In memoriam...
"
A druidák a kelta vallás papi rendjét alkották az ókorban az Alpoktól északra és a Brit-szigeteken élő kelta társadalmakban, amíg a vallást ki nem szorította a Római Birodalom hite, illetve a kereszténység."
Ezt úgy kell érteni, hogy módszeresen kiírtották őket, mint "szent királyunk" a magyar táltosokat. Ez volt a keresztény európai szabvány. Ámen.

 

 Ugrás a hozzászólásokra!


 

Szálasi "aszemitizmusa"

A hungarizmus belső ellentmondásai.

Ha már Szálasinál tartunk essék szó édesgyermekéről a hungarizmusról és ezen belül aszemitizmusáról is. A mai hungarista ideológiával az Interneten volt szerencsém közelebbről megismerkedni egy goromba koccanás formá jában.

Az úgy volt, hogy a hungarizmus hivatalos honi rendszergazdája és terjesztője a Jövőnk Info leközölte néhány írásomat. De aztán megírtam a "Keresztények sírjatok" c. pamfletemet, amit véletlenül leközöltek, aztán sürgősen töröltek a következő indokolással "a kereszténység alaptételeit támadó vélemény is megnyilvánulásra került, ami ellentétes a lap szellemiségével." A cikk a "vérengző kereszt" [Madách - Lucifer] rémtetteivel foglalkozik. Ha ezek tagadása is a kereszténység alaptételeihez tartozik, igazuk volt... Erről a "hungarista cenzuráról" szól "Pápista hungaristák ?" c. blogom. [Az egészről az az utólagos véleményem, hogy nem mindenki a hungarizmus ellensége, aki azt kritikusan szemléli.]

A mikor legutóbbi a
Szálasi tősgyökerei  c. cikkem anyagát gyüjtögettem találkoztam az ideológiai kelléktár egyik gyöngyszemével az "aszemitizmussal" is, de mivel ott Szálasival mint katonával és politikussal foglakoztam, ez a téma nem illett a cikkbe. Már látom, hogy indokolt Szálasival mint ideológussal is foglalkozni, főleg az aszemitizmus kap csán.

A jelen témához hozzáolvasva leltem rá a Nyilaskeresztes párt programjára  [Budapest, 1939 március 15 Nyilaske resztes Párt, Hubay Kálmán pártelnök Országgyűlési képviselő] és akkor jöttem rá, hol van "eszméik között az űr, mely minden létnek gátjaul vala" [Madách]

Gondolom észrevették korábbi cikkem végén, hogy a hithű katholikus Szálasit mint "kvázi pogányt" parentáltam el. Igazam volt - nem volt igazam, döntsék el e cikk végén.

Szóval - a pártprogramban a következők olvashatók. "Tudatában vagyunk annak, hogy egyenesen a Teremtőtől származó nemzeti erőnk a Szent-Istváni Birodalom megsemmisíthetetlen geopolitikai egysége, mely nemzeti létünknek és függetlenségünknek még alkotmányunk ősiségénél is szilárdabb alapja. Ezért a szent-Istváni birodalom területén feloldhatatlan sorsközösségben élő testvérnépek unióját akarjuk. Másrészről világosan látjuk, hogy létünket csak a közép-európai népekre egységesen alkalmazható s azok együttműködését általánosan szabályozó elvek érvényesülése biztosíthatja. Ezért mint a szent-Istváni birodalom népeinek egyetemes érdekeit ápolni hivatott nemzet elismerjük a zárt egységben élő nemzetek önkormányzati jogát." Ennyi baromságot ilyen tömören leírni írói bravúr. Gratuláljunk tehát Hubay pártelnök - testvérnek.

E magvas gondolatok 1939-ben íródtak, amikor a szentistváni birodalom megsemmisíthetetlen politikai egysége már nem létezett és romjaiban is csak Hitler jóvoltából állt helyre, rövid időre. Nem müködött a "konnacializmus" Szálasi másik kedvenc ideológiai vesszőparipája sem. A "testvérnépek úniója" viszont létrejött, a magyarságot fojtogató Kisantant formájában... Amilyen politikai vak volt Hubay testvér a maga idejében, ill. Szálasi a bitófáig, ugyanolyan vakok mai követőik is. 

Ami a "gyökérfogalmat" illeti: "Antiszemitizmus: szemitaellenesség. Azaz  Sémtől (Noé egyik fia) származó sémi vagy szemita népek (arabok, zsidók, etiópok, máltaiak..) gyűlölete. Tehát az antiszemita nemcsak zsidóellenes, hanem arabellenes, etiópellenes... stb. is.  Az antiszemitizmus  negatív fogalom; mint minden, ami „anti",  nem jelenthet megoldást, mert távlatokkal, ideákkal nem rendelkezik" Ezzel szemben az  Aszemitizmus: szemita-mentesség. A hungarizmus, mivelhogy keresztény, csakis az aszemitizmus talaján áll. Tehát a szemitamentes országot hirdeti. Olyan keresztény Magyarországot, amelyben sem zsidónak, sem arabnak...stb. nincs helye. Tervszerű zsidó- és arabtalanítás a politikai, társadalmi és gazdasági életben, a szemita faji elemnek a saját nyelv- és kultúrterületére történő kitelepítésével bezárólag." Továbbá "Az aszemita a szemita mentalitás ellen küzd, fokozatos nemesítés útján elsősorban magából kigyomlálva azt. Szálasi Ferenc írja Út és Cél c. munkájában: „[...] a zsidóság nem vallás, hanem faj, éspedig az az idegen fajú népcsoport, amely soha közösséget a magyar sorssal nem vállalt, soha semmiféle áldozatot ezért a közösségért nem hozott [....] Ezért a Hungarizmus nem az antiszemitizmust (zsidóellenességet) hirdeti, hanem az aszemitizmust (zsidómentességet)" A "soha - semmiféle" kitétel sommás ítélet és mint ilyen történelmietlen, igaztalan is. A rabbik rémuralma alól időnként felszabadult zsidók egyes elemei, ill. csoportjai képesek voltak a befogadó nemzet céljaival azonosulni, pl. a '48-as Szabadságharcban. Voltak akik az első világháborúban sem a hadtápnál, hanem a harctereken vitézkedtek. Róluk még a zsidótörvények is megemlékeznek, mentességet biztosítván magasabb kitüntetések birtoko sainak.

Ezek a szívmelengető kivételek azonban sajnos nem változtatnak a főszabályon: a zsidóság, mint egész, a magyar nép ártalmára volt mióta megjelent Magyarországon és napjainkra válik teljesen világossá a pusztítás, pusztulás szörnyű mértéke. A zsidóság történelmi szerepét illetően figyelmükbe ajánlom Balla József kitünő írását, amelyben az uzsora, mint az élősdi életmód bizonyítéka, nyer részletes tárgyszerü "méltatást".

A fenti szövegidézetekből világosan kiderül, hogy mindkét fogalom zavaros, önellentmondásokat tartalmaz és sem a zsidókérdés megértésére, sem megoldására nézve nem nyujt gondolati, még kevésbé politikai támogatást.

A katyvaszból talán egy mondatot lehetne kiragadni: "Az aszemita a 'szemita mentalitás' ellen küzd, fokozatos nemesítés útján elsősorban magából kigyomlálva azt." A szemita mentalitás, ha jól értem a nemzetvezető gondolatait, nem csupán a zsidókra vonatkozik, hanem azokra a nemzsidókra is, akiket  mindközönségesen csak "zsidócsahosként" emleget a szélsőséges irodalom. Lehet abban valami, hogy a zsidó elem elhatalmasodása tulajdonképp a szervezet (a befogadó társadalom) betegségének jele, amely már u.n. autoimmun tüneteket is produkál "az immunrendszer rosszul működik, hibásan idegennek ítéli a szervezet saját szöveteit, és megtámadja őket, autoimmun reakciót eredményezve." Kodály "kis kánonjában" ezt így fejezi ki „Magyar magyart ront-rontja, kár! Bár több esze volna már!” A zsidót tehát előbb magunk ból kell kigyomlálnunk. Ezt a "kitelepítést" senkinek sincs joga és módja megakadályozni és ha képesek leszünk megtenni, szükségtelenné válik az amúgyis megvalósíthatatlan kitelepítés. [Ez Hitlernek sem sikerült, akkor sem, amikor egész Európa korlátlan diktátora volt, mert maga a zsidó háttérhatalom akadályozta meg a kitelepítést, arra kényszerítve (!) Hitlert, hogy kiírtsa őket.] Érintettem ezt a kérdést a "tősgyökeres" cikkemben és sok más írásomban. A zsidóság kiírtását pedig én sem fogadom el "megoldásnak" [főleg az ártatlan gyermekek miatt, amint már többször megírtam].

A "öngyomlálás" kitünő és könnyen megvalósítható ötlet - lenne, ha a zsidó saját alakjában bújna meg gondolat és érzésvilágunkban, de nem zsidóként hanem keresztényként (!) bújik meg bennünk [pl. a "Stille nacht" szőke hajú (!) istengyermeke alakjában] . Vegyük már észre végre, hogy nem a pénz, ill. nem a kamat a zsidók legzseniálisabb találmánya, hanem a szentpáli (Paulinus) kereszténység, azaz a judeokereszténység. A világ meghódításában e két "csodafegyver" egyforma súllyal nyom a latban.

A kamat "csak" a pénzétől fosztja meg és teszi nincstelen szolgává a gójt; a judeoke reszténység a gondolkodását megzavarva teszi lélekben alázatossá, azaz szintúgy szolgává, zsidószolgává.

Mielőtt belemennénk a logikai bizonyításba idézzünk fel önmagunkban a Katolikus Egyház való világát: az egyházi pedofilia egyetemes jelenségét, a zsidó rabbik előtt vinnyogva alázkodó II. János Pált és XVI Benedeket. A keresztény lelkek sáfárait. Gondoljunk arra az inkább érthetetlen, mint felháborító tényre, hogy nálunk immár három "magyar" hercegprímás [Lékai, Paskai, Erdős] tekintendő "másvallásunak".

