A háziorvos Almási Balogh Pál látlelete szerint betege "Mania religiosa et politica"-ban szenved. 1848 szeptember 5-én érkeztek Döblingbe, Dr. Goergen elmegyógyintézetébe...

 

 Ugrás a hozzászólásokra!


Grafománia

A Széchenyi szindróma

Hm. vallási és politikai téboly? Dehát ezzel a "kórismével" hányunkat lehetne dilibe dugni? Ezt a kórságot azonban nem ismerte az akkori orvostudomány, a mostani sem.. Mint kényszerzubbonyt egyenesen Széchenyire varrták... Fantasztikus! Szentigaz, a gróf dühöngött is, de nem ezért dugták Döblingbe, majd vetettek véget - saját kezével -  az életének, hanem mert írt, írt... De mit, miért és hogyan? Ez itt a kérdés! A grafománia görög szó (mai) jelentése "Írás kényszer, írásdüh: kóros írásszenvedély." Na' tetszenek látni, már itt sem stimmel a dolog. Mert miért lenne az íráskényszer, ill. az írásdüh "kóros írásszenve dély" is egyben? Épp a legtevékenyebb, azaz legnagyobb magyar esete bizonyítja, hogy a kettő közé nem lehet egyenlőségjelet tenni! Miért is nem? Próbálom kifejteni, legyenek irántam némi türelemmel.

Tulajdonképp az Internet okozza a bajt, amely írót (költőt) és kiadót (!) csinál mindenkiből, akinek van néhány tízezer forintja számítástechnikára. Semmit sem kell tudnia, még a helyesírás alapvető szabályait sem ahhoz, hogy némi kopácsolás után, megnyomva az Enter gombot, tonnányi szemetet lőjön a világűrbe. Egyelőre senki se' bántja őket, egymást simfelik azzal, hogy cselekvés helyett csak írnak, írnak...

Ez igaz is. De miért van így? Hát azért mert - a szó pszichológiai értelmében - Döblingben roha dunk mindannyian, ahol csak írni lehet, amig a pisztoly el nem sül. [A New World Order már betöltötte a csőbe a puskaport, a söréteket és épp most gyömöszöli a fojtást...]

Valami jellemrajz félét akarok írni Széchenyiről, tán' nem is Széchenyi, hanem a tanulságok miatt. Keresgéltem a jellemrajz-fogalom után. Többet találtam. Ez tetszett közülük. "A jól sikerült jellemrajz valóságossá teszi  a hőst. A dráma kimagasló jellemrajzzal mutatja be a főhős lelki átalakulását." Nincs tán olyan ember a világon, de Magyar országon biztos nincs, aki - sziklaszilárd jelleme miatt - annyi megpróbáltatáson esett volna át mint ő. Nincs még egy olyan ember, akinek világfelfogása és társadalmi viszonyulása annyit változott volna mint az övé - azért, hogy hű marad hasson önmagához. Széchenyi ma nem divatos.

Önmagáról ezt vallotta:

Tulajdonképp fajvédő volt... A szintén "fajvédő" Arany (is) észrevette ezt!

Midőn magát ez nem tudá szeretni,
   Ő megszerette pusztuló faját.

Tudta, hangoztatta ő maga is. Mondásait feljegyezte (sőt sorszámozta ...) az utókor. Ebből idézek néhányat.
10. Magyar létedre érzel fajod iránt ragaszkodást, hûséget, szeretetet? 51. Újra kell magyarosítani a magyart.- 33. Nyelvé ben él a nemzet. - 38. Anyagyilkosok vagyunk, ha minden erõnket nem nyelvünk védelmére fordítjuk.- 45. Kimûvelt ember fõk sokasága teszi a nemzetet.- Stb., stb.

Tudta, hogy az ember kiinduló pontja önmaga megismerése. Önmagunkat ismerni a legnagyobb bölcsesség. Ismerte a szó hatalmát, de azt mondta A tett az elsõ, a szó a második!

Széchenyi óriási vagyonba született. Őt tekinthetjük a "vagyoni felelősség" feltalálójának. Vallotta, hogy a vagyon a nemzet iránti cselekvési és 'elszámolási' kötelezettség, és eszerint cselekedett.

Az ország súlyos elmaradottságát persze Dárius kincseivel sem lehetett volna megszüntetni, de Széchenyi zseniálisan volt képes felismerni azokat a legszükebb keresztmetszeteket, ahol az ő "csekély vagyonkája" is előmozdíthatta a nemzeti fejlődés ügyét. Nem próbálkozom tetteinek megéneklésével, sokan megtették már. Csak néhány "epizódot" emlitek. Kezdjük az Akadémiával és az alapitó nyilatkozattal. "Ha egy intézet álland fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elősegíti, ugy felajánlom egy évi egész jövedelmemet."  Az Intézet "felállandott" de a hitvány utódok ugyanúgy csúfot űztek belőle, mint a mocsok (mellesleg anyja Rebecca Richter ágán félzsidó) Haynau azzal, hogy volt pofája a Lánchidat felavatni. [Erre utal a cikk frontképe.] A Lánchíd "csak" Budát és  Pestet köti össze. A Tudományos Akadémiának viszont Árpád büszke hadinépe és a tudat lan, alázatos jobbágy magyar közötti ezeréves szakadékot kellett volna áthidalnia. Úgy is indult Eötvös József, Eötvös Loránd és Kodály Zoltán elnöksége idején, de következtek Berend T. Ivánok és Glatz Ferencek. Az Akadémia - különösen az utóbbi seggfej uralma alatt - a magyargyalázás fellegvára, a hamis finn ugor származáselmélet müvelésének központja lett. Glatz a "Magyarok krónikája" c. köny vében "a következőket írta a magyar nemzet őseiről: Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció, görbelábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el.“ Addig nyilván csak makogtak mint a majmok. Nesze neked Széchenyi! Az olyan kormányzatról, amely egy ilyen toportyánt egyáltalán élni enged, szintén megvolt Széchenyi véleménye. "Ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba! Vagyis, akkor a nemzet aljas vagy műveletlen." Hát' ez van most is!

Széchenyi ars poeticaja - helyzetéből adódóan - úgy szólt, hogy a magyarságot a magyar nemességnek kell felemelnie Ő apostoli császári és királyi felsége Ferenc József atyai jóindulata mellett. Ezért nem értett, nem érthetett egyet azzal, hogy a nemzet a jogait a Habsburg ház elleni "rebellióval" vívja ki. "Mint tapasztalt katona, a háború borzalmait soha nem feledte a népek csatája, Napóleon veresége után, 1813-ban a lipcsei csatamezőn való átlovaglás borzalmas emlékét. Azért olyan kétségbeesetten, többször is következetlen, sőt visszatetsző politikai lépéseket tett, hogy Magyarországot ettől megóvja." Ezt úgy mondták akkoriban: "aulikus" volt. Ebből eredt Kossuth-tal való ellentéte. Ez nem akadályozta abban, hogy a Batthyány kormányban elfogadja a közmunka- és közlekedésügyi tárcát. E tisztségéről azonban kisvár tatva lemondott. A Szabadságharcot - Világostól függetlenül is - nemzeti katasztrófának tartotta. Lelkileg gyötrődött miatta, majd a lelkitusa (oktalan) önvádolásba torkollott. Testi - lelki egészsége megrendült. Megőrült volna? Óh nem! Ez a Döblingbe vezető "betegség" az újkori történelem egyik legsötétebb fejezete, a "legnagyobb magyarról" lévén szó.

Az nyilvánvaló, hogy a forradalom leverése utáni bosszú kegyetlen aljassága Ferenc József lelkén szárad. Haynau csak a császár kutyája, pontosabban hiénája, volt. Úgy is hívták: a "bresciai hiéna". Ferencjóska ugyanis a következőket mondotta: …a legnagyobb szigorúság a 'kompromittáltakkal' szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.Ez nyilván allegórikus szellemesség volt, hiszen a Hiéna a Honvéd sereg vitéz tábornokait akaszttatta, csak a miniszterelnök Batthyány részesült az agyonlövés "kegyelmében". Mások Ölmütz ben és más börtönökben senyvedtek, ill. haláloztak el. A katona hitveseket pedig nyilvános vesszőzéssel büntette. [A hálás Bécs városa a Hiénát díszpolgárának választotta...] Ilyen az osztrák magyar sógorság - komaság...

A Habsburgokra is maradéktalanul érvényes, amit a Bourbonokra mondtak: "semmit sem felejtettek, semmit sem tanul tak." Ebből adódik a kérdés: milyen sorsot szánt a bresciai hiéna gazdája, Ferencjóska őfelsége, Széchenyinek, aki mi niszterséget vállalt a forradalmi kabinetben, magyar - magyarpárti volt, és a cs. és kir.-nál sokkal különb ember. Ez há rom rendbeli felségsértés [crimen laesae majestatis] testvérek között is.

Ebben a lassan kirajzolódó összeesküvés elméletben különös szerep jut a Döblingi elmegyógyintézetnek, ill. a császári Ausztriában szép számmal müködő hasonló "intézményeknek". Senki se higyje, hogy a pszichiátriai visszaéléseket a Szovjetunióban találták fel. A Habsburgok juttatták tébolydákba politikai ellenfeleiket. Ezek többsége zsidó kézen volt. A tulajdonosok a Kamarilla készséges cinkosai voltak, annál is inkább mert egy ilyen tűrt, sőt támogatott üzleti vállalkozás szerfölött nyereséges volt.

A kérdések kérdése, miért kellett Széchenyit életfogytiglan zárt intézetbe dugni? A valódi elmebeteg gyakran veszé lyes; ön- ill. közveszélyes, vagy mindkettő. Széchenyi állítólag dührohamokat kapott és többször öngyilkossággal próbálkozott.

A kortársak és az utókor gyomrát alaposan megfeküdték a Széchenyi rabsága körüli furcsaságok.
"Megoldhatatlan probléma számunkra, hogy máig nem tudjuk, mi is volt a baja igazán. A történeti pszichiátria, bár a korabeli források alapján képes bizonyos következtetéseket levonni, máig nem volt képes meggyőző diagnózist fölállítani. Hiába kerültek elő a naplói, amelyek lenyűgöző forrásai Széchenyi életének, azok alapján sem lehet meghatározni a betegségét.. Annyi bizonyos, hogy nem „klasszikus bolond” volt, mivel az elmebetegség sem a memóriáját, sem a logikáját nem érintette. Ezért van az, hogy akik később Döblingben csak érintkeztek vele, de nem éltek vele együtt huzamosabb ideig, úgy vélték, hogy semmi baja sincs. Deák Ferenc említette többeknek a látogatása után, hogy a gróf még okosabb, még jobban a helyén van az esze, mint bármelyikünknek. Ezek a vélemények azután elterjedtek és széles körben táplálták azt a tévedést, hogy Széchenyi valójában nem is volt beteg." Intellektusa tehát ép volt. Épp ez volt a baj! Megunta a ketrecét, rázni, rágni kezdte a rácsokat! Persze nem a vasra haragudott, hanem rabtartójára. És kibontakozott a nagy metamor fózis: a hűséges alattvaló lázadóvá vált! Teste a rácsoktól szabadulni nem tudott. Lelkét engedte szabadjára! "Grafo mán" lett! Ezt fejezi ki eképpen. „Apád az őrültekházában ül! Teljesen megtört lévén nem segíthet másként, csak figye lemfelkeltéssel és tanáccsal. (…) Anyádon kívül Te vagy az egyetlen e világon ... aki még életben és épségben tart. Ezt írja 1857 novemberében húszéves Béla fiához címzett intelmeiben a 66 éves gróf Széchenyi István döblingi barlangjából.

