Európát csak nemzeti szocialista államok szövetsége védheti meg a judeo- kapitalizmus támadásával szemben

 

 Frissítések: 1
 

 

 

 

Neo-nácizmus vagy judeo- kapitalizmus?

 Oroszország új szerepben - Putyin maszkirovkája II.

 

  
Európa ellen zsidó háború folyik. Legfőbb ideje, hogy népei átgondolják helyzetüket és megtalálják a közös fellépés módját. A mellényt újra kell gombol ni. A múlttal kell kezdeni.

Ebben a szörnyü vajúdásban Oroszországnak meghatározó szerepe van, amit nem az európai érdekek, ill. a fehér faj védelmében, hanem ezek ellenére gyakorol. Írtam már erről "Putyín maszkirovkája"  címen. Most azt is vizsgálom, mennyiben igazolta Putyin politikája azt amit róla egy évvel ezelőtt feltételeztem.

Mostanra kirajzolódtak a Putyini politika "részeredményei". A "semmiből - váratlanul" előbukkanó Isis hetek alatt szétszakította Szíriát és Irakot. Putyin meg se nyikkant és főleg semmit sem tett ennek megakadályozására. "Most" pedig - nyilvánvalóan ZsidóAmerika áldásával - kivonja a légi csapásmérő erőket Oroszországból és levegőből rombolja ami Szíriából még megmaradt, tudván tudva, hogy a legköltségesebb háború a légiháború semmire se alkalmas. Terület megtartására, vagy pláne visszaszerzésére meg különösen nem. Bűnös hadviselés azért is, mert  "mostanra" alapvetően megváltozott a helyzet. Megindult a zsidó háború második szakasza, az Európa elleni offenzíva. Előkészületben van a harmadik etap is, az Oroszország "lágy alfele" [Kaukázus és a "... sztán" név végződésű államok] elleni offenzíva. [L. lentebb is.]

E háborúk célja nem Putyin velejéig rothadt bugris kapitalizmusának megdöntése, hanem Oroszország leigázása, vagyis annak folytatása "más eszközökkel", amit Hruscsov, Gorbacsov, Jelcin és Putyin (!) elkezdtek, csak nem csinálták elég ügyesen, elég gyorsan.

Ha a kapitalizmus és azon belül a hiper-barbár és hiper-korrupt orosz kapitalizmus is fennmarad, akkor az emberiséget pusztító háborúk is folyatódnak, hisz nem a győzelem, hanem a háború a fontos. Ez folyik évek óta Kelet Ukrajna szerencsétlen népei ellen, amelynek szadista zsidó hóhérát Porosen kót Putyin nemrég biztosította támogatásáról [lásd fent]. Donbassz haderőit is "támogatja", oly mértékben, hogy háborúzhassanak, pusztulhassanak, rongyolódhassanak, menekülhessenek, de ne győzhessenek...

A Világ és Európa végveszélyben van. Gondolkodni kell, a mellény újra gombolásán és olyasmiken is, amik látszólag nem időszerűek.

* * *

A nagy népek kínos kötelessége, hogy megalkossák annak az államférfinak a profilját, aki egykor uralkodott rajtuk és kialakította nemzeti arculatukat. Ezt eddig csak Kína tette meg Mao Ce tunggal. Oroszországnak nincs Sztálin képe. [A jelek szerint nem is lesz, amig Putyint és korrupt judeo-kapitalista rendszerét meg nem döntik.] Hitler egykori Németországában pedig a zsidó rabbik szajhája az úr...

És mégis, a német, meg a párizsi tragédia napirendre tűzi az európai nacionalizmusok és szocializmusok (!) kérdését, amit mind közönségesen "konnacionalizmus" néven szokás emlegetni (gúnyolni). Voltaképp a "Hazák Európájáról", pontosabban az európai nemzeti szocialista országok népeinek internacionalizmusáról, "Internacionáléjáról" lenne szó, ami a fehér faj fenmaradásának alapfeltétele [conditio sine qua nonja].

Hitler szénáját is rendbe kell tenni. Most (!), hogy a nácizmusról kiderüljön kísértetről, vagy reális alternatíváról van e sző?

Közhelyként hat, magam is emlegettem jónéhányszor, hogy a Mein Kampf túlélte alkotóját és nem véletlen, hogy ma a világ legnépszerűbb bestsellere az Biblia mellett. Csakhogy amint a Biblia sem lehet a XXI század bibliája, úgy a Mein Kampf egésze sem alkalmas erre a szerepre. Szerzője is csak mint "Történeti Hitler" szólhat a mához.

Hitler, a vezér és kancellár, viszont nem érthető meg Bismarck a vaskancellár  nélkül. Hitler ugyanis azt hirdette önmagáról, hogy összekovácsolta egy birodalom acélmagvát. Erre valóban szükség volt, csakhogy az acélmag már rég megvolt, mire Hitler hatalomra került. Bismarck kovácsolta össze, Poroszország militarizálása révén. Hírhedt mondása volt, "csak az ökör következetes". Ő maga azonban ehhez a felfogáshoz nem volt következetes. Realitás érzéke sohasem hagyta cserben.

Hitler szintén nem volt következetes, ráadásul a realitásokkal is hadilábon állt. Stratégiáját ennélfogva eleve hibás alapokra építette, ezért a III. Birodalom totális katonai veresége és bukása törvényszerü volt.

Helyesen értékelte viszont a zsidó faj végzetes szerepét és helyesen látta meg teljes "kiküszöbölésük" mellőzhetetlenségét. Ugyanakkor tévesen ítélte meg a szláv faj tulajdonságait, pedig fajkutatói felvetették a szlávok vissza-árjásításának lehetőségét. Persze ez is ostobaság volt, hiszen a szlávság maga is fehér faj mint a germán. Más, de nem kevésbé értékes annál. Ezt Hitler maga ismerte el, amikor már hullott a vakolat a führerbunker plafonjáról. "A jövő a keletről előre törő erősebb (!) népet illeti". Sportszerü megnyilatkozás volt....

