Mottók:
Még nem végeztünk Hitlerrel!
A történelem revízionista...

 

 

 

A történelmi Hitler

A Hitler irodalom csaknem olyan parttalan mint az "elfelejtett szocializmusok" irodalma. Ezért ismétlem azt a módszert, hogy mondanivalómat egy könyvhöz kapcsolódva teregetem ki. Nem fogják elhinni, a Szerzö egy kilenvenéves zsidó. A könyv címe "A történelmi Hitler". Nem ritka, hogy zsidó szerzőkre kell az embernek hagyatkoznia, ha valamit meg akar tudni a zsidókról, vagy másról. [A zsidó először is grafomán. Csak aztán kezdett olvasni, mikor már volt mit. Így lettek a "könyv népe"...]

Példaként említem Randolph L. Brahamot, aki zsidó létére óriási ténya nyag birtokában [majdnem] tárgyilagos könyvet írt a Holokausztról. Hasonlóan értékes forrás Makai György "Izrael állam és a cionizmus" c. könyve, amelyet bátorkodtam
méltatni anno egy cikkben.

John Lukacs arra vállalkozott, hogy a történelmi Hitlert a "Hitler iroda lom" tükrében mutassa be országnak világnak. Ez nyilván sikerült is neki, Magyarországot kivéve. Arra ugyanis mérget mernék venni hogy a buta - gój - magyar agyakból szinte teljességgel hiányzanak a "Hitler szinapszisok" és az összes nyilas, hungarista, betyár, csendőr és gárdista, szentkoronás, alkotmánytudós stb. nem tudna öt mondatot kinyögni ha vallatóra fognák Hitler felől. Nekik nem lehet a történelmi Hitlert bemutatni. 

Hazánk sajnos már rég nem"Kompország". Adynak, Brühl Adél selyemfiújának, nem kell forognia a sírjában. A ma aktuális helyzetjelentés ugyanis így szól:

"Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték *),
Benne hallgat a sötétség." 

[*) A nyugati parthoz kötötték...] 

Nos ezek után lássuk az öregurat. [Ha nálunk egy gój tollat ragad, azonnal rááll a zsidó "értelmiségi elit". Hamar kiderül, nem tud jól angolul, "hejes írási" hibákat vét, azaz bunkó, tahó és persze rasszista populista, antisze mita; egyszóval nem pol.korr. Eztán neki annyi. A tükörben ugyan megnéz hetné, de a zsidó köpetek miatt nem ismerné fel magát... Nos az öregre mindezt nem lehet ráteríteni.]

A könyv rég megvolt a polcomon (felül...). A téma mégis véletlenül ugrott be. Megvettem ugyanis az amúgy a 795 Ft.-os BBC History 2013-as számát 280 Ft.-ra leértékelve. Abban fedeztem fel Lukács úr írását, aki természe tesen magyar... [Csak azt nem tudom zsidó-magyar, vagy magyar-zsidó, mert már elfelejettem, hogy Drábik János szerint melyik a jó zsidó és melyik a nem jó zsidó...]

A füzetben a következőket olvastam
"Az elmúlt század legnagyobb 'forradalmára' nem Lenin vagy Sztálin, hanem Hitler Adolf volt." Puff! Egyből paffá lettem. Aztán gondolkodni kezdtem: ez a Lukas az a Lukas? Az volt.

A könyvet többször olvastam. Már több benne az aláhúzott rész, mint az aláhúzatlan. Ezért sem gondoltam, hogy valami újat találok a Históriában. Találtam. "Három világhatalom összesen több mint ötszázmillió ember szövetsége kellett ahhoz, hogy az ő nyolcvanmilliós Németországát végleg legyőzze, s mindez majd hat esztendeig tartott."

Jé' tényleg. Hogy is van ez? Sok disznó ludat győz? Lássuk csak...

