Nem vicces írás!

Cseréljünk totemállatot!

Hajlamos vagyok azt hinni elment az eszem, hogy ilyesmiken gondolkodom. De (talán) mégse, hisz sok ország, szervezet, katonai alakulat választ és tisztel totemállatot.

[Egy izraeli F-15-ös repülőegység totemállata pl. így néz ki... Nem kell belemagyaráznom, hogy a zsidó világu ralmat jelképezi.]

Én jóval szelídebb, ill. szerényebb vagyok ezeknél.

Abból indulok ki, hogy a cionizmus kígyója egyál talán nem jelképes, hisz immár a fülünkbe sziszeg. Aztán felfedeztem egy nálunk is honos madarat, a fehérfejü halászsast, amelynek étlapján állandó menü a kígyó is. Megtudtam továbbá, hogy úgy a hím, mint a tojó figyelemreméltó  tulajdonságokkal rendelkeznek. Igazi egyéniségek. Velük szemben "a turul" tulajdonságait még a képzelet sem írja körül, nemhogy Brehm híres köny ve "Az állatok világa."

Tulajdonképp a "Halászék", vagy a "Halász család" kifejezés lenne helyes, a következők miatt.

Halász úr legénykorában (!) komfortos fészket épít - egyedül - leendő párja és majdani fiókái részére. Háztűznézőbe pedig úgy indul, hogy fog egy méretes halat és ezzel a lányos fészkek közelében műrepülő bemutatót rendez és közben fűlsíketítő lármát csap, fáradhatatlanul mindaddig amíg egy pironokodó tojó a nyomába nem szegődik. A jövendőbelit elnavigálja a leendő közös otthonig, akarom mondani fészekig. Ott először is jóllakatja a lakodalmi hallal. Aztán, a többit a kedves olvasók nyilván el tudják képzelni...

Halászné Asszony rövidesen "terhes" lesz, "szűl", "költ" és pátyolgatni kezdi a fiókákat. Munkába csak (!) Halász Úr jár és hordja haza a kaját a kiscsaládnak. Ilyenkor nekimegy nála sokkal nagyobb állatoknak, ragadozóknak is és sose megy üres karmokkal haza.

Náluk ismeretlen az egyke, meg az abortusz. De Halászné az egy fészakaljával korántsem tudja le hitvesi kötelezettségeit.
Sőt!
Az angolok lelkesen
ünnepelnek egy "hős anyát" aki 22 év alatt 48 fiókát költött ki és nevelt fel. "Negyvennyolc fiókája volt, de még mindig tojik a sasmatróna. Az öreg hölgy rendre a skóciai Dunkel városának közelébe jár tojni és költeni. Idén egyetlen tojást préselt ki magából; ha minden jól megy, 5-6 hét múlva kibújik belőle a sasfióka. A fészket skót természetvédők éjjel-nappal őrzik. A halászsas matróna Nyugat-Afrikában telel, ahonnan 5 ezer kilométert repül skóciai szálláshelyéig," adta hírül a BBC." Ez azt jelenti, hogy spor tos alakját nem tette tönkre a sok szűlés...

A turul, amely szintén totemállat, voltaképp a bírka, azaz a zsidók által kétezer év alatt kitenyésztett "hívő keresztény" alternatívája llenne, "amit" maguk között buta gojnak neveznek, teljes joggal. Ez a szánalmas állat mitsem tanulhat a turultól, mint homályos jelképtől. Aannál többet tanulhatna a halászsastól, ha erre hajlandóvé, ill. képessé lehetne tenni!

A valódi birka is célirányos tenyésztéssel lehülyített állat, haszonállat. Brehm írja. "Valamennyi vadon élő juh igazi hegyi állat, amelyek a hó határán túl, egyesek 6000 és 7000 méter magasságig is felhágnak, ahol rajtuk kívül még csak a kecskék, egy tulokfaj, a jak, a pézsmatulok és egyes madarak tudnak csak megélni. ... Minden más háziállat közül ... a juhokon látni a legjobban, hogy a rabszolgaság mennyire elkorcsosít. A szelíd juh csak árnyéka a vadnak, ez tudniillik elveszítette emennek sajátos szellemi tulajdonságait. Élénkség, éberség, bátorság és ügyesség tekintetében a vadjuhok alig állanak valamely más állat mögött. Ezzel szemben a szelíd juh a legbutább és legbárgyúbb teremtmény, amilyet csak elgondolni lehet. Még a leggyengébb ellenségétől is megijed. A legcsekélyebb októl megriadva, fejvesztve menekül és ilyenkor gyakran a veszélybe rohan. Így lett azután a juh a butaság jelképe." Brehm egy kicsit csőlátó. A juh nem csupán az általában vett butaság, hanem a jézushívő gój jelképe is! Honfoglaló őse inknek bezzeg nem kellett a zsidóbirka. "A magyaroknál a történelem során a  után a legfontosabb háziállat a  magyar racka juh jellegzetesen magyar állatfajta, sehol a világon nem található, csak ott ahol magyarok laknak."  

