„Ami Egyiptomban történik, annak a bukását jelzi, ami 'politikai iszlámként' ismeretes” Bassár el-Aszad szíriai elnök  

 

 Frissítések:  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Allah Akbar!

A politikai Iszlám végnapjai?

A muszlimok kedvenc szlogenje a "Takbír", vagyis az "Allah Akbar" kifejezés, amelynek jelentése „Isten a legnagyobb”. A muszlim egyetértés körülbelül itt véget is ér. A folytatás ugyanis túl hosszú és túl bonyolult a jámbor szakállasok számára. Így szól. "Egyedüli Isten Allah és Mohamed az õ prófétája. Lá iláha ill Allah, Muhammad raszúl Allah." (Jobboldali kép.) A helyzet ugyanis az, hogy a próféta egyébként hüséges követői egymást ölik. Hogy van ez? Miért van ez?

A dologban sajátságos szerephez jut a muszlimok szentírása a Korán. Mint tudjuk az analfabétának is mon dott  Mohamed az iszlám hagyomány szerint 23 éven át folyamatosan, részletekben kapta meg Allah kinyilatkoztatásait Jibril (Gábriel) arkangyal közvetítésével, szóban. A hallottakat közölte tanítvá nyaival, amelyeket ezek csontokra, pálmalevelekre jegyeztek le. Mások szerint a próféta valójában iskolázott kereskedő volt, aki olvasta és ismerte a főbb zsidó és keresztény szent iratokat és tanítá sokat, de arra tényleg nem volt ideje, hogy s.k. leirja azt a sok mindent, amivel Gábriel 23 évig nyomta az agyát. Tudjuk, keresekedett, gyermekeket nemzett, hadakozott, Mekkából - Medinába futott, stb. Mindegy! Összegyült egy Koránra való szöveg. A Korán olvasva nem könnyen értelmezhető, de azt mondják, hogy szavalva - énekelve (recitálva) érthetővé válik... Ezt viszont én nem értem. Az ének legnagyobb kihívása az emberi értelemnek, szöveg érthetősége kapcsán. Házy Erzsébet pl. nagy énekesnő volt, viszont soha egyetlen szót sem értettem az áriáiból. De hagyjuk.

A Korán szúrákra tagozódik és mindjárt az első így szól

1. Dicsőség Allahnak a Mindenségek Urának,
2. A Mindenhatónak és Könyörületesnek,
3. Az Itélet Napja Birtokosának.
4. Hozzád imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért,
5. Vezérelj minket "az" egyenes ösvényre...

A napnál világosabb, hogy csak egy (!) ösvény van és az egyenes vonalvezetésü. A Muszlimok nem vitatják a Korán  egyetlen bötűjét sem. Ez azt jelentené, hogy az egyetlen egyenes úton követik Allahot? Egy frászt jelenti! Mint fentebb írtam egymást öldösik - Allah nevében és dicsőségére. Hogy van ez?

Egy muszlim - ha élve születik - vagy siíta, vagy szunnita lesz. Tertium non datur. Miben különböznek egymástól? Ki hinné, hogy Mohamed utódlásának felfogásában. Az utódlás rendjét ugyanis nem szabályozza a Korán. Gábriel nem súgott, próféta is megfeledkezett róla. Legalább Allahnak eszébe juthatott volna. Ez a slendriánság egyenesen felfog hatatlan. Tudjuk, nálunk mekkora balhé lett a hatalomnak a szeniorátus, ill. a primogenitura szabályai szerinti öröklésé ből. (Többszáz évig tartottak a királygyilkosságok, amig ki nem halt az Árpádház.)

A szunniták szerint, mivel Mohamed nem jelölt ki utódot és nem szabályozta az utódlást,
az utódválasztás joga a muszlim közösségé, akik nyalván a legjámborabb, legistenfélőbb muszlimot állítják a közösség élére, Isten akaratát valósitva meg ezáltal. Ezt vallják a szunnitáknak tekinthető harmadik szekta tagjai a háridzsiták is.

A siíták ezzel szemben feltérképezték Mohamed népes családját és úgy döntöttek, hogy egyedül Ali (Mohamed unokatestvére és veje) és felesége,
Fátima leszármazási vonalát (vérvonalát) ismerik el jogosnak. A választott utódokkal a kalifákkal szemben Ali leszármazottai Mohamed "igazi" utódai.  A vér szerint igazi utód (az imám) spirituális szellemi örökös, az az istentől átöröklött tudás hordozója és mint ilyen csalhatatlan.

[Ez a misztikus felfogás ép ésszel ugyanúgy felfoghatatlan mint a homousion és a homoiusion "keresztényi" értelme zése. Az "ortodox" katolikusok szerint az atya és a fiú egylényegüek (homousion) és a szentlélekkel együtt alkotják a szentháromságot. Ez a szellemi gubanc az emberi értelem számára megfejthetetlen. Nem is kell megfejteni, hinni kell...Az ariánusok szerint a fiú (Krisztus) az atya teremtménye (homoiusion), akit saját képére alkotott, mint az embereket általában. Ez a variáns már emberközelibb lenne, de hirdetőit mint "eretnekeket" ezrével égette a keresz tényi szeretet.]  

Allah követőinek 87-90 %-a szunnita, 10-13 %-a siíta, 1-3 %-a háridzsita. Amiben különböznek, arról szóltam. Amiben egyformák, az a "szent" meggyőződésük, hogy ők és csakis ők járnak azon a bizonyos egy, széles úton.

A továbbiak szemléltetéséhez egy mappát illesztek ide, amely a muszlim országok elhelyezkedését mutatja a számunkra most érdekes közelkeleti és északafrikai térségben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térkép világosan tükrözi, hogy a szunnita államok tengerében a siíták (Irak - Irán) szigeteket képeznek csupán. Természetesnek tünhetne, hogy a szunnita államok "szent háborút" viselnek a siíta államokkal szemben úgy, hogy egy szólamban kántálva a Koránt, lépést tartva, egyirányba menetelnek. Dehát nem ezt teszik!

Az iszlám államok története szerfölött bonyolult és szerteágazó. Részleteiben, főleg országonkénti bontásban tárgyalni lehetetlen. Ezért jellemző példák segítségével csupán vázolni próbálom az eseményeket és azok hátterét.

Ha valaki történetet ír, meg kell határoznia kiinduló pontját. Én is ezt teszem. A baloldali képen Hitler és a jeruzsálemi főmufti Huszeini látható. Vajon miről cseveghettek? Szerencsére nem kell találgatnunk. Őfőmuftisága világosan summázta saját 'mein kampfját'. "Küzdelmem céljai világosak: először is szünet nélkül harcolok a zsidók ellen, s ennek a harcnak része az úgynevezett palesztinai Zsidó Nemzeti Otthon elleni küzdelem, mert a zsidók itt akarnak felállítani egy központi kor mányzatot saját gonosz céljaik érdekében, és hogy véghez vigyék a világ kormányainak és más népeknek kárára folytatott pusztító és romboló terjeszkedésüket." Azt gondolom, e manifesztum, minden mondata, szava, sőt betűje is teljesen világos: Palesztina azért kellett a zsidóknak, hogy ott építsék ki a világhódítás vallási, faji, gazdasági, katonai, stb. bázisát. Mindaz amit Herzl a zsidó államról írt merő porhintés. 

