárlásnak és rablásnak..

E tan bőlevű méltatásban részesül Domokosnál is. Sőt szót ejt a Katolikus Egyház eltévelyedéseiről is. Erkölcsi nihilizmusát tanúsítja az ehhez való viszonyulása. Kijelenti, a hit és az egyház erejét igazolja, hogy az "Anyaszentegyház" talpon tudott maradni a sajnálatos hibák ellenére is.

Kitér - már hogyne térne ki - a magyar ősvallás, a "pogányság" témájára is.
"Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő úgynevezett 'ősmagyarszinkretizmus'. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a 'Jézus, pártus herceg'-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék.

Szentigaz, nagyon sok marha foglalkozik "ősmagyarkodással" anélkül, hogy fogalma lenne az "ősvallásról", ami nem is volt vallás, és az "ősegyházról", ami sohasem létezett. Őseink "papjai", azaz tanítói, orvosai, dalnokai a táltosok voltak. Róluk ezt írja Domonyi Károly.
"Táltosok (tátos) a magyar ősvallás tudó papjai, a magyarok szellemi vezetői, az őstudás birtokosai. Tudásukat a pártus mágusok tudásából eredeztetik.
Közvetlen kapcsolatban állnak a teremtő természettel annak törvényszerűségeit ismerik, használják, így tudásuk messze meghaladja az átlagemberét, szinte természetfelettinek tűnik.
Szertartásaik az ősi magyar napvallás jegyeit viselik:
- egyistenhit,
- a természeti erők mély ismerete,
- a földi életnek a világ kozmikus rendjében való értelmezése.
A táltos jellel születik, így hívatására már születésekor kijelölt, de az nem végzetszerű,csak a tátos iskola elvégzésével teljesülhet be.
Istennel való harmónia azonos a természetbe illeszkedéssel. Minden helyes, ami természetes. Természetes a vágy és a vágy oltása, az éhség és az éhség oltása, a szomj és a szomj oltása. Az ember cselekedeteinek, vágyainak, érdekeinek ott a határa, ahol valaki más cselekedeteinek, vágyainak, érdekeinek a határába ütközik."

Tömöry Zsuzsa méltatása szerint "Ősi hitünk tanítói Táltosaink tanító eszköze a teremtő dal. Amint az Ég Urának ígéje nyomán zengeni kezdett a teremtett világ, úgy Táltosaink bekapcsolódva e teremtő dalba, a teremtés részeseivé válnak. Táltosaink még ismeretesek „szent kódus”, „szent barát” és „rózsapásztor” néven is.  Ősi hitünk ihletett lelkű tanítói, nem kőtáblákba vésett, lélekölő törvényhalmazzal, de az Isten-szeretet dalaival tanították gyermekeinket szeretetre, emberségre.  A kereszténységgel beálló üldözések idején e Táltosok koldusruhát öltve, láncos bottal járták a vidéket, látogatva, tanítgatva, gyógyítva a népet, még gyermekkorom idején is. De nemcsak egyszer jöttek, hanem rendszeresen vissza-vissza tértek, hogy megkérdezzék a gyermekeket, emlékeznek-e még tanításaikra, s az imára, amit velük hagytak. A magyarországi inkvizíció jegy zőkönyveiben csupán e békés tevékenységük derült ki, bűnt nem tudtak találni bennük. Gyógyítási tevékenységüket kárhoztatta a római “egyház”, egyrészt azért, mert eredményesebb volt a középkori papok tudományánál, másrészt pedig azért, mert ingyen, szeretetből gyógyítottak, s így a pénzéhes Róma jövedelemtől esett el."

Hogy Zsuzsa asszony mennyire nem a levegőbe beszélt az a táltos ügyekben, az 1200-as években lefolytatott inkvizíciós perekben, igazolódott: eredményesen, önzetlenül gyógyítottak. A"hálapénzt"  visszautasították. Legtöbbjüket felmentették.

Summa summárum: legfőbb ideje lenne a gój gondolkozással szakítani és a "gojimot"  felszámolni mint intézmény rendszert és mint társadalmi csoportot.

A buta főnyilas a magyar bajok valóságos állatorvosi lova. Ezért emlékeztem meg róla.

2017.10.07

Sz. Gy.