Mottó:
Cogito ergo sum. Gondolkodom, tehát vagyok.
Descartes.

 

Ugrás a frissítésekre!

Ugrás a hozzászólásokra!

 

 

Gondolatok a gondolkodásról

Egy gondolatkisérlet kudarca és tanulságai
 

Ha az ember érezni kezdi eszméi között az űrt, amely minden létnek gátja, "teremteni" kénysze rül, mint az Úristen az ember tragédiájában. Így éreztem én is, többszáz írásom kupacának "magaslatán" tanyázva. Úgy gondoltam hát, hogy valami summázatot írok - önmagamhoz. Ennek jegyében kinlódtam ki magamból egy eszmei párt eszmei programját, amely egy eszmei alkotmány vázára épül; majd egy kommentárban próbáltam megmagyarázni, miért tettem...

A hatás maghaladta legmerészebb elképzeléseimet is, de nem a képzelt irányba. Talán jól is van így, hisz a kudarcok kijózanítóbbak mint a sikerek, mert a sikereknek csupán örül az ember, kudarcból viszont tanulságokat von le.

Kommentárjaim a szatirikus próza müfajába sorolhatók. Amig csak szórakoztatni akartam, nem volt különösebb baj velem; de amikor olyat irtam, amit elgondolkodtatónak szántam, beütött a krach. Ennek jele, hogy a kommentár hozzá szólási rovatában helytelenítő polemizálás kezdődött, a pártprogram hozzászólási rovata pedig gyakorlatilag üres maradt.

Először arra gondoltam, hogy csak magának a kudarcnak az okait fogom részletesen elemezni. Aztán letettem erről, hisz kit érdekelhet, az utólagos bizonyítvány magyarázat. Aztán úgy döntöttem, előveszek egy tükröt, megnézem benne magam, majd kifelé fordítom és várok - ki látja és mondja görbének - a tükröt...

Ezen ötletem szülte a következőt: az eddiginél mélyebben kell elgondolkodnom azon, tulajdonképp mi is a gondolko dás? A fogalom meghatározásánál eljutottam Platonig - Szokrateszig, de aztán rájöttem, hogy egy Wikipédia szintű definició tökéletesen megfelelő. "A gondolkodás az elme azon cselekedete, aminek célja, megoldáskeresés különböző problémákra. A gondolkodás ténye azt jelzi, egy vagy több megoldatlan probléma van jelen a gondolkodó tudatában. [A szó töve: 'gond' is erre utal; a gondolkodás innen közelítve: gondokkal foglalkozás és megoldásukról gondoskodás.] Mivel a magyarság múltját, jelenét és jövőjét "problémásnak" véltem természetesnek tartottam, hogy ezt a kitaposott útat próbálom követni. Hogy mások segítségére is számítottam, abból a megfontolásból eredt, hogy készpénznek ill. természetes kiindulópontnak vettem, hogy "bizonyos értelmezések szerint az emberré válás folyamatában a 'társas intelligencia' (!) jelenléte játszott elsődleges szerepet." Na' ez nem jött be... Bejött viszont egy kóbor asszociáció, olyan kísértés, aminek többnyire nem tudok ellenállni... Ránk ugyanis a "társas intelligencia" hiánya a legjellemzőbb jellemző.

Jelesül az jutott eszembe, hogy lehet az, hogy nehánymillió zsidó képes uralkodni a világon többezer év óta, egyre jobban bekerítve a társadalmakat? Innen már csak egy ugrás volt a JEGYZŐKÖNYVEK... Sokadszor fellapozva a "hamisítványt" kézenfekvő a következtetés: a zsidó gondolkodás győzött a gójok gondolkodása fölött!

A zsidók ez okból - a magukéhoz képest - csupán állati (!) értelmet tulajdonítanak a gójoknak. Lehet, hogy igazuk van?
Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a JEGYZŐKÖNYVEK mekkora jelentőséget tulajdonit a kétféle (zsidó - gój) gon dolkodásnak.

A továbbiakban szemelvények következnek a JEGYZŐKÖNYVEK-ből, itt - ott szerény kommentárjaimmal fűszerezve. Hogy ne érhessen az a vád, hogy szövegkörnyezetükből kiragadott idézetekkel operálok, megjelölöm a jegyzőkönyvek sorszámait és elérhetővé teszem magukat a JEGYZŐKÖNYVEKET is.

[Jelenlegi ismereteink szerint a jegyzőkönyvekben rögzítettek "előadá sok" formájában hangzottak el az 
1897-ben Bázelben tartott I. Cionista Világkongresszuson. Ez persze nem biztos, mert "hangfelvételek" nem készültek. De miről tanácskozott a Világkongresszus? Nem adtak ki róla hivatalos közleményt...]

1. jkv.

Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól.

Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját előnye érdekében feláldozni.

 
A közelmultban a honlapomon (is) zajló vita alátámasztani látszik e tétel helytállóságát. 

A nemzet vak hatalma ... egyetlen nap sem lehet meg irányítás nélkül.

Remélhető-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerű tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélőképessége csak felületes? Tömegben lévő emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, 'nyomorult vallási elképzelések', szokások, hagyományok és érzelgős elméletek irányíta nak.

A tömegről Hitler sem vélekedett másképp... Ő is stratégiát alapitott erre a felismerésre.
 

A kellő munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát, lanyhaságát, állhatatlanságát, azt, hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. Meg kell érteni, hogy a tömeg hatalma vak, ésszerűtlen és oktalan erő, minden bármely oldalról jöhető befolyásolásnak kitéve...

Innentől már nem beszélhetünk a szó eredeti értelmében vett gondolkodásról, csak méla merengésről, melynek meddőségét oly érzékletesen ábrázolja Vörösmarty "A merengőhöz" c. versében.  

Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz

A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavait mi dobtuk be a köztudatba... Az önmagukat bölcseknek képzelő gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellent mondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között...

Ah' az "intellektuelek"! Egyszer észrevettem, mennyire hasonlóak Lenin és Hitler epés megjegyzései az intellektuelekről. Külön külön kigyüjtöttem azokat. Majd az az ötletem támadt, összekeverem, hogy lássam: később szét tudom e őket válogatni? Jól sejtettem. Egy hónap múlva ez már nem volt lehetséges...

Nem gondolták meg, hogy a tömeg vak, hogy azok az újgazdagok, akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására, a politika tekintetében épp oly vakok, mint maga a tömeg... 

A be nem avatott, még ha lángész is lenne, semmit sem ért a politikához - mindezeket a dolgokat a gójok nem veszik figyelembe

2. jkv.

A gójokat nem az előítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli, hanem elméleti mérlegelé sek, melyek nincsenek kritikai tekintettel az őket követő eseményekre. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk - hadd szórakozzanak, amíg órájuk nem jön el...

3. jkv.

Az államokból gladiátori arénákat csináltunk, ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással... Már nem kell sok, és egyetemes lesz a zűrzavar és csőd... Kimeríthetetlen fecsegők szócsatákká változtatták a parlament és a kormány testü letek üléseit.

Emlékeztet ez valakit a "magyar" parlament üléseire?  

Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedő, sorsától letaposott proletár munkásnak abból, ha a fecsegők jogot kapnak arra, hogy locsogjanak, ha az újságírók jogot kapnak arra, hogy helytálló dolgok mellett akármilyen hülyeséget leírjanak?

Ez Hofit juttatja az ember eszébe: "ugatni már szabad".

A gójok elszoktak attól, hogy gondolkozzanak, hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik őket arra.

A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett, amelybe mi annak fejlődését tereltük, a nép, minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenő dolgokat - hála a félrevezető sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -, vak gyűlölettel viseltetik mindennel szemben, amit saját maga felett állónak tekint.

