Hozzászólok!


Jelige: Mi is alkotmányozunk!

Mottó: A szabadulás reményével való mételyezés a
kilencedik főbűn. A főbűnök legsúlyosabbika!
 


A részvétel a fontos?

A TAHSZ harmadik Állandó Értekezlete elé.


Lássuk, miről is van szó tulajdonképpen.

A TAHSZ mozaikszó, "Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséget" jelent. Úgy tűnik 2011. február 17 Budapesten, a Rodeo magyar gyorsétterem emeleti termében alakult. Ekkor tartották ugyanis első sajtótájékoztatójukat. További összejövetelekre is sor került. Ezeket Állandó Országos Értekezlet(ek)nek nevezik. Eddig két ilyet tartottak. Az elsőt  2011. március 5.-én a Magyarok Házában, a másodikat 2011. március 26-án, talán Piliscsabán (a tájékoztatókból a hely nem derül ki). A harmadikra 2011. ápr 16-án kerül sor ugyan csak a Magyarok Házában. Minden megrendezett, ill. tervezett összejövetellel kapcsolatban sajtótájékoztatókat tartanak, nyilatkozatokat, felhívásokat, stb. tesznek közzé.

A Szövetség tagsága hazafias szervezetekből és magánszemélyekből verbuválódik. Megállapítható, hogy ezek száma értekezletről értekezletre növekszik.

A máris bőséges forrásanyagból mindenekelőtt azt kellene kihámozni, mik a terveik, mik a lehetőségeik. Kellene, mondom, ha lehetne. De nem lehet, pontosabban nekem nem sikerült.

Bárhonnan is nézzük, az alkotmány felépítményi jelenség [kategória]. A társadalmi, gazdasági alap olyan tükröződése, amely képes visszahatni tulajdon alapjára, jó vagy rossz értelemben egyaránt. Az alkotmány, tartalmát tekintve, jogszabályok, bevett szokások és nézetek összessége. Így van ez abban az esetben is, ha az alkotmány testét jogszabályi keretbe illesztik [kartális alkotmány], akkor is ha nem.

Amit ma Történelmi [Történeti] Alkotmánynak neveznek, nem kartális alkotmány. Ilyen alkotmányra csak az 1949. évi XX. törvény formájában tettünk szert, amelyet ma mindközönségesen "sztálini típusú" alkotmányként szokás emlegetni. Annak ellenére, hogy abból mára kő kövön nem maradt. Nem maradhatott, hisz a társadalmi gazdasági alap közben megváltozott, azaz 1989-ben "rendszerváltás" címén békésen áttértünk a szocializmusból a kapitaliz musba.

Hatályos alkotmányunk ezen áttérés jellegzetességeit tükrözi.

A jelenlegi "alkotmányos rendszer", mint tudjuk, nem tisztán kartális, hanem "vegyes" rendszer amennyiben, az írott alkotmány mellett, létezik egy rejtőzködő, eszmei [virtuális] alkotmány is, amelynek tartalmát az Alkotmánybíróság bontja ki és magyarázza, határozatok formájában.

Kétségtelen, hogy ez az alkotmány kialakulása óta nem szolgálja a magyar nemzet érdekeit, kárára, sőt végveszedel mére van, ezért jobbal való felváltása indokolt, egyben időszerű is.

A kérdés viszont az, hogy a Történelmi Alkotmány jobb e a mostaninál, visszaállítandó - visszaállítható e egyáltalán? Legmélyebb sajnálatomra e kérdésre nemmel kell válaszolnom. Ebből következik, hogy nem azonosíthatom magam a TAHSZ [látszólag] nemes, ill. üdvös törekvéseivel sem.

Következzék az indokolás.

Az Ezeréves Történelmi Alkotmány ugyan a maga egészében nem írott alkotmány, mégis vannak írott elemei, amelyeket a hálás és kritikátlan utókor utólag illeszt az elképzelt Alkotmány testébe. Ilyen elemek I. István törvényei, Imre fiához intézett intelmei, az Aranybulla, Werbőczy hármaskönyve [Tripartitum], stb.

Ja!