A jelképes birka - a buta goj - is célirányos tenyésztéssel lehülyített állat. Hogy csinálták? A kereszténység történetéből kihámoz ható ugyan, de ideje lenne tudományos pontossággal megírni az "Állatok világa II. kötetét." Addig is lássuk mit tudhatunk meg erről a témáról.

Az árulkodó adatokat Az Ószövetségből (Tóra), a Babiloni Talmudból és az Újszövetségből lehet és kell összekapírgálni. Valahogy úgy, mint ahogy a régész simogatja ecsetjével a tárgyat, mindaddig amíg fel nem ismeri benne, mondju egy ősgyík csigolyát.

Mielőtt ehhez a sziszifuszi munkába fogna az ember el kell magában döntenie: feltételezhető e, hogy a zsidóság kitűz egy célt, kitervel egy programot, aztán évszázadokig - netán évezredekig - dolgozik annak megvalósításán?

A válasz igen!

A tenyésztés az Újszövetség megalkotásával vette kezdetét. A gójok leigázásának stratégiája már Tórában és a Talmudban is benne foglaltatik. A taktikát Szent Pál és apostol társai dolgozták ki, fedőneve: Újszövetség. További axiómaként el kell fogadnunk, hogy e művelet célja a nemzsidó gondolkodás gyökeres átalakítása volt a platoni - arisztoteleszi logikától az ember/birkák énekéig

"Test már a kenyér
A bor igaz vér
Hiszem ezt bár
Elmémbe nem fér."

A Talmud szerint... "Átkozott legyen az, aki fiának a görögök tudományát tanítja." A görögök tudománya, ide értve a görögök gondol kodásmódját is, valóban a legfőbb akadálya a zsidó terjeszkedésnek, az emberi agyakban is. Erről szól "Agytakarítás" c. írásom.

Paradox jelenség, hogy az "okos" gójok is buta gójok módján próbálnak szembeszállni a zsidó mételyezéssel. A teljesen céltalan "kritikai" módszer az, hogy belemerülnek (belehülyülnek) a források tanulmányozásába, hogy logikai ellentmondásokat fedezzenek fel bennük, illetve kiderítsék: mit, kitől, honnan lopkodtak össze a zsidók a tudatmérgező kotyvalékok előállításához. Ez tökmin degy. A kérdés az, hogyan tudták eladni selejtes portékájukat? A zsidó ugyanis nem az előállítás, hanem az eladás (!) géniusza.

Tulajdonképp erről szól a [judeo] keresztény vallás és a Római Katolikus Egyház igazi története...

A grandiózus zsidó hadjárat történéseit az "Apostolok Cselekedeteiből" ismerhetjük meg, különös tekintettel a főkolompos Szent Pál áldásos ténykedésére. Ha hiszünk az ott leírtaknak elhisszük az eredendő hazugságot is, hogy Jézus "teremtett" csoda által Saulból Szent Pault. Viszont pont fordítva áll a dolog, Szent Pál és apostol csatlósai teremtették meg Jézust és a képzeletükben fogant fantom [állítólag] testet öltött, prédikált és hihetetlen/lehetetlen csodákat is művelt. Tette mindezt úgy, hogy még történelmi létezését sem bizonyítja senki és semmi - az apostolok (f)írkálmányain kívül. Figyelemre méltó talány, hogy Ő akiről annyit írtak, miért nem írt egy sort se? Nem számolt annak következményeivel, hogy szavait eltérőképpen fogják értelmezni és magyarázni még azok is, akik első kézből hallották? Nem számolt vele hogyan torzul az "ige" ha szájról szájra, sőt nyelvről nyelvre száll? [Figyelemre méltó, hogy Mohamed "tollba mondta" hagymázos álmait. Jézusnak nem volt egyetlen tanítványa/követője, aki legalább "leskiccelt" volna nehány originál mondatot?]

