Kiegészités 2012.08.12
 
Kiegészités 2012.08.12-2

                                                Ugrás a hozzászólásokra!

 

Zsidó kudarc a londoni olimpián.

Zeusz és Jahve

Meg kell magyaráznom miért  zsidó kudarcról és miért nem Izrael kudarcáról írok. Ebben "Bibi" Netanjahu, a gójfaló izraeli miniszterelnök, a hibás, ill. az a "tréfás" rajz, amit az olimpi konok számára készített s.k.. Az előzményekről szólván emlitendő, hogy Izrael lelkiismeretesen készült a londoni olimpiára és népes csapatot indított. Igaz mindjárt az elején kaptak egy pofont. A rendezőség ugyanis nem járult hozzá ahhoz, hogy az ünnepélyes megnyitó keretébe egy gyásszertartást illesszenek az 1972-es müncheni olimpián meggyilkolt izraeli sportolók emlékére. Az elutasitást az olimpia politikamentességével indokolták, ami önmagában nem lenne helytálló, ha nem gondolnánk hozzá, hogy Izrael állam bosszúból sorra gyilkolta le a merénylet tényleges, ill. vélt résztvevőit. [Más kérdés, hogy az akció irányítója ágyban párnák között halt meg, bizonyítva, hogy a MOSZAD sem mindenható.] A zsidó halottakat tehát nem lehetett külön gyászolni...

De lássuk a rajzot. Az emelvény 1 fokoza ta széles, a  2 és 3 fokozat keskeny és azokon nem áll senki. Nem is férne oda. De mit is keresne ott egy ezüst, ill. bronzérmes goj? Maga a "bajnok", zsebredu gott kézzel, izraeli zászlót emel, nem virágcsokrot.  [Egy kis átalakitással odail lene a Gáza fölötti magaslatra telepitett ütegek mellé, amint épp tüzet vezényel a "terrorista" aggokra, nőkre és gyerme kekre...]

Ám másképp alakultak a dolgok. Mostanáig [2012.08.11- 20:50] Izrael egyetlen (!) érmet sem nyert az olimpián, azaz az egyetlen hivatalos rangsorban, az érem táblázaton, nem szerepel, vagyis a béka segge alatt van. Ezt a helyzetet szemlélteti az általam készitett transzformáció. Ez az "érem másik oldala", amely a sanyarú valóságot tükrözi.

Egyedül a Kuruc Info méltatja ezt a világraszóló kudarcot és közli a rajzot (!), majd a maga  - mindig keresetlen - módján megállapitja: "Londonban lebőgtek az izraeli olimpikonok – a sportminiszter fölállítja a vizsgálóbizottságot..." Nem vá rom kiváncsian a vizsgálat eredményét, mert ez a "sporteredmény" messze túlmutat az izraeli sportminisztériumon. Azt tükrözi, hogy az olimpiai szellem diadalmaskodott a zsidó felsőbbrendüség hamis mítoszán. A gój népek győztek, a zsidók vesztettek.

Régen mondogatom, hogy a zsidóság ezredévek óta a görög (eredetü) kultúra ellen küzd. Az ellen a görög kultúra ellen, amely - a római kultúrán keresztül - az emberi kultúra szinonímája lett. Kétségtelen, hogy e nemzsidó, azaz gój kultúra a zsidóság szemében nem kultúra, hisz az állati populációknak nem is lehet kultúrájuk. Tiszta sor, nemde?

No nem egészen! A londoni olimpia a kultúrák "háborújának" egy ütközete volt, amelyben a zsidó "kultúra" kiütéses vereséget szenvedett. Hogyan is, miért is? Megpróbálom kifejteni. Igérem, csak akkora feneket keritek a dolognak, amely feltétlenül szükséges. [A komment műfaj amúgyis a "feneket kerités" tudománya, vagy mestersége...]

Az olimpiai eszme kétségtelenül egyike azon eszméknek, amelyet kivételesen nem a zsidók találtak ki. Ezért is tréfli szemükben az egész.

Az olimpiai eszme a görög szellem szülötte. Az egymással szüntelen hadakozó törzsek (városállamok) önmeghaladó eszméje. Lényege, hogy a harcok (négyévenkénti) szünetében nyilvános, békés és szabályos vetélkedés keretében kell összemérni, az emberi (!) teljesítóképességet. Miről van szó tulajdonképpen? Egy óriási gondolatról! A sportver senyeken voltaképp az "embertenyésztés" eredményeit, vagyis a kultúra teljesitményét teszik ki a megmérettetésnek, amely az égbe emeli a győztest, ill. pokolba teszítja a vesztest. E megmérettetés ellen nincs apelláta. Mit tehet a vesztes? Értékeli és újraformálja önmagát az új, meg új megmérettetéshez. Az győztes tehát, áttételes formában, a természet önfenntartó - megújító funkcióját a kiválasztást [szelekció] utánozza! A győztes a mesterséges kiválasztódás eredménye (végterméke) : az izmok, idegek, és a lélek alkotta "tökéletes" ember.