Tegyem hozza, hogy a magam részéről csak olyan írományt, szokást, felfogást tekintek alkotmányosnak, amely elismeri és szavatolja "az emberek" jogát az emberi létezéshez, valamint a vetélkedő [konkurens] emberi jogok egyensúlyát. Nos, a Történelmi Alkotmány nem ilyen. Nem ilyen a hatályos, és nem ilyen a készülő orbáni alkotmány sem. Ebből következik, azonnali alkotmányozási kényszer jelenleg nincs. Egészen másféle cselekvési kényszer van, amelyre lentebb kitérek.

Észlelem, hogy a sokaság felkapja az alkotmányozás ideáját. Ennek a jelenségnek sajnos az a jellemzője, hogy a jelszavakat skandálók döntő többsége nem tudja, voltaképp miről is van szó...

A Történelmi Alkotmány, a kiművelt emberfőkben is, összekapcsolódik a Szentkorona Tannal, amely ugyanolyan fantazmagória, mint maga a Történelmi Alkotmány, amelynek leginkább a történelmietlenség róható fel!

Az Árpád nevéhez kapcsolható nemtudomhányadik honfoglalás semmiképp sem tekinthető a magyar mondakör részének. A magyar törzsek szövetkezése a Kárpát medence elfoglalására, Árpád vezérlő fejedelemmé választása, a honfoglalás és az új élettér birtoklása rendjének kialakítása, minden fontosabb részlet tekintetében ismert. E népmozgás alkotmányos tükröződése a honfoglalás előtt az etelközi, utána a pusztaszeri alkotmányozás [vérszerződések]. Ezek a szabad (!!!) hadinép osztatlan közös jogát deklarálják a szállásterületekre tagolt földre. Ezen alkotmányok rendezik a főhatalom öröklésének rendjét is [szeniorátus].

Árpád méltatlan utóda Géza fejedelem és cselszövő felesége Sarolt a kezdetektől azon munkálkodtak, hogy a nyugati hatalmakkal, ill. a pápasággal szövetkezzenek annak a magyarságnak csellel történő leigázására, amely Árpád verérletével a pozsonyi csatában fényesen bizonyította életrevalóságát.

Az államcsíny, hosszas és gondos előkészítés után, abban teljesedett ki, hogy I. Istvánt királlyá koronázták, Kop pányt pedig felnégyelték.

Ekkor jelenik meg egy újszerű politikai képlet: az uralkodó (osztály) bűnös szövetkezése idegen hatalommal a nemzet elnyomására kizsákmányolására, az idegen hatalom fegyveres ereje és a honi "elit" által. Az I. István utáni ezeréves magyar történelem ennek ismétlődése.

Miről árulkodnak az első keresztény apostoli (!) uralkodó I. István törvényei?

A Magyar Törvénytárban [Corpus Juris Hungarici] mint a "Dekréto mok Első és Második Könyve" kerültek közzétételre. Nem feladatom, nem is célom ezek részletes ismertetése. Csak néhány olyan cseppet merítek, amelyekben benne a jogtalanságok tengere.

"Milyenek legyenek a vádlók meg a tanuk és hogy világi emberek papi renden valókat ne vádolhassanak ... 1. §. Világi ember tanuságát papi rend ellen senki el ne fogadja. 2. §. És senki valakit a papok közül nyilvánságosan vallatni ne bizakodjék, hanem csak az egyház előtt." [II. Könyv. 3. fej.]

"Akarjuk azt is, hogy valamint másoknak adtunk hatalmat az ő javaikat birniok, ugy a mi javaink is, vitézeink, szolgáink, és valamelyek a mi királyi méltóságunkhoz tartozandók, épségben maradjanak. 1. §. És senki valamit azokból el ne ragadjon vagy sikkaszszon, se valaki az elől mondottakban a maga számára kedvezést keresni ne merészeljen." [II. Könyv. 6. fej.] 

"Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne tehessen." [II. Könyv. 19. fej.]

Ezekben a remekbe szabott miniatűrökben benne van a magyar jobbágy ezeréves keserve, no' meg Dózsa lázadása. Benne van az ártatlanokat kínzó és gyalázó papi pedofilok kiváltságlevele minden förtelmességek büntetlen művelésére, amelyet a mai napig sikerült megőrizniük a világ csúfjára.


