Szegény Orwell!
Hódoltál Katalóniának. Nemes gesz tus volt.
Annál fájdalmasabb, hogy mennyire nem értetted meg korodat.
1949-ben, amikor az "1984"-et kiadtad, már látható volt, a világ veszedelme nem a "Nagy Testvér", hanem a nemzetközi zsidó.

 

 

 

Hódolat Katalóniának!

A katalánok - hét és félmilliónyi újlatin nyelvű lakosság - a Katalónia nevű spanyol autonóm tartományban élnek éldegélnek és most nép és ország akarnak lenni. Szembe hugyoznak Spanyolországgal, az Európai Unióval, a világzsidósággal és európaügyi megbízottjával Soros György úrral.

Nagy is a ribillió... De miről is van szó tulajonképpen?

Kezdjük talán a Spanyolokkal, vagy inkább velünk magyarokkal. Zsidajaink bennünket hívnak "bűnös népnek", mert hagytuk őket deportálni. A spanyol nép bűneiről - politikai síkon legalábbis - nem esik szó, jóllehet ők voltak a legkorábbi és legaljasabb gyarmatosítók. Ők rabolták ki, pusztították el Dél Amerika ősi népeit, kultúráit. Ők voltak a legkegyetlenebbek a rabszolga kereskedelem mocskos üzletében, az afrikai ember befogásban, a gályázásban a fekete árú beszélő szerszámmá történő "átképzésében". Ők vitték tökélyre a "Szent Inkvizíció" kinzási technikáit, stb.,stb.

Persze gyarmatosítottak az európai kontinensen is. Tömörítsük mogyoróhéjba Katalánország történetét és a jelenlegi helyzetet.

A Wikipédia ezt írja.
"A (spanyol) királyi katonaság 1714. szeptember 11-én bevette a katalán fővárost. A bevonulás után V. Fülöp azonnal életbe léptette már korábban kiadott rendeleteit, amelyek megszüntették a katalán autonómiát, eltörölték a több évszá zados múltra visszatekintő katalán intézményeket, és még a katalán nyelv használatát is megtiltották."
Ez persze így hülyeség. Egy nagy rabló ország leigázott egy kisebb szabad országot. Most nem térek ki arra, hogy "Walesi bárdokban" megénekelt királyi látogatáshoz hasonló históriák megestek e, ill. hogy estek meg a Katalán tartományban.

A lényeg, hogy mostanra a katalánok a spanyol iga fölé megkapták az EU/zsidó igát is. "A központi madridi kormányzat és a 'szakadár' törekvéseket felkaroló barcelonai kormány közötti feszültség egyre nagyobb, aminek gazdasági okai is vannak: az ország területének 6 százalékát kitevő Katalónia állítja elő a spanyol GDP 20 százalékát, Katalónia a spanyol költségvetés nettó befizetője, de nem jogosult az adók beszedésére, és abba sem szólhat bele, mennyit kap vissza a pénzből. A függetlenség eszméje mindinkább népszerű az itteni lakosság körében. A helyi parlament 2013-ban szuverenitási nyilatkozatot fogadott el, 2014. novemberre pedig népszavazást írt ki a függetlenségről, amit a spanyol parlament alkotmányellenesnek [alkotmánybíróság...] minősített és nem hagyott jóvá."

[Küzdök a kísértéssel, hogy néhány kedves szóval méltassam a "leggonoszabb kaszt" (a Spanyol Alkotmánybíróság) mocskos szerepét ebben az ügyben is, de ha belelovalnám magam, nem találnék vissza a tárgyhoz...]

Most ott tartunk, hogy a 2014-es kudarc után a katalánok újból nekiveselkedtek. Népszavazást akarnak tartani, amely kimondaná Katalónia kilépését a spanyol gyarmati státusból és létrehozná az önálló, független Katalán Államot. Többszáz ésves "szünet" után visszahelyezné természetes, elidegeníthetetlen jogaiba a jobb sorsra érdemes kis katalán népet.

Ebben a mozgolódásban van valami különlegesség teljes a népi (faji) egység! Éppen emiatt az előtérhatalom és a háttérhatalom rendhagyó módszerek alkalmazással fenyegetőzik. Bűnvádi eljárást indítanak a polgármesterek [mintegy négyszáz demokrati kusan választott elöljáróról van szó] ellen. Mióta szerkesztem ezt az írást, már a spanyol hadsereg katalónia elleni bevetését emlegetik.

Ez ám a demokrácia, a nagy büdös [zsidó] demokrácia!

A katalán mérkőzésről azonban itt és most nem akarok többet írni. Akit érdekel a meccs számtalan forrásból tájékozódhat, ha megunja az Botkát, vagy Dr. Magyar Györgyöt és nem csak a Heineken vörös csillaga bosszantja.

