Puccskisérlet a "Nemzetgyűlésben".

Tisztelt Címzettek! 

Az "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés" 2004.07.15-napján kibővített elnökségi űlést tartott. 

Ezt megelőzően hírt vettem arról, hogy a Budapest Televizíó egyik (fizetős) műsorának vezetője Dr. Tímár György ügyvéd kerekasztal - beszélgetés keretében bejelentette, hogy megalakúlt a "Harmadik Erő Pártja". A kapott szóbeli információ szerint a műsorban szó esett arról is, hogy a legújabb párt egyik eszmei, ill. tömegbázisa a "Nemzetgyűlés", illetve annak fővárosi - vidéki szervezetei és a "Nemzetgyűléshez" csatlakozott támogató szervezetek, ill. magánszemélyek. 

Ez az esemény nem szerepelt (!?) az elnökségi űlés napirendjén. Szerepelt viszont Siklaky István írásbeli előterjesztésében. Ez lényegileg azt tartalmazza, hogy az említett párt nyilvános fellépése kapcsán időszerűvé vált egy platform megfogalmazása, amely oly mértékben összefoghatja az alkotmányos rendszerváltásra törekvő politikai erőket, hogy azok a következő országgyűlési választásokon egyetlen választási pártként indúlhatnának. 

Az űlésen jelen volt Siklaki Istvánon kivűl Drábik János és Tőke Péter is. Minthogy utóbbiak vendégei voltak Timár György műsorának is kérdéseket tettem fel nekik a műsorban elhangzottakkal kapcsolatban. Érdemben Drábik János válaszolt. Válaszát úgy értelmeztem, hogy a kerekasztal beszélgetés során a "Nemzetgyűlésre", ill. annak alkotó erőire vonatkozólag - a fenti értelemben - hívatkozás nem történt. 

(Az ülésről hangfelvétel készült. Remélem az átsegít az értelmezés problémáin.) 

 * * * 

Az űlésteremben közben megjelent egy általam ismeretlen személy, aki magával hozta a "Kacsa Magazin" néhány számát. Ebből nekem is jutott, de őszintén szólva nam gondoltam arra, hogy e lapban az űlésen felvetett témakörre vonatkozó közlemény olvasható... 

A julius 15-i, vagyis aznapi, szám 2 - 3. oldalain a következők olvashatók.

A Fővárosi Bíróság a közelmultban jegyezte be a "Harmadik Erő Alternatív Pártot. A párt annak ellenére, hogy csak most kerűlt bejegyzésre, bizonyos múlttal rendelkezik. Huzamosabb ideje résztvesz bizonyos civil szervezetekben. Ezek közül legjelentősebb az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés,  melynek vezető testületeiben és szervezeteiben aq "Harmadik Erő képviselői kezdettől fogva aktívan rész vesznek. (A párt elnökségének tagjai: Drábik János, Gerbovics Jenő, Timár György, Tőke Péter és Virág András. Közülük Drábik János és Tőke Péter tagjai a Nemzetgyűlés elnökségének is.)

A Kacsa a továbbiakban vázolja a párt programját és ennek keretében a következőket hangsúlyozza. A ... Párt nem kíván frontot nyitni egyetlen irányban sem és céljai érdekében az elérhető legszélesebb körű összefogást hírdeti meg. 

* * *

A fenti közlemény ismerete hiányában az ülés előtt szerzett és az ülés során kapott "téves" információk birtokában is kénytelen voltam leszögezni a következőket.

 1. Elfogadhatatlan, hogy olyan személyek, akik a Nemzetgyűlés elnökségének tagjai, a Nemzetgyűlés tudta nélkűl pártot alapítanak és a párt ázsiójának növelése érdekében a Nemzetgyűlésre és a vele együttmüködő más szervezetekre, mint eszmei és tömegbázist alkotókra hivatkozzanak.
 2. Különösen szerencsétlen megoldásnak tűnik a Párt ügyvezető elnökeként Dr. Tímár Györgyöt megnevezni, a következők miatt.

  Nevezett korábban a Független Kisgazda Párt elnökhelyettese volt. E minőségben kifejtett tevékenysége - különös tekintettel parlamenti és egyéb nyilvános szerepléseire - korántsem probléma mentes. (Jellemző, hogy pártalakítási törekvéseiben nem a szétvert Kisgazda Párt tagságánál keres tömegtámogatást, ahol ismerik,- hanem olyan szervezeteknél, ahol kevésbé ismerik.)
 3. Nevezett, a rendelkezésre álló információk szerint, a magyarországi cionista szervezet világi vezetője.
  Ez önmagában nem vonhat maga után negatív értékitéletet. Közismert, hogy a cionizmussal és annak egyes képviselőivel maga Adolf Eichmann is rokonszenvezett, gyümölcsöző együttmüködést alakított ki. A Nemzetgyűlés is felvehetné támogatói sorába a cionista szervezeteket... Az áthidalhatatlan probléma abban mutatkozik, hogy a két képződmény eszmei alapjai némiképp eltérnek egymástól. Annyira mindenesetre, hogy egyazon személy egyidejű szerepvállalása összeférhetetlen!
 4. A nemzetgyűlés tagságát - hitem szerint - magyar nacionalisták alkotják, akik a létező kapitalizmus modelljének hazai továbbfejlesztését nem támogatják.
  Nézeteiknek a "harmadik út", azaz a nemzeti -szocializmus felel meg inkább, amely az '56-os Nemzeti Forradalom társadalmi célkitűzései folytatásának tekintendő.
                                                    
                                                           *
  * *

Romhányi László soros - levezető elnök az űlést anélkűl rekesztette be, hogy az adott kérdésben a tagok elvi állásfoglalását kikérte, ill. az elnökséget határozatra késztette volna.

 A magam részéről kézenfekvőnek tartom, hogy súlyos visszaélés történt a Nemzetgyűlés és a támogató szervezetek tagságának jóhiszeműsége rovására.

Mielőtt a kialakult, példátlanúl súlyos, helyzet megoldásával kapcsolatos elhatározásaimet kialakítom szeretném megismerni T. Cimzettek álláspontját. Az adott helyzetben az ostoba, vagy gyáva közömbösség - melynek bizonyos előjelei máris mutatkoznak - nem jelenthet megoldást és nem biztosítja a kényelmes névtelenséget a "semlegeseknek" sem.

Debrecen, 2004.07.17

Tisztelettel:

Szeszák Gyula.