Az értelmes emberi gondolkodás elemi feltétele a megismerés szabadsága és az ennek alapján történő döntés. E szabadságtól sikerült a zsidóságnak megfosztania az emberiséget azzal, hogy lenyomta a torkán az Ószövetsé get [a Tórát] és magának megtartotta titkos "szent" tanként a Talmudot. Korábban tőlem telhető alapossággal kihüvelyeztem ezt a kérdést a
"Világszemléletünk Zavarai" c. írásomban. Ebben ejtek szót arról, hogy pl. a "Szentháromság tana" az a gój agyakba betáplált gumicsont, amin hosszú évszázadokig hitvitáztak a keresztények, ezrével égetve egymást a hit és az egyház nagyobb dicsőségére. Ebben a cikkben [úgy 2007 körül...] igértem valamit olvasóimnak, azt nevezetesen, hogy †Tóth Judit nagyszerü írását a "Kétezer éves bűnös" -t [Krisztus] hozzáférhetővé teszem saját honlapom olvasói számára. Nem kapkodtam el a dolgot... Szerencse, hogy a téma napjainkban aktuálisabb, mint amikor szerzője megírta. [Judit asszony több nyelven beszélt és erősen gyanítom, eredetiben is olvasgatta a Talmudot, amit a nyugati világnyelveken minden tiltás dacára kiadtak és az ügyesek, a gazdagok, ill. a szerencsések esetleg hozzá is juthattak.] Egy mondatnyi idézet a cikk Talmud idézetei közül. "Jézus szégyenben, bűnös viszonyból született, tehát törvénytelen származású, hitehagyó, varázsló, bálvány imádó s népcsábító volt, aki ember létére Istennek adta ki magát, s így félrevezette a zsidó népet. Mint a vallási egység megbontója a zsinagógán ő ejtette azt a nagy sebet, amely még ma is tátong rajta. Jézus, mint Izrael lelki megrontója, és legnagyobb ellensége ő a bűnös és átkozott, akit istenkáromlásaiért végül keresztrefeszítettek, s most a gehenna legmélyén a leggonoszabbak alatt a legutálatosabb kínok között örökre gyötrődik." Tegyem hozzá, a Talmudból sokkal zaftosabb részleteket is ismerek. Ezek egy részét a "Hamisítják a Talmudot?", ill. a  "Mégsem hamisítják a Talmudor" c. komentárjaimban sorjázom. Aki fel akar háborodni, olvasson bele. 

A zsidóság semmit sem bíz a véletlenre, mégkevésbé engedelmes szolgáira a róm. kath. papságra. Krisztus szemük ben olyan "áru" amelyet saját csomagolásban is érdemes árusítani. [A közvetítő kereskedelem évek óta a zsidók erős sége.] Mivel lehetne másképp magyarázni azt a tényt, hogy nálunk a "Hit Gyülekezete", Amerikában pedig a "700-as Klub" - Pat Robertson - tiszteletes hirdeti Krisztust [utóbbi a Hit Gyülekezete által üzemeltetett ATV müsorában.]

Németh Sándor "munkásságát" lehetetlen lenne egy cikkben ismertetni. Hitem szerint azonban egy idézettel érzékeltet ni lehet, miben utazik. A csíksomlyói búcsún katolikus főpapok [Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke. A főszónok Tempfli Imre, stuttgarti római katolikus plébános] méltatják a magyarok védőszentjét Máriát, mire Németh a következőképp mennydörög áhítatba ájult hívei előtt "A kereszténység megújulásához nélkülözhetetlen isteni személyt, a Szentlelket nem lehet lecserélni sem különféle filozófiákra, sem pedig női istenekre. Jézus nem azt mondta a tanítványainak, hogy miután felmegyek a Mennyekbe, elküldöm hozzátok 'anyámat', hanem azt, hogy elküldöm az Igazság Szellemét” – rögzítette a tényeket a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, aki szerint a kereszténységnek az ószövet ségi próféciákban megjövendölt és az Apostolok Cselekedeteiben elkezdődött karizmatikus korszaka ma is tart. A keresz ténység a mára 650 millió követőt számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalomnak köszönheti, hogy megmenekült a kiszáradástól." Ha ennek csak a fele igaz lenne, azt jelentené, hogy máris kettészakították a Római Katolikus Egyházat és a maradékba is ők pumpálják a lelket. A zsidók megfeszítették Krisztust a fenti - †Tóth Judittól idézett -  talmudi indokolás alapján. A középkori római egyház viszont megégette a némethsándorokat eretnekség miatt. A mai egyház pedig hallgatva tűri. hogy báránykáit (mégjobban) meghülyítsék. Megfeletkezett már az apologetikáról is [Az apologetika szót, amely a görög apologia főnévből és az Apologeoma-i igéből (jelentése szóban védekező, valaminek vagy valakinek a védelmére elmond valamit) ered, úgy a bibliai, mint a köznyelv is sajátos értelemben használja; jelentése: védekezés, önvédelem.] 

A Németh Sándor által üzemeltetett ATV sugározza a "700-as Klub" műsorát középpontban Pat Robertson tiszteletes sel, akiről a magyar fogyasztóknak a következőket kellene tudniuk. Robertson úr Krisztus apostolaként lép fel, de valójában a
"keresztény cionizmus" apostola [ügynöke], amely mozgalom jellege, célja a következő. "Politikai értelem ben a keresztény cionizmus a cionizmusnak nevezett zsidó nemzeti mozgalom keresztény támogatását jelenti. ... Egyes szerzők úgy gondolják, hogy a keresztény cionizmus lényege az, hogy Izrael minden cselekedetét Isten vezérli, ezért a keresztényeknek azt jóvá kell hagyni, támogatni, sőt dicsérni kell. ... Pat Robertson és Jerry Falwell ... azt állítja, hogy evangelizációjuk a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül eljut 100 millió, velük szimpatizáló amerikaihoz. Tény viszont, hogy a fundamentalista lelkészek, prédikátorok, pásztorok létszáma már meghaladja a 80 ezret, és nézeteiket ezer helyi rádióállomás és több mint száz "keresztény" tévéállomás terjeszti. Megfigyelők már az 1980-as években több mint 250 Izrael-barát keresztény szervezetet tartottak számon. [Drábik János (...) írásából.]

Már az is kérdéses, hogy milyen Bibliából hirdetik számunkra az igét. Úgy tudjuk, papjaink a Károli Bibliával a hónuk alatt hágnak fel a szószékre, ami nagyrészt Tóra (Ószövetség) és kissebb részben krisztusi tan - Újszövetség. De ezen rég túl vagyunk. Megint †Tóth Judittól idézek.
"Amerikában a 19.-20. században a judeo-keresztény mozgalom népszerűsítéséért Cyrus Ingersoll Scofield (1843-1921) felelős, aki céltudatos magyarázatokkal beleszőtte a Bibliába az Izrael múltjának, jelenének és jövőjének történelmi eseményeit. A Scofield Biblia még ma is a legnépszerűbb Reference Biblia. A Scofield Biblia ugyancsak óriási hatással volt a 20. század kereszténységének gondolkodására, hiszen gyakor latilag a könyvét Amerikában minden egyház használja, beleértve a több millió dolláros, népbutító “keresztény” műsoro kat sugárzó Jerry Falwell, Pat Robertson, Billy Graham TV-evangélistákat."

Ezek után azt hihetné a jámbor rómaikatolikuskeresztény hívő, hogy anyaszentegyháza legalábbis "apage satanast" [távozz tőlem sátán] kiált az apokrif Scofield Bibliára. Egy fenét! Kiadták magyarul is (!) a következő ajánlással. "C.I. Scofield - Magyarázó jegyzetek a Bibliához Az 1967. évi angol Scofield Biblia magyarázatainak közreadása. A Biblia minden könyvéhez egy rövid, de átfogó bevezető és magyarázat...Bibliaiskolában kötelező anyag, de minden hívőnek óriási segítség a Biblia könyveinek megismeréséhez. Az összes - Bibliában található - könyvhöz egy rövid bevezető..." Ezek után, itt kérdezném derék hungaristáinkról, mi a jófenét értenek azon, hogy aszongya: "a kereszténység alaptételeit támadó vélemény.." Mik a kereszténység alaptételei? He... Van má' Scofield Bibliátok? Ha nincs, olcsón hozzájuthattok. Tanuljátok belőle a "kereszténység alaptételeit". Rátok fér... Rajta! Bele a kosárba! Látjátok, ezért nem mindegy, ki a prímás Magyar országon, a ti Hungáriátokban... Látjátok? Dehogy látjátok! Na látjátok!

Akiben eddig nem vált világossá, hogy a "kereszténység alaptételei" teljességgel alkalmatlanok helyzetünk megértésé hez és pláne megoldásához, itt hagyja abba az olvasást és fogadja bocsánatkérésemet, hogy eddig is untattam. Aki másként gondolja, olvasson tovább.

Deák Ferenc mondta, hogy a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni. Az újragombolást, helyesebben "újragon dolást" pedig - nincs mese - a szentistváni államalapításnak hazudott állampuccsal kell kezdeni. Apostoli királyunk Ferencjóska anno már eljutott odáig, hogy elismerte és törvénybe engedte foglaltatni: a magyar államot Árpád alapította! Sokadszor hivatkoztam már az erről szóló jogszabályra. Ez most ismétlem, mert ismétlés a tudás atyja.

Ki tudja ma már és kit érdekel ma már, ki az a lovas aki a Milleniumi Emlékmü fókuszában áll? Nos' jelentem, sokan tudjuk és sokan tartjuk gondolkodásunk kiinduló pontjának. Az "istvánizmus" kalózlobogója mellett egyre magasabbra emelkedik az "árpádizmus" zászlaja. Itt essünk túl egy "finom" megkülönböztetésen. A törvény szerint Árpád "hazát" alapított. Nem lehetséges, hogy az államalapítás dicsősége mégis Istváné? Nem, mert a történelem ismeri és elismeri a "nomád állam" kategóriáját, amelynek ismérveit pl. Kristó Gyula történész kilenc pontban definiálja. Untig ismert, hogy a honfoglaló magyar törzseknek államuk, sőt alkotmányuk is volt [Etelközi Alkotmány], amelyet a honfoglalás után megerősítettek, megújítottak [Pusztaszeri Alkotmány].