A katalánok kapcsán régi vesszőparipámat a faji kérdést kívánom ismét meglovagolni. Nagyon kevés nemzet maradt ugyanis mára Ájrópában, amelynek a nemzeti/faji azonosságát sikerült megtartani és - eléggé el nem ítélhető módon - továbbra is ragaszkodni próbál hozzá.

Ilyen "fénótások" a baszkok, egy másik viszonylag tiszta-faju kis nép is. Most őket nem érek rá siratni, csak egy jellemző
flekket illesztek ide. "A spanyol polgárháborúban győztes Francisco Franco tábornok rezsimje a baszkok számára kíméletlen elnyomást hozott. A homogén spanyol nemzetállam megteremtéséért tűzzel-vassal küzdő Franco-rezsim a baszk kultúra minden megnyilvánulására - beleértve a nyelvhasználatot, táncot, éneket, szokásokat, jelképeket vagy politikai mozgalmakat - a legkegyetlenebb megtorlással válaszolt. Ezekért a tevékenységekért számos baszkot ütlegeltek, kínoztak, börtönöztek be vagy végeztek ki az 1930-as évek végén Spanyolországban. Erre az időszakra tehető a baszk szeparatista mozgalmak megszületése, melyek közül a legismertebb és egyszersmind a 'legkegyetlenebb' az ETA (Euskadi Ta Askatasuna, vagyis Baszkföld és Szabadság)."

Az ír szeparatistákat [IRA] meg csak megemlítem, mert muszáj tovább lépnem, de rögtön nem megy. Az agyamba hasít két szó: a "szakadár", meg a "populista". A zsidók zsenialitása a "címkézés", vagyis minden nekik nem tetsző személyt vagy jelenséget dehonesztáló kifejezéssel ellátni és összekapcsolni a gójok gondolkodásában. Ilyen a "szakadár", a "populista", meg a "kirekesztő" is. Ebben a fogalom rendszerben szakadárok például a kurd nép amelynek testét háromfelé szakították és el akar szakadni az "anyaállamoktól". De hagyjuk most ezt is.

Francot a "fasiszta diktátort" sem akarom jellemezni, pláne Hitlerhez. vagy akár Szent Istvánhoz ha sonlítani, pedig módszerei megszólalásig hasonlítanak a nagy államalapító és hittérítő módszereihez...  

Szóval az apró faji zárványok problémáival foglalkozom most, a katalán ügy kapcsán/ürűgyén.

Mindenekelőtt az "ész trónfosztását" említeném [a kifejezést Löwinger Gyuri bá'-tól kölcsönöztem], vagyis az abszurd zsidó mitosz valószínütlen győzelmét az emberi gondolkodáson. Ez a téma szintén túl hosszú ahhoz, hogy boncolgatásába belefogjak. Két Darwin idézet mindenesetre tanulságos.
"Minél többet ismerünk meg a termé szet szilárd törvényeiből, annál hihetetlenebbekké válnak a csodák. * A régi nézeteket valló természettudósok ragaszkodnak a biblikus felfogáshoz, a mózesi teremtés-monda tanához, s annak kronológiai alapján mind a világot, mind magát az emberiséget csak 5000-6000 esztendősnek tartják. Akad köztük olyan is, aki nemcsak a teremtés évét, de hónapját és napját is kiszámítja. Mások azt is tudni vélik, hogy az ősi patriarcháknak milyenek voltak a testi adottságaik, így pl. Henrion francia akadémikus kiszámította, hogy Ádám 27 méter, Ábrahám 9 méter, míg Mózes csak 3 méter magas volt - s ezt a francia akadémián erősen bizonygatta is."
Mindhiába. Az "emberiség" a zsidó szélhámosságokban hisz és a "hittudósokra", meg persze a judeo-keresztény papokra hall gat.

Voltak kivételek. Egyikük Hitler... Ő látta, értette a fajiság jelentőségét az emberi társadalom életében, fejlődésében/hanyat lásában.

Igen! A Mein Kampf 11. "Nép és faj" c. fejezetének elemzése következik. Helyesebben szólva én csak idézgetek, közbenső megjegyzéseket teszek. A végkövetkeztetést az olvasóra hagyom.

Számolnom kell vele, hogy a mozaik nem azonos az egésszel. Abban reménykedem azonban, hogy a puzzle darabkák alapján felismerhetővé válik a kép. A forrás az Interneten elérhető.