Egy példa. Megboldogult főügyész koromban történt. Egy mezőgazdasági tanácskozás volt a megyeházán. Részvevői vitatkoztak ugyan de békével váltak el. Másnep megjelent a tudósítás a helyi Naplóban. Miután elolvasták a szájukba adott szövegeket kölcsönösen fel akarták jelenteni egymást az írott (...) "sértések" és "rágalmak" miatt. Alig tudtam őket észretéríteni...   

4. jkv.

Ü
t majd az óra, amikor a gójok alsóbb osztályai - nem azért, hogy elérjék a jót, még csak nem is azért, hogy gazdagság hoz jussanak, hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyűlöletből - követni fognak minket azok ellen, akik vetélytársa ink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen.

5. jkv.

Kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának művészete, okosan alkalmazott elmé letek és szószátyárkodás segítségével, a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal, melyekhez a gójok mit sem értenek. Kormányzási művészetünk elemzésen, megfigyelésen, ravasz számítás finomságain alapul, s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban, nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. Ebben a tekintetben legfeljebb a
jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani, de megtaláltuk a módját annak, hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk, mint nyílt szervezetet, miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. A világ számára valószínűleg mindegy lenne, hogy ki az ő legfőbb uralkodója, a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion véréből; számunkra, a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mind egy.

A szószátyárkodás új dimenziója az Internet. Persze itt én is találva érezhetem magam...

Az ám, a jezsuiták! A bölcsek fantáziája e téren szegényesnek bizonyult. Már nem kell a jezsuiták hitelét rontani, hisz a római pápa székébe ültethették a rend egyik legsötétebb tagját. A judeokereszténység új reneszánsza következik. 

Vezetőségünk fő célja az, hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt; hogy eltérítse az embereket a komoly gondolko zástól, mely arra irányulhatna, hogy ellenállást keltsen velünk szemben; hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztő harc síkjára terelje a szellemi erőket.

Ez napjaink "nemzeti ellenállása". 

Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben

6. jkv.

Megteszünk minden intézkedést arra, hogy kiirtsuk a föld színéről a gójok összes képzett erőit.

8. jkv.

Bizonyos ideig - amíg nem lesz többé kockázatos felelősségteljes állami állásokat 'zsidó testvéreinkre' bízni - olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat, akiknek múltja és hírneve olyan, hogy szakadék tátong közöttük és a nép között, akiknek, ha nem engedelmeskednek utasításainknak, bűnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tűrniük - így arra késztetjük ezeket a személyeket, hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket.

Most következzék a Fidesz kormány tagjainak felsorolása? Fölösleges, a listát mindenki ismeri.

9. jkv. 

A mi szolgálatunkban minden véleményt, minden doktrínát képviselő személyek állnak: monarchisták, demagógok, szocialisták, kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait, igyekszik megdönteni minden fennálló rendet.

A nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi, csakis mi fogunk neki vezetőt adni és fogjuk - természetesen - arra az útra irányítani, amely célunkhoz vezet.

Kezünk benne van a törvényhozásban, a választások lebonyolításában, a sajtóban, az egyén szabadságában, minde nekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban, mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. Félrevezettük, elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal, hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük, amelyekről tudjuk, hogy helytelenek, de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk.

A Magyar Bálinttól Hoffman Rózsáig húzható ív jól kirajzolja a magyar közoktatás paralizálását. Kiépült viszont a zsidó oktatás rendszere a jesiváktól a CEU-ig. Itt képzik a "zsidó testvéreket" akik majd átveszik az állami állásokat. Megjegy zendő, hogy Rákosi holdudvarában nem nyüzsgött annyi zsidó mint Orbánéban...

Nagyszerű eredményeket értünk el azzal, hogy a törvényeket lényegileg nem módosítva őket - ellentmondó értelmezé sekkel kiforgattuk valódi értelmükből. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy ezek a törvénymagyarázatok először elhomá lyosították, majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira, hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni.

Ebben a "jogi környezetben" lehetett - lehet hárommillió embert úgy megnyomorítan ("frank" hitelekkel), hogy a bíróságok mindent rendben lévőnek találjanak.

Meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét, és meg fogjuk akadályozni, hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak, az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni, hogy érvénye süljenek, sőt, még csak meg sem fogja őket hallgatni, hiszen hozzászokott ahhoz, hogy csak ránk hallgasson, akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. Ily módon hatalmas, vak erőt fogunk létrehozni.

Szakasztott Ilyen a "magyar közvélemény"...  

11. jkv.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok.

12. jkv.

Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önző pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában.

Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát, hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit, amelyeket az orrukra teszünk - ha már most nincs egyetlen állam sem, ahol bármi is mega kadályoz na minket abban, hogy tudomást szerezzünk arról, amit a gój ostobaság államtitoknak nevez...

Színes szemüvegekkel nemcsak a zsidók manipulálnak, az egyház is nagy optikus...

Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezők közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévő sajtó ártalmas befolyását

A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni előttünk kártyáikat. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot - lesznek közöttük arisztok rata, köztársaságpárti, forradalmi, sőt még anarchista lapok is -, természetesen csak addig, amíg az alkotmány érvényben van... Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz, s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különböző irányzatainak egyikén, a mi kívánságunknak megfelelően. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul, ezek a kezek a céljainknak megfelelő irányba fogják azt terelni, az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélőképességét és könnyen befolyásolható. Azok a bolondok, akik azt hiszik majd, hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik, a mi véleményünket fogják szajkózni.

Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával - de mindig a felszínen mozogva, a kérdések lényegét nem érintve - látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért, hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra, mint amilyenekre az első hivatalos közvéleményekben módunk volt, valahányszor ez - természetesen - előnyünkre van.

13. Jkv.

A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra, hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók, akik még most sem akarják megérteni, hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról, melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel, mint azok, akik már korszakokon át irányították a politikát: annak létrehozói.

Mi majd előírunk nekik valamit, ami úgy fest, mintha ugyancsak politika lenne. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék, hányadán vannak, ezenkívül szórakozásokkal, játékokkal, mulatságokkal, szenvedélyekkel, vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd művészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklődés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekről, amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. Amint a nép egyre inkább elszokik attól, hogy gondolkozzék és önálló véleményt alkosson, ugyanazt a hangot kezdi majd megütni, mint mi, mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban - oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.

Innen indul lenti fejtegetésem a "felparcellázott nemzettel" kapcsolatban. 

Továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben, amikor nem anyagi törekvésről van szó, mert igazság csak egy van, és ebben haladásnak nincs helye.

El kell söpörnünk az istenhit minden más formáját. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak, ahogy ma látjuk őket, ez - átmeneti állapot lévén - nem ellenkezik majd céljainkkal, ellenkezőleg, figyelmeztetőül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek, amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról.

No' ez is jobban sült el a gyakorlatban annál, mint ahogy a bölcsek elképzelték. A zsidók szolgála tukba állították magát Jézus-Krisztust is. Gon doljanak csak a 700-as Klubban vigyorgó Pat Robertson "Keresztény Koalíciójára", vagy a leghíresebb taxisoffőr Németh Sándor "keresztény igehirdetésére" a révült hitgyülisek körében. Jézus, mint zsidó árúkinálat kelendősége, mindennél jellemzőbb a gójok mérhetetlen ostobaságára. A gójok nem hajlandók tudomásul venni, hogy mit tanít a Talmud Jézusról és anyjáról Szűz Máriáról. Sokat irtam erről magam is. Most nem készítek írásaimhoz linkeket a fáradt olvasók kényelmére. Akit (netán) érdekelne, utána kereshet.

14. jkv.

Felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen, erkölcstelen és visszataszító 'irodalmat' hívtunk életre. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk...

