Habemus Papam!
Magva szakad Wojtylának?

Napihír:
Fehér füst a kéményből.
Josef Ratzinger az új pápa! 2005. április 19., kedd, 17:59

E Comment a stílszerűség jegyében püspöklilában íródik!

A hazai sajtó-seggnyaló-seggfejek a III. János Pál nevet szerették volna "adományozni" az új pápának és olyan időben is ezt szajkózták, amikor már bemondták: az új főnök a XVI. Benedek nevet választotta.

Emiatt esetleg érdekes lehet: ki volt, milyen volt az előd XV. Benedek? Néhány adalék.
Rá is vonatkoznak az u.n. "Malakiás próféciák".  
Szt. Malakiás XII. századi ír püspökrõl, és a neki tulajdonított próféciákról van szó, aki összeállította a pápák 'listáját', mégpedig visszamenőlegesen és bizonyos értelemben a jövőre nézve is... A próféciák egyes értelmezői szerint a katolikus püspök egyházának jövõbeli megszûnésérõl jövendölt !? [A fenti és következő hivatkozások Morvai Péter írásából valók - megjelent a "HETEK"-ben. Az idézett részek dőlt betűkkel vannak szedve.]

A jövendölések kissé hasonlók Nostradamus jóslataihoz. Passzolnak is a beteljesedett eseményehez, meg nem is.

A történelem addigi legnagyobb pusztítását hozó években, 1914 és 1922 között XV. Benedek volt a római katolikus egyház feje. Az európai háborúnak és az oroszországi forradalmaknak több mint tízmillió katolikus áldozata volt, és a kataklizmák túlélõi közül is sokan elfordultak az egyháztól. A lista értelmezõi szerint erre utalhat a XV. Benedek pápára vonatkozó mottó: az
„elnéptelenedett vallás” [„religio depopulata”].

XV. Benedek pápa 1917. április 21-én nevezte ki Eugenio Pacellit müncheni nunciussá és címzetes sardi-i érsekké, és május 13-án személyesen szentelte fel püspökké a Sixtus-i kápolnában.

Pacelli alias azonos azzal a későbbi XII. Pius pápával, aki a jobbérzésű zsidók céltáblájává, a kevésbé jőérzésűek köpőcsészéjévé vált, mert - úgymond - nem lépett fel elég erélyesen a holocaust ellen.

XV. Benedek Pacelli személyében tehát olyan egyént favorizált, aki a zsidók szemében szalonképtelen [tréfli] lett. Ezt ö esetleg előre nem tudhatta. XVI. Benedeknek azonban már tudnia kellett, milyen keresztet vesz a nyakába pusztán e keresztnév választása által. Hát ezen érdemes elgondolkodni.

Mivel a Malakiás által adott jellemzések a római katolikus egyház szemszögébõl értékelik az egyes pápákat, ez – mint a következõ két egyházfõ esetében is – nem feltétlenül esik egybe a történészek esetenként kritikus véleményével. 1922-ben lépett a vatikáni trónra XI. Pius pápa, aki Malakiástól a „rendíthetetlen hit” [„fides intrepida”] jellemzést kapta. Pius tizenhét évig tartó uralkodása alatt konkordátumot kötött Benito Mussolinivel és Adolf Hitlerrel, amivel a katolikus egyház helyzetét igyekezett megerõsíteni.

XI. Pius 1939. február 10-én halt meg, viszonylag rövid betegség után, 1939. március 1-jén vette kezdetét a konklávé ... A szavazatok többségét Pacelli kapta. Elődje iránti tiszteletből a XII. Pius nevet választotta.


A németországi nunciusként, majd a vatikáni diplomácia vezetõjeként tevékenykedõ Pacelli az „angyali pásztor” [„pastor angelicus”] jellemzést kapta Malakiástól. A második világháború alatt végig hallgatásba burkolózó pápát tisztelõi kiemelkedõ spirituális képességeiért és diplomatikus vezetõi tevékenységéért tartják méltónak a „angyali pásztor” címre.

[Mármint a gójok.]

A pápaválasztás után XII. Piusz megtartotta a püspöki jelmondatát: "Opus iustitiae - pax": "Az igazságosság gyümölcse - béke". Ez a jelmondat teljesen átszőtte egész papi tevékenységét és életét. X. Piusz, XV. Benedek és XI. Piusz is a béke emberei voltak. XII. Piusz is beállt ebbe a sorba, és soha nem volt méltatlan választott jelmondatához. Méltán szól róla a jövendölés: "Pastor Angelicus" - "Angyali Pásztor".

A Malakiás listáján szereplõ 110. pápa Karol Wojtyla, Krakkó érseke, aki 1920. május 18-án a feljegyzések szerint egy napfogyatkozás idején született a lengyelországi Wadowiceben. Mivel az uralkodására vonatkozó jövendölés [„de labore solis”] egyik lehetséges fordítása „a napfogyatkozásból származó”, általában ezzel szokták azonosítani a II. János Pálra vonatkoztatott mottót. A latin mondat egy másik lehetséges értelmezése a Nap alatt végzett fáradságos munkára utal. E fordítás szerint az egyháztörténelemben példátlanul sokat utazó, nyolc nyelven beszélõ, íróként is jelentõset alkotó II. János Pál pápa „a Nap alatt fáradozó” egyházfõ.

