Ugrás a hozzászólásokhoz!

 

 

 

 


Szilárd társadalmak

A "szélsőségek" konvergenciája


Nem fedeztem fel semmi újat. Csak néhány furcsa összefüggést vetek egybe...

Egyetlen nép (faj) van a világon, amely több ezer éve állhatatosan egy cél irányába menetel - a zsidóság. A cél a nemzsidó emberiség (a gójok) leigázása, kizsákmányolása. E törekvés elvi alapja az a dogma, hogy a zsidóság az Egyetlen Isten kiválasztott népe, szövetségese. A gójokkal szembeni zsidó viselkedés szerintük nem embertelen, mert a gójok nem emberek. Testükben állati lélek lakozik (nepesch), szemben a zsidók isteni lelkével (neschmann).
E felsőbbrendűségi képzettel korábban, más helyen részletesen
foglalkoztam már.  A Tórában lefektetett, a Talmudban körülmagyarázott ideológia újkori függeléke a "Cion Bölcseinek Jegyzőkönvyei", amely a világhódításnak a kapitalizmusban rejlő perspektíváit tárgyalja. "Közölhetem önökkel, hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befe jezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba." [Cion bölcseinek jegyzőkönyvei 3. sz. Jegyzőkönyv.]

A mű európa-centrikussága azon alapult, hogy a Bázeli Cionista Világkongresszus idején Amerika még távoli nagyhatalom volt, amelynek a zsidóság szolgálatába állítása még nem történt meg. Mint távlati cél felemlítése nem volt időszerü. A minden részletében zsidó tervezésü, ill. szervezésü két világháborúnak azonban már világosan körvonalazott célja volt. Az, hogy az amerikai kontinens nagyhatalma, a világháborúk tulajdonképpeni nyertese, mint szuperhatalom, oroszlánrészt ragadjon magához a világ újra-gyarmatosítása során. A "jelképes kígyó" bővített köre immár az egész világ satuba szorítását célozta. Talán csak szerény politikai ill. történeti ismereteimnek tudható be, de én a "világháború" szót először a 7. sz. Jegyzőkönyven olvastam. Az emberi nyelv "szókincse" 1897-ben a Bázeli Cionista Világkonresszuson bővült ezzel a fogalommal, amelynek jelentését a borzadó emberiség csak 1914-ben ismerte meg, vagyis cca. 117 évvel később.

Az új világkör még hatalmasabb satujában legelőször Oroszországnak kellett volna összeroppannia. Ezt célozta a "Nagy Októberi Szocialista Forradalom", amelyet a távoli Kelet New Yorkban terveztek, szerveztek, irányítottak és onnan is pénzeltek.

Ez a vállalkozás a "sztálini ellenforradalom" miatt nem bizonyult sikeresnek.

Korábban azt hittem, hogy ez volt akkoriban az egyetlen "zsidóroham" Európa ellen. Tévedtem. Ezt az elsőt kisvártatva követte a második, amelynek névleges vezetője Wilson amerikai elnök volt, akinek nyomában a Wall Street legfalánkabb zsidó hiénái, mint "békedelegáció", zúdultak az öreg kontinensre.

A második roham, a gyalázatos "Trianoni Béke", fényesen sikerült. ZsidóAmerika szilárdan megvetette ördögpatáit az európai kontinensen és kifordította sarkaiból a világot.

Lássuk hát Wilsont és a sleppjét, azokat a gazembereket, akik Trianonban elültették egy új, még nagyobb, még véresebb világháború magját.

Talán kevesen tudják, ill. keveseknek jut eszébe, hogy Wilson 
"... nevéhez fűződik a Szövetségi Tartalékrendszer (Federal Reserve System) létrehozása (!!!) is. Tevékenysége elismeréséül 1919-ben Nobel-békedíjat vehetett át."  Komolyan hiheti valaki, hogy a zsidó világuralom e legfontosabb intézményének létrehozását egy félhülye gójra bízták volna? 

"Wilsonról tudott, hogy már viszonylag fiatalkorától fogva magas vérnyomástól szenvedett és feltételezések szerint 39 éves lehetett, amikor az első agyvérzése érte (ettől fél szemére meg is vakult és hosszabb pihenésre szorult). Ezt az első agyvérzést továbbiak követték, már elnök korában, második ciklusa idején, katasztrofális következményekkel mind önmagára, mind az Egyesült Államokra nézve."
Wilsont agydefektje, de nemcsak az, hanem erkölcsi defektje is, mindenkinél alkalmasab bá tette a zsidócsahos szerepére és nem csupán a trianoni tárgyalásokon. A névleges elnök zsidó stróman volt mindössze.

Trianoni szerepe, egy nyalonc szemével, így festett. "Amikor megbetegedett az mind a világ, mind Amerika számára rettenetes csapás volt. A békekon ferencián szövetségeseivel került szembe, belföldön pedig politikai ellenzékével és Párizsban a szövetségeseket nem tudta rávenni az ésszerű, a hosszabb távon is a békét szolgáló döntésekre, ... Jól látta, hogy a háború lehetőségét, csak egy a béke felett őrködő, minden nemzet részvételével megalakuló nemzetközi szervezettel lehet örökre kizárni, de nagy álmát, az élete főművének szánt 14 pont egyik legfontosabb elemét nem tudta tető alá hozni. A Népszövetségről szóló cikkely bekerült ugyan a békeszerződésbe, de azzal, hogy Amerika végül is nem lett tagja annak. Ez már a kezdetektől fogva úgy meggyengítette a szervezetet (amelynek deklarált feladata a béke megőrzése lett volna) hogy tulajdonképpen az 1930-as évektől kezdve a béke megőrzésének még csak a lehetősége sem merülhetett fel. A Versailles-i igazságtalan béke, amelyet végül Wilson is elfogadott, de csak azért, mert abban reménykedett, hogy majd a Népszövetség keretén belül helyrehozhatóvá válnak az igazságtalanságok, következményeként, Wilson jövendölésének megfelelően a világ rövidesen másodszorra is sötétbe borult." De ki a franc akart örök békét gründolni Trianonban? Talán a békén keres a zsidó? Meg Wilson se volt annyira hülye, hogy az Amerika nélküli Népszövetségben bizakodjék.