Ebben a cikkben azt próbálom felvázolni mennyiben sikerült a mufti által felvázolt "pusztító és romboló terjeszkedés" és ebben milyen szerep jut azoknak a tévutaknak amelyeken Allah követői botorkálnak.

Palesztina könyörtelen zsidó gyarmatosításának rémtörténeteivel tele van a pince és a padlás, az enyém is. Azért hadd ajánljam figyelmükbe "Harc Jeruzsálemért" c. írásomat  amelynek beszédes ábrája a baloldali történelmi térkép, a palesztin holokauszt térképe. Ám a zsidók nem csupán "otthon" terjeszkedtek, hanem szomszédaik rovására is. 1967-re Izrael "honvédő háborúkkal" meg szállta Ciszjordániát, bekebelezte Jeruzsálemet, megszállta a Golán fennsíkot, a Gázai övezetet és a Sinai félszigetet. Utóbb a Gázai öve zet "független" státust kapott, a Sinai félsziget pedig visszakerült Egyiptomhoz. A Palesztinába irányuló zsidó beszivárgás, majd az 1948. május 14-én megalakult zsidó állam története a szomszéd nép ek ellen vívott szüntelen írtóháborúk története, amelyeket itt és most nem tárgyalok.

Ami a Közel keletet és Észak Afrikát illeti le kell szögezni, hogy ez a térség a rabló imperialista hatalmak, főleg Amerika - Anglia - Franciaország, ugyancsak gyilkos vetélkedésének tárgya a térség fölötti uralom és a nyersanyagkincsek megszerzéséért. E gyarmati háborúkat sem ábrá zolom, de meg kell említeni egy sajátosságukat. A legújabb kor erőviszonyai úgy alakultak, hogy a "domináns dögevő" Amerika lett. Anglia és Franciaország csak a megmaradt koncért viaskodhatnak. Amerika viszont időközben totális zsidó irányítás alá került. Mindezek folytán mára beteljesült a főmufti jóslata: a más népek kárára folytatott "pusztító és romboló terjeszkedés" karmestere a nemzetközi zsidóság, ill. Izrael.

A kérdést csak ezen összefüggés szem előtt tartásával lehet értelmezni. Minden más, pl. vallási szempontu, megköze lítés hibás eredményt szül.

Most azt vegyük szerbe - számba, hogy az "iszlám államok" mennyiben értették meg korukat és mennyiben tudtak, ill. próbáltak megfelelni kihívásainak.

Kézenfekvő, hogy legalább kétfrontos háborút kellett (volna) megvívniuk: felszabadító háború a gyarmatosító tőké sekkel szemben, plusz vallási háború a világuralomra törő cionizmus ellen és mindkettő a lehető legszorosabb, ill. leszélesebb szövetségben a "testvéri" muszlim államokkal.

E követelményrendszernek messzemenően nem felel meg az iszlám dzsihád szemlélete, ill. gyakorlata. "A világ a muszlimok felfogása szerint két részből áll: Az iszlám hatalom földjét (dár al-iszlám, azaz az ’iszlám háza’) a hadműveleti területekkel (dar al-harb, ’háború háza’) állítja szembe. Az előbbiben az iszlám törvényei érvényesülnek, az utóbbit hitetlenek lakják. A hagyományok szerint a dzsihád kötelezettsége addig tart, amíg mindkét világban azonos iszlám jogrendszer és muszlim hit nem uralkodik.". A "hadmüveleti területen" kell csupán alkalmazni az öt fajta dzsihád közül az ötödiket, amely "dzsihád a kard által (dzsihád bi-sz-szajf): szent háború vagy felfegyverkezett harc az isteni úton."

Ami a "politikai iszlámot" illeti, ennek létezésére Asszad fenti nyilatkozata hívta fel a figyelmemet. Mielőtt belemerültem volna a téma tanulmányozásába már eleve feltételeztem, hogy a politikai iszlám és a dzsihád között összefüggésnek kell lennie. Van is.

Egy érdekes könyvre bukkantam, Szálkai Kinga: "Politikai iszlám Alternatíva Közép-Ázsia számára?" címen.
Gyanútlan olvasóim talán nem is sejtik, hogy a szánktól elragadott nemzeti jövedelemből mennyi pénz jut zsidó érdekeket szolgáló "tudományos alapkutatások" céljára. Ennek csak egy példája a szép és kivánatos Heller Ágnes szponzorálása. A kis ravasz Kingácska is a volt Szovjetunióból kiszakadt, Oroszország "lágy alfelén" elterülő iszlám államocskákról morfondírozik... "A politikai iszlám az iszlám politikai célokra való felhasználása egyének, csoportok és szervezetek által. Fő célkitűzése, hogy politikai válaszokat adjon napjaink társadalmi kihívásaira egy olyan jövőkép segítségével, amelynek alapjait az iszlám hagyományból kölcsönzött, újraértelmezett tanítások alkotják. ... Ez a komplex keretrendszer lehetővé teszi az iszlám számára, hogy megoldást kínáló alternatívaként jelenjen meg olyan helyzetekben, amikor hatalmi vákuum alakul ki, az állam nem képes ellátni feladatait, vagy a társadalom tagjai olyan akadályokkal kényszerülnek szembenézni, amelyek meggátolják érdekeik érvényesítését. Ez az! A hatalmi vákuum. Vákuum ami akkor keletkezik, ha a zsidó termeszeknek sikerül szétrágniuk és összeomlasztaniuk egy - egy államot, államszövetséget, vagy államcsoportot. A zsidók fixa ideája, hogy Oroszországot, a körötte kialakitott vákuum "feltöl tésével" lehet bekeríteni és térdre kényszeríteni. Putyin viszont nem szereti a vákuumot (horror vacui), de ez egy más történet.

A téma szempontjából azonban nem az az eszmei zürzavar veszélyes, amelyet Újlipótvárosból gerjesztenek, hanem az, amely az "iszlamisták" fejében uralkodik.

Még valamit előre kell bocsájtanom. A nyugati imperialisták a muszlim országok elleni harcukat - a New World Order dogmatikája jegyében - kétfajta ürüggyel vivják. Vagy tömegpusztító fegyverek birtoklásával, ill. erre való törekvéssel vádolják a célbavett államot, vagy azt állítják, hogy elnyomja a népet. Ezen a két jogcímen exportálnak más országok ba biztonságot és demokráciát dróngyilkosságokkal, fürtös, kazettás és foszforbombákkal, gyilkos kommandóakci ókkal, tüzérségi és légicsapásokkal, stb.

E csapásokkal szemben a megtámadott országok azért tehetetlenek, mert nem ismerik Huszeini főmufti téziseit, vagy nem ismerik el annak általános érvényét. Kár...