--------------------------------------------------------------

Ebben a gondolatkörben zavaró lehet(ne) az a tény, hogy az jelenlegi éremtáblázaton a gonosz birodalma Amerika vezet. Valami hasonlót produkált 1936-ban a "náci" Németország is. Az akkori éremtáblázat így néz ki. És mit bizonyít? Semmi egyebet, mint a "tudatos tenyésztés" adott szinvonalát! A tényszámoknak azonban van egy fránya tulajdonságuk, különféle müveleteket lehet velük végezni: összeadást, kivonást, szorzást, osztást, százalékszámítást és arányszámítást. Nem szabadna látnom, de gyengülő szemeimmel mégis azt látom, hogy az "amerikai" bajnokok nagyrésze néger, még csak nem is mulatt. Ezek nem a rabszolgatartó Amerikára, hanem saját fajtájukra büszkék és önmagukat "afroamerikaiaknak" nevezik - tekintik, akik a "népek nagy kohójában" szerényen magtartották nigger mivoltukat. Szegedi Csanádról ki merte volna feltételezni, hogy negyedzsidó. Egy amerikai sprinteren azonban rögtön látszik, hogy kiféle. És ha arra gondolunk, hogy az érmek hány százaléka került a fekete nyakakba és ezek hány százalékot képviselnek az amerikai népességen belül, rögtön kiderül, hogy ez  kiváló kvalitású faj "túlreprezentált" a dobogókon [mint nálunk a zsidók az értelmiségi foglalkozásoknál...] Summa - summárum: tudatos tenyésztésre Amerikában a néger faj a legalkalmasabb, ennek minden logikai és történelmi következményével.

                                                                     --------------------------------------------------------------

Nem mondom, a görögök jól megágyaztak az olimpiai eszmének, ill. intézménynek. Beillesztették mindenekelőtt az isteni világrendbe.

Adva volt egy hegy. Nosza elnevezték Olümposznak és feltelepítették a tetejére az átlagban tizenkét fős "isteni stá bot" az élén Zeusszal. Persze Görögországban nem voltak beszédhibás próféták és hiába mászták volna meg a 2118 m. magas hegyet, hogy valami külön paklit kössenek más népek rovására egy égő csipkebokorba rejtőző valakivel, aki csak úgy hajlan dó bemutatkozni: vagyok aki vagyok ...

Nem! Ők úgy látták, hogy ha Zeuszt nem is, de a szobrát meg kell jeleniteniük a nép előtt. E gondolat jegyében emelték a világ hét építészeti csodájának egyikét, a romjaiban is fensé ges Zeusz szentélyt. Azért tették volna, hogy az emberek bálványként imádják a szobrot? Egy fenét! Azért, hogy méltó szimbólumot alkossanak az olimpiai eszméhez.

Persze a görögök nem lettek volna görögök, ha az olümposzi istenek gyülekezetét egy békés színtársulatként ábrá zolták volna. Nem! Csapongó képzeletük valóságos őrültekházát csinált az isteni hajlékból. Ennek részleteivel nem untatnám az olvasót. A továbbiak megértése kedvéért csak annyit, hogy a jóságosnak ábrá zolt Zeusz kénytelen volt pokolra küldeni pokolravaló gonosz apját Kronoszt. Kronosznak egy jóslat alapján ugyanis az volt a mániája, hogy saját gyerekei törnek ellene, ezért ahhoz a módszer hez folyamodott, hogy elkezdte sorra felfalni gyermekeit. Ezen igyekezetében épp, a görög módra furfangos, Zeusz akasztotta meg és küldte gajdeszbe az öregurat. [Aztán szimbolikusan feltámadt a vén mihaszna. Erről később.]

Ettől kezdve Zeusz már több időt tudott forditani az olimpiák patronálására. Szuperált is a dolog jósokáig. "Az első olimpiai játékokat i. e. 776-ban rendezték, A versenyek alapelvének a kalakogat hiát tartották: 'ép testben ép lélek'. ... A római hódítás után az olimpiák presztízse csökkent, végül I. Theodosius császár i. u. 393-ban betiltotta az addigra már több mint ezeréves tradíciót megélt játéko kat." Ez ilyen sommásan leírva persze igaztalan, igazságtalan. A római hódítás úgy nézett ki, hogy "a római civilizáció kis helyi királyságból a hatalmas Római Birodalommá nőtt, amelyben a meghó dított területek nagy részének lakossága asszimilálódott és a római civilizáció részesévé vált. Az ókori Görögországot és az ókori Rómát együttesen „klasszikus ókori civilizációnak” vagy „antik világnak” nevezik. Görögország az i.e. 200 évben került Róma fennhatósága alá. I. Theodosius pedig mielőtt i.u. 393-ban betiltotta volna az olimpiai játékokat "A belső szellemi és kulturális erők egyesítését célzó 380. febr. 27-én kiadott vallási rendeletével ... államvallásá nyilvánította a kereszténységet." Ez volt a klasszikus ókori civilizációra mért legsúlyosabb "keresztény" csapás, amelyet a második - az olimpia betiltása - követett. Innen hosszú, de lényegében egyenes út vezet a velejéig züllött, fertelmes búnökben (papi pedofilia, pénzügyi szélhámossá gok) fetrengő mai judeokeresztény egyházhoz. Ha úgy tetszik, az antik kultúrának az utolsó döfést nem a barbárok adták, hanem a judeokeresztény egyház. A Wikipédia minden lacafaszázás nélkül írja le, hogy "Nagy Theodo sius császár a kereszténység végleges megszilárdítása érdekében minden 'pogány' rendezvényt betiltott, így az olimpiai játékokat is beszüntette."

De mit kell tapasztalnunk? A "pogány" (!) olimpiai eszme lángja nem aludt ki, hanem mind erősebben lobog. Ám mára nem törpeállamocskák népecskéit, hanem az egész világ népeit - kicsiket és óriásokat - egyesíti!