Óh nem erről van szó! A kuszaság beépítése a eszmerendszerbe szándékos volt. Az egész Újszövetség egy olyan labirintus, amely ből milliószám lehetett kínpadra és máglyára hurconi az eltévedteket eretnekség jogcímén. A vallásos (birka) hit alapja nem a meggyőzésen alapúló meggyőződés, hanem a rémület a földi és túlvilági szörnyűségektől amelyek az eredendő bűnben fogantakat fenyegeti fúrton fúrt. Ez a félelem a birkaság, egyik összetevője. A másik a gyávaság. Már a gondolkodás maga sem tisztán szellemi, hanem részben akarati tevékenység [nem is beszélve a gondolat kifejezéséről, vagy pláne érvényre juttatásáról]. Az akarás pedig a kurázsi révén érvényesítheti önnmagát.

Ebben a kontextusban viszont birka az az intellektüell is, aki nem azért béget mert hülye, hanem azért mert egzisztenciáját a legcsekélyebb kockázatnak sem akarja kitenni holmi gondolatfutamok kedvéért. Számára a "pol.korr." jelenti a karámot és tisztes távolságot tart a "villanypásztortól". Undorító példa Vujity 'Trutymó' minapi szövegelése a nemzetközi terrorizmusról, a CIA által felrobbantott WTC tornyok kapcsán.

A buta birkává tenyésztett gój elfelejtett disztingválni is. Nem csupán a szája, de a szeme és az agya is legel. Nem veszi észre, mivel eteti a zsidó.

A következőkre kell gondolni. Az "szent bibliává" összecsirízelt Ó és Újszövetség két fajt és két (!) vallást jelenít meg. Az Ószövetség a "kiválasztott", élősködő emberi faj uralkodó vallása. Az Újszövetség pedig az elnyomott, kizsákmányolt élőlények szolgáló vallása. Olyanoké, "amelyeket" a zsidó embertestű állatnak minősít, amelynek kizáróéagos rendeltetése őt szolgálni. Ezt nem én mondom hanem ők..."Ovádjá Joszéf izraeli főrabbi népes gyülekezet, ill. sajtónyilvánosság előtt elmondott hitszónok latában (d'rásájában), így szólt  a világ nem zsidó embereiről. Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.” A derék rabbi, a legjelesebb zsidó hittudós, a Magyarországot felvásárló Simon Perez izraeli elnök barátja és lelki atyja volt.

Szent Pál és bandája az Ószövetség egyszemélyes, "vagyok aki vagyok" istenét "szentháromsággá" gyúrta, kizárólag  gój "fogyasz tásra", hisz a zsidók a gójok megváltó Krisztusát jogosan kivégzett bűnözőnek, anyját SzűzMáriát pedig az ácsok kúrvájának tartják régtől fogva mindmáig..

A zsidók vallása, a mózesi vallás, tehát nem lett keresztény vallássá, mivel a felakasztott bálványimádó megváltói szerepkörét s zsidók nem nem ismerik el. A "szűznemzés" keresztényi dogmáját pedig Mária ócsárlásával helyette sítik.

Egyetemes kereszténység tehát nem létezik, minthogy a világnak sincs egyetemes isteni (erkölcsi) rendje.

A "kereszténység" tehát partikuláris vallás. A nappal felhő éjjel tűzoszlop formáját öltő szemfényvesztés: az Újszövet ség követőinek vallása. Az általánosan
elfogadott megfo gal mazás szerint " Mintegy kétmilliárd követőjével a legel ter jedtebb világvallás. A zsidó és iszlám vallással együtt a bibliai Ábrahámhoz visszavezethető egyistenhívő vallá sokhoz tartozik.