Hitler legnagyobb politikai fogyatékossága gyógyíthatatlan anglomániája volt. Az angolokat árjáknak tekintette. Nem tudta volna, hogy az angol - a zsidó mellett - a legelvetemültebb faj a világon? Nem tudta, hogy az angol uralkodó ház férfitagjai körülmetéltetik magukat? Nem tudta, hogy a zsidó háttér hatalom legkészségesebb és legaljasabb szolgája a büszke Windsor ház? [Amely jelenleg őfelsége II. Erzsébet brit királynő vezetésével a világ legpiszkosabb pénzügyi maffiája - holtversenyben a Jezsuita pápa által igazgatott Vatikánnal.]

A történelem, ill. az első világháború nem tették világossá számára, hogy az "elsüllyeszthetetlen anyahajó" Nagy Britannia az európai népek egymásra uszításával készíti elő a zsidó hódítást a kontinentális Európában? Azt hitte, megegyezhet Angliával abban, hogy - egyfrontos háborúban legyőzve a Szovjetuniót - a III. Birodalom Európa egyetlen nagyhatalmává nőheti ki magát? Minő balgaság!

Anglia irányába tett "gesztusai"  ostoba töketlenkedésnek tekinthetők. Hess kalandos angliai békemissziójára és arra gondolok, hogy  Dunkquerqe-nél, megálljt parancsolva Guderian páncélosainak, hagyta az angol expedíciós csapatok átmenekítését a Csatornán, hogy néhány év multán az inváziós haderő keretében a német nép hóhéraiként térjenek vissza.

Anglia elözönlésének komolytalan terve [
Seelöve (oroszlánfóka) terv] kudarcba fulladt, mert az angol hadiflottát, ill. a légierőt nem tudták legyőzni. Ennek ellenére megnyitotta a "második frontot", a németeknek oly kedves álom a "drang nach Osten" kábulatában. Hogy tényleg kábult volt mikor a Barbarossa hadmüvelelet beindította, egy hirhedt kijelentése bizonyítja „Csak be kell rúgni az ajtót, és az egész 'korhadt' építmény összeomlik".

Ezek szerint nem tanult semmit a nagy elődök példáiból. Annak ellenére sem, hogy "tanulmányozta a történelmi előképeket. De az intő jelek ellenére hajthatatlan volt, egyfajta keresztes hadjáratként fogta fel a bolsevizmus elleni harcot. Alábecsülte az ellenfelet, mind faji, mind technikai értelemben." A "Rubicon" történelmi folyóiratból vett fenti kitételek pontatlanok. Hitler nemcsak faji, ill. tenhnikai, de politikai értelemben is lebecsülte az ellenfelet. Miből gondolta, hogy a Sztálini rendszer korhadt? Tudnia kellett, nem lehet korhadt egy olyan rendszer, amely "csodákra" képes. "Könnyű" volt Hitlernek a képzett, szorgalmas és fegyelmezett németekből nagyhatalmat szervezni. Mennyivel nehezebb volt Sztálinnak az álmodozásra, tökvakarásra hajlamos analfabéta (!) szlávokból egy még nagyobb (!) hatalmat kovácsolni... 

Senki sem hivatkozhat arra, hogy  Hitlernek nem volt lehetősége megismerni és tisztelni a szovjet gigászt. A német - szovjet katonai együttműködés keretében a német katonatiszteknek (!) módjuk volt az orosz ipar és a hadsereg erejét a helyszínen felmérni. Student légitábornok már a húszas (!) években szovjet ejtőernyős hadosztályok hadgyakorlatain vett részt, mielőtt a harmincas (!) években hozzákezdett volna a német ejtőernyős fegyver nem megszervezéséhez. Guderiannak is tudnia kellett [tudta is], hogy az oroszok jóval több és jobb (!) páncélost gyártanak, mint a németek.

[Pl. a T-34-es közepes harckocsiból kb. 100.000 (!) darabot gyártottak. Ez a harckocsi egy olyan "filozófia" terméke volt, amely - újszerű megoldások egész sorának alkalmazás mellett - minden alkatrészében a hatékonyság optimumát képviselte, az "aranymetszés" szabályai szerint. A másik az amerikai licensz alapján gyártott Bt-7-es, a "Betuska" volt, amely lánctalpakkal és gumikerekekkel egyaránt képes volt haladni, így Európa autóútjain 100 km.-es (!) sebességgel száguldva "szabályosan előzhette" volna az akkor használatos személygépkocsikat... ] 

Miért tette hát amít tett és miért mulasztotta el amit megtehetett volna? Kényszerhelyzetben volt? A szláv faj kiírtása, ill. szolgaságba kényszerítése tekintetében aligha.

És mégsem mondhatjuk, hogy a "vetélkedőt" Sztálin nyerte volna meg.

A legfontosabbat,
a zsidókérdést Hitler kezdettől jól látta és reálisan kezelte. Sztálin "nagy pragmatikus" viszont a taktikázott és túl későn ismerte fel a hatalmát fenyegető zsidó veszélyt. Erre ráment ő maga, a Szovjet Birodalom és a világ "második pólusa".

Továbbá, Hitler egy megbabonázott néppel egyetértésben "dalolva" alkotott gazdaságot, társadalmat, hadsereget. Sztálin korbáccsal és szögesdróttal kényszerítette a muzsikokat a történelmi nagyságra, másszóval "dicsőségre ítélte" a népét.

A nemzeti szocialista gazdaság és társadalom a pusztító háború utolsó percéig müködőképes maradt. Miért is? Mert Hitler megsemmisítette a hátba döfés [dolchstoss] erőit, vagyis a zsidóságot és minden olyan szervezetet, eszmét, szokást amelyben a belső rothasztás csirái megőrizhették volna hatóképességüket.

Hitler egy máig használható (!) licensz jogtulajdonosa. Ő találta fel, hogy lehet a tőkét, konszenzussal , a nemzeti szocializmus szekere elé fogni.

Hitler
 rendkívül ingerlékennyé vált, ha valaki általában vett szocializmust emlegetett előtte. Leghívebb harcostársát Ernst Röhmöt is lemészároltatta a "hosszú kések éjszakáján", mert az elmaradt második forradalmat, a szocialista forradalmat emlegette. Igenám, de kiírtotta, vagy elüldözte a zsidó burzsoáziát és, ahogy mondta, nem a gyárakat, hanem az embereket szocializálta, ideértve a német (!) tőkésosztályt is, amely nem spekulálhatott, csak termelhetett. Termelési profitjából viszont meg kellett adnia a császárnak, ami a császáré, hogy az megszőhesse belőle azt a szociális hálót, amely mindmáig példa nélküli a világon. Ez a szisztéma amiben Hitler túlélte halálát és a jövőbe lépett.

