Madarat tolláról, embert barátjáról...

Izrael "keresztény" barátai.

A Nyugat alkonya.

Nem vitatható, a legfényesebb politikai karriert a cionizmus könyvelheti el - a nagybeteg Európában...

Az ENSZ Közgyűlése 1975. november 10-én a cionizmust a 'rasszizmus és faji megkülönböztetés' egyik formájával azonosította, egyértelműen elítélve Izrael alapító ideológiáját. Ez csak azoknak meglepő, akik nem ismerik a szentföldi haramiaállam valódi történelmi és elméleti alapjait.... A cionizmust elítélő ENSZ-határozatot viszont az USA nyomására 1991. december 16-án visszavonták, olvasható az Ellenkultúrában.

Ma már ott tartunk, hogy a legbarátibb barátok Izraelbe zarándokolnak, hogy ott - a legjobb helyen - elmélkedjenek a békéről. Jelesül arról van szó, hogy "25 európai országból több mint 600 politikus – parlamenti és európai parlamenti képviselők – érkezett Jeruzsálembe az European Friends of Israel (EFI - Izrael európai barátai) elnevezésű konferenciára. A 10 fős magyar delegáció vezetői Medgyessy Péter volt miniszterelnök és Hende Csaba honvédelmi miniszter." [ATV]

E fesztivál előzményének tekinthető az úgynevezett "Euro - Mediterrán megállapodás", amelyet egy Blog  keretében méltattam. A konferenciának baljós apropója is van: az északafrikai tűzvész. A sanda gyanúm az, hogy Jeruzsálem ben nem a békéről, hanem a térség "pacifikálásáról" tanácskoztak. Pacifikálásról izraeli módon. A pacifikálás ezen módja viszont háborús bűntettek sorozata. Ebben most Európa cinkosságot vállal. Teszi mindezt a rá jellemző gyá va, alattomos, álszent, de mindenek fölött felemás módon.

Ezen a felemás kifejezésen egy kicsit lovagolni akarok. Tán' okom is van rá. Egy példával világítok.

A második világháború, mint tudjuk, azzal kezdődött, hogy Lengyelország lerohanása miatt Anglia hadat üzent Németországnak. Ez eddig világos. Ám sor került egy másik "hadüzenetre" is. A Jeruzsálemben székelő Jewish Agency útján Chaim Weizman a Cionista Világszervezet elnöke 1939. szeptemben 2-án egy levelet írt Neville Chamberlain angol miniszterelnöknek, amely így szólt. "a súlyos válság ezen órájában ... a zsidók Nagy-Britannia mellett állnak és a demokrácia oldalán fognak harcolni." [John Lukacs: "A történelmi Hitler" Európa Könyvkiadó 1988. 193 old.]  Azt tudjuk, Hitler hogyan értelmezte a nyilatkozatot és hogy e nyilatkozat mennyiben szolgáltatott okot, ill. ürügyet a zsidóság elleni tömeges megtorlásokra.

A nyilatkozat azonban a mában is felveti azt a kérdést, hogy kell értelmezni azt a fogalmat, hogy zsidó? Talán kevesen tudják, hogy Einstein másik nagy felfedezése e fogalom "relativizálása" volt. Kijelentette: "Emberként nacionalistaellenes vagyok, de mint zsidó, támogatom a cionisták erőfeszítéseit" [Múlt-Kor]  Ezt  is ugyanolyan nehéz  megérteni, mint az általános, vagy speciális relativitás-elméletet...

De térjünk vissza a Weizmann nyilatkozatra. A Harmadik Birodalomnak voltak zsidó állampolgárai. Majd a fennha tósága alá kerültek más államok polgárai, köztük zsidók is. Az annektált államok és polgáraik sorsát a hódító, így vagy úgy rendezte. A lényeg, hogy a megszállással megszünt a hadiállapot a győztes és a legyőzött között. A zsidók viszont hadviselő felek maradtak! Mint hitfelekezet? Nem! Mint faj igen, de csak egy áttételen keresztül. Ez az áttétel a cionizmus. Megalapítója Herzl Tivadar "A zsidó állam" c. könyvében kijelenti "Nép vagyunk, mert külső ellen ségeink kovácsoltak bennünket egy összetartozó néppé ... Asszimilálódni nem tudunk és nem fogunk soha, mert a népek ezt lehetetlenné teszik számunkra ... Az antiszemitizmust leküzdeni nem lehet, mert ott, ahol zsidók nagyobb számban élnek, ott az antiszemitizmus okait megszüntetni nem lehet . . . A megoldás csak egy lehet: az önálló zsidó állam!" Ez is logikus lenne, önmagában. De azóta a napnál világosabbá vált, hogy a zsidó állam a zsidó létformának csak az egyik oldala. A zsidóság egészének eszében sincs Izraelbe alijázni. Fenntartja a diaszpórát is, oly módon, hogy a "befogadó" népek uralkodó osztályává válik. Ez a kettős létforma együtthatásában a világuralmi tervek megvalósí tásának eszköze, ill. garanciája, a cionisták elképzelései szerint...

