A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konflik tusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondásossága miatt és szerint, amelyet sokszor ezek átfogó (paradigma méretű) megváltoztatásával tud csak feloldani (paradig maváltás). A társadalmi méretű paradigmaváltásra akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a "gondolkodás, hozzáállás megváltoztatásával", amely viszonylag kevés pszichikai energiaráfordítást igényel, aránytalanul nagy alkotó energiákat lehet az elérendő közösségi célokra felszabadítani.

 

 Frissítések : 1. 2. 3.

  

Milyen alapon?

Nyílt levél Hazaffyaknak!

Fiúk! Ha egyáltalán van paradigmátok legfőbb ideje, hogy változtassatok rajta. kukucskáljatok már ki a tökfödőnek használt Szentkorona alól. Változott a világ, de ti nem változtatok. Reformerek vagytok, úgyszólván "őfelsége ellenzéke".

Miben áll vakságotok? Hát abban, hogy a kapitalizmus talaján állva - azaz dehogyis állva, bele gyökerezve - "harcoltok" a kapitalizmus ellen. Nem bírjátok, esetleg nem akarjátok, belátni, hogy Szent Istvántól Orbánig, a Kúriáig egyenes a magyarság útja.

Géza fejedelem Quedlinburgban, személyesen vagy alkusz közbenjöttével, eladta Árpád országát a német császárnak. Az alkut Vajk megkoronázása, majd Árpád örököseinek legyilkolása (Koppány, stb.) pecsételte meg. Azóta két testből - két lélekből áll az ország. Az egyik, a kilenctized a nép.

Sorsát Petőfi énekelte meg.

Egyik kezében ekeszarva,
Másik kezében kard,
Igy látni a szegény jó népet,
Igy ont majd vért, majd verítéket,
Amíg csak élte tart.

Ez máig érvényes. Aki le akart térni a magyar útról felnégyelték, megégették, felakasztották, tönkretették, kirugták mint pogányt, rebellist, ellenforradalmárt, vagy szélsőségest. Az utat többször átnevezték: feudalizmus -  kapitalizmus - szocializmus - újkapitalizmus; de a rajta gyalog járó népnek egyformán göröngyös volt és maradt mindmáig. Valóságos Golgota.

És az egytized?  Ezek egy része nem magyar. Az idegenek eleinte németek és olaszok, majd osztrákok voltak, mára többnyire zsidók. Az igazi prob léma nem velük, hanem a "magyarokkal", azzal a réteggel van, amely a "közvetítő közeget", a transzmissziót alkotja az idegen kizsákmányolók és a nép között. Ezt a sötét társaságot a legnehezebb meghatározni, jellemezni. Eleinte jobbára azok a "magyar nemesek" alkották, akik hűbérbe kaptak birtokot az idegen hatalomtól, "szolgálataikért" - a magyar király kezéből. Ők kihaltak. Birtokaikat konfiskálta a kommunista rendszer. A "közvetítő közeg" azonban ma is létezik. Napjainkban azok alkotják, akik kitörtek, vagy ki akarnak törni a kilenctizedből, hogy vagyonhoz, hatalomhoz, de legalább polgári jóléthez jussanak, ugyancsak az idegen hatalom kegyéből, a kilenctized rovására. Lehetnek mérsékeltek, de akár szélsőségesek is. A lényeg az, hogy betagozódjanak Szent István és a Szentkorona utódállamába és ne tegyék kérdésessé, ne akarják mással helyettesíteni annak jelenlegi társadalmi /gaz dasági formáját: a kapitalizmust. 

Ilyenek vagytok ti is: Vona Gábor és Kásler Árpád. De a világ nem tart veletek. Főleg nem masírozik utánatok.