Ami a "figyelemfelkeltést és tanácsot" illeti, a következőkről van szó. Őfelsége fináncminisztere a magyarnyúzó Bach, akinek tiszteletére egy egész történelmi korszakot neveztek el, [Matolcsy korai - osztrák megfelelője...] névtelenül, ill. álnéven [nem volt olyan pofátlan mint Matolcsy ...] egy propagandafüzetet adott ki sajátmaga és kora feldícsérésére "Rückblick" [Visszatekintés] címen. No ettől fogott tüzet Széchenyi, aki közgazdásznak legalább olyan nagy volt, mint tevőleges országépítőnek. Elkövette élete első szatirikus művét, német nyelven, "Ein Blick auf den anonymen Rückblick – Egy pillantás a névtelen 'Visszapillantás'-ra." címen. Na, ez robbant, mint a torpedó! "Kiadója, Tolnai Vilmos szerint 'politikai irodalmunkban a legmaróbb mű, mely magyar író tolla alól kikerült', Szekfű Gyula szerint is 'húsba vágó és csontig hatoló' támadás volt a Habsburg-udvar önkényuralmi rendszere ellen." A zsarnokot nemcsak a mű tartalma hergelte fel, hanem az elkövetés "alattomos" módja is. A kézíratot ugyanis a Béla gyerek csempészte külföldre egy duplafenekü bőröndben, kijátszva a négy sasszemmel vizslató osztrák vámellenőrzést. A könyvet Angliában adták ki, ahol a népszerübb "Sárga könyv" elnevezést kapta. Az angliai terjesztésen kivül kétezer példányt Széchenyi költségére szétküldöznek Európa szerte. Mi sem természetesebb, minthogy jónéhány kósza példány Ausztriába is elkerül. Széchenyi persze annyira nem ostoba, hogy a könyvet saját nevén adassa ki. "Von einem ungarn", azaz "Egy magyar (ember)" álnevet használ. Persze az osztrák rendőrség se volt teljesen hülye. Csakhamar kiszasszerolták a szerzőt... Ez nem volt nehéz, mert Széchenyi dekonspirálta önmagát azzal, hogy kivirult, mint a tökvirág.
"1856-tól egyre inkább felhagy a teljes elzárkózással, egyre több vendéget fogad, újra felébred mohó érdeklődése az élet, a politika iránt. A maga első emeleti szobáiból (amelyeket néhány kivétellel soha nem hagyott el a több mint tizenegy év alatt!) egy fokozatosan kibővülő, külön kis világ központjaként maga kezdi megteremteni a tájékozódás, a külvilággal való érintkezés új formáit. S végül megta lálja a politikai cselekvés fegyverét: az írást. A reformkori nagy művek után 1857-ben megírja az 'Önismeret'című, leg hosszabb és legkülönlegesebb alkotását, amely szerkezetét, műfaját és stílusát tekintve semmilyen más művéhez nem hasonlítható – hol értekezés-, hol naplószerű, de legnagyobbrészt párbeszédes formájú – szarkasztikus humorú, gyilkos politikai szatíra a Habsburg-önkényuralomról és annak főszereplőiről, beleértve az ifjú császárt is..."

Mi tűrés tagadás, fogott a híres "széchenyi-penna" vastagon... "Túláradó gyűlölettel gyalázza az 'apostoli bitort'. Ilyeneket ír róla: a császári 'komédiás közutálat tárgya', hiszen az ilyen 'embervérszagtól büdös' egyént keblének mélyében mindenki megvet, és nincs dicséret, nincs ceremónia, nincs parádé, nincs ünnep, nincs megvásárlott vagy kényszerített enthusiasmus, mely elég parfümmel bírna a 'vérrel saturált dögnek bűzét elnyomni'. De ugyanilyen engesztelhetetlen dühvel, durva szavakkal szitkozza Széchenyi a zsarnok Ferenc József embereit, a 'halavány vámpír' Schwarzenberg herceg volt miniszterelnököt, a 'gyűlölt kegyenc' Bach belügyminisztert, vagy a 'vérszopó tigrist' és a lágyszívű szamarat magában egyesítő Haynaut és a többieket."
Hát nem érdekes - kedves felebarátaim és olvasóim - hogy ezt a "szitkozódó Széchenyit" nem mutatják be az olvasó közönségnek, még kevésbé a tanuló ifjuságnak. Hogy miért? Hát pl. azért, mert a kissé vaskos jelzők ma is aktuálisak és pontosan rápasszíthatók a jelenlegi Bach korszak aljas szereplőire. Sajnos folytatódtak a konspirációs hibák is.

"A régi szellemi erejét és 'harci kedvét egyre inkább visszanyerő' Széchenyi döblingi barlangja 1859-re az abszolutizmus sal szemben álló magyar – főként konzervatív – politikusok valóságos zarándokhelyévé, egyúttal Széchenyi bizalmas hívei nek és munkatársainak illegális politikai műhelyévé és ellenzéki sajtóközpontjává válik, amely fél Európára kiterjedő sajtó kampányt indít: többek között röpiratokat készít és jelentet meg a bécsi abszolutista rendszer ellen."

Aztán ... fokozódó haci kedvében ... egyszercsak ... puff (!!!) ... főbelövi magát ... Hát persze. Világos, mint a nap. Spongyát rá! Ne vitatkozzunk a szakértőkkel és a történészekkel, úgyis nekik lesz igazuk...

Aztán még más bűne is volt ennek a jóembernek, súlyosabb a felségsértésnél! Maguktól biztos nem találnák ki, ezért gyorsan ideírom: "antiszemita" is volt kissé... Ő a "tintahasonlat" megalkotója. "Ha a tengerbe tintát cseppentünk, nem történik semmi. Ugyanaz a csepp egy pohár vízben már mélykék színt hoz létre. Ugyanannyi zsidóság egész más megítélés alá esik Angliában, mint a lényegesen kisebb lélekszámú Magyarországon. Felfogásom és érzelmem: e hazában minden ember egyenlő jogokkal bírjon, és egyenlő terheket viseljen. Megvallom ugyanakkor, hogy túlságos liberalizmus által vezettetve, másokért soha nem fogom megtenni, hogy a magam gyermekét dobjam ki a bárkából. Átveszi Berzsenyi hasonlatát, ki szerint a kevély tölgy a végletekig ellenáll a külső ostromnak, de a belső férgek (a nemzet és a zsidóság!) könnyen elpusztítják. Tehát a gróf (és nyílván a magyar arisztokrácia nagy része) erős fenntartásokkal tekintett a zsidóságra és nem tekintette azt a nemzet szerves és alkotó részének." Ezek után van még olyan hülye, aki nem érti, miért lett "tréfli" [A "kóser" ellentéte: a zsidó vallás étkezési előírásainak nem megfelelő, tiltott, tisztátlan] a legnagyobb magyar?

No és mit gondolnak, miért nyűvöm az idegeimet és koptatom a körmeimet a "Széchenyi históriával?" Ha azt mondom: szólásszabadság, derengeni kezd valami? Nem várok! Felrántom a rolót egyből! Hát persze hogy Gottfried Küsselre az Alpen Donau internetes portál gazdájára gondolok, aki épp a rohadt schwarzgelb Ausztriában, kapott 9 évi börtönt, mert írsogált. Ebből - és Széchenyi sorsából - viszont adódik egy fontos következtetés: "írni veszélyes!"  A "grafománok" tehát gyáva pennarágókból ellenálló hősökké avanzsálhatnak a "liberalizmus" csapásai alatt...
A zsidók másoknál sokkal hamarabb felismerték, hogy a szó, ill. a toll veszélyes fegyver és egyre veszélyesebbé válik az Internet jóvoltából. Új front nyílik tehát a legkegyetlenebb harcra: a "gondolat emberei" ellen. Egyáltalán nem véletlen, hogy az őrjöngő zsidó bosszú a "Nürnbergi huszonkettő" közül épp †Julius Streichert alázta és gyötörte meg legkegyetlenebbül. Ez ihletett arra, hogy megírjam (2006.02.13) a
"Streicher affér" c. kommentáro mat. Akkor eszembe jutott az is, hogy †Kolozsváry Borcsa Mihályt felakasztották, †Hóman Bálintot pedig a börtönben meghalasztották.

Szóval, a paradigmaváltás időszerü, elkerülhetetlen. A hogyanról később.

2013.01.16

Sz. Gy.
 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.01.16

HangOk 

"Mania religiosa et politica" - ettől szenvedek én magam is, börtönöm láthatatlan, de érezhetően megköti a kezem. Hát persze. Nem volt beteg. Sőt! Egyre világosabban látta azt a rejtett rendszert és besúgó és hatalmi manipuláló rendszert, amit ma sem látnak az emberek széles rétegei. A mezmerizmus-hipnózis-meggyőzés-telepátia-befolyásolás jelenség világa és ennek a kutatása tiltott, nevetségessé tett (szervezett kampányban) az erről szóló beszéd, sőt félrevezető információk ezoterikus maszlagok tömkelegét olvashatjuk ha kutatni kezdünk ilyen irányben - hogy véletlenül se legyen kedvünk továbbmenni ezen az úton - mert ezen áll vagy bukik a birodalom hatalma. HangOk Sajnos számot kell vetni azzal, hogy a cion-imperializmus annál inkább fokozza a tudatmanipulációs világháborút mennél inkább beszükülnek a hagyományos háborúzás perspektívái. A folytatást ("paradigmaváltás") igyekszem  mielőbb megírni. Sz. Gy.

2

13.01.18

Arma Gedeon

'Reménytelen zűrzavar van a fejedben, Gyula.' Széchenyi bizonyos értelemben nyilvánvalóan pszichikailag súlyos beteg volt, Kossuthtal szembenállása teljesen jogos volt, amiket idézel tőle az ÖNKÉNT VÁLLALT elmegyógyintézetoi tartózkodásáról, írásairól, az is jelzi, hogy bedilizett. A fenti "bevezetővel" kezdődik zavaros, slendriánul szerkesztett "írásod", amely - többi írásaidhoz hasonlóan - az igyekszik bizonyítani, hogy a magyar történelem  minden szereplője a zsidók ügynöke volt. Külön érdekesség, hogy a rólam állítasz ki látleletet (?). Te is döblingi orvos vagy? Én írásaid közzétételétől nem zárkóztam el, mert önmagadról kiállított látleleteknek (is) tekintettem azokat. Ezen túl ismételten kell bosszankodnom azon, hogy "vendégszere tetemet" azzal viszonzod, hogy piszkoskodni próbálsz velem. A kutyát beengedem, de az olyan vendéget, aki beköszöntő helyett szembeköpi, vagy lehányja a házigazdát, mint te, annak kívül tágasabb. "Belépő - beköpésedet" tisztességes olvasóim okulására teszem közzé. Hozzád is figyelmes vagyok, mert megkiméllek attól, hogy a jövőben fölöslegesen körmölj hozzászólás ürügyén. Még egy ajánlás: máshol keress olyan fórumot, amelyet köpőcsészének használhatsz. Ja! És próbáld felidézni az első elemiben szerzett ismereteidet. Én pl. egy versikére emlék szem: "A jó iskolás gyermek köszön minden embernek. Megemeli kalapját, stb,"  Vagy azt se tudod, mi a kalap? Akkor hiába...  Sz. Gy.