E kitérő után térjünk vissza a "gyomlálásra", vagyis - első lépésként - gondolkodásunk átformálására, ha úgy tetszik felszabadítására, hogy eljussunk egyéni és nemzeti önazonosságunk meghatározásához. Ebben "mintaképünk" lehet a zsidó rasszizmus és annak jellegzetes képviselője az országfelvásárló Simon Peresz izraeli államfő, aki "Levelet írt Joachim Gauck német államfőnek, amelyben védelmébe vette a Németországban heves vitát kiváltó körülmetélést. A körülmetélés a zsidó önazonosság középpontjában lévő évezredes rituálé, amely azóta határozza meg a zsidó 'népet', hogy megszületett Ábrahám és az Úr között a szövetség – írta a levélben Simon Peresz, amelynek egyes részleteit hivatala tette közzé. [פרס: גרמניה מחויבת להגן על הזכות לבצע מילה נשיא המדינה מתגייס לפתרון משבר המילה: במכתב ששלח לנשיא גרמניה, כותב פרס כי ברית המילה היא “נדבך מרכזי בזהות של עמנו במשך אלפי שנים”. הוא הביע תקווה כי גרמניה “תישאר מחויבת לשמירה על זכותה של הקהילה היהודית” ynet] Erre a következő válasz adható. Kedves Peresz!

Ez a kis kitérő ne feledtesse velünk, hogy egy nép gondolkodása vár megreformálásra és ez egy gigászi feladat.

A vallásos, nagyrészben pápista, honfitársainkkal meg kell értetnünk, hogy nem vallásos hitüket kell feladniuk, csupán bigottságukat kellene levetkőzniük, amely süketté vakká teszi őket abban, hogy az egyházukat tárgyilagosan szemléljék, bűneit és álságosságát észrevegyék. [A bigottságban a "hungaristák" járnak elől, nekik kellene elsősorban körül-, illetve tükörbe nézni.]

Egyébként is, miért nekünk magyar érzelmüeknek kellene aggódnunk amiatt, hogy mi lesz a vallásos emberekkel, ha elvonják tőlük az "ópiumot". Meg kellene már különböztetnünk egymástól a "pogányságot" és az ateizmust.

Az ateizmust a zsidó illuminátusok Nagy Francia Forradalma próbálta a népre kényszeríteni
"
A Konvent radikális képviselői 1791. november 29-én kimondották határozatilag, hogy mindazon egyházi személyek, kik a forradalom rendeleteinek ["polgári eskü" letétele] ellenszegülnek, két évi börtönnel bűnhődnek. Ez a rendszabály nem bizonyult elég hatásosnak, mert rá félévre újabb panaszok hangzottak el, hogy az esküt le nem tett papok száma még mindig megüti a 15-20 ezret. Következett erre a büntetés szigorítása. Az ilyen papokat eltiltották a misemondástól, az általuk „megfertőzött templomokat” áruba bocsátották, s ha a szent cselekményeken kapták őket, internálták s amennyiben az internálás helyét elhagyták volna, mint szökevényeket 10 évi börtönnel fenyítették meg, majd a gályarabsággal s dél- amerikai számkivetéssel. Mindennek természetes következménye volt, hogy tilos lett a reverenda nyilvános viselése, megszűnt a cölibátus, s a plébániák lelkipásztorok, az iskolák katedrái a paptanárok, a kórházak termei pedig ápoló apácáik nélkül maradtak. Így festett a zsidó "szabadság, egyenlőség, testvériség."  

E nyomvonalat követve, zsidó Marx tanainak követői próbálták az ateizmust ráerőltetni azokra a népekre, amelyeken uralkodhattak. Gondoljunk csak az oroszországi pravoszláv papok és hívők sorsára. Ne feledjük, hogy a komisszárok abszolut többsége zsidó volt [amig Sztálin ritkítást nem végzett köztük...].

Na és a pogányok? "Szent" István talán pogányságuk miatt gyilkol(tat)ta Árpád népét? Áh dehogy! Azért, mert szabad ságukhoz és magyarságukhoz ragaszkodtak. Nagyon tanulságos egyébként, hogy került a "pogány", mint szitokszó az emberiség "szókincsébe"!

"Amikor a középkorban eredeti nyelveiből latinra fordították a Bibliát, akkor a Bibliában használatos héber gójim és görög ethnoi szavakat is paganusként fordították le, noha ezeknek a szavaknak a jelentése nem teljesen fedte a latin paganus addigi jelentéseit [vidéki, civil, nem-keresztény]. A héber gójim és görög ethnoi szavak jelentése egyszerűen „népek” vagy „nemzetek”, szembeállítása a választott (zsidó) néppel, „a Nép”-pel. Ekkor 'gazdagodott' tehát a paganus szó jelentése a nem-zsidó és a ma domináló többistenhívő, természethívő, más valláshoz tartozó jelentésekkel A po gány szó mai jelentéseiben tehát eredetükben egymástól független szavak jelentései fonódnak össze."

Helyben is volnánk... És ti isten, vagy inkább a zsidó hercegprímások, barmai: kezditek már kapiskálni, hogy a "válasz tott nép" szemében ti is gojok, azaz pogányok (!) vagytok? Ezt nem mondja a buta képetekbe a tisztelendő úr a szószékről, vagy az oltár mellől, mielőtt elhangzik az ite missa est? Erről nem pofázik Németh úr, mikor a Tórából, vagy a Scofield bibliából (?) okít benneteket? És ... a hungaristák? Tudjátok már, mik a kereszténység "alaptételei"? Eh...

Mi pedig magyar gój-pogányok támasszuk fel táltosaink - a magyar druidák - szellemét; akik nem beszéltek Jézus tanításairól, hanem aszerint éltek. Nem fogadták, de megtartották a szegénységet. Gyógyították népük lelkét és testét. Megküzdöttek a gonosszal, majd meghaltak annak orv-csapásai alatt. Mit akarok ezzel mondani? Hát csak annyit, hogy egy népnek saját kiválóira kell hallgatnia.

2012.10.28

Sz. Gy.

 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

12.10.29

GyZoltán

Gyula! Méltatlan, hogy méltatnom kell Szálasi "aszemitizmusa" c. írásod... Lenyűgöző racionalitással dolgoztad fel a kérdéskört, melyben a személyes indulati kitörések is helyén voltak, nyomatékot adva a felvetéseknek! Hálás vagyok, hogy igazoltad, hogy miért tagadtam ki az egyházból Racinger mellett Wojtillát is, a bíborosokról nem is beszélve... Régóta vallom, hogy Isten bennünk létezik, azt meg bevallom, hogy már régen meg szeretném kérdezni a szószéken ágáló papokat, mikor Isten választott népéről prédikálnak, hogy akkor mi, mi is vagyunk? Netalán lelketlen gójok? A zsidó rasszizmust, az emberiségellenességet hirdetik a szószékről! Igen! Gój állatoknak néznek mindannyiunkat. Akkor és azon húztam fel a vizet, amikor a  "pogány" szó eredetére rábukkantam. Klasszikus műveltséggel nem rendelkezem, elnézést, hogy mégis Tacitust idézem: "sine ira et studio", vagyis "harag és részrehajlás nélkül" igyekszem más, emberi oldalról megközelíteni az eseményeket.
Már Horthy is alkalmatlannak bizonyult a háborús helyzetben az ügyek vitelére, az események súlya alatt nyögve, befolyásolva politikai, személyi kapcsolatain keresztül, a sodródó tehetetlenség jellemezte, ami nem nézhető el neki, nem bocsátható meg, mert nem személyes volt szerepe! Láthatta, felismerhette ezt Szálasi? Vagy mások is? Minden bizonnyal igen! Szálasi is, mások is tenni próbálkoztak ellene, sikertelenül! Vélem, hogy Szálasi jóval reálisabban értékelte az eseményeket, mint Horthy, akitől végül is egy szétzüllesztett országot vett át, mikor már minden eldőlt... Vitathatatlan, hogy Szálasi felelősséggel gondolkodott Magyarország felől, de nem adatott meg neki, hogy ezt bizonyíthassa is. A Világháború minden felülírt! Az, az egész világra kiterjedő háború, mely háborúk sorozatát zúdította Németország nyakába, csak nehogy sérülés érje Anglia európai hegemóniáját, vagy-hogy Japán óriás-léptékű fejlődésének gátat vessenek, mely akadályozta a zsidó-USA világuralmi terveit.
Mi, mai, széleskörű, bár még így is szelektív ismereteinkkel sem tudunk általánosan elfogadható értékítéletet felállítani a közelmúltról, nem utolsó sorban azért, mert a bűn-szövetségesek bűnelkövetéseit máig tudati terrorral támogatják!
Gyzoltán
Ja! Tulajdonképp akkor rágtam be először, amikor a "nyilaseérzelmü hazaáruló" főtisztek portéit össze gyüjtöttem és láttam, hogy mindnek a mellét elborítják a rendjelek. A zsidó söpredék ezeket meri nyilas csőcseléknek titulálni. Sz. Gy. 

 2

10.10.29

Szerkesztő

Nick-nek. Outlook express programmal fogadom a leveleket. Alapbeállításban nem mindegyik olvasható. Ilyenkor a Formátum/Kódolás menüben át lehet állítani pl. UTF-7, re vagy UTF-8-ra, stb. A te kódjaidat azonban nem tudom feltörni. Zavaros kriksz-kraksz az egész szöveg. Kódold át az említett formátumok valamelyikére, hogy olvasható (!) formában közzétehessem. Sz. Gy.

 3

12.10.29

 Balázs

Kedves Gyula! Igazabol minden heten nagyon varom az irasait, amelyek alapjabol valtoztatjak meg a gondolkodasomat az iskolaban tanult tortenelmrol. Most h Norvegiaban elek, mert Magyarorszagon nem lehet mar boldogulni, sokkal jobban erdekel miert vagyok itt, minek koszonheto,kiknek koszonheto ez??? Es Magyarorszag is sokkal jobban erdekel mint korabban amikor ott eltem.... Varom irasait. Balazs Hát ha úgy nyitod ki a honlapomat, mint egy csomagot amiben egy kis "hazai" van, annak örülök. Mailcímedet beírtam. Sz. Gy.

 4

12.10.29 

K.Á.

