Idézetek az Újszövetségből

4 fej

17. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és mondani: változtassátok meg gondolkozás(mód)otokat (térjetek észre), mert elközeledett az Egek (Istenének) Királysága (királyi uralma). A görög gondolkodásra utal, amely a zsidók istenének nem tetszik. 

5 fej

10. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazság(osság)ért, mert övék az Egek királysága (királyi uralma).
11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak (gyaláznak) titeket és üldöznek és hazudva minden gonoszt mondanak rátok (én)miattam.
17. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem "a törvényt", vagy a prófétákat! Nem eltörölni, hanem betölteni (tartalmat adni) jöttem. 
A Tóra a törvény, a Talmud a törvénymagyarázat tehát hatályban maradnak.
38. Hallottátok, hogy ki lett jelentve: szemet szemért és fogat fogért.
39. Én pedig (azt) mondom nektek: nehogy ellenálljatok a gonosznak, hanem aki jobb arcodat megüti, fordítsd oda neki a másikat is,
40. és aki pörölni akar veled, hogy elvegye az alsó ruhádat, engedd át neki a felső ruhádat is,
41. és aki egy mérföldre (ezer lépésre) kényszerít, menj vele kettőre.
44. Én pedig (azt) mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 
A gonosz a zsidó, akit tűrni, sőt szeretni kell. 
45. hogy fiai legyetek égi Atyátoknak, aki a napját kelti (fölhozza) gonoszokra és jókra egyaránt, esőt ad igaz(ságos)aknak is, igaz(ság)ta lanoknak is. 
A zsidóisten "igazsága", hogy nem tesz igazságot a gonoszok és a jók között.      

6 fej

19. Nehogy kincset kincsre halmozzatok a földön, ahol a moly és rozsda megemészti (tönkreteszi), ahol tolvajok betörnek (kiássák) és ellopják,
20. hanem kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, ahol tolvajok nem ássák ki és nem lopják el,                      
21. mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.  
Az "apostolok" már akkor tudták, mire megy a pakli. Mi buta gójog csak most kezdjük kapiskálni. A zsidók a világ aranyát összegereblyézték, majd Fort Knoxból kilopták...
                      
25. Ezért mondom nektek: nehogy aggódva tépelődjetek lelketek (megélhetéstek) felől, hogy mit esztek és mit isztok, sem testetek felől, hogy mibe öltöztök. Nem több-e a lélek az eledelnél (tápláléknál) és a test az öltözetnél (ruhánál)?  
26. Nézzétek az ég madarait (tekintsetek az ég madaraira), nem vetnek, nem is aratnak, magtárakba sem gyűjtenek és égi Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e drágábbak (különbek, többet érők) náluk?
31. Nehogy aggódva tépelődjetek tehát és ne mondjátok: mit eszünk, vagy mit iszunk? vagy mit veszünk magunkra (mibe öltözünk)?
32. mert mindezeket a (pogány) nemzetből valók keresik: hiszen tudja égi Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van,
33. hanem keressétek először az Isten királyi uralmát és igazság(osság)át és a többit mind ráadásul megkapjátok.
34. Nehogy aggódva tépelődjetek tehát a holnap miatt, mert a holnap aggódik majd magáért. Elég minden nap(pal)nak a maga baja (ami rossz benne). 
Tücsök ideológia a gójoknak, akik azért hangyák. mert fajfenntartási ösztönük - amely erősebb az önfenntartásnál - arra sarkallja őket, hogy gondoskodjanak az utódaikról. Ennek a legtermészetesebb, azaz legnemesebb ösztönnek üzen hadat a zsidó.

7 fej.

7. Kérjetek és adnak nektek (kaptok), keressetek és találtok, zörgessetek (kopogtassatok), és ajtót nyitnak nektek.
8. Mert mindenki, aki kér, kap és aki keres, talál és aki zörget (kopogtat), annak ajtót nyitnak (ajtó nyílik). 
Mit kapott helyette
a buta gój? Kioktatást az ingyen ebéddel kapcsolatban...