Néhány adalék "erkölcsi
defektjéről", amely testestől - lelkestől zsidó kézre juttatta. "Princetoni egyetemi tanár korában viszonyt kezdett egy tanár társa feleségéve,  elhalmozva imádottját szerelmes levelekkel."  Már ez is csalha tatlan jele a hülyeségnek...  "Ezeket a hölgy megőrizte. Aztán Wilson a zsidók támogatásával elnök lett és... egy napon beállított hozzá egy Untermayer nevű zsidó (New Yorkvárosának ügyésze, Wilson régi híve). A bizalmas beszélgetés során kiderült, hogy az elnök volt szerelmének fia holmi pénzügyi zavarba keveredett és sürgősen vissza kell tennie az őt alkalmazó bankba vagy 40 ezer dollárt. A szóban forgó hölgy hajlandó elfogadni az elnöktől ezt az összeget az annak idején hozzá intézett és gondosan megőrzött szerelmes levelek visszaszolgál tatása ellenében. Untermayer segítő szándékú nagylelkűséggel felajánlotta az elnöknek a pénzt a saját zsebéből. Nagy kő esett le Wilson szívéről, amikor Uhtermayer megígérte, hogy a leveleket legbizalmasabb ügyészi iratai között fogja megőrizni. Wilson nem is sejtette, hogy milyen messzetekintő zsidó zsarolási hálóba keveredett.Nemsokára, amikor a Legfőbb Bíróságba egy új tagot kellett kinevezni, Untermayer „javasolta” az elnöknek L. Dembitz Brandeis-t.Wilson — természetesen — nem tudott ellenállni, hálája kötelezte. Így lett Brandeis az első zsidó a Legfőbb Bíróság testületében. Kellemes, behízelgő modorával szoros barátságba került Wilsonnal, de azt is tudta, hogy milyen körülmények folytán került pozíciójába. Brandeis csakhamar megkapta a londoni zsidók üzenetét: az USA-t be kell vonni a háborúba."

Azt tudjuk, hogy Amerikát az u.n. "Lusitania afférrel"  ugratták bele az első világháborúba. Ennek lényege, hogy Amerika a német tengeralattjárók kedvenc vadászterületén keresztül járatta a milliomosokkal és hadianyaggal (!) megpakolt luxusgőzöst. A németek minden lehetséges módon kézzel lábbal tiltakoztak ez ellen. Még az amerikai sajtóban is fizetett hirdetést tettek közzé. Mindhiába. Ezek után az U-20-as tengeralattjáró torpedója elsüllyesztette a Lusitaniát. Amerika pedig belépett a háborúba, amely több mint nyolcmillió halottat eredményezett a hadviselő nemzeteknek. És mit eredmé nyezett Amerika, ill. az amerikai zsidók számára? A "háborús ok" (casus belli) előállítása potom pénzbe került a zsidóknak. Befektetésük viszont sokmilliárdszorosan megtérült. Ha valaki nagyon szereti a zsidókat (remélem olvasóim szerint szép szám mal akadnak ilyenek is) esetleg olvasson utána a Zionism and Israel - Biographies honlapján.

Wilson után essék néhány szó a nyomában Trianonba tóduló zsidó népbiztosokról, azaz békedelegátusokról... is "117 cionista zsidó érkezik Párizsba Bernard Baruch úr vezetése alatt" , hogy a béketárgyalások ürügyén átszabják Európa határait, olyan zsidósra... El kell ismerni, nem csak vinni akartak. Hoztak is valamit ... "a Balfour nyilatkozatot, és az követelték a britektől, hogy tartsák meg ígéretüket és adják nekik Palesztinát." Persze megkapták. "Bernard Mannes Baruch amerikai pénzember, tőzsdei spekuláns, államférfi és elnöki tanácsadó. Miután sikereket ért el az üzleti életben, idejét és tapaszta latait a tanácsadásnak szentelte. Woodrow Wilson is kikérte a véleményét a gazdasági kérdésekben. 1916-ban Wilson elnök tanácsadója. Tanácsai segítségével sikerült az I. vh. finanszírozása. A párizsi békekonferenciák résztvevője, tehát Trianon egyik szülője. [Az 1929-33-as gazdasági világválság egyik előidézőjének is tekintik. Baruch, J.D. Rockefeller és J.P. Morgan banki spekulációi, illetve tőzsdei ügyletei (az ún. margin loan spekulációs hitel visszahívása) idézhették elő az 1929 októberében kitört New York-i tőzsde-krachot.]  Aki e jeles és szimpatikus úr véres és piszkos nyomaira kíváncsi esetleg olvassa el a "Trianon és a zsidók" c. tanulmányt, amely az ugyancsak zsidó Benjamin Freedman beszéde alapján tárgyalja a zsidó slepp trianonban viselt dolgait. 