Mielőtt belemerülnénk jó előre szólok: Lukas idealizálja (!) Hitlert. Talán emiatt hiányos a portré. A Szerzőt itt és most követem ugyan, de később a portrét kiegészítem a Hitler-arculat rút foltjaival. Arra gondolok, hogy Hitler nem volt "igazi" antiszemita. Ez az érzés ugyanis körkörös hullámokat vet. Hitler csak egy irányba, a nagyrészt nyomorult kelet európai zsidóság irányába "lüktetett". Angliával, a világzsidóság viperafészkével, mindenáron meg akart egyezni. Őket nem ostorozta Goebbels, sem Streicher a "Der Stürmerben". Sajátos módon Hitlert legfontosabb munkatársai Bormann és "Ges tapo Müller" sem tartották "igazi antiszemitának". Ezért árulták el mindketten és váltak Sztálin kémjeivé.
Regéltem erről is koráb ban.  

Lássuk ezúttal Hitlert a népboldogítót - Lukas szemüvegén keresztül.

Most is, mint eddig mindíg, idézetekkel vagyok kénytelen operálni. De mielőtt ezt tenném nyomatékkal említem: Lukas szerbe - számba szed minden valamire való írót, aki Hitlerről írt. Több mint száz (!) íróról, írásműről van szó! Úgy sejtem Lukas könyve a legteljesebb Hitler monográfia lehet. 

A citátumokkal a könyv oldalszámai szerint haladok, bár ez a sorrend nem feltétlenül követi az események logikai sorrend jét.

"Hitlert halála után ötven évvel is változatlan közérdeklődés övezi. Több könyv cikk film és tévéműsor foglalkozott vele, mint Sztálinnal, Roosewelttel, Churchillel ... Maóval."

"Sokakban felmerült,
vajon a nemzetiszocializmus nem képviselt e, mutatis mutandis, egy a kommunizmusnál ill. a Nyugat romlásnak indult liberális demokráciájánál is egészségesebb alternatívát?"

"Talán Hitler volt a modern világ legnépszerűbb 'forradalmi' vezére... Óriási hatást gyakorolt erre a századra és kitörölhetetlenebb nyomot hagyott benne, mint bármely más diktátor, Lenin, Sztálin, vagy Mao."

* * *

Lukas igazságtalan Sztálin, ill. Mao rová sára. Azáltal is, hogy egy sorba helyezi őket Leninnel és szembeállítja Hitlerrel... A hagyományos zsidó ábrázolás képben és prózában hajlamos Lenint kihagyni a tömeggyilkosok galériájából, holott a lenini tömegterror minőségi különbözőséget mutat a többiekéhez képest elsősorban az által, hogy a bestiális kegyetlenség mellé rendelt célként jelenik meg. A lenini terror zsidóterror, amelyet Trockijjal együtt gyakoroltak.