A baloldali képen látható parola Hitler és Krupp között a judeo kapitalizmus, ill. marxi zsidószocializmus alternatívája a nemzeti szocializmus születését örökíti meg.


Sztálin a nagy gyanakvó viszont sokáig azt hitte, hogy a zsidóságot ugyanúgy pórázon lehet járatni, mint az oroszokat, meg a Szovjetunióba kebelezett "testvérnépeket". Abban a sűrű tömjénfüstben, amit épp a zsidók gerjesztettek körülötte, nem vette időben észre, saját "cári udvarában" a nyűveket. Ezek pépessé rágták a Birodalom acélbeton alapját, amely tényleg olyan korhadttá vált amilyennek Hitler képzelte. Sztálin meggyilkolása után össze omlott magától, még az ajtót se kellett berúgni... [Beigazolódott, hogy az évezredek alatt kikisérletezett zsidó nyál-méreg ugyanúgy bedönti az államo kat, mint a World Trade Center tornyait a bennük felrobbantott thermit, csak lassabban...]

Elveszítette tartását a német nép is. A balgák azt hitték békén élhetnek egy jóléti társadalomban, amelyet szorgos kezükkel hoztak létre a háború rom jain. Azt hitték elég lesz, ha jámbor tehénként tejelnek az egyre telhetetlenebb, egyre pimaszabb zsidóknak, azaz finanszírozzák a holokauszt Ipart. Azt hitték a "bosszú népét" kiengesztelhetik, ha két téglával verik a mellüket a Holokauszt miatt, amit - mostmár napnál világosabb - a cionisták maguk idéz tek elő, szándékosan, mi több célzatosan.

Tévedtek, de gyáván dekkoltak!

Most mégis ribillió támadt, mert a cionizmus legkevésbé sem jelképes kígyója túl gyorsan és túl durván akarja "bezárni a körét", hogy  Európát  össze roppantsa. A hájas félzsidó liba pedig, mivel rosszul fogták a nyakát, ügyetlenül "elgágintotta magát".  . Műhiba történt...

Nem készült pl. hatástanulmány arról, hogy fognak viselkedni a németekkel, különösen a nőkkel szemben azok a migránsok, akik a saját fajtá jukbeli nőket is kéjrabszolgának, igavonó baromnak tekintik és eként használják. Mit fognak szólni a töme gesen megerőszakolt nők, leánygyermekek és szüle ik?

Ne értékeljük túl a német szélsőjobb mozgolódását. Periférikus jelenség. Nem fogja felkavarni a mocsár felszínét sem. Ha lázadásra gondolunk az összes (!) európai nép lázadására (!) érdemes csupán gondolnunk; nem utcai tüntetésekre, mert ezeknek az a sorsuk, hogy vagy szétverik, őket, vagy a tüntetők elfáradnak, megunják és hazamennek.

Valami többre, egészen másra van, lenne szükség.

Fentebb azt a nemzeti szocialista internacionálét nem gondoltam egészen komolyan. Az ilyesféle politikai mozgalmak lomhák és tehetet lenek. Másféle "internacionáléra" kell gondolni! Valami olyanra, amelyet Heinrich Himmler, a "Vaskezü Heini" hozott létre. Hát persze hogy az SS-re gondolok! Ez a szervezet is "internacionálé" volt, csak nem politikai, hanem "katonai" internacionálé.

A franciák Idegenlégiónak nevezik azt a külföldiekből verbuvált elit alakulatot, amelynek tagjai kalandvágyból, pénzért, vagy büntetés elől menekülve hajlandók életüket a francia érdekekért feláldozni.

Heini egészen másképp csinálta. A németek mellett külföldieket is felvett az SS-be. A német és az "idegen" SS hadosztályok precíz
kimutatását megtalálhatjuk az Interneten. Itt és most csak az "északi" SS hadosztályokat és a francia SS hadosztályt említem:  
"SS Wiking", "SS Nordland", "SS Nederland" "SS Langemarck" ,"SS Wallonien", "SS Charlemagne" "SS Landstorm Nederland" hadosztályokat.

Mint tudjuk, az SS jelszava mindössze ez volt: "BECSÜLETEM A HŰSÉG". Ez német nyelven írott, de nem német jelszó. Valami általános erkölcsit akart jelenteni. Azt is jelentette, hogy a németeken kívül "idegen" népek legjobb fiai álltak egy zászló alá, egy eszme szolgálatába. És ezért - nem Németországért - meghaltak, ha ezt követelte a becsület.

Külön említem a francia SS Charlemagne hadosztály (beszédes) példáját.

A Vörös Hadsereg 1945 április 28-án indította meg végső offenzíváját Berlin központjában. A cél az volt, hogy május elseje ünnepét Berlin, ill. a führer bunker elfoglalásával tegyék emlékezetessé. A bunkert a Charlemagne francia SS hadosztály maradványai védelmezték, akik a végsőkig - ami számukra május 2-át jelentette - kitartottak, elrontva a moszkvai győzelem ünnepet... 
SS Unterscharführer Eugene Vaulot volt akit  utolsónak tüntettek ki a Vaske reszt Lovagkeresztjével. Ezt egy gyertyafényes ünnepség követte a Stadtmitte U-Bahn állomás peronján április 29-én. Május 2-án Vaulot elesett, méltő befejezést adva a hőstörténetnek.

Mit is akarok ebből kisütni?

A végveszélybe került fehér Európát a fehér európaiaknak kell megmenteniük váll - váll mellett küzdve, a migránsokat maga előtt terelő zsidó szörnye teg ellen. Lehetséges ez? Lehetséges, hisz van rá példa! [Lásd fent.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A "zsidó szörnyeteg" egyáltalán nem jelképes alak. "Hazánkfiáról", a legkártékonyabb zsidó kapitalistáról, a bűnöző Soros Györgyről van szó! Nem árt tudni, hogy Soros nem csak kivülről ostromol(tat)ja Európát a migránsokkal). Soros, mint minden echte zsidó, kint is van, bent is van. Itthon Magyarországon is otthon van.  A baloldali kép  alatt a következő szöveg olvasható. "Budapest, 2012. szeptember 14. Soros György alapító, tiszteletbeli elnök köszöntőt mond a Közép-európai Egyetem (Central Europe an University, CEU) huszon kettedik tanévének megnyitóján a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2012. szeptember 14-én."