Eleinte a dolgok Kelet Európában is nagyszerüen alakulnak. "Lengyelország megnyitja Európa első (!!!) koncentrációs táborait, melyekbe németek és ukránok ezreit zárják. Oroszországban a zsidó bolsevikok létrehozzák a Gulagokat, ahova válogatás nélkül zárják be az embereket." [A kedves lengyel barátaink, a pánok és Lenin elvtárs Kelet - Newyorkból szalajtott békedelegátusai, akarom mondani népbiztosai, ugyanabból a tankönyből tanulták az emberirtást....] Persze nem válogatás nélkül zárták be az embereket. A gój tőkésosztály, a pravoszláv papság, az orosz (nemzsidó) értelmiség és az orosz parasztság "termőrétegének" kiírtása vette kezdetét, a zsidó térfoglalás útjának elegyengetése végett.

---------------------------------

Nem látták azonban előre, ami a később Oroszországban a "sztálini ellenforradalom" formájában bekövetkezett.

A forradalmi rohamcsapat névleges vezetője a félzsidó Lenin, vezére és politikai megbizottja egy személyben a zsidó Trockij volt. Ha a zsidó forradalom győz Oroszország olyan rabszolga állammá válik, amelyet a zsidó kahalok mintájára szerveznek meg és igazgatnak. A "proletár internacionalizmus" hamis jelszava az orosz nemzettudatot, a "materialialista világnézet" pedig az orosz vallásosságot lett volna hivatott helyettesíteni. A "permanens forradalom" jelszavával az orosz rabszolga hadseregnek kellett volna végrehajtani Európa népeinek a zsidó satuba szorítását. Az igazi kígyó hullámvonalban ugyan de mégis egyenesen kúszik a célja felé. A jelképes kígyó "bekerítési körpályán" próbált mozogni, de pályaelemeit sion bölcsei pancser módon számították ki, azaz a képletből kihagytak egy elemet: az orosz nacionalizmus, ill. a pravoszláv hit ellenálló képességét.

Az orosz nacionalizmus, minő paradoxon (!), a vörös cár Sztálin alakjában öltött testet. Sztálin felismerte Lenin és zsidó bűnbandája oroszellenes szándékait. Politikai karanténba dugta a már amúgyis hülye Lenint. Bandáját pedig a trockizmus elleni harc jelszavával totálisan kiírtotta (kiváltva ezzel Hitler és követői őszinte csodálatát). A külföldre kényszerített Trockij agyába ügynöke Ramón Mercader "ültetett" egy jégcsákányt...

Az orosz "bolsevizmus" ezzel "tréfli" lett a zsidók szemében, sőt az első számú közellenség poziciójába került. Letörött ugyanis a zsidó harapófogó keleti szára. A "satu" nem tudta Európát befogni. Be kellett látniuk, hogy
Oroszországban nem érett be a zsidó vetés; jelképes kígyójuk emiatt egészen nagy kitérőre kényszerül. Égető szükség merült fel egy olyan európai (!) hatalom létrehozására, amely saját népét hajlandó lesz a vörös cár Oroszor szága elleni harc oltárán feláldozni. Így két légy üthető egy csapásra: két, háborúba belerokkant, szörny állam szabad prédájává válik a zsidó terjeszkedésnek.

Erre kézenfekvően az a Németország látszott a legalkalmasabbnak, amelyet ugyanők épp Trianonban tettek tönkre és aláztak meg. Hitler "barna forradalma" érthetően a trianoni igazságtalanságok elleni keserűségből nyerte lelki táplálékát. Értelemszerü lett volna, hogy Hitler Anglián és Franciaországon vesz revánsot a német sérelmekért. Így is indult a dolog.

Németország és Oroszország között látszólag
(!) nem voltak antagonisztikus ellentétek. Sőt gyümölcsöző gazdasági és katonai együttműködést alakítottak ki. Mindkét fél emlékezett még az 1918.03.03-i Breszt Litovszki béke paktumra, amelyet Németország dolgozott ki és "1918 március 3-án elfogadták a németek által kidolgozott béketervet, amelynek eredményeként december 5-én Oroszországnak át kellett adnia az általa megszerzett területek egy részét, valamint anyagi kártérítést szabtak ki rá. Ezen az áron azonban fennmaradhatott Lenin zsidóállama. Ez jó bolt volt.

Európa horizontján tehát testet öltött Hitler fenyegető árnyéka. Könyvtárnyi irodalma van annak, hogyan segítette (?) Hitlert a Wall Street a III. Birodalom felépítésében.

Dr. Ilkey Csaba korántsem kifogástalan
tanulmányából  idézem az alábbi passzust. "A Wall Street bankárai által fizetett német kartellek pénzelték Hitlert és a nemzeti szocialista pártot;  az amerikai cégek németországi leányvállalatai rendszeres   pénzadományokkal támogatták az SA és az SS alaku latait, így Henry Ford 1922-ben, az I.G. Farben és a General Electric 1933 -ban, akárcsak később a Standard Oil of New Yersey és az International Telephone and Telegraph Company (I.T.T.). A folyósított összegek útja egészen 1944-ig  nyomon kísérhető." Ilkey konteója szerint e pénzügyi tengely egyik végét Hjalmar Schacht Hitler pénzügyi varázslója, a másikat Owen Young, matériáját pedig a bázeli Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for Internatio nal Settlements: BIS) alkották.