Az olimpiai eszme újjáélesztésének gondolata, természetes módon, egy görög "költő és újságíró Panajótisz Szúcosz fejében fordult meg  először 1833-ban" jellemző módon a „Halottak párbeszéde” című versében fogalmazódott meg. Az első úkori olimpiák költségeit a szegény Görögország derék gazdag polgára Evangelisz Zapasz vállalta és ő állta az első három [1859, 1870, 1875] görögországban rendezett olimpia-szerü rendezvény költségeit is.

A francia Coubertin báró ötlete nyomán 1894-ben jött létre Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NOB és lett az „olimpiai mozgalom” szíve (majd pénztárcája...) Az olimpia meghirdetett hármas jelszava: "citius altius fortius" (g
yorsabban magasabbra erősebben) lett. A jelszavak között persze nem szerepel az olimpia jelenlegi rendeltetése: az üzleti haszon, ill. annak maximalizálása.  Az olimpia jellegzetesen olyan tőkés vállalkozássá lett, amelynek révén a tőkések mesés profitjait a nemzetek adózói fizetik meg. Az infrastrukturába történt beruházások jórészéhez az olimpiai "beruházók" egyáltalán nem járulnak hozzá. E beruházások egy része használható az olimpia után is, más részük pedig haszontalan, mert az óriási létesítmények (stadionok) nyereséges, vagy akár csak núllszaldós üzemeltetésére gondolni sem lehet.

* * *

Mi következik a fentiekből? Sokminden! Már [remélem] mindenki látja, hogy az olimpia nem csupán az olimpiai stadion ban felvonuló sportolók seregszemléje, hanem a népek, a kultúrák, a vallások és az emberi fajok (!) seregszemléje is, hisz épeszü ember nem vonhatja kétségbe, hogy a sportsikerek, vagy a kudarcok ezekben gyökereznek. Egy viszonylag régi, de szolid tábláza tot találtam a világ népességének vallási megoszlásáról.

"A vallást és a vallásosságot többféleképpen határozhatjuk meg, jelen fejezetben törekedtünk arra, hogy minél elfoga dottabb definíciókat, fogalmakat, nézeteket közöljünk. Az általános felfogás szerint a vallásosság természetfölötti lények és erők létezésében való hitet és ezzel kapcsolatos értelmi, érzelmi és akarati tudatvilágot jelent, valamint az ezeknek megfelelő viselke dést [hitvallást, imádkozást, bűntudatot, áldozatbemutatást stb.]. A vallás az emberi természetben gyökeredzik, az értelemben, amely a világ okát, eredetét kutatva Istenre talál. A vallásos emberek a vallási tanokban fog lalt szertartások, erkölcsi előírások, imádságok, vallásos cselekedetek során kapcsolatba léphetnek Istennel. Tőle várják életük problémáinak megoldását. A vallás egyetemes életjelenség. Minden embernek, minden népnek és minden kornak megvan a maga vallása.

A világ népességének vallási megoszlása [1991], népesség 5,2 milliárd lakos." [Link: http://termtud.akg.hu/okt/9/azsia/vallas.htm ]

Ugyanott leltem egy vallási világtérképet is, ugyanebből az időszakból.

Nyilvánvaló, hogy egyes népeknek, népcsoportoknak saját vallásuk, saját istenük van, akit magukénak vallanak, akihez ragaszkodnak, de nem állitják róla azt, hogy a világ összes népei azaz a gojim állatok fölött ural kodni jogosult egyetlen isten. Ilyet csak a tizenötmillió zsidó, vagy inkább csak egy részük állít.

Közbevethető persze, hogy az iszlám vallás követői is egy-istenként tisztelik Allahot és hitetleneknek (gyaur) tartják a többi embert. Erőszakos hittérítési törekvéseiknek azonban nincs faji kirekesztő jellege, mint a zsidó vallásnak. Az áttért beolvad a hívők közösségébe.

És most ide illesztem a vallások világtérképét., hogy kifejezzem értetlenségemet ama zsidó dogma fölött, amely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[egyre erőszakosabban] hirdeti, hogy Jahvén kivül más isten nincs és a "másvallásuak" ilyen - olyan vallási meggyőzödése nem számit, hisz lelkük csak a szamarak lelke,  testük pedig arra való hogy haláláig a zsidónak szolgáljon. Ezt nem én mondom, hanem Ovadjá, Izrael ex-főrabbija mondta, nagy nyilvánosság előtt. 

A zsidók tehát egy istent Jahvét és egy emberi fajt ismernek el a zsidó fajt. Ez a dogma [lásd a táblázatot és a térképet] nem kompatibilis a világ etnikai és vallási viszonyaival és nem kompatibilis az olimpiai eszményekkel sem. A zsidók tehát az igazi emberi világon kivülre kerültek, mert kirekesztették önmagukat.

E kirekesztődés (egyik) bizonyítéka a totális londoni "sportkudarc".

Kiegészités 2012.08.12

És hogy fakit az  "antiszemita nemzet"?  Egy "relativ teljesitmény statisztikát" kaptam, amely a londoni érmek számát a versenyző országok népességéhez viszonyit ja. Az eredmény a következő.

Azt gondolom, Magyarország az ujkori olimpiák össze sitett éremtáblázatát is magasan vezeti.