Gyula, ha elérkezik az idő, hogy tananyagként lesz mindez felhasználva, akkor reménnyel tekinthet a jövő elé a nemzet. Ettől függetlenül, minden eszközzel meg kell akadályozni azt, hogy bármiféle kiírtási hang erőre kapjon. Semelyik fajra vagy kisebbségre, többségre, nem alkalmazható a legyil kolási vagy emberiség ellenes cselekedetek bármelyik neme. A kérdés nehéz, amelyre választ csak egy ismeretekben felzárkózott társadalom tud kezelni, törvényekkel, törvényesen. A fegyverek nem helyettesíthetik a törvényt és a jogot. Jogot az élethez és a szabadsághoz, de a fegyverek őrködhetnek a törvény és a jog betartása felett. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mit lehet kezdeni azzal a társadalommal, aki nem hajlandó ismereteit bővíteni. K.Á. Hogy mások is tudják: Te barátom vagy. Emiatt megbocsátják részedről a túlzást... Örülök, hogy abban - nyilvánosan - egyetértesz velem: élőlényeket nem lehet elgázosítani. Sajnos én sem tudom, mit lehet a "birkamagyarral" kezdeni, annál is inkább mert a "többségi társadalmat" ők alkotják. A falra kell mászni miattuk! Sz. Gy.

5

12.10.29

Arma Gedeon

A cikk sokat markol, keveset fog. Látszik az a protestáns nevelésed. Valóban voltak magyarrá asszi milálódó zsidó származású emberek, de aki tényleg jó hazafi, az már nem zsidó többé. Ezért tévedett mindenki, aki ezt faji kérdésnek tekintette. Ez egy mentalitás, egy identitás, Szálasi jól sejtette, hogy "bennünk" is lehet valamennyi zsidó, a mentalitás eltanulható, céljuk is, hogy terjesszék. Nem vér, nem faj. A fajelmélet az őseredeti zsidó eszme. '48 a zsidó eredetű felforgatás tipikus példája, naná, hogy tömegesen részt vettek benne. Semmiféle "szabadságharc" nem volt akkor, a zsidó szabad rablást tette lehetővé. Kossuth nem kis eséllyel volt balkézről zsidó.
Hogy Horthy direkt halálba küldte a II. hadsereget és ezért a számára "szemetet" rakta bele kb. kidobni, az Nemeskürty hazugsága. Nem kéne tőle tanulni. Elég hozzá, hogy ő csinált megértően bólogatva a kabbalista Makoveczcel interjút, amiben az bizonygatta, hogy a magyarok életfája azonos a menórával. Gondolom,  egy páholyban vakoltak. Arma Gedeon
Engedelmeddel összevontam az egymást követő és kiegészítő két hozzászólást. Azt, hogy írásomat egy közmondással értékeled, tudomásul veszem. Írhattad volna azt is "Ki mint veti ágyát...", vagy "Jobb ma egy veréb mint...ˇ", stb. Ezek ugyanúgy passzolnának írásomhoz.
Én sajnos nem tudom gondolatmenetedet egy közmondással értékelni. Ezért ki kell fejtenem: történeti és logikai ellentmondás van az általad felvonultatott asszimilálódott magyar/zsidó és a zsidó felforgatás harcosaként vitézkedő zsidó/zsidó között. Vagy kétféle zsidó küzdött a honvédseregben? Érdekes probléma... Fejtsd ki bővebben.
Magánügy, ki kitől tanul. Nemeskürty nem az egyetlen, aki kárhoztatta a II. Hadsereg "feláldozását". Ha elolvastad vitéz Nagybaczoni Nagy Vilmos "Végzetes esztendők" c. könyvét és végignézted Sára Sándor "Krónika" c. dokumentumfilmjét, visszatérhetünk a témára. Addig egy közbenső adalék.
"A hadsereg kialakításánál a következő elveket alkalmazták. Az ország egész területéről egyenletesen hívtak be katonákat, az egyébként szokásos területi kiegészítés helyett (egyenletes terhelés). A mozgósítottak a honvédség sorállományának 20%-t nem haladhatták meg. A mozgósított alakulatok tartalékállományuk felét igényelhették. A hiányzó hányadot a 35-40 éves póttartalékosokkal egészít ették ki. A kivonuló csapatok kb. 20%-volt nem magyar nemzetiségű (elsősorban erdélyi román és ruszinok a munkaszolgálatra kötelezett zsidók és a baloldali mozgalmakban résztvevők aránya 10% volt, őket igyekeztek nem harcoló beosztásban alkalmazni, például fogatosok), ami nagyjából megfelelt a lakosság etnikai összetételének." Hitler a hedsereg színe - virágát vetette harcba, győzni! Horthy középkorú családapákat, baloldaliakat, zsidókat hajtott a Donhoz, elpusztulni! Ezen talán nem változtat, hogy Nemeskürty anno megdícsérte Makoveczet. Vagy ha mégis, írd meg. Sz. Gy. 

6

 12.10.30

 Balázs

 Kedves Gyula!Szivesen vennek egy irast a poganyokrol, taltosokrol, hogyan eltek, es hogy mikent irtottak ki majd nem.....Istvanrol is soka hamis info. Balazs

7

12.10.30 

 HangOk

Gyula bátyó! Remek ívű írás, a mottó egyenesen mutat a mondanivalóra. Csodálom a türelmét is némely hozzászólás tekintetében.("Ha elérkezik az idő, hogy tananyagként lesz mindez felhasználva, akkor reménnyel tekinthet a jövő elé a nemzet.") Ehhez a hozzászóláshoz fűznék megjegyzést: akkor válik tananyaggá, ha mi tenítjuk. Ma már azt gondolom, hogy botorság egy nem nemzeti érdekeket szem  előtt tartó vérszívó hatalmi klikktől várni, hogy bármit tegyenek a nemzet érdekében pl tanítsák a valós történelmet. Erre kényszeríteni kell őket, ha leszünk ehhez elegen elég bátrak. ("Ettől függetlenül, minden eszközzel meg kell akadályozni azt, hogy bármiféle kiírtási hang erőre kapjon. Semelyik fajra vagy kisebbségre, többségre, nem alkalmazható a legyil kolási vagy emberiség ellenes cselekedetek bármelyik neme. A kérdés nehéz, amelyre választ csak egy ismeretekben felzárkózott társadalom tud kezelni, törvényekkel, törvényesen. A fegyverek nem helyettesíthetik a törvényt és a jogot. Jogot az élethez és a szabadsághoz, de a fegyverek őrködhetnek a törvény és a jog betartása felett.")
Ehhez is hozzáfűzném azt, hogy egyet értek, de hozzáteszem, hogy a fegyveres önvédelem kötelesség és univerzális törvény! Magyarországon - és sok más országban szintúgy. A magyar közösséget szétverték, szétverik és minden eszközzel forgatják fel a fejében lévő tudást. Ez a felforgatás taktikája. Szun-Ce óta írott tudásként fellelhető! Az önvédelmünkhez hozzá tartozik ennek a tudásnak ismerete és a védekezés legjobb módszere: az igazság kimondása, felvállalása. A magyar nép világszerte ismert egyik jellemzője (volt) az egyenes beszéd. Az őseink őrizték ezt a tudást a tetteikben. Ma is van még aki őrzi, mint pl Gyula bátyám.
 
("Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mit lehet kezdeni azzal a társadalommal, aki nem hajlandó ismereteit bővíteni.")
Ezek az emberek veszélyt jelentenek mindenkire. Birkaként vezethetőek és ha fegyvert ad valaki a kezükbe nem tudják arra használni amire az való: önvédelemre, a haza védelmére (amely az önvédelem egy magasabb szinten való kifejeződése). Gyakorlatilag ők a haza ellenségei és csendes hátországa egyszerre! Minnél több módon és úton informálni kell őket arról, hogy háború van és a háború eszközei megváltoztak. El kell nekik mondani, hogy a propaganda és a hazugság is fegyver és sokkal többen haltak már meg miatta, mint a kard és lőpor feltalálása miatt.
 
K.Á. hozzászólásaihoz.
A hungaristák körül zajló történésekből azt olvasom ki, hogy kialakult egy belső kritikus csoport, mely végül is távozásra kényszerült a vezetés távozásra kényszeríytette őket. A hungaristák zárt közösség. Sajnos az ilyen zárt közösségeknek van egy alapvető hibájuk: ha jó a vezetőjük és a kritikát arra használja amire való - akkor a közösség hihetetlen fejlődésnek indul - ha nem akkor szétforgácsolódik és az összeütközések miatt kialakul a diktatórikus vezetés.Más kérdés, hogy a felforgatás egyik módszere a jóindulatú kritikának álcázott hozzászólás.Nos az ilyen cselekedet felismerésében kizárólag az segít, ha szem előtt tartjuk a hozzászólásban megjelenő (vagy rejtőzködő) irányokat.Fel szoktam tenni a kérdést, hogy vajon ez a hozzászólás merre mozdítja mindannyiunk közös ügyét? Egyébiránt JFK ugyanezt javasolta "Az elnök és a sajtó" című beszédében (1960, New York) amelyben kitért a titkos társaságok és titkos felforgató módszerek veszélyességére. Ennek a szövegnek a teljes magyar fordítása elolvasható itt:
http://www.soundandview.blogspot.hu/2012/10/john-fitzgerald-kennedy-beszede-1961.html
Üdvözlettel: HangOk
Kösz a linket. Kennedy elnököt valóban a titkos társaságok gyilkoltatták meg, de nem leleplezései miatt, hanem azért mert fel akarta számolni a magánpénzrendszert és az állam kezébe akarta (vissza) venni a pénzkibocsátás jogát. Amit a magy magyar birkaságról írsz igaz. Én is ezt mondom. Mégis optimista vagyok azért, mert végülis nem "békés" népünkre bizza a történelem a kibontakozást. A világfolyamatokban megint "kompozni" fogunk.  Sz. Gy.

 8

 12.10.30 

K.Á.

HangOk, megtisztelő hogy az összes Hsz. közül az enyémet elemezted egyedül, több szót fordítottál rá, mint Gyula kiváló anyagára. Szerintem nem azért tetted mert nem  "ismersz", hanem pontosan az ellenkezőért. Továbbra is fenntartom az állításaimat és teszek is érte. Aami a hungarizmust illeti, a jelenlegi formájában szerintem zsákutca.Kennedy mindössze az 5 és 20 dollárosok nyomtatására adott ki rendeletet, de már ezért is az életével kellett fizessen. Egyébként ebben az évben jár le az a 99 év amelyre a FED megkapta a nyomtatási jogot. K.Á. Nem  győzöm eléggé hangsúlyozni: azolnak a hozzászólásoknak örülök, amelyek új (!) információt kapcsolnak a cikkek anyagához. Ez a 99 év érdekes momentum. Kiváncsi vagyok mivel magyarázzák a meghosszabbítást, mert afelől semmi kétségem nincs, hogy a magánpénz rémuralmának nem lesz vége. Sz. Gy.