Ha feltesszük, hogy ez igaz, vagy legalábbis van benne valami,- fel kell tennünk egy további kérdést is: ha a trianoni győztesek előbb megnyúzták Németországot, miért pumpálták olyan gyorsan olyan nagyra utóbb Hitlert? Ha a konteó nem igaz, akkor meg az a kérdés, miért hagyták hogy Hitler zavartalanul felépítse a militáns III. Birodalmat? A felelet Hitler Mein Kampfjából, úgyszólván a lábjegyzetből, többé - kevésbé kiolvasható. A 14. fejezetre gondolok, amelynek címe "
Keleti tájékozódás vagy keleti politika." Itt a következők olvashatók.
"Kíméletlenül, a 'hagyományokra' és elõítéletekre való tekintet nélkül, bátran, egy táborba toborzott népünk erejével el kell indulnia azon az úton, amely létünk szükségességébõl új területekre és új földre vezérli ezt a népet, és egyben megmenti attól a veszedelemtõl, hogy elpusztuljon, vagy pedig rabszol ga módjára másokat szolgáljon. Nekünk, nemzetiszocialistáknak, tántoríthatatlanul ki kell tartanunk külpolitikai céljaink mellett, amelyek pedig azt követelik, hogy biztosítsuk a földön a német nép számára az õt megilletõ területet és termõföldet. Ha kell, véráldozattal is biztosítanunk kell azt a földet, amelyen majdan parasztnemzedékek egészséges fiakat nevelnek fel, amely föld megadja majd a felmenést a mai nemzedék áldozatáért, és helyeselni fogja azoknak a felelõs államférfiaknak a politikáját, akiket a jelen talán elítél.
Ha Európában új területrõl és új termõföldrõl beszélünk, akkor csak Oroszország és az azt környezõ államok felé tekinthetünk.E téren maga a sors mutat irányt. Mialatt ugyanis Oroszország a bolsevizmus hatalmába került, megfosztotta az orosz népet attól az értelmiségtõl, amely eddigi állami létét megterem tette és biztosította. Nem szabad elfelednünk, hogy az orosz államalakulat szervezete nem az oroszországi szlávság állampolitikai képességét dicséri, hanem az sokkal inkább a germán elem államalkotó mûködésének nagyszerû példája volt. A földnek sok hatalmas birodalma alakult ki hasonló módon. Alacsonyabb rendû népek, élükön germán szervezõkkel és vezetõkkel, nem egyszer lettek hatalmas államokká, és mindaddig fennmaradtak, amíg ez az államalkotó elem vezetõ szerepét megtartotta."

Máshol, máskor, szóban költőibben fejezte ki magát. "... Nincs egyéb hátra, mint hogy Oroszország rovására terjeszkedjünk. Ott a hajdani német lovagrendek hódító harcainak útján kell a német birodalomnak menetelnie, hogy a német fegyverek segítségével a német ekék új rögöket szánthassanak és a német nemzet kenyeret kapjon."
Mekkora hangsúlyt kapott ez a stratégia, amikor nyilvánvalóvá lett, a "sztálini fordulat" drámai jelentősége! Hitlernek, mint látjuk, volt támadó "Orosz ország stratégiája", de nem volt támadó "Anglia stratégiája"! Csodálta az angolokat és birodalomépítő "művészetüket". Az angolokat nem  minősítette alacsonyabb rendű népnek, mint a szlávokat.

Furcsamód "korlátozott háborút" kezdett Anglia ellen azért, mert Anglia nem volt hajlandó garantálni saját semle gességét arra az időre, amíg a német hadak lerohanják Oroszországot.

--------------------------------------

Hitler még egy másik apróságot is kihagyott a számításból. Azt hitte, Amerika népe nem hajlamos újabb "keresztes háborút" vívni Európában. Nem számolt azzal, hogy a másik nagy (nyomorék) Franklin Delano Roosewelt legalább annyira aljas, mint a hülye Wilson volt. És ki volt legbizalmasabb tanácsadója, valóságos "spirtitus rectora"? Hát már megint és még mindig a szép és okos Bernard Baruch úr...

Amerika hadbaléptetése ezúttal kissé babrásabb volt, mint Wilson idején, de
megoldódott ez is. Amerika halálos kereskedelmi "satuba" fogta Japánt is. A japán flotta ezért elindult Amerika távoli támaszpontja Pearl Harbour irányába. Ha Amerika a nyilt tengeren szegül szembe, nem lett volna elég csattanós, "aljas orvtámadást" kellett kreálni a dologból (l. a Lusitania elsüllyesztése). A japán rejtjel kódot rég megfejtették ekkorra, pontosan tudták mire megy a pakli. A támaszponról elvezényelték a flotta modern hajóit, csak úszó ócskaságok  marad tak a kikötőben, meg a személyzetük, akik a halálra szánt barmok gyanútlanságával várták sorsuk beteljesedését, mert nem lettek riadóztatva! A Japánok lecsaptak és potom párezer amerikai halott árán kitört az amerikai - japán háború. Így persze Amerika második európai inváziója is napirendre került. Németországot ugyanis hadüzenetre kötelezte a Japánnal kötött háromhatalmi egyezmény, az. ú.n. "Tengely Paktum". A logikus, előre kiszámított folytatás : 1941. dec. 8 -án Anglia és USA hadat üzent Japánnak.1941. dec. 11-én Németor szág és Olaszország hadat üzen az USA-nak. Passz! És hogy élte meg e dicső napot az angol disznó, Drezda hóhéra, Churchill? "A brit miniszterelnök „mérhetetlen” nagy örömmel fogadta december 7-én Roosevelt telefonhívását, amikor az amerikai elnök a japán támadást bejelentve azt mondta neki: Most már közös hajóban evezünk.”