Ezt egy kicsit kiterjesztően kell értelmezni, hiszen nem csupán 'irodalomról', hanem minden olyan "művészetről" is szó van, amelyet a zsidók kezükbe kaparintottak. Gondoljanak csak Nitsch fajtestvér orgiasztikus képeire, többek között 'Krisztus performanszára'... Ezzel is sokat koptattam az agyamat, a szemeimet és a körmeimet, dehát kit érdekelhet ez.

15. jkv.

Az uralom szilárdságának legfőbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerősítése, ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthető meg, amely magán hordja a misztikus okokra - Isten akaratára-visszavezetendő sérthetetlenség jelképeit. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autok rácia, amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon, nem számítva a pápaságot.

Óh, az orosz kérdést igazán jól akarták zsidóék megoldani. A Kelet Newyorki Kahal politikai műhelyéből Oroszország ba vazényelt gyilkos Trockíj-kommandó azonban rosszul mérte fel, no nem az autokráciát, hanem az orosz lelket. Most Putyin az új autokrata. Rá és rendszerére van kihegyezve a fele zsidó hatalom (a másik fele jut csak az Iszlámra). Majd meglátjuk, mire mennek velük.

Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak, karrieristák, többnyire könnyelmű emberek lépnek be, általában olyanok, akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra, hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát, melyet mi eszeltünk ki.

Ha erre valaki tud jobb példát a szabadkőmüves (!) Orbánnál, szóljon! (Kicserélem a nevet...)

A sikert azért engedélyezzük nekik, hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi őket arra, hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat, miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak győződve arról, hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak s meg nem eshetik velük, hogy kölcsönvegyék másokéit... Önök el sem tudják képzelni, hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyű elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is, legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása, és szolgai megalázkodásra késztetni őket új sikerek kilátásba helyezésével.

Ha csak a honi hülye gójokat akarnám felsorolni, a cikk végtelenül hosszú lenne...

Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest?

A szabadelvű törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétől. A legfontosabb és elvi jelentőségű ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek, ahogy mi előírjuk nekik, és úgy látják az ügyeket, amilyen megvilá gításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük.

A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja.  ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Szemük ugyan nyitva van, de nem látnak semmit maguk előtt és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ebből világos, hogy a természet maga jelölt ki minket arra, hogy vezessük és uraljuk a világot.

Mintha igazuk lenne. Hacsak...

16. jkv.

A klasszicizmust - mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját - ahol is több a rossz, mint a jó példa - a jövő programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetéből az elmúlt századok mindama tényeit, melyek nem kívánatosak számunkra, és csak azokat fogjuk meghagyni, amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be.

Hát igen! A fehér kultúra gyökerei az ókori Görögország köves és mégis csodálatosan termékeny talajából fakadtak. Nos ez a kultúra a zsidó "kultúra" első számú ellensége. A "barbár" Róma úgy hódította meg a görögöket, hogy átvette és maga fölé emelte (!) kultúrájukat. Ebből a "mixturából" éldegélünk mi is vagy ezer éve. Azaz csak éldegéltünk. Szok rateszt és Platont hamarosan el kell felejtenünk, mert a zsidó nem tűri a klasszikus (görög) kultúrát. Ilyen a gusztussa...
 

 
Ennél a pontnál sikerült kihagynom valami nagyon lényegeset: a "klasszikus gondolkodás" jellemzését... Pedze gettem ezt már korábban is, máshol is; ámde most és itt a helye a részletesebb kifejtésnek.

Az 'érzékelés' képességével minden élőlény meg van áldva, vagyis lát, hall, szagol, tapint, érez, stb. E képességek tekintetében nem vagyunk abszolut bajnokok, gondoljunk csak a sas szemére, a denevér fülére, a kutya szaglására, stb.
Ezek az 'érzetek' többnyire befutnak az agyba. A kérdés az, hogy ott mi történik velük. Ha a képre pillantunk (fogas)kerekeket látunk. Az 'egy kerékkel több, vagy kevesebb' szólás-mondást némileg átalakítva úgy fejezném ki magam, hogy akinek a nagy kereke kicsi, vagy a fogai töröttek, hiányosak, az süket, vak, érzéketlen, stb. Akinek kevés a kicsi kereke, hülye. Akinek sok, túlokos, azaz funkcionálisan ugyan csak hülye. Akinél a kerekek nem kapcsolódnak, beteg (pl. szklerotikus). A kis kerekek kapcsolódását és forgásba lendülését 'asszociációnak' hívjuk, de tekinthetjük 'elvonatkoztatásnak' (absztrakciónak) is.
Már tudjuk, hogy az elvonatkoztatott gondolkodás nem az ember privilégiuma. E képességekkel az állatok is rendelkeznek többé - kevésbé. Közülük pl. a patkányok és a varjak valóságos fenoménok. Abban a döntően fontos kérdésben, hogy az elvont gondolkodás milyen mértékben szolgálja az ön- ill. fajfenntartást egyes állatfajták (pl. patkányok) okosabbak (!) mint az emberek! [Többek között azért vagyok meggyőződéses darwinista, mert sehol sem tudom felfedezni a (nemlétező) 'minőségi' különbséget az emberi és az állati gondolkodás között.]
Ma (13.04.03) hallottam a rádióban, hogy egy gorillát a süketnémák jelbeszédére tanítottak. Kétezer szót, ill. jelet tanult meg... Megtaláltam a Neten is! Az 'állati intelligencia' mellett szól, hogy az állati közösségek 'kultúrájukat' nem fejlesztik 'civilizációvá', hogy az tíz egyed közül kilencet megnyomorítson, tönkretegye környezetét, majd elpusztítsa önmagát. A hangyavárakban pl. sokkal 'átgondoltabban' van megoldva a közlekedés, a szellőztetés, a fütés (kondicionálás), a szállítás, a tárolás, a higiénia, az 'egészségügy', stb. mint a jelenlegi metropolisokban.

Ha klasszikust mondok, elsősorban a görögökre gondolok, Szokrateszre, Platonra, Arisztoteleszre, stb. Az utóbbi kettő a szó szoros értelmében polihisztor, azaz 'mindentudó' volt. Itt egy rövid próbaugrást javasolnék Platón "Állam" c.
könyvére Elég csak a tartalomjegyzéket megnézni... A könyv Szokratesz és Glaukón képzeletbeli vitáiról szól. A betűpiramisból hadd' idézzek egyetlen mondatot. "Szókratész: ... szüntele nül fürkészned kell, hogy a fiatalok közül kik ... a legállhatatosabbak tanulmánya ikban, és a legállhatatosabbak a harcban és a többi törvényes kötelmeikben is; és mikor betöltötték harmincadik évüket, a már kiválasztottakat rostáld meg újra, és akiket kiválogattál, még több tisztséggel ruházd föl, és próbáld ki őket a dialektika erejével: melyikük képes megközelíteni a létező lényegét és az igazságot, elvonat koztatva szeme látásától és a többi érzéklettől. És itt nagyon elővigyázatosnak kell lenned, barátom!" [Hetedik könyv - Emlékeztető az "őrifjak" helyes kiválasztására.]