10. fej.

34. Ne(hogy azt) gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre, nem békét jöttem vetni, hanem (harci) kardot, A zsidó maga a
háború, amelyet a gójokkel vívat ő meg keres rajtuk.

35. mert azért jöttem, hogy elszakítsam (elválasszam) az embert apjától, a leányt anyjától, a menyet anyósától,
36. és az embernek a saját házanépe is ellenségévé lesz.
37. Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki jobban kedveli fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. 
A társadalom alap intézménye a család. Ezt kell szétrohasztani, ill. marakodó patkányok fészkévé tenni.
38. Aki nem veszi föl keresztjét (kínkaróját) és nem követ engem, nem méltó hozzám.
39. Aki megtalálja lelkét, elveszti és aki elveszti lelkét miattam, megtalálja azt.
40. Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. 
Az általános és természtes emberi
szükségletek helyébe a zsidó lép. 
      

11. fej.

4. és válaszul Jézus (ezt) mondta nekik: menjetek, adjátok hírül (jelentsétek) Jánosnak, amit hallotok és láttok:
5. vakok újra látnak és sánták járnak, leprások megtisztulnak, és süket(némák) hallanak és halottak életrekelnek és koldusszegények
nek hirdetik az örömüzenetet (evangéliumot).   
6. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem
A zsidó erőszak legundorítóbb vonása a "krisztusi csodák" legyömöszölése az emberek torkán, helyesebben begyömöszölése az agyukba. E csodáknak se szeri se száma az Újszövetségben. Itt elegendő volt néhány példát kiragadni, mert ide van illesztve a poén. A csodáknak ugyanis nem az a rendeltetésük, hogy a meggyógyított, vagy feltámasztott gój visszatérjen gyászoló családja körébe és pótolja saját hiányát.  Egy frászt! A koldusszegényeknek kell jót tenniük. Tán' kenyérrel? Nem! Örömüzenet (evangélium) hirdetésével... A kenyér szaporítás ezek szerint csak egy trükk, nem valamiféle szociális juttatás.

14 fej

6. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az út és a aló(igaz)ság és az élet, senki sem jut az Atyához csak rajtam keresztül (általam). Hitler szerint a zsidó nem termel csak közvetít. Nem tette hozzá, hogy e téren monopóliumra tesz szert. Igy van ez az "isten-közvetítéssel" is.
27. Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne háborogjon (nyugtalankodjék) a szívetek és nehogy elcsüggedjetek. 
Fentebb még háborúról volt szó. Itt lentebb a békéről. Melyik az igaz? A háború! A szűntelen háború a nemzetek között, a nemzeteken belül, a családon belül és az ember lelkében. Ezzel ajándékozta meg a zsidó (nem Krisztus) az emberiséget.

15 fej

5. Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mivelhogy nálam nélkül (tőlem elválasztva) nem tehettek (nem vagytok képesek tenni) semmit.
6. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik (kihajítják) mint a szőlővesszőt és elszárad és összegyűjtik ezeket és a tűzbe dobják és elégnek. 
A zsidó nélkülözhetetlenség mítosza. '44-ben sokan sajnálták a zsidókat, a szüleim is. Meg attól is féltek, nélkülük minden összeomlik. Aztán csodálkozva tapasztalták, nem omlott össze semmi. A tehenek tovább tejeltek, a tőkék termettek. Viszont rajtuk teljesedett be a szőlővesszők sorsa.
7. Ha énbennem maradtok és az én beszédeim tibennetek maradnak, amit csak akartok, kérjetek és meglesz nektek.
16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok és
a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármire kéritek az Atyát az én nevemben, megadja nektek. 
Isten választott népe rálőcsöli magá a nem választott népekre és váltót állít ki - az Atyára, az amúgy haragvó, bosszúálló istenre.
17. Ez(eke)t parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. 
Azok szeressék egymást, akiknek korábban a gyülöletet hirdették? Nem hülyeség ez? De az. A zsidó erőszakoskodás újabb formája. Nem csak a lehetetlen dolgokat kötelező elhinni, hanem a logikátlan, az egymásnak ellentmondó dolgokat is. Hol volt még Orwell, amikor a zsidók az "újbeszél" nyelvet feltalálták?