A napfogyatkozással kapcsolatos értelmezéshez társul az a feltételezés, mely szerint II. János Pál uralkodásának a végét is egy ilyen rendkívüli természeti jelenség fogja elõrevetíteni. Az ezredforduló elõtt már csak egyetlen teljes napfogyatkozásra kerül sor, amelyet Dél- és Közép- Európából lehet majd figyelemmel kísérni 1999. augusztus 11-én. A jelenség nyomán egy idõre sötétség borul a Vatikánra is – ebbõl vonják le némelyek azt a következtetést, hogy a sokat betegeskedõ pápa helyett még a milleneum beköszönte elõtt új vezetõt választ a katolikus egyház.

Hát  ez így nem jött be. Wojtyla ugyanis a kiszámíthatónál makacsabbúl ragaszkodott az élethez, de főleg a hatalomhoz. Ám ami a sötétséget illeti...

A lista vége!

Az „olajfa dicsõsége” [„gloria olivae”]: ez a mottója Malakiás listáján a 111. pápának, aki II. János Pál után lép trónra, és a jövendölés szerint uralkodása az utolsó elõtti lesz a pápaság hosszú történetében.

Ő lenne hát XVI. Benedek [?].

Õt, II. Romulus Péter pápa [„Petrus Romulus”] követi, akinek uralkodásáról az ír püspök az alábbiakat jegyezte fel: „Sok nyomorúságon keresztül vezeti át nyáját, miután a hét dombon épült város elpusztul, és a rettentõ Bíró megjelenik, hogy megítélje a népet. Ez a vég.” A sajátos névválasztás talán arra is utalhat, hogy az utolsó pápához hasonlóan annakidején a Nyugatrómai Birodalom utolsó császára is felvette Róma alapítójának nevét, akit így Romulus Augustulusnak hívtak.

Mivel jövõbeli eseményekre vonatkozik, természetesen ennek a próféciának az értelmezési lehetõségei jóval tágabbak, mint a múltbeli pápákra vonatkozóké. Az olajfa a béke közismert jelképe. Ebbõl többen azt a következtetést vonják le, hogy az „olajfa dicsõségeként” jellemzett pápa nem feltétlenül egy személyt, hanem esetleg egy hosszabb békekorszakot [aranykort] jelképez, amely alatt számos – külön nem említett – pápa uralkodik majd, és ennek az idõszaknak a végén jelenne meg az utolsó pápa. Ez az értelmezés feloldja azt a baljóslatú feltételezést, miszerint a római katolikus egyház történelme egy-két generáción belül lezárulhat.

Az apokaliptikus értelmezések ezzel szemben a Malakiás-lista eredeti számozásából indulnak ki, és azt állítják, hogy a történelemben már valóban csak két pápa következik, akiktõl a Földre visszatérõ Messiás, Jézus Krisztus veszi át a hatalmat. Az egyik irányzat szerint az utolsó elõtti és az utolsó pápa egyidõben uralkodik majd. Szerintük az „olajfa dicsõsége” egy olyan hamis prófétát, vallási vezetõt jelképez, aki elhiteti a világ lakosait a békesség ígéretével, de valójában belülrõl felszámolja az egyházat, és kiszolgáltatja azt az „utolsó császár”, az Antikrisztus céljainak. Ezzel az aposztata római pápával szemben, aki a hét dombon épült várost, Rómát is elfoglalja, a katolikus egyház hitvalló maradékából egy új egyház jön létre, amelynek sok nyomorúságot és üldözést kell elszenvednie a „Babilóntól”.

A 'lista' értelmezői bizonytalanűl csúszkálnak az évszámok és a pápák "sorszámozása" között. Kérdés, hogy az egyház belülről való felszámolása egy pápa nevéhez, ill. tevékenységéhez kapcsolható e? Úgy gondolom, ez hosszabb folyamat és csak több pápa folytonos, egyirányú törekvése hozhatja meg az "eredményt". Wojtyla mindenesetre nekigyürkőzött. Joggal feltételezhető, hogy - mint gyorsított eljárásban kinevezett szent - a tulvilágról is igyekszik majd odahatni, hogy a két nagy vallásból [zsidó/keresztény] egy vallás legyen. Ez megoldaná az eljövendő Messiás problematikáját is.

Az eljövendő Krisztust senki sem merészeli majd Antikrisztusnak titulálni. Ő lesz a "Rettentő Bíró", azaz a Zsidók Királya, aki jogara alatt egyesíti isten választott népét és uralkodik a föld és annak állatvilága fölött, ideértve azokat az emberszerű állatokat is, akik gójoknak neveztetnek.  

Vojtyla is felvette elődje nevét. Utódja azonban nem követte a kegyes szokást.
Kérdés, hogy milyen jelmondatot vesz át elődjétől? Folytatja e a Vatikán, ill. az egyház judaizálását?