Már csak az vár megválaszolásra, mi e fogalom viszonya a "judeókereszténység" fogalmához? A jezsuita sátán pápa undorító megalázkodását szemlélve arra gondolhatnánk, hogy testvér vallásokról lévén szó, a fiatalabb  tiszteli így az idősebbet. Csakhogy a testvéri csók arc-csók, mint Júdás csókja, nem pedig kézcsók, amely a behódolás a megalázkodás kifejezési formája. Ebben a kontextusban hajlamosakká válunk azt gondolni: a judeókereszténység voltaképp a zsidó vallásnak hódoló keresztény vallás. Más vélemények szerint az ábrahámi gyökérből sarjadt zsidó ősvallást, az őskeresztény szekta (szekták ) vallását kell alatta érteni. Ez nyilvánvaó hülyeség, hisz a kereszténység a megváltó kereszt áldozatán alapul, amit a zsidók elvetnek.

De lépjünk egyet, vissza a fősodor irányába.

Fentebb, mikor a birkatenyésztésről értekeztem, még nem tudtam mennyire találtam fején a szöget.
Aztán, a vak tyúk módján, megtaláltam a szemet, mit szemet (?) a gyöngyszemet (!) a Neten.

Éppen azzal akartam folytatni, hogy az Újszövetség Jézusa a "jó pásztor" alakjában hülyíti a népet. Ehhez találtam is egy kifejező képet és már a magyarázó szövegen kezdtem gondolkodni, de közben kiugrottam a Netre és lám mit találtam! Hack Péter politikus, jogtudós, országgyű lési képviselő és a Hit Gyülekezetének prédikátora - az egyik legrafináltabb szadeszes zsidó - megmagyaráz ta helyettem. "Jézus úgy látja a sokaságot, amikor nem követik az elhívásukat, mint pásztor nélküli juhokat. Az a jó, ha a pásztor elöl megy, a juhok pedig követik őt. Amikor van pásztor, akkor van védelem és táplá lék. Az elhívással együtt jár, hogy juhtermé szetünk legyen. A juhok sajátossága, hogy bajban igyekeznek összeállni. Ez is egy védelem. Jó dolog a nyáj belsejé ben lenni, mert ott a juh védettebb, és még inkább védett a pásztor közelében. Az ember dönthet, hogy juh-, kecske-, disznó-, vagy farkas természetet választ, de a választás azt is eldönti, hogy Jézushoz fogsz-e tartozni. Az egyházban csak juhok lehetnek. Jézus Krisztust kell a központba tennünk. Ha jó juh valaki, akkor hallja a pásztor hangját, és követi őt. A pásztor követése azt is jelenti, hogy alárendeled az életedet neki. Ekkor megtapasztalod az Úr gondvi selő kegyelmét, és nem fogsz szűkölködni. A pásztor jó gondviselőként füves legelőkre, csendes vizekre vezeti nyáját, azaz táplálja szellemi eledellel az Ige éléstárából. Így vidámítja meg a juhok lelkét."

Kösz Péter! Mindent elmondtál... Sőt! A folytatás kulcsát is tálcán kaptam. Újra idé zem az idézet egy mondatát. "Az ember dönthet, hogy juh-, kecske-, disznó-, vagy farkastermészetet választ, de a választás azt is eldönti, hogy Jézushoz fogsz-e tartozni. Gondolom, hogy az állatok felsorolása nem taxatív, csak példálózó, így be lehet suszterolni a halászsast is, feladva a "jézushoz tartozás" felemelő érzését.

Az általam elképzelt madár valahogy így fest... Lehet, nem fogja megnyerni a Te és hitsorsosaid tetszését. De jó tudni, hogy a Hitgyüli a legagresszívebb azaz legveszé lyesebb szekta, amely a Talmud szellemé ben keményen lovagolja az Újszövetség Jézusát.

A Gyülekezet zenés "istentiszteletei" tükrö zik azt a hatást, amit a gój birkáknál ki lehet váltan... Ügyes!

De!

Meddig lehet működőképes "a nagy átverés", a világtörténelem legnagyobb átveré se? Meddig mételyezhető, a birka?

A métely orvosi értelemben é
lősködő laposféreg, amely többnyire kérődző állatok (szarvasmarha, juh) szervezetébe jutva a májban telepszik meg. Átvitt értelemben káros hatás egy közösségre; beteges tünet, jelenség, amely rombolja a közösség boldogulását, fennmaradási képességét vagy erkölcsét. Az okozó itt is élősködő féreg - nem átvitt értelemben... A birka másik gyakori betegsége a szemhályog. A kettő együtt végzetes hatást gyakorolhat. De mindkettő gyógyítható - lenne!