És mit mondanak erre a zsidók. Idézzük Naftali Kraust. "  Mi a Chánuká? Talmud erre így válaszol:  „. . . Kiszlév 25-én.. ., amikor (miután) a görögök bementek a (jeruzsálemi) Szentélybe, megszentségtelenítették az ott lévő égőolaj-készletet. És amikor felülkerekedtek a Hasmóneusok és legyőzték őket (a görögöket), kerestek, de nem találtak csak egy kis korsó olajat, mely érintetlen volt, és rajta a főpap pecsétje. Nem volt ebben a korsóban csak annyi olaj, amely egy napra volt elég, de csoda történt és (a meggyújtott menóra) nyolc napig égett. Egy évre rá (Kiszlév 25-ét és az ezt követő 8 napot) ünnepnek nyilvánították, hálaimával és dicshimnusszal.” (Sábbát 21) A zsidó történelem tele van csodákkal. Itt is, egy maroknyi nép elutasítja a 'rákényszerített hellén kultúrát', nemet mond az erőszakos szekularizációra, végül fellázad az önkényu ralom ellen." Mindez rendben is volna, ha ezt a szabadságharcot otthon vívnák Izraelben. De itt Magyarországon vívják: ellenünk, józan eszünk, logikus gondolko dásunk ellen. Kikeltem már korábban is emiatt, "Judapest fényei" címü cikkemben. Visszataszítónak tartottam (és tartom), hogy az óriás hanukka gyertyát budapesti köztéren állítják fel és a gyertyagyújtásnál emelődarut alkalmaznak, a kosárban olyan gyújtogató díszgójokkal mint Hende Csaba honvédelmi  és Martonyi János külügyminiszter urak.

Ami minket magyarokat illet, mivel kicsik és gyöngék vagyunk, rá vagyunk szorulva a logikus, azaz 'klasszikus' gondolkodásra, amit mindközönségesen 'finesznek' is nevezhetünk. Meglátni a lényeget, ráadásul kellő időben, ez megmaradásunk záloga.

E képességünket vonja kétségbe, ill. az íly módon való gondolkodás jogától óhajtana megfosztani bennünket zsidó 'arisztokráciánk' mondván, ez az ő kiváltságuk. 

Nos miben - hogyan - lehetne summázni, mi fán terem a humán gondolkodás.

A görögök - Platon is - vallották az 'ép testben ép lélek' elvét. Ezért a fiatalságot kemény fizikai megterheléseknek tették ki. A lélek, a gondolkodás, művelését, nem fontossági hanem csupán időrendi sorrendben, kissé késleltették. Mindkét fázisban a kiválasztódást tekintették meghatározónak, de hiúz szemmel figyelték a természetes "rangsor" kialakulását. Az 'őrífjú' nemcsak a kardforga tásban, de a szellemi párbajokban is kellő jártasságra tett szert. Megtanulta a logikus gondolkodás szabályait (tudományát), kezdve a formális logikától a dialektikáig. Hogy ezzel a szellemi módszer tannal a kis (!) görög nép és a nagy (!) hellén kultúra mit alkotott, azt a kétezeréves romok, szobortö redékek és az írásművek (próza, vers, színdarab, stb.) hitelesítik.

A zsidó 'kultúra' semmi ehhez foghatót nem tud felmutatni. Hitler ezt a következőképp határozta meg "A zsidó népnek ... minden látszólagos értelmi jó tulajdonsága dacára sincsen valódi és semmi esetre sincsen saját kultúrája. Látszólagos kultúrája nem egyéb, mint más népeknek az õ kezei között elromlott szellemi terméke. Ha a zsidóság helyzetét az emberi kultúrához való viszonyában akarjuk megítélni, akkor mindig szem elõtt kell tarta nunk, hogy sohasem volt zsidó mûvészet, és hogy ez ma sem létezik. A mûvészetnek két fõ ága: az építészet és a zene a zsidóságnak semminemû eredeti alkotást nem köszönhet. Mindaz, amit a mûvészet terén létrehoz, az a valódi mûvészetnek csak eltorzítása vagy pedig szellemi lopás. [Mein kampf. 11. fej. Nép és faj.]

[Könnyen meglehet, hogy a Führer igazságtalan az általa nem szeretett zsidókkal szemben. Mint műkedvelő"építész" a kultúra egyik főágának az építészetet tekintette. Itt csak azt vetném fel, hogy mit produkált a zsidóság ötödfélezer év alatt az építészet területén - a görögséghez viszonyítva?]

Szóval: ne engedjük magunkat leszakítani a humán kultúra emlőiről!

13.04.02

 

Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk, hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat, s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá ... El fogjuk fojtani és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is, miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és esz mékre irányítottuk az emberek gondolkozását

A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltető leckékkel történő tanításban. Ennek az a célja, hogy tunya, engedelmes barmokat csináljon a gójokból, akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamiről, ha azt ábra formájában bemutatják nekik...

17. jkv.

Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezek ben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat, mi majd a pápa védelmezőinek képében lépünk fel, mintha elejét akarnánk venni a véron tásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát.

Na' tetszenek látni, milyen okosak voltak végtére is ezek a héber bölcsek. A pápaság hatalmát mára megtörték! Elsősorban persze az erkölcsi hatalmát, amely a Borgia pápák óta sohasem volt olyan mélyponton mint manapság. Miután a 'pedofilia fellegvárát' Rómát már a zsidók uralják, itt az ideje a pápai nimbusz újra-aranyozásának. Most ezt látjuk napról napra a Szent Péter téren...

23. jkv.

Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra, hogy megtörje azokat az értelmetlen erőket, amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész.  

A forditó utószava

És csak most jutottam el arra a pontra, hogy félek, túl későn sikerült kiadni a könyve met abban a reményben, hogy készenlétben legyenek azok, akiknek még van fülük, hogy halljanak és szemük, hogy lássanak.

A fordító Szergej Nyil professzor aggodalmai jogosak voltak. Már nincsenek halló fülek és látó szemek... Legalábbis akkor ha a magyarság problémáinak megoldása érdekében elő kellene venni a "társas intelligenciát"... A mai magyarok erre nem hajlandók! Már hogy elővegyék? Vagy nincs nekik mit elővenni?

Hogyan? Miért? Ezzel folytatom.

Napjainkra megvalósult nálunk a cionisták álmainak netovábbja a "szakadozott társadalom". Mit kell e fogalom alatt érteni?

A néptestet bonyolult és áthidalhatatlan "árokrendszer" tagolja apró szegmensek re (részekre), lassan már az egyénig lemenően. Ezek a kis szegmensek olyan "csapdák" amelyekből a bezártak menekülni nem tudnak, s ami rosszabb, gyakran nem is akarnak.

Ezeket a csapdákat ötletszerüen rangsorolom, ám igyekszem figyelemmel lenni hatóerejükre. A felsorolás szükség képp hiányos. Tulajdonképp csak személte tésre szolgál. Ha utólag eszembe jut valami, betoldom...

A csapda müködésének a lényege kettős. Elvonja az egyén figyelmét és energiáját a nemzeti közösségtől, majd kiüresíti és végső soron tönkreteszi - a szegényt és a gazdagot egyaránt.

"Komfortcsapda"

Az emberi civilizáció fő jellemzője a testi - lelki renyheséget ápoló kényelem. Mai változatban a tévé, a tévé előtti fotel és asztalka a sörnek, a ropinak, stb. Az ide rogyott egyén, csak akkor fog megmozdulni, ha a feje fölött égni kezd a tető. Bár az sem biztos, hisz Mátyás király három lustája is bennégett a komfortban... Históriájukat így adja vissza egy kis
mondóka  

- Úgy látom, koma, ég a ház.
A másik ásított egy nagyot, azután azt mondta:
- Hadd égjen, majd kivitet a király, ha baj lesz.
A harmadik nyöszörögve nyitotta ki a száját:
- Hogy nem restelltek már ennyit beszélni.

"Ambiciócsapda"

A zsidók ugyanazt látták, ugyanúgy látták, mint Madách. "Minden ember uralomra vágy..." Ezek kilenctizede kifejezet ten ostoba. A maradék egytized csupán "okos" - dilettáns. Az ilyen egyén tulajdonképp egy olyan 'ego', amely túlértékeli önmagát, lehetőségeit és alúlértékeli a buktatókat. Tulajdonképp az egész világot szeretné maga köré görbíteni. Léte és ténykedése a közösség szempontjából voltaképp káros.