[Említem még, Churchill a dicső drezdai győzelem után kezdett a RAF tábornoki egyenruhájában parádézni. A drezdai holokauszt képeinek nézegetése volt egyik kedvenc szórakozása ...]

--------------------------------

 
Visszatérve a nyugati hadszintérre, csak ezzel a korlátozott háborúval magyarázható, miért fogta vissza Hitler Guderian páncélosait és Göring repülőgépeit amikor meg kellett volna semmisítenie a dunkerquei halálkatlanba szoritott nyugati expediciós haderőt. Csak ezzel magyarázható Rudolf Hess angliai "repülő kirándulása" és sokminden egyéb, amit most nem sorolnék fel.

Vészesen fogyott azonban az idő és Hitler kénytelen volt felrúgni a hadviselés és saját alapelveit a "kétfrontos hábo rút" illetően. Azt hitte, hogy a kicsit megbombázott Anglia nem jelent a hátában halálos veszélyt. Az oroszokról pedig - tragikus módon - úgy
vélekedett, hogy „Csak be kell rúgni az ajtót, és az egész korhadt építmény összeomlik.” A gépesitett ármádia pedig belerohant az orosz térbe, az orosz télbe és főleg a szláv "lelkiségbe". Az eredmény ismert. A roham megtört az orosz lélek "érthetetlen" makacsságán.

Tudjuk, amikor igazán szorulni kezdett a kapca Sztálin is rájött a pravoszláv hit össze tartó és mozgósitó erejére. Gyorsan kihozatta a gulagokról a maradék pópákat és beso rozta "vörös üdvhadseregébe". A tábori pópák kitűnően szuperáltak. A komisszárokat később leselejtezte Sztálin, a pópákat nem...

A "náci fenevadat" barlangjáig üldözte és ott ütötte agyon.

És a "jelképes kígyó"? Tanult valamit? Nem tanult! Ez a legundorítóbb kapitalista disznó - a drezdai égető gyilkos - Churchill Fultoni beszéde alapján vált nyilvánvalóvá. Ha valakinek ingyenes hánytató kell, olvassa el az egészet. Én csak a kulcsmondatot idézem. "A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig 'vasfüggöny' ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai - Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országok lakossága a szovjet szférában fekszik, és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének." A történészek szerint ez volt a "hidegháború" nyitánya. A kenetteljes - cifrázatos beszéd akár egy mondatra konvertálható. "Kuss vissza Ázsiába!" Ehhez tegyük talán hozzá, hogy a Szovjetunió kb. 13 600 000 katonája és 7 000 000 civil állampolgára, összesen 20.600.000 "lélek" pusztult el a zsidók szervezte II. Világháborúban. Ezért viszont a zsidók nem akartak, nem akarnak fizetni. Viszont saját holokausztjuk miatt - aminek megtörténtét nem vonom kétségbe - idestova hetven éve fejik a világot és mindaddig fejni fogják, amig vala mi be nem következik, pl. egy újabb Holokauszt...

Eljött hát a szép új - hidegháborús - világ.

A Szovjetuniónak - a "Gonosz Birodalmának" újabb vizsgát kellett tennie állóképességből.

A sztálini "egy akarat" a cárok elmaradott Oroszországa helyén, a pogárháborús és háborús romokon egy második szuperhatalmat hozott létre, megteremtve ezzel a politikai világ második pólusát, amely évtizedekre magszabta a világ fejlődését. A modern Szovjetunió az emberi történelem egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb, politikai alkotása. Az újkorban csak Mao Kína-építése mérhető hozzá. Sztálin államára teljes mértékben illenek Madách következő sorai.

Milyen vak, aki Isten szikráját nem érti,
Még ha vérrel és sárral volt is befenve,
milyen óriási volt bűne és erénye,
és mind a kettő mily bámulatos!
Mert az erő nyomta rá bélyegét!

Ami a bűnt, vért és sarat illeti, nem tagadható, Sztálin kötésig gázolt mindegyikben. Sokan megírták ezt és úgyszólván mindegyiküknek igazuk van!

De az erő! Ki énekelte meg az erőt (a birodalom regősein kivül)? Hát úgyszólván csak a vén gazember Churchill.

[Mielőtt idézném őt, hadd hívjam fel olvasóim figyelmét a sztálini
aforizmákra  vagyis olyan aranyköpésekre, amelyeket Sztálin mondott, vagy róla mondtak.] Churchill pl. azt mondta "... Sztálin Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra." Ide kívánkozik, mivel a tárgyhoz tartozik, még egy mondás " ... Sztálin a legabsztraktabb humanista és a legkonkrétabb gyilkos." (Karjakin)

Sztálinnak is volt önmagáról véleménye. "Na persze, központi bizottság, kollektív vezetés, mindez nagyon szép. Hanem az orosz paraszt a cár híve: neki egyetlenegy vezérre van szüksége."

Azt a tarthatatlan liberális tézisnek, hogy a diktatúrák törékenyek, a hitleri III. Birodalom a legékesebb cáfolata. A "rendszer" az utolsó pillanatig megőrizte működőképességét. Ez állna a Szovjetunióra is. De a modernkori diktatúráknak még van (lenne) egy mellőzhetetlen ismérve (conditio sine qua nonja) a zsidómentesség. Ebben még Hitler sem volt következetes. Eltűrte pl. Göring elhajlásait. A Luftwaffe főfelügyelője Milch tábornok pl. zsidó volt. Sok zsidó szolgált a légierőnél (jól megállva a sarat) és Göring jellegzetes bonhomiájával azt válaszolta Himmler emiatti aggodalmaira, hogy a Luftwaffénál ő mondja meg, ki zsidó és ki nem az.