Ez a tény! Mi az ok? Ha valaki azt mondja, hogy a tartós sportteljesítményeknek nincs közük az illető nemzet genetikai adottságaihoz, azzal egyszerüen nem érdemes vitába bocsátkozni. Ha viszont a kettő között "makacs" összefüggés van, gondolkodásunkat még inkább a modern genetika felé kell fordítanunk. 

Kiegészités 2012.08.12-2

Mára kiderült, a londoni olimpia hatszorosába (!) került annak az összegnek, amit a parlamenttel megszavaztattak... Kiderült, hogy a költségeket már kifizették és az ilymódon előidézett újabb államadósság újabb "megszoritásokat" tesz szükségessé. Az adózók faszolnak hát megint, ahogy sejtettem.

Más.

Őszintén kiváncsi lennék, az összköltségen belül mennyibe került az olimpia biztositása a "terrorista merényletek" ellen. Utoljára a második világháborúban védték így Londont, de akkor még nem voltak "preciziós csapásmérő" fegyverek [a V1 és V2 rakéták is pontatlanok voltak], így mindenki (!) veszélyeztetve volt. És most kiknek kellett támadástól tartaniuk? A királyi család tagjainak? Egy fenét! Az Öreg Erzsók vigan karisztol Londonban és nem lövi meg senki. Hát akkor mire kellett ekkora felhajtás? Kitalálják? Nem találják? Hát az izraeli csapat miatt, amely joggal tarthatott a merényletektől.

A magyar honlapokon nem igen volt látható a Londonba készülő izraeli csapat bemutatása, de ezt én most pótolom főleg amiatt mert a frontképeken kit látok vigyorogni? Hát Simon Peresz urat a kedves "ország-felvásárlót". Kérem, tessenek elgyönyörködni e kiváló férfiu nemes arcvo násaiban és abban a truppban, amely a rakéták árnyékában sem volt képes egyetlen érmet  össze hozni. Szereplésük így bohózattá vált "Sok hűhó - semmiért!" Úgy kell nektek angolok. Fizessetek!

Lassan búcsúzzunk e siralmas csapattól, e siralmas históriától...

Beszéljünk inkább arról, mit jelent ez a nemes vetélkedő az eredményes résztvevők számára? Hát részben meg világosodást, hogy ím sportolunk, tehát vagyunk. Aztán egymásra eszmélést: testvéreink vannak számos milliók, mi védjük őket, ők védnek minket. És végül felszabadulást a bénító tudati béklyó alól, hogy a zsidók olyan mindenhatók mint az általuk kitalált kegyetlen - egyetlen isten. Nem!

És most következzék az izraeli - magyar "barátságos" futballmeccs...

2012. 08. 11

Sz. Gy.

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

 2012.08.12

 Zsurló

Ha a világok versenyén alul is teljesített Izrael, azért itthon olimpiát nyert, mert nekünk akkor is úgy kell tudnunk, hogy a zsidó sportolók a legjobbak, ezért a zsidó múzeumban rögtön emléknapot csináltak és bemutatnak 15 zsidó sportolót. Persze egy kis anteszemitás történettel fűszerezve, ez amolyan elmaradhatatlan adalékanyag, mint a módosított keményítő. Zsurló 

 2

2012.08.13

Fáncsi

Még, hogy nem nyertek? A hatszoros bekerülési költségből ugyan mennyi került az ő zsebükbe? Más! Kérdés, hogy az izraeli-magyar focimeccsen hány  "magyar" Magyar lesz? Fáncsi! A nők praktikus észjárása mindig lenyügöz. Ha így nézzük, persze hogy nyertek... Sz. Gy. 

 3

2012.08.13 

HangOk 

Nos Kedves Szeszák Úr!
A sporttól hangos most egy kicsit az ország, addig is csendben van mindenki a lényegesebb ügyekkel kapcsolatban...
És addig is mennek ki a pénzügyi csatornákon a milliárdok... Kerékpártúrázok éppen. Látom az országot - most a keleti felét járom végig a Börzsöny-Mátra-Bükk-Zemplén-Bodrog-Szatmár-Hajdú-Bács-Kiskun vonalon csak úgy az orrom után. Elég vegyes a kép. Mérhetetlen hivalkodó gazdagságot látok és olyan faluképeket, mint horvátországban és szerbiában a háború után: elhagyott házak ablakkeret és ajtókeret nélkül. Sajnos ezekben a falvakban a cigányság van többségben. A kocsmákban az emberek gyanakodnak - félnek. Minden idegen lehet, hogy ellenőr! S adják a blokkot. Nem érdekel, de megjegyzem - nekem nem kell a blokk. Hazug beszéd most is van rengeteg. "Véletlen" utamba kerülő vadász-sofőr hazudik mindenki. A polgármesterek stróman módjára 8-11 vállalkozásban ügyvezetők, s az a kevés aki tudja szintén zsebel, mert ő a boltos, a jegyző, a pap. Katasztrófális állapotokat látok. Ahol anyagi gazdagság van is, ott spirituális üresség honol vagy ami még roszabb: valami egyházpótlék uralja az emberek elméjét és lelkét, olyan mint a hitgyüli. Pocsajon láttam egy ajtófeliratot egy prtestáns templom ajtaja felett: "Fő hatalmoMnálunkLakjésőrizzeDeházat Légyennek tornya oszlopa bástya gyanánt" 1801-ből. Így egybe.
A spiritualitás és a hatalom szoros kapcsolatban áll egymással. Ezt az 1801-es esztendőben ez a lelki közösség tudta Pocsaj templomának építésekor, de legalábbis az ajtófelirat elkészítésekor. Ma egy árva szót nem beszélünk és semmit nem tanítunk a spiritualitás és a hatalom kapcsolatáról a gyermekeinknek. Akik ma a hatalom vályújához kerülnek, azok mind frusztrált birka állapotukból kerülnek oda. Természetes pszichikai válasz az, ha berúgnak a hatalom valódi ter mészetétől. Hatalom, határ egy tőről származnak. Az angol a hatalmat és az erőt egy szóval fejezi ki: POWER. A magyar nyelv szétválasztja: hatalom és erő, de ezek szoros kapcsolatban állnak egymással. A fizikai erő hatalmat ad. Az összefogás erőt és hatalmat jelent. Egy nyíl eltörhető könnyedén, tízet már a legerősebb sem biztos,
"fasces..." hogy eltör. A magyar intelligencia szétforgácsolódott irányát vesztette. A magyar intelligencia régen az értékek megőrzésére figyelt.Ma kimerül a vélt vagy valós ellenség szipolyozásában. A magyar sportintelligencia remekelt. Tudásuk használható. A kajakos csajok videófelvételt készítettek saját mozgásukról és kielemezték a saját hibáikat. Változtattak. És nyertek! Hajrá magyarok! HangOk Nemrég vettem egy kerékpárt. Húsz éves koromban bicikliztem utoljára. Most nyolcvan vagyok, tehát hatvan év kihagyás után "pattantam" ismét nyeregbe. Már egész jól belejöttem  megint. Én is tervezek hasonló "felfedező" utakat, de én viszek magammal egy videokamerát és rögzítem is amit látok. Ezt javasolnám önnek is [ha véletlenül nem jutott volna eszébe]. A magyar vidéki való világot nem ismerjük, mert a sajtót nem érdekli, tehát felénk nem közvetíti. Érdekelne, hogy internetezik, ha biciklizik? Sz. Gy.