 9

 12.10.30 

[?]

Szálasi antiszemitizmusa? Nem jó a cím mert antiszemitizmus mint olyan nem létezik! ["Kennedy elnököt valóban a titkos társaságok gyilkoltatták meg, de nem leleplezései miatt, hanem azért mert fel akarta számolni a magánpénzrend szert és az állam kezébe akarta (vissza) venni a pénzkibocsátás jogát"]. Ha a CIA titkos  társaság akkor igazad van. Csak a cégtábnlája nerm titkos.  Ebből: http://rense.com/general76/jfkvs.htm  világosan kiderül,hogy a FED ölette meg az elnököt. Ugyanis egy tollvonással megakarta szüntetni amerika akkor második legnagyobb magánbank ját.Ezt csak a CIA bevonásával tudta elérni.Az FBI és a CIA egymás ellen nyomoztak,hogy még kuszábbak legyenek a szálak. De hát ez ma már egyértelmű. Azt hittem HangOk írta, de nem. Ehhez képest törlöm, ha a szerző nem adjameg -álnevét.... Sz. Gy. 

 10

12.10.30  

Siggo

Okoskodunk itt is csak ahelyett,hogy okosak lennénk? Igaz az Gyula Bátyám,hogy te gyulavitéz néven Írsz a Posta Imre honlapjára? Totál hülyeség... Nem mintha számítana csak láttam ilyen beszólást. Kásler Árpi honlapját olvasva megvan fogva az elit. Ez tényleg egyenlő a hazaárulással. Állampolgárságot árulunk a nép pénzén.Viszont az Amerikai legfelsőbb Ügyészt nem lehet összehasonlítani a Magyarral.Ők ugyanis megtámadták a bankárokat származás nélkül sikkasztasért. Nem tudom most ki a legfőbb ügyész náluk,de le a kalappal. A megoldás viszont nálunk is ez. Ha a legfőbb ügyész kormányfüggő és ez bizonyítható akkor neki annyi. A hazaárulás ténye az egész elitre rábizonyítható.Ki fog lépni vajon ez ügyben? Senki mert ez természetes és megszoktuk. Amelyik nemzet szemet huny a kirablói fölött az meg is érdemli. Végünk van és kész. Tisztelettel:siggo.

 11

12.10.30  

Siggo

A Kennedy linket elovasva úgy tűnik mintha üzent volna jövő nemzedéknek.Szerintem tudatában volt, hogy megpróbálják megölni.Olyan dolgokra bukkant rá amit nem tudott jó szívvel megemészteni.Vagyis hazafi volt. Amiről itt beszélt kis módosítással ma is érvényes Európában és köztük nem utolsó sorban Magyarországon is. A haza ellenségei és ez mindenhol értendő ma is a bankok és az azokkal együttműködő politikusok,hogy milyen párthoz tartoznak az nem számít. Nemzetközi bűnözők vezetik szinte egész Európát.Az ő hatalmuk megdöntése lehet csak a népek szabadsá ga, bármi áron.Ezek ellen bármilyen eszköz jogosan bevethető mert még a saját jogszabályaik szerint is bizonyíthatóan bűnözők. Amint sikerül az "első" Nemzetgyűlést összehívni, amit már régen követelni kéne(mondjuk milla tüntetés helyett) mert ez a népakarat kifejezésének legtisztább módja mindenhol. Sok milliárdos arany helyett vaskarpereccel fog büszkélkedni és soha többet nem lesz szabadlábon ebben a fizikai életben.Ez lenne az igazság pillanata.Minden ország vezetői akik megnyomorítják népüket,bűnözőknek számítanak a Nemzetközi jog szerint is. Az érinthetetlenek here, élősdi kasztját meg kel szüntetni mindenhol. Más út nincs. Tisztelettel:siggo. Jogász létemre vagyok kénytelen kijelenteni: sajnos nem hihetek a parlamentáris megoldás lehetőségében. Sz. Gy.

 12

12.10.31

Gyzoltán

 Kedves Gyula! Bár Szálasi aszemitizmusa -az "a" a latinban fosztóképző- alá írom megjegyzésemet, attól még széle sebb értelmezése van. Teszem ezt az előtt, hogy a szeretetrezgés teljesen elnyomná a józan eszet! Segítségül a "Hungarian Real News"-ről   idéznék egy hozzászólás "spanyolviasz" részletet. Íme:
"Akkor ebből világosan következik, hogy a bankár, és olajoligarchák, politikai bűnözők okozzák a környezeti gondok jó részét. Innen már mindenki számára egyértelmű, hogy pusztulásukkal több legyet lehet egy csapásra leütni, vagyis a Föld népességének csökkenése az ő esetükben a leghatékonyabb. Rothschildok, Rockefellerek, Morganok, és a többi nagy bankárcsalád, média mágnások, politikai aréna lovagok, Forma-1 környezetszennyezők, katonai lobbi, ipari tébolynokok... lehetnek az első sorban a kihalásra ítélt emberiségből. Itt a keresztények rögtön felszólalnak, és a szeretet jegyében (pénzszeretet) óvnak minket meg attól, hogy ellenségeinket ne szeressük. Üzenem nékik, hogy szeretet vallásuk jegyében tanítsák meg a nyulat arra, hogy szeresse a rókát, és egyik nyúlpofikáját, ha a róka megcsapja, akkor mutassák oda a másikat is. Üzenem az antilopoknak, ha a krokodil vízivás közben megpuszilja az orrukat, akkor nehogy rosszra gondoljanak, szeressék a krokodilt, hiszen hamarosan ők is azzá lesznek.Végül üzenem a birkáknak, hogy szeressék a farkast, mert addig amíg nem szeretik, addig nem méltók rá, hogy a mennyországban legelésszenek. Tehát már ebből is kitűnik, hogy a keresztény vezetők, így az összes kaftános, fejre állított keresztet viselő pápa is csatlakozhat a bíboldoborosokkal együtt a csapathoz, melyet az emberiség a mennybe küld."
Nos, kétségtelen, hogy zavarkeltés céljából, hogy ezen emberiségellenes  faji-terrorcsoport elítélése ne lehessen egységes, megtervezetten és kiszámítottan maguk képviselik maguk ellenzékét is. E zavar erősítésére mutatnak fel látványos propagandafogásként ellenpéldákat... Sajnos vannak, kik e kiszámítottság hatása alá kerülnek, a józan eszük ellenére is... Ezzel együtt is, ma kétségtelen tény, hogy a hatalommal való szembefordulás, annak minden megnyilvánulása, egyben a hatalmat bitorló zsidóság ellen, és elsősorban a hódító, rasszista emberiségellenes zsidóság ellen irányul, nyilvánul meg! Ez a kérdés megkerülhetetlen! Ellenségeink lényegileg  ezt így is veszik, taktikai okokból esetleg ugyan mást kommunikálnak. Mindenképpen, ha hálátlan példát is, de megszívlelendő példát mutatnak a halálos politikából... Gyzoltá  
Hát igen. A természet többszázmillió év alatt alkotta meg a fajokat úgy hogy ezeket egymás táplálákává tette. Kegyes volt azonban hozzájuk, mert minden áldozatul rendelt fajnak megengedte hogy olyan érzékszerveket fejlesszenek, amelyek segítségével felismerhetik a ragadozót és rejtőzéssel, meneküléssel, csoportos ellenállással kivédhették a támadást. Ez a szisztéma az életre-valók kiválasztódását is elősegítette.
A zsidó a többi emberre azt mondja, hogy nem emberek és természetes martalékának tekinti őket. [Ezt nem én mondom, hanem a rabbijaik!] A zsákmányolást pedig azáltal teszik lehetővé, hogy az önvédelmi reflexeket kapcsolják ki. Ebben a fertőzésben a zsidó "hatóanyag"  "vivőanyaga" az egyház, különös tekintettel a Római Katolikus Egyházra. Ahol a "keresztény" egyházaknak nincs befolyásuk, pl. a muszlim népi, ill. vallási közösségekben, ott az immunreakció egyszerüen elszigeteli és kilöki (vagy elpuszutítja) a zsidó kórokozót. Ezért "nyer" minden humánus nézet, ill. cselekedet "egyházellenes", ill. "anttiszemita" cimkét. Sz. Gy.

 13

12.10.31

Cezarfi

A parlamentikus demokráciák uralkodóinak választások révén történô befolyásolásával kapcsolatban csak mannyit szeretnék hozzáfûzni, hogy ha a leadott szavazatok bármilyen jelentôséggel bírnának, akkor a szavazás már régen tiltva lenne. cezarfi