Mit tartalmaz az Aranybulla, II. Endre nemesi kiváltságlevele?

"Ezt is akarjuk, hogy a nemes embert sem mi, sem az utánunk való királyok soha meg ne fogják vagy meg ne nyomorítsák valamely hatalmas kedveért, hanem ha előbb perbe hivatott és rendes uton törvényt láttak reá." [2. Czikkely]

"Továbbá semmi szerpénzt, sem szabad dénár adót nem szedetünk a nemesek jószágán. 1. §. Hivatlan sem házokra sem falujokra nem szállunk. 2. §. Azonképen az egyházak népén sem veszünk semminemű szerpénzt." [3. Czikkely]

Aztán Werbőczy Hármaskönyve.

"Minthogy az összes dolgoknak legfőbb alkotója, az okos teremt mények megalkotásának és teremtésének kezdete óta, az emberi nemet olyan változatosság és különbség alá vetette, hogy az embereknek egyik része alattvaló, a másik része pedig följebb való legyen, hogy némelyik uralkodjanak, mások meg engedelmes kedjenek; azt rendelte ugyanis, hogy némelyek a többiek fölött igazságosan uralkodó királyokká és fejedelmekké, mások meg az ő parancsolataiknak és uralkodásuknak engedelmeskedő alattvalókká legyenek; miáltal az egész emberi nemet nagy bölcsen két rendre különítette el. Úgy akarta továbbá, hogy a királyok leginkább kétféle eszközzel: a törvényekkel és fegyverekkel legyenek felruházottak és ékeskedők, hogy a fegyverekkel és tovaűzött ellenséget a haza határaitól távol tartsák, a törvényekkel pedig a lakosokat és polgárokat itthon köteles engedelmességre szoritsák; a főbbeket az alsóbb és középrendűekkel, a gazdago kat és hatalmasabbakat a szegényebbekkel és gyöngébbekkel egyaránt az igazságos életre kényszeritsék."

A "történelmi Werbőczyről" is kénytelen voltam megemlékezni  egy, a könyvvel összefüggő, konfliktus kapcsán. Itt elég annyit, említenem, hogy a szerző fohásza II. Ulászlónak, azaz a hülye Dobzse Lászlónak szól, akinek a magyarság a Habsburg trónöröklést köszönheti, hatszáz évre szólóan.

Sajátságos módon a "Történelmi Alkotmány" koncepciója szimpatikus úgy a Fidesznek, mint Orbán Viktornak. Hajlandók lennének saját [alkotmánynak nevezett] tákolmányukba is beilleszteni valamilyen módon.

Hogy miért? Világos, hogy Orbán olyan rendi társadalmat vizionál, amelyben ő a király, csahosai a nemesek, a kilenctized meg jobbágy. Az "Orbán rend" mentalitását jellemezni e helyen nem akarom. Megint a "csepp effektushoz" folyamodom. Lázár János "példájához", aki a Fidesz emblematikus alakja. Lázár vállalta azt az áldozatot, hogy egyszerre legyen vásárhelyi polgármester, valamint országgyűlési képviselő és frakcióvezető. Vállalta, hogy zsebretegye mindkét tisztség betöltésért járó dupla javadalmazást. Azt viszont már az adófizető polgároknak kell vállalniuk, hogy ezen áldozatkész ségért cserébe fizetik ezen álláshalmozó többletköltségeit. Ezek közül csupán a luxusgépkocsi bérlete 600.000 Ft. havonta. A Fideszben szemmel láthatólag senkit sem érdekel, hogy ebből a pénzből hány éhező kisiskolásnak jutna egy kiflire és egy pohár tejre.

Ebben a szemléletben a Fidesz és Orbán nagy példaképe a Katolikus Egyház és süketek Tiborc panaszára.

"Tűrj békességgel, ezt papolta az
Apáturunk is sokszor: boldogok
A békességesek, mert isten fiainak
Hívatnak, - úgy de tömve volt magának
A gyomra. Istenem! mi haszna! ha
Szorongat a szegénység: a pokolt
Nem féljük - a mennyország sem jön oly
Szép színben a szemünk elébe." 