Az ehhez szükséges belátási képesség azonban ma még hiányzik. Pedig a logikai képlet voltaképp egyszerű. A zsidó "vallás"  a zsidók számára és a gójok rovására, földi előnyöket [gazdagság, biztonság, élvezetek, stb.] ígér. Ezzel szemben "keresztény val lás" a buta hívőknek a földi életben a megalázkodást, a földi javakról való önkéntes lemondást írja elő. Ezt a magatartást pedig földi terrorral és a túlvilági szenvedés [tisztítótűz, pokol] fenyegetésével kényszeríti ki. Ehhez képest a zsidó világuralom alap vető eszmei fegyvere.

De hogy lehetne ezen pofonegyszerű igazságokat a gójokkal megértetni? Mindenekelőtt vissza kell őket téríteni a kritikus, azaz az emberi gondolkodás görög módszerére, ahogy fentebb írtam. Ez egy széles és mély árok átugrását jelentené. Szerencse, hogy az árok valójában nem létezik. Csak a zsidó ráhatás jeleníti meg képzeletünkben, egy hamis alternatíva felállításával. Eszerint csak keresztény, vagy "pogány" gondolkodás létezik. Részben er ről szól "Vissza Platónhoz" c. írásom.

A zsidók számára "ideális gój"  alakját Hack Péter kellő plaszticitással ábrázolja. A zsidó ember ide ál azonban egyáltalán nem hasonlít erre. A szadista tömeggyilkos Józsué képe pl. így jelenik meg a zsidók fantáziájában. Ha erre valaki azt mondaná undorító, olvassa el a Tórában a Józsuét dicsőítő passzusokat. Azok még undorítóbbak... Idézet Józsué Könyvéből, a jerikói krónikából:
"Szolgám, Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. (Józs 1.3 ) Minden helyet, amelyet talpatok ér, nektek adok, ahogy Mózesnek mondtam. (Józs 1.4 ) Betöltötték az átkot mindenkin, aki a városban csak volt, férfin és nőn, fiatalon és öregen, az ökörig, juhig és szamárig, a kardnak élével. (Józs 6.22)
Zsidó, vagy zsidócsahos tálalásban az "indokolás" így hangzik. "Istenítélet – nevelési célzattal. További nevelési célzata is volt annak, hogy ezt az ítéletet nem Isten hajtotta végre – mint egykor az özönvíz idején, vagy Sodoma és Gomora kénköves esővel való elpusztításakor –, hanem Isten választott népe. Izráelnek ugyanis meg kellett értenie, hogy ők is kerülhetnek hasonló helyzetbe, mint ezek a kánaánita népek, amelyeknek borzalmas erkölcsei a modern régészeti feltárások tükrében bizonyítást nyertek, hiszen a homoszexualitás, a leszbikusság, a promiszkuitás és a bestializmus szokásai vallásos mezben is terjedtek, és ha Isten nem lépett volna közbe, a vérfertőzés vagy az 'általános degenerálódás' kipusztította volna e néptörzseket."
Aamennyiben az "általános degenerálódás"  megelőzése végett ki kell írtani a gyermekeket, sőt az "erkölcstelen" állatokat is, Izrael szomorú sorsnak nézhet elébe.

Hol keressünk hát emberideált? A múltba kell visszamennünk. Tarthatunk keletnek, vagy nyugatnak egyaránt. Tulajdon őseink, Árpád harcos népe, a hűség, a vadság, a ravaszság, a bátorság, a tűrőképesség, a fegyelem, stb. szempontjából ideál típusnak tekinthetők. A "Magyar" és "Tudományos" Akadémia zsidó elnöke által adott jellemzés - "A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemészárlásában." (Glatz Ferenc: "A magyarok krónikája", Budapest, 1996. 9. oldal.)."
- azonban csak részben illik rájuk. Velük nem is ez a probléma, hanem az, hogy nem volt létfilozófiájuk, pedig erre mellőzhe tetlenül szükségül lenne utódaiknak.

Nem mondhatjuk, hogy a mai magyarokból teljesen hiányzana a "pogány" múlt utáni nosztalgia. Népszerű a lovaglás, az íjászat és a lovas íjászat, mint sport, vagy hobbí tevékenység. A hagyományőrzés azonban ma már nem elég, mert mint pótcselekvés nem gyakorol semmiféle hatást a mára.

Ezért mellőzhetetlen a görögök példáját felemlegetni.