 14

12.11.01

 Zoltán

Kedves Gyula! Ami Szálasit illeti, az ő teljesítménye annyi, hogy a kor nagy eszmeáramlatát - a fasizmust és a nemzeti szocializmust - felhasználva egy lilagőzös "eszmét" alkotott, ami inkább egy valóságtól elrugaszkodott, egyfajta sefüle-sefarka halandzsa, mint politikai program. Azonban ebben a halandzsában -mint cseppben a tenger- ott van a magyar nacionalizmuson alapvető ostobasága, amitől a magyar "nemzeti" oldal bukásra volt-, és van ítélve. Ahogy szálasi írja: "Az aszemita a 'szemita mentalitás' ellen küzd, fokozatos nemesítés útján elsősorban magából kigyomlálva azt." Valószínűleg ezt a gyomlálást komolyan is gondolta a szerencsétlenje, miután még a mai "nemzetiek" is e gondolat körül pörögnek. A zsidó rossz, tehát a zsidó gondolatai is rosszak, ebből aztán az éles eszű hazafi le is vonhatja a következtetést: a zsidó gondolkodást ki kell gyomlálni a magyarból, és akkor mi majd jók leszünk. Pedig, dehogy leszünk jók. Szánalmas vesztesek leszünk, még a mainál is szánalmasabbak. Mert mi a zsidó gondolkodás alapja? A kiválasztottság és a fennsőbbrendűség érzése. Azt csak egy született zseni képes felfogni, hogy ha ez ellen akar valaki harcolni, akkor ezt az érzést éppen nem kigyomlálni kell egy népből, hanem átültetni az adott népbe. Ezt ismerte fel Hitler. Mert ő egy zseni volt. Mit is csinált? Megadta - az egyébként előtte állandóan széthúzó, és semmiben nem különleges - német népnek a kiválasztottság és fennsőbbrendűség érzését. Ezzel egy akkora energiát szabadított fel, hogy ez a nép 20 év alatt majdnem a világ ura lett. A lényeg tehát pont az ellenkező, mint amit Szálasi, meg a mi kis hazai nacionalistáink döntő többsége gondol. Elég rámenni mondjuk a mai hungaristák oldalára, ami egy sima ruszofil propagandaoldal. Ha valamit hirdet, az biztos, hogy nem a magyar kiválasztottság. Vagy meg kell hallgatni egy mai magyar "nácit" aki siránkozáson, anyázáson, egy kis palesztin-sajnáltatáson kívül az égegyadta világon semmi más gondolatra nem képes. Mert nincs benne egy hangyányi kiválasztottság vagy fennsőbbrendűségi érzés sem. Az ki lett ugyanis gyomlálva. És nem a zsidók gyomlálták ki belőlük, hanem saját maguk. Önként és dalolva, a saját butaságuktól vezérelve. Ezért lettünk vesztesek, ezért topogunk egy helyben. Ezért nem jutnak/jutunk egyről a kettőre, és ezért uralkodnak felettünk -teljesen jogosan- azok, akikben ez az érzés megvan. Zoltán Remélem, értem gondolatmenetedet és annak végkövetkeztetését. Azt mondod (?): ha gondolkodásunkba sikerül elegendő mennyiségü felsőbbrendüség-tudatot pumpálni, az automatikusan kiszoritja, vagy átala kítja a zsidó gondolati elemeket. Kételkedem ebben. E lélekméreg ugyanis (ahogy írtam) javarészt "keresztényi alázatból" és "mennyország várásból" áll. Hitler általad (okkal) dícsért zsenialitása nem csupán abban rejlik, hogy a német népnek felsőbbrendüségi érzést adott, hanem épp abban, hogy felismerte a zsidó felsőbbrendüségi komplexus azon sajátosságát, hogy abból hiányzik a kultúraal kotó erő: az idealizmus, így csak pusztítani képes, alkotni nem. A Mein Kampf több kitétele utal arra, hogy a vallási hittételekben megbúvó zsidó nihilizmus olyan "idealista" eszmékkel helyettesítendők, amelyek a társadalomépítés szolgálatába állíthatók. Ennek eredménye pl. a III. Birodalom népjóléti rendszere. Ezzel szemben a zsidó "ideáknak", a Róm. Kath. Egyház hatékony cinkosságával, mára sikerült lerombolniuk a "keresztény" társadalmi, gazdasági rendszereket. Az én elképzelésem valóban az, hogy előbb "gyomtalanítani" kell, majd ezután vetni. Egyébként is. Hogy nézne ki a zsidó felsőbbrendüség gúnyájába bújt "magyar" felsőbbrendüség? Ez utóbbit a "hungarikumok" (nyelv, írás, géntulajdonságok, stb.) feltárása révén lehet lehet érvényesíteni. Épp ezeket támadja, gúnyolja és pusztítja a zsidó felsőbbrendüség nihilizmusa.
Most pedig egy FELHÍVÁS (!) az olvasóknak. Zoltán bejegyzése - szerintem - nem nyújtja a probléma magoldását, viszont rávilágít egy olyan kérdésre, amit érdemes körüljárni. Akinek a tárgyban vélemé nye van, szíveskedjék kifejteni! Sz. Gy.

15

12.11.01

Cezarfi

Ezen blog szerkesztôjének és hozzászólóinak egyik kedvence, Soros György Remélem nem akarod "ízlésemet" kritizálni... sebtében lovat váltott. Eddig Romney elnökjelöltet támogatta, de mint mondta: Romney választási beszedei kételyeket (!?) ébresztettek benne, ezért tegnap (szerda) óta Obamát fogja támogatni. www.tinyurl.com/8to9ae7  Rögtön hozzá is járult anyagilag $1 millió + 500 ezres ado mánnyal. Szálasi tevékenységének korszakában Göbbels azt mondta, hogy a nép szivét kell megnyer ni, ma már elég a zsebét. cezarfi Hát persze! A ma emberének már nincs szíve - csak zsebe... Sz. Gy.

16

 12.11.01

SumTata

Elnézést,ha már valaki olvasta,de ezt nem hagyhatom ki ,irónia. Fusi országból ’mutyi’ ország Az eladósodás miatt megijedtek a munkakerülő párttagok, hogy úgy járhatnak mint az állatfarmi disznók. A messzi birodalom azonban a segítségükre sietett.”Az eltűnt pénzzel ne törődjetek, inkább csináljatok a ’fusi’ országból ’mutyi’ országot. Ezzel ti is és mi is jól járunk,” javasolta George Swindler, magor származású birodalmi spekuláns. ”Miért csak fusizással lehet mellékest keresni?” A mutyizásról addig nemigen halottak a magorok, így el kellett magyarázni nekik, hogy a közöst sokféleképpen ki lehet sajátítani, és abból munka nélkül is lehet vagyonosodni – ezt nevezik mutyizásnak. Ehhez csak jókor kell jó helyen lenni. És minél több tűnik el a közösből, annál gyengébb és kiszolgáltatottabb lesz az ország a népével együtt.A párttagok ha nehezen is de megértették miről van szó, és gyorsan átneveztették magukat gazdasági vezetőkké, majd kedvező és vissza nem térítendő hitelekkel potom pénzért kisajátíthatták vagy eladhatták a rájuk bízott közvagyont. A széfek úgymond megnyíltak előttük.George Swindler csak annyit kért a jó tanácsért cserébe, hogy a birodalom gyárosai is dolgoztathassanak az olcsó és védtelenné vált munkaerővel.De mi lesz ha a népnek nem tetszik hogy vissza kapja a régi igát? Swindler erre is tudta a választ. Először is el kell hitetni velük, hogy az ő jólétük adósította el az országot. Aki pedig hőbörög, vagy feleslegessé tehető azt ki kell rakni az utcára. Kis idő múlva térden fognak csúszni, csak hogy dolgozhassanak. Nem fog senki sem ágálni a munkaadó luxusa ellen. Az egyetlen pártot pedig többre kell osztani, hogy a nép választhasson közülük. Ezt úgy kell tálalni mintha ez jelentené a demokráciát, de arra vigyázni kell, hogy nép érdeket képviselő párt ne jöhessen létre. A magorok vezetői ezt is megértették, és mindjárt fel is darabolták addigi pártjukat, a Magor Szocialista Munkakerülők Pártját, amire ezután csak megvetéssel lehetett hivatkozni.A feldarabolás eredményeképpen jött létre többek között a Magor Dilettánsok Frakciója, a Munkakerülő Szélhámosok Pártja, a Szabadon Dorbézolók Szövetsége és a Fasiszta Internacionálé Demokrata Szólamokkal nevű hangzatos párt Orcátlan Vektor vezetésével akit maga Swindler tanítatott ki azzal a nem titkolt szándékkal, hogy később nyílként mutasson irányt.Orcátlan megtanulta a három alattvalói erényt, melyek a birodalmi kegyek elnyeréséhez szükségesek: - Lopni és hazudni csak nagyvonalúan lehet. Ha rajtakapnak hallgass, ne magyarázkodj. Arra ügyelj hogy embereid legyenek a kulcspozíciókban, így senki sem árthat.
- Ha a néped nyúzod, mond hogy értük teszed.- Tégy úgy mintha te irányítanád az országod, küzdj akár a birodalmi feletteseid ellen is, de ha azok felemelik a hangjukat akkor kussolj.
És a három alattvaló ország feltételt:
- gyenge katonaság
- erős rendőrség
- lebutított és kiszolgáltatott nép.
Az erények birtokában Orcátlan volt az egyetlen aki pártjával fel merte vállalni az új politikai és gazdasági elit fasiszta összefonódását, még ha demokrata szólamokkal is. És népe nem értette miről beszél.A birodalmi segédlettel rendezett első választásokat a Dilettánsok nyerték, aminek mindenki nagyon örült, mert így az óperencián túli és hazai újdonsült tőkések is könnyen és olcsón juthattak a korábbi közös tulajdonhoz. A nagy átrendeződésben nem csak a vállalatok, de a kincstári aranykészletek is eltűntek, míg az adósság tovább hízott.A nép ráeszmélt hogy ez a mutyi ország nem róla szól, de akkor már késő volt. A következő választáskor a szélhámosokra szavaztak, hogy azok talán hagyják a dolgozókat is boldogulni, mint a régi szép időkben. Tévedtek, mert ez az utódpárt már inkább volt szélhámos mint munkakerülő. Vezetésük alatt mindenéből kiforgatták az országot. Következett hát a nemzetközi fasiszták pártja Orcátlan Vektorral az élen, akinek demokrata szólamai felélesztették a reményt. A mutyi azonban most is folytatódott. Az összezavarodott nép képtelenné vált kikecmeregni a hintából, ami ide-oda lendült az egy tőről fakadt pártok között.Furcsány Nyerenc a szélhámosok új vezetője végül pontot tett az i-re, az ország mellett saját pártját és annak szövetségeseit is taccsra vágta. A hinta így Orcátlan pártjánál megállt.
Buta vezetők azonban sokáig nem hülyíthetik a népet, a forgó ajtó nem csak be enged de adott esetben ki is penderít. A bukott pártok aztán vagy felszívódnak a testvérpártokba, vagy merészebb tagjaik valami újjal próbálkoznak. Így gondolt merészet a Jobb Híján pártot alapító Cicvarek Gábor is, aki a szalámi taktikára építve hozta létre nemzeti fasiszta pártját.Cicvarek új nevet választott magának, hiszen nemzeti pártot vezetni csak megfelelő származással és azt igazoló névvel lehet. A Vonító ősi magor név olyan vezetőt jelent, akinek hangjára oda figyelnek a ’falka’ tagok. Vonító, akinek a matematika soha nem volt erőssége, ott kalkulálta el magát, hogy egy ’falka’ figyelme kevés egy ország népének irányításához, legyen akármilyen neve is az embernek.Míg az ország kátyúból gödörbe bugdácsolt, a messzi birodalom csak hitelezet és hitelezett. Közben megkaparintotta a gazdátlanná vált kifacsarható munkaerőt az ország gazdasági javainak jelentős részével, és kamatostul fizettette meg hódítása költségeit mégpedig a leigázott magorokkal, kiknek még az unokái is vezetőik árulását nyögték. A teli bogrács kiürült.
Orwelli zárszó:
A mese Orwelli vége pont olyan distopikus mint az eleje. A birodalmi kormány teljesen leigázza alattvalóit. A Nagy testvér a hierarchia csúcsán az élet szinte minden területét az ellenőrzése alatt tartja. Az elitnek számító szűk belső párt a középosztályt jelentő nagyobb külső párton keresztül irányítja az alsó osztálynak számító lebutított dolgozó tömegeket, állandó félrevezetés, az emberek titkos megfigyelése, manipulálása és a történelem folyamatos átírása által.
"A háború béke, A szabadság szolgaság A tudatlanság erő"  sumtata
Allegórikus történeted nem tanulság nélküli, ezért tettem közzé, bár nem a legszorosabban kapcsolódik a cikkhez... Sz.Gy.  