Sok könyvtárnyi irodalma van ennek. Az egyik forrás Vicomte Leon de Poncins "Szabadkőművesség és a Judaizmus c. írása. Az ebből vett idézetet a gyengébb idegzetűek, ill. kényesebb gyomrúak ugorják át.
"A nagy garázst (a cseka kievi kivégzési osztályának a helysége) elárasztotta a vér. Ez a vér már nem volt folyékony. és néhány inch (1 inch= 2.54 cm)-es réteget alkotott. Borzalmas keveréke volt vérnek, agyvelőnek, koponyadaraboknak, hajcsomóknak és más emberi maradványoknak. A falakon lövések ezreinek lyukai voltak láthatóak, és vérrel voltak befecskendezve. Agyvelődarabok és fejbőrrészek ragadtak rá. Egy huszonöt centiméter széles, huszonöt centiméter mély és tíz méter hosszú árok vezetett a garázs közepéből egy földalatti csatornába. Ez az árok teljes hosszában a tetejéig tele volt vérrel. Általában ahogy megtörtént a tömeggyilkosság, a testeket teherautókkal vitték ki a városból és a mellett az árok mellett temették el őket, amelyről beszéltünk. A kert egyik sarkában találtunk egy másik árkot amely régebbi volt és körülbelül nyolcvan test volt benne. Itt a testeken a legkülönfélébb leírhatatlan és elképzelhetetlen kegyetlenkedések és csonkítások nyomai voltak láthatók. Néhány testet kibeleztek, másoknál levágták a végtagokat, néhányat szó szerint darabokra vágtak. Néhánynak kiszedték a szemét, és a fejek arcok, nyak és test mély sebekkel volt borítva. Találtunk továbbá egy testet, amelynél éket nyomtak a mellkasba. A sír egyik sarkában bizonyos mennyiségű kart és lábat találtunk."
Ennek a terrornak a tulajdonképpeni célja az orosz (!) "kizsákmányoló osztályok" kiírtása volt, ide sorolva nem csupán a tőkéseket és földbirtokosokat, hanem a papokat, értelmiségieket és a kispolgárokat, vagyis Oroszország egész (!) tudathordozó rétegét is. Ennek egy jellegzetes epizódjáról
írtam, hogy hőbörgött Lenin mikor a Pétervári Szovjet mérsékelni próbálta a "tömegterrort" azaz a polgárok tömeges lemészárlását saját lakásaikban. 

Mint tudjuk Sztálin előbb elszigetelte Lenint, majd annak halála után kiírtotta Lenin zsidó (!) bandáját. A módszerek hasonlóak, a cél azonban homlokegyenest ellentétes (!) volt.

Lukas - az összes többi zsidó írástudóhoz hasonlóan - képtelen Sztálint a történelemben elhelyezni. Sztálin és a "sztáliniz mus" külön fejezetet kapnak majd nálam, de Sztálin közbevetése nélkül Lenint és főleg Hitlert nem lehet értelmezni. Egy történészi véleménnyel vitatkozva Lukas ezt írja.
"A kommunista, vagy 'sztálinista' (!) pártok mostani - valószínűleg átmeneti - újjá éledése, különösen Oroszországban, nemcsak elválaszthatatlan a felszított populista nacionalizmustól. hanem egyenesen abból táplálkozik. Ha a nemzetközi szocializmus délibáb, akkor a nemzetközi kommunizmus még optikai csalódásnak is kevés."

Hüm hüm...

Most mielőtt a sztálini terrorról beszélnénk muszáj Németországgal, ill. Hitlerrel  kezdeni. Németországban fejlett és kon centrált volt az ipar, képzett és fegyelmezett a munkásság. Hitlernek a mágikus szónoknak módja volt munkásbarát, "ember arcú" forradalmat gründolni. Eredeti tőkefelhalmozásra sem volt szükség, mert ki lehetett sajátítani a zsidó tőkét és gatyába lehetett rázni a német gyáriparosokat.

Oroszországnak viszont nem volt számottevő ipara. Az eredeti tőkefelhalmozást többszáz éves késés sel, egy világháború és egy zsidó diktatúra által tönkretett országban kellett végrehajtani, az irdatlan orosz térben (télben), elhelyezkedő ásványkincsek lelőhelyein. A gigászi munka egy részét kétségtele nül a gulagokra hurcolt rabok végezték, de nem csupán és nem is főleg ők, hanem igazi önkéntesek tízmilliói is.

Azt hiszem sikerült rábukkannom a Lenin magasztalás - Sztálin simfelés egyik legaljasabb
fércmüvére. A szöveg szerint Lenin csupa jót tett és szépeket álmodott szeretett orosz népe fényes jövőjéről. Sztálin viszont ... "A GULAG-ok nagy része Szibéria hómezőin volt, hogy a foglyok halálra  fagyja nak előbb-utób A sztálinizmus eredményei: gyakorlatilag egy évtized alatt teljesen tönkretette az országot, a történelem legkeményebb diktatúráját alakította ki."

Én nem szeretnék azokkal hülyékkel vitatkozni, akik ilyesmiket írnak, olvasnak és elhisznek.

A téma kapcsán az
"urali hösköltemény"  jutott eszembe. Ebből csak egy rövid strófának próbálok itt helyet szorítani.  
"Bár a sztálini erőltetett modernizáció, iparosítás kétségtelenül kegyetlen volt, de racionális indíttatással bírt, s megfelelt az ország pillanatnyi érdekeinek. A sztálini 'forradalom felülről' eredményeképpen,1929-től kezdve évi 12,2 százalékkal nőtt a Szovjetunió ipari termelése. 1985-re, a peresztrojka kezdetére a Szovjetunió ipari termelése elérte az amerikai 85 százalékát. A egy mennyiségileg-minőségileg új ipari központ felépítése volt. Technikai modernizáció következett be, gigászi, a legmodernebb technikával felszerelt gyáróriásokat építettek (mint például a Kuznyecki Kohászati Kombinát).  A sztálini iparosítás a korabeli néptömegek támogatását is kivívta ..., mivel abban a közeli 'fényes jövő' eljövetelének reményét látták. A sztálini 'forradalom felülről' az urbanizáció fellendülésével is együtt járt. Az állam megkezdte a szociális infrastruktúra kiépítését: lakásokat, kórházakat, iskolákat építettek. A nagy honvédő háború idején az uráli iparközpontokban készítették a frontra kerülő fegyverek jelentős részét. Az Urálban kialakult ipari-katonai potenciál döntő szerepet játszott a háborús győzelemben – az Urálban készült az összes szovjet fegyver 40 százaléka, a tankok 70 százaléka, a lőszerek 50 százaléka."

Ezután következett be a birodalom bukása. Az okok elemzésére a "Sztálin fejezetben" kerül majd sor. Itt csak röviden. Sztálin későre időzítette, ezáltal eleve kudarcra kárhoztatta a zsidókérdés végleges megoldását (endlösung). Így őt ölték meg (vagy hagyták meghalni) a zsidók. A hruscsovi - gorbacsovi - jelcini folyamatos zsidó kurzus hozzákezdett a birodalom lebontásához. Az "eredmények" csakhamar jelentkeztek. 
"A ’90-es évek neoliberális reformjai már a posztindusztriális társadalom megvalósítását tűzték ki célul. A ’90-es évek ben visszaesett az orosz ipar teljesítménye (a ’90-es évek végére az orosz ipar  az amerikai teljesítményének már csak 20 (!) százalékát érte el)"
A nagy rombolást a negyedik zsidó, Putyin folytatja és szeretné befejezni. Már ott tart, hogy félmilliós terrorhadsereget állí tott fel az orosz népi ellenállás elfojtására. De ez is egy külön téma.

A kényszerű kitérők után vissza Lukasra.

 * * *

Goebbels Hitler legszebb mondásaként tartotta számon a "gyűlölet áriát", amely így szól. "Isten bőkezűen felruházott minket a harcra. Legszebb adománya számunkra, hogy ellenségeink gyűlölnek bennünket, mi pedig teljes szívünkből gyűlöljük őket." 

Sok vita van Rauschning (a danzigi szenátus elnöke) ill. könyve "Hitler bizalmasa voltam" hitelessége körül. Lukas azonban hajlandó neki elhinni, hogy Hitler valóban kijelentette
"Minek államosítanám az ipart? Én a német népet fogom államosí tani." Ez azért hihető, mert valóban ezt tette, de erről is később.

"Németországot áthatotta az optimizmus és az önbizalom. Az élve születések száma négy év alatt másfélszeresére emelkedett. A házasságkötések számát tekintve 1938-ban és 39-ben egész Európában Németország vezetett. A német születési ráta még a házasságkötések számánál is meredekebben emelkedett. A húsz év alatti fiatalok körében az öngyilkosságok száma 80 százalékkal csökkent."

A "Winterhilfe" program jelmondata "egyetlen német se éhezzen, vagy fázzon."  Németország megmutatta, hogy "szigorú diktatúra mellett is lehet magas életszínvonalat elérni."

"Hitler eredetisége abban a felismerésben tükröződött, hogy a forradalmat nem az állam ellen, hanem az állam eszközeivel kell sikerre vinni. Első az államhatalom megszerzése, utána jöhet a forradalom."

"Hitt az akarat mindenhatóságában, szintúgy az eszmék rendkívüli erejében. Szerinte a német katonák nem csak azért győznek, mert fegyelmezettebbek, jobban kiképzettek, hanem meggyőződésük, hitük felsőbbrendűsége miatt is.

"Büszkén hangoztatta, hogy felfordulás és vérontás nélkül hajtott végre egy nemzeti forradalmat."

"Bámulatos volt Hitler képessége, hogy újra és újra összeszedje magát. Még inkább az a III. Birodalom kitartása. 1918-ban a német császár birodalma alig két hónap alatt összeomlott azután, hogy a német hadsereg elszenvedte első komoly vereségét Franciaországban, és mindössze néhány héttel azt követően, hogy szövetségesei kapituláltak. A III Birodalom még két és fél éven át harcolt Sztálingrád után és majdnem két évig azután, hogy Olaszország elpártolt tőle.

A MacskaJancsi, II. Vilmos császár őfelsége, birodalma úgy omlott össze, mint egy rozzant budi. De nem temette maga alá őfelségét, mert megugrott. Hollandiába emigrált. Utolsó császári gesztusként a kardját - a hatalom és a becsület jelképét - átadta egy vámkezelőnek, mint egy esernyőt, vagy sétapálcát a kupleráj ruha tárában. 

Aztán bebizonyította, hogy becstelenül is lehet jól és sokáig élni. De ne csodálkoz zunk rajta, hisz a nagyseggü Viktória brit királynő unokája volt.. Igazi kék vér csörgedezett az ereiben. Talán épp erért hajtott olyan büszkén és bátran milliókat a vágóhídra. Szép kis vircsaft ezek az uralkodó dinasztiák...

* * *

Különösen a munkásosztály (!) bízott benne és kitartott megdöbbentő nemzeti egységről téve tanúbizonyságot a háború utolsó hónapjáig.

Ide egy kis betétet kell illeszteni. Lukas - nyilván tapintatból - nem említ néhány előzményi adatot.

Többször
líráztam a hitleri korszak nagyszerü krónikásáról Johannes Öhquist finn ezredesről és "A Führer Birodalma" c. könyvét is közzétettem
[Öhquist a III. Birodalom vendége volt amíg a Szovjetunió meg nem támadta a hazáját. Akkor hazament meghalni.] A további idézetek Öhquist könyvéből valók.

"Május 1-én Hitler szimbolikus csapást mért a marxizmusra, elvette tőlük e proletár ünnepnapot... Egy nappal később az SA parancsot kapott, hogy szállja meg a szociáldemokrata 'szabad szakszer vezetek' székházait a 'munkás bankokat', a szakszervezetek vezetőit pedig tartóztassák le. Ezen 'energikus eljárás' hatására ... az összes többi szakszervezetek azonnal 'önként' a párt vezetése alá helyezték magukat... A német munkafront ötödikén már jelenthette a Führernek, hogy nyolcmillió szervezett munkás ... csatlakozott ..."

Persze mindennek van előzménye. Hitler is úgy látta, hogy az első világháborúban a harcoló hadsereget hátbadöfték [dolch stoss]. Ebben a zsidó irányítás alatt álló szociáldemokrata párt és a szabad szakszervezetek játszották a dicstelen főszerepet. Ennek taglalása most nem passzol ide. A szocdem-szoci-marxista-zsidó mentalitás jellemzésére sem jut sok hely, csak egy kis epizód. Amikor a győztes hatalmak ultimátumot adtak a német kormánynak arra, hogy jóvátételi kötelezettségének teljesítése végett vegyen fel havi (!) tizenöt százalékos kamatot, vagy különben megszállják a Ruhr-vidéket, a független szocdem. "Crispen képviselő kijelentette 'nem ismerünk olyan hazát amelyet Németországnak neveznek. A mi hazánk a proletariátus." Talán így válik érthetővé Hitler érzékeny búcsúja a szociáldemokratáktól az új Reichstag első űlésén - "Önökre uraim nincs többé szükség." És a képviselő urakat kisvártatva elnyelték a táborok...  

[Eddig Öhquist.]

* * *

Ő akinek rögeszméje volt a Churchillra és Rooseweltre gyakorolt zsidó befolyás tudta, hogy Sztálinra a zsidóknak nincs befolyásuk, sőt hogy Sztálin a maga módján antiszemita.

Speer naplója szerint Hitler valóban úgy vélekedett "Az Oroszország fölötti német győzelem esetén ... legjobb volna Sztálinra bízni az ország igazgatását, mert ő az elképzelhető legalkalmasabb ember az oroszok kézbentartására. Sztálinban voltaképpen a 'kollegát' látta. ... Sztálinnal szemben arra a következtetésre jutott, hogy nemzeti - orosz politikát folytat, miután megszabadult a zsidó befolyástól"

Hát persze hogy azt folytatott! Ez a pakli mégsem jöhetett volna össze. Ha hinni lehet a Lukas által idézett egyik szerzőnek "Sztálin 1941 május 5-i pohárköszöntője szó szerint így hangzotti . Igyunk a fejlődés és területi gyarapodás új korsza kára, amely elkezdődött! Sokáig éljen a szovjet nemzet aktiv agressziós politikája."  Lukas nem hiszi, hogy ez így elhangzott. Én viszont elhiszem, hogy valami elhangzott csak nem pont így. A mindenkori orosz cárok szent kötelessége volt ugyanis "Oroszország hivatásának betöltése", azaz a birodalom szakadatlan növelése. Sztálin egyike a birodalom-teremtő és gyarapító nagy orosz cároknak. Az első véres vörös cár a véres fehér cárok után. Sírfelirata egy churchilli idézet lehetne "Sztálin. Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra."

Hát persze hogy Sztálinnak dukál egy mauzóleum, nem a szifiliszes szadista oroszírtónak. Erre ugyanúgy sor fog kerülni mint Mao esetében, Putyin likvidálása után.

* * *

Mindezek után térjünk talán a lényegre...

"A zsidókérdés ... Hitler alapvető 'rögeszméje' volt ... meggyőzte magát arról, hogy a zsidók jelenléte Németország, Euró pa, sőt talán az egész világ alapvető problémája - a történelem kulcsa. ... Végrendeletének legutolsó mondatában, néhány órával a halála előtt ezt diktálta: történjék bármi a német nemzetnek nem szabad engednie, hogy a zsidók visszatérjenek."

Rögeszme? Készített már valaki statisztikát, hány ilyen rögeszmés él (és készül valamire) a világon? Bármilyen szám is jönne ki, nagy lenne a "latencia", mint a bűnözés esetében, hisz az is bűn, ha valaki tagadja a Holokausztot.

Volt még egy "rögeszmés" Ford, aki a nemzetközi zsidót szintén a világ legfőbb problémájának tartotta. Könyve letölthetö az Internetről!

A Lenin vezette Nagy Októberi Szocialista Forradalaomról ezt írja. "Az orosz bolse vizmus a New Yorki East Side-on született ahol azt a zsidó vezetők vallási, erkölcsi és gazdasági támogatása erősítette. Leon Trotszkij (Braunstein) az East Side-ról való. Az erőknek, amelyek céljait támogatták, központja a kehilla és az American Jewish Committee. Mindkettőt érdekelte munkája, a kormány megdöntése, az Egyesült Államok egyik szövetségese az I. vh-ban. Az orosz bolsevizmust az ame rikai zsidók aranya segítette, és az Egyesült Államok gój állampolgárainak érdek telensége és nemtörődömsége, akiknek a bűne mulasztásai, amely majdnem olyan mély, mint a bolsevik társaságéi.".