Az európai zsidó térhódítás folytán Izrael "európai barátai" is javarészt zsidók, európai zsidók. Ennélfogva a "dia lógus" nem európai - izraeli párbeszéd, hanem zsidó - zsidó párbeszéd. Vagyis nem (!) párbeszéd, hanem hadita nács, amely Európát is hadviselő féllé aljasítja egy bűnös háború folytatásában.

Itt és most időszerű tisztázni, mi a bűnös háború, mi a háborús bűn? A Magyar Büntető Törvénykönyv az apartheidről a következőket tartalmazza .

157. § (1) Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából

a) valamely faji csoport vagy csoportok tagjait megöli,

b) valamely faji csoportot vagy csoportokat olyan életkörülmények közé kényszerít, amelyekkel a csoport, illetőleg a csoportok teljes vagy részbeni fizikai megsemmisítésére törekszik, bűntettet követ el, és tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

A palesztinok elleni hadviselés az apartheid büntettének törvényi tényállását maradéktalanul megvalósítja! A törvény büntetni rendeli továbbá az embertelen hadviselést is.

160. § Az a katonai parancsnok, aki a hadviselés nemzetközi jogi szabályainak megsértésével

a) olyan hadműveletet folytat, amely súlyos kárt okoz a polgári lakosság életében, egészségében vagy javaiban, a veszélyes erőket tartalmazó létesítményekben,

b) védelem nélküli helység, vagy fegyvermentes övezet ellen indít támadást,

bűntettet követ el, és tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

A gázai övezet egésze, ill. Gáza városa elleni izraeli hadműveletek e törvényi tényállásnak mindenben megfeleltek.
Az ENSZ-ben jó darabig fő téma volt az u.n. Goldstone - jelentés, amelyet a szervezet Emberi Jogok Bizottsága rendelt meg és Izrael magatartását 575 oldalon vizsgálja a Hamasz terror rezsim elleni katonai hadműveletben a 2008 decembe és 2009 januárja közötti időszakban. Nem mellesleg szólván Richard Goldstone maga is zsidó sőt cionista zsidó, a Délafrikai  Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmány Bíróság bírája volt, de "tréfli" lett, mert Izrael számára kellemetlen ténymegálla pításokat tett. A jelentés magyar fordításban az Interneten nem található. Ehelyett a "magyar" újságok mocskolódásait olvashatjuk. Különösen pregnáns, hogy ne mondjam penetráns, az általam őszintén útált Népszabadság egyik cikke. Ide linkeltem, olvassa el aki nem undorodós. [Furcsa módon a cikkhez illesztett kép épp egy "foszforos" támadást ábrázol, azaz olyan eszköz használatát, amely be van tiltva.


Ott tartunk tehát, hogy izraeli háborús bűnösök felelősségre vonásáról szó sem lehet, sőt erről s témáról már ugatni sem szabad.

Pedig...

Létezik még
A Nemzetközi Bíróság [International Court of Justice - ICJ]. Hágában székel, az ENSZ legfőbb bírói szerve. Részes államok közötti jogi vitákat old meg. A nemzetközi bíróság alapszabályai szerint jár el. Az alapszabály

36. cikk 1. pontja szerint a Bíróság joghatósága kiterjed minden ügyre, amelyet a felek eléje terjesztenek és minden olyan kérdésre, amelyet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya vagy a hatályban levő nemzetközi szerződések és egyezmények elébe utalnak.

 

Ez a gépezet a szerbiai sajnálatos események kapcsán darált utoljára, sajátos formában. Az ENSZ "1993. május 25-én, a 827 számú határozatával létrehozta azt a Nemzetközi Törvényszéket [International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia; ICTY, nemhivatalos elnevezéssel], melynek feladata a humanitárius nemzetközi jogot súlyosan sértő cselekedetek elkövetőinek megbüntetése, amennyiben azokra a volt Jugoszlávia területén 1991. január 1. és a Biztonsági Tanács által később meghatározott időpont között került sor Ezen időpont meghatározására még nem került sor. A törvényszék Hágában működik. Alapokmányát - mely rendelkezik joghatóságáról, megállapítja felépítését és eljárásának főbb szabályait, valamint meghatározza a büntetendő cselekedetek körét - a Biztonsági Tanács fogadta el a 827. (1993) számú határozat mellékleteként. A részletes eljárási és bizonyítási szabályokat az alapokmány felhatal mazása alapján maguk a bírók alkották meg 1994-ben, illetőleg módosították később több alkalommal, legutóbb 1998-ban. A törvényszék létrejöttének rendkívüli jelentősége a nemzetközi jog, az emberi jogok, valamint a büntetőjog terén első pillantásra is nyilvánvaló: Nürnberg óta ez az első eset, amikor háborús bűncselekmények elkövetőit egy nemzetközi fórum vonja felelősségre."


E
zt így lehetett Szerbia, Horvátország, stb. esetében, de miért nem lehet Izrael esetében? Jó kérdés! Nem?

 

Az persze nem elég, hogy Izrael kivonhatja magát a nemzetközi törvények és eljárások hatálya alól, hanem még neki áll feljebb. A legotrombább, legalantasabb támadások sorát indítják minden olyan szervezet ellen, ideértendő az ENSZ is, aki nem csahol lelkesen és nem csóválja a farkát lojálisan a palesztínai, stb. mutatványok láttán.

 

De mindennek a teteje az, hogy a gázai mészárlás kapcsán talmudisztikus írások jelennek meg, pl. "Modern etikai kérdések a zsidó jog szemszögéből" címen a Zsido.com-on. És tudják ki e tanulmány egyik társszerzője? Ne találgassák, úgyse fogják kitalálni, ezért megmondom: hát a kis Köves Slomo gyerek. [Ő akkor tünt fel nekem, amikor (az egyesek szerint szélhámos) Elie Wiesel tiszteletére nagy parádét csaptak a Parlamentem. Errő szóló kommentárom címe "Együttélés." ] És most lássuk, persze csak kivonatosan, hogy vélekedik a kis jajtelesz hadi-etikus a gázai eseményekről és velük kapcsolatban a zsidó háborús jogról.

"A háború, mint a nemzetközi jog által elismert eszköz A fent elemzett [...] kérdéskört azonban egy más elv alapján is meg lehet közelíteni. Feltételezhetjük, hogy egy ilyen nagyszabású védelmi akció a haború kategóriába sorolható, és a háború jogi lehetősége a zsidó jogban az „állam törvénye, törvény” alapelvből is eredhet. A Talmud (!) tanítása szerint ugyanis a zsidóság vallási kötelessége mindazoknak az állami törvényeknek az elfogadása, melyek nem ellenkeznek a háláchá (zsidó jog) tanításával. Tágabb értelemben kijelenthetjük, hogy ez a szabály a népek között elfogadott morális normákra és nemzetközi törvényekre is érvényes. Mindaddig, amíg a fegyveres hadviselés eszköze a világ népei között elfogadott jogi lehetőség, addig a zsidó nép jogai sem csorbulnak ebben a kérdésben. Márpedig az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke alapján, minden nép joga önvédelmi cselekménnyel fellépni az ellene forduló fegyveres támadásokkal szemben: 'fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem joga természetes' Ezek szerint, minden terroristák elleni háborús cselekményt, az alapján kell hogy megítéljünk, hogy az adott tett mennyire bevett és elfogadott nemzetközi szabályok és egyezmények alapján, és ennek megfelelően érvényes-e rá az „állam törvénye, törvény” passzus."
 

Slomókának az "élőpajzsok" [nők, gyermekek, betegek, öregek] foszforral történő megégetése kapcsán is kiforrott nézetei vannak. "Azonban még ilyen körülmények között [...] is tilos eleve ártatlan civileket támadni. Csakhogy a mi esetünkben, ahol az ártatlan civil lakosságot élőpajzsnak használják a terroristák, úgy kell eljárnunk, ahogy az a világ népei között bevett. És ebben a részletben feltételezhetően nincs nézetkülönbség abban, hogy a nemzetközi norma az, hogy a háború esetén a civil áldozatok minimalizálása mellett, mégsem tesznek minden esetben különbséget bűnös és bűntelen között. Mindezt természetesen azzal a feltétellel, ha nem a civil lakosság bántalmazása az eredeti cél. Tehát ebben a különleges esetben megengedett az önvédelmi hadviselés, és minden civil áldozat, a civileket élőpajzsként felhansználó terroristák felelőssége."  Fölösleges veszkődnöm annak bizonyításával, hogy a Gáza város lakótelepei ellen intézett barbár támadásnak semmi köze sem volt az élőpajzsokhoz. De ha még lett is volna, mi a helyzet a tiltott fegyverfajták alkalmazásával? Viszont mindaz, amit Slomó Izrael és hadserege "morális normáiról" ír, annyira megtetszett nekem,, hogy indíttatva vagyok ezeket írásban és képben méltatni. A szereplők közül a gyilkos parancsnokok parancsnokát Ehud Olmert miniszterelnököt jelenítem meg, aki állítólag folyama tosan síránkozott szegény gázaiak miatt. A másik Doron Almog tábornok, "gázai hős" a gyilkosok parancsnoka. Őt azért körözik, többek között a brit hatóságok is - figyelsz Slomo? - mert a Gázai övezetben található Rafah menekülttábor 59 magánházának 2002 januárjában elrendelt indokolatlan lerombolásáért és egy terhes nő 2003 márciusi meg gyilkolásáért teszik felelőssé. [Népszabadság.] A rombolásnak pl. az élőpajzshoz semmi köze. A harcokban elesett négy katona miatti "bibliai" bosszú volt. Csak azt nem tudom, az 59-es szám hogy jött ki. Persze lehetséges, hogy a talmudi etika mellett létezik egy talmudi aritmetika is (?).

 

Még mindíg a  morális normák gondolatkörében maradva hangot adok valaminek, ami zavar. Az izraeli csomagküldő szolgálat önkéntes kis "postásairól" van szó.
 

Általános iskolás kislányokról, akiket a "morális hadsereg" arra használt fel, hogy - nyilván szellemes - üzeneteket írjanak a Gázába induló lövedékekre...
Ez az érem egyik oldala. A másik oldalon szerepelnek a "címzettek", a palesztin gyerektársak, a "kézbesítés" után.

A sajtó annakidején közölte és bőven kommentálta is ezeket a "zsidóvicceket".
Az az elvetemültség, amire rávilágítanak, csöppet sem meglepő. A Talmud szellemisé géből következik. Ami mind ebből zavaró, az a következő.
Ezek a morálisan súlyosan fer tőzött kislánykák felnőnek. Megtanulnak magyarul, ha akkor ez még szükséges lesz, beutaznak Magyarországra, ha akkor még így fogják hívni, és elhelyezkednek valami jól fizetett állásba. Az őslakókat, ha még lesznek, állatoknak fogják tekinteni és akként bánnak majd velük. Ezt én már nyilván nem érem meg, de féltem ettől a sorstól az uno kámat. Nem kérek tehát azok ból az "előnyökből" amiket ez a nagy-fene barátkozás nekünk ígér.

Nem értjük a zsidó identitás érthetetlen és számunkra emészthetetlen logikáját. A mi identitásunk ezzel szemben világos és áttekinthető. A vérhez és a földhöz kapcsolódik. Lehet, ez nagyon póriasan hangzik, de Spengler írkált erről a "A nyugat alkonya" c. könyvében. A kapitalizmus utáni társadalmak ezekre épülnek majd.

 

"Bibi" Netanjahu izraeli miniszterelnök, mit is tehetne egyebet, fenyeget. "Földrengés rázza meg az egész arab világot és a muzulmán világ nagy részét, s egyelőre nem tudjuk, a dolgok hogyan végződnek. Az egyiptomi elnöknek a sorsára utalva a kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Izrael 'instabil korszakot' él át. Egyúttal kijelentette: készen állunk minden eshetőségre, minthogy tudjuk, hogy mind létezésünk, mind pedig az a képességünk, hogy meggyőzzük szomszédjainkat, éljenek velünk békében, az izraeli hadseregen alapszik." Bibi a lucidum intervallum, azaz a világos   időköz [az elmebetegek zavartságának átmeneti feltisztulása] állapotába került. Ami a "szomszédok meggyőzését" illeti, erről már van elképzelésünk, lásd fent. Izrael most azon mesterkedik, hogy a közelkeleti és északafrikai insta bilitást, amelyet teljes egészében magának köszönhet, szétterítse - elsősorban Európára. Ez kétségtelenül egy hülye ötlet, mert Európa is instabil! Erről elmélkedtem "Európa hangos, újra hangos" c. blogomban. A "barátkozás" újabb anyagi és pszichikai megterhelést jelent az amúgy is feszült idegeknek. Ebben a kontextusban mi magyarok különlegesen rossz kilátásokban bizakodhatunk, hisz nekünk kell befogadni, elhelyezni, táplálni és mindenekfölött szolgál ni (!) azokat a zsidókat, akik hozzánk fognak át-alijázni, ha Izraelben szorul a kapca.

 

Mit jelent mindez a kétharmados, fülkeforradalmas, "nemzeti" kormányunk számára? Az ő pajzsuk is az izraeli hadsereg. Egyedűl az izraeli hadsereg Izraelben és Magyarországon (!) állomásozó alakulatai. És mi lesz, ha ez a hadsereg - ebben a konstellációban - esetleg vesztesnek bizonyul? Ne találgassák, ne izgassák magukat. Lesz aki majd kiméri a sorsukat. A hazaárulást a törvény szigorúan bünteti. Már pedig amit most csinálnak, vegytiszta hazaárulás. Szó szerinti kiárusítása mindannak, amit a magyar földön a magyarok vére - verejtéke egy évezred alatt megteremtett. Persze nem látják az írást a falon, mert a "Politikai nyilatkozatot" akasztották arra a helyre...

 

2011.02.19

 

Sz. Gy.