A múlt nagy kultúrái mind csak azért mentek tönkre, mert az eredetileg alkotó fajt a vérkeveredés megmérgezte. A pusztulásnak végsõ oka mindig az volt, hogy az ember megfeledkezett arról: tõle függ az egész kultúra, nem pedig megfordítva. Tehát a kultúra alkotójának, az embernek kell fennmaradnia, ha meg akarjuk óvni a kultúrát a pusz tulástól. A kultúra fennmaradása azonban a jobb és erõsebb egyed gyõzelme szükségességének és jogosultságának megdönthetetlen természeti törvényétõl függ.

Érdekes, hogy a legmagyarabb magyar költő Berzsenyi Dániel is hasonlóképp gondolta...

"Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád
vére miként fajul?
     Nem látod a bosszús egeknek
          Ostorait nyomorult hazádon?
 Így minden ország támasza, talpköve
     A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
          
Róma ledűl, s rabigába görbed."

Egyedül a zsidó érti a fajiság jelentőségét. 

"A föld egyik népénél sem oly erõsen fejlett az önfenntartás ösztöne, mint éppen az ún. "kiválasztott nép"-nél. Ezt leg jobban az a tény bizonyítja, hogy ez a faj még egyáltalán létezik. Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamán oly keveset változtatott volna jellegzetességén, karakterén, mint éppen a zsidó. Másrészt egy nép sem ment ez idõ alatt nagyobb megrázkódtatásokon keresztül, mint a zsidó, és mindennek dacára változatlanul bontako zott ki az emberiség legnagyobb katasztrófáiból. Mily megrendíthetetlen élni akarást és 'fajfenntartási ösztönt' tükröz vissza ez a tény!"

A Führer azt is világosan látta, hogy a zsidó "sikerek" titka a gerinctelen gójok [zsidócsahosok] cinkossága.

A mai magas és legmagasabb állami hivatalnoki karunkban találta meg a zsidó minden idõben (kevés kivételtõl elte kintve) romboló munkája legkészségesebb kiszolgálóit. Hajlongó alázatosság felfelé, és gõgösség lefelé jellemzi ezt az osztályt éppen úgy, mint égig kiáltó együgyûsége, amelyet gyakran csak elképesztõ beképzeltsége múl felül. Ezek azon ban olyan tulajdonságok, amelyekre a zsidóknak hatóságainknál szükségük van, tehát szeretik is õket."

A honi zsidócsahosok listája hosszú. Talán elég ha egyetlen példára Bokros Lóvé Lajosra utalok, aki Soros Györgyöt Széche nyivel hasonlította össze...

Az ám a Soros! Voltaképp mi a feladatuk az általa anyagilag felpumpált és Európára uszított "migránsoknak"?
 

"Minden eszközzel azon van, hogy a leigázandó nép faji alapjait tönkretegye. Amint maga gyalázza meg tervszerûen az idegen nép asszonyait és leányait, éppen úgy nem riad vissza attól sem, hogy mások számára nyissa meg idegen népek faji korlátjait. Zsidók voltak azok, akik a négereket a Rajna partjára hozták azzal a határozott célkitûzéssel, hogy az ebbõl folyó vérfertõzés tönkretegye a gyûlölt fehér fajt, letaszítsa kulturális és politikai magaslatáról, és önmagát tegye e faj urává. Mert tiszta fajú és vére jelentõségének tudatában levõ népet a zsidó sohasem tud leigázni; a zsidó mindig csak a korcs népek ura lesz."

A történelem nem ismétli önmagát, de a zsidó igen, mégpedig fokozódó lendülettel.

Az egyik példa
2016. decemberi német/migráns ifjúsági találkozó épp bajor fővárosban Münchenben ahol a város szocialista polgármestere Dieter Reiter 1300 fiatalt, köztük számos migránst hívott meg egy tradicionális német ünnepségre, amely az esetről írott cikk szerint nem úgy zajlott, ahogy a rendezők eltervezték.
[Szerintem viszont pontosan úgy zajlott, ahogy kitervelték.]
A meghívott migránsok több fiatal lányt zaklattak, molesztáltak az ünnepségen. Az egyik migráns egyikőjüket Constanzet megpróbálta berángatni egy üres szobába. Egy másik 18 éves fiatal  lány nem volt olyan szerencsés. Őt egy szíriai migráns támadta meg. A fiatal lány súlyosan megsérült, mialatt az ellen próbált védekezni, hogy a bevándorló erőszakosan meg csókolja.

Tudom, nem ez a legsúlyosabb eset Németországban, de szerfölött jellemző. Miért is?

A kerítő épp a müncheni (!) "szocialista" (!) önkormányzat vezetője volt. Nem Reiter úr hozzáállása a legmeglepőbb, hanem a kis Constanzeé, aki a vizsgálat folyamán nem volt hajlandó azonosítani az erőszakoskodó migránsokat, mivel alapvetően támogatja a szocialisták azon kezdeményezését, hogy az ilyen alkalmak remek lehetőséget adnak a bevándorlók beilleszke désének, és nem akar még több előítéletet szítani a migránsokkal szemben.