 4

2012.08.13 

 Lario

Lehet hogy csak amatör sportolók voltak, valójában Moszad ügynökök lehettek. Ezektől minden kitelik. Lario Leszámítva az éremszerzést... Az olimpia - elvileg - amatőr verseny.   Sz. Gy.

5

 2012.08.13

 Anyonym

Több aranyunk lett volna ha az evezősök nem kapják be a csalit amikor elengedték őket a futam győzelemnél. Annyira drukkoltam amikor Janicsot maguk elé engedték, jártak már így a Katival. Nagyon sajnáltam őket. Az istenveerte zsidó bagázst oda sem kellene engedni akkor nem lenne ez a hajcihő a drága életük biztonságáért. Biztos zabszem volt a megfelelő helyen és szúrta őket azért nem tudtak rendesen szerepelni - csak le! Bezzeg otthon gépkarabéllyal vonulgatnak az utcákon - ott f@sza erősek, és "legyőzik" a palesztinokat. Ott bezzeg dobogós helyen vannak. Most már nem az olimpia hanem az egész világ akivel versenyt futnak, hogy berohanhassanak a perzsákhoz atombombát keresni. Biztos fognak találni mert bevisznek néhányat saját silóikból, van nekik elég. Az egész golyóbist fel fogják robbantani és saját lelkünkön jutunk fel a Marsra  meg a többi bolygóra vikkendezni. A kurva anyjukat.....

 6

2012.08.13 

DurAnKi

Megjegyzés a "gajdesz"-hez: Kun (Kohn) Bélának tulajdonítják az alábbi mondatot: "Gajdeszra tesszük a magyarokat!' Nos, erröl a szóról sokan érezték, hogy csak valami pesti jiddis zsargon lehet. Valóban, kelet-európai fajtájukbeliek közvetítésével került hozzájuk New-York-ból. Eredetileg így hangzott: "goj death (goj halál)"! Ránk, mint nemzetre vonatkoztatva: nemzetgyilkosság! Nos, úgy látszik, a gajdeszbe eddig még beletört a bicskájuk (sachter-késük?). Pedig mi mindent nem használtak/használnak bicskaként ellenünk: a politika minden fajtáját (külügyi-, belügyi-, pénzügyi-, kereskedelmi-, gazdasági-, mezögazdasági-, ipari-, oktatási-, nevelési-, családi-, egészségügyi-, stb. politikát), mert az ö kezükben minden pusztító fegyver. Ez egy vége nem látható folyamat. Reméljük, ök sem látják a végét! De mi kell, hogy lássuk: véget kell vetni az állandó gajdeszolásuknak! DurAnKi Ők a Talmud egyetlen mondatát vállalják, ami (állítólag) úgy szól: "ne tedd másnak, amit magadnak nem kivánsz". Nemes gondolat, de van visszája is. "Amit másokkal teszel, azt teszik teveled."  Eljutunk idáig is. Az olimpia nem csupán az öröm fesztiválja, de az erő (!) demonstrációja is volt. Sz. Gy.

7

 2012.08.13

Chagall  

Azért érthetetlen számomra az hogy majd 7 milliárd embert 15 millió el tud nyomni! Valami hiba van a dologban! Las san a cigányokkal együtt olyanok mint a elkényeztetett rossz 3 éves kölkök! Minden rájuk van hagyva. chagall.