A TAHSZ, a jelek szerint, magáévá teszi ezeket az "értékeket" és olymódon dolgozik a Fidesz keze alá, hogy őfelsége ellenzékeként, szövegváltozatokon próbál vitatkozni. Teszi ezt a gazdasági politikai és jogi realitások figyelmen kivűl hagyása mellett.

Mi árulkodik erről? Részben azok a szövegek, amelyek a TAHSZ égisze alatt eddig napvilágot láttak, részben azok a szervezetek, ill. politikusok, alkotmányjogászok és egyéb vajákosok, akik most körülötte sürgölődnek.

Egyikükről Tóth Zoltán Józsefről már írtam [kissé élesebben a kelleténél.]

A másik közreműködő Bogár László közgazdász, a Fidesz dirigálta és szponzorálta közmédia primadonnája, megmondóembere, aki a Magyar Hírlap 2011. ápr. 5-i számában
"Alkotmányos adósságstop" c. írásával keltette fel gyanúmat az egész alkotmányosdival szemben.

Voltaire-nek tulajdonítják a mondást, amely így hangzik:  „Ha társalogni akarsz velem, határozd meg a szavaidat!” [A mondás, a "kto - ti" formula a görög filozófiából ered, mint alapkövetel mény.]

Ezek után lássuk a cikket, persze kivonatosan.

"A készülő alaptörvény egyik fontos eleme lehet az államadósság felső határának rögzítése. (...) Az adósságkorlát rögzítésének szándékából arra kell tehát következtetnünk, hogy a jelenlegi magyar társadalmi, gazdasági és politikai elitcsoportok úgy vélik, az adósság történelmünk további folytatódásának is – mondhatni – alappillére lesz. (...) Az utóbbi évtizedek során ... az is világossá vált, hogy ebből a csapdából az eddig követett módszerekkel nincs kiút. A globális erő ... egy 'végtelenített pénzszivattyút' szerelt ránk. (...) Az elmúlt harminckét év során az is kiderült, hogy birodalmi kollaboráns elitjeink az öngerjesztő adósságspirálban való egyre mélyebbre süllyedésünk egyetlen lehetséges okaként a „lakossági túlfogyasztást” jelölték meg. Kádár Jánostól Bokros Lajoson át Bajnai Gordonig minden nagy megszorító (akárcsak annak idején Széll Kálmán is) arra hivatkozott, hogy a magyar társadalom többet fogyaszt, mint amennyit megtermel, és ez az oka az eladósodásunknak. Rákosi kezdte az "arany tojást tojó tyúk" elfogyasztásának tilalmával. Csakhogy a tyúkot Surányi György [Orbán egyik kedvence] időközben eladta... Túl azon, hogy ez a legenyhébb megfogalmazással is ócska és primitív hazugság, a maga logikai képtelenségében egyben mulatságos állítás is. (...) Ahogy kiderülni látszik, a birodalomkifosztás a választásokkal kibontakozó forradalom és szabadságharc ellenére zavartalanul folytatódik, és nagyjából ugyanilyen zavartalan a magyar társadalom kifosztott többségének a lepusztulási lejtőn való lefelé sodródása is. (...) Az alkotmányozás során tehát legelőször is azt kellett volna rögzíteni, hogy azt a pusztító „tárgyat”, amelyet 1949/89 óta „alkotmányunkként” kellett volna tisztelnünk, többek között éppen azért kell most érvényteleníteni, mert nemcsak hogy megengedte ennek a Trianon óta zajló kifosztásnak a folytatódását, hanem egész létével, szerkezetével előzékenyen segítette is derék honáruló elitjeinket e birodalom javára való kifosztás üzemeltetésében. És mivel ennek kimondása nem történt meg (ami érthető, de nem menthető), teljesen logikus feltételeznünk, hogy az „új” alaptörvénybe beemelni szándékolt adósságkorlát ezt a „múltbevallást” próbálja helyettesíteni. Ám az adósságkorlát alkotmányba való (bármilyen jól hangzó) beemelése az adósságfelhalmozódás valóságos okainak feltárása nélkül végzetes történelmi hiba. Ezzel a lépéssel ugyanis „csak” annyi történik, hogy most már az alkotmányban is rögzítjük a magyar nép bűnös, hedonizáló hajlamát (a „fiskális alkoholizmust” – ahogy a birodalom minket becsmérlő hamis nyelve mondja), pontosabban az ez ellen ható eladósodási limitet. Vagyis ettől kezdve már egyetlen kormánynak sem marad más választása, mint hogy automatikusan e bűnös népre hárítsa a várható radikális adósságcsökkentés minden terhét. Még világosabban: ettől kezdve minden kormány alkotmányos kötelezettsége lesz majd a megszorítás. Az új alaptörvény elfogadásáig tartó szűk két hét majd választ ad arra, hogy valóban így lesz-e…"

