Jó e a Jobbik? 

T.
Címzettek!
 

A "Nemzeti Hírháló" alábbi közleményét a SZMM - Takács András - szíves figyelme révén kaptam meg
 


From:
SZMM
To: Balogh Gyula Dóka Diana; Szeszák Gyula
Subject: Fw: [Közlemény] A Jobbik és a Magyar Nemzeti Front együttműködése

 ----- Original Message -----

From: "Nemzeti Hirhalo" <pksz@fw.hu>
To: "Takács András" <
szmm@axelero.hu>
Sent: Friday, August 06, 2004 6:51 PM

Subject: [Közlemény] A Jobbik és a Magyar Nemzeti Front együttműködése 

Sajtónyilatkozat  a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front Együttműködéséről. 

Az uniós parlamenti választások minden előzetes várakozás alatti részvételi aránya jelzi, hogy a többség, a hamis propaganda ellenére sem tekinti a csatlakozást kiútnak abból az elfogadhatatlan helyzetből, amelyikbe a jelenlegi politikai garnitúra, az egymást váltó kormányok vezették a magyar társadalmat. 

A jelenlegi pártstruktúra, a két domináns párt meghatározó szerepével, a választók eltérő értékfelfogását és érdekeit nem képes megjeleníteni.

Főleg a jobboldal sokszínűbb annál, mintsem hogy egyetlen párt zászlaja alá beterelhető lenne. A kialakulóban lévő MSZP-FIDESZ kétpártrendszer - esetleg az SZDSZ kompszerepével - a legalkalmasabb formáció a háttérhatalom, az országon belül is nemzetközivé vált gazdasági és pénzügyi elit érdekeinek zavartalan érvényesítésére. A nemzeti érdek következetes képviseletére a 90-es évek közepétől jogot szerzett és hivatott MIÉP 2002 utáni szétesése és hitelvesztése az uniós választások tanúsága szerint megállíthatatlanná vált, eredményes pártként való működésének ma már nem csupán szervezeti-személyi feltételei hiányoznak, hanem maga a szándék is kétségessé vált.

Ebben a helyzetben a 2003-ban eltérő kiváltó okokkal, de lényegében azonos céllal megalakult két nemzeti elkötelezettségű párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front együttműködésének kialakítása megkerülhetetlen feladattá vált. Az együttműködés alapját, a közös program megalkotásának biztosítékát, a nemzetstratégiai feladatok azonos megítélése adja. A Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front összefogását időszerűvé teszik az ősszel várható időközi országgyűlési képviselő-választások. A két párt - további szervezetekkel együtt - közösen állít jelölteket. A két képviselőjelölt - a szécsényi körzetben Franka Tibor, a soproniban Kirkovits Balázs - választójogi értelemben a Jobbik, politikai értelemben a két szervezet közös jelöltjeként indul el. Bemutatkozásukra a Magyar Nemzeti Front és a Jobbik Magyarországért Mozgalom augusztus 20-ai közös rendezvényén kerül sor. 

A két párt elnöksége - az időközi választások tapasztalataira is számítva -célul tűzte ki az együttműködés tartós formájának létrehozását. 

Budapest, 2004. augusztus 6.  

Kovács Dávid, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke és

Rozgonyi Ernő, a Magyar Nemzeti Front elnöke

 

A közlemény szövege világossá teszi, hogy  nem vitaindítónak van szánva. Ennek ellenére úgy vélem, bizonyos fenntartásaim kifejtése nem fölösleges. 

Az együttműködési megállapodások - elvileg és általában - helyeslésemmel találkoznak, hiszen a "harmadik erő" legnagyobb gyengesége a széttagoltság, a szó minden értelmében. 

Ami a "JOBBIK"-at illeti, óvatosságra késztetnek személyes tapasztalataim. 

Természetesen nem arról a szállongó pletykáról akarok írni, hogy e szervezetet a FIDESZ pénzeli, annak kölyök ill. tartalékcsapatát képezi.  