17

12.11.02

HangOk 

A kilencedik hozzászólást nem én követtem el.
Kennedy egyébként kapcsolódik Szálasi történetéhez valamennyire. Nagyon érdekes, hogy hogyan került hatalomra és miért kellett elpusztítaniuk az akkori háttérben lapító mocsok hatalomnak. Rengeteg tisztázatlan kérdés van még ezen ügy körül és nemzetközi szinten is fontos - hiszen aki az Amerikai az Orosz vagy a Kínai kormányok felett át tudja venni a hatalmat (rejtett vagy nyilvánvaló módokon) az az egész világot képes uralma alá hajtani.A 60-as évek amerikájában a Mossad és a KGB úgy volt jelent amerikában, hogy ok alkották a MOB azaz a maffia nagyobb részét. Erre azért volt szükség, emrt így korlátlan anyagi forrásokat tudtak biztosítani a muveleteik számára és önmgauknak - ne meg persze mert olyan emberekrol beszélünk, akiknek ez természetes közeg volt: közönséges bunözokrol, akik okosabbak az átlagnál. Nos JFK-t pl az egyik államban a MOB segítette nyerni (sokat kötöttek a választások meghamisítására). Eleinte minenkinek tetszett. Ennek az oatit még kutatom.
A megöletésének több oka is volt. Hatalomra kerülése után a testvérét ráállította a MOB-ra (maffia, vagy szervezett bunözés) és sok fontos fej hullott a porba Robert nem ült a babérjain. Ez érzékeny pontját érintette mind a Mossadnak mind a KGB-nak mind a sima szervezett bunözoi köröknek.
Ugyanekkor a MOB markában tartotta az FBI-t JE Hoover személyében, aki buzi volt (és ez akkoriban az állásába kerühetett volna, ha nyilvánosságra kerül). Hoover is egyre mélyebbre süllyedt a mocsokba. A CIA is összekapcsolódott a már említett fobb titkos hálózatok mindegyikével, és élükön Allan Dulles-el - akivel mellesleg JFK nem is akart kezet sem fogni, annyira lenézte - szintén JFK ellenségévé vált. Hoover és a CIA is fújtak egymásra zajlott a hatalmi harc. Ott vágták meg egymást ahol tudták. JFK minden lehetséges titkos hálózat tyúkszemére hágott... Ezeken felül kijelentette, hogy sem katolikus, sem zsidó (!) szervezet és egyház nem gyakorolhat hatalmi befolyást a kormány felett. Késobb finomított ezen és egyik beszédében már inkább arról beszél, hogy mindenkinek egyenlo joga van a hatalom gyaorlására egy valódi demokráciában. De ezzel a Mossad a zsidók és a katolikusok tyúkszemére is rálépett. Mindezek mellett, nem támogatta Castró ellen a katonai puccsot (magára hagyta a disznó öbölben a CIA akcióját ((mellesleg Castro is CIA volt))) ki akart hátrálni Vietnámból (katonai-ipari érdekcsoportok érdekét sértve) és a 11110 számú elnöki rendeletével meg akarta szüntetni a FED-et! Egyszeruen be akarta záratni és vissza akart térni az arany alapú állami pénzkibocsátáshoz. Nos ezek mellett még lehet egy pár okot sorolni, ami végül is a halálához vezetett, de kell-e több? Amit vele tettek az a következo: engedték elore - mert megállítani nem tudták (nagyon eros volt a támogatottsága, emrt oszinte volt és tényleg az embereket képviselte) - és brutálisan kivégezték.Azért kellett ekkora szervezettséggel (és azért lehetett ekkora szervezettséggel megoldani) kivégezni, mert így: szélsoséges sokkot okozott a nyilvános kivégzése a támogatói oldalán, elrettento példát és hihetetlen erodemonstrációt nyújtva. Ennek a kivégzésnek az elkalmából összefogott a MOB, a CIA, a Mossad, az FBI, a katonai-ipari érdekcsoport profitálói a katolikus egház hataloméhes csoportja és a KGB (plusz pl ilyenek mint a Kluk-klux klán élükön Robert Byrd szenátorral...) Ennek a pszichológiai hatása mai napig is érzodik, holott ez a hatalmi klikk korántsem egységes: boven elvágják egymás torkát is, ha lehetoségük nyílik rá. Kicsit szerintem hasonlít Szálasi helyzete is, bár nem vagyok ebben olyan biztos hiszen hiányosak az ismereteim róla.  Érdekes továbbá, azt is végiggondolni, hogy JFK támogatói (az egyszeru emberek, akik tényleg demokráciát akartak és hittek benne) mekkora hibát vétettek azzal, hogy túlságosan elore engedték a Kennedy családot minden védelem nélkül. Érdekes és nagyon fontos lenne felismerni, hogy az alapveto hiba az volt, hogy nem voltak tisztában a valóságos hatalmi helyzettel: nem néztek szembe azzal, hogy a halami kör ami már akkor átvette a hatalmat amerika fölött a velejéig mocskos. A JFK gyilkosság volt gyakorlatilag az elso eset amikor ezek a rohadt rétegek és csoportok eloször összefogtak és összehangoltan cselekedtek. Azóta a Mossad szinte teljesen átvette (kitúrta a többit) a hatalmat az USA felett. Fontos megérteni mi történt ekkor, mert ettol a ponttól sokminden megváltozott nemzetközi szinten És ezen folyamatok megértése nélkül nem tudunk védekezni a hazai helyzet esetében sem. Ugyanis itt sem egységes a hatalami klikk. Szálasi idejében sem volt egységes, de ezt a részt meghagyom a hozzáértoknek.Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni önmagunkat, mint magyarokat - ahhoz szükség volna magyar értelmiségre, akik végig tudják gondolni és ki tudják fejezni a magyarságukat alkotó lényeget és (!) ez vonzó a többi magyar számára, akik esetleg nem olyan ékesszólóak. Itt kitérek Drábik eloadássorozatára annyiban, hogy o egyedül akar választ adni arra, hogy ki a magyar... Ez elég szerencsétlen foleg az o szájából, aki lehet hogy valahol magyar, de hogy minimum kettos játékot játszik az biztos. Ha születik egy elég egyszeru és követheto megfogalmazás a magyarság tudat lényegérol, akkor onnan már könnyu felismerni ki nem tartozik közénk és könnyu meghatározni a céljainkat is. Ha eddig eljutunk, akkor mindegy mit gondolnak a zsidók, meg milyen személyiségtorzulás irányítja oket - mi tudni fogjuk mit akarunk és meg tudjuk határozni merre akarunk tovább menni együtt. A sorrend nem elhanyagolható! Ezért is kezdte Drábik meghatározni ki a magyar - mintegy elébesietve ennek az önmeghatározó folyamatnak. Szerintem ez egy megoldásközpontú megközelítés és nem forgácsolja el az eronket pszichikailag mások vizsgá latára. HangOK
Hozzászólásod szinvonalas. Egyet is lehet vele érteni, de valójában nem kapcsolódik a Szálasi kérdéshez. Két fórumot azért voltam kénytelen bezárni, mert a hozzászólások rendre eltértek a témától. Itt még nem ilyen "súlyos" a helyzet, de már a 16-os bejegyzésnél is kénytelen voltam a témától való eltérést észrevételezni. Ne vegyétek rossz néven, ha legközelebb konzekvens leszek önmagamhoz. Sz. Gy.

 18

12.11.02

 Arma Gedeon

A druidák vallási gyakorlatában sok sötét dolog volt, pl. emberáldozat. Az őket "kiirtó" kereszténységben ilyesmi nem volt. A modern kor vakolóinak projektje volt az európai újpogányság mozgalmainak létrehozása, elsőként épp az újdruidizmusé, majd nálunk is jött sok táltoskodás, rovásíráskultusz. De ilyesmit kár volt egybemarkolni Szálasi aszemitizmusával, ezért mondom, hogy sokat markol a cikk. Nem véletlen, hogy a sátánista Makovecz is sokat hivatkozott a keltákra-druidákra. Az ő vakoló közegében divatosak. 10 őshagyományra hivatkozó szövegből 9-et vakolók írnak. Nem mondom, hogy ettől minden őshagyomány rossz, csak jobb az óvatosság. Arma Gedeon Egyes délamerikai kultúrák is űztek furcsa rítusokat, de a kultúra ettől még kultúra maradt. A kereszténység nem hódolt az emberáldozat szokásának. Ők "csak" autodafékat tartottak. Az inkvizíció áldozatait milliós (!) nagyságrendüre saccolják. Azt hiszem, hogy a kereszténység összehasonlíthatatlanul több embert pusztított el, mint a druidák. Ezen túl az is lényeges különbség, hogy sem a maja papok, sem a druidák nem kínozták áldozataikat szadista módon, mint a "keresztények". A katolikus egyház mostanság nem égethet embereket. Az ezzel járó perverz örömöt pótolja a papi pedofilia, amelyről már tudjuk, hogy világjelenség. Az ártatlan gyermekek megrontása az esetek döntő többégében szadisztikus elemeket is magában foglal. Az újpogányság feltámasztásában a szabadkőmüvseknek ugyanaz a szerepük, mint Németh Sándornak a jézuskázásban. Többszáz őstörténettel foglalkozó könyvet írtak jeles magyar tudósok, akiknek garantáltan semmi közük a szabadkőmüvességhez. A nagy magyar írók és költők sora is "újpogánykodik". Ők is "vakolók"?  A te beállítottságod sajátságossága, hogy mindent bedöngölsz a szarba. Ez felfogás kérdése, ezért nem vált ki nálam emóciókat. Nekem a sommás ítéletek antipatikusak. A sommás jelzők meg pláne. Ja! És a magyar táltosok hány embert áldoztak fel? A cikkben Szálasi - a druidák - és a táltosok lettek "egybemarkolva".  Erre azt mondod, mint a varju, "kár". Én meg azt mondom: "hess madár". Azért ne sértődj meg. Hozzájegyzéseim a jövőben rövidebbek lesznek. Sz. Gy.