Nem tudható, hogy a tömegében buta/birka magyar nép mikor ismeri fel végre, hogy egy várat egyszerre kívülről és belülről is ostromolni csak a zsidó képes?

Apropó a Tudományos Akadémia.

Arról a "magyar" intézményről van szó, amelynek elnöke Glatz Ferenc így nyilatkozott rólunk.
“A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemészárlásában.”Glatz Ferenc „A magyarok krónikája“ című munkájában (Budapest 1996. 9. oldal.) Glatz is zsidó. De ki is lehetne más az akadémiai elnök, meg az esztergomi érsek, ha nem zsidó? [Nálunk az eszter gomi érseki szék egyenesen zsidóknak van fenntartva. Egy egész "szettünk" van már belőlük, Lékai, Paskai Erdő szemé lyében. Ők Magyarország örökös "első zászlósurai..."]

Glatz Ferenc, a XIII. Zsidó Nyári Fesztivál fővédnöke a programsorozatot a belváros "szívében" (!) a Gozsdu-udvarban megnyitván ünnepi beszédében rámutatott - " olyan időket élünk, amikor az európai kultúra és az egész magyarság keresi 'kulturális szerepét'. Ennek a helykeresési folyamatnak fontos része a zsidó kultúra, melynek sokszínűségéről évről évre hű képet ad a Zsidó Nyári Fesztivál." Tetszenek érteni? Van európai és van zsidó kultúra a magyarság meg még csak keresgéli kulturális szerepét. Meg is fogja találni - a zsidó kulturában...

Mert ravasz ez a kopasz. Ugyanazt érti ő is a "magyar kultura" alatt amit Landeszmann György egykori budapesti főrabbi.
"Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack." Mi ez, nyelvbotlás? Egy fenét. Kertész Ákos Kossuth díjas "magyar" író szerint  "A magyar 'genetikusan' alattvaló. (…) A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret-furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni." Ez is elszólás? Konrád György a (majdnem) nobeldíjas ugyancsak "magyar" író is ekként vélekedik -  "A zsidók (sehol) nem lesznek utcaseprők, mert a sok évezred alatt felhalmozódó intellektuális tőke tovább öröklődik az utódokra. Az érzékenységet, az alkatot és valószínűleg intelligenciánk természetét is összeadjuk abban a 'génkoktélban' (!), amik: a gyereke ink. Hordozható örökség ez, és bárhol működtethető."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ez után az üdítő kis magyar kitérő után térjünk vissza témánk sodorvonalába.

Arra is van történelmi példa, hogy végszükségben a gyermekek is harcba szállnak. Ha másért nem azért, hogy anyjukat, testvérüket megmentsék a tömeges megbecstelenítéstől.

Az "SS Werwolfra" gondolok.

"A háború utolsó, legelkeseredettebb próbálkozásainak egyikeként, az SS és a Hitlerjugend önkénteseiből úgynevezett Werwolf (Vérfarkas) -sejteket hoztak létre, akik a szovjet partizánokhoz hasonló módon kellett zaklatniuk a szövetséges csapatokat. Számítottak a helyi lakosság segítségére, hogy élelemmel, szállással segítsék a farkakölyköket. Az önkéntes jelentkezőket, egy Erkelenz melletti kastélyban képezték ki szabotázsra, gyújtogatásra, orvtámadásokra, robbanószerek és fegyverek kezelésére, kódolásra és dekódolásra. A közel ötezer (!) kiképzett werwolf ezután beszivárgott a hátországba, ahol feladatuk szerint gerillaharcot kellett folytatniuk a megszállók ellen. Ezeket az egységeket, miután harcba vetették őket, a szövetségesek egytől-egyig felszámolták nyolc hóna pon belül. Nem volt vezetési központja  a szervezetnek, amely magányos akciókkal nem sokat tehetett a feladata elvégzésének érdekében. A Werwolf-akciók nagy része máig ismeretlen. Nem lehet tudni mit követett el e gerillacsapat és mely akciók írhatók magányos ellenállók számlájára. Az ismert Werwolf-akciók az alábbiak: Dr. Franz Oppenhoff, Aachen első Szövetségesek által kinevezett polgármesterének meggyilkolása. Egy lőszerraktár felrobbantása a szudétaföldi Ústí nad Labem-ben, melynek során közel 30 ember halt meg. A brémai amerikai rendőrkapitányság felrobbantása. A Radio Werwolf, a mozgalom illegális adója rengeteg halálesetért és balesetért vállalt a felelősséget, ezekről később nagyrészt bebizonyosodott, hogy nem volt közük Werwolf ködéséhez. A háború végének zűrzavara és a Werwolf-szervezet partizán-jellege miatt nem lehet biztosan megállapítani azt, volt-e egyáltalán beleszólása ennek a szervezetnek a II. világháború európai kimenetelébe."

Beleszólásuk nyilván nem volt, de többet tettek, mint amit megkövetelt tőlük a Haza. Nem tudni e szőke kölykök közül hányan végezték a kóser - rituális kínzó és vágó kamrákban. Példájuk azonban mindenépp egy sugár lesz abban a fény-nyalábban, amely megvilágítja majd a zsidó bűnöket.

Mindnesetre több mint elégséges ok van arra, hogy az európai dzsungelnek machetével essen neki a nemzeti szocializmus és a "vágatot" vasseprővel seperje ki.

Mindez nem is lenne olyan tragikus folyamat, ha az európai zsidók megszívlelnék azt, amit Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a franciaországi zsidóknak mondott, helyesebben ajánlott, feltéve hogy nem viccelt...

A Charlie Hebdo szerkesztőségében rendezett vérengzés (részleges fertőtlenités) után egy szombati televíziós beszédben azt hangoztatta, hogy a franciaországi zsidók hazája Izrael, sőt... "Azt mondom Franciaország minden zsidójának, Nyugat-Európa összes zsidójának, hogy Izrael nem egyszerűen az a hely, ahová imádkozni járnak, Izrael Állam a hazájuk."