Mi jellemzi a mai világot? Az elkeseredett dühös "útkeresés", aminek során eddig csak az vált világossá, mit nem akarnak az emberek: a kapitalizmust nem akarják. De mit akarnak, hogy akarják? Azt mondják,  "igazságos" társadalmat akarnak. Legyen szabadság, egyenlőség, testvériség. Csakhogy e legvonzóbb szlogenről kiderült, hogy zsidó maszlag, nem egyéb. A "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve" eként gúnyolódik rajta. "A régmúltban mi voltunk az elsõk, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: “szabadság, egyenlõség, testvériség”, s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismé telték ostoba papagájok; melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. Vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között; nem látták meg, hogy a természetben nincs egyenlõség, nem lehet szabadság; hogy a természet maga rendelte a nézetek, jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul, mint az alárendelést a maga törvényei alá. Nem gondolták meg, hogy a tömeg vak, hogy azok az újgazdagok, akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására, a politika tekintetében épp oly vakok, mint maga a tömeg, hogy a beavatott, még ha bolond is, mégis tud kormányozni, míg a be nem avatott, még ha lángész is lenne, semmit sem ért a politikához - mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe."

Ám akadt egy gój, aki - mindent figyelembe véve - megalkotott egy társadalmi - gazdasági modellt. Előbb elméletben, a spandaui börtön hűvösében. Ebből könyv lett: a "Harcom". A papiron lefektetett elveket már mint egy nyolcvan milliós birodalom vezére és kancellárja váltotta valóra szóról - szóra. Úgy hívták "Nemzeti Szocializmus".

A Führer államát maguk alá temették a III. Birodalom romjai. Eszméit pedig a szitok - átok mocska borította be valahogy úgy ahogy József Attila írta ...

Hull, csak hull a
kövér, puha korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon.

A könyveknek azonban önálló sorsuk van (habent sua fata libelli). Ezt vette észre egy római aki Krisztus után a II. században élt. "Terentianus Maurus: Talán nem haboznak egynéhányan könyvemet szószátyárnak nevezni; talán valaki más, nálam sokkal okosabb mondhatná, hogy kevés új dolog van benne, mert maga is jóval többet talált ennél; a rest és türelmetlen talán túl homályosnak találja, de minden könyv sorsa az olvasó felfogóképességétől függ. Én nem félek az ítélettől: hiszen munkámat rátok bíztam, akik okosak és kedvesek vagytok, s nagy szorgalommal folytatjátok tanulmányaitokat. Titeket akarlak követni, előttetek biztosan jól vizsgázik a könyv."

Tudjátok e, hogy ez a könyv (a Mein Kampf) is vizsgázik, egyre jobb eredménnyel, ahogy az olvasók felfogóképessége egyre javul, szerte a világon!

Nem szélsőjobbos portálon 
írták a következőket. "A Biblia mellett talán nincs még egy olyan könyv, melynek eredeti címe bárhol a világon olyan ismerősen csengene. Minden provokáció nélkül állíthatjuk: a Mein Kampf sok tekintetben a szent könyv sátáni párja. Ahogy a Bibliánál is, felmerül a kérdés, vajon olvassák-e, és ahogy a Bibliánál soha, ennél felmerül az is, vajon tiltott gyümölcs-e. Ti olvastátok a könyvet? Megértettétek e? Leszürtetek belőle magatok és mozgalmatok számára valamit? Kitaláljam a választ? Pedig - pedig a vakok számára is kiadták braille írással...

Igaz, Kásler Árpád írt egyszer, hogy felkeltette figyelmét az Eszmei Nemzeti Szocialista pártról írt
tervezetem, jelezte majd visszatérünk rá. Hát persze hogy nem volt érkezése a jó fiúnak, hisz sokkal komolyabb problémákkal küzd mostanság.

Most sietek kijelenteni, ez az írás voltaképp nem a két kisvezérnek, nem is róluk, hanem a jelenlegi helyzet bizonyos tanulságairól szól. Az ő bajuk az, hogy a Hitler név hallatára nyomban az inukba szalad a bátorság. A Szent Korona alá bújnak és ott szoronganak Erdő Péter zsidóprímás, meg a lábszagu nyilasok, hungaristák és egyéb pápisták társaságában.

Pedig.