3

 13.01.18

 Gyzoltán

Gyula! Látom alaposan felindultál. Csupán hirtelen bepöccentem. Nem ugyanaz. Már bánom hirtelenségemet. Nem kellett volna reagálnom. Nem éri meg! Kérdezem, mégis mit lehet elvárni? Nincsenek elvárásaim, de néha meglep, milyen szörnyecskék repkednek a cybertérben. Ezt nem tudnám  mással hívebben érzékeltetni, mint Gedeon válaszával, mert persze nem hagyta annyiban a dolgot... "Protestáns betegség a tied. 48-at Marxék szervezték. 'ha ezt nem  fogod fel, hülyén halsz meg'. Szemere Engelsszel próbált közös üzletet csinálni, Marx 9 levelet írt neki, Kossuth és Perczel is érintkeztek a két főkommunistával. A hazai kuruc történelemszemlélet a felforgató erők propagandája, 'a habsburg ház a magyarság számára az ország területi egységét jelentette, a sok kuruckodás meg Trianont". Volt szerencsém.. B.Cs."
Ha ez így igaz, van mit tanulnunk a történelemből, hogy ne haljunk meg hülyén...
Egy olyan országban, ahol az akadémiának csúfolt intézmény "Glatz" féle megalapozottsággal működött és működik! Amennyiben Victoria Nuland nem az amerikai Külügyminisztériumnak lenne a szóvivője, hanem Magyarországé, s nem a szintén zsidó Martonyi lenne a főnöke, minden bizonnyal mélységes ítélet alá helyezte volna a kettős állampolgár Glatzot, Izrael érdekében kifejtett ellenséges tevékenysége végett... Az egész, általad felvetett kérdéskör sokkal szélesebb-körű, az egész oktatásunkat (is) sújtja, s az eredmény sajnálatos! Ma ott tartunk, hogy a magyarságnak a magyar nyelvet, a magyar történelmet, sok esetben, potenciális zsidó ügynökök "tanítják", Perez, meg a rabbijai nagy örömére! Magyarországon, ha valaki mást, jobbat akar, változtatni szándékozik, inkább előbb, mint utóbb, de a pozici onált zsidósággal kerül szembe! Gyzoltán

 4

13.01.18 

Szponzor

Adjon az Isten Gyula bátyám! Ne hátráljon meg sose, az emberbőrbe bújt paraziták elől, ezek CSAK pofáznak, lesik a JÓT! Kívánok nagyon jó egészséget, magam   más fronton szervezkedek eztán, ha Isten megsegít! Tisztelettel, xxxxx xxxxxxx , egyenlőre xxxxxx-ból. Újabb hozzászólás - ugyanattól.
Tiszteletem, megint én vagyok, csak annyit akarok mondani hogy engem ne tegyen közzé, mert én nem vagyok rendes ember, börtönbe is voltam ... Rám verték ... az igazi tettes a bíróságra " tanúként" volt idézve! Ez is hozzá tartozik az igazsághoz. Több bűnöm nincs. A pénzt amit megígértem a szponzorációhoz a 300 £-ot el tudom küldeni a munka béremből
ami 600 £ , havonta, ahogy ígértem, csak mondja meg hogy hova, kinek? Tisztelettel: xxxxx xxxxx Lám, több féle hozzászólás van... Kedves jótevőm! Már megírtam neked (máshol), hogy fejbekólintott a felajánlásod, amit köszönettel nem fogadok el, mert nonprofit módban üzemelek már több évtizede és annyi pénzem van, amennyi ehhez a "hobbyhoz" szükséges. A pénzre neked nagyobb szükséged van. Sietned is kell, mielőtt Obama minden fegyver boltot becsukat, és te ott állsz télvíz idején egy flinta nélkül... Szevasz! Írj - másról. Sz. Gy.

 5

 13.01.19

Jenő

A cikkhez érkezett 2. sz. hozzászólás engem is meglepett. Én úgy vagyok, hogy szeretek párbeszédbe elegyedni olyanokkal, akik valami érdekeset, meglepőt mondanak nekem. Ezen a fórumon például többedszer hangzik el az a vélemény, hogy a Habsburgok jaj de nagyon sok jót tettek velünk. Akkor kérdem én: miért egyenjogúsították a zsidókat 1867 után? Miért engedték a galíciai söpredék beáramlását az országba a XIX. században? Amikor ezeket megtették, milyen területi egységre kellene apellálnom nekem? Ezek után nem csoda, hogy az történt, ami. Én a Habsburgokat balf@szoknak tartom, ahogy megyünk előre az időben, annál nagyobbnak. És most általánosságban: A zsidók a történelem folyamán mindenhol megfordultak, lévén vándornép, tehát ideig-óráig élnek egy helyen, ott csinálnak amit csinálnak, majd mennek tovább. Ebből azt levezetni, hogy mindenki mindenhol az ügynökük lenne, számomra nem elég helytálló. A legújabb hírek szerint itthonról elég sokan tartanak Ausztria fele. Miért? Annyira szerencsétlenek volnának, hogy ez a válság kifog rajtuk? Hol van a kapcsolatrendszerük? Megijedtek ezektől a nyavalyás gójok tól? Aki látta őket a II. vh. idején, az megmondhatja, mennyire hétköznapiak, halandók is ők, ha úgy hozza a sors. És ki tudja, lehet megint úgy hozza, mint már sokszor a történelmük során...jenő

 6

 13.01.19

Gyzoltán

Arma Gedeon írta, Gyula feltette, s még olvashattam a gondolatot, hogy Magyarország területi egységét a Habsburg uralom biztosította?! Bár a kiemelt, általad írt sorok, Kossuth, Percel tényszerű levelezésére való hivatkozás, látszólag az ez alapból levont következtetés meglehetősen frappánsnak tűnik, csak éppen nem igaz, felületes... Lehetséges lenne, hogy a felületesség átitatja az egész hozzáállásodat, személyiségedet? Olyan, mintha a mélységek nem érintenének meg, a felületen mozogsz, mert igazán sosem kényszerültél felmérni az élet-közegedet... Ez csak feltételezés, hipotézis, hiszen nem ismerlek. Mindenesetre irritált az említett gondolat... Ismertetem, hogy mire is gondolok: ahhoz, hogy az akkori osztrák-magyar viszonyt legalább részben átérezd, bizony azonosulnod kell az osztrák császár személyével, birodalmi szempontokkal, majd ugyan ezt produkálni, összevetni a magyar király érdekkörével... Rá fogsz jönni, hogy ez egy olyan kettősség, mely messzemenően nem fedi egymást... Az árnyaltabb kép érdekében például vedd szemügyre a lehetséges nemzetiségi politikát, vedd szemügyre a lehetséges gazdaság-politikát, vagy a hadügy kezelését, a jogkezelést, avagy akár az oktatási kérdéseket... Legalább felületesen gondold át.., ennyire muszáj voltam pikírtnek lenni, bocs... A téma óriási! Felvetettem, de még valamiféle vita lehetőségétől is borsódzik a hátam, annyira nem kívánom...
Talán azért ez is egy szempont lehet Széchenyi István megítélésében, hogy épp e feldolgozhatatlan, s végül is kibékíthetetlen kettősség okozta a tragédiát... Gyzoltán

7

13.01.19

Anonym 7

Egyéb téma. Kellenek az útlevelek:
www.usmessageboard.com/general-discussion/246074-the-state-of-israel-will-collapse-by-2025-a.html#post5964949
According to US intelligence analyses, published in Watan, the State of Israel will collapse by 2025! What a mess! But why does Washington keep silence about the real reasons of it? It is quite clear that in reality current Washington\'s efforts are focused on overthrowing all temporal powers in Arabic countries, which are nearest neighbors of Israel. And just it invites this end for Israel\'s state. The same policy is pursued by Washington in Europe now. See for yourself! Americans do all possible in order to extend anti-Semitic movement together with lobbying Islamism in our European countries in the same manner as they help to replace existing regimes in Arabic countries with Islamists\' ruling there! But where is the good of it?
www.regnum.ru/news/1607754.html
www.regnum.ru/news/1607754.html#ixzz2IPQiEzEO
Anonim 7
A linkek között rengeteg kódszám. Nem tudom ezek mire valók. Minthogy a Comment (egyelőre csak) magyar nyelvü honlap, néhány sorban ajánlhatnád a linkeket, különösen az orosz nyelvüeket. Sz. Gy.

8

13.01.18

 Arma Gedeon

Jenő 5 sz. és GyZoltán 6 sz. hozzászólásai alapján úgy gondoltam, A.G. "inkriminált" hozzászólásának teljes szövegét közzéte szem [kibolhászva abból az elütéseket, használhatóvá téve a linkeket, stb.]
Reménytelen zűrzavar van a fejedben, Gyula.
Széchenyi bizonyos értelemben nyilvánvalóan pszichikailag súlyos beteg volt, Kossuthtal szembenállása teljesen jogos volt, amiket idézel tőle az ÖNKÉNT VÁLLALT elmegyógyintézeti tartózkodásáról, írásairól, az is jelzi, hogy bedilizett. A Hitel megírása egy nagyon-nagyon hasznos idiótává tette őt a zsidó uzsoratőke számára. Követelte, hogy a magyar föld, a nemesi és a paraszti egyaránt legyen mielőbb szabadon elkótyavetyélhető, vagyis jusson mielőbb zsidó kézbe. Ha ezt így nem is mondta ki, mert volt elég jóbolond nem felfogni, hova vezet követelése. (amit persze nélküle is eről tetett az uzsoráslobbi). Idézek, hova vezetett a termőföld "feudális"-nak bélyegzettt adásvételi korlátai eltörlése a 48-as marxista forradalom következtében:
http://www.kitalaltujkor.blogspot.hu/2012/03/kossuth-zsenialis-otlete-az-eladositas.html
Tamáska Péter: Capricciók "I. 1. Egy konzervatív francia s a tiszamenti jobbágy. (2005) Horváth Mihály, csanádi püspök* (...) fordította le kissé átdolgozva Le Play 1846-ban írott tanulmányát a tiszamenti jobbágyról. A dolgozat a nálunk még meglevő kényszerszegődési (úrbéri) rendszernek a családi viszonyokra való hatását vizsgálta. Mivel vagyonukat, írja Le Play, az uzsorások nem terhelhetik meg jelzáloggal, "sok család jóléte a hűbérrendszer végső maradványainak fenntartásához van kötve.
"A mezei munkában megedzett s tápláló eledellel élő nép testalkatra Európa többi népeit általában felülmúlja. A hosszú élet, mely a kizárólagos iparos népeknél nagy ritkaság, itt gyakori." Meglepő korrajz: az akkori liberális lapok ugyanis magyar honról a nyomor rajzait tárják elénk. Ami az utazás akkori luxusát illeti, Le Play arról tudósít, hogy "az egész-telkes gazdák valamennyien, de a féltelkesek nagy része is, az ökör mellett lovat is tart. Aminek különösen kedvez a pest-egri úton való két állomásig, a Gödöllőig és Gyöngyösig való postajárat. Még a negyedtelkes gazda is, sőt egyszerű zsellér is tart lovat".
Ha nem Horváth Mihály fordította volna ezt a szöveget, csóválhatnánk a fejünket ennek hallatán - amelybe némi túlzást visz az egészséges családmodellt láttatni akaró francia, mondván, az ipari fejlődés és az uzsora épp ezt teszi tönkre - ám a korabeli börtönbefogadási naplókat átsilabizálva megenyhülünk: van honunkban ló bővivel, hiszen az áristomok tele vannak lótolvajokkal. Úgy látszik, Horváth professzor úrnak is tetszett az idilli kép, nincs megjegyzése hozzá. Pedig készített lábjegyzeteket, mint azt a következő eszmefuttatásnál is látni fogjuk. "Nem lévén joguk a családi birtokokat jelzáloggal megterhelni, (a jobbágyok) meg vannak védve az uzsorások csapdáitól, kik Nyugat előre nem látó birtokosaira nézve a romlás állandó okai ott, ahol a hűbéri intézményeket eltörölték" - fordítja Le Play-t, s hozzá értelmezésül mindjárt ott a keserű lábjegyzet: "Ítéletét a szabaddá tett kis- és középbirtokoknak nálunk végbement pusztulása teljesen igazolja." Az időpont: 1855, alig hét évvel a forradalom után.
Széchenyi és a "vagyoni felelősség" emlegetése egy tragikomédia. Az Akadémia alapításakor felajánlott egyévi jövedelmét is csak sok évi részletben tudta fizetni, ha egyáltalán valaha is befizetett annyit, mert a birtokai annyira meg voltak terhelve adósságokkal. A Hitel megírásához is az vezetett, hogy egy osztrák bank a legpiacibb józanság alapján megtagadta, hogy sokadik kölcsönt folyósítson neki az amúgy is adósságtehertől roskadozó birtokaira. Ezért kezdett kígyót-békát kiabálni az ősiségre, ami elvileg védte a magyar földtulajdont a globalista karvalytőkétől. "Hetet-havat összehordasz", a jogos megállapjtások keverednek a sokat idézett hamis, álinformációkkal, a gnosztikus-protestáns-illuminátus propagandával, amely a trónt és oltárt démonizálja évszáza dok óta.Tudod-e, hogy milyen kapcsolat volt pl. Kossuth és Szemere, meg Marx  és Engels között? 48-ban nemzetünket a legaljasabb felforgató körök rángatták bele az önsorsrontásba. Haynau ugyan halachikusan nem félzsidó volt, hanem egész, (mint Szegedi Csanád), azonban tevékenységét ez nem befolyásolja. Tudod-e, mitől lett ő a démonizáló propagandában "bresciai hiéna"? Kik voltak a hős "szabadságharcosok" Bresciában, kik irányjtották őket és milyen harci módszereik voltak? Tudod-e, hogy Arad előtt a magyar forradalmi hatóságok, vésztörvényszékek hány embert akasztattak, vagy lövettek főbe, pl. mert bírálni merték Kossuthot? Vagy csak gyanú alapján? A terrorizmust a forradalmárok kezdték, Marx elvtársai. Ettől még tragédia az aradi kivég zések is, de az a válasz volt a világforradalomra. Amit egyébként Széchenyi bedilizése mellett is joggal ellenzett és akadályozni igyekezett, e lelki feszültségek is súlyosbították baját.Hazafiaknak tudnia kell rendet rakni a történelemszemléletükben, akik ellenzi a marxizmust, a vakolást, az nem lehet 48 "szabadságharcának" híve. A finnugorkérdésben pedig kár vakoló zavarkeltőkre hallgatni, a tények ellenőrizhetők:
http://www.kitalaltujkor.blogspot.hu/2012/10/finnugratas-iii-valodi-habsburg.html
"Finnugratás III - A valódi 'Habsburg-tananyag' a magyar őstörténetről." Arma Gedeon
Továbbra is úgy gondolkodom azonban: ha tisztességes ember tisztességes házba lép, előtte felköhögi és kiköpi a slejmot, megtörli a bocskorát, leveszi a kalapját, kopogtat, majd mikor belép - tisztességgel köszön a házigazdának, különösen akkor, ha az "tisztes korú". A fizikai térben találkoztam  már néhány hasonlóan nyálas, modortalan alakkal és mindíg móresre tanítottam őket. A Cybertérben sajnos más a szituáció...
Ami a hozzászólás egészét illeti mégsem lett volna érdemes végleg kosárba dobni, mert - mint minden írás - nem csupán mondanivalóját, hanem írója "fantomképét" is tükrözi. Épp ezért ajánlom a mostmár ugrásra alkalmas linkeket, amelyek természetesen a szerény A.G. írásaira mutatnak... Sőt! Blogjának többi írását is érdemes elolvasni, mert ezekben "bizonyítja", hogy az újkor úgyszólván minden neves magyarja a zsidó illuminátusok tudatos ügynöke volt. A magyar nyelvújítók (Kazinczy és bandája) is ide tartoznak. A.G. "bezzegje", minden rossz ellentéte, a jóságos Osztrák Magyar monarchia - azaz a Habsburg ház. A.G. megtehette volna, hogy megírja a Habsburg Ház "nem kitalált"  történetét; de nem ezt teszi, hanem nyállal, takonnyal, szarral keni be mindazokat, akik e csodálatos uralkodóház ellen valaha is felemelték a fejüket, pláne a szavukat. A.G. - miközben antiszemitát játszik és Széchenyi eladósodottságára apellál - teljességgel megfeledkezni látszik a Rotschild Ház és a Habsburg Ház "hitelkapcsolatairól" és ezek működéséről, pl. a Tiszaeszlári "Vérvádper" idején. Azt sem veszi észre (látszólag), hogy a Habsburg Ház esete mennyire hasonlít a Cion Bölcsei Jegyzőkönyveiben leírt bekerítési müvelethez.
Ami az én szerencsétlen, együgyű írásomat illeti, világosan csak arról szól, miként vált Széchenyi kőből - vasból építkező lojális Habsburg alattvalóból "tollforgató-felforgatóvá" . Ha bárki, közöttük A.G. azt gondolná, hogy félek az érvektől, téved. minenkinek továbbra is nyitva az út, hogy cikkeimhez (!) (és nem  máshoz) hozzászóljon. Ehhez azonban tánc és illemtani ismereteit fel kell idéznie önmagában, vagy ha nem rendelkezik az emberi mivolt ezen kellékével, előbb végezze el a tanfolyamot.... A.G.-is szivesen látom, más álnéven, mert ismert monogrammját látva esetleg máskor is bepöccenek, Sz. Gy. 

 9

13.01.20

 Krisztián

Sajnos nem rendelkezem túl sok történelmi ismerettel, viszont arra rá kellett jönnöm, hogy ha a különböző blogokat, fórumokat bogarászom, akkor még kevesebbet fogok tudni...
Csabának jónéhány írását olvastam, ezekkel még nem is lenne baj (a "háló zűrzavarában" megfér kényelmesen), valóságtartalmukat sem szándékozom megkérdőjelezni. Ám azt észrevettem, hogy írásai olykor meglepően arrogánsak, főleg hozzászólásokra gondolok. Nem vagyok psychologus, de úgy gondolom az az egyetlen baja, hogy meglegyintette a tudás szele, amin úgymond gellert kapott. Ez sokakkal előfordul, viszont van akit ez további kutatásra, tanulásra ösztönöz és a mind több tudás egyre nagyobb szerénységre sarkall... Hát, van akivel az ellenkezője történik.
Gyula Bátyám, sajnos az írásához érdemben nem tudok hozzászólni, csupán ez kívánkozott ki belőlem. Továbbra is maradok lelkes olvasója és tisztelője és amint szerény tudásom engedi, hozzászólok valami értelmeset :) krisztián (kisbetűvel)
Krisztián! Kösz a jóindulatodat. Mint látod a következő bejegyzés alighanem Arma Gedeon barátunktól származik, aki a párharcban semmiképp sem akar alulmaradni. Ezt megértem és lehetőséget adok neki, hogy újra próbálkozzon - a honlapomon. Levélcímedet bevésem a jegyzékbe. Sz. Gy.

10

13.01.20

Amade Negro

Kedves Gyula, sajnálom, hogy nem bírtam magamban tartani a 'személyes megjegyzéseket', mert bár komolyan gondolom őket, természetesen megértem, hogy felkaptad rá a vizet. Nincs ember, aki boldog a kritikától. Megnyugtatlak, hogy nemcsak neked, hanem nekem is nagy egóm van, az ilyenek között a szikrák szoktak ám röpködni... Egyenesen szórakoztató, mennyire nem érted a kritika és a személyeskedő (piszkoskodó) megjegyzések közötti különbséget. A többi olvasók - a jelek szerint - értik, így ezt a témát lezártnak tartom. 
Tartalmilag a bejegyzés is és válaszom is több szálat vet fel, mivel láthatóan nálad is és a hazafias táborban a legérzékenyebb pont a Habsburg-ellenesség, most erre koncentrálnék. De érdekes Széchenyi, 48, vagy a többi téma is. Először is a nem kitalált, nem hamisított Habsburg-történet megírására már tett egy gigantikus kísérletet Pezenhofer Antal, nem mondom, hogy műve minden téren kifogástalan, vagy elfogulatlan, de mindenesetre a sokévszázados propagandatorzítással szemben gigászként magasodik egymagában nemzetünk és az utolsó uralkodódinasztiánk viszonyának reális értékelése témában. Tüzesen katolikus és protestánsellenes körítése miatt az üzenet tipikusan protestáns nevelést kapott olvasók számára első nekifutásra nyilvánvalóan szinte lehetetlen. Azonban azt tudom javasolni, hogy az ilyen részeket átmenetileg a fülük mellett elengedve a komoly protestáns olvasók szedjék elő a sarokbavágott könyvet és feküdjenek neki másodszor. Történelmünket a TÉNYEK ALAPJÁN KELL ÚJRAÉRTÉKELNÜNK!!!
Most röviden csak annyit javaslok, hogy fontoljuk meg, ki egyesítette újra az országot több évszázadnyi szétdaraboltság után és kiknek a végső trónfosztásakor darabolták szét hazánkat újra, talán végleg. (bizonyára) Török kori történelmünk csődtömegét józanul értékelve könnyen felfoghatjuk, hogy mintminden országnak, hazánknak a nehéz időkben a leghasznosabb (és ekkor vagy 200 évig sajnos a leghiányzóbb) kincs az erős központi államhatalom volt. a nyugati vakolók által irányított Kuruc lázadóink, erdélyi fejedelmeink és protestáns egyházaint
(?) végiog (?) ez elen, (?) Ládd' erre mondhatnám, hogy funkcionális analfabéta vagy, de nem lenne igaz, csak valamit elcsápoltál...  a királyi hatalom ellen vitték permanens polgárháborúba az ország karmaik közé eső részét. Akkor szűnt meg a káosz és a nemzet pusztulása, amikor Mátyás után először Lipót újra az egész ország (sajnos magyar pártütők nyomán ekkor már két haza, a Királyság és Erdély szervezeti keretben)területén rendelkezett erős központi államhatalommal. Ekkor azonnal megindult a lepusztult ország újjáépjtése, de ezt tragikusen megint elhalasztotta Rákóczi úrhat námkodása csak a királyságban végül félmillió, nagyrészt nagyar etnikumú halott árán, ami tovább rontotta az etnikai arányokat. Erdélyben szintén, hisz nem a románok voltak hülyék Rákócziéert ritkíttatni magukat, csak a magyarok egy része.
48-ban a marxisták március 15-je előtt a királyi kormányzat példásan fenntartotta a belső rendet, szóba nem jöhetett, hogy nemzetiségi szeparatisták magyar lakosokat irtsanak tömegesen, vagy fordítva, amint a felforgatók forradalmukkal elszabadították a poklot, azonnal jöttek ezek a rémálmok. Ha valaki kéri, kitérhetünk a hazai forradalmárok és Marx, Engels és társaik dokumentált kapcsolataira. Közte Kossuthéra, Szemeréére, Petőfiére, Perczelére. Vagy Klapka, Andrássy és társaik
A nyelvújító Kazinczyt itt kihagytad, de semmi baj, máshol - máskor már ráhúztad a vizeslepedőt. Szerintem te az összes magyar íróról és költőről ki tudnád mutatni, hogy illuminátus ügynök volt. Miért nem írsz egy Antológiát? Grand Orient tagságára.
AZ I. világháború végén mgé a zsidó és vakoló bomlasztás minden ténye mellett is az ország területi egységét testesítette meg a király intézménye, teljesen függetlenül a konkrét személy képességeitől és a konkrét dinasztia nevétől. Ha a trónon ekkor a Belzebub-dinasztia ült volna, akkor is a legfőbb magyar nemzeti érdek lett volna a ragszkodás az államformához és a király személyéhez, mert kívülről semmilyen jogalappal nem zavarhatta volna el az Antant, amíg mi ragaszkodtunk volna hozzá. Logikus, hogy ha a Belzebub dinasztiához is indokolt lett volna ragszkodnunk, mint az ország egységének szimbolikus-jogi támaszához, akkor éppúgy a Habsburgokéhoz is. És pontosan ez volt a helyzet 1848-ban is, amikor a Habsburg tórnfosztás és a népek önrendelkezési elvének kimondása, ami alapján egy népo elszakadhat a koronától, a legutolsó sorban, illetve nulla fokban volt magyar érdek, ez kizárólag a nemzetiségek szakadár politikai elitjének állt érdekében. Ehez képest magyarok mondták kia  trónfosztást és hazaáruló, illuminátus ügynök magyarok rángatták bele a nemzetet az önérdekével ellentétes világforradalomba, a szeparatista karvalyok malmára hajtva a vizet!
Meg volnék lepve, ha ezt itt, vagy máshol bárki cáfolni tudná, de tisztában vagyok vele, hogy jószándékú hazafiaink táborában a többség nem képes a tényeket így látni, mert a sokévszázados ellenséges célú agymosás az álhősök kultuszával ezt nem teszi lehetővé. Ha valaki elég bátor és elég értelmesnek tekinti magát, próbálja meg elfogadni, vagy ha tudja, megcáfolni...
Hát' nem tudom HOZZÁD képest 'elég értelmes' vagyok e?  Mindenesetre ha arról írok cikket, mi volt a Habsburg Ház szerepe a magyar történelemben, akkor a kritikákkal szemben álláspontomat meg fogom, meg tudom, védeni, ill. a kritikákat meg tudom cáfolni.
Ami a hozzászólásokat illeti, két dolgot nem tolerálok. Az egyik, ha a hozzá-szólás nem az írásomra vonatkozik,- a másik pedig, ha valaki nem hozzá-, hanem hozzám szól és hülyeségi bizonyítványt állít ki rólam, mint te.... Ismétlem, ha ilyet testközelben tennél, szikrát hányna a szemed attól amit a képedre kapnál.  

Amíg elhisszük az ellenségeink által megtévesztésünkre gyártott áltörténelem propagandáját, esélyünk sincs történelmünket reálisan értékelni és emiatt esélyünk sincs a jelenben és a jövőben a történelmi kihívásokra a múlt tapasztalatai alapján végre okosabb válaszokat adni.Valóban, álhőseink zöme ügynök volt, de ez logikus, hiszen kultuszukat ellenségeink gyártották... Ott vannak a valódi hősök is, de ők most agyon vannak hallgatva. Amade Negro
A szellemi közlésnek két formája lehet: az építés, ill. a rombolás. Többször észrevételeztem  már írásaidat, hozzászólásaidat és mindíg azok negatív irányultságát kifogásoltam. Ne vedd zokon, de ez jellegzetesen zsidó módszer. Ebből arra következtethetnék, hogy "halachikusan" esetleg magad is zsidó lehetsz, de nem teszem, mert ez a hozzászólások szempontjából mindegy. Nem is hinnéd, hány echte zsidót kapacitáltam már, hogy írjon, vagy szóljon hozzá, de nem álltak kötélnek. Tudod mit? Írd meg a Habsburg Ház "igaz" történetét és én majd megkritizálom... Sz. Gy.

 11

13.01.20

Amade Negro

Már megírtam. Röviden, a lényeget. A Habsburgok újraegyesítették az országot, azért nem azonnal, mert ebben csupa magyar fejedelem és felkelő akadályozta őket, az egyesítés után pedig addig volt egészben, amíg ők voltak a trónon. Ez a Habsburgok igaz története. Amikor az egész országban felkelést szervezett ellenük Kossuth, azonnal el akartak szakadni a nemzetiségek. Tehát a magyar nemzeti érdek a dinasztiáéval közös volt, mindkettő érdekelt volt az ország egybentartásában. A szeparatista nemzetiségi elitek voltak a veszélyforrás a hazára nézve és ellenük az egyetle reális, hatásos ellensúly a más területek felett is uralkodó, tehát külső erőt is hazánk megtartására fordítani képes Habsburg-ház volt.
Tőlem hosszabban Pezenhoffer Antal írta meg a Habsburgok hiteles történetét, de nagyon "pápista" csomagolásban, tudom, hogy protestáns olvasóknak nem fog tetszeni (én a vallást emberi elmék termékének tartom, csak vannak hasznosabb és károsabb vallások), van is terv egy modern kiadására tömörebbre szerkesztve, a vallási tirádák elhagyásával. Amúgy 98%-ban igaza van, egy nagy tudáső katolikus pap volt, csak fegyelmezetten szöveget szerkeszteni nem tudott. És nem érte meg, hogy beleírhassa a II vatikáni zsinatot, amikor a felforgatók ssaját egyházát is végleg elfoglalták.
mek.oszk.hu/04200/04245/ Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme. A katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe Sajnos 12 kötet, kötetenként 5-6oo oldal!!!
Amade
'Negro' (tessék a nevem betűit kombinálni...)

 12

13.01.20

Amade Negro

"Szerintem  te az összes magyar íróról és költőről ki tudnád mutatni, hogy illuminátus ügynök volt.  Miért nem írsz egy Antoló giát? " Ezt csinálom apránként, a kitalált újkoron. Természetesen nem az összes magyar íróról és költőről, de a leghíresebbek jókora részéről, ugyanis a weishaupti program értelmében ezeket futtatták, az ellenük fellépőket nem hagyták befutni. Ha nem hiszed, itt egy példa, Móra Ferenc. cáfold, ha tudod, hogy az országot Trianonba vezető belülről szétrohasztást szolgálta ő is a tehetségével, mint korábban pl. Kazinczy és Petőfi - www.forrasfolyoirat.hu/0407/lengyel.html "Lengyel András - A szabadkőműves Móra" Az 1918 májusában a páholyban mondott beszédről:
"A másik kiemelendő eleme a beszédnek látszólag ellentétes az előbbiekkel, s Móra politikai radikalizmusát dokumentálja. A retorikai átvezetés a metafizikából politikára, a maga nemében briliáns. Móra egyetlen fordulattal eljut ugyanis a misztikumtól a forradalomig. 'Testvéreim – mondta –, nem szeszélyből, vagy az álmaiba szerelmes ember fanatizmusával beszéltem nektek ezeket a szabadkőműves lélek belső természetéről. Bár a fölszínes látszat mást mutat, nem hiányoznak a jelek, melyek azt mutatják, hogy az emberiség az idők víz sivatagán a lélek birodalma felé közeledik' (Hevesi 1960. 355) S ez az átvezetés egyszerre vezet el egy más, gyakorlatiasabb területre, s tölti föl a prognosztizált gyakorlati változásokat spirituális tartalmakkal, a szokványos napi politika szintje fölé emelve azt. S Móra, bár szimbólumokból építkező metaforikus logikával, de meglehetősen radikális perspektívát vázol föl. 'A történelemben vannak bizonyos korszakok, mikor a lélek, mely századokon át úgy vergődik az emberiség mélyén, mint egy nagy folyóban a vízbe fúló, ismeretlen törvényeknek engedelmeskedve felszínre kerül és közvetlenebbül nyilvánítja létezését és hatalmát, mint addig. Világos, hogy az emberiség lelke ma nagy erőfeszítéseket tesz. Elhatározó küzdelemre készülődik, s talán soha se hozott működésbe különbözőbb és ellenállhatatlanabb erőket. [...] Minden felől érezzük, hogy újító idők friss és éles szele fú, lengetve új hajnalok piros lobogóit. Ezeken a lobogókon a szabadkőművesség évszázados vagy évezredes eszméi izzanak.' (Hevesi 1960. 355). Ez, ha belegondolunk, meglehetősen nyílt beszéd, a „piros lobogó” forradalmi jelképe a magyar irodalomban Petőfi nevezetes versének megjelenése (1846) óta világos és félreérthetetlen jelzés. Móra itteni diagnózisa, ma már tudjuk, a lényeget illetően pontos volt: amit várt, a forradalom alig fél év múlva bekövetkezett. De nyilvánvaló, hogy beszéde nemcsak egy történeti helyzet „objektív” leírása – legalább annyira előkészítése is a fejleményeknek. Beszédével, aligha szándéktalanul, a Szeged páholy tagságát is befolyásolta, radikális fordulatra ösztönözte. (Csak emlékeztetőül: a beszéd elhangzásakor Móra már a páholy helyettes főmestere, második számú vezetője volt.)"
Ilyen cikket írt Móra Szegeden a 19-es Kommün első hetének végén, ami akkor felháborodást keltett, hogy még akkor távoznia kellett a főszerkesztői székből.
www.kommunista.net/blog/mora-ferenc-memento  "Móra Ferenc: MEMENTO Proletárdiktatúránk első hetén túlvagyunk. Talán sohasem volt még a történelemben diktatúra, amely ilyen megalkuvástalan kemény és mégis ilyen istenien emberséges lett volna. A történelem  eddig csak véres diktatúrákat ismert. A szegedi lapok egy hétig tele voltak rendeletekkel, amelyek hátterében a statáriális bíróság töltött fegyvere meredezett s ennek a fegyvernek egyszer sem kellett elsülnie. Talán azért, mert mindenki tudja, hogy ez a fegyver komolyan meg van töltve. De a köznyugalomban szerepe van a szegedi józanságnak is, amely nem megy fejjel az elkommunizált falnak. A diadalmas proletariátus nemcsak fenyeget, hanem ígér is: irgalmatlan halált annak, aki moccanni mer az új világrend ellen, emberi megélhetést mindenkinek, aki beéri azzal, amit a maga becsületes munkájával kereshet a más verejtékezése nélkül."  Amade Negro
O.K.! A 11-re és a 12-re együtt válaszolok. Két dolgot világossá tettél. Az egyik, hogy a nemzet cementjének a Habsburg házat tartod. A másik, hogy apránként sorra leleplezel és kicsontozol minden közéleti szereplőt aki tollal vagy fegyverrel lázadt a Habsburgok ellen. Történelmi és politikai ars poeticaddal nem értek ugyan egyet, de csak akkor kezdek veled erről vitatkozni, ha általában a Habsburgokról akarok írni mondjuk 12 kötetet à 500 oldal/kötet terjedelemben. Ezen még gondolkodnom kell egy kicsit... Én is olvasgatom a blogjaidat, a maguk helyén, a te Honlapodon. A saját honlapomon viszont saját önkényes témaválsztás szerint írok és az Anonymus rovatot azoknak tartom fenn, akik az én írásaimhoz óhajtanak hozzászólni és nem helyettem választanak vitatémát valamely cikkem ürügyén. Ezt azért ismétlem, mert a jelek szerint, nem óhajtod megérteni. Ami Mórát illeti, nem az egyedüli író volt, aki meghülyült '19-ben. Én is írtam pl. Krúdyról egy cikkem mel összefüggésben, de nem próbáltam Krúdyt "feldolgozni", mint egy hentes a disznót.  Az a módszer, hogy - Mórával kapcsolatban - bedobsz nekem egy gumicsontot és azt várod, hogy ezen és ilyesmiken elkezdek veled vitatkozni, jól ismert módszer; úgy hívják: froclizás. Szóval: hozzá(!)-szólásaidra továbbra is vevő vagyok, ha egyuttal a frivol jelzőket is mellőzöd.Sz. Gy. 

 13

13.01.20

Amade Negro

"... Semmi értelme görcsösen ragaszkodni egy álomképhez, hogy pl. Hitler a Megváltó volt, a tények mást mutatnak. Hitler a cionizmus csodafegyvere volt. Az én bírálatomat ez váltja ki, hogy egy ilyen blog is csökönyösen terjeszti a régi előregyártott, hazafiak megtévesztésére szánt áltörténelmet, hazug értékeléseket ('nem te' hazudsz, csak átveszed) ahelyett, hogy a tényeket nézné." Minden világos. A saját blogodon károgj tovább. Sz. Gy.

 14

13.01.20

Szerkesztő

 Dochnal Róbertnek! Írásoddal egyetértek, de nem tudom Szécheny döblingi lázadásához kapcsolni. Sz. Gy.

15

13.01.20

Gőgös István

Gyula! Váltsunk témát, talán aktuálisabb is van mint Széchenyi. Kiváncsi lennék rá, hogy akkor mivel fog beléd kötni Armo Degenero. Gőgös István Ő írta, hogy tessünk a neve betüit kombinálni... Te megtetted, ezzel tehermentesitettél engem. Kösz! Már rég más témánál vagyok! Az új cím "Deutschland über alles" lesz... Ha Armo-ra tényleg kiváncsi vagy, a saját honlapján keresd az írásait. Én épp most tettem vissza a helyére - a lapátot. Sz. Gy.

16

 13.01.20

GyZoltán

Kedves B. Csaba! Kezdek hajlani rá, hogy Gyulának van igaza, hogy helyénvaló volt rákérdezni nációdra... Oly magas szintre tartod személyiségedet, mely alátámasztani látszik zsidóságodat, ki a beszélő, írogató állatok közé keveredett... Hallottunk a Talmudról: "...a nem-zsidók közt egy sincs, ki embernek neveztetnék!" Ismerős? Gyzoltán A kérdés annyiban költői, hogy a Címzett az én honlapomon már nem tud válaszolni rá. Ami a zsidó gondolkodást illeti, néhány elemét igyekszem átvenni... A dolgok dialektikus szemléletének [egyrészt / másrészt = tekli / mekli] tökélyre fejlesztése a zsidók érdeme. Ezt meg kell tőlük tanulni, mert kötött fogásban nem, lehet a szabadfogásu ellenfelet legyőzni. Ha újraolvasod a 13. sz. bejegyzést, látod a Hitler fóbia zsidósan kóros tüneteit. Miközben ezen meditáltam, már megvolt az új cikk címe [L. a 15. sz. bejegyzésre adott  válaszomat.] A leendő comment alapja az a tény, hogy Ázsia szerte, sőt Ausztráliában és Új Zélandon is, bestseller lett a Mein kampf. [Ezeken a helyeken elég sokan élnek... Ennyi marha ember lenne a világon?] Megaztán játékos elmémben szikrát vetett Szálasi "konnacionalizmusa". Vajon nem ez a "hülye" fogalmazta meg elsőnek a nagy nacionalista nemzetek [pl. németek - oroszok] " internacionalizmusának" gondolatát? Dehát nem akarok a dolgok elébe vágni.... Sz. Gy.

 17

13.01.21

Seraf

T. Gyula Bátyám ... Napok óta figyelgetek / olvasgatok / várakozok és ím -végre- meglett, így most irogatok. Türelmedet csodálva és döntésedet igazolva szeretném jelezni Pap Gábor művészettörténész figyelmeztetését : kis hazánkban jelenleg létezik egy olyan értelmiségi kör, amely a magyarságra nézve a legveszélyesebb méregelegyet hírdeti ; a magyarsággal szemben a Habsburgo kat dicsőíti (Ha igény mutatkozik természetesen előkeresem az előadás linkjét) Seraf O.K.! Ásd elő a linket. Előre is kösz! Sz. Gy. 

18

 13.01.21

 GyZoltán

Seraf kérlek! Európa (sőt!) egyik legrégibb állami képződményéről beszélünk Magyarország viszonylatában! Méltóságunk megköveteli, hogy a "kis-hazánk" kitételt ne használjuk, elfelejtsük! Kérlek! Gyz Várjál már! Ha nem volnánk kicsik, még nagyobb szégyen lenne az az "értelmiségi kör", amelyet Seraf emleget... Kicsi országnak kicsi a szégyene is. Sz. Gy. 

 19

13.01.22

Komjátnai
Tibor

Kedves Szeszák úr! Olvastam valahol (sajnos a forrásra nem emlékszem), hogy a Habsburgok egyik öse egy középkori olasz zsidó volt. Ez a tény szerepelt egy, a 19. szd. második felében megjelent, német nyelvü lexikon egyik, a Habsburgról szóló cikkében. Nos, a "katolikus" Habsburgok a lexikon kiadott, de még el nem fogyott példányait emiatt gyorsan felvásárolták. Továbbá: a Habsburg Ház férfitagjairól nem közismert, hogy bizony mind egy szálig meg voltak metélve (e tekintetben Habsburg Ottó sem volt kivétel). Nos, ha mindez igaz, akkor ez felveti azt a kérdést, hogy  a Habsburgok valójában mennyire voltak "katolikus" uralkodók, továbbbá választ ad arra a kérdésre is, hogy Habsburg Ottót miért választották be a "háromszázak tanácsába" (melynek tagjai kizárólag már csak zsidók lehetnek). Hogy Magyarország a területi egységét a Habsburgoknak köszönhetné, ehhez csak annyit, hogy a Habsbur gok már jóval az I. Világháborù elött felajánlották (odadobták volna!) Erdélyt Romániának, azzal a feltétellel, hogy Románia  belép a Habsburg birodalomba. Nos, ha valaki ezek után a Habsburgokat még mindig a magyar nemzet életbentartójának tekinti, akkor örüljön, hogy még egyáltalán él, mint magyar ember. De hogy életét nem a Habsburgoknak köszönheti, abban biztos lehet.
Volt szerencsém Pap Gábor néhány elöadását (régen, több mint 25 évvel ezelött) Budapesten meghallgatni. Kimutatta, hogy a hivatalos, ámde nemzetellenes történelemtudomány a magyar történelmet kizárólag "töréspontok sorozataként" (azaz: a nemzetpusztulás idöbeli folyamataként - megjegyzés tölem) próbálja ábrázolni. De ö megmutatta azt is, hogy létezik egy másik-, a nemzeti értékeket nem lebecsülö, hanem azokat kimutató értelmezés is, ami nem a töréspontokra épül. Ezért '17 Seraf' link-jét Pap Gáborhoz mindenkinek csak ajánlani tudom. Üdvözlettel Komjátnai Tibor
Kedves Tibor! Rád és az utánad sorjázó többi hozzászó lóra is vonatkozik: az a jó írás, amely "bolhát ültet" az olvasó fülébe. Ez nálam úgy szuperált, hogy sikerült megközelítenem  azt a forrást, amire emlékszel és emlékeztetsz. Egy történelmi lexikonról van szó, amelyet egy jóravaló magyar Zilahi László elolvasott (1930) és tartalmát közzétette. Ebből idézek úgy, hogy a beillesztett linkről a teljes írást elérheti, akit érdekel a téma. "E sorok írója ... felkutatta az elkobzott lexikonkiadásnak egy példányát. A Meyer-féle Konversationslexikon negyedik kiadásáról van szó, amely 1887-ben jelent meg. E kiadás hetedik kötetében a 987-ik lapon, a baloldali hasábon (felülről számított 8. sor) szó szerint a következő mondatok állnak: "A Habsburgok leszármazását a ház későbbi történetírói a 13. és 14. században a római Pierleone-családtól vezették le, amely családból a 12. században egy pápa is származott, II. Anakletus pápa. Ehhez a származ tatáshoz nemsokára az a kísérlet járult, hogy a Habsburgok őseinek sorát egészen az ó-római Aniciusokig, vagy, mint mások akarták, egészen a Scipiokig vezessék fel, holott hát az igazság szerint a római Pierleone-nemzetség zsidó származású volt." [Zilahi László 1930 ] "Disznóm" volt, megleltem a lexikont is a Google képtárában [nem könyvnyi, polcnyi (!) terjedelmü... Sz. Gy.

20

13.01.22

 Hűséges

Tiszteletem ! Gyula bátyám , ez a harc eldőlt! és ha megengedi nekem most többes számba tenném magam, mert úgy érzem, GYŐZ TÜNK!! Ezek semmit nem tudnak kiállítani ami helytálna ellenünk! Most már csak azokon lenne a sor akik felismerték e tényt, és hajlandóak a GYERMEKÜK SORSÁÉRT kőkeményen  kiálni , ha kell HARCOLNI ! ahelyett , hogy áruba bocsátanák őket!
Köszönet és Hála a kitartó munkájáért! Őszinte Tisztelettel , egy hűséges olvasója! Az Isten Áldja meg!
Kösz, de az ilyen dícsé retektől akkora lesz a pofám, mint egy ólajtó... Sz. Gy.

21

13.01.22

Péntek

Tárgy: Harangi Árpád ajánlása (utsó hozzászólás) Meghallgattam a videót, megvettem az előadó ott ajánlott könyvét, s megelége déssel konstatálom, hogy Bácsfi Diána előnyére megváltozott. Én bízom benne. Még ha a gesztikulásából is lefaragna egy kicsit...
Péntek
Nem vagyok képben. Pontosíts! Sz. Gy.

22

13.01.22

Seraf

T. Gyula Bátyám ... Elsősorban köszönöm a "védő szárnyakat", amivel óvni kívántál ettől a \'nacionalista (de maradjon csak ilyen, mert így szeretjük) brigantitól / lázadótól'. Jelzésed alapján előkerestem az előadás videóját. Terjedelme miatt kiemeltem azokat a rövid részleteket, melyekben a nemzeti oldalt és a magyar fiatalságot megcélzó, valamint szándékosan mérgező értelmetlen körről esik szó, annak áldástalan és terjedő tevékenységével kapcsolatosan. Videó Link : www.youtube.com/watch?v=wIfjUydyxOk
Részletek { 03 : 01-től, 06 : 17-ig } - { 45 : 26-tól, 48 : 53-ig } - { 51 : 14-től, 52 : 53-ig } - { 56 : 59-től, 59 : 35-ig } Említettek :
www.sacrumimperium.hu Az előadás teljes anyaga arra is rávilágít, hogy ezen külvezérelt szervezkedéseknek mi a valódi célja és szándéka. Tudom, ez egy kissé sejtelmesre sikeredett, de azt gondolom, hogy mindenkinek magától kell felfedeznie, mivel az
ellene történő védekezés az egyéni felismerésen alapul(hat). Keresés közben viszont elém került egy másik előadás videója, ami nek témája a fenti cikkhez köthető és igazolja azon állításod, mely szerint Széchenyi nem megöngyilkolta magát. Videó Link :
www.youtube.com/watch?v=65xlguuDglg Részlet { 28 : 44-től, 34 : 09-ig } Mivel a fentiekben ezt a momentumot nem részletezted, így annak vanatkozásában tényeken alapuló kiegészítéssel szolgálhat ... Zoltán észrevételét pedig nem tudom kikerülni, így a jelzését köszönöm és természetesen megkövetem, mert a használt szó tényleg félreérthető és rossz választásnak bizonyult - Igaza van, mivel nem akarunk kicsik lenni . Seraf Ez a hozzászólás egy új müfaj kialakulását jelzi: az olvasó nem csupán hozzá olvas, de hozzá is dolgozik (!) a válaszhoz. Jó lenne, ha sokan követnék a módszeredet, mert ez újabb lépés lenne abban az irányban, amely felé törekszem, hogy a honlap - interaktivitása révén - valóban értékes anyagok gyüjteménye legyen. Sz. Gy.

23

 13.01.22

Horka

Adjon Isten Gyula bátyám! Ami Gr. Széchenyi Istvánt illeti, természetesen a legkevésbé sem volt elmebeteg, sőt a meggyilkolására már számos bizonyíték áll a rendelkezésünkre. Ha megengedi itt idézem Széchenyi levelét amelyet a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának írt melyben egyértelműen kijelenti, hogy megvonja a támogatását az Akadémiától amennyiben az "más vágásba szorítattnék, mint az, mely a magyar Akadémia eredeti céljával tökéletesen megegyez". A "más vágást" azóta is érezhetjük nem csak az Akadémián, de már a torkunkon is.
"A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG TEKINTETES IGAZGATÓ TANÁCSÁNAK SZÍVES FELOLVASTATÁS VÉGETT A LEGKÖZELEBBI ÜLÉSBEN ALÁZATTAL ESEDEZIK GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN. Tekintetes Igazgatóság! A legcifrább szavaknak sincs hitele ott, hol tények bizonyítanak ellenkezőt. Hogy kormányunk mostani rendszere a magyar nemzetiség igényeivel és érdekeivel szemközt áll, azt a legvakabb is észreveheti. Nemzetiségünk nekünk, magyaroknak pedig becsesb, mint a föld bármily kincse, sőt életünk. A magyar romok közt a nemzetnek eléggé nem bámulható életerején kívül, szeplőtlen már majdnem csupán az akadémia mutat arra, miszerint nemzetünk kioltva még nincs. S most még ezen utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkábul forgatva! Fájdalom, igen! Mert hiszen az akadémiai alapszabályok minap leérkezett megváltoztatása legalább saját lelki szemeim előtt, nem egyéb és nem kevesb, mint oly döfés, mely könnyen halálba vezet. Kimagyarázhatatlan lelki kinoktul gyötörve, egészen elvérzett szívvel, félig temetve – ily aggasztó körülmények közt, kérdem, valjon a magyar Akadémia tekintetében én mit műveljek, mit tegyek, én, ki dicső elődeink útmutatását hű kegyelettel felfogván, szerencsés voltam 1825-ben újra és sikerrel megpendíteni honi nyelvünk magasbra állítását – sikerrel mondom, és jobb sikerrel, mint ők, mert a mély felfogás ugyan sajátunk, de nékem elégséges pénzvagyon is jutott osztályrészül – mely nélkül, fájdalom, a legmagasztosb is oly gyakran eltiportatik, mely tényezőként szinte arra való szolgálandó, miszerint a magyar, kinek jelenét bizonyítja – sajátszerűleg minden hátramaradásibul kibon takozva az emberiség díszére, az osztrák közbirodalom legbiztosabb talpkövét, s a fejedelmi szék rendíthetetlen sarkalatát képezze, alkossa? Kérdem, még fel se jajduljak, mikor látni vagyok kénytelen én, fejedelmi családunk mint valami baligézet által félrevezetve, népeink éppen legéletrevalóbbját, mely fiatalságánál és kettétörhetetlen zománcánál fogva legdicsőbb kifejlésre képes, nemcsak kellő figyelemre nem méltatja – sőt azt sajátságaibul kivetkeztetni, elzsibbasztani engedi, és ekképp úgyszólván saját maga alatt vágja el a fát. A tekintetes Akadémiára bízni az ügy eldöntését – amennyiben alapító állásomnál fogva ahhoz nékem is van szólásom --, noha legnagyobb tisztelettel viseltetem mind testületileg, mind egyénileg iránta – nem kívánom, nem akarom, nem fogom; mert még fejem vállaim közt áll, velőm el nem olvadt, és szemem világát a halál köde nem oltja ki – mindaddig arrul, minhez jogom van – minden tanácsot szívesen és köszönettel fogadván – utóljára is bizony csak saját magam fogok határozni. S ugyanis: Én úgy vagyok meggyőződve, hogy felséges Urunk, a fénykörülsugárzott Ferenc József Császár, előbb- utóbb, de elvégre bizonyosan át fogja látni, hogy a célba vett amalgációja és németesítése a közbirodalmi népeknek nem egyéb, mint a mostani államférfiak észficamlott teóriája és kereső önmisztifikáció; hogy számos, tán legtöbb népei, ha egyszer zivatarra kelnek az idők, mi alkalmasint nemigen fog késni, kifelé gravitálnak, míg a magyarnak nincs a világon rokona, s nincs más hazája, mint a négy folyam közti és a három hegy alatti alkotmányos paradicsom, hogy ehhez képest a magyar jólétét, szerencséjét, boldogságát egyedül dinasztiális és törvényes királyának védpajzsa alatt remélheti keresi, lelheti, és hogy ennélfogva a felséges Császár nemcsak nem fogja tűrni – ha majd egyszer a legproblematikusabb helyzetbe süllyeszték, kellőleg felvilágosítandják lelkét és untatni kezdendik legmagyasb úri kedélyét-, nemcsak nem fogja tűrni, mondom, ha majd ezen idő beáll – mirül én sehogy nem tudok kételkedni --, hogy azon nemzetet gyengítsék, gyilkolják, olvasszák, mellyel lovagi fejedelem, kit szeret ’madarat foghat’, és mely Érte, ha kifejlésének, becsületének, dicsőségének nem engedi útját állni, sőt ily kincseknek hű pártolója, utolsó csepp vérét kiontani mindig kész volt és mai nap is minden pillanatban kész volna és kész lesz.
Én azt szeretem hinni, fiatal fejedelmünk – ha látni és hallani akar, és egyedül saját velejének tanácsát követendi, és egyedül saját szíve sugallása után indul, bizony mondom: Magyarország tekintetében még Corvin dicső korát is homályba állítandja.
Így látván a jövendőt, és bízván a mennyei végzésben, mely nemzeteket, valamint
fejedelmeket is hibáikért büntet ugyan, de valamint lelkes népeket meggyilkolni nem enged, mi személyemet és alapító jogomat illeti – a megváltoztatott alapszabályokat, melyekkel kezdettül végig legkevésbé sem tudok megbarátkozni, ha nincs menekülés, s azokat parancsként csakugyan el kell fogadni, vérző szívvel, de lecsépelhetetlen kedéllyel, minden legkisebb megjegyzés nélkül fogadom.
Egyszersmind azonban ünnepélyes óvást teszek, hogy a „Justum ac tenacem propositi virum”[1] dicső elve szerint, én a haza oltárán tett áldozatomnak kamatját azon pillanattul fizetni nem fogom, ha tapasztalni volnék kénytelen, hogy adományom de facto – mert hiszen szép szavakra és ígéretekre bizony én nem adok semmit is – más vágásba szorítattnék, mint az, mely a magyar Akadémia eredeti céljával tökéletesen megegyez, és mely nemzet és fejedelem közti törvény által megerősíttetvén fel is szentel tetett; mely szándékom szerint tudom, hogy örököseim is becsületesen és híven eljárandnak, mikor aztán, ha ezen szomorú eset, bizodalom és minden jó remény dacára, tán mégis bekövetkeznék, én, valamint örököseim az alapító levél értelmében – járulé kunkat, a megmérgezett magyar akadémiátul elvonván, valami más hazai célra fordítandjuk, mely célt azonban saját magunk tűzendjük ki, e foglalatosságtul mindenki mást határozottan felmentvén. És e tekintetben csak anyagi erőnek fogunk engedni.
A tekintetes igazgatóságnak hű szolgája:
Gr. Széchenyi István Felső – Döbling 163 November 6ikán, 1858" - Tisztelettel: Horka
Jó hosszan idéztél, de még hosszabat is lehoztam volna. Látod, az tünt fel nekem - ezért írtam a cikket - hogyan, miért lett az aulikus Széchenyiből a császárt személyében is támadó pamfeletíró? Az előbbi lelkiállapotot jól tükrözi a fénykörülsugárzott Ferenc József Császár  kifejezés, az utóbbit pedig a "Sárga könyv" és más szatirikus írások tartalma. Közben rájöttem valamire. A honlapot olyan egészséges közeg veszi körül (!), amely a tengeri kagylóhoz hasonlóan betokozza a belekerült szennyet és igazgyöngyöt formál belőle. Ezért üzenek Arma Gedeon "barátomnak". Írj további hozzászólásokat! Bármit írhatsz, le is hülyéz hetsz! Irritáló személyed, stílusod, írásaid - ahogy látjuk - dühbe hozza az igazi magyarokat. Azt meg mindíg is mondtam, szemben a világgal: a harag jó tanácsadó! A magyarok még nem elég dühösek. Segíts nekik, nekünk! Ehhez tényleg értesz! Tehát viszlát! Várunk! Sz. Gy.