Bizonyítson egy eklatáns példa Szaud Arábia példája. A baloldali képen látható disznófejü nagyúr Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd, az ország jelenlegi királya. A jobboldali ugyanő, legkedvesebb barátjával a gyilkos niggerrel Obamával. Itt nem baj, hogy "A szaúdi állam abszolút monarchia amelynek legfontosabb intézménye, maga a Szaúd dinasztia, amelyben a hatalom férfi ágon öröklődik. Az ország nak nincs alkotmánya, sem választott kormánya (nem tartanak általános választásokat), így ezek hiányában a királyi jogkört hivatalosan nem korlátozza más, mint az iszlám szent könyve a Korán, amely betölti az alkotmány funkcióját, és az iszlám jogrendje, a Saría. Az országban a pártok működése tilos." Érdekes jogintézmény ez a Saria. Az Amnesty International folyton nyivákol miatta. "Ann Harrison, a szervezet közel-keleti regionális igazgatóhelyettese nyilatkozatában arra szólította fel a hatóságokat, hogy ne hajtsák végre a tervezett ítéletet.Az Amnesty International szaúdi sajtójelentésre hivatkozva számolt be arról, hogy a 24 éves Ali al-Kavahirt a közelmúltban gerincének megbénítására ítéltek. A vád az volt ellene, hogy tíz évvel ezelőtt egy barátját háton ütötte, aki ennek következtében gerincbénulást szenvedett. A bíróság az iszlám jogrend, a saría rendelkezésére hivatkozott. Ennek lényege, hogy a tettesnek ugyanazt kell elszenved nie, amit áldozatának."

Mindez marha jó vicc a következők miatt. A Heti Válaszban olvasható. "Súlyos fotók: Ötcsillagos „börtönökben” tartanak fogva gyilkosokat Ötcsillagos luxusban „rehabilitálják” a terroristákat A szobák abszolút komfortosak, melléjük szauna és edzőterem dukál, olimpiai előírásoknak megfelelő úszómedence és mozi. Ám ezek a luxuskörülmények nem luxusszállodában adatnak, hanem börtönben az Al-Kaida terroristáinak. A rehabilitációs program nem teljesen sikeres. A börtönből szabadultak tíz százaléka ugyanis bizonyíthatón visszatér valamelyik terrorista sejthez, sőt, a luxus-átnevelés után némelyiküknek még a presztízse is megnő a terrorcsoportok szemében. A kilencven százalék viszont tényleg visszatalálni látszik a normális életbe. Igaz, ehhez a szaúdi kormányzat anyagi segítséget is nyújt nekik: havi hétszáz dollárnyi stipendiumot folyósít, aki igényt tart rá, még autót is kap, és a nőtleneket szép summával – húszezer dollárral – bátorítják a házasodásra. Ráadásul az esküvő minden költségét is a kormány vállalja magára." Mindezekhez talán hozzá se kellene tennem, hogy Sziria törvényes kormányának legveszélyesebb "ellenzéke" az a többszáz Al Kaida harcos, akiket Szaud Arábiából "kiszoritottak" és Törökországon keresztül exportált, Szaud Arábia által gyártott, vagy vásárolt fegyverekkel fegyvereztek fel. Bocsánatot kérek, de erről egy népi szlogen jut eszembe: "nem szarunk a kútba, csak a kávájára, aztán onnan belekaparjuk..."

Most pedig lássuk, miért sikertelen a politikai és vallási bambaság, ami az iszlám államokat jellemzi a tiszteletre méltó kivételek mellett.

A szekularizáció úttörője Kemal Atatürk Törökországa volt. Ezt a témát "A világi államokról" szóló írásomban tárgyaltam, [de mivel kissé túldimenzionáltam a dolgot nyilván kimerítettem olvasóimat és persze önmagamat is...] Atatürk volt az aki az iszlámot sebészi módszerrel metszette ki az ország testéből.

További jellemző példa épp Iráné... Jó régen körbejártam már ezt a témát is "A jövő fenyegetése, reménye Irán?" c. írásomban [2008.07.20]. A lényeg lényege, hogy demokratikus (!) választások útján egy Mossadegh nevü úriember lett az ország elnöke, aki államosította az olajipart. Az eredmény: brit haditengerészeti blokád, CIA ügynökök tömeges bevetése, a hadsereg lázadása és Reza Pahlavi sah a hírhedt Sabak titkosrendőrségre támasz kodó több évtizedes rémuralma, amit Khomeini iszlám forradalma döntött meg. [Irán most saját olajának bevételeiből szuperfegyvereket gyárt Izrael, és Amerika ellen...]

Nem mellesleg szólván Mossadeghet a Time az év emberévé választotta, akárcsak korábban Hitlert...

Egyiptomban "Nasszer az 1948-49-es első arab izraeli háborúban elszenvedett vereség hatására fiatal tiszttársaival létrehozta a Szabad Tisztek Bizottságát, majd 1952-ben Mohamed Nagib mellett vezetője volt a népfelkeléssel támogatott katonai puccsnak, amely során elűzték a népszerűtlen, gyenge kezű, Londonhoz hű I. Faruk királyt." Ha ezzel megelégedett volna... De nem. "Igyekezett terjeszteni a forradalmi eszméket, és ezzel nem csak a szomszédos országokban okozott nyugtalanságot, hanem az európai hatalmak afrikai gyarmatain is. Az arab nép modern történetének egyik fordulópontjaként 1956-ban nyíltan szembeszállt a hagyományos gyarmat birodalmakkal, és államosította a brit-francia magánkézben levő Szuezi-csatornát, hogy annak bevételeiből teremtse elő Egyiptom korszerű fejlődésének alapjait. A pénzből akarták felépíteni a Níluson az Asszuáni-gátat és vízierőművet, e létesítményektől jelentős mezőgazdasági, ipari fejlődést reméltek." A nyugati álság miatt persze hogy kitört 1956-ban a "szuezi válság" és az angol - francia hadak megtámadták Egyiptomot. Ennek ellenére 1958-ban Sziriával együtt sikerült létrehozni az Egyesült Arab Köztársaságot, amelynek sorsát az döntötte el, hogy "1967-ben az ún. hatnapos háborúban az izraeli haderő súlyos vereséget mért Egyiptomra és Szíriára, megszállta a Sínai-félszigetet és a Golán-fennsíkot. Ez a vereség vetett véget Nasszer arab országokat egy szövetségbe olvasztó törekvéseinek." Temetésén ötmillió ember gyászolta. Mindhiába, mert utóda egy áruló lett, Anvar Szadat személyében, akit a hadsereg egyik alakulata likvidált egy ünnepségen. Egyiptom pedig visszasülyedt az "iszlám" gyarmati államok "testvéri közösségébe".

13.07.14-i frissítés.
Friss hírek (éppen) egyiptomból!
"Egypt’s public prosecutor’s office has begun investigating complaints against ousted president Mohamed Morsi. The former head of state is accused of spying, inciting the killings of protesters, and damaging the economy. Az egyiptomi ügyészség megkezdte az elűzött elnökkel Mohamed Morsival szembeni panaszok kivizsgálását. Az egykori államfőt  kémkedéssel, tüntetők elleni  gyilkosságokra uszítással, és gazdasági kártevéssel vádolják. "

"Apart from Morsi, eight other Muslim Brotherhood leaders are being investigated – including Supreme Guide Mohamed Badie. The accused are expected to be questioned in the coming days, according to the public prosecutor’s office. Details of those who made complaints were not revealed. It was announced earlier this week that Badie and several other Brotherhood officials already face charges of inciting violence, though most of them have avoided arrest. Eltekintve Morsitól,  a Muzulmán Testvériség nyolc vezetőjének ügyét is vizsgálják - így a felső vezető Mohamed Badie ügyét is. Ez vád várhatóan megkérdőjelezhető a következő napokban, az ügyészség szerint. A panaszok ugyanis kevés konkrétumot tartalmaznak. A hét elején olyan bejelentések történtek, hogy Badie és számos más Testvériség tisztviselő erőszakra uszítanak, bár közülük a legtöbbnek sikerült elkerülni a letartózta tást."