Sztálin ambivalens volt a zsidókérdésben és ez okozta vesztét, no' meg a CCCP bukását.

A "trockizmus felszámolása" voltaképp zsidóirtás (is) volt. Viszont nem elvi alapon történt, holott Sztálin nem győzte elégszer hangoztatni, hogy csak az elvi politika helyes politika. Sztálin - a világtörténelem egyik legnagyobb pragmatikusa - talán helyesen úgy látta, hogy a külföldi felforgatásra és a belföldi hóhérmunkára a zsidók a legalkalmasabbak. Alkalmazta is őket csőstől itt is ott is. Időnként ugyan rendet is vágott köztük keményen, de a szisztémát nem adta fel. [Zömmel zsidók voltak a külföldi felforgatás (Razdvedka) ügynökei és a gulagok igazgatói.]

Aztán lassan - túl lassan és túl későn - rájött arra [amire Hitler már káplár korában rájött], hogy a zsidók hátbadöfik [dolchstoss] azt az államot amely befogadja és élni engedi őket. Vagyis jóval több kárt tudnak okozni, mint amennyi hasznot hajtanak. E késői ébredésről már
írtam korábban. Itt  nem ismételek. Elég annyi, hogy a "Szovjet Holoka uszt" elvetélt, mert kitervelője későn, csökkent szellemi kapacitással fogott hozzá. Ez nem mond ellent annak a feltevésnek, hogy a "konzisztens" (!) diktatúrák belülről megdönthetetlenek. 

Sztálin halálával végleg felborult a konzisztencia és a zsidóság, történelmi léptékben mérve rekordidő alatt, szétrohasztotta a Szovjetuniót. E rothadás állomásai a Hruscsov, Brezsnyev, Gorbacsov és Jelcin nevekkel fémjelezhető leépülési korszak történései. És sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ennek a "szettnek" további szereplője a fifikás Putyin is.

Erre a történelmi időszakra esik a másik "kommunista rém" Kína felemelkedése. Ha van nagyobb hóhér Sztálinnál, Mao a "Nagy Kormányos" az! Kína többezeréves történelmének egy kicsiny szeletkéje a "Nagy Proletár Kulturális Forradalom" históriája sem köteteket, hanem könyvtárakat tölt meg.

Mit vélhetünk lényegesnek. Mao kiírtotta - a társadalomból és a pártból (!) egyaránt - azt az "értelmiségi elemet", amely táptalaja minden felforgatásnak, főleg a zsidó felforgatásnak (dolchstoss). A "virágozzék száz virág" lépén pont azok az "írók", "művészek" és más kártevők ragadtak fenn, akik most épp Oroszország felforgatásán buzgólkodnak. [A "Pussyk" háttértámogatását biztosítják...]

Persze hiába minden brutalitás, a spórák nyomban szaporodni kezdenek ha oxigénhez jutnak. Elmlékezetes leszereplésük színhelye a pekingi Tien an Men tér volt, ahol a "romantikusok" szembesültek a tankokkal... Kiderült, a "zsidó romantika" sokkal veszélyesebb egy társadalomra, mint a tankok... E felismerés jegyében takarították el 2014. decemberében Hong Kong kormányzati negyedéből a szemetet, vagyis  a tüntetőket és a hulladékot amit maguk után hagytak. A tankokat ekkorára felváltotta az utcaseprő lapát...

Iránban nem ment ilyen simán a dolog. A "lázongó értelmiségi fiatalok" a Baszidzs milicia kedélytelen alakulataival találták magukat szemben, akik (többek között) agyonlőtték a szépséges Neda kisasszonyt, egy aktivával csökkentve, egy jelképpel gazdagitva a "spontán" polgári jogi mozgalmat.

Ahol ilyen "szörnyűségekre" nem került sor, pl. az "arab tavasz" országaiban, meg az arab "diktatúrákban" (Libia, Irak, Szíria), ott a CIA/Isis alakulatok gyilkolják, égetik elevenen, ezerszám a polgárokat, különös tekintettel a keresztények re.

A diktatúrákat, ill. a diktátorokat mindenképp helyükre kéne tenni a történelemben, ill. a "hálás utókor" szemléletében. Ezt a szerfölött kényes müveletet csak Kína végezte el eddig. Elkövettem erről egy
cikket, amelyből csak néhány mondat citálására vetemedem.
"Sztálin "sima" szocializmust épittetett (volna) az oroszokkal. Kína viszont nemzeti (!) szocializmust épített a kínaiakkal. Az előbbi összedőlt, az utóbbi most szökken szárba. Mao eszméíből ezt szisztémát mentette át Kína! Ehhez volt szükség az 1981-ben megalkotott 28.000 írásjegyből álló u.n. 'Történelmi Határozatra'. Ez olyasféle mű volt, mint amit a rodoszi Hagészandrosz, Athénodórosz és Polüdórosz a csináltak egy márványtömbbel, amelyben 'benne volt' a Laokoon csoport, csak a fölösleget kellett lefaragni. Mao emlékéből is volt mit lefaragni... A határozatban a párt leszögezi... Mao elvtárs mindíg hangsúlyozta, hogy politikánknak saját erőnkre kell támaszkodnia és meg kell találnunk saját utunkat, a mi saját feltételeinknek megfelelően.
Világos! Ami saját, nemzeti és kínai, abban nincs benne a zsidó...