 19

12.11.02

 Arma Gedeon

Az újpogányság, a vakolás, az inkvizíció, az eretnekmozgalmak, a kuruc felkelések kérdéseiben pontosan úgy kell egybevetni a tényeket a politikai legendákkal, ahogy pl. Szálasi esetében. Én véletlenül utánanéztem némelyiknek ezek közül és világosan látom a zsidó misztikus alapon álló rombolást bennük.Nézzünk csak néhány példát: Az inkvizíciónak nyilvánvalóan nem volt egymillió áldozata. Azonban a spanyol inkvizíció pontosan egy olyan aszemitizmus meghirdetett (naívnak bizonyult) programját jelentette, amiért Szálasit dicséred. Tehát a spanyol király (királynő) és az egyház teljesen zsidómentes országot akart, mert volt tapasztalatuk róla, mivel jár az "együttélés". A csavar ott jön a dologban, hogy a zsidótlanítási program élére nekünk már nem meglepő módon (lásd Szegedi Csanád) zsidók álltak... A leghir hedtebb inkvizítor, Torquemada zsidó származását a véresszájú cionista szerzők se szokták tagadni. Tehát aki túllihegte a dolgot és szadizmussal fűszerezte, az bizony zsidó volt. Vagy ott a jjezsuita rend esete, amit annyit démonizálnak a protkó propagandában, de poont nem azért, amiért lehetne is. Loyolai Ignác ugyanis marranó volt, zsidó származású, vagy egy az egyben titkoszsidó és az illuminátusok szervezetének tagja, spanyolul alumbrados. A jezsuita rend eleinte tele volt marranókkal, aztán ott is kitört emiatt egy zsidótlanítási hullám. Az eretnekmozgalmak és protestantizmus nem érthető meg a kabbalisták tanulmányozása nélkül, ahogy a parasztfelkelések sem. HA nincsenek katárok (akik a zsidókkal meglepő szimbiózisban éltek, miközben teológiai antijudaizmust hirdettek!), nincs huszitizmus és reformáció. A bibliát elsőként magyarra fordító husziták 1437-es erdélyi parasztfelkelésének ez a meglepő jelszava volt:  "Minden Hámánt fel kell akasztani!" A derék előprotestánsok a PURIM sztorijából vették fő jelszavukat, de ezen csak az lepődik meg, aki nem tudja, hogy Husz fő mestere Avigdor Kara, az első prágai kabbalista rabbi volt. A lutheri tanok pedig teljesen Huszén alapulnak, bármennyire is szidta Luther később a zsidókat, főleg azért, mert felfogta, hogy nekik dolgozott. A zsidó eretenekség nélkül pedig nincs nálunk kuruckodás, aminek a fő szarkavarója a huszita kabbalista Comenius volt, az 1640-es angliai királynyakazás egyik főszervezője, a brit történészek által emlegetett "három külföldi\" egyike. Én nem rántok le mindent a sárba, de ami sáros, arról be kell mutatni, hogy az, mert magyar hazafiak tömege véli a sarat aranynak. Aki nem ismeri a kabbalista világszétverőket, nem értheti meg a történelmet. A második világháborút sem, a globális zsidó nagytőke három nagy birodalma között szervezett mesterséges összecsa pást sem. Amelyikek egyikének élére egy bécsi utcai festőcskét, rokonukat juttatták fel nagyon nem valószínű módon.. Arma Gedeon Sajnálattal kell észlelnem, áttérsz a csúsztatás módszerére. Erre neked nem lenne szükséged, de túlfejlett egod sarkall. 1.) Elemeztem Szálasit, nem dicsértem. [Ez a jelzős csúsztatás arra jó, hogy aki nem nézi át a cikket és a hozzászólásokat azt higyje - megfogtál.] 2.) Lehet sokmindennek utána néztél, de még több mindennek nem. Egy - a Spiegelben megjelent tanulmány  egyetlen mondata tárgytalanná teszi érvelésedet. "Az inkvizíció az ötszáz éven keresztül tomboló boszorkányőrületben érte el a csúcsát. Az első boszorkányt 1275-ben Toulouse-ban égették el. A történészek becslései szerint Európa-szerte összesen egymillió (!!!) asszony vált ennek a tömegőrületnek az áldozatává. Különösen erős volt a boszorkányüldözés Németországban."  Ha az egész cikket elolvassa valaki, látva látja majd, hogy az inkvizíció többszáz éven át tombolt Európában. Irányító központja, módszereinek előírója pedig a római pápaság volt. Az egymillió nő áldozatot az inkvizíciónak csak egy fejezete követelte! [Amit te "nyilvánvalónak" dekla rálsz, megintcsak egy csúsztatás.]  3.) Ahol nehézségeid támadnak a tényekkel és a logikával ott arra hivatkozol, hogy "elvont" igazságaidat csak az értheti meg aki a kabbalizmusban jártas. [A harmadik csúsztatás, úgy teszel, mintha te jártas lennél. Erről ugyan nem vagyok meggyőződve, de légy csak magaddal megelégedve. Ebből a honlapból viszont nem lesz kabbalista akadémia, ahol te vagy  a professzor a sok hülye között.] 4.) Megértem, hogy ebből a csörtéből minden áron "győztesként" akarsz kikerülni. Ezen igyekezetedben messze elviszed a polémiát a cikk tárgyától és már a huszitákról, meg Comeniusról értekezel. [Ez a megoldás a negyedik csúsztatás. Ezzel sincs szerencséd. Merő véletlenségből én is hajazok valamit Comeniushoz. Megvan "Orbis sensualium  pictus"  c. könyve. El is olvastam. Hogy "szarkavaró"  lenne? Ezt még csak tőled olvastam..] Végezetül annyit: vitát a vita kedvéért nem folytatok veled, mert sok időt és energiát köt le. Emellett teljesen fölösleges is, mert a "dialego"  [dialektika] szabályait egyáltalán nem tartod be, amit őszintén sajnálok. Sz. Gy.

 20

12.11.03

 Szerkesztő

A tegnapi 19. sz. bejegyzésre aludtam egyet. Ennek alapján az A.G. "vitát" a következőkkel zárom. A.G. régi, megbecsült hozzászólőja a honlapomon megjelent cikkeknek. Fiatal korához képest olvasottsága magas szintü. Érvelési módszerében azonban már jóval korábban megjelent egy tendencia. Ez abban áll, hogy úgyszólván minden történelmi eseményről és szereplőről "bebizo nyitja",  hogy azok egy zsidó machináció szindarabjai, ill. szereplői. Ebben az esetek kisebb - nagyobb százalékában lehet is valami igaza. Amit én nem fogadok el, az a dolgok olyan beállítása, hogy ez a zsidó rontás kivédhetetlen és legfeljebb azok érthetik meg, akik olyan szintü jártasságra tesznek szert a zsidó (!) kabbalisztika tudományában mint ő. Nos, azt kellett belátnom, hogy a honlapot nem állíthatom a kabbalisztika népszerüsitésének szolgálatába és az itt folyó eszmecsere elveiben és módszereiben nem engedek kvázi talmudista megoldásokat alkalmazni. A.G.-tól tehát sajnálattal búcsúzom. Neki van egyébként egy kitünő blogja, ahol kedvére terjesztheti nézeteit azok számára akik a misztikus zsidó gondolkodást kedvelik. Ami engem illet: felfogásom az, hogy a világot nem a zsidó kabbalisták irányítják. Rontó hatásuk kiküszöbölhető, hisz alaptételük [a gójok állatok] hibás. Olvasóim remélem közben rájöttek arra, hogy nem vagyok "antikabbalista". Egy vidéki öreg "a-kabbalista" vagyok mindössze. Ha lehet, nézzék el ezt nekem.  Sz. Gy.

 21

12.11.03

HangOk

Azért gondolom, hogy JFK-nek van köze a cikk mondanivalójához, mert az én szememben az egész cikk az életünket és a tetteinekt irányító alapelvekről szól Szálasi vonatkozásában. De nem csak Szálasiról van szó, hanem más meghatározó szavakban megfogalmazott alaptételek (hittételek vagy hitrendszerek, az agymosás különböző rendszerei, és a valós értékeket hordozó a valós világról alkotott spirituális tudást közvetítő rendszerek) alapvető kérdéseiről. Javítson, ha tévednék. Ilyen szempontból JFK gyilkossága szintén két különböző gondolkodási értékrendszer találkozásának lenyomata. Mint az István által képviselt és a magyar. Mint a zsidó és a többi. Szálasi története szintén az ő őszinte világának (még ha hibásan is ítélt meg sokmindent) és a hazug romboló világ, amit az akkori és mellesleg a jelenlegi környezet is képvisel.HangOk

22

 12.11.04

Sokadik

"A világ kémei a a világválság."
http://www.km.ru/spetsproekty/2012/10/31/istoriya-rossiiskoi-imperii/696266-mirovaya-razvedka-i-mirovoi-krizis
A témától eltér ugyan, de a történelmet jól összefoglalja: katolicizmus, spanyol inkvizíció, a menekülők megtelepedése Hollandiában és Angliában, és a kapitalizmus megszületése/lényege, stb. ... No meg a kapitalizmust megalapozó ideológiák, egyházak kreálása. Műveltség és tájékozottság hiányában állást nem foglalhatok, de a linken szereplő tömör \"történelem leírás\" is egy nézőpont, ami jelenlegi folyamatok tükrében nagyon érdekes. Anonymus.sokadik  
Azt hiszem  megtisztelhetnéd a honlap oroszul nem tudó olvasóit [ezek lehetnek többségben], hogy néhány soros ismertetőt írnál a nyilván érdekes cikkhez. Előre is kösz. Sz. Gy.