"Egzisztencia-csapda"

A "Jegyzőkönyvek" számításba veszi azt a - mára megvalósult - tényt, hogy az anyagi függés, a nyomorúság (vagy annak fenyegetése) jobban nyűgözi az egyént, mint a lánc, vagy a szögesdrót. [Persze ezek is készenlétben állnak...] A ma embere az egzisztenciáját félti legjobban, hisz annak megőrzése a fenti két csapda "birtoklásának" feltétele is.

Orbán  banditaállamában az egzisztenciális terror totálisabb, mint Rákosi önkényuralmi rendszerében. Ez utóbbi "csak" a tudathordozó rétegeket fenyegette közelről, a részeges segédmunkást nem. Ma már egy takarítónői álláshoz is Fidesz pártpreferencia kell. Az állás elvesztéséhez elegendő egy észrevett száj-biggyesztés is...

"Gyülekezetcsapda"

Nehogy azt higyjék, csak a Hit Gyülekezetére gondolok. Javaslom, pillantsanak vissza a 13. Jkv.-re, a "felparcellázott társadalommal" kapcsolatban. Idetartoznak - többek között - a káros "nemzeti szekták" is, amelyeket nemcsak hogy nem tilt, hanem tűr, sőt bizonyos vonatkozásban támogat a zsidó hatalom. Írtam ezekről a szektákról  régebben néhány kedves dolgot. Mástól koppintottam a cikkhez a szektásítás főbb alapelveit. Hadd idézzek csak egy mondatot. "Teremts sajátos társadalmi valóságot. A szektateremtés első lépése az, hogy elvágjuk a kívülről érkező információk útjait, s megteremtsük a szekta saját társadalom és világképét." Hát persze nem csupán nemzeti szekták léteznek, hanem vallásiak is, pl. "kisegyházak" tömege. Nos aki szektás, az nem élősejt, hanem idegentest a nemzetben, még jó ha csak zárványként funkcionál és nem rohaszt, ill. fertőz.

De hányféle gyülekezet, azaz szervezetecske burjánzik manapság a sivár magyar ugaron? Ki tudná felsorolni, vagy akár csak megszámolni az ilyen - olyan egyesületeket, társaságokat, köröket, fórumokat, állandó rendezvényeket, stb. A példálózó felsorolás is elképzelhetetlen. Egy - két jellemző példa azonban kiemelhető.

Ilyen példa a "hagyományőrzés", illetve az erre létesült körök, egyesületek. Közülük külön említhetők a lovas, íjász és lovas-íjász alakulatok. Talán szerencse, hogy ebben a műfajban Árpád magyarjai jeleskedtek, így ha az ember megpil lant egy vágtában nyilazót, óhatatlan eszébe jut, hogy milyenek voltak ezek a harcosok, amíg ki nem írtotta, vagy job bággyá nem alázta őket a német császár, a pápa és "Szent" István aljas szövetkezése. Azon is dagad a honfiúi kebel, hogy egy magyar visszacsapó íjjal kiemelkedő világrekordot állított fel egy hazánkfia.

Nem is lenne ezzel semmi baj, ha ez a tevékenység csupán eszköz lenne és nem (ön)cél. Sajnos arra kell számítani, hogy hamarosan Európában is megszólalnak a most fenyegetően hallgató fegyverek és ebben a koncertben nem jut szerep sem az íjaknak, sem a lovaknak. Olyan "hazafiakra" lehet szükség, akik a modern fegyverek kezelésére képesek. Hol folyik ilyen irányú képzés? Izraelben - tudjuk - folyik - gyerekkortól. Ott persze szabad... Vajon a képen látható kis jakhecek is airsoft fegyve reket babrálnak, mint Györkös játékkatonái? [L. a következő passzust.] Aligha Az I. Világháború után Németország, Olaszország és hazánk is különféle sportegyesületekben nyújtott előiskolázást lövészek, harckocsizók és pilóták részére. Ezek az egyesületek azonban - tudtommal - nem ilyen előiskolák.

A pápista nyilasok foglalkoznak ilyesmivel. Jellemző egy
toborzó felhívásuk. "Az MNA Pécsi Prónay Pál Csoportja 2013. április 13-án, szombaton honvédelmi képzést szervez a régió fiataljainak. Az alapok elsajátítása után lehetőség lesz kipróbálni a tanultakat.Ez a rendezvény az új emberekkel való megismerkedést szolgálja. Katonai alapismeretekről lesz szó, teljesen kezdő szintről indul az oktatás. Nem lesz fizikai felmérő vagy erőnléti feladat. Új jelentkezőknek szervezzük a rendezvényt, nem akarunk senkit sem elriasztani. Nem kell megijedni, nem lesz semmi teljesíthetetlen feladat. Ha úgy érzed készen állsz a küzdelemre, köztünk a helyed! Ismerkedés, csapatépítés, tanulás.Amire szükséged lesz a képzésen: bakancs, zárt ruházat, sapka vagy sisak, kesztyű, airsoft fegyver, ivóvíz és élelem. Légy tagja te is bajtársi közösségünk nek!" [Ha jól értem ezeket a jelmez-kellékeket a "harcosoknak" kell magukkal vinniük a játékcsatába.] Ha Himmler is így válogatta volna az SS tagjait, a világháború akár már 1941-ben végetérhetett volna.

"Nézetcsapda"

E fogalom alatt általános világnézet értendő, ideértve a történelemfelfogást is. Történelmet alkotni, pláne négy - ötezer évre visszamenőleg, nem könnyü. Kötelező (!) hitvallássá tenni meg még nehezebb (pláne ha tömve van hülyeségek kel). Lám a zsidóknak ez is sikerült... Ám mi magyarok arra sem vagyunk képesek, hogy kárpát medencei röpke ezer évünket a tények szemüvegén át szemléljük. [Ezen eleget dühöngtem már, ezért itt bele se' kezdek.] Mindenesetre, aki törté nelmünket tömjénfüstön át nézi nem lesz soha "ellenálló" mert az idegen elnyomás és annak szolgálata a génje ibe van programozva. A jelen és főleg a jövő viszont a Kalasnyikovokkal szaladgáló Koppányoké. Nagy hülye, aki ezt nem látja. A zsidók szelektív Armageddonról álmodoznak, amely életben hagyja őket és annyi gójt, amennyi kiszolgálá sukhoz elégséges. Nos a nagy szelekció alighanem másképp alakul majd.

"Elfoglaltság csapda"

Nem tudom észrevették e, hogy Magyarországon soha sem volt ennyi "elfoglalt" ember és elemezték e, hogy tulajdon képp mitől nem érnek rá semmire, ami kivűlesik önzésük körén? Hadd számoljak be egy személyes élményemről. Régen volt, hogy kiagyaltam egy egyesületet [nekem is szabad...], amelyet "Nemzeti Szolgálatnak" neveztem. A dolog veleje az lett volna, hogy a "szolgálatosok" idejük bizonyos hányadát a szolgálat rendelkezésére bocsátják mint közös munkaidő-alapot és ennek terhére közmunkát végeznek a közjó érdekében. Nos az alakuló űlésre mintegy tizenné gyen jöttek el. A lelkesedés osztatlan volt. Én egy listát írtam kézzel a vendéglői asztalon [név, lakcím. telefon, fax, E-mail, stb.] majd átadtam egy önkéntesnek, hogy írja át számítógépre és küldje meg a jelenvoltaknak. Az átírás három hetet (!) vett igénybe... Nem ért rá...