Itt nem részletezném, de Mao érdeme a "Nagy Kína" gazdasági alapjainak a megteremtése. Valahol olvastam, hogy az élelem termeléshez szükséges létesítmények megépitésébe Mao idején több munkaórát fektettek, mint Kína egész négyezeré vestörténetének összes létesítményeibe, a Nagy Falat is ideértve. Kína oldotta meg - a maga módján - a népesség szabályozást is. Most másfélmilliárd ember építi a Kínai Világbirodalmat és lehet, hamarabb hozza létre az újabb "Második Világpólust" , megelőzve a töketlenkedő Putyint .

Sztálin érdeme a szovjet szocializmus anyagi alapjainak létrehozása, ami miatt megérdemelné, hogy végre "Történelmi Határozatban" örökítsék meg az ő érdemeit is. Dehát ez nem megy, amíg a Kreml trónját Putyin, a zsidók foglya bitorolja.

Hitlerről az állam és gazdaság építőről itt nem szeretnék sokat beszélni. Ezt megtettem "Európa Hitlere - Hitler Európája" c.
írásomban.

Inkább azzal tölteném ki a teret, hogy összevessem e három szörnyű, azaz "történelmi" diktatúra hasonlóságait és különbözőségeit.

A hasonlóságok.

A tőke ideológusai szerint az állam nem jó gazda, az állami vezérlésü gazdaság nem innovatív, azaz rugalmatlan, végső soron ráfizetéses, ezért "fenntarthatatlan". Ez a tétel mindhárom szereplő vonatkozásában tarthatatlan. Gondoljunk csak a háború poklában született német és orosz haditechnikai csodákra és e rendszerek "strapabírására" a lehetetlen korlátai között.

Velük szemben a kapitalista gazdaságok világrendszere állítólag optimális. Hát persze, hogy optimális az a rendszer, amelyik fényes békeidőkben is ismétlődő ország- és világpusztító válságokat produkál előre jelezhetetlenül, elháríthatatlanul és utólag is megmagyarázhatatlanul. Az etalon természetesen ZsidóAmerika gazdasági "virágzása", pontosabban tántorgása a pénzügyi szakadék - fiscal cliff - szélén. A kicsattanó egészség jele Zsidó- Amerika kolosszális államadóssága is, amely 2012-ben már így festett. [A százdollárosokból képzett virtuális adósságtömb azóta nyilván a Szabad ságszobor fölé magaso dott...]

Meg egyébként is evidens, hogy egy gazdaságot nem saját szakemberei, hanem a wall streeti zsidók, ill. az általuk a világra uszított diaszpóra hiénák képesek "virágoztatni".

E diktaúrák között lényegi különbözőség is mutatkozik. Sztálin és Mao módszerei azonosak voltak atekintetben, hogy piramisaikat rabszolgák millióinak vérén - verítékén, halála árán emelték. Népeiket a terror, a rettegés formálta "fegyelmezett munka-hadsereggé".

Hitler III. Birodalma egészen másféle elveken működött. Hitler "elbűvölte" a népét, amely a végsőkig kitartott mellette. A német gazdaságot nem a rabszolgák, hanem "szocializált" munkások, parasztok és tőkések (!) építették fel. Hogy ez a szó mit jelent egy finn katonatiszt Joannes Öhquist írta meg.
Könyvét közzétettem én is.

Hitler közgazdasági felfogását nem próbálom sem a Mein Kampf, sem a Hitler irodalom sorai közül kibányászni. Már többször hivatkoztam egy könyvre, amelynek szerzője a Hitlerrel folytatott magánbeszélgetéseinek szövegét tette közzé.

Ebben olvashatók Rauschning és Hitler nézetei a bankbetétek fedezetéről. Rauschning, az ortodox, 40 %-os fedezet mellett kardoskodott. Hitler, az "unortodox", viszont a következőképp vélekedett.
"Nem kell magának 40 %-os fedezet ... Mit jelent a fedezet? Csak a bizalom számít. Az emberek bíznak bennünk fedezet nélkül is. Mi vagyunk a biztosíték, nem pedig a pénz, vagy a devizák. A mi szavunk számít, nem a paragrafusok, stb, stb." És most kérdezzük meg, mennyit romlott a német márka vásárlóértéke Hitler kancellárrá választásától a berlini bunkerig? Semennyit! Ezzel szemben gondoljunk az amerikai dollára! Annak mi a fedezete? Semmi! Olyan játékpénz, amely mögött nincs termelés, értéktöbblet előállítás, arany, ingatlan vagy más egyéb, amit be lehetne számítani. A dollár nyomdai termék, amelynek használatát ZsidóAmerika kényszeríti a világra, úgy hogy segítségével kisajátítja a világ országai által megtermelt értéktöbbletet.

Ennyit az "illiberális" társadalmakról, gazdaságokról.

