Közlegény, fájdalom, nem volt, csak egy. Az egész grundon a kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak, egyetlen közlegényt ítéltek holmi kihágásokért várfogságra. … A legtöbb fiú parancsolni szeret. Ilyenek az emberek.
[Pál utcai fiúk.]

 

 

 

Nemecsek szindróma...

Parkinson Hadsereg
 

A "Parkinson Hadsereg" kifejezést egy [2016. január 17-i] levélben használtam, először, amelynek szövege a MEBSZ januári, Hírlevelében jelent meg. A Hírlevél sajtóreferense Fehér Miklós nyilt levélben arról tájékoztatott, "a tények ismeretében, az általad használt jelző 'Parkinson Hadsereg' nem felel meg a reális valóságnak, ez csak feltételezés általad, nem értek veled egyet ebben a témában, abszurdum."

Egy jelző persze lehet abszurd aminthogy egy állítás is. Ahhoz viszont, hogy valakivel vitába szálljak jelzőm és állításom abszurditása tekintetében vitapartneremnek el kellene olvasnia, hogy miről beszélek, mit - mihez hasonlítok; vagyis a "Parkinson törvénye" c. könyvet, amely nem csupán tanulságos, de érdekfeszítő, szórakoztató olvasmány is. A fenti linkről PDF formátumban letölthető és annak is érdemes elolvasni, aki a cikkemet nem olvassa el...

Szerencse, hogy a törvényeket Parkinson az Angol Királyi Flotta, azaz egy fegyvernem, állapotaiból kiindulva vezeti le. Ez megkönnyíti a dolgomat az ejtőernyős fegyvernem elemzése során.

A szatirikus könyv bevezetőjében ez áll.
"Az az új hadtudományi felfedezés, hogy a megölt ellenség száma fordított arányban áll saját tábornokaink számával, egész új kutatási területet nyitott meg ..."
A magyar főtisztek díszegyenruhái roskadoznak a cifra kitüntetésektől. Nem tudható, hogy ezek a kis Brezsnyevek milyen alapon kreálják és adományozgatják egymásnak a kitüntetéseket 79 évvel a II. Világháború befejezése után. Igaz, vannak igazi frontharcosaink is Afganisztánban és másutt. Úgy tudom, ezen alakulatoknál nem tengenek túl a főtisztek és állítólag a háborús kitüntetések osztogatása sem olyan bőkezű, mint a kényelmes honi irodákban "harcoló" dekkoló hivatalnok katonák esetében, akikkel kapcsolatban Parkinson úgy vélekedik, hogy "a hivatalnokok száma és a munka mennyisége semmiféle kapcsolatban nem áll egymással." A MEBSZ-ről szóló korábbi írásomban én is azt bátorkodtam megállapítani, hogy a termelési eredmények igen szerények.

Ami a tengerészetet illeti. "1928-ban a flotta ereje csupán töredéke volt az 1914-esnek. Az akkori 62-vel szemben 20-nál kevesebb csatahajó állt szolgálatban.Ugyanazon időszak alatt a Tengerészeti Minisztérium tisztviselőinek száma 2000-röl 3569-re emelkedett, ahogy mondották 'nagyszerű szárazföldi haditengerészetté' terebélyesedett. A haditengerészet ebben az időszakban az emberek létszámát tekintve egyharmadával, a hadihajókét tekintve kétharmadával csökkent."

A törvény hatálya a civil életre is vonatkozik. "A Lordok Háza valamikor csupán öttagú volt. Mikor először hallunk róla, már elvesztette bensőséges jellegét, a létszám 29 és 50 között ingadozott. A tagság örökletes volt. További terjeszkedése azonban lépést tartott hatalma csökkenésével. Kerek számokban: 1601-ben 60 tagja volt, 1661-ben 140, 1760-ban 220, 1850-ben 400, 1911-ben 650, 1952-ben 850.

A második világháborúban a hadviselő felek többsége szervezett stratégiai és harcászati ejtőernyős alakulatokat. A mi szempontunkból a Luftwaffe "érdekes", mert a magyar ejtőernyős alakulatok tevékenysége több vonatkozásban össze kapcsolódott a német légierő, a Luftwaffe keretében létrehozott és alkalmazott ejtőernyős vadász alakulatokhoz, a "Fallschirmjäger divisions"-hoz.