Ha nem tévedek, az "Arab Tavasz"új  irányba fordul. A zsidó - amerikai elnyomástól szenvedő népek lassan kezdenek ráébredni, hogy "Egyházukat" ugyanúgy megrohasztotta a zsidóság, mint a Római Katolikus Egyházat. Ennek legjellemzőbb példája Szaud Arábia; amely egyfelől a szunnita iszlám fellegvára a szent kába kővel és a pompázatos mecsetekkel,- másfelől a zsidó - amerikai gyarmatosítók első számu cinkosa a közelkeleti és észak afrikai népek felszabadító mozgalmai elleni harcban. Egyiptom is a szunnita iszlám kétarcúságá nak jelképe. Mint Mohamed Badie [akit a legújabb hírek szerint mégis elkaptak].  Egyiptom pedig, Morsi "iszlamizációs" programja révén, nagy lépéseket tett a Szaud Arábiához történő áruló felzárkózás irányába. Remélem, a tizenhárom csomós köteleket már fonják az Morsi és a "Testvériség" főkolomposai számára.

Egyiptomnak és a többi "iszlám" államnak pedig dönteniük kell a "merre tovább" kérdésében. A választás tulajdonképp egyszerü. 1.) Egyházi, vagy világi legyen az új állam? Vannak követhető példák. A törököknek Kemal Atatürk, az egyiptomiaknak Nasszer, a Libiaiaknak pedig Kadhafi (aki ugyan kissé ellentmondásos egyéniség, de ez nem olyan nagy baj, ahogy most Horn Gyula esetében látjuk). 2.) Kapitalista, vagy szocialista legyen e a társadalom, ill. a gazdaság? A válasz nem lehet kétséges. A nemzeti szocializmusé a jövő.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.07.27-i frissítés

A kocka el van vetve, Egyiptomban is. Ki hitte volna? [Én hittem...] "Legalább hetven ember életét vesztette szombat reggelre Kairóban, a hadsereg által megbuktatott Mohammed Murszi elnök hívei és ellenfelei közötti összecsapásban. A hadsereg is beavatkozott az utcai harcokba. Az al-Dzsazíra szerint a halálos áldozatok száma 120 is lehet a Raba al-Adauija kairói mecset előtt tartott tiltakozó virrasztás során kelt összetűzéseknek.A Muszlim Testvériség szóvivője, Gehad el-Hadad 70 halottról számolt be, megjegyezve, hogy a végső szám, a rengeteg sérült ismeretében sokkal magasabb is lehet. 'Nem sebesülést akarnak okozni, céljuk a gyilkolás' – mondta az éles lőszereket is bevető hadsereg fellépéséről a szóvivő." Egyiptomban alakul a "sziriai helyzet". A "demokratikus ellenzék" azaz Murszi és a Muzulmán Tetvériség Egyiptomra uszítja az Al Kaidát, az izraeli, amerikai, angol és francia halál-kommandókat. Ezt csak a hadsereg képes megakadá lyozni és csak úgy, hogy kiírtja az "iszlám" fekélyt. Hányan lehetnek a szunnita hazaárulók? Százezren biztos nincsenek. A mérleg tehát kedvezőbb lehet mint Sziriában. Azzal a nem lényegtelen különséggel, hogy a százezer áldozat döntő többsége a lakosság soraiból kikerült ártatlan áldozat.

A szekuláris Egyiptom, a Nasszer által megálmodott Egyiptom, vérben születik, de nem ártatlanok, hanem vallási eszelősök vérében... Kiírtják Allah izrael és amerikabérenc híveit.  Micsoda különbség. A katonák keze nem remeghet!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.05-i frissítés.
Nem titkolom, a totális leszámolás rendíthetetlen híve vagyok, különösen a politikában... A fenti frissítésben úgy vélekedtem, hogy Allah izrael és amerikabérenc hiveit mindenekelőtt likvidálni kell. Aztán majd ráérnek a tovvábbi tennivalókon töprengeni.

Az Oroszország Hangjában most egy cikk jelent meg, amelynek szerzője "törvényes forradalomról" fantáziál. Ez tévút, mert törvényes forradalom nincs. Ebben a kérdésben meggyőződéses leninista, sőt Lenninnél is leninistább leninista vagyok.

A cikkből tudjuk, hogy Egyiptomban forradalmi tömegmozgalom bontakozott ki.
"A Tamarrrod (lázadás) fiataljait – életkoruk dacára – a  'második egyiptomi forradalom atyjainak' tartják. Ők voltak azok – egyetemisták, aspiránsok, fiatal szakemberek -, akik június 30-án (Mohamed Murszi hatalomra jutásának első évfordulóján) átfogó kampányt kezdtek lemondatására. A Tamarrod akkor 22 millió aláírást gyűjtött össze a Murszi lemondását követelő felhíváshoz. A mozgalom lett annak a sokmilliós résztvevőjű menetnek a szervezője, amely június végén és július elején tiltakozó akciókat szervezett a Muzulmán Testvériség politikája ellen. Lényegében ezek a tiltakozómenetek lettek Murszi és hívei hatalomból való kiszorításának prológusai. De kedves naív forradal márok! Hát nem tujátok, hogy egy MOSZAD - CIA kettős ügynöknek ez smafu? Forradalmatokhoz a hadsereg kellett, hisz a hatalom a puskacsövekből ered. Ezért hülyeség, hogy "A fegyveres erők a nép mellé álltak. Nagyon fontos ez, mert így sikerült elkerülni a vérontást. Most a Muzulmán Testvériség ezt „katonai puccsnak” nevezi: ők nem értik mi is az a katonai puccs." A hadsereg nem mellétek, nem is a nép mellé állt, hanem (szerencsére) tőletek függetlenül, önállóan cselekedett. Remélem ezt teszi a jövőben is. Erre szükség is van. "Az egyiptomiak ugyancsak nem fogadják el azt a szerepet, amit most Anne Patterson, kairói amerikai nagykövet játszik. Az egyiptomiak megpróbálták őt nemkívánatos személynek nyilvánítani, és kiutasítani az ország területéről. Szennyes játékot játszik a szó valódi értelmében, mert segíti a Muzulmán Testvériség mostani terrorját. Rabi al-Adavija mecsetnél folyik (itt gyülekeznek a Muzulmán Testvériség hívei), nem tekinthető békés akciónak. Ez olyan góc, ahol a Testvériség számos vezetőjét rejtegetik, azokat, akiket konkrét bűntények elkövetése miatt keres a főügyészség. Ők ezt a helyet bázisként használják a terrorakciók előkészítéséhez." Lám, a helyzet teljesen világos. De mi a ti receptetek? "A jelenlegi szembenállásból csak egyetlen kivezető út van: le kell tartóztatni és el kell ítélni azokat, akik táma dásokat intéznek állami létesítmények ellen, akik jogcím nélkül tartanak fegyvert." Tényleg egyetlen kivezető út van, de nem az általatok képzelt út. A hadseregnek megsemmisítő (!) csapást kell mérnie a fegyveres terroristák állásaira, majd a "tüzet szüntess" parancs kiadása után számba kell venni a halottakat. Slussz! Évekig tartó pereket akartok a nyugati sajtó által szentté avatott vádlottakkal?  Erre
nincs időtök...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.17-i frissítés

Újabb tájékoztatási gaztett. A tettes ezúttal (is) a Kuruc Info. Az áldozat az olvasó és maga az író Hering József Izrael egykori katonája. Az Infon nem csodálkozom, Jóskán annál inkább.