Nos, ezek után már csak azt kellene értenünk, mit akar ez a jóember mondani a Kormánynak, mit a TAHSZ lelkes híve inek és mit az ország népének? Kellene, de nem értjük. Azért foglalkozom kissé bővebben a cikkel, mert világossá teszi a TAHSZ elképzeléseinek körvonalazatlanságát is.

Mit akarnak voltaképp?

Be kell vallanom, azért is vagyok szkeptikus e mozgalom iránt, mert egy teljesen hozzá hason lóban már részt vettem. Az "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlésről" van szó, amely mára árnyékszervezet, de egyike a támogatóknak és elnöke Dr. Szőllősi József is szónokol a TAHSZ rendezvényein. Velük kapcsolatos élményeimet több helyen felidéztem. Többek között az "Így dolgozik a Nagy Testvér" c. írásomban. Ennek aktualitását talán (?) az adja, hogy több olyan szereplő is szóbakerül azok közül, akik ma a TAHSZ körül serénykednek.

Közben rábukkantam egy írásra, melynek címe "Pártalapítás"  arról szól, hogyan vette át a Nemzetgyűlés irányítását egy összedolgozó kis csapat: Romhányi László [a "Jurtás" Romhányi], Síklaky István, Drábik János, Tőke Péter [alias Peter Sheldon] Timár György és mások. A "nemzeti szervezetek" életében az ilyen kis csoportocskák "véletlen" felbukkanása törvényszerű! 

   

A tagok sok tekintetben különböznek egymástól. Egyvalamiben azonban hasonlítanak. Egyformán rágnak... Jobb őket elkerülni. Sajnos néha nem lehet!                  

Máskor és máshol beszámoltam róla, hogy az "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés" elnökségének tagja, alelnöke voltam. E minőségemben azonban megszégyenítő módon kizártak. Bomlasztottam talán? Ha így lenne, tőlem megszabadulván, magasba szökkentek volna mint a léghajó a homokzsák kidobása után. Ehelyett elhervadtak. Azzal botránkoztattam meg leginkább az elnökség cionistáit, hogy a szentistvánozás ellensúlyo zására platformot alakítottam "Árpád csoport" néven. Aztán kénytelen voltam színt vallani, miszerint mi, a csoport tagjai, érzületünket tekintve magyar nacionalisták, politikai beállítottságunkat tekintve pedig nemzeti - szocialisták vagyunk... Na ez végleg betett nekem.

Mindez rég volt, de - ahogy látom - a nézetek jottányit sem tisztultak. Erre a tipródásra viszont már nincs szükség és nincs is idő.

Az elvi kérdés egyszerü: a kapitalizmus, jelenlegi formájában, ill. fejlődési perspektíváit illetően, összeegyeztethető e az emberi természettel? Ha a válasz nemleges, helyükre kerülnek a dolgok, mint az elemek Mengyelejev periodikus rendszerében, ideértve az alkotmányozási kérdéseket is.

Ezután már csak tettek következhetnek. A pótcselekvések ideje lejárt, ideértve az alkotmányosdit is.

2011.04.09

Sz. Gy.

 
Hozzászólás.

Tisztelt olvasók! A honlap új szolgáltatással bővül. Anonym hozzászólási lehetőséget biztosít. A beírás közvetlenül történik. Regisztráció nem szükséges. A beírt szöveget a program E-mail címemre küldi. Azt módomban áll a cikk alján közzétenni, esetleg észrevételezni. Akik a hozzászólásban mégis feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Egyetlen kérésem van: szíveskedjenek feltüntetni a cíkk címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak.