Paragrafuskerítés

Laikusok levélháborúja

Egy vita akkor szokott igazán elmérgesedni, ha a vitatkozók, vagy lega lábbis egy részük, nem tudja, miről vitatkozik. Úgy látom ez a helyzet a hírhedt "4. sz. Alaptörvény módosítás" kapcsán is. Mivel rendszeresen kapom a körleveleket, az egyikre válaszoltam. Vesztemre, mert belém akadt egy Amerikába szakadt valóságos doktor-vitéz-professzor-emeritus, aki jól leteremtett, amúgy yankee módon. Őprofesszorságával majd a "Habemus Papam" c. írásom frissítése keretében foglalkozom, hogy megköszönjem, amiért volt szives a pápacikket levélben terjeszteni. [A körítés ugyan nem kifejezetten dícsérő, dehát Gábor Zsazsa óta tudjuk, tökmindegy mit írnak az emberről, csak írjanak...]

A téma mindenesetre felkeltette, nem feltétlen jóindulatú, érdeklődésemet és közben az is eszembe jutott, hogy Orbán különbejáratu (házi) alaptörvényéről - javaslat korában - már írtam egy négyrészes méltatást amelyben tákolmányhoz hasonítottam a művet. Most, hogy emiatt is lepiszkoltak, beütöttem a Gooooogle-ba a "tákolmány" szót... Képzeljék, mi jött ki. Nekem úgyse hinnék el, ezért ide teszem a képet. No lám, a szókapcsolatból "nemzeti asszociáció" lett... Ezen a TEK páncélozott járművei sem tudnak változtatni, nem beszélve Orbán "emeritus" seggnyalóiról. Azért a mostani szitok - átok hadjárat kapcsán mégis úgy láttam illendő, hogy az anyagot legalább én olvassam el, ha másoknak a szemére hányom, hogy el se olvasták. Nos utána néztem kissé a dolgoknak és - immár joggal - mondhatom, a valóság felülmúlja minden előítéletemet.

Az első benyomásom az volt, hogy a szövegen egy jogász se tud eligazodni. Hát persze én csak egy jogász vagyok, de rájöttem, mások is így vannak vele...

Az Eötvös Károly Intézet jogtudora inak bicskája is beletört a szöveg be olyannyira, hogy honlapjukat le is kapcsolták miatta és egy bús nekrológot írtak önnmagukról, amiben a következők olvashatók.

"
Vannak szerte a világban sikerült és kevésbé sikerült alkotmányszövegek, utóbbiakat az alkotmányos élet rendszerint valamiképp használhatóvá formálja. A mai napon hatályba lépő negyedik módosítása következtében az Alaptörvény a mondatok olyan önellentmondó halmazává lett, amely miatt ez a textus a továbbiakban alkotmánynak már nem nevezhető. Ha voltak is illúziók, aligha reménykedhet már abban a közösség, hogy az alkotmányos kultúra ezt az Alaptörvényt valaha áthatja, értelmessé teszi."  Szemléltetés végett, ill. elrettentésképpen beiktattak egy szövegrészletet az áttekinthetetlenné firkált jogszabályból. Ha már megemlítették az "alkotmányos kultúrát" hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy Orbánt az alkotmányos kultúrával nem lehet társítani. Erről a fogalom-kapcsolatról a Google nem adna egyetlen találatot sem. Én azért azt javasolnám megfáradt derék jogász társaimnak, nyissák újra a honlapot és boncolják fel... Tudom, egy büdös hullában kotorászni nem szívderítő, dehát voltaképp ez a dolguk. A név is kötelez. A társaság névadója a tiszaeszlári vérvádper fő ügyvéde.

Na' szóval én is vallatni kezdtem a Google-t. Lássuk miket találtam. Letöltöttem, ill. felraktam a honlapra az Alaptör vényt a 4. sz. Módosítást és egy harmadik irományt, amely az Alaptörvény negyedik módosítással "korrektúrá zott"  szövegét tartalmazza, mindhármat PDF formátumban. Aki nem restelli [nem utálja], esetleg ugorjon oda. Aki megérti és magyarra is le tudja fordítani azt - szerény lehetőségeimhez mérten - jutalmazni fogom.

Még annyit kell előre bocsátanom, hogy egy jogszabály módosítása kapcsán három dologra kell figyelni:
a) mit hagytak ki,-
b) mit tettek bele,-
c) mit módosítottak benne?
Ez nem egyszerü művelet, komoly figyelmet igényel és a kontaktlencse is kieshet a szemből, ha az ember nagyon megerőlteti magát, sőt szemtengelye is elferdülhet, ha ide - oda ugrál a szövegmezőben...

Mielőtt belemerülnénk a szövegbe előre kell bocsátani, hogy a 4. sz. Módosítás az Alkotmánybíróság gúzsbakötését célozza. Ki kell jelentenem, magam sem rokonszenvezek ezzel a (túl) rangos testülettel és ha rajtam múlna feloszlat nám, ahogy Jelcin tette [miután fényes nappal szétlövette a parlament épületét]. E férfias gesztusra azonban nem futja, marad az alattomos miskárolás, azon a csiszlik módon, ahogy tőlük telik.

Célszerűség okán a 25 oldalas (!) "korrektúrázott" szövegből dolgozom, ennek a lapszámozására hivatkozom. [A sztálini alkotmány saccom szerint jóval rövidebb és főleg érthető.]

3 old P) cikk (2) bek.

"A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat - majd valahol valamikor, ad graecas calendas - sarkalatos törvény határozza meg." Lám hiába tákolgatja a macska az Alaptörvényt, a forró kását gondosan elkerüli. Az (1) bekezdés ugyanis nem normativ rendelkezés, csupán ünnepélyes, semmitmondó deklaráció. Különben is a magyar föld sorsát rég letárgyalták Brüsszelben, jelentős részben Orbán első országlása idején.

4 old. VII cikk (4) bek.

"Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. A vallási tevékenységet végző szervezetek egyházként való elismerésének feltételeként sarkalatos törvény huzamosabb idejű működést, társadalmi támogatottságot és a közösségi célok érdekében történő együttműködésre való alkalmasságot írhat elő." Micsoda szigor! Ám mivel a Hitgyüli már az Alkotmány sáncain belül van, más káros szekta pedig nem mutatkozik a láthatáron, a sarkalatos törvénnyel ejh' ráérünk még.

5 old. U) cikk.

A "pártállami idők" bűnöseiről szól. Keményen ostorozza a nyolcvanöt év és a halál között még köztünk ténfergő vénembereket. A bűneik elévülhtetlenségére vonatkozó szabályozás értelmezhetetlen. Talán "kiemelt" nyugdíjukat lehet csökkenteni...

6 old. IX) cikk (5) bek.

"A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek - törvényben meghatáro zottak szerint - jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni." Fajtársaim, értitek ezt a gumipasszust? Nem kevesebbet jelent, minthogy pl. rabbi leben Köves Slomo kártérítést igényelhet tőletek - tőlem, ha olyasmit mondtok, vagy írtok egy wallstreeti zsidóról, ami őt - mint a közösséghez tartozót - (saját) emberi méltóságában sérti.

7 old. XV.) cikk (5) bek.

Talán az alábbi nyúlfaroknál is rövidebb, ill. megragadhatatlanabb passzus keltette azt a tévihitet, hogy a szociális, betegségi, ill. öregségi biztosítást "kivették" az Alaptörvényből.

"
Magyarország külön intézkedésekkel védi 'a családokat', a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket."

Könyörgöm, nem vettek ki semmit, hisz nincs (nem is volt) benne semmi. A kötelezettségvállalás alanya ugyanis nem a kormány, péláne nem az Orbán kormány, hanem "Magyarország" amely, mint elvont fogalom, kötelezettségek alanya nem lehet. A kötelezettség vállalásnak az a formája, hogy "külön intézkedés" egyszerüen túró, mert ilyen kötelmi jogviszony nincs. Ez a nesze semmi fogd meg jól klasszikus esete. Sőt a "semmit" a módosítás még bővítette is, kiterjesztvén a családokra is... 

8 old. XXII cikk (3) bek.

"Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást." Mint tudjuk, ez az egyik "jogkérdés" amelyben az Alkotmánybíróság megnyeste az Orbán kormányt. Persze ne legyenek illúzióink, a kék kakadukat ugyanúgy nem érdeklik a hajléktalanok, mint a párttitkár ivadékot. Dehát itt (is) lehetett egyet rugni rajta. Nos Orbán az asztalra csapott és felszámolta az egyetlen szabadság jogot, ami a kapitalizmusban tőkést és proletárt egyaránt megillet, hogy "szabadon" hálhat a híd alatt. Hát igaz, ami igaz: a köztereken alvók hiteltelenítik annak a Potemkin falunak a látványát, amivé az Országot a hitvány kormányai tették - Orbán is, csak ő sokkal gyorsabban és eredményesebben mint hasonlóan dicstelen elődei.

15 old. 24. cikk

Megmaradt a hatályos törvény azon rendelkezése, hogy
(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Hát ez bizony már értelmetlen, ha az ezt követő, az Alkotmánybíróság jogosítványait megnyírbáló módositó passzusokat nézzük.

(5) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt 'eljárási követelmények tekintetében'  (?) vizsgálhatja felül. E passzus értelmez hetetlen. Arra látszik utalni, hogy alaki (eljárási) szabálytalanság sem képezheti "hivatalból" történő felülvizsgálat alapját, mert felülvizsgálatot a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-módosítás tekinteté ben a köztársasági elnök, b) a kihirdetéstől számított harminc napon belül a Kormány, országgyűlési képviselők egyne gyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti. De mit eredményezhet a felülvizsgálat? Erre a folytatás sem ad értelmezhető választ, hisz az a megoldás, hogy  b) az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Alkotmánybíróság megsemmisíti a jogszabályt, fölösleges kerülő út, mivel a szükséges jogszabályi korrekciót a jogosultak kezdeményezésére az országgyűlési szavazógépezet rövid úton is nyélbeütheti.

16 old. 27 cikk (4) bek.

Csakazértis bevették az Alaptörvénybe [amit az Alkotmánybíróság korábban megkifogásolt], hogy "az Országos Bírósá gi Hivatal elnöke sarkalatos törvényben meghatározott ügy tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérő, azonos hatáskörű bíróságot jelölhet ki." Szóval: kuss!

19 old. 37 cikk (6) bekezdés

Lehet, a most következő passzus is közrejátszott abban, hogy az Eötvös Károly Intézet bedobta a törölközőt.
"
Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, ha az Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága, illetve más bíróság vagy jogalkalmazó szerv döntéséből az állam által teljesítendő olyan fizetési kötelezettség fakad, amelynek teljesítésére a központi  költségve tésről szóló törvényben e célra rendelkezésre álló összeg nem elegendő, tartalmában és elnevezésében is kizárólag és kifejezetten az e kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást kell megállapítani." Pedig magyar nyelven van írva...

23 old. Záró és "vegyes" rendelkezések

El tudom képzelni, Orbán papa, de maga Orbán is milyen lelkesen énekelték a maga idejében és helyén az Internaci onálét és azon belül "a multat végképp eltöröljük" strófát. Csak egy erre "szocializált" embernek juthatott eszébe a következő passzus
5.) Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat." Óh édes istenkém! Mennyi okoskodás, fontoskodás, paragrafusrágás, különvélemény, szófosás (!) vált egy döfés által semmivé a zsarnok egy intésére: "recipe ferrum"!

Nem állítható, hogy ennek az Alaptörvény módosításnak ne lenne csattanója, hisz számos poén a végén a "vegyes ben" lett elhelyezve...

14. (1) A Legfelsőbb Bíróság, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és elnöke jogutódja az ítélkezési tevékenység tekintetében a Kúria, a bíróságok igazgatása tekintetében - sarkalatos törvényben meghatározott kivétellel - az Országos Bírósági Hivatal elnöke. (2) A Legfelsőbb Bíróság elnöke, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és tagjai megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésével megszűnik.

Hazudnék ha tagadnám: örülök hogy Solt Pál hitbizománya és perszonál uniója, a magyar törtélem egyik legdrágább és legfölöslegesebb intézménye Az Országos Igazságszolgál tatási Tanács megszünt létezni. Hogy a legutóbbi elnök, a berzenkedő Baka András kirúgását, Alaptörvényben kellett e szabályozni nyitott kérdés. A Bírósági Hivatal és az élére kinevezett fidesz nacsálnyik Handó Tünde talán nem kerülnek annyiba (?), mint Solt Pál és udvartartása és talán nem is okoznak annyi kárt (?), de ennek még előtte vagyunk.

Szinte utánozhatatlanul körmönfont a következő passzus is.

"
15. (1) Az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb életkor követelményét - a (2) bekezdés ben foglalt kivétellel - az Alaptörvény hatálybalépését követően kiírt pályázat alapján kinevezett bíróra kell alkalmazni. (2) Ha a kinevezésre törvényben meghatározottak szerint pályázat kiírása nélkül kerül sor, a legalacsonyabb életkor követel ményét az Alaptörvény hatálybalépését követően kinevezett bíróra kell alkalmazni."

Ha jól kapiskálom (?) a bírói karban végrehajtott "gerontológiai tisztogatás" vívmányait Orbán azért is emelte az Alap törvény sáncai közé, mert a megüresdett státuszokat olyan független szakemberekkel akarja feltölteni, amilyen független szakember pl. Polt Pál a nagytekintélyü legfőbb ügyész. [Orbán nagyon jól gondolja, hogy az Országot akkor tudja kézben tartani, ha kezébe kapartintja az összes kinevezési jogköröket a köztársasági elnöktől a takarítónőig.]