 8

 2012.08.13

 Kispór Péter [alias Lidércz Álmos]

Ad HangOk 3 sor [corrigenda]
Az angol "power" megfelelője: "teljesítmény" (Leistung-ból tükrösen)(időegységenként kifejtett munka, mértékegsége: 'watt' a gőzgép egyik - James Watt - kidolgozójáról) (vonzata: "hatalmas/hatékony" = powerful/efficient, effective - jogászoknak "hatály"-os... "kiható" - "beható" - "ráható" (?) véleményem szerint: következményeit hatványozottan kifejtő ok (politikailag=hadászatilag): cselekvés, döntés, rendelet, határozat, művelet...))
A magyar "erő" megfelelője: "force". Köznyelvileg inkább csak potentiát (lehetőséget, képességet; latinul "vis" mint pl "vis maior") jelöl, megvalósulástól függetlenül (nélkül is). Tehát Arisztoteleszi hagyomány alapján a hódító Keletindiai Társaság kalóz-kult-urai által finanszírozott egyetemeken definiált azaz meghatározott, számszerűsíthető (fiziokratikus, pénzösszegként is kifejezhető) fogalmi láncolat: [erő(mint ok; potentia)] × [elmozdulás(mint okozat; megvalósult haladás)] = munka [átadott v atvitt energia; (közvetve: érték, élelem, ruha, pénz stb)] [időegységbeli munka] = [munka] ÷ [idő] = [teljesítmény] = [power] = [Leistung]
[Hatalom versus Uralom:]Régi vesszőparipa. Míg "Uralom" külső, tőlem idegen, nem volt rá hatással, de Ő rám igen... bla-bla-bla... azonközben "Hatalom" belső, tőlem nem idegen, enyém is, részese v-ok; Mert van hatalmam felkelni a kincstári priccsről, kegyelmes Uralom által számomra kiutalt zárkában. Vígyázz! Csak elemi szinten nyilvánvaló. Bonyolult tudatú írástudók kíméljenek! Gazdaságilag talán(?): ha Erő=Tőke és Elmozdulás=Munka Akkor Tehát:
Tőke × Munka = Hatalom (hatékony teljesítmény, avagy \'efficient power\') NagyTőke × SokMunka = SzuperHatalom
Variációk: KisT × SokM = KözépH; NT × KevésMunka = KözépHatalom, é.í.t. Üdvözlöm az Új Világrendünken avagy 'Még Az Isten Is Kommunista'! Hajrá Mindegy! Tisztelettel: Kispór Péter [alias Lidércz Álmos]
Gebedjek meg ha értem! Csak azért teszem közzé, mert azt remélem, olvasóim szellemi szinvonala magasan meghaladja az enyémet. Kedves HangOk! Neked szól. Te érted? Sz. Gy.

 9

2012.08.15

Inspektor

Kispór (alias Power) Péternek. Az intelligens ember - szerintem - úgy beszél, hogy az a többiek számára a legvilágo sabb, legmagvasabb legyen.Tanácsom: keressen két embert. Az egyik, aki jól beszél angolul, és egy másikat aki jól beszél magyarul. Inspektor  A tanács jó, de nem garantálja a sikert. Kellene még egy matematikai kódfejtő és egy szemantikus is. Sz. Gy.

 10

2012.08.15 

Kispór

Kispór (továbbiakban: kp) üzeni Dr.Úrnak: Kedves Gyula Bá\'! Kérem tisztelettel, javítsa ki korábbi azaz jelenleg #8 sorsz-ú szövegemben alulról 11-dik sorban: "idegen, nem volt rá hatással" helyett "idegen, nem vagyok rá hatással". -Előre is köszönöm: Kp Ui: ígérem "kifejtősebb leszek"  amint lehet. "Tesztelnem kelletett ezt a csatornáját" mint évek múltán visszatért kóbor, korábbi nevemen Köleséri Samu. Több üzenetet is küldtem Obersovszky Péter "lényeg"-ére és ugyelet/hirado.hu-ra de semmi... Viszlát. Beillesztettem volna a korrekciót, ha ezáltel érthetőbbé vált volna a szöveged. De nem... Remélem, jóindulatból, ill. toleranciából jól vizsgáztunk nálad [én és a honlap]. Az be kell látnod, hogy nem tudunk követni. Így a nívót le kell szállitanod a "mi" szintünkre! Sz. Gy.

 11

 2012.08.16

Gyöngyösi Zoltán

Csalódtam! Már régen! Már régen nem a nemzeti hovatartozásról, nemzeti büszkeségről, felvállalt közösségről mesél a sport, meghatározóan, minden mást elnyomóan, csakis a pénzről! A zsidó világról, a zsidó pénzről! Törvényszerű!
A politika, a vezetés prostituálása, zsidó kisajátítása után, törvényszerű az államhatalmi szervek, majd a gazdasági, oktatási-kulturális, egészségügyi-sportélet  bűnös prostitúciója! (No, meg a kapcsolódó bűnözői fogadójáték...)
A zsidó pénzről szól a sport, ki milyen drága sportgladiátort tud megvenni, megszerezni... Milyen büszke lehet egy skandináv a kilóra megvett fekete bajnokára! Különösen igaz ez a torzulás a futballban, ahol a hibátlan produkcióért csillagászati összegeket fizetnek... Bár kétségtelen, hogy esetenként lenyűgöző a produkció, egyenesen a cirkuszi akrobata tökéletes mutatványát kelti... Csalódtam! A tegnapi zsidó-magyar meccs eredményében nem, hisz az valószínűsíthető, hogy megegyezés kérdése volt, létrejöttében annál inkább! Dühítő, hogy az országot kiraboló, rasszista -sovi niszta "befektetők" után, idemernek hozni egy rasszista-soviniszta apartheid csapatot, aztán nehezményezni merik, hogy még a himnuszuk alatt is kifütyülik őket! Mégis, mire számítottak? GyZoltán  
Világképed egysikú! A magyarok olimpiai sportsikere - hál' istennek - nem illeszthető bele. Ami a zsidó - magyar barátságos meccset illeti. Nem értek egyet azzal, hogy az arénába terelt (!) gladiátorokat a plebs kifütyülje, főleg a himnusz alatt. Ez nem illik a 8 aranyhoz sem. Különben is a zsidó fiúknak van humoruk... Sz. Gy.