[Izrael 1948-as megalapítása óta először 2014-ben vált Franciaország az Izraelbe irányuló zsidó kivándorlás fő kiinduló pontjává 6600 emberrel, szemben az előző évi 3400-zal. A francia zsidó közösség létszáma mintegy 5-600.000 fő, a harmadik legnagyobb a világon az Egyesült Államok és Izrael után. Az Izraelbe költözők legfontosabb indítéka vallási jellegű, de egyre többen vannak, akik a bizonytalanság miatt távoznak. Ebben a tempóban alijázva 8 - 10 év kellene ahhoz, hogy a zsidók elfogyjanak. Ez sok. Ennyi időt nem bír elviselni Európa, Franciaország, de (reméljük) a francia (európai) zsidók sem.

--------------------------------------------------------

E cikk írása során 2015.11.13-ának fekete péntekjén intézett támadást az Iszlám Állam párizsi célpontok, valójában Európa szíve ellen. Ez a drámai esemény csak némileg módosítja írásom tartalmát, mert semmiképp sem tekinthető váratlannak. Benne volt a levegőben, ahogy mondani szokás. Legfeljebb még izgalmasabbá teszi a cikkben úgyis tárgyalni szándékozott kérdést: mi a támadás célja? Európa, mint a fehér civilizáció letéteményese, hogyan védekezhet ellene?

Európának a kapitalizmustól, a judeokapitalizmustól és annak hordozójától a zsidóságtól kell(ene) megszabadulnia.   

Sajnos van egy kis bökkenő: a judeokapitalista Oroszország és uralkodója a világ leggazdagabb (fél)zsidó oligarchája Mr. Vladimir Putyin... 


Most annak szentelek egy kis kitérőt, hogy Putyin úr mennyiben igazolta
"Pujtyín maszkirovkája" c. írásomban felvázolt baljóslataimat.

Azt hogy Porosenkó cinkosa maga bizonyította be cinikus és aljas kijelentésével, melyet Valdaj Klub fórumának zártkörű vacsoráján tett. „Ami pedig Pjotr Porosenkót illeti, én voltam az első, aki őt támogatta. És továbbra is támogatni fogom.”  

Újra
rendezte az oroszországi zsidókérdést [pedig az "megfelelően" rendezve volt már korábban is].
A Vlagyimir Vlagyimirovics által kezdeményezett törvényjavaslat értelmében büntetés terhe mellett tilos lesz idézni bizonyos kitételeket - akár szóban, akár írásban - a zsidók által az elmúlt három évezred folyamán írt Ószövetségből, illetve az időben későbbi, úgynevezett posztbiblikus, tehát a zsidó Biblia után keletkezett, a zsidók szerint ugyancsak „szent könyvekből” (szifréj kódes – ספרי קודש).0
Emiatt leereszkedő
vállveregetésben részesült a 
Hiddávrut (Párbeszéd - הידברות) című világhálós kiadvány szer kesztősége részéről, amit alázatos farkcsóválással hálál meg.
 

* * *
 

A nemzeti szocialista mozgalomnak nem a zsidóság mint faj, hanem a zsidó világtőke ellen kell(ene) fellépnie e tőke kisajátítása (szocializálása) formájában. Ennek csak járulékos következménye a zsidó faj státusának rendezése, akár egy "Madagaszkár projekt" keretében... A lényeg nem a tömeges megsemmisítés, hanem a teljes izoláció attól a közegtől, amelyben a káros zsidó létforma burjánzani képes. A virológia ezt ekként fogalmazza meg - "A virulen cia az élősködő életmódot folytató, parazitikus lények (vírusok, baktériumok vagy eukarióták) képessége a megfertőzött gazda egyed túlélési és szaporodási sikerének, azaz 'fitneszének' csökkentésére."  Vajon miért nem tudnak a politikusok ilyen frappáns módon fogalmazni? Milyen egyszerü lehetne minden...

Könnyü belátni, hogy Putyin nem lelkesedik egy ilyen törekvésért... Így marad - ha marad - a barbár és korrupt orosz kapitalizmus mint szégyenfolt a judeokapitalista világrendszerben.  

Az oroszországi közállapotok és Oroszország külföldi szerepvállalásai kísértetiesen hasonlítanak ahhoz, amit Joseph Heller "A huszonkettes csapdájában" megjelenített. Néhány mondat a köny recenziójából [remélem] szemlélteti mire gondolok.
 

"Milo Minderbinder, az M & M szindikátus vezére, a géhás tiszt, akinek a háború soha nem remélt méretű üzleti vállalkozás. Milo mindenkivel üzletet köt, az amerikai hadsereggel, mert jó pénzért német hadititkokat vásárol, és a német légelhárítással, mert kiszolgáltatja neki az amerikaiak terveit. Tojást vesz, darabját öt centért, eladja ugyanazt háromért, és minden egyes tojáson megvan a haszna. Amiből persze mindenki részesedik. Csak azok nem, akik a repülőgépeken ejtőernyő, segélycsomag és kötszer helyett M & M feliratú cédulákat találnak, mert Milo mindent eladott. És persze azok sem, akik meg halnak, amikor Milo, a németekkel kötött üzlet értelmében megbombázza saját alakulatát. Milo mindenkit a kezében tart, még a megközelíthetetlen és megvesztegethetetlen de Coverley őrnagyot is sikerül lekenyereznie. Egyetlen vetélytársa a titokzatos Wintergreen exőrvezető, aki a háttérből, mint a dandárparancsnokság írnoka, irányítja az eseményeket, és akivel végül üzlettársak lesznek."

Jól emlékszem, mekkorákat röhögtem anno a könyvön, az hívén jó vicceket olvasok. A franc se tudhatta ez nem vicc, ez Amerika. Azt meg senkinek se' hittem volna el, hogy Putyin kezén ilyenné válik Oroszország is, sőt még ilyenebbé... Márpedig ilyenné lett. Lássuk hogyan. 

Köztudott, hogy Isist ZsidóAmerika hozta létre Szaúd Arábiában. A témafelelős az elmebeteg McCain neokon [Neo Kohn] szenátor.