Lássuk az origo híradását.

Este hétkor a Szent Péter térről osztotta első áldását az új pápa, Joseph Ratzinger, illetve megemlékezett elődjéről, II. János Pálról. Ő a római katolikus egyház 265. pápája. 482 év után először választottak újra német pápát a római katolikus egyház élére, ő a nyolcadik német pápa.

A tíz nyelvet beszélő német Ratzinger a bíborosi testület dékánjaként az egyik legtekintélyesebb egyházi vezetőnek számított eddig is a katolikus egyházban. Ő celebrálta II. János Pál gyászmiséjét is.

Egyes bél- tenyér- ill. madárjósok ebből arra szeretnének következtetni, hogy a legújabb pápa elődjének botosaiba lépve annak útját követi majd.

Csakhogy.

Lehet a példa kissé sántítani fog, de emlkkezzünk csak arra, hogy Lenin elvtárs temetését Sztálin elvtárs celebrálta és még esküt is tett, hogy mindenben teljesíti Lenin végakaratát...  Tudjuk mi lett a vége.

Folytassuk az origo-val. 

Ratzinger már 77 éves, 1927. április 16-án született. Hosszú karrierjét az is jelzi, hogy II. János Pál megválasztása előtt is bíboros volt, még VI. Pál nevezte ki 1977-ben. Rajta kívül alig volt olyan tagja a pápaválasztó testületnek, akit nem II. János Pál nevezett ki. Ratzinger a Hittani Kongregáció vezetőjeként a Vatikán fő ideológusának számított.

A konzervatívok közé tartozik, rendszeresen hangoztatta, hogy reformok helyett a burjánzó szabadosságot kellene féken tartani az egyházban. Rá várt az a feladat, hogy a Dél-Amerikában népszerű, marxista elhajlással vádolt radikálisan kapitalizmus-ellenes papi mozgalmat megfékezze. Ezért bizonyos körökben inkvizítornak is nevezték ellenfelei, ugyanakkor II. János Pál teljes bizalmát élvezhette.

Az új pápa a XVI. Benedek nevet választotta. XV. Benedeket 1878-ban szentelték pappá. Tiltakozott a Párizs környéki békeszerződések ellen, 1917-ben létrehozta a Keleti Egyházak Kongregációját és a Keleti Tanulmányok Pápai Intézetét, hatályba léptette a Codex Iuris Canoniciben egybefoglalt, megújított egyházjogot. Ő avatta szentté Jeanne d´Arc-ot.

Mindössze két nap és négy szavazási forduló után a bíborosok legalább kétharmadának sikerült egyetértésre jutnia az új pápa személyéről. A Szent Péter téren tízezrek köszöntötték tapssal a hírt. Az új pápa azzal lett egyházfő, hogy kijelentette: "Accepto", vagyis elfogadja a tisztet. Ezt követően felöltötte az új pápának készült ruhát, majd bejelentették a hírt a nyilvánosságnak.

 Magyarországi reakciók

 Az új pápa, Joseph Ratzinger megválasztása tiszteletére a kedd este negyedórára megkondultak a hazai katolikus templomok harangjai Erdő Péter bíboros körlevele értelmében. Az örömhír ezen jelzésén kívül vasárnap valamennyi templomban a szentmisék végén Te Deum tartanak és eléneklik a Pápai himnuszt. A beiktatás ünnepén a "hívek közös könyörgésében" külön is imádkoznak az újonnan megválasztott katolikus egyházfőért - áll Erdő Péter körlevelében.
[origo]/MTI


Igazán megható Erdő Péter fiúi lelkesedése az új egyházatya iránt. [Titokban az reméltem, hogy esetleg ő vagy Paskai lesz az új pápa.] Közben eszembe jutott, hogy a hercegprímás úr a II. János Pál halála előtt egy rövid, de velős értekezést tett nemzeti közkinccsé - sílszerűen a Népszabadságban [2005.04.06].

E pösszenetben a pápai hatalom mindenhatóságáról elmélkedik, ill. vázlatosan utal arra amit 1991-ben megjelent Egyházjog című könyvében írt.

A pápa tisztsége az úr sajátos adománya. A pápai hatalom pásztori hatalom. Ez egyházkormányzati hatalom [is], amely iránt kötelező az engedelmesség. A pápa fölött senki sem ítélkezhet. Hatalma kiterjed a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalom területére egyaránt. [A baloldali kép egy szoborcsoport alkotására buzdít. A szobor neve "Ájtatoskodók" lehetne.]

Meg kell jegyezni - tessenek utána nézni a Bibliában - hogy Erdő mintapápája sokkal inkább hasonlít a Malakiás próféciáiban jövendölt "Rettentő Bíróra", mint az Újszövetség jó pásztorára Krisztusra. Persze tudjuk, hogy a bíboros úrnak ki és miért imponál.

Reménykedünk viszont abban, hogy az új pápa nem folytatja Krisztus templomának zsinagógává való átalakítását.

Ámen.

2005.04.19

Sz. Gy.