12

2012.08.16

Hang Ok

Kispór  Péternek. [alias Lidércz Álmos].
A megközelítés egysíkú és korlátolt. A power szó korábbai gyökerű, mint a pénz (váltókereskedelem) kibocsátásának csalása és az ennek következtében kialakuló ipari-technikai forradalom  megjelenése. Ennek lehetett következménye az a hihetetlen teermészet-ellenes ütemű fejlődés, amely képtelen hatalmat adott azok számára, akik éltek az állami monopóluimmá tett csalás: a pénzkibocsátás trükkjével (a fedezet nélküli pénz kibocsátásával).
Ennek következtében technikailag a spirituális alapokat értő uralkodók is (szakrális hatalmi rend őrzői és ismerői) kénytelenek voltak ezt a csalást véghezvinni, ha életben akartak maradni - hiszen a semmiből (hazugsággal, csalással előállított váltókból származó) előállított pénz valódi anyagi, technikai és fegyverzeti hatalommá változott a csalásra alapuló uralmi rendszerekben. (mondjuk ki: igen a zsidók, többnyire a zsidókról van szó, de hozzáteszem nem CSAK a zsidókról van szó!)
Ez a kör ér véget mostanában. A csalással létrehozott buborák nem fokozható tovább sokáig. A fegyverarzenál kiter jedt az élet minden területére és elterjedt a globalizált hatalmi rendszerek között. Mostantól előnyt csak az nyerhet, aki kivégzi valamelyik másik nagyhatalmi "partnerét".
Ez jön most. Csak van némi fonákság is a körben. Beleköptek a levesbe azok a szabadkőművesek és titkos társaságok, akik a szakrális rendet próbálják őrizni ápolni és visszahozni. Sokan segítettek ebben nekik. A fonákság ott jelentkezik, hogy a fegyverarzenál használatával ma, a saját életterét is elpusztítja bármelyik fél, amelyik használja azt. Következmény: két választása van az uralkodó "elitnek": nem törődik a következményekkel és tovább hajszolja a hatalmi törekvéseit és elpusztul elpusztítva mindent és mindenkit ezen a bolygón - vagy észre tér...
A megközelítés valami ollózás szótárakból, ami érdekes, de a lényeget nem is érinti és felületes is az időbeli korlátjait tekintve. A hatalom és az erő közötti különbségtétlel a magyar nyelvben sokkal érdekesebb. Mikor melyiket használjuk és hol fedik egymást, hol nem. mik a jelentéstartalmi különbségek és egyezések...Miért tett különbséget e kettő között a magyar és miért nem az angol.
Mellesleg Kőrösi-Csoma Sándor az első tibeti-angol szótárat alkotta meg és nem a tibeti magyart. Hogyan csinálta? hogyan születik meg egy szótár? Miért pont az angolok segítettek Csomának? Miért van olyan nagy hagyománya Albert herceg dicsőítésének és miért van annyi titkos társaság Angliában? Miért érdekelte az angolokat annyira a tibeti nyelv? "Ha tudsz a nyelvükön szólni, hatalmad lesz felettük..." Az angol uralkodók és jelentős államférfiak régóta kutatják a hatalom kérdéseit. AZ USA alkotmánya egy komoly és jó alkotmány. Azt is angliai gyökerű emberek írták.
Egyébként, nem bírtam ki és elhoztam a kis gépemet... Most éppen Ballószögön ülök egy kocsmában (a Rézangyalban) a bringa a falhoz támasztva. Itt született Kőrösi Imre volt parlamenti képviselőnk. Nem bírom ki nélküle (internet), mert várom mikor kezdődik a nagy világégés - vagy ha tenni tudok valamit a világ felépüléséért akkor képben legyek. Ha már a személyes kacsolatok szintjén el vagyok szigetelve a számomra értékes emberektől.
Fotózol közben?
KPór meg gondolkodjon csak el azon: vajon mit ér a pénz, ha a benne fekvő hit megrendül? És emlékezzék a pengő sorsára, arra a jelenségre, amit hiperinflácónak neveznek. És ha ez így van, akkor vajon a pénz valódi hatalmat jelent-e? Vajon hatalom-e a vonzás? Amit korábban magnetizmusnak, majd mezmerizmusnak, majd hipnózisnak neveztek az ipari forradalom korától. Vajon minden jó beszéd vonzza az embereket? "Jól beszél!" Vajon milyen hatalommal rendelkeztek a tibeti jógik, ami annyira érdekelte az angolokat - merhogy anyagi javaik nemigen voltak...
HangOk
Most olvasom, Izraelben már kiszámították, hogy az iráni atomlétesítmények lebombázása esetén az iráni válaszcsapás mindössze 500 (!) zsidóba kerülne és megérné, mert eddig minden arab - izraeli háború több emberál dozatot követelt. Ez a gondolkodás jellemző "cion bölcseire". Most ugyanis nem arabokkal, hanem perzsákkal állnak szemben, azaz olyan kultúra hordozóival, amely magasabb rendü az övékénél. Az Ajatollahnak tökéletesen igaza van abban, hogy Izraelt le kell radírozni a térképről. A képletet azonban úgy kell megszerkeszteni , hogy ez a müvelet ne okozzon világégést. Ezt szerkezd meg Lidércz Álmos! Sz. Gy.

 13

 2012.08.16

Gyöngyösi Zoltán

Kétségtelen a zsidó fiúknak van humoruk. "Az izraeli labdarúgó-válogatott több tagja is bocsánatot kért szerdán amiatt, hogy az előző nap nevetgéltek a budapesti Dohány utcai zsinagógában a holokausztról tartott előadás alatt. A labdar úgók azt mondák, nem az előadáson, hanem a tolmácson nevettek." Szintén a "napi friss hírek" közt olvastam még hajnalban, hogy valamelyik médium sajnálkozni mert az izraeli himnusz alatti füttyszóért.., már levették, nem találom...
Ami pedig a meccset illeti, létre sem jöhetett volna! Amennyiben a világ tudta annak-idején bojkottálni a DÉL-AFRIKAI köztársaság sportéletét, hát százszorosan indokolt az emberiségellenes, világuralomra törő, azt nagyrészt gyakorló, Izrael totális bojkottja! Abban pedig reménykedem, hogy világképem, csak a valósághű leképzése az eseményeknek...
Gyz.
Bojkottról eddig nem volt szó. Ebben igazad van, de Magyarország az utolsó lesz a világon, aki ehez az eszközhöz nyúl. Sz. Gy.

 14

2012.08.20

Karoly

A tisztogatáshoz nem tartozik az irásom de talán másoknak is lesz hozászólása észrevétele. Inkább ide tartozik. AíPuskás stadionban megmérközött a két futbalvalogatott. Eredmény más nem is lehetett, döntetlen. Azt nem tudom mi a fészkes fenéért nem játszottak izrael labdarugói edzö mérközést a palesztin labdarugokkal? Mi a frászkarikának jöttek a Puskás stadionba? A mai TV hireiben a zsidok bocsánatot követelnek mert a közönseg hatat forditott az izraeli himnusz hallatán! Azonkivü a közönség éltette a paleszinokat! Hallatlan, felháboiitó! Áder Janosnak ujra bocsanatot kell kérnie mert a zsidok ezt követelik! Mikor kértek ök bocsánatot? Hiszen izrael Simon Perez szerint már megvette Magyarorszagot! Akkor most milyen orszagnak az elnöke ADER? Csak meg kell nézni azt a CD-t: "Háboru a NEMZET ellen!" A szerkesztök nyiltan megmondták az ország kirablói zsidók! Most megfenyegették Iránt. Három hónapos háborút fognak inditani Irán ellen! Zsidó veszteségek kb. 500 lesz! Mi fog történni a régióban? Persze nem kell izgulnunk. Jönnek magyarországra a zsidó menekültek! Mikor? 2004 ben magyarorszagra látogatott Mose Kacav Izrael allamföje. (Az államfö azóta sitten van mert meg akarta eröszakolni a titkarnöjet.) Öreg ember nem vén ember!
Majus 1-én lépett eletbe a két orszag között a megegyezes "abban az esetben, ha izraelt küsö agresszio érné, mely veszelyezteti az ott élö zsiók életét, Magyarország 500.000 zsido befogadásat vállaja, állampolgari jogokat adva a befogadottaknak! Alairas; Dávid Ibolya, Herenyi, Orbán Viktor, Áder János, Pokorni Zoltán stb!  Ezt a nyilatkozatot annak idejen a Nemzeti Hirhalo nyilvánoságra hozta! Tuti ÁDER ottvolt a focimecsen. Most megint gyorsan rohanni fog a "kohn foglalokhz" bocsántot kérni mivel a szurkolók hátaforditottak az izraeli játékosoknak? A követelödzö, megalázó bocsánatkereseknek az ideje lejárt! Mit fog ehez Ader János szolni? Hajrá Magyar szurkolók! Karoly 
A mérkőzéseket nerm  a játékosok szervezik. Ők olyanok a modern sportarénákban, mint a keresztények voltak a Colosseum ban. Ellenük tüntetni a lelátók biztonságos magasából - gyávaság. Nemzetközi mérkőzéseken a himnuszok eljátszása bevett politikamentes (!) sportszokás. Ennek hátat forditani neveletlenség. A zsidók ellen nem  a lelátókról kellene harcolni. A magyarságnak nem ordítozó drukkerekre, hanem néma harcosokra lenne szüksége. Ilyenek viszont nincse nek. Ezért sem járok futballmeccsekre... Sz. Gy.  

15

 2012.08.22

(nem)Tom

Tisztelt hozzászólók és Szeszák Úr! Ha már kiveséztük az elmúlt Olimpiát térjünk még vissza egy percre a Debrecenben májusban megrendezett, Úszó EURÓPA Bajnokságra. Nem tudom feltűnt e valakinek, hogy mi a jó francot (és mennyit) keresett, a "bignózok" izraelita úszócsapata egy hangsúlyozottan európaiaknak kiírt versenyen? Hát már ekkora a baj?
Üdvözlettel: (nem)Tom  
Légy erős! Izrael már rég befurakodott Európába! Egy blogot írtam erről... Sz. Gy.