Cikke az egyiptomi hadsereg által elkövetett gyilkosságokat kárhoztatja, az iszlamista lázadókat siratja. A "Nyugattal és Izraellel kokettáló, mondjuk ki nyíltan, áruló Huszni Mubárak elnök megbuktatása után a mozgalmat és politikusát, Mohámmád Murszit az egyiptomiak nagy többsége beszavazta a hatalomba." Murszi Támogatója a Muszlim Testvérek Mozgalma, amely Hering szerint mindössze fundamentalista. A valóság az, hogy ez az egyik legsötétebb társaság még ebben a műfajban is. Egy apró példa.  "Az 1930-as években olyan szíriai diákok alapították a Szíriai Testvériséget, akik az egyiptominak már tagjai voltak. Szíriában a Testvériség főszerepet játszott az 1963-ban hatalomra kerül ő Baath Párttal szembeni ellenállás megszervezésében. A konfliktus fegyveres harccá fajult, és egészen 1982-ig eltartott. Ekkor a katonaság leverte az ellenállókat, azóta a Testvériség nem játszik aktív szerepet a szíriai politikai életben. Az utóbbi időben reformista tanokat követ, és a plurális demokráciáért küzd." A beszivárgás, a befogadó társadalom elleni összeesküvés, majd a gyilkos fegyveres harc a "testvérek" bevett módszere. No meg a kaméleont is megszégyenítő sokarcúság.  A HVG, amely ugyebár nem egy szélsőjobbos orgánum, sokkal tisztességesebben tájékoztat az események lényegéről és hátteréről. "Egyiptom lehet az új Szíria - Nem sokkal a korábban békés ellenállást hirdető Igazságosság és Szabadság Pártja, a Muszlim Testvériség politikai szárnya 'a forradalmat elrablók' elleni felkelésre buzdította híveit, egyben felkérte 'a világ minden szabad emberét', hogy avatkozzon közbe 'egy újabb tömegmészárlásnak, egy újabb Szíria kialakulásának' a megakadályozása érdekében". Ezt mondják, miközben újabb Sziriát csinálnak Egyiptomból. Heringnek tudnia kell(ene), hogy Murszi ugyanolyan izraeli ügynök mint török barátja Erdogan. Megin csak egy villámpélda. "Muhammad Murszi egyiptomi elnök egy,  a Kairóban látogató Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnökkel tartott közös sajtóértekezleten bejelentette, hogy közvetítése Izrael és a Hamasz között sikerrel kecsegtet, és hamarosan létrejön a nemzetközi tényezők által biztosított tűzszünet.Izraeli részről igazolták a felvett érintkezés tényét, egyebet nem. Forrás Kol Jiszráél, az Izraeli Rádió BÉT adója; Ynet hírportál." Még annyit. Jóska! Én becsületes zsidó létemre szégyellnék a Kuruc Infonak írni. Hidd el, nem egy kóser társaság...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mivel lentebb Libiáról is szó lesz, nem fölösleges emliteni, hogy egy másik "szabad katonatiszt" Kadhafi nagy tisztelője és követője volt Nasszernek és politikájának.

Érdekes lehet a siíta Irak és Irán közelmultját is felemlíteni. Irakban siíta többség van. Szaddam Husszein hatalmát mégis a szunnita kisebbségre alapozta; de amiatti aggodalmában, hogy a többségi siíták ellenkezni fognak, megtámadta a homogén siíta Iránt. A nyolcéves háborúnak nem volt nyertese, embervesztesége kb. 1.500.000 főre rúgott.

Irakban Szaddam Husszein "szekularizált" államot (!) akart létrehozni. Ezért, vagy másért, ő lett a 2001 szept. 11-i merénylet után életbe léptetett új amerikai világrend második számú célpontja (Afganisztán után). Azzal vádolták, hogy vegyi és biológiai fegyvereket fejleszt és az Al Kaidával cimborál. A fegyvervád hamisnak bizonyult. Ha pedig Al Kaida, amerikai zsoldban (!) álló terrorszervezet lévén, Husszein szárnyai alá bújt, amerikai utasításra tette - azért, hogy háborús ürügyet provokáljon. Husszein tizenhárom csomós amerikai kötélen végezte. Az amerikai dögevő, mérhetetlen szenvedést és rombolást okozva, végül kénytelen volt kioldalogni Irakból. Irak sokat szenvedett arab népe pedig a minapi ellenség a perzsa Irán mellé áll. Tanulságos eset...

Érdekes módon ha egy amerikai, izraeli, angol, vagy francia politikust látok gyakran eszembe jut ez a kötél. Hátha...

Most egy idő és térugrást kell tennünk az
"Arab tavasz"  irányába.  Az ügyben érintett országokat a térkép mutatja. Pontosabban szólva Tunézia, Algéria, Jordánia, Egyiptom, Jemen, Líbia, Szíria és "más arab államok" értendők ide. E más államok címszó alatt lapul a zsarnoki Szaud Arábia, ahol "2011. január 21-én egy eddig azonosítatlan 65 éves ember gyújtotta fel magát és halt meg Dzsizán Samtah falujá ban. Ez volt az első példa arra, hogy valaki a király ságban felgyújtotta magát." Slussz. A többi ország ban többé - kevés bé véres forradalmakat robbantottak ki az "elégedetlen népek", akiknek "jogos" harcát külföldi terrorkomman dók és a NATO légiereje támogatta.

Számomra teljesen világos, hogy az "Arab tavasz" a CIA, a MOSZAD, az angol MI6, a francia DGSE és a NATO legnagyobb szabásu felforgató hadmüvelete volt a közelkeleti és északafrikai térségben, a XXI században.  Ma viszont azt látjuk, hogy visszafelé sül el a puska mindenütt, ahol a ravaszt az emlitett szolgálatok meghúzták.

Az "Arab tavasz" első felvonásának eseményei országok szerinti bontásban pontosan követhetők a fenti linken.

Itt és most csak a libiai és a sziriai eseményeket kivánom kommentálni.

Libiában 1969 óta virágzott Muammar Kadhafi diktatúrája. Kadhafi ugyan terrorista volt, de miután megbombázták fő

hadiszállását, megszelidült és úgyszólván szalonképessé vált. A nyugat krémje: Berlusconi, Blair, Sárközy, Obama parolázott vele.

Akkor hát miért kellett utólag meghalnia, ráadásul "így"? Halála igazolja, milyen aljasok azok az alja emberek, akik a "nyugati demokráciákat" irányítják.