Fontos megjegyezni, Hogy a mélységi felderítő és szabotázs tevékenységet és az erre létrehozott egységeket meg különböztették a csapatkötelékben harcoló "vadász" alakulatoktól, de nem akarok elmélyedni abban, hogy ezek létszáma hozzá adódott e a legális alakulatokéhoz. 

A parancsnoklás rendje igazi német pontossággal volt szabályozva, azaz az adott alakulat létszámához kapcsolódott a parancsnok rendfokozata és fordítva... Ezt az alábbi táblázat szemlélteti.

Category:Fallschirmjäger divisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigationJump to search
 • 10th Parachute Division (Germany)
 • 11th Parachute Division (Germany)
 •  


  Military organization

   

  Typical UnitsTypical numbersTypical Commander
  Fireteam2–4Lance Corporal /
  Corporal
  Squad/
  Section
  8–14Corporal/
  Sergeant/
  Staff Sergeant
  Platoon/
  Troop
  15–45Second Lieutenant /
  First Lieutenant /
  Lieutenant Hadnagy
  Company/
  Battery/
  Squadron
  80–150Captain /
  Major Őrnagy
  Battalion /
  Cohort
  300–800Lieutenant Colonel
  Ezredes
  Regiment /
  Brigade /
  Legion
  1,000–5,500Colonel /
  Brigadier General
  Dandártábornok
  Division10,000–25,000Major General
  Vezérőrnagy
  Corps30,000–50,000Lieutenant General
  Altábornagy
  Field Army100,000–300,000General Oberst
  Vezérezredes
  Army Group /
  Front
  2+ field armiesField Marshal /
  Five-star General
  Region /
  Theater
  4+ army groupsSix-star rank /
  Commander-in-chief

  Felhívom az olvasók figyelmét, hogy a baloldali táblázatban feltüntetett felsorolások ugró-linkek, így azokról közvetlenül elérhetők a felsorolt alakulatok részletes létszám, szervezési és hadtörténeti adatai.

  A jobboldali táblázatból pedig az állapítható meg, hogy milyen [létszámú] egységnek milyen rendfokozatu parancsnok dukált és fordítva.

  Ha ezeket a normákat egybevethetnénk a hazai adatokkal az az eredmény jönne ki, hogy a parancsnok/legénység viszonyszám erősen torzult a tábornokok, és a főtisztek "javára".

  Ami a "felszabadulás" utáni katonai ejtőernyőzést illeti, ezt a Székesfehérvári 62. Önálló Ejtőenyős Zászlóalj testesítette meg 1952 és 1954 között. Ennek az alakulatnak a parancsnoka H. Nagy Imre százados, politikai tisztje Micskei Károly pedig főhadnagy volt.

  Ebben az alakulatban volt szerencsém 1954-ben a tartalékos tiszti tanfolymot elvégezni. Századparancsnokom Juhász József hadnagy. A tartalékos tiszti tanfolyami szakasz parancsnoka Takács Ferenc hadnagy, egykori jutasi tiszthelyettes volt. E kitünő parancsnok akkora tekintélyre tett szert előttünk, hogy a tanfolyam vége felé már úgyszólván szemmel irányította a szakaszt. Ha valamire erősebben odanézett pillantását követve rögtön láttuk mi a baj és parancs nélkül, ész nélkül igyekeztünk azt elhárítani.