"Szenvedélycsapda"

Elsősorban a káros élvezeti cikkekre gondolok, közülük is a kábítószerekre. Ez a kapitalizmus legnagyobb állami (!) üzlete. Mellékterméke a "drogos". Ez a réteg lassan a legnépesebb társadalmi csoportok egyike lesz, Magyarországon is. Ezek az ezrek (?) tízezrek (?), százezrek (?) csak szenvedélyük anyagi fedezetének előteremtésére képesek gondolni, semmi egyébre.

Nem térek ki a különféle "függőségekre": a számitógép, telefon (!) televízió, stb. függőségre. [Az egyikben érintettnek érzem magam is, kissé...]

* * *

Szóval a párt ötlete annak a jele volt, hogy berágtam. Saját nemzetemre? Ezt is megtehettem volna. Előfordult ez már igazi írókkal, költőkkel is. [Magamat nem sorolom ide!] Gondoljanak csak Berzsenyire -

Mi a magyar most? - Rút sybarita váz.
Letépte fényes nemzeti bélyegét,
S hazája feldult védfalából
Rak palotát heverőhelyének;
Eldődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,
A nemzet őrlelkét tapodja,

Én nem  magyarokra, hanem a buta, sunyi, közömbös gójokra haragszom. Sajnos a magyartöbbség is ilyenné vált. Én nem szeretem az elmarasztaló, megbélyegző jelzőket. Inkább tükröt, a zsidók tükörét, fordítom feléjük. Gyönyörködjenek rút önmagukban.

És végezetül, ami engem illet...

Hát persze hogy hiú vagyok és reggel elsőnek a számlálót nézem, hányan olvastak tegnap... Persze a számlálót ki is lehet kapcsolni. Ha kell, meglesz. 

Aztán érdekelnek a hozzászólások is. Honlapomon azonban korábban sem volt beírópanel és talán később megint nem lesz. Mindent megtettem - megteszek, hogy a "fórumosodástól" megóvjam a honlapot, ha nem megy, őszintén sajnálni fogom.

És velem mi lesz? Hát' Oszlopos Simeonra gondoltam... Ami még hátra van, talán kibírom egy oszlop tetején is...

Viszlát!

2013.04.01    

Sz. Gy.  

 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz! Csak egy nicknevet kell beírnod; továbbá meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzászólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelelt e a fenti szerény elvárásoknak... Üdv.: Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.04.02

 id. Kiss László

Tudtam, hogy le fogod írni Gyula bá , mert annyira bök már, hogy fáj. Már mint a Jkv. és a valóság összehasonlítása okán valós kordokumentumként való megörökítése a jövő számára. Részedről, már ez is  megérte, hogy éltél, és élsz még -  pláne ha folytatod, és megírod az ellenszert is, ezeknek a dölyfösöknek - kik annyira kérkednek, hogy már a gerendát szem veszik észre a szemükben nem hogy a szálkát...
Olvasom  a  dr.David Duke  - "Zsidó Szupremácizmus  A zsidókérdés amerikai szemmel" c.  könyve 194 oldalán "...Rengeteg bizonyíték van arra, hogy a javarészt zsidók uralta alvilág évszázadok óta létezik. Az egyik leg meghökkentőbb amit felfedeztem, az a könyv volt, amelyet a protestáns reformátor Luther Márton idejében adtak ki. Európát az időben olyannyira ellepte a bűnözés, hogy a hatalmak szükségesnek látták egy bűnözők által használt kifejezéseket tartalmazó lexikon kiadását. Luther támogatta a kiadását, mint a bűn elleni harc eszközét és ő írta az előszavát..."
"... Hasznosnak tartom ezt a könyvet és remélem, sokan olvassák majd, mert általa láthatóvá válhat, hogyan uralkodik az Ördög a világon, így az emberek fel tudják venni a harcot. Tény, hogy ez a Rotwelsche Spranche (alvilági szleng)  a zsidóktól származik, mert sok héber szót tartalmaz, ahogy azt a héberül tudók észre is fogják venni."
Bizony - bizony - hirtelen nekem a "bemószerol"  - azaz beárul, feldob - haszon reményében - jutott  eszembe... de rengeteg van, és ne higgyétek, ha nem tudjátok!
Bosszant, hogy hülyének néznek minket magyarokat - ki a hülye, meg a barom, hát nem ő aki előre leírja, filmesíti meg stb. amit tenni akar - én soha nem árulnám el se magamnak se senkinek, hogy hogyan küldöm a pokol fenekére és ez biztos - de  írok - leírom mindazt amit fontosnak tartok, az mellett, hogy védem a  MAGOM! Tedd te is MAGYAR! id. Kiss László 
Leveled 10:55-kor érkezett "reklamációd" pedig már 16:23-kor befutott. Te elkeverted a szövegedet, nem tudtad újraküldeni. Én megőríztem. A hozzászólásokat kézzel kell korrektúráznom és formáznom. Volt mit bogarász nom a tieden is... Vállaltam volna valami "átfutási" időt a hozzászólás beérkezése és közzététele között? Emlékeztes setek, ha elfelejtettem volna valamit. Könnyebb a dolgom a HangOk tipusú szellemeskedve piszkoskodókkal, mert az ilyen "hozzászólásokat" a "gajdeszbe" küldöm. [Ez a kifejezés is a  zsidó szleng-szótár gyöngyszeme.] Sz. Gy..

2

13.04.03

id. Kiss László

 Köszönöm Gyula bá, hogy megőrizted, bár sokan lennének olyanok, akik ŐIRIZNEK... Tisztelettel: id. kiss lászló