A "hivatalos mese" így szól. "2011 februárjában a tunéziai és egyiptomi forradalmi eseményeket követően Líbiában tiltakozás kezdődött a Kadhafi 1969 óta fennálló diktatúrája ellen, aki ritka brutalitással lépett fel a fegyvertelen tüntetők ellen: katonái és Afrika más területeiről toborzott zsoldosai vérengzésbe kezdtek és terrorista módszerekkel igyekez tek visszaszerezni az ország feletti irányítást. Ennek ellentmond - többek között - Kadhafi Obamához intézett drámai üzenete amely a következőket tartalmazza. [Kadhafi szerint az Libia az al-Kaidával áll szemben, amely Algérián, Mauritánián és Malin keresztül szivárgott be országába.] "Te mit tennél, ha azt látnád, hogy amerikai városokat kaparintanak a kezük közé fegyverrel? Te mit tennél? Hadd kövessem a példádat!" Maga a HVG közli "Dzsihádistákat küldött Líbiába az al-Kaida terrorszervezet, akik már megkezdték a csapatépítést az országban - írja internetes oldalán nyugati terrorelhárítási tisztviselők értesüléseire hivatkozva a CNN amerikai hírcsatorna." Más helyen olvasható, hogy "A rezsim a lázadókat az Al Kaidához kötődő nemzetközi terroristáknak tartotta. Független források valóban megerősítették az Al Kaidához köthető szervezetek, és külföldi zsoldosok megjelenését a lázadók között." Ők azok a "fegyver telen libiai tüntetők" akikre hivatkozással a Nyugat a demokratikus értékek védelmében fellépett. Meg még egyéb vaj is volt Kadhafi fején [amiről írtam én is korábban] "A 'polgári lakosság védelmének' ürügyén az Egyesült Államok és a NATO megtámadta Líbiát és minden erejével azon van, hogy az ország vezetőjét eltávolítsa pozíciójából. Természetesen merő véletlenségből, Líbia az egyik legnagyobb olajtermelő hata lom Afrikában. Azt talán nem mindeni tudja viszont, hogy nem sokkal a támadás megkezdése előtt Kadhafi elhatározta az arany dinár, azaz egy egységes afrikai valuta bevezetését, ami helyettesítette volna a dollárt és lehetővé tette volna Afrika nemzetei számára, hogy nagyobb részt szerezzenek a világ vagyonából. Nehéz lenne a véletlen számlájára írni, hogy Saddam Hussein, Irak volt vezetője ugyanezt (!) akarta véghezvinni, mielőtt az Egyesült Államok lerohan ta volna országát tömegpusztító fegyverek után kutatva." Talán nem mellesleg: Kennedyt is "valutatervei" miatt ölték meg...  Mindenesetre a Nyugat a "demokratikus értékek védelmében" következő intézkedéseket tette. [Ja' a nyugati hírforrások libiai "polgárháborúnak" minősítik ami most következik.] A történtek jellemzésére elegendő lesz egy kis ízelitő. "A műveletek, amelyeket az Európában állomásozó amerikai  (!) haderő stuttgarti parancsnokságán hangolnak össze, a francia légierő vadászgépeinek bevetésével indultak, s közép-európai idő szerint szombaton 17 óra 45 perckor dördült el az első lövés. Valamivel több mint két óra múlva akcióba lendült a brit és az amerikai haditengerészet, illetve légierő is. Tornado típusú brit vadászbombázókról Stormshadow manőverező robotrepülőgépeket lőttek ki."

Ragozhatnám, cifrázhatnám még az "Arab tavasz" tündöklését, de ideje, hogy áttérjek napjainkban kibontakozó bukására. A judeo-amerikai forgatókönyv következő helyszíne Sziria lett volna. Úgy tünik, a lapjárás itt kezdett változni. Rengeteget írtam erről magam is. A linkeket megjelölhetném, de az olvasó aligha fog ezekre innen átugrálni. Akit meg érdekel a dolog honlapomon könnyen megtalálhatja a Sziria tárgyú cikkeket. Mire Sziriára került sor Oroszország felocsúdott csipkerózsika álmából és Putyin elnök meg Lavrov külügyminiszter ismételten leszögezték, hogy a libiai forgatókönyvet Sziriában nem engedik ismétlődni. No meg a muszlim államok jórésze is kezdett rájönni, hány óra...

A sziriai "polgárháború" a világpolitika forgástengelyévé vált. Itt dől el a világ népeinek sorsa ideértve a III. Világháború kérdését is.

2013.07.08-i frissítés
Lám, időben kukorékoltam...

"Martin Dempsey az USA vezérkari főnöke a CNN tv-csatornának adott interjújában kijelentette, hogy a szíriai konf liktus és annak hatásai még egy évtizedig is eltarthatnak. A tábornok elmondása szerint, a probléma abban rejlik, hogy a háború Szíriában regionális konfliktussá vált, amelyben már részt vesz Irak és Libanon. Ebben a szembenállásban mindkét oldalon szélsősé gesek játszanak vezető szerepet. Dempsey megjegyezte, hogy a szíriai helyzet nem csak a diktátor elleni népfelkelés, hanem rivalizálás, sőt, az iszlám két ága, szunniták és síiták közötti éles konfliktus."

Viszont nem értem a tábornok urat. Sziriában már nemzetközi brigádok harcolnak Aszad oldalán. A tábornok úr megfeledkezett volna a négy, nyolc, vagy a jóisten tudja hányezer iráni "önkéntesről"? Tudom, ő az iparos. Mégis azt mondom, a nyugati intervenciós erőket rövidesen felkoncolják Sziri ában. [Lásd a következő passzust.] Ami a siíták és szunniták mérkőzését illeti, a tábornok úr fején találta a szöget.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.07.09-i frissítés
Lemaradtam valamiről, ami fontos.
Szergej Razumovszki
úr vállalkozásáról, van szó, amelyről többek között a c. internetes portál számol be.
"Iran is forming a ethnic Russian-Ukrainian brigade to fight against Rebels in syria Iranian intelligence services are forming a ethnic Russian-Ukrainian brigade "volunteer corps" with battle hardened former Soviet,Russian,Ukrainian military personal to fight against the FSA paid by Iranian money." Az iráni titkosszolgálat orosz-ukrán és más nemzetiségü önkéntesekből brigádot szervez a sziriai 'lázadók' ellen. A brigád tagjai a volt orosz, ukrán (szovjet) hadsereg harcedzett katonái. Zsoldjukat Irán az FSA pénzalapjából fizeti. "All veterans of military services of the Soviet Union, all Russian and Ukrainian officers, residing in the country of Ukraine." Complaining of poor living conditions of officers (namely the lack of housing), a veteran intelligence official said that "this government officers do not need" and that in this situation they can offer their skills leadership of another country - namely to help Syrian President Bashar Assad in the restoration of constitutional order." E veteránok Szovjetuniót szolgálták, majd Ukrajnában rekedtek. Panaszkodnak rossz életkörülményeik miatt, pl. nincs lakásuk. Egy veterán hírszerző azt mondta, hogy ezek a tisztek a kormányuknak nem kellenek. Ebben a helyzetben tudásukat egy másik országnak kínálják fel, hogy segítsék Bashar Assad szíriai elnököt az alkotmányos rend helyreállításában.

Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ezek ugyanolyan kegyetlenül fognak gyilkolni, mint a nyugati "demokráciák" zsol dosai. Csakhogy "áldozataik" nem sziriai férfiak, nők, gyermekek lesznek, hanem épp ezek hóhérai, vagyis Izrael, Amerika és Nyugateurópa zsoldosai . Többször kivántam már sok sikert a tisztogató sziriai, libanoni, iráni harcosok nak. Ugyanezt kivánom Razumovszki "imposztorainak" is.