Churchill írta, ill. róla írták a következőket. "Bár semmilyen későbbi politikai tettek nem feledtethetik a helytelen cselekedeteket, a történelem tele van olyan példákkal, amikor embereket, akik kegyetlen, undoritó, sőt borzadást keltő módszerekkel kaparintották meg a hatalmat, később életük egészét tekintve, mégis mint nagy alakokat tartanak számon, akiknek tevékenysége gazdagabbá tette az emberiség történetét. Ez megeshet Hitlerrel is. Churchillt elragadtatással töltötte az, amit Hitler 1935-ig elért: újra európai nagyhatalommá téve Németországot. nemcsak visszaszerezte országa hajdani pozícióját,hanem jelentős mértékben meg is változtatta az első világháború eredményeit ... Bárhogy vélekedünk is ezekről az erőfeszítésekről, kétség telen, hogy az emberiség történetének legkiemelkedőbb eredményei közé tartoznak. ... Két évvel később, 1937-ben, amikor a a német fasizmusnak és führejének a bestialistása már teljesen nyilvánvalóvá vált, Churchill a következőket írta Hitlerről. Lehet, hogy néme lyeknek nem tetszik Hitler szilárd rendszere, de azért csodálják nagyszerü hazafias tetteit. S ezután Churchill olyan kijelentést tesz, amely alighanem fényt derít arra, hogy miért is viseltetett akkoriban ilyen jóindulattal hitler iránt. Ha az én hazám vereséget szenvedne - írta Churchill, remélem mi is találnánk ilyen nagyszerü vezért, aki újra lelket öntene belénk, és visszaszerezné helyünket a népek között. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a szavak akkor íródtak, amikor az egész világ tudta már, hogy Németországban koncentrációs táborokban sínylődnek a haladó emberek, hogy ott kegyetlen antiszemita terror folyik." [V.G. Truhanovszkij: Winston Chuchill Politikai életrajz. Kossuth Könyvkiadó 1976 253, 254 old.]

[Megjegyzem, sokat töprengtem magam is a Holokauszt témáján. Arra a következtetésre kellett jutnom, részletesen be is számoltam róla, volt holoka uszt. Az igenlés és a helytelenítés kérdését a gyermekek döntötték el. Nem lett volna szabad őket is megölni. Ettől függetlenül el kellett különítenem Hitler életmüvét a zsidóírtástól, ahogy a történelem is elkülöníti a nagyok tetteit gaztetteiktől. Lásd lentebb.]

Visszetérve Churchillre, pontatlanul jellemezte Hitlert, hisz ő az egyetlen korszakot alkotó diktátor, aki hatalmát választáson nyerte el.

Régebben írtam, hogy Hack Péter a Hit Gyülekezetének presbitere is "sikertörténetnek"  minősítette a III. Birodalom gazdaság politikáját. Ezt az értékelését a napokban megismételte egy ATV interjuban.

Arról is szó esett (nálam is), hogy a Kinaiak Mao ce Tungot, az oroszok pedig Sztálint lassan a helyükre teszik. Ez épp csak Hitler rel nem történt meg a rusnya szőke tehén Németországában, de helyette az egész világon napirendre került az "igazságtétel".  

Egy korábbi cikkemből  plagizálom a következőket. "A Könyv (Mein Kampf) népszerüségi mutatói után keresgélve egy érdekes site-ra bukkantam, amely Hitler - post mortem - indiai (!) diadalútjáról szól. 'Hitler töretlen népszerûsége nagy hatású mûve, a Mein Kampf növekvõ példányszámában is tetten érhetõ. Az Economic & Political Weekly tavaly év végén megjelent összesítésébõl kiderül, hogy legalább tizenkét olyan könyvkiadó van Indiában, amely kiadja Hitler ideológiai alapvetéseit tartalmazó könyvét. A Jaico például 2010-ben az 55-ik (!) Mein Kampf-kiadásán volt túl, s eddig 100 ezer kötetet adott el a könyvbõl – abban az országban, ahol a tízezer eladott példány már kitörõ sikernek számít.' Erre akár oda is lehetne figyelni, tekintve, hogy India a világ második legnagyobb állama, ahol most épp arról folynak viták, hogy Gandhinak, vagy Hitlernek volt e igaza. Egy nagysikerü filmnek is ez a témája. A címe pedig 'Gandhitól Hitlerig'. Hogy mik vannak..."

Ti pedig "barátaim" az ezeréves magyar mocsár csúszómászói vagytok. Miért mondom ezt? Mindjárt megmondom...

Mindketten vezérszerepre áhítoztok, sőt már - már vezérnek is képzelitek magatokat, Nem vagytok egyedül, nem vagytok ketten, sokszázan vagytok a kicsiny mozgalmak, csoportok, egyesületek vezérei, akik mind ugyanazt akarjátok. De mit is? Mert ti nem passzoltok bele az "Ember Tragédiájába" sem, mert nem az örök emberi ösztönt képviselitek.

"Minden ember uralomra vágy,
Ez érzet az, s nem a testvériség,
Mi a szabadság zászlajához űzi
A nagy tömeget - ámbár öntudattá
Nem ébred benne, és csak sejtelemkint
Zaklatja minden olyasért, mi új,
S mi tagadása a már meglevőnek

Abban remélvén testesülve látni
A boldogságról képzett álmait.

Ti nem tagadjátok a meglevőt, a "jogfolytonos szentistváni kapitalizmust",  csupán közelebb akartok kerülni a kondérhoz és csak amiatt rikácsoltok, mert abban a nálatok okosabb és erősebb Orbán Viktor forgatja a nagykanalat. Semmivel sem vagyok különbek a "baloldali" ellenzéknél, amely ugyan azt akarja, csak más színü a tollazata és más hangon trillázik. Egykutyák vagytok mindannyian.

Sértő lenne a kritika, torz a portré?

No nézzetek csak a saját tükrötökbe!

Vona! Te összehoztad, majd szétzüllesztetted a XXI század alighanem legértékesebb emberanyagát a "Magyar Gárdát". "Pártod" jobban elzsidósodott, mint a Fidesz. Kik vagytok ti tulajdonképp? A brüsszeli euroszkeptikus Balóné, az országjáró igazságos Mátyás király paródiája Vona, a taláros primadonna Gaudi, a Fidesznek szekundáló parlamenti frakció és egy csomó kiábrándult, kirúgott jobbikos, gárdista, csendőr, polgárőr. Mikor jön el a ti országotok, a parlamenti többség, amelyre olyannyira ácsingóztok? Sohanapján. Ócska zsidózásotok csak az országnak árt és a zsidóknak használ, mert a kilenctized fejére potyog vissza minden szar, amit a ventillátorba lapátoltok.

Kásler! Azt hittem, átmentél vicclapba, amikor megpillantottam a honlapodon a "Kell egy vezér" szlogent. De te nem viccesz, te egyszerüen hülye vagy. Idézlek.


Májusban lesz öt éve a megalkuvást nem ismerő harcnak. Ez fél évtized (!), majdnem ennyi ideig tartott a második világháború. De ennek így tovább nincs értelme. Felhatalmazásra van szükségem.Éppen ezért megkérdezem a nagyérdeműt, hogy elfogad-e vezérnek? Ha nem fogad el, azt tudomásul veszem, és leteszem a lantot, átadom a stafétabotot annak aki méltóbb erre. Boldogan megteszem. Ha kellő számban elfo gadnak, akkor esküszöm, hogy győzelemre visszük ezt a harcot! Volt egy törökverő Hunyadi, az idők szavát meghallva Isten és Önök segedelmével, lesz egy bankárverő Dévai is.
 

[Arra, hogy az utolsó vacsorába bemontázsoltad magad, már nem is akarok szólni...]

Harcod legelején tarthattál, vagy még tán el se' kezdted, amikor véleményemet kérdezted - emlékszel (?) - a devizahitelek ügyében. Nagyjából azt mondtam el neked, amit később megírtam a dologról. A lényeg az volt, hogy a problémának nincs jogi megoldása. Orvosolni csak úgy lehetne, ha a bíróság megállapíta, hogy a szerződések a jóerkölcsbe ütköznek, ezért semmisek. Azt is mondtam, le is írtam, hogy a "leggonoszabb kaszt" erre nem lesz hajlandó. Mi sem természetesebb, minthogy nem hallgattál rám. Önálló jogászkodásba kezdtél és pártot is alapítottál, hogy ami nem jön be a jogi réven, megtérüljön a politikai vámon. Talán nem elhamarkodott az a "próféciám", hogy rosszul kalkuláltál itt is - ott is. Kis pecsenyéd nem sült meg a nemzeti tragédia lángjainál.