--------------------------------------

Mindezek után a cikk frontképének jelentéstartalmát szeretném megmagyarázni, különös tekintettel a patkóra. és a szárai közé zárt kígyóra. Mit mondanak a patkóról illetékesek, a lovasok?Patkókkal és patkó utánzatokkal tele a világ – talizmán karkötőn, kulcskarikán, esküvői tortán, üdvözlőlapon, autók belsejében. Vidéken még a valóságos patkókat szegezik kapukra, istállóajtókra.Hajósok olykor árbocukra erősítik, mint Nelson a Viktóriá-ja árbocára. Mindezen alkalmazásában egyet jelent a patkó – védelemmel szolgál, szerencsét hoz. De miért? A legtöbb embernek sejtelme sincs, és csupán elfogadja a patkót a jószerencse címereként, nem firtatja a dolgot.  A legegyszerűbb magyarázat, hogy bajelhárító szerepe van..A patkót még bűvösebbé tette a hét szög, amivel fölverték, lévén a hét bűvös szám. De bűvös volt maga a patkó anyaga is – hiszen a hit szerint a vas varázsereje távol tartja az ördögöt. A vasművesség legkorábbi idejétől a vas a rossz szellemek elűzését szolgálta. Vastárgyat erősítettek az ajtófélre – de miért éppen patkót, miért nem valami mást? A válasz a patkó formájában rejlik. Ha száraival felfelé, U-ként szegezik fel, szarvnak tetszik, márpedig a szarvak több ezer éve a ház védőinek számítanak. Kezdetben az ősi Szarvas Isten fejéből ötlöttek elő. Ez volt az a pogány isten, amelyiket később a buzgó keresztények megszentségtelenítve Sátánként iktattak hitükbe. De hiába lett a Szarvas Istenből ellenség, szarvai óvnak a veszedelemtől mind a mai napig. A kereszténység mindig kész volt korábbi jelképek bekebelezésére, azért megkeresztelte a pogány patkót is. Fölerősítését a ház külső falára nem U-ként, hanem C-ként javallotta, így pedig a patkó Krisztus jelévé válhatott, sőt a hiszékenyebbek e jelben látták a szokás eredetét. Mások éppenséggel szárán álló U-ként szögezték kapujuk szemöldökére. Óvó hatalma ilyen helyzetben kiváltképp foganatos, némely országban, ahol az U a szerencse jele, a fordított U pedig a baj elhárításáé.

Az én patkóm helyükre illesztett szögei azokat az országokat [Irán, Németor szág, Szovjetunó, Kína, Észak Korea, Kuba] szimbolizálják, amelyek megpró báltak, magpróbálnak zsidók nélkül létezni.  Az üres szöghely és fölötte Amerika címere azt jelenti, hogy a cionizmus egyáltalán nem jelképes kígyóját Amerika nélkül, ahol főfészke van, nem lehet bekeríteni. Sok jel utal arra, hogy Amerika népei fellázadnak a rabtartó ellen. Ez esetben a számukra létesített FEMA koncentrációs, ill. megsemmisítő táborok rabtartóik "speciális" kezelésére (sonderbehandlung) szolgálnak majd.

A kígyó - a zsidó népet szimbolizáló jelképes kígyó - Cion Bölcsei Jegyzőkönyveinek alapmotívuma.

A kígyónak azonban magyar szimbolikája is van. Erdész Sándor: "A kígyókultusz a magyar néphagyományban" c. könyvéből idézem az alábbiakat.


"Kígyóhiedelmek ... A kígyó agyonütése ... A közönséges kígyó elpusztítását a magyar néphit megengedhetőnek tartja, sőt azt a tárgyat, amelyikkel a kígyót megölik - pénz, bot - varázserővel ruházza fel. A néphit szerint a kígyót elpusztító bot gazdája szerencsés ember lesz, akárcsak a kígyó fejét lemetsző pénz tulajdonosa." [45 - 46 old.]

Tehát a pénz! Az új világvaluta azzal a könyörtelenséggel metszi el a "jelképes" kígyó nyakát, mint a zsidó sakter kése a keresztény kisgyermekét? De hogy hívják majd ezt a világvalutát? Rubelnek? Jüannak? Egyáltalán hogy lenne elképzelhető, hogy egy szocialista (kommunista), ill. egy kapitalista állam közös világpénzt akarná nak, ill. tudnának létrehozni. Ez a két rendszer inkompatibilis (!), pénzügyi vonatkozásban különö sen az. A frontképen Putyin, az orosz oligarcha, áthúzással "érvénytelenített" képe azt jelenti, hogy csak egy "putyintalanított"  szocialista Oroszország lehet képes, a szocialista Kínával őszinte és hatékony szövetségben, a dollár uralmának véget vetni.

Az olvasó, ha egyáltalán eljut idáig, azt gondolhatja, álmodozom. Szó sincs róla! Mindenki érzi, én is érzem, azt a kutyaszorítót, amibe a világot bele manőverezte a zsidókapitalista háttérhatalom, amely most "Armageddonnal" fenyegetőzik, ha a világ népei lázadni merészelnének uralma ellen.

Hogy is szól a 7. sz. Jegyzőkönyv?
"Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni, hogy annak az országnak szomszédaival, amely szembe merészel helyezkedni velünk, háborút viseltetünk az ellenszegülő ellen; ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák, hogy közösen lépjenek fel velünk szemben, világháború (!) kirobbantá sával kell védekeznünk."
Könnyen lehet, hogy ismereteim hézagosak. Mindazonáltal ki merem jelenteni, ezzel a szóval "világháború" a szarajevói merénylet előtt keletkezett irodalomban soha sehol sem találkoztam. Ha semmi más sem igazolná a Jegyzőkönyvek hitelességét, ez az egyetlen mondat is tanúsítaná azt.

2015.02.22

Sz. Gy.

 

Megosztás

A comment box nem ismeri az ékezetes betüket! Amíg másikat találok, kérem az angol billentyűzet használatát. Sorry!   

HTML Comment Box is loading comments...