 24

13.04.15

Gábor

Gyula! Ezt találtam, érdekes lehet a vitához
Országgyűlési némely nevezetesb indítványok és beszédek a főrendek táblájánál. XII. A zsidók iránti törvényjavas latról, october 1-ső napján 1844. Ha az ember tekinti, hogy Magyarországban ezen szerencsétlen és elnyomott népfaj egy idő óta mennyi ipart fejt ki, lehetetlen, hogy az ember valami sympathiát iránta ne érezzen, és hogy itt, és más alkalommal is hallottam, miszerint érettök felszólalások történnek, s hogy mélt. Zay Károly gróf őket minden jogokkal felruházni kívánja, felfogni tudom; de más részről megvallom, hogyha a nemzetiség dolgát igazán akarjuk pártolni, akkor nem tudom felfogni e tekintetben azon igen nagy engedékenységet. Nem akarom azt most vitatni, hogy a nemzetiség dolga mennyire érdekes - meglehet, hogy nagy részben talán abberatión alapul meggyőződésem, hanem nemzetiség, kifejtett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más progressio - nem kell. Erre állítok mindent, e nélkül mondhatom, egy zagyvalék nép leszünk, melynek talán több pénze lesz, a dögbőröket talán drágábban eladhatjuk stb., de ez engem nem mozdít; mindenekelőtt áll előttem hűség a fajtámhoz. Új bizonyságát adja a magyar tágkeblűségének, miszerint néha bizony éppen azon helyzetbe teszi magát, mint az, ki maga alatt vágja az ágat, és anélkül, hogy észrevenné, vízbe esik, és később megbánja a dolgot. A magyar nemzetiség még nemrégóta olyan körülmények között volt, hogy bizony csuda - és abban látom a legnagyobb garantiát a nemzetiség jövendője felett - , hogy ti. annyi erővel és életszikrával bírt oly közel a sírhoz, miszerint az élet felé fordult, - s ekkor ugyan intoleransok voltunk, mi igen természetes; - de egyik túlságból a másikba menvén most az emberiség, az embereket a zsidókkal együtt a szívünkhöz szorítjuk, és most a legnagyobb liberalisták vagyunk; de helyzetünk e részben nem oly kedvező, mint például az angoloké. Az angol nemzet ugyanis elliberáltathatta a zsidófajt, mert ha például én egy palaczk tentát öntök egy nagy tóba, azért a víz nem romlik el,és mindenki ártalom nélkül megihatja a nagy angol elember a zsidó transeaát; ugyanez áll Franciaországra nézve is; de ha a magyar levesbe egy palaczk tintát önt, megromlik a leves, és azt meg nem eheti az ember. De más példát hozok fel: ha egy bárkában ülök, és abban van gyermekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejön a víz, s előttem apodictice áll, hogy ezen két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha a magamét lököm ki, és a másikat benntartom, azt az újságban fogják hirdetni; de biz én a magam gyermekét conserválom, és a másikat lököm ki. E tekintetben tehát a liberalismus egyenesen a nemzetiség rovására történik; és ez nem vélekedés, mert apodictice szám szerint be lehet bizonyítani, hogy minden ilyféle kedvezés csorba a nemzetiségre nézve. Tehát annak, ki nemzetiséget őszintén pártolja, lehetetlenség, hogy most olyan elemnek, melynek több intelligentiája, több szorgalma van, a nemzetiség rovására kedvezéseket nyújtson.
Megvallom, hogy csak néhány évvel ezelőtt mindenféle tolerantiának a lehető legnagyobb ellensége voltam,mert nem akartam magammal következetlenségbe jönni, átlátván, hogy nemzetiségünk csak egy hajszálon függ, és valamint másra a magunk terhét lökni nem akartam, úgy másnak terhét magamra sem kívántam vállalni; de más részről tapasztaljuk, hogy egy idő óta nemzetiségünk szilárdabb talajon áll, és kivált azóta, hogy a fejedelmi szó és minden viszony, mely nemzet és fejedelem közt létez, magyar. Mondhatom, hogy talán egy kissé tágult bárkánk, úgy, hogy másokat is lehet abba beléptetni, ámbár ebben is van veszély, mert ebben a biztosíték következtében az emberek ezentúl elalusznak s azt hiszik, hogy meg van mentve a dolog, és így házi köreikben nnemzetiséget, helyeslést nyert, és gróf Zichy Ottó úrnak is helyeslését hallottam, - mégis bátor vagyok a Mélt. Fő R.R.-et figyelmeztetni Berzsenyinek a "Magyarokról" írt szavaira, melyben azt mondatik: "lásd a kevély tölgy, mely századoknak ádáz ostromát kiállotta, most belsőkép rágódó kis férgek által enyészik el." Legyünk tisztában magunkkal. Igen természetes, a magyar ezelőtt mélyen aludt, és most kapkodik, és ez természetesen máskép nem lehet; de ha mi azt mondjuk, hogy a nemzetiség azon alap, melyre mindent akarunk rakni, magunkkal ne jőjünk ellentmondásba, és ne gondoljuk, hogy ezen elem már ily igen erős, hogy halálos ágyából kiemelkedett, s Magyarország már oly szilárd, hogy minden más elemeket magába felvéve, azokat megemészteni tudná. Méltóztassanak a régibb orvosoknak hinni, hogy oly reconvalescens nemzet minden nemzetiséget a hátára nem vehet. Nincs arról szó, hogy az Istennek akármi teremtését jogokból kirekesszük, mert felfogásos és vallásos érzelmem szerint azt szeretném, hogy e hazában minden ember, ki az Isten képére van alkotva, egyenlő jogokkal bírjon és egyenlő terheket viseljen; és bár mondhatná mindenki valláskülönbség nélkül: "nekem is van hazám"; ez az ultima tendentiam, ez a kikötőm, mely felé vitorlázok, de mint hű tagja a magyar fajnak, megvallom, hogy túlliberalismus által, egy túlzó indulat által, hogy magam gyermekét dobjam ki a bárkából, ezt másokért tenni nem fogom soha, és ezen hűséget minden más nemzetben tudom becsülni; de miután magyaroknak teremtett az Alkotó, legyünk is azok, és legyünk tisztán magyarok. Ez a vélekedésem.
XIII. Ugyanazon tárgyban, ugyanazon napon, egyszersmind gróf Zaynak válaszúl, így szólt gróf Széchenyi István: Senki sem kételkedik azon, hogy méltóságos gróf Zay Károly úr bizonyosan a nemzetiség dolgában sokat tett, és e részben Ő méltóságát a legtávolabbról is érdekelni nem akartam; de megvallom, hogy e tekintetben azt vélem, miképpen a méltóságos gróf magával nincs egészen vitában, ti. a nélkül, hogy gondolná és kívánná, a víz mégis be fog folyni a bárkába, és míg a panslavismus ellen bástyákat húz a méltóságos gróf, addig más oldalról a magyar bárka egészen más elemekkel fog megtöltetni, és elmerülni. Azt mondá továbbá a méltóságos gróf, hogy nem tart attól, miként egypár nyomorult zsidó tudná a magyar nemzetiséget veszélyeztetni.Megvallom, hogy egy egész osztályról, mely annyi birtokkal, tiszteletreméltó férfiakkal dicsekszik, így szólani nem mernék, és a zsidókat általánosan nyomorúlt embereknek nem merném nevezni; és valóban ez egy különös neme a protectiónak, és és nem tudom, vajon ezen protectióért nagy köszönetet fognának-e mondani a méltóságos grófnak; és habár a méltóságos úrnak azon mondására, hogy egypár nyomorúlt zsidó nem fogja megrontani a magyart, de nem fognak annyit tenni, mint akkor tettek, mielőtt ezen biztosíték létezett volna. De mindemellett nem vagyok az ellen, úgy mint nemzetiségünk szilárdul, bárkánkat egy kissé tágítsuk, és most például némelyekre nincs oly szükségünk, mint azelőtt; teszem azelőtt a világért a sarkantyút le nem vettem volna a csizmáról, mert ebben is láttam a nemzetiségnek egy kis garantiáját; eddig a bajuszomat a világért le nem vettem volna; most, ha bosszantja az orromat, meglehet, hogy leveszem; de mondom ezelőtt le nem vettem volna, mert ebben is volt a magyarságnak egy kis symboluma. Mindezeknél fogva vélekedésem az volna, hogy ne tegyünk hátra lépést, de nagy előrelépést sem kívánok tenni, és legjobban szeretném, ha azon nyomot követnők, melyet a múlt országgyűlés alkalmával követtünk, és csak fogadnók el azon törvényjavaslatot, melyet a múlt országgyűlés alkalmával Ő felsége elibe terjesztettünk;ezáltal a hosszas tanácskozást, mely csak keserűségre vezethet, el fogjuk kerülni, mert még azt hiszik utoljára, hogy itt az ember a zsidóság ellen van, és bizonyosan én részemről az Istennek minden teremtményét tisztelem, és bizonyosan a zsidóságnak sem vagyok az ellensége, sőt méltánylom előmenetelöket, és azt, mit a nemzetiség dolgában tettek, azért ismételve mondom, maradjunk annál, mit a múlt országgyűlés alkalmával Ő felsége elé terjesztettünk, és minden hosszas tanácskozással hagyjunk fel. Ez a vélekedésem. (Közhelyeslés!)
Minthogy gróf Széchenyi István e nyilatkozata egyszersmind gróf Zay károly megelőző beszédére vonatkozott, - ez az utóbbi azonnal felkelt, s következő szenvedélyes megjegyzésekkel válaszolt: Bocsánatot kérek, hogy még egyszer felszólalok, de felelettel tartozom méltóságos gróf Széchenyi István úrnak. Az általam igen tisztelt gróf azzal látszott vádolni, mintha a nemzetiséget fel akarnám áldozni. Tudja az ország, tudja az egész tábla, hogy alig van valaki az országban, ki a magyar nemzetiség előmozdításáért annyit szenvedett, mint én; mi pedig azt illeti, hogy veszélyeztetnék vagy koczkáztatnék a magyar nemzetiség néhány szegény nyomorult zsidó polgárosítása által, azt hiszem, hogyha meg tudtuk oltalmazni a németek, csehek, jezsuiták s törökök ellen, kik három századok alatt mindig ostromlották a magyar nemzetiséget, és nem voltak képesek azt eltörölni,
mármost néhány szegény, nyomorult zsidó tudja azt veszélyeztetni? (Gr. Zichy Ottó: Helyes!) Én az mondom, hogy a zsidóknak polgároso dása által, elhalván a mostani ivadék, sírjaikból emelkedik új magyar izraelita honpolgárság, mely hazánk előmenetelének, nemzetiségének s dicsőségének előmozdítása mellett buzgón fog törekedni, és e részben a többi honpolgárokkal vetélkedni. - Ez a vélekedésem.
Ez nem vakság, hanem gazság volt. A nemességnek ekkorra már fel kellett (volna)ismernie a zsidók valódi természetét. Sz. Gy.

25

13.05.30

Nemo

A Habsburg-imádatról elég szerintem annyit szólni, hogy a magyarság legkiválóbbjai [pl. a Hunyadiak, Zrínyiek, az erdélyi fejedelmek, Bocskai, Báthory, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc akit a - meggyengült! - Fényes Porta (gyengébbek kedvéért: a török szultán) nem adott ki a Habsburgoknak, Széchenyi István, Kossuth Lajos, de akár még tán Horthy is ide sorolható a Habsburg- ellenesség tekintetében...] fordultak szembe a Habsburgokkal. Ezek mind szellemileg, mind erkölcsileg kiváló emberek voltak. Tévedhettek, hibázhattak, nem voltak tökéletesek, mert hisz' ők is emberek voltak. De hogy nem voltak hülyék ill. szarháziak, mint a jelenlegi "elitünk" nagy része, az bizonyos!!! Nemo Hát igen! Horthy sokat köszönhetett IV. Károlynak, kedvence is volt, mégis a nemzet oldalára állt, mikor választásre kényszeritette a sors. Sz. Gy.

 26

13.05.30

Nemo

Adalékul a Habsburg-imádathoz: A legutóbbi választások valamelyikén (már nem emlékszem, hogy EP- vagy országgyűlési volt-e) a Habsburg Gyurka képes volt odaállni(-szegődni) a bajszos cigány, Bokros Lajcsi és Dávid "Bibolyka" közé harmadik jelöltnek! Nyilván nem hozott neki elég zsozsót a Vöröskereszt-elnökség (amit vélhetően a szabadkőművesek "tukmáltak rá", hogy meglegyen a 'tejbepapija' a jelenkori nagy magyar nyomorúságban...) ahhoz, hogy "királyi hintóban" grasszálhasson Pest-Budán. A hányinger kerülgetett, valahányszor láttam ezt a három 'díszpintyet' együtt az óriás-plakátokon... Hát ennyi egy Habsburg, és ennyit ér! Nemo