Tisztelt Szerzőnk nem foglalkozik belterjesebben a Mein Kampffal, viszont célozgat arra, hogy Hitler később maga is megta gadta egyetlen írásművét, ami egyszerűen nem igaz és kétségeket ébreszt Lukas szándékainak tisztességes volta iránt.

Hitler a Mein Kampf "Nép és faj" c. fejezetében két alapvetóen fontos megállapítást tesz.

Az árjának merõ ellentéte a zsidó. A föld egyik népénél sem oly erõsen fejlett az önfenntartás ösztöne, mint éppen az ún. 'kiválasztott nép'-nél. Ezt legjobban az a tény bizonyítja, hogy ez a faj még egyáltalán létezik. Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamán oly keveset változtatott volna jellegzetességén, karakterén, mint éppen a zsidó. Másrészt egy nép sem ment ez idõ alatt nagyobb megrázkódtatásokon keresztül, mint a zsidó, és mindennek dacára változatlanul bontakozott ki az emberiség legnagyobb katasztrófáiból. Mily megrendíthetetlen élni akarást és fajfenntartási ösztönt tükröz vissza ez a tény

 Ez a zsidóság apoteózisa lenne, de..

Mialatt a polgárság ... egykedvûen nézte a dolgok ilyen folyását, azalatt a zsidó megérezte azt a beláthatatlan lehetõséget, ami itt a jövõ számára kínálkozik. Egyrészt az emberiség kizsákmányolására irányuló kapitalista berendezkedéseket a végsõkig megszervezi, másrészt saját lelkületének és tevékenységének áldozataihoz odaférkõzik, és rövid idõn belül maga áll a harc élére, 'önmaga' ellen. Természetesen csak látszólag 'önmaga' ellen, mert a hazugságok e nagymestere kitûnõen ért ahhoz, hogy magát mindig tisztára mossa, és minden hibát másokra toljon. Minthogy elég szemtelen ahhoz, hogy a nagy tömegeket maga vezesse, a tömeg sohasem jön annak gondolatára, hogy ez esetben minden idõk legnagyobb becsapásáról van szó.

Mit jelent a kettő együtt, egymással összefüggésben? Hát a zsidó és a zsidókérdés időbeli és térbeli dimenzióit: kétezer év az időben és az egész emberiség a térben. Ez képileg maga a Moloch, amelynek alakjában a zsidók szívesen elgyönyörködnk.

Ez a  világ alapvető problémája. Mi nem érthető ezen? Miért rögeszme, ha valaki alapvető problémát lát egy olyan jelenségben mint egy olyan "világnép", amely nem ius titkolja, hogy célja a világuralom megszerzése.

A Szerző befejezésül a jövő délibábját vetíti hályogos gój szemeink elé.

Hitler ontosan látta, hogy nagy vonzóereje van a populista nacionalizmusnak ... Ez a legfőbb politikai erő. ... Megérezte, hogy valamikor 1870 után a nacionalizmus és a szocializmus lépett a konzervatívizmus és a liberalizmus, sőt talán a jobboldal és a baloldal régi kategóriái helyébe.

Látnunk kell, hogy Hitler koncepciója egy bizonyos értelemben hosszabb távon is helytállónak bizonyult. A XX században a nacionalizmus és a szocializmus 'elegye' világszerte szinte egyetemessé lett.

Ötven év multán tagadhatatlan, hogy továbbra is a nacionalizmus a legnagyobb erő a világon. A nacionalizmus és a szocializmus keverékének aránya országonként más és más, de mindenütt ezt a keveréket találjuk.