[A francia "hazafiak" '45-ben kopaszra nyírták, megverték, nemritkán agyonverték azokat a nőket, akik lefeküdtek a néme tekkel. Mit érdemelne a kis Constanze. Minimum azt, hogy bezárják néhány migráns közé hadd tanulja az előítélet men tes beilleszkedés fortélyait.]

A firkász még hozzáteszi, az egyik legnagyobb probléma Németországban az ilyen eseteknél az, hogy az áldozatok nem merik azonosítani a támadójukat, mert félnek a bosszútól. [Breitbart cikke.]

A Führer előre látta a nagy zsidó metamorfózist is, amely a 9/11-es események nyomán az Új Világrend [New World Order] meghírdetésekor vált világossá, ill. egyértelművé.

"Megkezdõdik az utolsó nagy forradalom. Mihelyt (a zsidó) elnyerte a politikai hatalmat, levetkõzi eddig viselt utolsó leplét is. A demokratikus népzsidóból vérszomjas zsidó, a népek kényura lesz. Rövid néhány év leforgása alatt megkísérli az értelmiség nemzeti képviselõinek a kiirtását, és mialatt természetes szellemi vezetésüktõl fosztja meg a népeket, egyúttal megérleli õket az állandó leigázottság rabszolgaságára.

9/11 azért érdekes, mert az akkor előtérbe lépett zsidó háttérhatalom a WTC tornyok felrobbantását szándékosan úgy szervezte meg, hogy, hogy ügynökük Oszama bin Laden öngyilkos terroristáinak vendégszereplése átlátszó ürügy legyen csupán a zsidó világ diktatúra bevezetésére. Hamarosan világossá vált, hogy a vasbeton monstrumok percek alatt bekövet kezett elporladását nem idézhette elő a gépek oxigénhiányosan füstölve égő üzemagyaga, legkevésbé a legmasszívabb WTC-7 épületnél, amelynek a közelében sem járt repülőgép. Ez nem volt érdekes, mert a zsidó változat kötelező hittétellé, a "pol.korr" gondolkodás, ill. kifejezésmód egyik mellőzhetetlen elemévé vált. [Épp a napokban hallgattam Vujity Tvrtkot helyesebben 'Trutymót' alias Balogh Szilárdot az ATV-ben. Ez az aljas a WTC. tornyokról filozofált, természetesn "pol. korr." felfogásban.]

Megint a Führer.

"Egyetlen egy valaki harcolt ezekben az években megingathatatlan következetességgel, és ez a zsidó volt. Dávid csilla ga abban a mértékben emelkedett mindig magasabbra, amilyen mértékben népünk létfenntartási akarata csökkent.

Helyben is vagyunk. A német nép létfenntartási akarata mára csakorlatilag nullára csökkent. Mi bizonyítja ezt? Az, hogy a zsidó rabbik szajhája Merkel a durva államcsíny kísérlet után és ellenére is életben, sőt hatalmon tudott maradni. Népszerúségi indexe csak elviselhető, azaz politikailag túlélhető mértékben csökkent. Sőt ez a pimasz ribanc még arra is bátorságot merít, a német nép hitványságából, hogy bennünket magyarokat ócsároljon, fenyegessen.

Elég friss 2017. augusztus 10-i hír, az ARD országos köztelevízió legfrissebb felmérése alapján, hogy a németek 49 százaléka azt szeretné, ha a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag) választások után továbbra is az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvér pártja a Keresztényszociális Unió (CSU) irányítaná az országot.

Azaz "Terror Anyu" a német "nép" választottja most is, amikor szerepe lelepleződött.

A "nagy népek" szánalmasan leszerepeltek az emberiség, az emberség színpadán. Tehették, volt választásuk az emberi lét és a becstelen szolga-lét között. A kis népeknek nincs választásuk. Lenni, vagy nem lenni - ez náluk a kérdés. 

És mi lesz a katalán "rebellió" kimenetele? A "Vaspata" vélhetőleg sárba és vérbe tiporja ezt is mint számtalan más nemzeti eszmélkedést. És mi lesz aztán? Nem tudjuk, de a történelemből és a költészetből példákat meríthetünk és reményt nyerhe tünk. Sinka István '56-os verse illik ide.

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonát fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

E szentencia minden szava fontos. Ám a levonandó tanulságot az utolsó sor tartalmazza. A zsarnok ellen a legkegyetlenebb
módszerekkel, azaz saját módszereivel, kell és lehet harcolni a baszk ETA mintájára. A harcot nem az utcákon kell folytat ni. A szörnyeket odúikban kell "meglátogatni", megtanítani...

2017.09.21
 

Sz. Gy.