Tovább bogarászhattam volna még a szöveget, de istenugyse' meguntam. De legalább nem zárom be a honlapomat mint az Eötvös Károly Intézet...

E rész összegezéseként talán annyit, hogy a 4. sz. Alaptörvény Módosítás voltaképp nem tartalmaz olyan rendelkezé seket, amelyek indokolnák azt a bel- és külföldi felhajtást, ami körülötte kibontakozik. Ezt a felhajtást mesterkéltnek tartom. [Az ezzel kapcsolatos fejleményekre visszatérek majd, ha szükséges lesz.]

Még egy epizód, amely jobban tükrözi az Orbán rezsimet mint az alaptörvény módosítás. A hűséges szócső, a Század vég Alapitvány "közvélemény-kutatásáról" van szó. "Eszerint a lakosság döntő többsége egyetért az Alaptörvény felsorolt módosításaival" ez a szenzációs eredmény úgy jött ki, hogy "a Századvég telefonos kérdőíves közvélemény kutatást végzett 2013. március 11–13. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna." Ekkora pofátlan szélhámosságtól tényleg kifekszik az ember. Tényleg, ne zárjam be még is - én is a honlapot? Kezdek komolyan meditálni rajta. Eszerint 1000 véletlenül kiválasztott személy betéve tudta a módosítás passzusait és röptében köpte rá a helyes/helyeslő választ... bravó Orbán! Ez asztán népnevelés!

Sőt!
"Általánosságban megfigyelhető, hogy a lakosok többségének többnyire 'kiforrott véleménye' van az egyes témákkal kapcsolatban. Átlagosan mindössze 6 százalék körüli volt azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésekre." Ebből következik - süljön le a képéről a bőr annak, aki birkanépet emleget. 00

Most visszatérek arra a hajcihőre, amely a Módosítás körül, ill. miatt, kibontakozott.

Nálam Péteri Attila Árpád
pa46oreg@gmail.com vészharang-kongatásával indult a téma, aki egy Juszt László műsorban elhangottakra hivatkozik. Lényege, hogy az "Alaptörvényből 'kivették' a nyugdíj és egészség biztosítás alkot mányos jogát." A levél a Juszt László műsorában Mihályi Péter által elmondottakra hivatkozik. A hangfelvétel rossz minőségü, ezért - a szememen túl - a fülemet már nem akarom erőltetni.

Inkább kispekuláltam, mire gondolhatott Juszt és vendége. A fentebb hivatkozott 7 old. XV.) cikk (5) bekezdésben foglaltakra gyanakszom... A szociális jólétet és biztonságot azonban nem a 4. sz. Alaptörtvény módosítás folytán szenvedtük el, hanem annakfolytán, hogy a nemzet marhább többsége kétharmadot ikszelt egy olyan alaknak, aki már első uralkodása alatt kimutatta hány pénzt ér valójában.

Egy dolog bizonyos - módosítás ide vagy oda - sohasem pusztított bennünket vérzivataros történelmünk során olyan martalóchad, dögvész vagy egyéb járvány, amely olyan rövid idő alatt olyan sok embert nyomorított volna tönkre testileg, lelkileg és anyagilag, mint Orbán "kormánylása".

És ennek ellenére akadnak olyan nyomorultak a "krém" soraiban, akik dicsőítik a felcsúti böllért. Néhányukat már tollhegyre tűztem emiatt (és nem másért) a honlapomon. Az egyik legvisszataszítóbb figura pedig holnap kerül sorra.

Azoknak pedig, akik olyan törvény fölött vitatkoznak, amit nem ismernek, azt javallanám töltsék drága idejüket mással.

2013.04.14

Sz. Gy.

 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.04.14

Zsidany

Az alábbi előadó , iskolás gyerekek számára érthetően magyarázza el  miért nem érvényes az alkotmány:
www.youtube.com/watch?v=38Z48HcWTE0
www.youtube.com/watch?v=HPedcLfvHfo
www.youtube.com/watch?v=7WLH1lijWCs
www.youtube.com/watch?v=nLe_-z0veak
s az alábbi összefoglaló 6 pont magyarázatát kéne megkérni a tekintetes Orbán Viktortól.. erdekesvilaglap.blogspot.hu/2012/12/ludanyi-horvath-attila-ervenytelen-az.html
Zsidany

2

13.04.15

Zsidany

Kedves Szeszák úr.  Kérem véleményezze ezt a friss hirt : issuu.com/tempohirek/docs/kiegyezes Elnézést. Ez a rovat arra szolgál, hogy az általam írottakat véleményezze az, akinek erre kedve támad. Mások cikkeinek véleményezésére nem veszek fel rendelést. Sz. Gy.