 3

13.04.03

Zoltán

Kedves Gyula. Az egyik kedvenc művemet dolgoztad fel. Világnézetem kialakulásának egyik meghatározója volt ez a mű, ez a remekmű. A "Jegyzőkönyv" politika és a társadalomtudomány minden idők egyik legjelentősebb írása. Egyetlen felesleges mondat sincs benne. Talán ezért van olyan szuggesztív hatása. Ráadásul egy majdnem működőképes modellt vázol fel, ami a görög filozófusok munkáiról nem mondható el. A hangsúly persze a "majdnem"-en van. Mert alapvető hibák vannak benne. Először is a "gójok" és a zsidók viszonylatában. Az úgynevezett gójok - kevés kivétellel - agyilag valóban állati szinten vannak, ha a politikáról van szó. Csakhogy a zsidók is hasonlóképp hülyék. A különbség csak annyi, hogy a zsidók azon kis részében aki nem ostoba, mint a segg, működik egyfajta ösztön, hogy neki részt kell vennie a közéletben, és azt irányítania kell. Ez az ösztön emeli őket a magasba. A végered ményben persze nem sok köszönet van, mert valahogy mindig csak a rombolásig jutnak el, az építkezés már nem megy nekik. Hitlernek igaz az az általad is említett megállapítása, miszerint nincs zsidó művészet. Mert a zsidó "művészet" nem más, mint a valódi művészet tagadása. A szépség lerombolása, és helyette torz, visszatetsző dolgok alkotása, amit aztán mint "modernizmust" kezdenek el futtatni. De ugyanígy járnak a politikával is. Mindenkinél jobban megy nekik egy régi rendszer lerombolása, de mikor az új felépítéséhez érnek, ott megáll a tudomány. Én úgy látom, a Jegyzőkönyv gyakorlatba való átvitele a kommunizmus lett volna. A rombolási fázis kiválóan működött, de az építkezés már nem. Egy lélektelen, teljesen felülről vezérelt ostoba rendszert hoztak létre, aminek a bukása csak idő kérdése volt. A kommunizmus bukásával ez a "zsidó király" által irányított világ-falanszter álma is megbukott. Azonban a Jegyzőkönyv egyes elemei enélkül is működőképesek, és működnek is. Ma is ez a "nemzetközi zsidó" bibliája.
Emellett azért érdemes látni, hogy a zsidókon belül is több politikai irányzat létezik, gondoljuk csak a cionizmusra, amit nem mellesleg egy hazánkfia Herzl Tivadar alkotott meg 1896-ban. Biztos vagyok benne, hogy rá nagy hatással lehetett a Milleniumra készülődő Magyarország. Ez inspirálhatta arra, hogy a saját népének hazát álmodjon. Nemzeti körökben szokás beszélni a magyarság elzsidósodásáról, de én felvetem, hogy Herzl Tivadar tökéletes példája egy zsidó lelki elmagyarosodására. Érdemes összehasonlítani a művét a Jegyzőkönyvekkel. Nála szó nincs rombolásról, kizárólag az építkezéssel foglalkozik. Egy új állam felépítésével, amit mint mondtam, szerintem a magyar honfoglalás ezredéves megünneplésének lázában égő Magyarország inspirált. Nagyon érdekes, hogy kimondottan nagy hang súlyt fektet a zsidó parasztgazdaságok kiépítésére Palesztinában, amit a tudatalattija bizonyára szintén Magyaror szágon szívott fel. Látható, hogy a Jegyzőkönyveken alapuló kommunizmussal szemben Herzl cionizmusa működik, méghozzá igen jól. Egy sivatagi koszfészekből sikerült nekik egy jól működő államot létrehozniuk, amely például az öntözéses mezőgazdaság terén világszínvonalat képvisel. Ha úgy tetszik, nekünk magyaroknak a fentebb említett okok miatt ebben a sikerben egy kicsit nekünk is részünk van.
De még mielőtt a szófosás bűnébe esnék röviden csak annyi, hogy nem érdemes egy kalap alá venni a zsidókat. Két "lélek" munkál bennük. Az egyik, a Jegyzőkönyvek "nemzetközi" zsidója, aki az eszét arra használja, hogy mindent szétbarmoljon maga körül, a másik meg a Herzl-féle cionista, aki az ősei földjére akar visszatérni és ott az rómaiak által elpusztított államukat újjáépíteni. Én azt mondom, nem létezhet magyar hazafi, aki az előbbi ellen nem harcol, és az utóbbit nem támogatja. A mai, magukat magyar hazafinak fantáziáló "free Palesztinázó" magyarok pedig valóban állati eszű gój kategóriába esnek, hasznos idiótái a "nemzetközi" zsidónak. Magyarország, és az egész világ érdeke az, hogy Herzl Tivadar álma valóra váljon, és ezzel megsemmisüljön a 2000 éves szétszóratás alatt létrejött "cion bölcseinek" pestise, a beteg lelkű, romboló "nemzetközi zsidó". Aki ezt nem látja, és helyette Izrael elpusztításának szurkol, az csak álmában volt magyar hazafi. Üdv. Zoltán 
Kedves Zoltán! Amig te meg id. Kiss László hozzászóltok nem csukom be a hozzászólás panelt...
Mostani hozzászólásod kapcsán jelentem ki: örülnék ha zsidó lennél, mert ebben az esetben kétféle gondolkodás mérkőzne ebben a kis homokozóban.
Hozzászólásaidra és azok miatt rád egyáltalán nem szoktam haragudni, jóllehet világlátásunk ellentétes egymással. Azt is természetesenek veszem, hogy a kick box összes fogásait alkalmazod, hisz ebben a ringben ennek szabályai szerint folynak a mérkőzések. [Én az olyasmit nem szeretem, ha valaki a pofámba okád, vagy röhög, amikor belép a ringbe. Egy hozzászólás pl. azzal kezdődött, HAHAHA... Erre csak azt válaszolhattam volna: "abban az istállóban nyeríts, ahol abrakolsz (abrakolnak)". Ezt nem akartam, ezért kukáztam a hozzászólást.]
De t
Innen is lehet a könyvre ugrani!érjInnen érhető el Herzl A zsidó állam c. könyve!ünk vissza hozzád. Nem haragszom, ha olyan szellemesen próbálnak hülyére venni, ahogy te teszed. Főleg akkor, ha valamit eszembe juttatsz, mint most is. Lássuk, miről is van szó. Tulajdonképp két könyvről beszélsz. Az egyik a "Jegyzőkönyvek", a másik a "Zsidó állam", azaz Judenstaat. Tisztelettel és hálával nyugtázom, hogy a Jegyzőkönyvek valódiságát elismered. E két könyv egymás mellett a zsidó és a gój gondolkodás tüköre... Gondolom, azt sem vitatod, hogy a Bázeli Cionista Világkongresszust Herzl gründolta össze. "Herzl a nép felé fordult, aminek az első eredménye az 1897-ben megrendezett első cionista kongresszus volt, a svájci Bázelben. Ez a kongresszus volt a zsidók első "nemzetközi" összejövetele.. Eddig stimmel? Egy fenét stimmel! Azokat a szívhez szóló kitételeket, amiket emlegetsz, Herzl a Judenstaat-ban írta azért, hogy port szórjon a (tenyleg) totál hülye) gójok szemébe. A Jegyzőkönyvekben viszont nem  a bibliai őshazába való visszatérés, hanem a világhódítás modernizált programja van kottázva. Hogy a tényleg érdeklődő olvasók össze tudják vetni, miről beszélek én, és miről beszélsz te, ide linkelem  a "Zsidó államot", amely ktünő PDF szerkesztésben nyomban elérhető a linkről és a könyv képéről is. A két könyv egybevetéséből (is) kitünik, hogy a zsidóknak a világuralom kell és Palesztina e hóditásnak csupán az egyik (!) ugródeszkája. Erről a témáról is regéltem  már, talán olvasd el "Zsidók és cionisták"  c. írásomat.
Ebből a - szerintem - tanulságos polémiából egy bohókás következtetés adódik. Látszólag két idealista-cionista volt a világon: Herzl és Adolf Eichmann. Aztán kiderült, hogy Herzl eleve nem volt idealista, Eichmann pedig kigyógyult idealizmusából, mikor rájött, hogy a zsidók hülyére vették. Egész irodalma van Eichmann palesztinai tárgyalásainak. Erről ír Makai György "Izrael állam és a cionizmus" c. könyvében. Makai idézi Hannah Arendt neves zsidó írót
"Eichmann megvetette az asszimilált zsidókat, ingerelték az ortodox zsidók, a cionistákat viszont szerette, mert azok ugyanolyan 'idealisták' voltak mint ő." [191. old.] Mit szólsz ezekhez Zoltán? De még nincs vége! Számtalan bizonyítéka van annak, hogy Hitlernek kezdetben esze ágában sem volt kiírtani a zsidókat. Ki akarta őket vándoroltatni (akár Madagaszkárra is). Hitler okos pragmatikus volt. Arra spekulált, hogy a Németországból kivándoroltatott zsidók jobban tönkrevágják a befogadó államokat - Hitler ellenfeleit - mint egy tucat "ötödik hadoszlop". Ezt tudták Nyugaton is! Ezért sem tudta, ill. nem akarta felemelni a "Nagy" Roosewelt az amerikai bevándorlási kvótát a vészkorszkban. Dehát sokat írtam erről is. Meg arról is, hogy a Cionista Világkongresszus, ill. a számtalan zsidó érdekvédő szervezet egyáltalán nem gyakorolt nyomást Rooseweltre. Miért? De ez egy más történet... Üdv.: Sz. Gy. 

 4

13.04.04

Vitatkozó

Gyula! Vitatkozom veled, és nem véletlenül. Magyarországon nem zsidóuralom van, hanem maffiadiktatúra. Ez a zsidózás azt a célt szolgálja, hogy a valódi, a hatalommal visszaélő maffiózókat ne kelljen néven nevezni. Sokkal egyszerűbb és veszélytelenebb egy nem vagy csak jelentéktelen létszámban jelenlévő kissebbségre mutogatni, mint megnevezni a nemzetárulást elkövető bűnözői csoportot. Én megtettem, és megteszem a továbbiakban is addig, amíg a Felkai maffia meg nem találja a módját a likvidálásomnak. Sajnálom, de most ebben egyáltalán nem értek veled egyet. Nézőpontodat értem, de nem osztom... Nicknév? Sz. Gy.