Ebből a logika szabályai szerint az következne, hogy az Isis ellen Oroszország Putyinja ott lép fel, ahol létrahozták, ill. ahonnan írányítják. Az nem lenne elvárható, hogy az orosz superfort ressek egyenesen Amerikát, vagy akárcsak Szaúd Arábiát támadják. De az mégis csak feltünő, hogy Mr. Putyin azzal a Szaúd Arábiával seftel [szaúdi atomipar felépítése] amelynek a terroristáit Szíriában bombázza.
Mr. Putyin a XXI század Milo Minderbindere, "seft made manja"

[A "self-made man" angol kifejezés (az elnevezés mélyen az 'amerikai álomban' gyökerezik), azokat az embereket nevezik így, akik alacsony társadalmi pozícióból (rendszerint szegénységből vagy nyomorból) indulva, minden valószínűség ellenére kitörnek az őket körülvevő közegből, felmásznak a társadalmi ranglétrán, hatalmas sikereket érnek el, és ami a legfontosabb: mindezt külső segítség nélkül teszik. A 'self-made man'-ek tehát olyan emberek, vállalkozók, akik önerőből lettek sikeresek. Ők erre nagyon büszkék – joggal."]

A hasonlóságok mellett jelentősek a különbözóségek is. Mr. Putyin semmit sem tett önerőből. Őt a zsidó háttérhatalom emelte ki a mocsárból és tette lehetővé számára, hogy az orosz állami vagyon fosztogatása révén.

Oroszországnak, a világ leggazdagabb tőkés oligarchájával Putyinnal a hátán, semmi esélye arra, hogy átjusson a tű fokán. Nincs üzenetük a jövő számára. Akkor se lenne, ha Putyin a fennmaradás irányába vezetné Oroszor szágot. Csakhogy erről szó sincs. Putyin az utolsó felszámoló abban a dicstelen sorban [Hruscsov, Gorbacsov, Jelcin] amely Oroszországot gyarmatosítani kivánná a zsidó oligarcha-tőke közreműködé sével.

De Putyin jóval  több mint Oroszország felszámoló biztosa. Putyin egyike a Háttérhatalom "kontines kormányzóinak" a mindenkori amerikai és a kínai elnökkel egyetemben.

A Putyint körül lengő hamis legendák egyike, hogy leszámolt a zsidó tőkés oligarchákkal. Ebből egy szó sem igaz. Putyin egyszerüen leszámolt azokkal a pimasz zsidrákokkal, akik kétségbe vonták, hogy ő a tőkés maffiák keresztapja [capo dot tutti capi]. Szimpla bandaharc zajlott. A makacskodó Hodor kovszkij azért került a börtönbe, mert Putyin államfő is lévén a börtönkulcs birtokában "beutal hatta" ellenfelét. Ha Putyin történetesen nem államfő, vagy Hodorkovszkij külföldre távozik, golyó, tőr, besugárzás, vagy méreg végzett volna vele, mint másokkal, akik dolgában Putyin nem volt területileg illetékes... [Berezovszkij, Litvinyenko, stb.]

Akikkel szemben nem volt "jogcím", ide tartoznak pl. az újságírók, ott aratott a furfangos halál. "
A Nemzetközi Újságíró Szövetség által is támogatott adatbázisban található adatok szerint az elmúlt húsz évben meghalt 300 orosz újságíró közül 178-an nyílt gyilkosságnak estek áldozatul. 82-en balesetben vesztették életüket, 28-an pedig háborús szituációban, főleg Csecsenföldön. Nyolcan haltak meg terrortámadásban, további 44 fő eltűnt, vagy nem tisztázott körülmények között vesztette életét. Az adatok természetesen nem tartalmazzák az újságírók kárára elkövetett nem halálos támadásokat, fenyegetéseket. A tapasztalatok szerint elsősorban azokat az újságírókat éri támadás, akik a nagyvállalatok és üzletemberek gyanús pénzügyeit, a korrupciót és a nagyobb üzleteket, így például a fegyverkereskedelmet vizsgálják. Közülük is kiemelkedik néhány eset, ami a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette a közelmúltban.A legnagyobb nemzetközi visszhangot Anna Politkovszkaja meggyilkolása váltotta ki. A Novaja Gazeta munkatársa a Putyin-kormány heves bírálója volt, és főleg a csecsenföldi konfliktussal foglalkozott. Az újságírónőt a kétezres években az orosz kormányerők rövid ideig fogva tartották Csecsenföldön, később saját elmondása szerint megpróbálták meg mérgezni. Végül 2006 októberében holtan találták panelházának liftjében."

Se szeri se száma az orosz újságírók "kivételesen mostoha sorsával" kapcsolatos dokumentációknak. Egy dolog szinte minden közleményben felbuk kan: az elkövetési módok az orosz titkosszolgálatra vallanak. Ez két okból érdeles.

Az egyik az, hogy az orosz állambiztonsági szervezetek csődöt mondanak minden olyan esetben, amikor az orosz államérdekeket (is) kellene védel mezniük, pl. Ukrajna, Irak, Líbia, Szíria. Viszont feltünően találékonyak, hatékonyak, ha Putyin mint államfő és mint oligarcha bonyolult érdekeit kell védelmezniük.

A másik, hogy Putyin idején Oroszországban "eltűnt" a nemzetiszocialista jobboldal, funkcionálisan legalábbis.

Ha máshonnan nem is, Szolzsenyicin "Együtt" c. csodálatos társadalomrajzából tudjuk, hogy az oroszoknak és a zsidóknak együtt nem megy, az istennek se'. Szolzsenyicin sajnos nem jutott el a legújabb korig. Ha eljutott volna, aligha parolázott volna vele Putyin, vagy pláne ő Putyinnal...

A lényeg a lényeg, hogy Oroszországban felütötte a fejét az anticionizmusnak becézett antiszemitizmus és kezdett félelmetes méreteket ölteni, legalábis a zsidók szerint. Gombamódra kezdtek szaporodni a "náci" szervezetek. A zsidók a már teljesen hülye Jelcinben nem bíztak és - jobb híján - a tőlük megszokott ajvékoláshoz folyamodtak. Jellegzetes műve ennek a korszaknak Szemjon Reznyik "Oroszország fasizáló dása" c. könyve. Oltári hosszú. Szerencsére van benne egy passzus, amely egymagában is hűen adja tükrözi a Putyin előtti oroszor szági állapotokat.