A görögök szó politikai értelmében nem alkottak egységes nemzetet. Törzseik szüntelen harcot vívtak egymás ellen is. Közben mégis létrehoztak valami közöset: a páratlan és máig felülmúlhatatlan egyetemes görög kultúrát.

Ebben a keretben mindennek, mindenkinek megvolt a maga helye és rendeltetése. A középpontban azonban nem az isten, hanem az ember állt, különös tekintettel a férfiemberre. A férfi volt minden mérték és érték viszonyítási alapja. A férfinak kellett megkeresnie és megállnia a maga helyét a kegyetlen világban; látnia és vállalnia a sorsát (fátum). A sors a legritkábban volt kegyes. Ezért lebeg a tragédia árnya szűntelen a hősök feje felett. Szophoklész és Euripidész sorstragédiái nem vídám, de tanulságos, felemeló színdarabok.

Hack Péter fajmagyar/gojmagyar birkáinak nincsenek tragikus gondjai, mivel sorsuk belátásához már túl hülyék.

Itt és most azonban mellőzhetetlen, sürgős szükség van a szó görög értelmében vett férfiakra, sőt ilyen férfiak csapatára, "lovagrendjére". Most megint sokan fognak fintorogni, ha megint Hitler jut eszembe. Ez sajnos elkerülhetetlen a következők miatt.

Hitler és Himmler is embertenyésztés révén akarták a német népet a hajdani árják szinvonalára vissza-emelni. A tenyésztés "szakmai" alapelvei pofonegyszerűek. Ki kell válogatni a faj legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkező hím és nőstény egyedeit, ezeket gyorsított tempóban párosodásra, utódnemzésre kell késztetni, majd biztosítani kell az egészséges egyedek túlélési feltételeit.

A gyerekcsináláshoz kedvcsinálónak létrehozták az SS lovag rendet és hozzáláttak... A mozga lom szakrális központja a wewelsburgi vár lett. A kísérlet eredményeinek és kudarcai nak tagla lása nem tartozik ide. Letagadhatatlan tény viszont, hogy a fehér faj kihalását elkerülni csak gyorsan eredményt hozó, azaz extrém módszerekkel lehetséges. A fajok harca tulajdonképp az "anyaméhek versenyében" dől el.

A "náci" eszmerendszer másik pillére a célok megvelósítására alkalmas utak/módszerek feltalálása, azaz a fajbiológiai program megvalósításához szükséges politikai/gazdasági környezet kialakítása volt.

A megoldást a nemzeti-szocialista egypártrendszer kínálta. Írhatnék most arról, hogy a verkli hogy működött. Ehelyett azonban megint visszaadnám a szót Hack Péternek, aki a Harmadik Birodalom gazdaságpolitikáját
sikertörténetnek nevezte egy tévé beszélgetés során, amelyet Juszt Lászlóval folytatott. A gazdasági világvál ság kapcsán hozta szóba Hitlert és Pinochetet megállapítván, hogy "irányításuk alatt a német, ill. a chilei gazdaság "sikertörténetet" könyvelhetnének el, ha uralmukhoz nem tapadna annyi vér."  Már akkor eszembe jutott, milyen vicces ez a jakhec, hogy csak Hitler és Pinochet kapcsán emleget vért, mintha Anglia, Amerika, Franciaország, stb. "sikertörténetei" vértelenek lettek volna.

Ha idáig nem derült volna ki, hogy miért kerítettem ekkora feneket "halászsas indítványomnak", még rászánok néhány szót...

A halászsas hímje valóságos iskolapéldánya a "férfias sorsvállalásnak". Annak szenteli életét ami fajának fennmaradása szem pontjából a legfontosabb: az apai szerep eljátszásának.

A nemzetkihalás felelősei: a családi kötelezettségeket nem vállaló "férfi" aki esetleg buzis, de mindenképp haszontalan lény,- a nő, aki az alakját, ill társadalmi karrierjét nem áldozza fel az anyaság oltárán,- a velejéig rohadt liberális szemlélet, ill társadalmi berendezkedés, amely az "egyéni szabadságot" állítva középpontba "kánaánita néppé" züllesztették a fehér népeket.

Jönnie kell tehát egy - nem metélt farkú - "Józsuénak" , aki rendet vág...

2017.11.03

Sz. Gy.