Aztán még eljátszom majd magamban azzal a gondolattal, hogy ez az újfajta "Internacionálé" milyen felismeréseket eredményez világszerte azokban a milliókban, akik most még petíciókkal, tüntetésekkel, transzparensekkel, kukaboro gatással "harcolnak" a kapitalizmus ellen. Úgy vélem, hogy Sziria útját minden népnek meg kell járnia, amely az "uzso racivilizáció" markából másképp nem tud szabadulni.

Épp most, amikor a volt pufajkás miatti gyászban vonaglik a "nemzet", válik időszerüvé Sinka István forradalmat üdvözlő verse. Ha a mára elgyávult magyar szétnéz a világban mindenütt lángokat és vért lát. Hiheti valaki is, hogy a szirek, a palesztinok, az egyiptomiak jókedvükből vállalják a harcot? Nem! Csupán arra döbbentek rá, hogy pusztítaniuk kell, ha nem akarnak maguk elpusztulni. Mára többről van szó, mint a "Petőfi dilemmáról": rabok legyünk e vagy szabadok. A kapitalizmus elpusztitja azokat a népeket, amelyeket sikerül rabságba ejtenie.

A kérdés tehát hamleti: lenni - vagy nem lenni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úgy tünik Sziria felségterületének rakétavédelmét Oroszország - így vagy úgy - garantálja annyira, hogy a nyugati légierő nem lendülhet ismét akcióba. Ami a szárazföldi harcokat illeti: az orosz, iráni, stb. fegyverszállítások, valamint a Hezbollah és az iráni forradalmi gárda "önkéntesei" a szir hadsereggel együtt lassan felülkerekednek és igazándi ból elkezdődhet a külföldi zsoldosok felkoncolása, aminek legfőbb ideje.

Ha Aszad Sziriája fennmarad, egy sziget keletkezik az iszlám államok tengerében: egy világi (!) állam, amely kitessé keli a "politikai iszlámot", ahogy a cikk mottójában olvasható. De milyen lesz a győzedelmes ország politikai, gazdasá gi, társadalmi rendszere? Megvalósulnak Nasszer álmai, Kadhafi elképzelései? Még nem tudható. Az azonban nyilvánvalónak látszik, hogy Sziriában az idegen szivű (komprádor) burzsoáziának és a rajta tenyészkedő kozmopolita "értelmiségnek" nem lesznek hadállásai. Továbbá Sziria zsidómentes (!) lesz, mint Hitler Németországa és mint a Huszeini főmufti által elképzelt Palesztina. Sziria tehát a szocializmus valamilyen formáját fogja meghonosítani (Nasszer és Kadhafi nyomdokain), amely nemzeti (szinezetü) szocializmus lesz és ahol a "vallási iszlám" mint bevett felekezet a moshékban hirdetheti Allah dicsőségét, választása szerint szunnita, vagy siíta felfogásban. A "hívők" viszont - amikor feltápászkodnak az imaszőnyegről, felveszik papucsaikat és kilépnek az utcára - egy szeku láris állam "polgáraiként" gyakorolhatják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket. Szerintem ez ellen sem Allahnak, sem Mohamednek nem lehetnek kifogásai.

Ezek után térjünk át az "Arab tavasz" épp kidőlő két pillérére...

Egyiptom témája sem új számomra. Ezt igazolja "Kairó lángjai" c. írásom. Egyiptomot illetően az volt a Nyugat elképzelése, hogy egy velejéig rohadt, korrupt "iszlamista" rendszer sokkal inkább alkalmas lesz érdekeik szolgálatára mint egy szekuláris állam. Úgy vélték, hogy a nyugat, ill. zsidóbérenc Anvar Szadat és Hoszni Mubarak rendszere fenntartható, ha tömegtámogatást kap a "Muszlim Tetvériség" elnevezésü éjsötét ál-muszlim társaságtól. Nos ez nem jön be. Tudom, hogy a paranoia egyik tünete ha valaki önmagát idézi, de hamarjában nem tudnám most sem pontosabban megfogalmazni, amit még 13.06.02-án, a nagy balhé kitörése előtt, leirtam.

"Talán elvetettem a súlykot Erdogan egyediségével kapcsolatban, mert csak most hogy ideértem jutott eszembe Mohamed Murszi úr Egyiptom új fáraója. Ő is "iszlamizál". Ebben pártja a "Muszlim Testvériség" támogatja, hiába rázzák Egyiptomot az állandósult tömegtüntetések. Ez a "testvériség" mára sokkal inkább hasonlit egy CIA ügynökségre, mint egy iszlamista pártra. Az iszlám felszabadító mozgalomra, ismétlem, kegyetlen feladat vár. Ha sikerül végleg levetkőzni a siíta - szunnita belharc ostobaságait, a soraikban megbúvó igazi ellenség, az iszlámbőrbe bújt cionistabérenc ellenség ellen kell fordulniuk és a lehető legalaposabb, azaz legkegyet lenebb tisztogatást kell végrehajtaniuk. Úgy tünik, a leggennyesebb fekéllyel, az Al Kaidával kell kezdeniük. Ha néhány megszorongatott ("torture...") kaidás énekelni kezd, sokkal okosabbá válik a világ."

Ami az egyiptomi helyzet további alakulását illeti, ezt nyilván figyelemmel kísérik olvasóim is. Emiatt folyamatos helyzetjelentéseket adnom fölösleges. Most mindenesetre a hadseregenek áll a zászló. Egyiptom hőse az "ismeretlen katona". A többit meg majd meglátjuk. Az egyre izgalmasabbá váló kérdés immár az: "quo vadis" Közelkelet, "quo vadis" Észak Afrika? Ebben a térségben nem a vallásfelfogások különbözősége a probléma, hanem a kapitalizmus általános világválsága amely a föld minden államát sújtja. Leginkább az ásványkincsekben gazdag egykori gyarmatokat, protektorátusokat, pontosabban ezek népeit, amelyeket egyszerre szenvednek a túlnépesedés és a gyarmati elnyomás,  a kapitalista kizsákmányolás miatt. Ezeknek az országoknak mindenekelőtt szuverén nemzeti államokká kell alakulniuk, hogy természeti kincseiket a szociális problémák megoldására hasznosíthassák. Az agressziv kapitalista környezet miatt a második legnagyobb költségvetési tételt az amúgy impro duktív fegyverkezési kiadásoknak kell képezniük. Ez azt jelenti, hogy meg kell szabadulniuk a kizsákmányolásban érdekelt (korrupt) vezető rétegeiktől. Mennél kegyetlenebb módszerességgel teszik ezt, annál nagyobb esélyük lesz a sikerre.