  Róla ma már nem szóla a nóta. Nagynehezen mégis sikerült egy
  intézkedésének nyomait felfedeznem.
  "Az 1952-es kiképzési év lezárásaként következett az október 18-i hadsereg nagy-gyakorlaton való résztvétel; feladata a Békés megyei Szabadkígyós és Újkígyós közötti területre zászlóaljkötelékben végrehajtandó ejtoernyos ugrással a támadó ellenséges ék feltartóztatása, a védoegység felmentése volt. ... A feladatot 22 géppel, 21 darab honvédségi és polgári Li-2 és 1darab C-47, gépenként 14-16 fovel tervezték. A felszállást követoen a gépek oszlop alakzatba rendezodtek, melynek hoszsza közel két és fél kilométer volt. A C-47-es az oszlop közepén haladt, s mivel a gép szereloje nem kapcsolt át az üzemanyag-ejtotartályról a szivattyúra (ez aC-47-es sajátossága volt), a motorok akadozni, a repülogép pedig süllyedni kezdett. Ekkor még 7-8 kilométerre voltak a célterülettol. Az ugrató elrendelte a kényszerugrást. Ezt látva az utána következo gépek is megkezdték a dobást. Takács Ferenc hadnagy ejtoernyos kiképzésvezeto rádión azonnal megtiltotta az ugrást, ám a csoport egyharmada már elhagyta a gépeket és jóval a cél elott egy kukoricásban ért földet. A kötelék elso és utolsó gépei rendben végrehajtották a dobást, de a hiányzó alegységek miatt az eredeti harcászati rend felbomlott. Súlyosbította a helyzetet, hogy a csapatzászlóval ugró - már a fopróbán is balesetet szenvedo, kevés ugrási gyakorlattal rendelkezo Juhász Mihály hadnagy, felderíto szakasz parancsnok a 180 cm. hosszú zászlórúddal nem tudta megfeleloen elhagyni a gépet, s a kioldókötél a nyakán csúszott végig, aminek következtébennyakcsigolyatörést szenvedve meghalt. [A históriának ez az eleme részletesen fel van dolgozva.] Az ugrás során további 6-8 fo lábtörést, s körülbelül 20 fo különféle könnyebb sérüléseket szenvedett."

  Bizony bonyolult egy ilyen "békés hadművelet". Nagy kudarcok érhetik a fegyvernemet és a katonai bürokraták mindjárt rádöbbennek, hogy fenntartása túl drága. Ez a "felismerés" vezetett a Zászlóalj felszámolására is. E bürokratáknak viszont sohasem jut eszükbe, hogy az ő fenntartásuk milyen drága "aktív" és "nyá." státusukban egyaránt. Igaz, megérdemlik a bőséges javadalmazást, mert a "munkájuk" olyan, hogy ilyen hibákat nem követhetnek el.

  Ahhoz a közérdekü (!) adathoz viszont, hogy hány tábornokunk van és mennyibe kerül eltartásuk [fizetésük, nyugdíjuk] az államnak, az istennek se tudok hozzáférni.

  A tábornok-gyártásba mindannyiunk jóságos apja/nagyapja Árpi bácsi a köztársasági elnök kezdett bele és hasonszőrü utódai folytatják e haladó hagyományt, létrehozva és fenntartva a "Parkinson Hadsereget.ˇ"

  Juhász József most "veterán". Nyugállományú ezredesként igyekszik fáradhatatlanul az egykori alakulat emlékét felidézni. Juhász József tagja a MEBSZ-nek is, ahol - tudtommal - senkit se érdekel különösebben az egykori zászlóalj története. Így a hagyomány "ápolásra" a MEBSZ. Fejér Megyei Egyesülete kerít sort. A 2017.08.04-i felemelő ünnepségről pl. a Székesfehérvári önkormányzat lapján jelent meg tudósítás.

  Most kanyarodjunk vissza a "Parkinson szindrómára".  A Könyvnek nem az a legfontosabb mondanivalója, amely számokkal mutatja ki azt ami e jelenségben haszontalan és költséges. Ami ebben a burjánzásban a legfontosabb: káros volta. Ezt Parkinson nem számszerűsíti, minthogy nem is lehet, csupán körülírja a maga szellemes, ironikus módján. 

  Miről is van szó?

  A válaszhoz meg kell alkotnunk és el kell neveznünk azt az embertipust [egyént], amelynek létezése a Parkinson Törvényből következik, de amelyet Parkinson nen jelenít- és nem nevez meg. Talán nevezzük emberünket "Homo Parkinsonicusnak"  - "HP", hogy a továbbiakban ezt a rövidített nevet használhassuk, ha ilyen élőlényről írunk.

  A "HP" legjellemzőbb tulajdonságai a következők.

  A következő írások keretében arra a kérdésre keresek választ, léteznek e a valóságban ilyen jelenségek, személyek és ha igen, hogyan írhatók körül.

  Elöljáróban be kell jelentenem, nem lehetek tekintettel egy tabura, amely a "HP" egyik legfontosabb fegyvere: a "ne bántsuk egymást gyerekek" elv, amely tiltja minden olyan tény, multbeli esemény puszta említését is, amely a "HP" túlfejlett érzékenységét érinti.

  Folyt. köv.!

  2018.10.23

  Sz. Gy.

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

  kép