Az u.n. "Bezsverhíj ügyet" említi olyan kivételes esetnek, ahol a hatalom odacsapott.
"Viktor Bezsverhíj ... a filozófia doktora ... Tanulmá nyozta a Gestapo felépítését ... Jegyzéket állított össze a zsidó irókról, képzőművészekről és zeneszerzőkről ... Terjeszteni kezdte a Mein Kampfot ... Kissé átírva, hogy még zsidóellenesebb legyen ... Kihagyva minden negatív kijelentést a szlávokra vonatkozóan ... Tanítvá nyai létre hozták és irányították a Nemzetiszocialista Pártot... A pártnak saját 'rohamgárdája' volt ... Közülük többen Boszniában 'szórakozásból" harcoltak is..." [Könyv. 220 - 221 old.]

Szóval volt a rovásán doszt'. A bíróság azonban nem talált semmiféle törvénysértést, ezért felmentette Bezsverhíjt. 

Ezt a tragédiát Reznyik így kommentálja.
"Keserüen ironikus, hogy a törvény ilyen meggyalázása éppen a korábbi Leningrádban esett meg, abban a városban, mely a Hitler elleni hősies ellenállást szimbolizálta. A Második világháború során Leningrád 900 napos blokádot állt ki. A város több mint egymillió emberéletet veszített az éhezés és a hideg miatt, de nem adta meg magát Hitler csapatainak. Ötven évvel később Hitler egyetlen lövés eldör dülése nélkül jutott be a városba..." [222 old.]

Hát ez bizony elgondolkodtató. De igazándiból elgondolkodnak rajta a zsidók is? Nem! Tanúsíthatom önöknek, hogy a könyvben a zsidóságnak az antiszemitizmus újjáéledésével kapcsolatos szerepéről, netán felelősségéről egy büdös szó sem esik! Említem, hogy ezt a témát részletesebben
megírtam egy korábbi cikkemben.

Most viszont ott tartunk, hogy fasisztákról pedig, akik nincsenek, szó nem eshet Oroszországban. Olyannyira nem, hogy a mindentudó Goooogle a Viktor Bezs verhij keresőszavakra imígyen reagál. És erre azt mondjam azt, hogy ma már Putyin a "Nagy Testvér"?

Nem mondom, mert Putyin az amerikai emberideál a "self made man" orosz változata a "seft made man", de erre lentebb térek ki. Itt legyen elég annyi, ha megírják [megirják (!)] a Kommunizmus Fekete Könyvének folytatásaként  "Az Oroszországi Judeo Kapi talizmus Fekete Könyvét" is, biztos sokat tanul belőle - aki megéri. [Én már nem jegyeztetem elő a könyvet...]

Beszámolok még egy élményemről.

Aki olvasgatja
Facebook oldalamat, esetleg emlékezni fog rá, hogy régebben annyian voltak rajta orosz ismerősök, mint az oroszok. Nos töröltem mindannyiukat amiatt, mert Putyinnal kapcsolatban semmiféle véleményt nem sikerült kicsikarnom, csak hivatalos, lelkendező lózungokat. Ebből megértettem, nagy "fesz van".

Putyinra visszatérve a jogásznak talán az tűnik fel leghamarabb, hogy ez a két (...) ember a jogi és erkölcsi összeférhetetlenség idolja, olyan bálvány, amelynek jobbkeze nagyon is tudja mit csinál a bal, de szarik (bocs) rá és folyton vigyorog hozzá.

De most vetítsük rá ezt a sötét alakot a glóbuszra, amely a harmadik világháború, a megsemmisülés felé sodródik, nem utolsó sorban épp Putyin jóvol tából.

A termékeny emberi fantázia az emberiséget sújtó nagy szerencsétlen ségeket az apokalipszis négy lovasa képében jeleníti meg. E négy lovas Obama, Netanjahu, Putyin (!) és Merkel. Ők együtt, egy cél felé ügetnek. Az európai fehér faj megsemmisítése a céljuk, helyesebben a feladatuk, amit a zsidó háttérhatalomtól kaptak.

Putyin szíriai "keresztes hadjárata" ezt látszólag cáfolja, valójában bizonyítja.

Nincs bonyolultabb valami, mint a világ folyása, az "andamento del mondo", de a zsidó tabukat megkerülő gondolkodás képes a nyilván való tényeket és ezek összefüggéseit felismerni és belőlük logikus következtetésekre jutni. Nincs ez másképp Szíria esetében sem.

Közel Kelet és Észak Afrika virágzó államainak módszeres lerombolása egy ördögi haditerv első része volt. A részeges zsidó [Jelcin] trónjára kuporodó Putyinnak tudnia kellett, tudta is, mire megy a játék. Tudta, de hagyta Líbiát, Irakot és Szíriát lerombolni. Szerepe Szíria vonatkozá sában a legvisszataszítóbb, hisz Szíria a "szövetségese". A tartuszi orosz támaszpont fenntartásának azonban semmi értelme nem volt és jelenleg sincs, hisz Oroszország feladta Közelkeleti pozícióit. A támaszpont tehát már nem egy szilárd archimedesi pont, ahonnan vissza lehetne a sarkaiba helyezni közelkelet világát. És mégis, egy több ezer éves államot lerombolt, népét megtizedelte, szülőföldjéről (halál)táborokba kényszerítette az a tudatosan egyenlőtlenre tervezett háború, amit nem más, mint Putyin kényszerí tett Szíriára csaknem öt éven át.

Aki ráér helyzet vizuális érzékelése végett vessen egy pillantást a "szíriai befolyási övezetek" nem túl friss, de a helyzet logikájának érzékelésére még most is alkalmas térképére.


 

Az Iszlám Állam a Szíriából és Irakból kiszakított egybefüggő "felségterületen" terpeszkedik. Ha Putyin - a légibohóc - nagyon megszórja Rakkát, az Isis szíriai "fellegvárát", kivonják onnan a csapatokat és áttelepítik a volt Irak területére. Oda nem üldözheti őket Putyin, mert Irak nem szövetségese!

Akkor mire jó az egész? Mire jó az orosz csapásmérő erők szíriai vendégszerepeltetése, amikor már nem ez a főcsapás iránya? Már csak a hülye, meg Putyin nem tudja, hogy Európa után az Iszlám Állam új frontot nyit Oroszország "lágy alfelén" a Kaukázusban, ill. a ".... sztán" név végződésü iszlám államok területén.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Te is fiam Brutus? Krím Napoleonja... 