2013.07.19-i folytatás.
A politikai iszlám mélységes züllöttségének újabb undorító példája a CIA-MOSZAD ügynök török diktátor Erdogan újabb akciója, hogy megmentse az egyiptomi CIA-MOSZAD ügynökséget. A
írja, hogy török hajók fegyvert csempésznek a "testvéri" Egyiptom bukott iszlamistáinak.
On Wednesday, Egyptian sources said they had stopped a shipment of weapons on a commercial vessel belonging to a Turkish company. Investigation teams also say they have found around 20,000 pistols with silencers in one of the containers." Egyiptomi források szerint, szerdán az egyiptomi hatóságok feltartóztattak egy török keres kedelmi hajót, amelynek egyik konténerében 20.000 hangtompítós pisztolyt találtak."
"Relations between Ankara and Cairo went sour following a military coup in Egypt which led to the removal of President Mohamed Morsi.Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has harshly criticized the ouster of Morsi, a move which has irked the military-backed interim administration in Egypt." Az Ankara és Kairó közötti kapcsolatok "elsavanyodtak" az Egyiptomban végbement katonai puccs miatt. Recep Tayyip Erdogan élesen bírálta Morsi megbuktatását. "Bosszantja" a hadsereg által támogatott ideiglenes adminisztráció léte Egyiptomban." Nosza! Csináljunk újabb Sziriát Egyiptomban is.

Ceterum censeo: legelébb ezt a török
disznót kell eltenni láb alól.

2013.08.08-i frissítés
Politikai koncepciós perek Törökországban! Mi történik, ha a hadsereg tiszteli a törvényeket és nem likvidálja az olyan disznókat mint Erdogan?
"Az Ergenekon kör tagjait azzal vádolták, hogy államcsínyt kísérltek meg Recep Tayyip Erdogan konzervatív-iszlamista kormánya ellen. A vád szerint a világi kötődésű hálózat merényleteket tervezett és gyilkosságokat kísérelt meg. Magas rangú katonai vezetők, politikusok, egyetemi tanárok kerültek a vádlottak padjára, közülük 16-an étfogytiglani börtönbüntetést kaptak." A hangsúly persze a hadseregen van. Hogy mi a baja Erdogannak a hadsereggel? "A hadsereg évtizedek óta őrzi a török köztársaság világi értékeit. 1960 és 97 között három iszlámpárti kormányt is elmozdítottak a helyéről." Usrael a "polgári értékekkel" szemben persze az iszlám mellett foglal állást, egy olyan iszlám mellet, amelyet az izraeli - amerikai zsoldban álló Al Kaida tevékeny sége fémjelez. (Törökország felől árasztják el Sziriát az Al Kaida gyilkosok.) Törökországban a politikai (értsd zsidóbérenc) iszlám végnapjai akkor kezdődnek ha a MOSZAD - CIA ügynököket likvidálják - Erdogannal az élen. Erre csak a
hadsereg képes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.08.18-i frissítés
Elröffentette magát a török disznó. Tudják miket mond ez az "iszlamista"?
"There are currently two paths in Egypt: Those who follow the Pharaoh, and those who follow Moses...” Vagyis "Jelenleg két út van  Egyiptomban: a fáraót vagy Mózest követni." Létezik olyan hülye a világon, aki ne értené e jelképes beszédet? A fáraó az begyiptomi hadsereg, Mózes pedig a seggberúgott Murszi.

E cikk mottója Aszad elnök bon mot-ja a politikai iszlámról. Dehát baj van a nem politikai, a vallási iszlámmal is.

A Korán helyreteszi a Tóra összes prófétáját, Mózest is beleértve, valahogy így. "A próféták hosszú sorában Mohamed Próféta (béke legyen vele) az utolsó. Vele jött Isten üzenetének átfogó, teljes és végső formája. Utána egyetlen próféta sem fog jönni e világ végzetéig. Aki megtagadja Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetését, az a többi próféta küldetését is megtagadja, így Mózesét (béke legyen vele), és Jézusét (béke legyen vele) is. Tehát annak, aki a keresztények és a zsidók közül a Paradicsomba akar menni, és az Isten, a Teremtő elégedettségét el akarja nyerni, az iszlám utolsó küldöttét, Mohamed Prófétát (béke legyen vele) kell követnie, hogy igazi követője legyen Mózesnek és (!) Jézusnak (béke legyen velük). Hiszen mindegyikük az egyetlen igaz Isten imádatára hívta az embereket. Mohamed Próféta (béke legyen vele) feladata az volt, hogy az előző prófétákat igazolja, és kijavítsa azt, amit tanításaikban az emberek meghamisítottak." Murszi szekértolói, a Muzulmán testvériség gyilkos hordái, keresztényeket gyilkolnak, keresztény templomokat rongálnak meg, rombolnak le. Erdogan úr pedig nem Allahra nem is Mohamedre, hanem Mózesre - az Ószövetség mészárosára - apellál. Az a furcsa helyzet áll elő, hogy ami egyáltalán nem fér bele a Koránba, az bőven belefér a Tórába. Erdogan az "iszlamista" tehát nem a Koránból, hanem a Tórából dolgozik. Nyilván erre tanították a zsidók ügynökké képzése során, de azt biztos nem tanították, hogy ilyen hülyén elköpje magát.

Szóval, nagy baj van egy olyan tannal, amelyet ennyiféleképp lehet "helyesen" értelmezni...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

A második feladat a nemzeti jövedelem mikénti elosztása, vagyis az államtipus megválasztása. A választék azonban meglehetősen szegényes. Eleve nem jöhet szóba a zsidó világkapitalizmus, ill. ennek társutas cinkosa, a marxi - lenini tipusu internacionalista szocializmus. Még szerencse, hogy "tertium datur", ez pedig a nemzeti szocializmus. Az a világra szóló kisérlet, amelynek tanulságai túlélték a hitleri Harmadik Birodalom pusztulását. Ha ezt a nézetemet sajátmagamat idézgetve próbálnám bizonygatni egy olyan címkefelhőt kellene készítenem, amely a cikkeim jelentős hányadát tartalmazná. Mellőzöm hát ezt a megoldást. Inkább arról ejtenék (újra) szót ami napjainkra egyre nyilvánvalóbbá válik: kialakultak és új világrendszerbe szerveződnek olyan államok, köztük nagy (!) államok, amelyek "visszatartják" és saját elhatározás alapján osztják el nemzeti jövedelmüket. Ezek a kapitalista szektort nem számolták fel (még a "kommunista" óriás Kina sem), de nem tűrik a "komprádor" burzsoáziát és pénzügyi rendszerüket fokozatosan függetlenítik a dollártól. Ők tehát nemzeti szocialista államok, bárminek is becézik őket mások, ill. ők önmagukat.

[Most ugyan nem erről van szó, de - meglátják - épp Kina lesz az, amely kénytelen lesz ujra definiálni politikai és gazdasági profilját a következők miatt. Két szörnyű közgazdasági tragédia létezik: az egyik ha egy állam az uzsora civilizáció adósa, a másik ha hitelezője... Az előbbi esetben kiszívják a vérét, az utóbbiban pedig, a dollárprés által, papirronggyá teszik a hitelkötvényeit. Kina az amerikai "fiscal cliff" egyenes következményeként ez utóbbi "perspektí vával" lesz kénytelen szembenézni, nem is soká. Fel kell tehát adnia dekázgató mosolypolitikáját és együtt kell mene telnie a többiekkel (BRIC országok) akármilyen behemót is.]

Szóval, új jövő elébe nézünk, de - sírásással kell kezdeni...

2013.07.07

Sz. Gy.

 

 


Beláttam, célszerü a honlap interaktiv jellegét biztositanom. A hozzászólók becenévvel (nickname) azonosítsák önnmagukat és jelöljék meg, melyik íráshoz szólnak hozzá. Szerkesztő 

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás