A jövő fenyegetése, reménye

Irán?


Úgy 'tünik', lassan befejeződik a történelem, a politikatörténet és a kriminalisz- tika történet egyik
legvéresebb, legpiszkosabb játszmája az iráni pakli. Mon- dom, 'tünik', mert az igazi játszma csak most kezdődik. A cinkelt kártyákkal ügyeskedő spiller és a kibic most szeretnének felállni az asztaltól és kisomfordálni a kaszinóból. Csakhogy ez, a jelek szerint, így nem fog menni.

A "netkorszak" is kedveli a találós kérdéseket. Így találták ki a "
Frequently Asked Questions [FAQ]", avagy Gyakran Feltett Kérdések [GYIK] fogalmát. A gyakran feltett kérdések közül is gyakran teszik fel azt a kérdést, miért utálják annyira az emberek Amerikát, Angliát és végül, de nem utolsó sorban Izraelt?

Aki megismeri [kissé] Perzsia - Irán ujkori történelmét választ kaphat e kérdésre.

Irán. hajdanában [is] iszlám állam volt. A Prófétát a siíták tanitása szerint követte. Tragédiáját "kedvező" földrajzi fekvésének és olajkicsének "köszönheti". A kétfejü cári sas és a több bendőjü vén dögevő marcangolták. Mi magyarok Antall József óta tudjuk igazán, hogy a gyors és biztonságos gyarmatositáshoz honi szálláscsináló kelletik. Történetünk ügyeletes szálláscinálója Reza Pahlavi sah fia: Mohamed Reza Pahlavi sah. Az illető úr az oroszok és az angolok segítségével, azaz puccs révén, foglalta el Perzsia pávatrónját. Tartósan megülni azonban nem tudta. 1944-ben lemondott róla és külföldre menekült. Irán maradt monarchikus állam, amit "polgári" kormány zatok igazgattak. Tehették ezt viszonylag békésen, mivel nem nyultak az Angliával kötött koncessziós szerződésekhez, amelyeknek minden pontja a dögevőnek kedvezett. Az idillikus helyzet azonban kedvezőtlen fordulatot vett azáltal, hogy 1951-ben a Nemzeti Front nevű mozgalom vezetője, Mohamed Mossadegh lett a miniszterelnök, aki kísérletet tett az ország brit kézben levő olajkincsének államosítására, létrehozva az Iráni Nemzeti Olajtársaságot. Felmondta a koncessziós szerződést. Állami kezelésbe vette az olajkutakat és az olajvezetékeket. Az olajvagyon államositását célzó törvényjavaslatot nyujtott be a parlamentnek. Anglia - a parlamentáris demokrácia mintaállama - a szokott módon reagált. A brit hadiflotta blokád alá vette az iráni kökötőket és megbénitotta Irán Olajkivitelét. Egyidejüleg megkezd te működését az "ötödik hadoszlop" [amit egyáltalán nem Hitler talált fel], hogy destabilizálja Irán politikai és gazdasági rendszerét. Mossadegh azonban makacsodott. Megszakitotta Angliával a diplomáciai kapcsolatokat. A "felélénkülő" zavargások sem ijesztették meg, feszámolta a monarchiát, kikiáltotta a köztársaságot és önmagát nevezte ki elnöknek...

A "művelt nyugatnak" lépnie kellett. És itt jön a képbe a CIA! E díszes társaság dolgainak tárgyalása itt és most nem téma. Iráni ténykedését azért indokolt mégis említeni, mert "szolgáltatási profilja" ekkor teljesedett ki. Iránnal szemben vállalt teljeskörű szolgál tatást, azaz felforgatást, gyilkosságokat, kormánydöntést, kormányalakitást, stb.  A tranzakcsió fedőneve "Tp-Ajax" volt.

A Wikipédia így foglalja össze amit, dióhéjban, feltétlenül tudni érdemes, és illik, a dologról.
"The 1953 Iranian coup d'état saw the overthrow of the democratically-elected administration of Iranian Prime Minister Mohammed Mosaddeq and his cabinet from power by British and American intelligence operatives working together with Iranian agents and elements of the Iranian army. Bribing Iranian officials, news media and others with British and American funds, Kermit Roosevelt, Jr. of the Central Intelligence Agency [CIA], organized the covert operation aiding retired Iranian General Fazlollah Zahedi and Imperial Guard Colonel Nematollah Nassiri. The project to overthrow Iran's government was codenamed Operation Ajax."
Azt hiszem, az angol nyelvű szöveg, elemi szintű nyelvismeret birtokában is, teljesen világos. [Roosewelt Jr. nem más, mint az első számú háborús gyujtogató a "nagy" Franklin Delano Roosewelt szépreményű unokája...]

A folytatás is gyorsan leírható. A hadsereg és a légierő "fellázadt" Mossadegh uralma ellen. Tankokat vetettek be Teherán lakossága ellen. A légierő pedig lebombázta A kép alatt a következő szöveg: "tank-riding anti Mossadek demonstrators". Azaz harckocsi vezette  Mossadegh ellenes tüntetők...Mossadegh rezidenciáját. A harcokban új fogalom, ill. "intézmény" született: a gyilkos katonai junta. Ez a recept, ill. "intézmény" fényesen bevált és később "eredményesen" működött Chilében, Argentinában és máshol.

[Érdekes a baloldali kép szövege. Menj fölé a kurzorral!]

A lánctalpak nyomában lépkedve visszatért Moham med Reza Pahlavi sah is. Az új koncessziós szerződés szerint többen osztoztak Irán kincsén, az olajon. Amerika és Anglia köztük volt. Irán nem (!).

A Sah modern, felvilágosult uralkodó volt és maradt. Ez alatt azt kell érteni, hogy hazáját [lásd fent] elárulta, olajkincsét pedig úgyszólván ingyen adta az angol amerikai gyarmatositóknak. Mivel ez nem ment egészen simán, gazdái segitségével, kiépítette a világ talán legkegyet lenebb titkosrendőrségét a SAVAK-ot. [Máig teljesen nyilt a verseny Pahlavi és Szaddam Husszein között atekintetben, hogy melyikük mészároskötényét szennyezi több embervér.]

A SAVAK gaztetteinek vázlatos méltatása is túlterhelné a Világ hálót. Véletlenül rábukkantam azonban a Time mai [2008.jul.20-i] számára. A cimlapon található cikk címe: "SAVAK like the CIA", azaz a SAVAK a CIA hasonmása. Hát' büszkék lehetnek egymásra. 

A meccs viszont még nem volt lefutva. Hogy rövid legyek, Khomeini ajatollah vallási forradalma elsöpörte a sah rabló és gyilkos, azaz a nyugati normák szerint "demokratikus", rendszerét. Irán iszlám köztársasággá lett!

Nem tudom, Khomeini mit csinált Irán árulóival. Ha kegyetlenül elpusztitotta
őket, ami szerfölött valószinű, helyesen cselekedett. Mindenesetre Iránban nem maradtak olyan "erők", amelyekkel újra "demokratizálni" lehetett volna az országot.

[Jut eszembe, Hitler is likvidálta a belső árulás, a "dolchstoss" erőit. Rendszere ezokból, az utolsó töltényig, szilárd maradt. Jellemző körülmény, hogy a "führerbunker" felszini védelmét a francia (!) önkéntesekből felállitott "Charle magne" SS hadosztály maradékai látták el.]

"Ajax-2"-re tehát nem kerülhetett sor. Kinálkozott "jobb" megoldás: a siíta - szunnita kártyák kijátszása. Khomeini a siíták szellemi és politikai vezetője volt. Sikeres forradalma nagymértékben növelte az Iszlám ezen irányzatának tekintélyét. Az USA, ill. a CIA vigyázó szemeit a másik nagy iszlám nemzetre Irakra vetette.

Itt is szálkává lett a szemükben Abdul Karim Kassim elnök, aki kiléptette Irakot a szovjetellenes Bagdadi Szerződésből és államositotta az angol irányitás alatt álló olajvállalatot. Pusztulnia kellett.

Itt az előkészités még körültekintőbben történt, mint Irán esetében. A beszivárgó CIA ügynökök halállistát készitettek azokról a nemzeti tudatot képviselő személyekről, akiket likvidálni kellett az "X-napon". [Heydrich csinált ilyesmiket, dehát ő nem amerikai "demokrata", hanem náci hóhér volt...]

Az agresszió támaszpontjai egyes szunnita körök, a Baath párt és a hadsereg
voltak. A puccsot a katonaság és a Baath párt miliciája robbantotta ki 2003 februárjában. A "sondereinsatz kommandók" felkutatták és kivégezték azokat, akik az amerikai (!) halállistán szerepeltek. Itt kerül látóterünkbe Szaddam Husszein, a szadista disznó, akit az amerikaiak ké
sőbb felakasztottak. De mielőtt felakasztották volna, lepaktáltak vele és állig felfegyverezték Irakot - az Irán elleni háborúra, amelyre egy nevetséges incidens adott ürügyet. Irakban sem tetszett mindenkinek Szaddam Husszein rendszere. Felkelőcsoportok alakultak, amelyeket Irán suttyomban támogatott. Ezek valamelyike merényletet kisérelt meg Irak miniszterelnök helyettese ellen. Irak ultimátumot intézett Iránhoz, amit az - teljes joggal - visszautasitott. Erre Husszein elinditotta tankhadosztályait, légiereje pedig bombázni kezdte Irán nagyvárosait. Elkezdődött a testvérháború, amely halottakban 1.750.000 fő emberveszteséget eredményezett.

* * *

Az USA ekként sakkozgat. Táblája az egész világ. De hogy alakul a party?

Irán erkölcsileg, gazdaságilag, katonailag megerősödve került ki az öldöklő küzdelemből. Iszlám köztársaság maradt, papi irányitás alatt, "polgári" vezetés sel. Az Iszlám új katonája Mahmoud Ahmadinejad ma az USA és Izrael első számú ellensége. Méltán, mert hű a vallásához, a népéhez és ragaszkodik Irán olajához. Vezetése alatt épül, megállithatatlanul, elpusztithatatlanul az iráni védelmi poten- ciál. A rakétaerők, amelyek hatótávolsága kérlelhetetlenül növekszik. Ezeket vagy felszerelik atom robbanófejekkel, vagy nem. Izraelnek - az első számú célpontnak - tulajdonképp mindegy, hogy atom, vagy "hagyományos" robbanófejek fenyegetése alatt írtja a palesztino- kat, ill. általában az arabokat. A kikerülhetetlen megtorlást nem hárithatja el a feje felől. Számára egy "hagyományos" ellencsapás is végzetes lesz.

Irak diktátora "meghibbant". Lerohanta gazdái olajdepóját Kuwaitot és megtámadta a másikat Szaud Arábiát. Kénytelenek voltak lebunkózni, mint a veszett kutyát. Ez sikerült is. A gyilkos hadsereg szétmállott Swarzkopf tábornok csapásai alatt. Az amerikaiak sétaütemre váltottak. És ekkor jött a szerfölött kínos meglepetés. Lőttek rájuk! Lőnek rájuk! A "husszeinisták"? Egy fenét! Az Al Kaida tagjai és támogatói.

Dehát a sakktáblánál tartottunk. Mi is a játszma állása?

A globális imperializmus feltámasztotta saját sírásóját az ugyancsak globális szerveződésű Al Kaida képében. A CIA egykori harcterei: Irak, Irán és Afganisz tán mai is harcterek! Csakhogy - micsoda különbség - a CIA hóhérokkal és a zsoldosokkal már mindenütt az Al Kaida erői állnak szemben. Ezeknek a jog, az erkölcs és a humanizmus, az emberélet, mint "értékek" tekintetében ugyanaz a felfogásuk mint a "demokrácia erőinek", azaz nagy ívben tesznek rájuk.

* * *

Epilógus:

A történelem folyójának medrét nem a felszinen zajló események alakitják, hanem a természet erői. Ezek az erők munkálnak a társadalmi folyamatokban is. Az Iszlám egészséges emberfajt tenyészt. A zsidó király eljövetelére várakozó elmebetegek pedig genetikailag tönkreteszik, degenerálják, azokat a népeket, amelyek engedik, hogy fölöttük uralkodjanak. Eszközeik: az erkölcsi normák lerombolása, kábitószerek, homoszexualitás, renyhe életmód, egészségtelen táplálkozás, stb.

A dekadens, beteg Rómát a barbárok azért győzhették le, mert egészségesek voltak. Ez ilyen egyszerű!

Hogy is látta 1810-ben Berzsenyi Dániel?

"Így minden ország támasza, talpköve

A tiszta erkölcs mely, ha megvész:

Róma ledűl, s rabigába görbed."

Nevetségesek az öreg bárd látomásai? Csöppet sem! Az erkölcsi normák tulajdonképp lelki - testi gyógyszerek. Csakhogy nincs kockázatuk és mellékhatásuk. Aki élni akar, él velük.

2008.07.20

Sz. Gy.