5

13.04.04 

Do-Mi

Semmi kudarc, Szeszák uram! Évek óta olvasom irásait.Csak nehogy abbahagyja! Az vereség lenne! Ha nem terhelem szerény (bizonyos baráti körnek szánt) szemnyitogató kisérletem olvasásával... akkor látni fogja,hogy nincs egyedül !!!
 
www.sztandit.blogspot.com/2010/01/az-europai-egyezmeny-10-cikkelye.html Tisztelettel figyelmébe ajánlom egy barátom könyvét : Takács Ferenc: A Mihály Arkangyal Légió....Erdélyi Szövetség kiadása, Budapest 2011 Második kiadás: Erdélyi Magyar közhasznú Egyesület, Szekszárd 2012 Kérem ,vigyázzon az egészségére ! Önre szükség van !A világ másfelé is foroghat! Hátha megmaradunk! Tisztelettel. Do-Mi. Az ajánlott linket elolvasom, a könyvnek meg utána nézek. Biztatását köszönöm. Nem ettem meszet, hogy abbahagyjam. Nem a mi megmaradásunk a tét, hanem  másoké... De legyen ez az ő bajuk. Üdv.: Sz. Gy.

6

13.04.04 

 Gőgös István

Gyula! A Felkai maffia témájú hozzászólást én jegyzem. Elfelejtettem aláírni. Gőgös István Persze kitaláltam, csak vártam, mit szólsz... Sz. Gy.

 7

13.04.04  

Zoltán

Kedves Gyula! El kell, hogy keserítselek, de nem vagyok zsidó... Magyar vagyok, az őseim egyszerű "mezei" jobbágyok, meg vagyontalan nemesek voltak. De a témához visszatérve, az én látásmódom a következő. A Jegyzőkönyvek szerintem eredetiek. Én személy szerint csodálom ezt a művet. Még ha egy ellenséges terv is. Látszik, hogy értelem, tudás van mögötte. Nem ezzel van a baj. A gond ott kezdődik, hogy mi magyarok (sem) tudunk ezzel szemben egy hasonlóan kiforrott hosszútávú stratégiát felmutatni. Nézz végig a nemzetinek nevezett oldalon! Mi áll a Jegyzőkönyvek kiagyalóival szemben? A "kőbalta", az siránkozással vegyes ökölrázás. Ha úgy tetszik, állati egyszerűség. Ami az én álláspontom, hogy beleuntam az ökölrázásba, mert tudom, hogy sehová sem vezet. "Cion bölcsei" legyőzhetőek, de nem kőbaltával. Ésszel. Csak sajna én a nemzeti oldalon nemhogy szellemi pallérozódást látok, hanem fokozódó elhülyülést. Te értelmes ember vagy Gyula, gondolom ezt Te is látod. Már oda is eljutottak egyesek, hogy a legutóbbi hóvihart meg a mostani esőt is a zsidók csinálták, mert ugye így akarnak minket kikészíteni. És ezt hittel mondják a nagyonnemzeti polgártársaink. Az persze nem jut az eszükbe, hogy akkor az izraeli sivatagban miért fordítanak milliárd dollárokat az öntözésre, miért nem csinálnak ott is esőt...  Szóval a helyzet elszomorító. Ennek ellenére én optimista vagyok. A nemzeti oldal idióták kezében van, mert erre van igény. De ha mindig a többség igénye szerint alakult volna a történelem, akkor még mindig a fákon laknánk és a kopasz seggünket vakargatnánk, mint a csimpánzok. Cion bölcse inek legyőzéséhez a saját kőbaltával hadonászó hülyéink legyőzésén keresztül vezet az út. üdv. Zoltán Nem vagyok elkeseredve, de már kezdtem beleélni magam.... Amit te nemzeti oldalnak nevezel az tulajdonképp a nemzetközi gójság. Mert ahogy van nemzetközi zsidó, úgy van "nemzetközi gój" is. Ez a gój tényleg olyan marha, ahogy a Jegyzőkönyvek ben leírják. Most az árvíz folyik a csapokból. Néha megemlítik, hogy a vízlevezető árkokban fák és bokrok nőnek, meg odahordják a szemetet is. A gój "gondolkodás" nem tudja korrelációba hozni a felmelegedést, az időjárás anomáliáit, az árkot és a lapátot. [Pontosabban a lapátot csak homokzsákok feltöltésére tudja használni...] Ez van. Sz. Gy.

 8

13.04.05

 id. Kiss László

Tisztelt Gyula bá! Ma ezt találtam, mivel linket nem tudok ide be tenni ide másolom. Kérdésem: valós dolgok amit írnak rólad, vagy a lényeget elhallgatják? Miért kérdezem? Én miattam bármikor lezárhatod e témát. Utalok ezzel reagálásodra. Mer tudom, hogy ez a parazita a sok trükk és módszer egyikével: "mindegy, hogy mi csak foglalkozzanak velem, akár pozitív akár negatív a dolog..." okán - nem adok se negatív se pozitív reklámot a szememben  bűnöző tisztességte leneknek! A szöveget, amit a Metapédiából másoltál ki, nem idézem. Aki el akarja olvasni, a linkről, ill. a képről elérheti. A Metapedia azt írja "kb." 1937-ben születtem. Valójában 1932-ben születtem. A többi rólam írt állítás, jellemzés "kb."  annyira pontos, mint a születési dátum.... Egyébként nem szoktam igazoló jelentéseket készíteni, ha valahol - valamit írnak rólam. Egy részeges újságírónő egy "szélsőjobboldali" lapban az írta rólam, hogy 24 évig voltam "vérügyész" Szolnokon. Kellett volna igazolnom, hogy Debrecenben ügyvédkedtem ezidőben és ügyész csak másfél évig voltam, Hajdú Bihar Megyében és nem "vérügyész", hanem "olajügyész" (...) voltam? Erről tehát ennyit. Sz. Gy.  

9

13.04.07

 Krisztián

Eredetileg az volt a szándékom, hogy leírom a véleményem, aztán inkább vártam a hozzászólásokra... Hát őszintén, erre a tolongásra nem számítottam. Az írás mondanivalója mintha pestises volna, úgy kerülgeti mindenki. A bölcsnek tűnő; hallgatásba burkolódzó, máskor itt rendszesen véleményt formálókról nem is beszélve.Talán ha tükör helyett egy nyitott emeleti ablakot mutatna Gyula bátyám, előbb lehetne valami étékelhető eredményt látni.Én sajnos nem vagyok annyira jól tájékozott, hogy az általában itt olvasottakhoz bármit is hozzá tudjak tenni, de ha esetleg nem is érteném miről van szó, legalább nem próbálnék meg úgy tenni, mintha igen. (Hát végülis ez is egy vélemény) krisztián Te a kilencedik (!) hozzászóló vagy, ez egy igen szép szám... A pestis a "Pártprogram" miatt tört ki. Úgyszólván senki se szólt hozzá magához a programhoz. Csak hozzám szóltak elég sokan, miért irsogálok pártprogramot... Tényleg, miért is? Ha cikkeimet és a hozzászólásokat valaki elolvassa, képet alkothat magának szellemi állapotunkról. Igazán sajnálom, hogy egyesek durcásak lettek. Ami az ablakot illeti. A középkorban volt szokásban a "defenetrálás", azaz a nemkívánatos személy kidobása egy legalább első emeleti ablakon. Néhány hozzászólóval kapcsolatban nekem is eszembe jutott ez a kegyes szokás... Sz. Gy.