Egy régi ismerősöm Péteri Attila Árpád útján kerűltem "jobbik-közelbe" mintegy féléve. Az időben már az "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés" elnökségének tagja voltam. E minőségemben szerettem volna Kovács Dávid úr színe elé kerülni egy rövid beszélgetés végett. [Öszintén szólva a veséjébe kívántam volna nézni kissé e reményteljes ifjúnak...] 

Csak helyetteséig Vona úrig jutottam el. No nem személyesen, csak levélváltás formájában. Annyit megtudtam, hogy Vona úr mikor fogad egyéni látogatókat. Ezt a páratlanúl kedvező lehetőséget nem kívántam igénybe venni. 

Vona úr legitimitásomat is megkérdőjelezte, közölve, hogy a Nemzetgyűlés részéről már tárgyalt Siklaky Istvánnal. [Őt a jelek szerint "hivatalosan" fogadta, jóllehet Siklakynak nem volt felhatalmazása, hogy a Nemzetgyűlés nevében külső szervezetekkel tárgyaljon.] 

E minden lében egyszerre két vagy több kanál szerepét betöltő úr személyén keresztűl vezet az asszociáció a Nemzetgyűlésben kialakúlt helyzetig, amely akarva - akaratlanúl is kikérezkedik a szőnyeg alól. A Nemzetgyűlés esete máris alkalmas olyan tanúlságok levonására, amelyek minden együttmúködés kialakítása előtt megfontolandók. 

A Nemzetgyűlés, mint polgári mozgalom, nem utolsó sorban a kitünő képességekkel megáldott rendező - illuzionista Romhányi László tevékenységére viszavezethetően, látszólag robosztus szervezetté vált. 

A soraiba felvett neves személyiségek: Tőke Péter, Drábik János, Siklaky István árnyékában szinte nyomban megjelent Torgyán József volt balkeze Timár György is.  

[Ezzel kapcsolatban, már első megpillantásakor, jeleztem Romhányi úrnak, hogy e jeles úrral nincs módomban sem szándékomban egy gyékényen árúlni, politikai múltja és jelene miatt. Megnyugtatott, ő is tudja hogy nevezett markánsan cionista kötődésű, igy egy nemzeti szervezetben maghatározó szerephez nem juthat.] 

Nos a helyzet a következőképp alakúlt. 

A felsorolt urak eleve uralták, illetve megszerezték azon médiák irányítását, amelyek a "szélső-jobboldali" sajtó fontos szegmenseiként jelennek meg a köztudatban. 

Nevezettek írásait közli a "Leleplező", sőt olyan markánsan "antiszemita" lap is, mint Rozgics Mária "Magyar Világ"-a, sőt a nemzetiszín tollazatba öltözött Kacsa Magazin is. 

Timár úr műsoridőt vásárolt a Budapest TV-ben és ott pénze jogán terjeszti nézeteit első szám egyes személyben, ill. beszélgatő partnerei szájából. 

E módszerek azt az eredményt hozták máris, hogy a Nemzetgyűlés mint szervezet, ill. fogalom az illető urak személyét asszociálja, hitelesíti a köztudatban. 

Számomra már ez is elfogadhatatlan volt, fel is szólaltam ellene. Hiába, mert a "Központ", ahol szintén az említett urak kávéznak, válaszra sem érdemesített. 

A dolog azonban, az ilyesféle dolgok logikája szerint, nem maradt ennyiben. 

Timár úr új pártot alapított "Harmadik Erő Alternatív Párt" néven. A párt elnökségének tagjai Drábik János, Gerbovics Jenő, Timár György, Tőke Péter, Virág András [utóbbi a Magazin főszerkesztője]. Az ügyvezető elnök, ki lehetne más, Timár György. 

Ez ellen voltaképp nem emelhető kifogás. A "Harmadik Erő" név nem védett, álcaként bárki magára húzhatja. Továbbá minden párt belügye tisztikarának összeválogatása. 

De!

Drábik úr és Tőke úr a Nemzegyűlés Elnökségének is tagjai. A Nemzetgyűlés Elnökségét az új párt alapításáról és abban vállalt tisztségeikről nem tájékoztatták, sem előre, sem utólag. 

A Nemzegyűlés Elnöksége 2004.julius 15-én űlést tartott. Ekkor már szóbeli információval rendelkeztem az uj párt megalakúlásáról és arról is, hogy a vezetőség tagjai - szervezetük ázsiójának növelése érdekében - a Nemzetgyűlésre és az abban játszott szerepeikre is hivatkoztak, a nyilvánosság számára. 

A tárgyban kérdést intéztem Drábik Jánoshoz. Nevezett azt válaszolta, ilyen hivatkozás nem történt. 

Közben az űlésteremben megjelent egy úr [amint utólag megtudtam Virág András] és szétosztotta az aznap megjelent Kacsa Magazin néhány példányát. Ebbe sajnos ott és akkor nem olvastam bele... 

Figyelmemet más kötötte le. Többek között a párton "kivül álló" Siklaky István, aki írásbeli határozati javaslatokat terjesztett elő. 

A 3.sz. javaslat "Az alkotmányos rendszerváltást célzó szövetségi politika" felcímmel a következőket tartalmazza. 

"A Harmadik Erő Alternatív Párt"  nyilvános fellépése kapcsán időszerűvé vált egy olyan platform megfogalmazása, amelynek alapján kialakúlhat az alkotmányois jogfolytonosság helyreállítására, az alkotmányos rendszerváltásra törekvő politikai erők összefogása, és ezen erőknek a következő országgyűlési választásokon egyetlen pártként való indúlása..." 

Az indítvány érdemi tárgyalására és közfelkiáltással történő elfogadására nem kerűlt sor. Többek között azért sem, mert az indítvány ellen szólva felvetettem, hogy az új pártról az Elnökség, a "beavatottak" kivételével, semmit sem tud, igy az elfogadás, vagy elvetés az állásfoglaláshoz szükséges információk teljes hiányában, nem időszerű. 

Mint az elnökség tagjának minden fáradozásom dacára a mai napig sem sikerűlt megszereznem az új párt alapszabályát. 

Elolvastam viszont a Kacsa közleményét, amelyből a következők kiemelése látszik fontosnak. 

"Annak ellenére, hogy a párt csak most került bejegyzésre, bizonyos múlttal rendelkezik, hiszen huzamosabb ideje részt vesz ... civil szervezetekben ... ezek  közül a legjelentősebb az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, amelynek vezető testületeiben és szervezeteiben a Harmadik Erő képviselői kezdettől fogva aktívan részt vesznek." 

Íme a "beépűlés" klasszikus esete. Erről tanúlságos dolgokat írt Horváth extábornok a III/III ügyosztály volt főnöke... 

A kérdés most az, hogy a Nemzetgyűlés, vagy akár csupán annak Elnöksége fel akar e űlni egy olyan fogatra, amelynek bakján egy cionista rángatja a gyeplőt és csattogtatja az ostort? 

Ezt a kérdést - más formában - már felvetettem a "vezetőség" felé. Eredménye egy kioktató és némileg fenyegető hangú levél volt Romhányi úr részéről és egy függelék amit Varga László úr írt a Romhányi levél sorait aláhúzandó. 

* * *

Az olvasóban felmerűlhet az a kérdés, hogy a beharangozott együttműkódés ízlésesen terített asztalán mit keres ez a csizma? 

Megkisérlem a válaszadást.  

A rontó erők élvonalában lovagló cionizmusnak, történelmi tények garmadával igazolható, célja minden ellenállás megtörése, a módszerek legszélesebb skálájának alkalmazása mellett. 

Itt és most a helikopterekről rakétával, vagy kommandós gégemetsző tőr rel kivitelezett "célzott megsemmisítések" nem időszerűek. Elegendő a nemzeti mozgalmakba beépűlni, majd ezek "élére állni" és a nyájat a kívánt irányba terelgetni. 

A Nemzetgyűlés esetében kétségtelenűl ilyen kisérlet történt! A kezdeti kudarc nem jelenti e törekvések feladását. Következik a "renitensek" elszigetelése, lejáratása, stb. 

A történtekből és az ismert közállapotokból leszűrhető legfőbb tanúlságok a következők. 

* * *

A kifejtettek okából az új szövetség létrejötte kapcsán nem érzek illő lelkesedést. A JOBBIK pókerarca egyelőre takarja a lelki belsőt.

Sorry!  

2004.08.07

Sz. Gy.
 

 

 

 

 

 

 

 

-------Original Message------- 

From: SZMM
To: Balogh Gyula Dóka Diana; Szeszák Gyula
Subject: Fw: [Közlemény] A Jobbik és a Magyar Nemzeti Front együttműködése

 ----- Original Message -----

From: "Nemzeti Hirhalo" <pksz@fw.hu>
To: "Takács András" <szmm@axelero.hu>
Sent: Friday, August 06, 2004 6:51 PM

Subject: [Közlemény] A Jobbik és a Magyar Nemzeti Front együttműködése 

Sajtónyilatkozat  a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front Együttműködéséről. 

Az uniós parlamenti választások minden előzetes várakozás alatti részvételi aránya jelzi, hogy a többség, a hamis propaganda ellenére sem tekinti a csatlakozást kiútnak abból az elfogadhatatlan helyzetből, amelyikbe a jelenlegi politikai garnitúra, az egymást váltó kormányok vezették a magyar társadalmat. 

A jelenlegi pártstruktúra, a két domináns párt meghatározó szerepével, a választók eltérő értékfelfogását és érdekeit nem képes megjeleníteni.

Főleg a jobboldal sokszínűbb annál, mintsem hogy egyetlen párt zászlaja alá beterelhető lenne. A kialakulóban lévő MSZP-FIDESZ kétpártrendszer - esetleg az SZDSZ kompszerepével - a legalkalmasabb formáció a háttérhatalom, az országon belül is nemzetközivé vált gazdasági és pénzügyi elit érdekeinek zavartalan érvényesítésére. A nemzeti érdek következetes képviseletére a 90-es évek közepétől jogot szerzett és hivatott MIÉP 2002 utáni szétesése és hitelvesztése az uniós választások tanúsága szerint megállíthatatlanná vált, eredményes pártként való működésének ma már nem csupán szervezeti-személyi feltételei hiányoznak, hanem maga a szándék is kétségessé vált.

Ebben a helyzetben a 2003-ban eltérő kiváltó okokkal, de lényegében azonos céllal megalakult két nemzeti elkötelezettségű párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front együttműködésének kialakítása megkerülhetetlen feladattá vált. Az együttműködés alapját, a közös program megalkotásának biztosítékát, a nemzetstratégiai feladatok azonos megítélése adja. A Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front összefogását időszerűvé teszik az ősszel várható időközi országgyűlési képviselő-választások. A két párt - további szervezetekkel együtt - közösen állít jelölteket. A két képviselőjelölt - a szécsényi körzetben Franka Tibor, a soproniban Kirkovits Balázs - választójogi értelemben a Jobbik, politikai értelemben a két szervezet közös jelöltjeként indul el. Bemutatkozásukra a Magyar Nemzeti Front és a Jobbik Magyarországért Mozgalom augusztus 20-ai közös rendezvényén kerül sor. 

A két párt elnöksége - az időközi választások tapasztalataira is számítva -célul tűzte ki az együttműködés tartós formájának létrehozását. 

Budapest, 2004. augusztus 6.  

Kovács Dávid, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke és

Rozgonyi Ernő, a Magyar Nemzeti Front elnöke

 

http://www.jobbik.hu

 

Közvetlen olvasó: 1396

_____________________________________________

hir@nemzetihirhalo.hu

feliratkozas@nemzetihirhalo.hu

leiratkozas@nemzetihirhalo.hu

infokeres@nemzetihirhalo.hu

Ön szerint hogyan végzi munkáját a jelenlegi kormány?

- kérdésre 2 nap 335 válasza:

11.9%   Jól

43.8%   Rosszul

13.1%   Nem tudja

31.0%   Nem érdekli

 

 

 

 

 

 

 

</BOD Arial Font-Siz< Body: Font: html>