Nem kellett túl nagy ész annak belátásához, hogy a szíriai látszat offenzíva veszélyezteti Oroszország biztonságát. Nincs azonban az az elme, amely képes lenne olyan konteót kiagyalni, amilyet a valóság képes produkálni.

A krími sajnálatos eseményekre gondolok...

Mi is történt? Porosenko - Putyin haverja - kivágta Krímben a biztosítékot. Mielőtt csámcsogni kezdenék ezen, emlékeztetni szeretném az olvasókat Putyin [egyik] botrányos nyilatkozatára, amelyen nyilvánosan kiakadtam.

Putyin a Valdaj Klub fórumának zártkörű vacsoráján azt
mondta, "ami pedig Pjotr Porosenkót illeti, én voltam az első, aki őt támogatta. És továbbra is támogatni fogom..”

A történtekről  a kapitalista Putyin legbuzgóbb seggnyalója a kommunista Bal Rad ezt írja.
“Áramszünet a Krímben. Her szon megyében a “Jobb Szektor” nevű neonáci bűnbanda fölrobbantotta  a Krím-felé vezető elektromos távvezetéket.Ez a vezeték látja el árammal a Krím- félsziget mintegy hetven százalékát. A robbantás helyszínére azonnal nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, és a helyreállítási munkálatokat haladéktalanul megkezdő munkacsapat. A mozgolódásra a “Jobb Szektor” martalócai is fölfigyeltek, és a helyszínre özönlöttek. A duhajkodásban két rendőr szúrt sebeket szerzett.Oroszország-minő véletlen-pedig ma bejelentette: leállítja az orosz szén szállítását Maradék-Ukrajnának.

Más [nem kommunista] források szerint a félszigetet eddig ellátó mind a négy vezetéket elvágták, s a közösségi oldalakra feltett képeken ukrán zászlók láthatóak a használhatatlanná tett oszlopokon. A kétmillió lakosú terület nagyobb városaiban – Szimferopolban és Jaltában – generátorokkal biztosítják az áramellátást, ám az illetékesek szerint külső források nélkül csak a szükséges elektromos energia felét tudják biztosítani.

Eddig csak a Krímet nem fuserálta el Putyin. Gondolom, nem merte annyira kilógatni a lólábát. Most majd nem tehet róla, hisz a Haza Szíriába szólította.

Ez a kis incidens nyilván nem árt a Putyin/Porosenko örök barátságnak, mint ahogy az sem, hogy a haver évek óta háborúzik Kelet Ukrajna [Luhanszk, Donbassz] orosz és nem orosz lakossága ellen és ebben a háborúban olyan tömegpusztító fegyvereket és harceljárásokat alkalmaz, amelyeket tílt és elítél a háború "joga", nem is beszélve a szisztematikus népirtásról...

2015.11.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kétszínü putyini politikát leginkább leleplező mozzanat a migráció léha felfogása és kezelése Putyin részéről.

A Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon  2015. szeptember 4- én pl. így lamentált. "Európa vakon követi az amerikai utasításokat, holott az Egyesült államok semmilyen terhet nem visel az illegális bevándorlók okozta problémából. A jelenlegi európai migrációs válság teljesen várható volt. A válság a Nyugat rossz külpolitikájában gyökerezik, nevezetesen az Egyesült Államok beavatkozása a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, holott Oroszország már évekkel ezelőtt figyelmeztetett a lehetséges következményekre. az Egyesült Államokat nem érinti ez a migrációs áramlás, míg Európa, amely vakon követi Washington utasításait, egyre jobban szenved. Aggodalmát fejezte ki, hogy az elmúlt hetekben a migránsok már megrohamozták a magyar határon felállított kerítést, vonatokat és komphajókat foglalnak el."

A lélegzet eláll ekkora pimaszságra, amely Oroszország szíriai "kalandját" szóba se hozza. Arról se beszél hány fő lenne az a szíriaiakból álló kvóta, amit Oroszország Anyácska hajlandó lenne befogadni. Nem az ő asztala...

Jó hogy a komphajókat említi, persze putyini, azaz faramuci módon.

Való, hogy a migránsok többsége hajón érkezik. Komphajókat viszont nem kell lefoglalniuk, mert mindenféle vízijármű, a gumicsónaktól a luxus utas szállítókig, úgy kínálja magát, mint a taxik a droszton, vagy a kúrvák a placcon. ZsidóAmerika [Soros] pedig pénzt ad a vízitaxizásra, sőt útikönyvet nyom a kezükbe, nehogy eltévedjenek határsértés közben.
Senki se' mondhatja, hogy a vén lotyó Ájrópa ne foglalkozott volna, a maga módján, a migráció szabályozásával. Az
-en olvas hatók a következők.  "Javaslat a koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapítá sáról... Kellő figyelemmel a vegyes összetételű migránscsoportokban utazó, védelemre szoruló személyek védelmének a nemzetközi joggal összhangban történő biztosítására ... A határőrizet, mint kitűzött cél végrehajtása, azaz a jogellenes határátlépések megelőzése érdekében a határozat szükségesnek és megfe lelőnek bizonyult. Ebben a tekintetben a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az őrizet nem csak felderítést foglal magában, hanem olyan intézkedésekre is kiter jed, mint az Unióba illegális belépést megkísérlő hajók feltartóztatása." Nem akarnám a tenger-ügyben keletkezett tengernyi szófosást hosszan idézget ni. Az EU időben leszabályozott mindent. Költséges szervezeteket is létrehozott a tengeri migránshalászatra. És most? Jobb ha hagyjuk...

A lényeg, Európának joga és módja is lett volna, ill. lenne a migrációs hajókázást megakadályozni, de nem tesz semmit, mert Amerika mást parancsol a rabbik büdös kúrvájának Angela Merkelnek, de nemcsak neki. A nyomorult Hollande, a rettegő Párizs közepén, továbbra is a migráció humanitárius kezeléséről fecseg.

Ebből elég!

A tetteknek kell következniük. Hitler mondta. Goethét nem szeretem, de egy mondatáért hajlandó vagyok sokmindent megbocsátani neki. A mondat így szól - "Kezdetben volt a tett!"2015.11.21

Sz. Gy. 

 

Megosztás