Már hiába csapódsz a Jobbikhoz és a Jobbik hiába ölel be szavazat guberáló kampányaiba, nem lesz belőletek győztes szélsőjobboldal.

Az gondolom, volna mire szerénynek lennetek, de azzá váltok e? Kötve hiszem. Ha tőletek nem is, de példátokból tanulhatnak mások. Ne gondoljátok, hogy még most is győzködni akarlak benneteket és a hasonszőrüeket. Reménytelen lenne, nemde?

Eretnek nézeteim miatt olvasóim jórésze is szembekerült velem. Kénytelen voltam a beírópanelt kikapcsolni a piszkoskodások miatt. Miben remény kedhetek hát? Miként a könyveknek, úgy az egyéb írásoknak is megvan a maguk sorsa. Hogy is mondta Terentianus? Minden könyv sorsa az olvasó felfogóképességétől függ! Én úgy fejezném ki magam, a "befogadóképességnek" kellene valamicskét változnia. Remélem fog is. Ki hitte volna Gandhi egykori híveiről, hogy rákapnak a Mein Kampfra?

Ami benneteket illet, búcsú kép-pen Münchausen báró jut eszembe, aki azt mesélte, hogy mikor lovával a mocsárba tévedt úgy mentette meg mindkettőjüket, hogy lábaival a ló oldalát jó erősen megszorítva, saját kravátliját kezeivel megragadva, mindkettőjüket kiemelte. Hát ez nektek nem fog sikerülni, ami nem is baj, de a ló(vá tettek)ért kár, igazán kár.

2013.12.24

Szeretetcsomag...

Karácsonyi elragadtatásba esett a Kuruc Info. Nem akartam belefirkálni a honlapjukba, hogy ne sértsem a hívők áhitatát. Olvasóim azonban talán már hozzáedződtek természetemhez, ill. stílusomhoz, nem botránkoznak meg. A Kurucon megjelent a karácsonyi szeretetcsomag és lám mi van benne, mi derül ki belőle? A Kuruc Info már nem kirekesztő. Sőt! Befogadó a javából. Dicséretes, nemde?

Mellbevágó már a beköszöntő is. "A Kuruc.info szerkesztősége 'a megszületett megfeszített' áldásában gazdag, békés, boldog karácsonyt kíván minden nemzettestvérének! A frontkép fejléce is patetikus. "Isten immár köztünk van, és majdan utánamegy a tévelygő juhoknak, felszabadítja az embereket." Nem kevésbé a lábléc ...  "Boldog karácsonyt kivánunk minden nemzet testvérünknek."

Gondolom, a Kisjézuskáról lehet szó, isten bárányáról aki megváltotta a világ bűneit. Dehát mi minden kapcsolódik a szegény megfeszítetthez! Földi

 

helytartója a római pápa mindenesetre. A világ első jezsuita pápájáról máris sokat tudunk. Nem lép fel a papi pedofiliával szemben sem a múlt szörnyű bűneinek felderítése, nyilvános ságra hozatala, megtorlása végett; sem a bűnmegelőzés érdekében. A fiatalság továbbra is kiszolgáltatott a csuhás szörnyetegeknek.
Nem hajlandó "megítélni" a homoszexualitást sem. Inkább ártatlan gyermekeket áldoz ez undorító moloch oltárán. Jópo fiskodása és "csóróskodása" nem több hatásos komédiázás nál. Személyes tulajdona a a Vatikáni Bank, ebben a müfaj ban is a legsötétebb gengsztervállalkozás. Ennek az Augiász istállónak a kitisztogatásáról sincs szó.
Nyilván "nemzettestvérünk" a kikeresztelkedett Erdő Péter hercegprímás is, aki az egyetemes szeretetről áradozik, mac eszt fal és kissebb gondja is nagyobb annált, minthogy tévely gő, de inkább nyomorgó, juhai koslasson.
"Nemzettestvéreink" immár a Hit Gyülekezetének őrjöngői is, a cionizmust dicsőitő "pápájukkal" Németh Sándorral egye temben.
A judeokereszténység "testvérisége" öleli körül a minapi "antiszemitákat." Ebben a békés büdösben nem jut, hogyan is juthatna figyelem figyelem a sorskérdésekre, hisz olyan elkop tatott, olyan unalmas már a puszta kifejezés is.

 Köszönet illeti a Kuruc Info szerkesztőségét, hogy Kozma atya fennkölt gondolatait befogadva és olvasó táborukhoz továbbítva hozzájárultak ahhoz, hogy az olvasók végre felimesrjék igazi mivoltukat.

2013.12.25 

 

A spanyolviasz ismételt feltalálása?

Facebook oldalamon találkoztam tegnap a derék yankee-vel David Duke-val egy 2010-es oroszországi előadása kapcsán. (Magyarországon is tartott már előadást.) A "forradalom" szó miatt e folytatás.

Az előadás érdekes, sőt tanulságos, szövege 
innen elérhető. Sokmindent kellene idéznem, ami fárasztó lenne. Inkább a lényegét foglalom össze abban a reményben, hogy olvasóim odaugranak egy kis olvasásra...

A mondanivaló lényege, hogy a cionista zsidóság elpusztítja Európát,- megfertőzi és megritkítja a fehér fajt,- európa térségeit színes csőcselékkel tölti fel, stb.

Módszerei (slágwortokban): butító tömegpropaganda, kábitó szerek terjesztése, pornográfia, homoszexualitás, prosticúció, abortusz, leánykereskedelem, stb. stb.

A vicc az, hogy az előadásban leírt tünetek szerfölött hasonlíta nak mindarra, amit Hitler 85 évvel korábban, a Mein Kampf-ban
leírt, különös tekin tettel a "Forradalomról" szóló fejezetre, ill. a "Nép és faj" c. fejezetre. Az utóbbi elemzi részletesen a zsidóságnak a keresztény társadalmakban betöltött szerepét...

A könyv tárgyalja a kérdés megoldásának részleteit is (!), amelyek az NSDAP programja végtelenül tömör, mindössze 25 pontból álló
programjában lettek "törvényerőre emelve." Az elért eredményeket Joannes Öhquist "A führer birodalma" címü könyve taglalja, amelyről már többször, több helyen szót ejtettem. Az "ajánlott olvasmányokból" ugyancsak nem szemezgetek.

Azzal folytatom, hogy Duke előadása eljut annak kimondásáig, hogy "Amerikát a zsidó szélsőséges rituálé irányítja". Ez a mély értelmü kijelentés azon ban  a beszéd végére esik és az ezt követő csattanó egyáltalán nem frappáns. Elpanaszolja -  "Mi, Amerikában nem vagyunk szabadok, mivel az amerikai kormányt a cionisták uralják, és számos módon felhasználják arra, hogy nekünk, a népnek ártsanak. És fájdalmasan tisztán látom az USA kormányának káros hatását Európára, keleten és nyugaton egyaránt." A végszó a következő mondat bővített mondat "Ha van alapelv, amit szeretnék átadni ezen a konferencián, akkor az a következő: a háború az otthonunkban zajlik. Az ellenségünk a kapuinkon belül található. Szálljanak szembe az ellenséggel, amely meggyilkolta, leigázta és lealacsonyította népeink millióit. Szabadítsák fel és erősítsék meg magukat, nyújtsák ki erős karjaikat, acéloz zák meg bátor szíveiket és törjék le a láncokat megbéklyózott fivéreinkről és nővéreinkről. Rengessék meg a világot génjeik hatalmával, igazságukkal és akaratukkal." Óh, jaj nekünk ha még mindíg az alapelveknél tartunk. Ezt az előadást megtarthatta volna Vona is a Parlamentben, vagy Kásler a deviza károsultak valamelyik tüntetésén. Észre kell venniük, hogy Duke külföldön szórja a magokat. Nem beszél arról mi lesz, ha visszamegy Amerikába (nem lett semmi) és egy szót se' szól Hitlerről...

2013.12.27

Buzi-sztorik. Iszinbajeva és Adolf Hitler Campbellke esete

Fiúk! Áll a bál az egész világon a buzizás körül! Nem olvastok?

Az orosz sport büszkesége Jelena Iszinbajeva kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok orosz rúdugró azt merte mondani hogy az Oroszországban versenyző külföldi sportolóknak is be kell tartaniuk az idén (2013) júniusban hatályba lépett, a "nem hagyományos szexuális kapcsolatok népszerűsítését tiltó" törvényt. Amelyet több nyugati ország élesen bírált. Boy George homoszexuális brit énekes pedig Twitteren üzent az orosz sportolónak, ahol bejegyzésében trágár módon szidalmazta és ribancnak nevezte.

Iszinbajeva azt kifogásolta, hogy két svéd atléta a moszkvai versenyen szivárványszínűre festette körmeik, amely megegyezik az LMBT (meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű) szövetség színeivel, hogy így mutassák ki szolidaritásukat a melegekkel. Erről az a véleményem le is írtam, hogy a rózsaszín háromszög volt már a homoszexualitás jelképe és azzá válhatik újból, ha így haladunk.

Ez két világ ütközése fiúk. Nézzétek csak a kontrasztot - képben kifejezve. Ami titeket illet, szilárdan Boy George oldalán álltok, ahogy kedvenc pápátok is. Büszkék vagytok rá. Halljam, mit válaszoltok. Vagy hallgattok - dekkoltok, ahogy szoktátok? Pedig biztos tudjátok, mit mondott "szentatyátok" a melegekről. "Ha egy ember meleg, keresi Istent és jószándékú, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem őt?" – mondta Ferenc pápa vatikáni újságíróknak hétfőn a BBC szerint, miután visszatért a riói katolikus ifjúsági világtalálkozóról. A pápa azt mondta, a homoszexuális papoknak meg kell bocsátani, és el kell feledni a bűneiket. Aztán, "szélsőséges" agyatokban dereng e valami arról, hogy mit jelent a homoszexuális papok bűneinek megbocsátása? Azt jelenti, hogy a világot évtizedek óta foglalkoztató papi pedofiliára is spongyát vetett a gaz jezsuita visszamenőlegesen és a jövőre nézve is.

A gyermekek kínzása és meggyalázása nemhogy bocsánatos bűnné vált, de a Római Katolikus  Egyház privilégiumaként szentesíttetett. E "szent bűnök" vizsgálatára és megtorlására a világi hatóságoknak nincs sem hatásköre, sem illetékessége.

Más.

Mint tudjátok, a homoszexuálisok nem csupán a házasodásra, hanem gyermekek örökbefogadására is polgárjogot nyertek. Talán tudjátok, hogy - miként a papok - a "világi" homoszexuálisok vágyait is az ártatlan, romlatlan fiatalok korbácsolják magasra. Így az örökbeadott és fogadott gyermek a kéjenc állatok szabad prédájává válik.

Most arról írok, hogy működik az "ifjúságvédelem" Amerikában. [A "sztorira" egyébként a Kuruc Info híradása nyomán figyeltem fel.]

Adva van egy sokgyermekes gój család, amelynek egyik sarja így mutat. Lerí róla, hogy árja faju, egészséges, jóltartott csemete.

Nos, a kölköt elveszik szüleitől, hogy miért. Mert a szülei az Adolf Hitler Campbell nevet adták neki (...). A gyalázat akkor robbant ki, amikor egy buziszolidáris cukrász megtagadta, hogy a gyerek törvényes nevét ráírja a 3 éves szülinapi tortára...

Az apa emiatt panaszt tett és most elveszik tőle ezt és a két kisebb gyereket is. Logikus. Egy buzicsaládnál nyilván jobb helyük lesz...

Kedves Kuruc Info! Rég rájöttem már "műsorpolitikátok" titkaira. Lám most is lehozzátok a kis Hitler könnyes történetét, de nem hozzátok összefüggésbe "szentatyátok" a jezsuita pápa I(fenti) kinyilatkoztatásaival.
Remélem, újévetek boldogtalan lesz.

2014.01.01

Sz. Gy.