Itt válik világossá, hogy a Szerző hülyének néz bennünket. Ezek a tendenciák akkor sem voltak érvényesek, amikor a künyvet kiadta, azóta pedig drámai módon változott a helyzet.

A cionizmus "jelképes kígyója" gyűrűi kőzé fogta Európát és megfojtani készül. A nacionalizmus és a szocializmus "elegye" fel sem ködlik a buta gój agyakban. Ebben a helyzetben a végveszélyben levő német és francia szavazók maguk válaszják meg hóhéraikat, árulóikat [Merkel - Macron].

* * *

A kérdés, hogy lehetne Európa enervált népeit rábírni arra, hogy küzdjenek legalább az utódaikért, az ártatlan gyermekekért, akik immár a zsidó terrorizmus kiemelt célpontjai.

Lukas írja Hitlerről - "Erős ember volt és erejét alapvetően a gyűlöletből merítette." Itt lenne a megoldás?

Igen! De hogyan?

"Senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy másik személyt a bőrszíne vagy a származása vagy vallása miatt. Az embernek meg kell tanulnia gyűlölni. Ha képes a gyűlöletet elsajátítani, akkor meg lehet tanítani a szeretetre is, mert a szeretet et az emberi szív sokkal természetesebbnek érzi, mint az ellentétét."

Hitler csupán néhány évtizedig volt képes gyűlölni, mert "arasznyi létét" is megrövidítették. A "bosszú népe" viszont évezredek óta gyűlölködik. Kiapadhatatlan energiáit ebből meríti úgy, hogy közben a gójokat tűrni tanítja (Újszövetség). Az egészséges emberi ösztönök visszanyeréséhez mindenek előtt ettől e lelki - gondolati béklyótól kell megszabadulni.

Azután lehet a szeretettel, a részvéttel is kezdeni. Néző szemmel kell látni az összeroncsolt kis gyermektesteket. Meg kell hallani a sírást, a sikolyokat. Azután keresni kell az okokat, az okozókat. Aki keres, talál. Ez nem is olyan nehéz, hisz csak a közvetlen tettesek bújkálnak. A sokkal bűnösebb felbújtók, a közvetett tettesek szemünk előtt parádéznak. Ekkor kell elővenni - a metszőollót, vagy a permetezőt és levágni, lefújni a fertőzött részeket; ahogy a kertész teszi a friss - kis rügyek védelmében.

Orvell ezt másként képzeli és írja le.
"A következő pillanatban a nagy teleképből förtelmes, éles hang süvített végig a termen, mintha egy óriási, olajozatlan gép rohant volna végig rajta. Ettől a zajtól vicsorogni kezdett az ember, és felbor zolódott a tarkóján a haj. Kezdetét vette a Gyűlölet műsora."

A hangulatkép életszerü, de a zsinagógák, jesívák, a kahal gyűlések és a Purim "mulatságok" atmosz féráját adja vissza. Ez idegen a "jó kertész" eszközeitől, munkamódszereitől, mentalitásától.

Más kérdés, hogy - mint Orwellnél - nem árt megjeleníteni a károkozót.
"Szokás szerint Emmanuel Goldsteinnek, a Nép Ellenségének arca villant fel a teleképen. A hallgatóság mindenfelé morogni kezdett. Nekünk is megvannak a Goldsteinjeink. Nem árt ismétlődően megjeleníteni a profiljukat.

Ha a fehér faj önvédelembe vonul, tudnia kell, hogy az igazi ellenállás nem reklámozza magát, tagjait. Nem fényképezkedik és nem menetel. Az igazi ellenállás csupa "ismeretlen tettesből" áll. Naponta halljuk a tévében a terror szakértők től, miért olyan átkozottul nehéz a "sejtszerkezeteket" felfedezni, pláne időben semlegesíteni.

Tudjuk, Soros úti és "műsorkalauzokkal" látja el "aktivistáit". Be kell őket szerezni...

2017.05.27

Sz. Gy.