Tamás evangéliumából Ez még vadabb. Nem is méltatok minden passzust, főlag az ismétlődőket.

16 Jézus mondta: Talán azt gondolják az emberek, hogy (azért) jöttem, hogy békét vessek a világra, és nem tudják, hogy (azért) jöttem, hogy meghasonlásokat vessek a földre, tüzet, kardot, háborúságot. Mert öten leszne[k] egy házban, három lesz kettő ellen, és kettő lesz három ellen, az apa a fiú ellen, és a fiú az apa ellen, és meg fognak állni, midőn egyedül lesznek.
(Mt 10,34-36; Lk 12,49-53)

41 Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak adatik, és akinek nincs, az a kevés is elvétetik tőle, ami van.
(Mt 13,12; 25,29) 
Bejött! Orbán - Mészáros Lőrinc versus a fél Magyarország.

54 Jézus mondta: Boldogok (vagytok) szegények, mert tietek a mennyek királysága.
(Lk 6,20)

55 Jézus mondta: Aki nem gyűlöli meg atyját és anyját, nem lehet tanítványom,  és (aki) nem gyűlöli meg fivérét és nővérét, s nem hordja a keresztjét, mint én, nem lesz méltó hozzám.
(Lk 14,25-27; Mk 8,34)

69 Boldogok, akik (azért) éheznek, hogy megelégíttessék annak a gyomra, aki kíván.
(Lk 6,21) 
Keresztény elv: etesd a gyermekeidet felfaló bestiát.

81 Jézus mondta: Aki meggazdagodott, uralkodjék, és akinek hatalma van, mondjon le! Lám milyen régi a "rendszerváltás" eszméje.
Közben változott a megoldás. A Nagy Francia Forradalom a lemond(at)ás helyett a lenyakazást alkalmata. Lenin elvtárs erről vett mintát.

90 Jézus mondta: Jöjjetek énhozzám, mert enyhe az igám, és az uralmam szelíd, és nyugalmat fogtok találni magatoknak.
(Mt 11,28-30) 
A megkínzottak sikoltozása, az évszázadokon át lángoló máglyák ezt igazolják...

95 [Jézus mondta:] Mikor pénzetek lesz, ne adjátok kamatra, hanem adjátok [azt] annak, akitől nem fogjátok (vissza)kapni azt.
(Mt 5,42) 
Adjátok a zsidónak, hogy uzsorakamatra visszakapjátok. Itt a modern közgazdaság megfogalmazása.

100 Mutattak Jézusnak egy aranyat, és mondták neki: A császárhoz tartozóak követelik tőlünk az adókat. Mondta nekik: Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok az Istenéit az Istennek, és ami az enyém, azt adjátok nekem!   
(Mk 12,117) 
Amit nem a zsidónak fizettek kamatra, azt a császárnak kell adnotok, hogy kifizethesse a zsidónak a tőle kapott kölcsönt és a kamatos kamatokat. A kettős adózás modellje.

Szövegmagyarázat

„Adjuk meg a császárnak…” – utalás Jézus egyik mondásának első szavaira a szinoptikus evangéliumokból és Tamás evangéliumából, amelyet rendszerint így idéznek teljesen: „Adjuk meg a császárnak a császárét, Istennek az Istenét”. (Az eredetiben: „A Caesaréit adjátok vissza Caesarnak, és az Istenéit az Istennek” –
Márk 12,17)

Ez a töménytelen tömény baromság nem nyerhette el a tömeg tetszését, annál inkább a császárét. Hit - Egyház - Császár, erre a szentháromságra épül a kizsákmányolás rendszere.