A nemzeti szocializmus 25 pontja

 

 

1. Követeljük Németország egyesüléset Nagy-Németországban a nemzeti önmeghatározás joga alapján.

2. A német nép egyenjogúságát követeljük más nemzetekkel szemben, a Versaillesi és Saint-Germaini békeszerződések visszavonását.

3. Területet és gyarmatokat követelünk népünk élelmezésére, és fölös lakosságunk letelepítésére.

4. Csak a nemzet tagjai lehetnek állampolgárok. Csak német vérűek, bármilyen hitűek lehetnek a nemzet tagjai. Zsidó nem lehet a nemzet tagja.

5. Nem állampolgárok csak mint vendégek élhetnek Németországban, és rájuk az "idegenekre" vonatkozó jog vonatkozik.

6. Szavazati joguk képviselők választására csak állampolgároknak van. Ezért állami hivatalnok csak állampolgár lehet bármilyen szinten.

    Nem értünk egyet azzal, hogy tisztviselői állásokat pusztán pártérdektől vezérelve foglaljanak el, jellemtől és képességektől függetlenül.

7. Követeljük, hogy az állam elsőrendű célja polgárai megélhetésének a biztosítása legyen. Ha a teljes lakosság ellátása nem lehetséges, az "idegeneket" el kell távolítani a birodalomból.

8. Nem-német "bevándorlás" nem kívánatos. Olyan nem-német személyeket, akik 1914 augusztus 2. után léptek be az országba, távozásra kell felszólítani.

9. Minden állampolgának azonos jogai és kötelességei vannak.

10. Minden polgár első kötelessége testi és szellemi munka végzése. Az egyén tevékenysége nem szabad, hogy a közösséggel ellentétes érdekű legyen, hanem az általános hasznot kell szolgálnia.

      Ezért követeljük:

11. A munka nélkül szerzett jövedelmek megszüntetését. Az érdekrabszolgaság megszüntetését.

12. A háborús áldozatok figyelembe vételével a háborúból való személyes meggazdagodás bűn a nemzet ellen. Követeljük a háborús haszon elvételét.

13. A trösztök államosítását követeljük.

14. A nagy üzemek hasznának felosztását követeljük.

15. Az időskori biztosítás kiterjesztését követeljük.

16. Egészséges középosztályt követelünk, a nagy áruházak államosítását, ezek kölcsönzését kisebb kereskedőknek olcsó áron, és végül a kiskereskedőknek kell adni az állami és városi megrendeléseket.

17. Földreformot követelünk nemzeti alapon, törvényt, mely a föld kisajátítását lehetővé teszi közösségi célokra kártalanítás nélkül; a földbérlés és a földdel való spekuláció megszüntetését.

18. A közös érdekek ellen vétők szigorú megbüntetését követeljük. Bűnözőket, uzsorásokat, profithajhászókat halállal lehessen büntetni, függetlenül vallásuktól vagy fajuktól.

19. A materialista világrendet szolgáló római jogot német joggal kell helyettesíteni.

20. Az államnak kell alakítani az oktatást azzal a céllal, hogy minden jó képességű keményen dolgozó német magasfokú oktatást kaphasson. Az oktatásnak a gyakorlati élet követelményei szerint kell oktatnia. Az iskola célja az kell hogy legyen, hogy tudást adjon, megértesse az állam és a nemzet célját (polgári ügyek tanulmányozásával). Követeljük, hogy szegény családok gyerekeinek taníttatási költségét vegye át az állam.

21. Az államnak védenie kell a polgárok egészségét, megtiltani a gyerekmunkát, támogatni a sportot és tornát, a fiatalság sportklubjait erőteljesen támogatnia kell.

22. A zsoldos hadsereg megszüntetését követeljük, helyette a nép hadseregének felállítását.

23. Hadat üzenünk a politikai hazudozásnak a sajtóban. Német sajtó létrehozása érdekében követeljük:

     A fentiek megszegése esetén az újságot meg kell szüntetni és az újságot támogató vagy előállító nem-németeket ki kell utasítani. A nemzet javát nem szolgáló újságokat be kell tiltani. Követeljük a művészet és irodalom nemzetromboló termékeinek jogi üldözését követeljük, és az olyan kultúrális események megszüntetését, melyek nemzetrombolóak.

24. Szabadságot követelünk minden olyan vallásnak, mely nem támadja a német nép létét és nem támadja erkölcsi érzékét.

A párt támogatja a kereszténységet, és nem foglal állást egyik irányzat mellett sem. Harcol a zsidó-materialista szellem ellen, és az a meg  győződése, hogy az áĺlandó egészség csak akkor valósul meg, ha a közösség érdeke a magánérdek fölött áll.

25. A fenti program keresztülvitele erős államot követel, a központi parlament feltétlen rendkelezési jogát a birodalom és annak szervezetei fölött, valamint testületek kialakítását, melyeknek joguk és képességük van a fenti program végrehajtására a birodalom minden tartományában.

A párt vezetői fáradhatatlanul munkálkodnak- ha kell, életük feláldozásával is- hogy ez a program valósággá legyen.

 

München 1920